Special study of Greek words

The occurrence of Greek words in the johannine books

The references under respective word in the commentary aim at being complete as to John, 1-3 John and Rev, almost complete as to the Apocrypha and the Synoptics. As to the rest of the OT and the NT, the references often must be seen as examples of the occurrence of respective word. Some words have no special study, usually because we often find these words in the Bible.

That a Greek word only would correspond to one English word is of course a simplification but can perhaps be justified by a wish to be able to separate the different Greek words from each other. The chosen English words are not of necessity the best ones, because it is often very difficult, and in a way impossible, to choose one word or expression among several possible alternatives. But I mean that the importance of being able to separate words and letters in the books of John is so great, that this should take precedence over the importance of finding the best English word in every special context.

Särskilt studium av grekiska ord

Förekomsten av grekiska ord i de johanneiska böckerna

Hänvisningarna under respektive ord i kommentaren avser att vara fullständiga vad gäller Joh, 1-3 Joh och Upp, nästan fullständiga vad gäller Apokryferna och Synoptikerna. Vad gäller resten av GT och NT måste hänvisningarna ofta ses som exempel på respektive ord förekomst. Några ord har inte något särskilt studium, vanligen därför att vi ofta finner dessa ord i Bibeln.

Att ett grekiskt ord bara skulle motsvara ett svenskt ord är naturligtvis en förenkling men kan kanske rättfärdigas av en önskan att kunna skilja olika grekiska ord från varandra. De valda svenska orden är inte med nödvändighet de bästa, eftersom det ofta är mycket svårt, och på sätt och vis omöjligt, att välja ett ord eller uttryck bland flera möjliga alternativ. Men jag menar att betydelsen av att kunna åtskilja ord och bokstäver i Johannes' böcker är så stor, att detta bör ha företräde framför betydelsen av att finna det bästa svenska ordet i varje särskilt sammanhang.

Word in Greek/

Ord på grekiska

Bible passage in the commentary/ Bibelställe i kommentaren

NAS = New American Standard(1977);

NIV = Holy Bible: New International Version (1973,1978,1984);

RSV = Revised Standard Version (1971,1978);

JW = The translated word in the translation of Jehovah's Witnesses' "The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures" (Brooklyn, New York, 1969);

KJV: King James version (1611);

1981 = Bibel 2000 (1981,2000);

SB = Studiebibeln (1978,1981);

SF = Svenska Folkbibeln (1999);

H = David Hedegårds översättning (1964); 1917: 1917 års översättning;

Å = Helge Åkessons översättning (1889,1911,1977);

PW = Paul Waldenströms översättning (1886-1898); 1883: 1883 års normalupplaga; 1703: 1703 års reviderade översättning av 1541 års Bibel

rabbi

(rabbi/rabbi)

John 1:38-39

J1:38: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: rabbi

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : rabbi

rabbouni

(rabboni/rabbuni)

John

20:16-17a

J20:16: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: rabboni

1981: rabbouni; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: rabbuni

rabdos

(rod/käpp)

Rev 2:27(27-28a)

R2:27: NAS+RSV+KJV: rod; NIV: scepter; JW: staff/rod

1981: stav;

SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: spira;

1703: ris

rapisma

(slap with a cudgel/

slag med en påk)

John

18:22-24

J18:22: NAS: blow;

NIV: "(struck) in the face";

RSV: "struck with one's hand;

JW: slap/slap in the face;

KJV: "struck with the palm of one's hand"

1981+SB: örfil; SF: slag i ansiktet;

H: slå i ansiktet; 1917: slag på kinden; Å+PW: slag; 1883+1703: kindpust

redê

(carriage/ekipage)

Rev 18:13b

R18:13: NAS+RSV+KJV: chariot;

NIV: carriage; JW: coach

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : vagn

reô

(flow/flyta)

John 7.37-38

J7:38: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: flow

1981+SB+Å+PW+1883+1703: flyta; SF+H+1917: flyta fram

rêma

(word/ord)

John 3:34

J3:34: NAS+NIV+RSV+KJV: word;

JW: saying

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : ord

riza

(root/rot)

Rev 5:5b

R5:5: NAS+NIV+RSV+KJV: Root;

JW: root

1981+SB+H+1917+Å+PW+1703: rot;

SF: rotskott; 1883: telning

romfaia

(large sword/stort svärd)

Rev 1:16ab

R1:16: NAS+NIV+RSV+KJV: sword;

JW: long sword

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : svärd; 1703: swärd

Roubên

(Reuben/Ruben)

Rev 7:4-8

R7:5: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Reuben

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : Ruben

rypainô

(be dirty/vara smutsig)

Rev 22:11

R22:11: NAS+RSV+KJV: be filthy;

NIV: be vile; JW: be made filthy

1981+SB+SF+Å: vara oren; H+1917+PW+1883: orena sig;

1703: wara oren

ryparos

(dirty/smutsig)

Rev 22:11

R22:11: NAS+RSV+KJV: filthy; NIV: vile; JW: filthy (one)/filthy one

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : oren

Rômaios

(Roman/romare)

John

11:47-48

J11:48: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Roman

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : romare

Rômaisti

(in Latin/på latin)

John

19:19-22

J19:20:

NAS+NIV+KJV: (in) Latin; RSV: in Latin;

JW: in Roman language/in Latin

1981+SB+SF+H+Å+PW+1883+1703: (på) latin; 1917: på latin

sabbaton

(sabbath/sabbat)

John 5:9b-13

J5:9: NAS+NIV: Sabbath;

RSV+JW+KJV: sabbath

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : sabbat; 1703: Sabbath

sakkos

(sack/säck)

Rev

6:12b-13a

R6:12: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: sack-

1981+Å+PW+1883+1703: säck; SB+SF+H+1917: "sorgdräkt"

Salim

(Salim/Salim)

John 3:22-24

J3:23: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Salim

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883+1703: Salim; PW: Saleim

salpingx

(trumpet/basun)

Rev 1:10b

R1:10: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: trumpet

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : basun

salpizô

(sound the trumpet/

låta basunen ljuda)

Rev 8:6

R8:6:

NAS+NIV: "sound them" (them=trumpets);

RSV: "blow them" (them=trumpets);

JW: trumpet/blow them; KJV: sound

1981+SF+H: blåsa (i basun);

SB+1917: stöta i basun;

Å+PW+1883+1703: basuna

Samareia

(Samaria/Samarien)

John 4:1-4

J4:4: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Samaria

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : Samarien

Samaritês

(Samaritan/samarit)

John 4:39-42

J4:39:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Samaritan

1981: samarier; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: samarit; 1703: Samarit

Samaritis

(Samaritan woman/samaritiska)

John 4:9-10a

J4:9: NIV+RSV+JW: Samaritan;

KJV: of Samaria

1981: samariska; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: samaritisk; 1703: Samaritisk

sappfiros

(sapphire/safir)

Rev

21:19-20

R21:19:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: sapphire

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: safir; 1703: saphir

Sardeis

(Sardis/Sardes)

Rev 3:1a

R3:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Sardis

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : Sardes; 1703: Sardis

sardion

(carnelian/karneol)

Rev 4:3

R4:3: NAS+RSV: sardius; NIV: carnelian; JW: sardius/precious red-colored stone;

KJV: sardine stone

1981+SB+SF+H+1917: karneol; Å+PW+1883: sarder-; 1703: sardis

sardonyx

(sardonyx/sardonyx)

Rev

21:19-20

R21:20: RSV+NIV+JW+KJV: sardonyx; RSV: onyx

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: sardonyx; 1703: sardonix

sarx

(flesh/kött)

John 1:12-13

J1:13: NAS+NIV+RSV+KJV: flesh;

JW: flesh/fleshly

1981: kropp;

SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: kött;

1703: köttslig

satanas

(adversary/motståndare)

John

13:26-27

J13:27: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Satan

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883+1703: Satan; PW: satan

seautou

(yourself/dig själv)

No special study

John 1:22: NAS+NIV+RSV+JW: yourself; KJV: thyself;

1981+SB+SF+H+1917+Å: dig själv; PW+1703: dig sjelf; 1883: dig själf

seismos

(shaking/skakning)

Rev 6:12a

R6:12: NAS+NIV+RSV+KJV: earthquake; JW: (earth)shaking/earthquake

1981+SB+SF+H+1917: jordbävning;

å: skakning; PW+1883+1703: jordbäfning

seiô

(shake/skaka)

Rev 6:13b

R6:13: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: shake

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : skaka; 1703: rista

selênê

(moon/måne)

Rev

6:12b-13a

R6:12: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: moon

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : måne

semidalis

(finest wheaten flour/

finaste vetemjöl)

Rev 18:13a

R18:13: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: fine flour

1981: mjöl; SB+SF+H+1917: fint mjöl;

å: finaste vetemjöl; PW: finaste hvetemjöl; 1883: semlomjöl; 1703: "semlor"

sêmainô

(give a sign/ge ett tecken)

John

12:32-33

J12:33: NAS: indicate; NIV+RSV: show; JW+KJV: signify

1981+SF: ange; SB+H: antyda;

1917: ge till känna;

Å+PW+1883+1703: beteckna

sêmeion

(sign/tecken)

John 2:11-12

J2:11: NAS+RSV+JW: sign;

NIV: miraculous sign; KJV: miracle

1981+SB+SF+H+1917+PW+1883+1703 : tecken; Å: underverk

sigê

(silence/tystnad)

Rev 8:1

R8:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: silence

1981+SF+H: tyst;

SB+1917+Å+PW+1883: tystnad; 1703: tysta

sidêros

(iron/järn)

Rev 18:12b

R18:12: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: iron

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: järn; PW+1703: jern

sidêrous

(of iron/av järn)

Rev 2:27(27-28a)

R2:27: NAS+NIV+RSV+KJV: of iron;

JW: made of iron/iron (-)

1981+SB: av järn;

SF+H+1917+Å+1883: järn-; PW+1703: jern-

Silôam

(Siloam/Siloam)

John 9:6-7

J9:7: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Siloam

1981: Siloa-; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Siloam; 1703: Siloa

Simôn

(Simon/Simon)

John 1:40-41

J1:40: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Simon

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : Simon

sirikos

(silk/sidentyg)

Rev 18:12a

R18:12: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: silk

1981+SF+1917+PW: siden; SB+H+Å+1883+1703: silke

sitos

(bread-stuff/brödsäd)

John 12:24

J12:24: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: wheat

1981+SB+SF+H+1917+Å: vete;

PW+1883: hvete; 1703: hwete

Siôn

(Zion/Sion)

John

12:14-15

J12:15: NAS+NIV+RSV+JW: Zion;

KJV: Sion

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: Sion; PW+1703: Zion

skandalizô

(cause to stumble/få att snava)

John 6:60-65

J6:61: NAS: cause to stumble;

NIV+KJV: offend; RSV: take offence at;

JW: be stumbling/stumble

1981: få att vackla; SB+Å: stöta;

SF+H: ta anstöt av; 1917: vara en stötesten; PW+1883: taga anstöt af; 1703: förtörna

skandalon

(stumbling block/stötesten)

Rev 2:14-15

R2:14: NAS+RSV: stumbling block;

NIV: "entice to sin";

JW: fall-causer/stumbling block;

KJV: stumblingblock

1981+SF: fälla; SB+1917: stötesten;

H: frestelse; Å+PW: anstöt; 1883: fall;

1703: förargelse

skelos

(leg/benlem-ben)

John

19:31-32

J19:31: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: leg

1981: benpipa; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: ben

skeuos

(vessel/kärl)

John 19:29

J19:29: NAS+NIV: jar; RSV: bowl; JW+KJV: vessel

1981+SB+SF+H+1917+Å: kärl; PW+1883+1703: käril

skênê

(tent/tält)

Rev 13:6

R13:6: NAS+KJV: tabernacle;

NIV: dwelling place; RSV: dwelling;

JW: tent/residence

1981: tält; SB+Å: boning; SF+H+1917+PW+1883+1703: tabernakel

skênopêgia

(pitching of tents/tältuppsättande)

John 7:1-2

J7:2: NAS: Feast of Booths;

NIV: (Feast of) Tabernacles;

RSV: (feast of) Tabernacles;

JW: fastening of tents/festival of tabernacles;

KJV: (feast of) tabernacles

1981: lövhyddefest;

SB+SF+H+1917: lövhyddohögtid;

å: hyddofest;

PW+1883+1703: löfhyddohögtid

skênoô

(dwell in a tent/bo i tält)

John 1:14a

J1:14: NAS+RSV+KJV: dwell;

NIV: make one's dwelling; JW: tent/reside

1981+SF+Å+1883+1703: bo; SB: tälta;

H: ta sin boning; 1917+PW: taga sin boning

sklêros

(hard/hård)

John 6:60-65

J6:60: NAS: difficult; NIV+RSV+KJV: hard; JW: hard/shocking

1981+H: outhärdlig; SB+SF+1917+Å+PW+1883+1703: hård

skorpizô

(scatter/skingra)

John

10:12-13

J10:12: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: scatter

1981+SB+SF: skingra; H: jaga från varandra; 1917+Å+PW+1883+1703: förskingra

skorpios

(scorpion/skorpion)

Rev 9:3b

R9:3: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: scorpion

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : skorpion; 1703: scorpion

skotia

(gloom/dunkel)

John 1:5

J1:5: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: darkness

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : mörker

skotizô

(gloom/fördunkla)

Rev 8:12

R8:12: NAS+RSV+JW+KJV: darken;

NIV: turn dark

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : förmörka; 1703: förmörkra

skotos

(darkness/mörker)

John 3:19-21

J3:19: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: darkness 1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : mörker

skotoô

(darken/förmörka)

Rev 16:10a

R16:10: NAS: (become) darkened;

NIV: (be into) darkness;

RSV: (be in) darkness; JW: (be) darkened); KJV: (be full of) darkness

1981+SF: lägga i mörker; SB+1917+Å+PW+1883: förmörka;

H: hölja i mörker; 1703: förmörkra

smaragdos

(emerald/smaragd)

Rev

21:19-20

R21:19:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: emerald

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : smaragd

smyrna

(myrrh/myrra)

John 19:39

J19:39: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: myrrh

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : myrra; 1703: myrrham

Sodoma

(Sodom/Sodom)

Rev 11:8

R11:8: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Sodom

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : Sodom; 1703: Sodoma

Solomôn

(Solomon/Salomo)

John

10:22-23

J10:23:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Solomon

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Salomo; 1703: Salomon

sos

(your/din)

No special study

John 4:42: NAS+NIV: "what you said"; RSV+JW: your; KJV: thy

1981: "vad du har sagt"; SB+SF+1917+Å+PW+1883+1703: din;

H: "du har berättat"

soudarion

(kerchief/huvudduk)

John

11:43-44

J11:44: NAS+NIV+RSV+JW: cloth;

KJV: napkin

1981+SB+SF+H+1917+1883: duk; Å: kläde; PW: svetteduk; 1703: swetteduk

sofia

(wisdom/vishet)

Rev 5:12ba

R5:12: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: wisdom

1981+SF+H+1917+PW: vishet; SB+Å+1883: visdom; 1703: wisdom

speira

(cohort/kohort)

John 18:2-3

J18:3: NAS: (Roman) cohort;

NIV: detachment of soldiers;

NIV: band of soldiers;

JW: band/soldier band; KJV: band (of men)

1981: vaktstyrka; SB. vakt;

SF+1917: "den romerska vakten";

H: avdelning soldater; Å+1703: skara; PW+1883: krigsskara

speirô

(sow/så)

John 4:35-36

J4:36: NAS+KJV: sow; NIV+RSV: sower; JW: sow/sower

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : så

sperma

(seed/säd)

John 7:40-42

J7:42: NAS: offspring; NIV: family;

RSV: descended; JW: seed/offspring;

KJV: seed

1981: ätt;

SB+1917+Å+PW+1883+1703: säd;

SF+H: släkt

spêlaion

(cave/håla)

John

11:38b-39

J11:38: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: cave

1981: klipphåla; SB+H+Å+1883: grotta;

SF: klippgrav; 1917: "urholkad i berget"; PW: håla; 1703: kula

splangchnon

(inward vital part/inre ädel del)

No special study

( 1 John 3:17)

1J3:17: NAS+RSV: heart; NIV: have no pity; JW: bowel/"door of one's tender compassions"; KJV: "bowels of compassion"

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: hjärta; PW+1703: hjerta

spongos

(sponge/svamp)

John 19:29

J19:29: NAS+NIV+RSV+JW: sponge;

KJV: spunge

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : svamp; 1703: swamp

stadion

(stadium/stadion)

John 6:16-21

J6:19: NAS: "three or four miles";

NIV: "three or three and a half miles"

RSV: "three or four miles" (Greek: stadion); JW: stade/"three or four miles";

KJV: "five and twenty or thirty furlongs"

1981: "en halvmil"; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: stadion

stauros

(cross/kors)

John

19:16b-17

J19:17: NAS+NIV+RSV+KJV: cross;

JW: stake/torture stake

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : kors

stauroô

(crucify/korsfästa)

See also systauroô

John 19:6

J19:6: NAS+NIV+RSV+KJV: crucify;

JW: impale

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: korsfästa

stafylê

(grape/vindruva)

Rev

14:18b-19

R14:18: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: grape

1981+SB+SF+H+1917+Å: druva;

PW+1883: drufva; 1703: winbär

stefanos

(crown/krona)

John 19:1-4

J19:2: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: crown

1981+Å: krans;

SB+SF+H+1917+PW+1883: krona;

1703: krono

stêthos

(breast/bröst)

John

13:23-25

J13:25: NAS+RSV+JW+KJV: breast;

NIV: "against"

1981+SB+SF+1917+Å+PW+1883+1703: bröst;

H: "stêthos" ej översatt"

stêrizô

(set fast/sätta fast)

Rev 3:2

R3:2: NAS+NIV+RSV+KJV: strengthen; JW: fix firmly/strengthen;

1981+SF+Å+PW+1883+1703: stärka; SB+H+1917: styrka

stoa

(portico/pelargång)

John 5:1-3(4)

J5:2: NAS+RSV: portico;

NIV: covered colonnade; JW: colonnade; KJV: porch

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : pelargång; 1703: skjul

stolê

(dress/dräkt)

Rev 6:11a

R6:11: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: robe

1981+SF+PW: klädnad;

SB+H: lång klädnad;

1917+Å+1883: fotsid klädnad;

1703: sidt kläde

stoma

(mouth/mun)

John 19:29

J19:29: NAS+RSV+JW+KJV: mouth;

NIV: lip

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: mun

strateuma

(army/armé)

Rev 9:16

R9:16: NAS+JW+KJV: army;

NIV+RSV: troop

1981+SB+SF+H: här; 1917: ridande skara; Å: (rytteriets) skara; PW+1883: härskara; 1703: "resigtyg"

stratiôtês

(soldier/soldat)

John 19:1-4

J19:2: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: soldier

1981+SB+SF+H: soldat;

1917+1883: krigsman; Å: stridsman; PW+1703: krigsknekt

strefô

(turn/vända)

John 1:38-39

J1:38: NAS+RSV+JW+KJV: turn;

NIV: turn around

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: vända om; 1703: wända om

strêniaô

(be voluptuous/vara vällustig)

Rev 18:7a

R18:7: NAS: live sensuously;

NIV: give luxury; RSV: play the wanton; JW: live unreined in luxury/live in shameless luxury; KJV: live deliciously

1981: omge sig med lyx; SB+Å: leva yppigt; SF: skaffa sig lyx; H: skaffa sig njutning; 1917: bereda sig vällust;

PW+1883: lefva i yppighet;

1703: wara i wällust

strênos

(voluptuousness/vällust)

Rev 18:3b

R18:3: NAS: sensuality; NIV: luxuries;

RSV: wantonness;

JW: unreined luxury/shameless luxury;

KJV: delicacies

1981+SB+SF: lyx; H: överdåd; Å+PW+1883: yppighet; 1917: vällust;

1703: wällust

stylos

(pillar/pelare)

Rev 3:12a

R3:12: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: pillar

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : pelare

sy

(you-sing/du)

No special study

John 1:19: NAS+RSV+JW: you;

NIV: "who he was"; KJV: thou

1981+SB+H+Å+PW+1883+1703: du; SF+1917: "han"

syngenês

(relative/släkting)

John

18:25-27

J18:26: NAS+NIV+JW: relative;

RSV+KJV: kinsman

1981+SB+SF+H+Å: släkting; 1917+PW+1883+1703: frände

syngkoinôneô

(have a thing in common together with/

ha något i gemenskap tillsammans med)

Rev 18:4

R18:4: NAS: participate; NIV: share;

RSV: take part;

JW: share together/share with

KJV: be partaker

1981: delta; SB: ha delaktighet; SF: ta del;

H: bli medskyldig; 1917: göra sig delaktig; Å: vara meddelaktig;

PW: varda meddelaktig; 1883: deltaga;

1703: warda delaktig

syngkoinônos

(companion together with/

en i gemenskap tillsammans med)

Rev 1:9aa

R1:9: NAS: fellow partaker;

NIV+KJV: companion; RSV: share with; JW: co-sharer/sharer with

1981+SF+H: dela med;

SB+PW: meddelaktig; 1917: ha del;

Å+1883: delaktig med; 1703: delaktig

sykê

(fig tree/fikonträd)

John 1:48

J1:48: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: fig tree

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : fikonträd; 1703: fikonaträ

syllambanô

(take together/ta tillsammans)

John

18:12-14

J18:12: NAS+NIV: arrest; RSV: seize;

JW: take with/seize; KJV: take

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : gripa; 1703: taga fatt på

symboleuomai

/take counsel together(with)/

rådgöra tillsammans (med)

John

18:12-14

Matt 26:4: NAS: plot together; NIV: plot; RSV+JW: take counsel together;

KJV: consult

1981: komma överens om; SB+Å+PW+1883+1703: rådslå; SF: planera; H: överlägga om; 1917: rådslå om

symboleuô

(give counsel/ge råd)

John

18:12-14

J18:14: NAS+NIV: advise;

RSV+KJV: give counsel; JW: counsel

1981: förklara; SB: råda; SF+H+Å: ge råd; 1917: "säga under rådplägning";

PW+1883: gifva råd; 1703: gifwa råd

symmathêtês

(together-disciple/medlärjunge)

John

11:14-16

J11:16: NAS+RSV+JW: fellow disciple; NIV: "rest of the disciples";

KJV: fellowdisciple

1981+SF+H+1917: annan lärjunge; SB+Å+PW+1883: medlärjunge;

1703: Lärjunge

symferô

(carry together/föra tillsammans)

John

11:49-50

J11:50: NAS+RSV+KJV: be expedient;

NIV: be better;

JW: bear together/be to one's benefit

1981+SF+H+Å+1883: vara bättre;

SB+H: vara nyttigt;

1917: vara mycket bättre; 1703: wara bättre

syn

(together with/tillsammans med)

No special study

John 12:2: NAS+NIV+RSV+KJV: with;

JW: together with/with

1981+SB+SF+Å+PW+1883+1703: med;

H: tillsammans med; 1917: jämte

synagô

(lead together/leda tillsammans)

John 4:35-36

J4:36: NAS+RSV+KJV: gather;

NIV: harvest; JW: lead together/gather

1981: bärga; SB+SF+Å+PW+1883: samla; H+1917: samla in; 1703: församla

synagôgê

(synagogue/synagoga)

John

6:51b-59

J6:59: NAS+NIV+RSV+KJV: synagogue; JW: synagogue/public assembly

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : synagoga; 1703: Synagogo

syndoulos

(together-slave/medslav)

Rev 6:11bb

R6:11: NAS+NIV+RSV: fellow servant;

JW: fellow slave; KJV: fellowservant

1981+SB+SF+H+1917+1883: medtjänare; Å: medslav; PW: medträl; 1703: medtjenare

synedrion (council/rådsförsamling)

John

11:47-48

J11:47: NAS+RSV+KJV: council;

NIV+JW: Sanhedrin

1981: råd; SB: rådslag; SF+H: "Stora rådet"; 1917: rådsförsamling; Å: synedrium;

PW: "sammanträde av rådet";

1883: "stora rådet"; 1703: Råd

syneiserchomai

(come into together-

komma in i tillsammans)

John 6:22-24

J6:22: NAS: enter with (into); NIV+RSV+JW: enter with;

KJV: go with (into)

1981: följa med (i); SF+1883: följa med;

SB. fara med; H+1917+PW: stiga (i) med;

å: komma (i) med; 1703: wara instigen med

synerchomai

(come together-

komma tillsammans)

John

11:33-38a

J11:33: NAS+RSV+JW+KJV: come with; NIV: come along with

1981+SF: följa med; SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: komma med

synêtheia

(usage-vedertaget bruk)

John

18:39-40

J18:39: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: custom

1981+SB+SF+H+Å+PW+1883: sed;

1917: sedvänja; 1703: sedwänjo

synteleô

(bring to a consummation/

föra till en avslutning)

John 2:3-5

Mark 13:4: NAS+NIV: fulfill;

RSV: accomplish;

JW: conclude/come to a conclusion;

KJV: fulfil

1981: "vara inne"; SB+Å: fullända;

SF: "hända till slut";

H+1917: gå i fullbordan;

PW+1883+1703: fullborda

syntithêmi

(put together/sätta samman)

John 9:18-23

J9:22: NAS+RSV+KJV: agree; NIV: decide;

JW: "put themselves together"/come to an agreement

1981+SB+SF+H+1917+Å: komma överens; PW+1883: komma öfverens;

1703: besluta emellan sig

syntribô

(crush/krossa)

John

19:33-37

J19:36:

NAS+NIV+RSV+KJV: break; JW: crush

1981: bryta; SB: sönderkrossa;

SF+Å: krossa; H: slå sönder; 1917+PW+1883+1703: sönderslå

syrô

(draga/släpa)

John 21:8-9

J21:8: NAS+RSV+JW+KJV: drag; NIV: tow

1981: "på släp"; SB: dra;

SF: "syrô" ej översatt;

H+1917: draga efter sig; Å: släpa;

PW: släpa (efter sig); 1883+1703: draga

systauroô

(crucify together with/

korsfästa tillsammans med)

See also stauroô

John

19:31-32

J19:32: NAS+NIV+RSV+KJV: crucify with; JW: impale together/impale with

1981+SF+H+PW: korsfästa tillsammans med;

SB++1917+Å+1883+1703: korsfästa med

Sychar

(Sychar/Sykar)

John 4:5-6a

J4:5: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Sychar

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW: Sykar;

1883: Sikar; 1703: Sichar

sfazô

(slaughter/slakta)

Rev 5:6a

R5:6: NAS+NIV+RSV+KJV: slay;

JW: slaughter

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: slakta; PW+1703: slagta

sfodra

(extremely/oerhört)

Rev 16:21

R16:21: NAS: extremely; NIV+RSV: so; JW: exceedingly/unusually, KJV: exceeding

1981+SF+1917+Å+PW+1883: mycket;

SB: väldigt; H: "fruktansvärd"; 1703: ganska

sfragizô

(seal/försegla)

John 3:33

J3:33: NAS+RSV: set one's seal;

NIV: certify; JW: seal/put one's seal;

KJV: set to one's seal

1981: erkänna; SB+SF+H+1917: bekräfta; Å+PW+1883+1703: besegla

sfragis

(seal/sigill)

Rev 5:1bb

R5:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: seal

1981+SF: sigill; SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: insegel

schizô

(split/splittra)

John

19:23-24

J19:24: NAS+NIV+RSV: tear; JW: split/tear; KJV: rend

1981+SF+H+1917+Å+PW+1883+1907: skära sönder; SB: riva sönder

schisma

(split/splittring)

John 7:43-44

J7:43: NAS+RSV+KJV: division; NIV: divide; JW: split/division

1981: oenig; SB: oenighet; SF: delad mening; H: delat; 1917: stridig mening;

Å+PW+1883: söndring; 1703: twedrägt

schoinion

(little rope/litet rep)

John

2:13-15a

J2:15: NAS+NIV+RSV+KJV: cord;

JW: rope

1981: repstump; SB+SF+H: rep; 1917+Å+PW+1883+1703: tåg

sôzô

(save/rädda)

John 3:16-18

J3:17: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: save

1981: rädda; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: frälsa; 1703: (vara) salig

sôma

(body/kropp)

John 2:19-22

J2:21: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: body

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : kropp

sôtêr

(saviour/räddare)

John 4:39-42

J4:42: NAS+NIV+JW: Savior;

RSV+KJV: Saviour

1981+PW+1883: frälsare; SB+SF+H+1917+Å+1703: Frälsare

sôtêria

(saving/räddning)

John 4:19-22

J4:22: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: salvation

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : frälsning; 1703: salighet

talaipôros

(wretched/eländig)

Rev 3:17bb

R3:17: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: wretched: JW: miserable

1981+SB+SF+H+1917+PW+1883: eländig; Å: usel; 1703: elände

talantiaios

(weighing a talent/

vägande en talent)

Rev 16:21

R16:21: NAS+NIV: "hundred pounds"; RSV: "heavy ... hundredweight";

JW: of the weight of talent/the weight of a talent;

KJV: the weight of a talent

1981+SF: tung som (en) talent; SB+H+1917+1883: centnertung;

å: talenttung; PW: tung såsom (en) talent; 1703: såsom (en) centener

tarassô

(trouble/oroa)

John 5:5-9a

J5:7: NAS: stir up; NIV: stir;

RSV+KJV: trouble;

JW: be infirm one/disturb

1981: (få att) svalla; SB: uppröra;

SF: (få) i rörelse;

H+1917: (komma) i rörelse; Å+1703: röra; PW+1883: (blifva) upprörd

tacheôs

(quickly/snabbt)

John

11:28-31

J11:31: NAS+NIV+RSV+JW: quickly;

KJV: hastily

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : hastigt; 1703: hasteligt

tachos

(quickness/snabbhet)

Rev 1:1a

R1:1: NAS+KJV: shortly; NIV+RSV: soon; JW: quickness/shortly

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: snart;

PW: i hast; 1703: innan kort tid

tachys

(quick-quickly/snabb-snabbt)

John

11:28-31

1981+1917+Å+1883: strax;

SB+H+PW: hastigt; SF: snart; 1703: straxt

te

(both/både)

John

2:13-15a

J2:15: NAS+RSV: with; NIV: both;

JW: and/with; KJV: and

1981+SF+1917+1703: med; SB+PW: både; H: tillsammans med; Å: jämte;

1883: tillika med

teichos

(wall/mur)

Rev 21:12

R21:12: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: wall; 1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : mur

teknion

(little child/litet barn)

John 13:33

J13:33: NAS+RSV+JW+KJV: little child; NIV: (my) child

1981+SF+H+PW+1883: (mitt) barn;

SB: litet barn; 1917+Å+1703: (kära) barn

teknon

(child/barn)

John 1:12-13

J1:12: NAS+NIV+RSV+JW: child; KJV: son

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : barn

teleios

(perfect/fullkomlig)

1 John 4:18

1J4:18: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: perfect

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : fullkomlig; 1703: fullkommelig

teleioô

(make perfect/göra fullkomlig)

John 4:31-34

J4:34: NAS+RSV: accomplish; NIV+JW+KJV: finish

1981+SB+SF+H+1917+1883+1703: fullborda; Å+PW: fullkomna

teleutaô

(come to an end/

komma till ett slut)

John

11:38b-39

J11:39: NAS+JW: decease;

NIV: "dead (man)"; RSV+KJV: be dead 1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : dö

teleô

(end/avsluta)

John 19:28

J19:28: NAS+KJV: accomplish;

NIV: complete; RSV: finish;

JW: finish/accomplish

1981+SB+SF+H+1917: fullborda;

å: fullända; PW+1883+1703: fullkomna

telos

(end/slut)

John 13:1

J13:1: NAS+RSV+JW+KJV: end;

NIV: "the full extant of"

1981+Å+PW: slut; SB+1883: ände;

SF: "det sista"; H: "ge ett fullkomligt bevis"; 1917: "ge ett yttersta bevis"; 1703: ända

teras

(omen/förebud)

John 4:46-48

J4:48: NAS+NIV+RSV+KJV: wonder;

JW: portent/wonder

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : under

tessares

(four/fyra)

John

11:17-20

J11:17: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: four

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : fyra

tesserakonta

(forty/fyrtio)

John 2:19-22

J2:20: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: forty

1981+SB+SF+H+1917+Å: fyrtio; PW+1883+1703: fyratio

tetartaios

(on the fourth day/

på fjärde dagen)

John

11:38b-39

J11:39: NAS+NIV+RSV+KJV: four days; JW: fourth (day)/four days

1981: fyra dagar; SB+SF: fjärde dagen;

H+1917+PW+1883+1703: fyra dygn;

å: fjärde dygnet

tetartos

(fourth/fjärde)

Rev 4:7

R4:7: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: fourth

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: fjärde; PW+1703: fjerde

tetragônos (quadrangular/fyrhörnig)

Rev 21:16

R21:16: NAS+NIV: square;

RSV+KJV: foursquare;

JW: four-corned/foursquare

1981+Å: i fyrkant; SB: fyrkantig; SF+H+1917+PW+1883+1703: fyrkant

tetramênos

(space of four months/

tidrymd av fyra månader)

John 4:35-36

J4:35: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: four months

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : fyra månader

technitês

(artist/konstnär)

Rev 18:22

R18:22: NAS+RSV+KJV: craftsman;

NIV: workman; JW: artificer/craftsman

1981+SB+SF: hantverkare;

H: "(en) som utövar hantverk";

1917: konstförfaren man; Å: konstnär; PW: handtverkare; 1883: idkare av handtverk; 1703: handtverksman

têlikoutos

(so great/så stor)

Rev 16:18a

R16:18: NAS+RSV: (so) great;

NIV: (so) tremendous;

JW: so big/so extensive; KJV: so mighty

1981+H+Å+1883+1703: sådan;

SB+SF: så väldig; 1917: så våldsam;

PW: så stor

têreô

(keep/hålla-hålla fast/kvar)

John 2:6-10

J2:10: NAS+RSV+KJV: keep; NIV: save; JW: keep/reserve

1981+SF+H+PW: spara; SB: reservera; 1917+1883+1703: gömma; Å: behålla

Tiberias

(Tiberias/Tiberias)

John 6:1-4

J6:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Tiberias

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : Tiberias

tithêmi

(put/sätta)

John 2:6-10

J2:10: NAS+RSV: serve; NIV: bring out; JW: be placing/put out; KJV: set forth

1981: bjuda; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: sätta fram

tiktô

(bring forth/föda fram)

John

16:21-22

J16:21: NAS+RSV+KJV: be in travail;

NIV: give birth to a child; JW: give birth

1981+SB+SF+Å: föda; H+1917+PW+1883+1703: föda barn

timaô

(honour/hedra)

John 5:22-24

J5:23: NAS+NIV+JW: honor;

RSV+KJV: honour

1981+SB+SF+H+1917+Å: ära; PW+1883+1703: hedra

timê

(honour/heder)

John 4:43-45

J4:44: NAS+NIV+JW: honor;

RSV+KJV: honour

1981: anseende; SB: aktning;

SF+H: "bli erkänd"; 1917+1883: vara aktad; Å: vara värderad; PW: ära;

1703: warda afhållen

timios

(valuable/värdefull)

Rev 17:4a

R17:4: NAS+NIV+JW+KJV: precious;

RSV: "jewel"

1981+SF+1917+Å+1883+1703: ädel; SB+PW: dyrbar; H: "juvel"

timiotês

(value/värde)

Rev 18:19b

R18:19: NAS+NIV+RSV: wealth;

JW: preciousness/costliness;

KJV: costliness

1981: överflöd; SB+Å+PW: dyrbarhet; SF+H: rikedom; 1917: skatt;

1883: kostbarhet; 1703: "wara rik"

tís

(who-which-what/

vem-vilken-vad)

No special study

John 1:19: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: who

1981+SB+SF+H+1917+Å: vem;

PW+1883: hvem; 1703: ho

tìs

(some/any/a certain-

någon/en viss)

No special study

John 2:25: NAS+JW: anyone; NIV: man; RSV: no one; KJV: any

1981+SB+SF+Å+PW+1883: någon; H+1917: någon annan; 1703: någor

titlos

(superscription/överskrift)

John

19:19-22

J19:19: NAS: inscription;

NIV: "have a notice prepared";

RSV+JW+KJV: title

1981+SF: anslag; SB+H+1917+Å: överskrift; PW+1883: öfverskrift; 1703: öfwerskrift

toioutos

(of such kind/av sådant slag)

John 4:23-24

J4:23: NAS: such (people);

NIV: "they are the kind"; RSV+KJV: such;

JW: such (one)/suchlike one

1981: så; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: sådan

tolmaô

(take courage/ta mod till sig)

John

21:12-14

J21:12: NAS: venture;

NIV+RSV+KJV: dare;

JW: dare/have the courage

1981+SB+SF+H+Å: våga; 1917: drista sig; PW+1883: drista; 1703: djerfwas

toxon

(bow/båge)

Rev 6:2ba

R6:2: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: bow

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : båge; 1703: båga

topazion

(topaz/topas)

Rev

21:19-20

R21:20: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: topaz

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : topas; 1703: topazier

topos

(place/plats)

John 5:9b-13

J5:13: NAS+RSV+JW+KJV: place;

NIV: there

1981+SB+SF+H+1917+Å: plats;

PW+1883: ställe; 1703: rum

tosoutos

(so much-many/

så mycket-många)

John 6:8-13

J6:9: NAS: so many (people); NIV+RSV+JW+KJV: so many

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : så många

tote

(then/då)

John 7:10-12

J7:10: NAS+RSV+JW+KJV: then;

NIV: "tote" not translated

1981+SF+H: "tote" ej översatt; SB+1917+Å+PW+1883+1703: då

trapeza

(table/bord)

John

2:15b-17

J2:15: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: table

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : bord

treis

(three/tre)

John 2:6-10

J2:6: NAS+NIV+RSV: "thirty gallons"; JW+KJV: three

1981+SF: "omkring 100 liter"/tre; SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: tre

trefô

(support/livnära)

Rev 12:6

R12:6: NAS+RSV: nourish;

NIV: take care of; JW: nourish/feed;

KJV: feed

1981: livnära; SB+Å+1883: nära; SF+H+1917: "få ... uppehälle";

PW: gifva föda; 1703: föda

trechô

(run/springa)

John 20:1-2

J20:2: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: run

1981+SB+SF+Å: springa; H+1917: skynda; PW+1883+1703: löpa

triakonta

(thirty/trettio)

John 5:5-9a

J5:5: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: thirty

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : trettio

triakosioi

(three hundred/trehundra)

John 12:4-5

J12:5: NAS+RSV+JW+KJV: three hundred; NIV: "the money ... worth a year's wages"

1981+SB+SF+Å: trehundra; H+1917+PW+1883: tre hundra;

1703: trehundrade

tris

(three times/tre gånger)

John

13:37b-38

J13:38: NAS+NIV+RSV+JW: three times; KJV: thrice

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : tre gånger; 1703: tre resor

trischilioi

(three thousand/tre tusen)

John 6:8-13

Acts 2:41: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: three thousand

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : tre tusen; 1703: tretusende

tritos-triton

(third-third time/

tredje-tredje gång)

John 2:1-2

J2:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: third 1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : tredje

trichinos

(of hair/av hår)

See also thrix

Rev

6:12b-13a

R6:12: NAS: (made) of hair;

NIV: made of hair;

RSV: "trichinos" not translated;

JW+KJV: of hair

1981: tagel-; SB+Å: av hår;

SF: "sorgdräkt"/hår-; H+1917: "sorgdräkt"; PW+1883: af hår; 1703: hår-

trofê

(nourishment/näring)

John 4:8

J4:8: NAS+NIV+RSV: food; JW: foodstuff; KJV: meat

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883+1703: mat; PW: matvaror

trygaô

(gather in/samla in)

Rev

14:18b-19

R14:18: NAS+NIV+RSV+KJV: gather;

JW: gather in/gather

1981+SF: skörda; SB: samla in;

H+1917: skära av; Å: bärga; PW: afberga; 1883: afbärga; 1703: skära upp

trôgô

(chew/tugga)

John

6:51b-59

J6:54: NAS+NIV+RSV+KJV: eat;

JW: munch/feed on

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : äta

typos

(type/typ)

John

20:24-25

J20:25: NAS: imprint; NIV: mark; RSV+KJV: print; JW: type/print

1981+SF+H+1917+1703: hål; SB+1883: märke; Å+PW: ställe

tyflos

(adjective: blind/blind)

John 5:1-3(4)

J5:3: NAS+NIV+RSV+KJV: blind;

JW: blind (one)

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : blind

tyfloô

(verb: blind/förblinda)

John

12:39-41

J12:40: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: blind

1981+SB+SF+1917+Å+PW+1883+1703: förblinda; H: göra blind

(h)yakinthinos

(of hyacinth/av hyacint)

Rev 9:17

R9:17: NAS: of hyacinth; NIV: darkblue; RSV: sapphire (Greek: hyacinth); hyacinthine/hyacinth-blue; KJV: jacinth 1981: blåsvart;

SB+PW+1883: hyacintfärgad;

SF+H+1917: mörkblå; Å: hyacintblå;

1703: gul

(h)yalinos

(of crystal/av kristallglas)

Rev 4:6a

R4:6: NAS+NIV+RSV+KJV: of glass;

JW: glassy

1981+SB+SF+H: av glas; 1917+Å+PW+1883+1703: glas-

(h)yalos

(crystal/kristallglas)

Rev 21:18

R21:18: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: glass

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : glas

(h)ygiês

(healthy/frisk)

John 5:5-9a

J5:6: NAS+NIV: well; RSV: healed;

JW: sound in health; KJV: whole

1981+SB+SF+H+1917+Å: frisk;

PW+1703: helbregda; 1883: helbrägda

(h)ydria

(water-pot/vattenkruka)

John 2:6-10

J2:6: NAS+KJV: waterpot;

NIV+JW: water jar; RSV: jar

1981: kärl; SB+H+Å+PW+1883: vattenkruka; SF+1917+1703: kruka

(h)ydôr

(water/vatten)

John 1:26-27

J1:26: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: water

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : vatten; 1703: watten

(h)yetos

(rain/regn)

Rev 11:6a

R11:6: NAS+RSV+JW: rain; NIV+KJV: "it"

1981+1703: regna; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: regn

(h)yios (son/son)

No special study

John 1:42: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: son

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : son

(h)ypagô

(withdraw/

dra tillbaka-dra sig tillbaka)

John 3:8

J3:8: NAS+NIV+RSV+KJV: go;

JW: go under/go

1981+SF+H+1917+Å+1883+1703: fara; SB+PW: gå

(h)ypantaô

(go to meet/gå för att möta)

John 4:51-53

J4:51: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: meet

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : möta

(h)ypantêsis

(a going to meet/

ett gående för att möta)

John

12:12-13

J12:13: NAS+NIV+RSV+KJV: meet;

JW: meeting/meet

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: möta; 1703: emot

(h)yper

(prep with gen: in favour of/

prep med gen: till förmån för)

No special study

John 6:51: NAS+NIV+RSV+KJV: for;

JW: over/in behalf of

1981+SF+1917: för att; SB+H+Å+PW+1883+1703: för

(h)yper

(prep with acc: over/

prep med ack: över)

No special study

Matt 10:24. NAS+NIV+RSV+KJV: above; JW: over/above

1981+SB+SF+1917: förmer än; H+Å: över; PW+1883: öfver; 1703: öfwer

(h)ypêretês

(rower/roddare)

John 7:32-34

J7:32: NAS+RSV+KJV: officer;

NIV: temple guard; JW: subordinate/officer

1981: man; SB+Å+1883: tjänare;

SF: tempelvakt; H. tempelpoliser;

1917: rättstjänare; PW+1703: tjenare

(h)ypnos (sleep/sömn)

John

11:11-13

J11:13: NAS: "(literal) sleep";

NIV: "(natural) sleep"; RSV+JW+KJV: sleep

1981+SB+SF+1917+1883: "(vanlig) sömn"; H: (naturlig) sömn; Å+PW: sömn;

1703: (lekamlig) sömn

(h)ypo

(prep with gen: by/

prep med gen: av)

No special study

J14:21: NAS+NIV+RSV+JW: by; KJV: of

1981+SB+SF+H+1917+Å: av; PW+1883+1703: af

(h)ypo

(prep with dat: under/prep med dat: under)

No special study

("hypo" with dat does not occur in the NT)

("hypo" med dat förekommer inte i NT)

(h)ypo

(prep with acc: underneath/

prep med ack: inunder)

No special study

J1:48: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: under

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : under

(h)ypodeigma (prototype/förebild)

John

13:14-15

J13:15: NAS+NIV+RSV+JW: example;

JW: pattern

1981: exempel; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: föredöme;

1703: efterdömelse

(h)ypodêma

(sandal/sandal)

John 1:26-27

J1:27: NAS+NIV+RSV+JW: sandal;

KJV: shoe

1981+SB+SF: sandal; H+1917+Å+PW+1883+1703: sko-

(h)ypokatô

(below/nedanför)

John 1:49-50

J1:50: NAS+NIV+RSV+KJV: under;

JW: down under/underneath

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : under

(h)ypomimnêskô (remind/påminna)

John

14:25-26

J14:26: NAS+RSV+KJV: bring to remembrance; NIV: remind of;

JW: remind/bring to minds

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : påminna

(h)ypomonê (endurance/uthållighet)

Rev 1:9ab

R1:9: NAS: perseverance;

NIV+RSV: patient endurance;

JW: endurance; KJV: patience

1981+SF+Å+PW: uthållighet;

SB+1917: ståndaktighet; H: uthållig väntan; 1883+1703: tålamod

(h)yssôpos

(hyssop/isop)

John 19:29

J19:29: NAS: (branch of) hyssop;

NIV: stalk of the hyssop plant;

RSV+KJV: hyssop;

JW: hyssop/hyssop (stalk)

1981+SF: isopstjälk;

SB+H+1917: isopsstängel; Å: isopskvist; PW+1883: isopstängel; 1703: isop

(h)ysteron (afterwards/sedermera)

John

13:36-37a

J13:36: NAS+NIV: later; RSV: afterward; JW: later/afterwards; KJV: afterwards

1981+SF+H: längre fram; SB: senare; 1917+PW+1883: framdeles; Å: sedan;

1703: härefter

(h)yfantos

(woven/vävd)

John 19:23

J19:23: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: woven

1981+SB+SF+H+1917+Å: vävd;

PW+1883: väfd; 1703: wirkad

(h)ypselos

(high/hög)

Rev

21:10-11a

R21:10: NAS+NIV+RSV+KJV: high;

JW: high/lofty

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : hög

(h)ypsos

(height/höjd)

Rev 21:16

R21:16: NAS+RSV+JW+KJV: height;

NIV: high

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : höjd

(h)ypsoô

(heighten/höja)

John 3:14-15

J3:14: NAS+NIV+RSV+KJV: lift up;

JW: put high up/lift up

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : upphöja

fainô

(bring to light/föra till ljus)

John 1:5

J1:5: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: shine

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : lysa

faneros

(visible/synlig)

No special study

(1 John 3:10)

1J3:10: NAS: obvious; NIV: "we know"; RSV: "be seen"; JW: manifest/evident;

KJV: manifest

1981+SB+SF+1917+Å+PW+1883: uppenbar; H: "skillnad";

1703: "känna"

faneroô

(make visible/göra synlig)

John 1:30-31

J1:31: NAS+JW+KJV: manifest;

NIV+RSV: reveal

1981: se;

SB+SF+H+1917+Å+1883+1703: uppenbara

fanerôs

(visibly/synligt)

John 7:10-12

J7:10: NAS+NIV+RSV: publicly;

JW: manifestly/openly; KJV: openly

1981+SB+SF+H+1917: öppet;

Å+PW+1883: uppenbarligen;

1703: uppenbarliga

fanos

(lantern/lykta)

John 18:2-3

J18:3: NAS+RSV+KJV: lantern;

NIV+JW: torch

1981+SB+H+Å+1703: lykta; SF: fackla; 1917+PW+1883: bloss

farisaios

(Pharisee/farisé)

No special study

John 1:24: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Pharisee

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : farisé; 1703: Pharise

farmakeia (poisoning/giftblandning)

Rev 18:23b

R18:23: NAS+RSV+KJV: sorcery;

NIV: magic spell;

JW: druggery/spiritistic practice

1981+H+1917+PW+1883+1703: trolldom; SB: trollkonst; SF: svartkonst; Å: tjusning

farmakon

(poison/gift)

Rev 9:21

R9:21: NAS+RSV+KJV: sorcery;

NIV: magic art; JW: drug/spiritistic practice

1981+1703: trolldom;

SB+1917+PW+1883: trolldomskonst;

SF: svartkonst; Å: tjusningsmedel;

H: trollkonst

farmakos

(poisoner/giftblandare)

Rev 21:8

R21:8: NAS+RSV+KJV: sorcerer;

NIV: (one who) practices magic arts;

JW: drugger/one practicing spiritism

1981+SB+SF+H+1917+PW+1883+1907: trollkarl; Å: tjusare alt. giftblandare

faulos

(worthless/värdelös)

John 3:19-21

J3:20: NAS+NIV+RSV+KJV: evil;

JW: vile (things)/vile things

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: ond;

PW: dålig; 1703: illa

ferô

(carry/föra)

John 2:6-10

J2:8: NAS+NIV+RSV: take; JW: bring/take; KJV: bear

1981+SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: bära; SF: bära in

feugô

(flee/fly)

John 6:14-15

John 10:5: NAS+RSV+JW+KJV: flee;

NIV: run away

1981: springa (ifrån); SB+SF+Å+PW+1883+1703: fly;

H: springa (bort); 1917: fly (bort)

fêmi

(utter/yttra)

John 1:22-25

J1:23: NAS+RSV+JW+KJV: say; NIV: reply

1981+SB+Å+PW+1883+1703: säga; SF+H+1917: svara

ftheirô

(ruin/förstöra)

See also diaftheirô

Rev 19:2a

R19:2: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: corrupt

1981+SB+SF+H+1917+Å: fördärva;

PW: förderfva; 1883: fördärfva;

1703: förderfwa

fialê

(bowl/skål)

Rev 5:8b

R5:8: NAS+NIV+RSV+JW: bowl; KJV: vial

1981+SF+H+1917+Å+PW+1883+1907: skål; SB: bägare

Filadelfeia (Philadelphia/Filadelfia)

Rev 1:11b

R1:11: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Philadelphia

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : Filadelfia; 1703: Philadelphia

fileô

(be friends with/vara vän med)

John 5:19-21

J5:20: NAS+NIV+RSV+KJV: love;

JW: have affection for

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883+1703: älska; PW: ha kär

Filippos

(Philip/Filippos)

John 1:43-44

J1:43: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Philip

1981: Filippos; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Filippus; 1703: Philippus

filos

(friend/vän)

John 3:27-30

J3:29: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: friend

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : vän; 1703: wän

flox

(flame/låga)

Rev 1:14b

R1:14: NAS+RSV+JW+KJV: flame;

NIV: blazing

1981+SF+1917+Å+PW+1883: låga;

SB+H: flamma; 1703: låge

fobeomai

(fear/frukta)

John 6:16-21

J6:19: NAS+RSV: frighten; NIV: terrify; JW: be fearful; KJV: be afraid

1981: bli rädd;

SB+SF+H+1917: bli förskräckt;

Å+PW: frukta; 1883: vara förfärad;

1703: wara förfärad

fobos

(fear/fruktan)

John 7:13

J7:13: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: fear

1981+SF+1703: rädsla; SB+H+1917+Å+PW+1883: fruktan

foinix

(date-date-twig/

dadelpalm-dadelkvist)

John

12:12-13

J12:13: NAS+RSV+JW+KJV: palm tree; NIV: palm

1981+SF+H+1917+1883+1703: palm-; SB+Å+H: palmträd

foneus

(murderer/mördare)

Rev 21:8

R21:8: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: murderer

1981+SB+SF+H+Å+1883: mördare; 1917+PW: dråpare; 1703: mandråpare

fonos

(murder/mord)

Rev 9:21

R9:21: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: murder

1981: mördande; SB+SF+H+Å+1703: mord; 1917+1883: mordgärning; PW: mordgerning

foreô

(wear/vara klädd i)

See also potamoforêtos

John 19:5

J19:5: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: wear

1981: "med"; SB+Å+PW+1883+1703: bära; SF+H+1917: vara klädd i

fragellion

(scourge/gissel)

John

2:13-15a

J2:15: NAS+KJV: scourge;

NIV+RSV+JW: whip

1981+SF: piska; SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: gissel

frear

(well/brunn)

John

4:10b-12

J4:11: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: well

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : brunn

fylakê

(watch/vakt)

John 3:22-24

J3:24: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: prison

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : fängelse; 1703: häktelse

fylassô

(watch/vakta)

John 12:25

J12:25: NAS+NIV+RSV+KJV: keep;

JW: safeguard 1981: rädda; SB+SF+H+Å+PW+1883: bevara; 1917+1703: behålla

fylê

(tribe/stam)

Rev 1:7b

R1:7: NAS+RSV+JW: tribe; NIV: people; KJV: kindred

1981+SB+SF+Å+PW: stam; H+1883: folk; 1917: släkt; 1703: slägt

fyllon (leaf/löv)

Rev 22:2b

R22:2: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: leaf

1981+SF+H: blad; SB+Å+1917: löv; PW+1883+1703: löf

fôneô

(raise one's voice/höja sin röst)

John 1:48

J1:48: NAS+NIV+RSV+KJV: call;

JW: sound/call

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1703: kalla; 1883: tillkalla

fônê

(voice/röst)

John 1:22-25

J1:23: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: voice

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : röst

fôs

(light/ljus)

John 1:4

J1:4: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: light

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : ljus

fôstêr

(luminary/lysande himlakropp)

Rev 21:11b

R21:11: NAS+NIV: brilliance;

RSV: radiance; JW: illuminator/radiance; KJV: light

1981: lysa; SB+1883: glans; SF: strålglans; Å: ljusglans; H+1917: "glänsa";

PW: ljuskälla; 1703: ljus

fôtizô

(give light/ge ljus)

John 1:9

J1:9: NAS+RSV: enlighten; NIV: give light; JW: enlighten/give light; KJV: light

1981+SF: ge ljus; SB+H+Å+PW+1883+1703: upplysa;

1917: lysa över

chairô

(rejoice/fröjda sig)

John 3:27-30

J3:29: NAS+RSV+KJV: rejoice;

NIV: be full of joy;

JW: rejoice/have (a great deal of) joy

1981+SF+H+1917+Å+PW: glädja sig; SB+1883+1703: fröjda sig

chalaza

(hail/hagel)

Rev 8:7a

R8:7: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: hail

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : hagel

chalinos

(bit of bridle/betselbett)

Rev 14:20

R14:20: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: bridle

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883+1703: betsel; PW: tygel

chalkêdôn

(chalcedony/kalcedon)

Rev

21:19-20

R21:19: NAS+NIV+JW+KJV: chalcedony; RSV: agate

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : kalcedon; 1703: chalcedonier

chalkolibanon

(copper 'from Lebanon'/ 'similar olibanum' -

koppar 'från Libanon'/'som liknar olibanum')

Rev 1:15a

R1:15: NAS+NIV+RSV: burnished bronze; JW: fine copper; KJV: fine brass

1981: gyllene brons; SB: guldmalm;

SF: skinande malm; H: guldskimrande malm; 1917: glänsande malm;

Å+1883: kalkolibanos; PW: koppar;

1703: messing

chalkos

(copper/koppar)

Rev 18:12b

R18:12: NAS+NIV+RSV: bronze;

JW: copper; KJV: brass

1981+SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: koppar; SF: brons

chalkous

(of copper/av koppar)

Rev 9:20

R9:20: NAS+KJV: of brass;

NIV+RSV: of bronze;

JW: made of copper/of copper

1981+SF: (av) brons;

SB+H+1917+Å: (av) koppar; PW+1883+1703: (af) koppar

chamai

(on the ground/på marken)

John 9:6-7

J9:6:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: on the ground

1981+SF+Å+PW: på marken; SB+H+1917+1883: på jorden;

1703: på jordena

chara

(joy/fröjd)

John 3:27-30

J3:29: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: joy

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW: glädje; 1883+1703: fröjd

charagma

(mark/märke)

Rev 13:16

R13:16: NIV+NIV+KJV: mark;

RSV: be marked; JW: engraving/mark

1981+SB+SF+1917+Å+PW1883: märke;

H: brännmärke; 1703: wedertecken

charis (joybringing /grace/-fröjdbringande /nåd/)

John

1:14b-15

J1:14: NAS+NIV+RSV+KJV: grace;

JW: undeserved kindness 1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: nåd

cheimarros,-ous

(torrent/ström)

John 18:1

J18:1: NAS: ravine; NIV+RSV: valley;

JW: winter torrent; KJV: brook

1981: dal; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: bäck

cheimôn

(tempest/oväder)

John

10:22-23

J10:22: NAS+NIV+RSV+KJV : winter;

JW: winter/wintertime

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : vinter; 1703: winter

cheir

(hand/hand)

John 3:35

J3:35: : NAS+NIV+RSV+JW+KJV: hand

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : hand

cheirôn

(worse/sämre)

John 5:14

J5:14: : NAS+NIV+RSV+JW: worse;

KJV: worse thing

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : värre; 1703: wärre

chêra

(widow/änka)

Rev 18:7

R18:7: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: widow

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: änka; PW+1703: enka

chiliarchos

(leader of a thousand (men)/ ledare för tusen (man))

John 18:12

J18:12: NAS+NIV: commander;

RSV+KJV: captain;

JW: chiliarch/military commander

1981: kommendant;

SB+SF+H: befälhavare; 1917: överste;

Å: tusenhövding; PW: öfverste;

1883: befälhafvare; 1703: höfwitsman

chilias

(the number of one thousand/ antalet av tusen)

Rev 5:11b

R5:11: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: thousands

1981+SF+H+1917+Å+1883: tusen;

SB+PW: tusental; 1703: tusend

chilioi

(a thousand/tusen)

Rev 11:3

R11:3: NAS: "twelve hundred";

NIV: "1260"; RSV: one thousand;

JW: thousand/a thousand; KJV: a thousand

1981: "tolvhundrasextio"; SB+H+1917+Å+PW+1883: ett tusen;

SF: ettusen; 1703: tusend

chitôn

(tunic/tunika)

John

19:23-24

J19:23: NAS+RSV: tunic; NIV: undergarment; JW: inner garment; KJV: coat

1981: långskjorta;

SB+SF+H+1917+Å: livklädnad;

PW+1883: lifklädnad; 1703: kjortel

chiôn

(snow/snö)

Rev 1:14a

R1:14: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: snow

1981+SB+SF+1917+Å+PW+1883+1703: snö; H: snö(vit)

chlieros

(lukewarm/ljummen)

Rev

3:15b-17a

R3:16 chliaros: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: lukewarm

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: ljum

chlôros

(light green/ljusgrön)

Rev 6:8aa

R6:8: NAS: ashen; NIV+RSV+KJV: pale; JW: greenish-yellow/pale

1981+SF: gulblek; SB+H+1917: blekgul; Å+1883+1703: black; PW: blekgrön

choinix

(corn-measure/sädesmått)

Rev 6:6ba

R6:6: NAS+NIV+RSV: quart;

JW: choenix/quart; KJV: measure

1981+SB+SF+H+1917+1883+1703: mått; Å+PW: koinix

cholaô

(be bilious/vara gallsjuk)

John 7:22-23

J7:23: NAS+NIV+RSV+KJV: be angry;

JW: be full of bile/be violently angry

1981: bli uppretad;

SB+1917+PW+1883: vredgas;

SF+H: vara förbittrad; Å: bli ond;

1703: blifwa misslynt

chortadsô

(feed/utfodra-bespisa)

John 6:25-29

J6:26: NAS+KJV: fill;

NIV: "have one's fill"; RSV: "eat one's fill";

JW: satisfy

1981+SB+SF+H+Å: "bli mätt";

1917+1883: "bliva mätt"; PW: "blifva mätt"; 1703: "warda mätt"

chous

(gravel/grus)

Rev 18:19a

R18:19: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: dust

1981+SF+H: jord;

SB+1917+Å+PW+1883: stoft; 1703: mull

chreia

(need/behov)

John 2:23-25

J2:25: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: need

1981+SF+H+1917+Å: behöva; SB: behov; PW+1883: behof; 1703: behöfwa

chrisma

(ointment/smörjelse)

1 John 2:20

1J2:20: NAS+NIV+JW: anointing;

RSV: anoint; KJV: unction

1981+H: bli smord; SB+SF+1917+Å+1883+1703: smörjelse;

PW: smörjelseolja

Christos

(Christ-Anointed/

Kristus-Smord)

John 1:17

J1:17: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Christ

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : Kristus; 1703: Christus

Chronos

(time-space of time/tid-tidrymd)

John 5:5-9a

J5:6: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: time 1981+SF: "länge"; SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: tid

chrysion

(goldmetal/guldmetall)

Rev 3:18a

R3:18: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: gold

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : guld

chrysolithos

(chrysolite/krysolit)

Rev

21:19-20

R21:20: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: chrysolite

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : krysolit; 1703: chrysolith

chrysoprasos (chrysoprase/krysopras)

Rev

21:19-20

R21:20: NAS+NIV+RSV+JW: chrysoprase; KJV: chrysoprasus;

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : krysopras; 1703: chrysopras

chrysos

(gold/guld)

Rev 9:7b

R9:7: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: gold

1981: gyllene; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: guld;

1703: gulde

chrysous

(golden/av guld)

Rev 1:12

R1:12: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: golden

1981+SF+H: av guld;

SB+1917+Å+1883: gyllene; PW: af guld; 1703: gyldene

chrysoô

(gild/förgylla)

Rev 17:4a

R17:4: NAS: adorn (with gold);

NIV: glitter (with gold);

RSV: bedeck (with gold);

JW: gild/adorn (with gold);

KJV: deck (with gold)

1981: lysa (av guld);

SB: överdraga (med guld);

SF+H+PW: smycka (med guld);

1917: glänsa (av guld); Å: stråla (av guld); 1883: skimra (av guld);

1703: öfwergylla (med guld)

chôlos

(lame/lam)

John 5:1-3(4)

J5:3: NAS+NIV+RSV: lame;

JW: lame (one)/lame; KJV: halt

1981+SB+SF: lam; H+1917+Å+PW+1883+1703: halt

chôra

(district/område)

John 4:35-36

J4:35: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: field

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : fält; 1703: mark

chôreô

(have room (for)/ha rum (för))

John 2:6-10

J2:6: NAS+KJV: contain; NIV+RSV: hold; JW: have place for/hold

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : rymma; 1703: hålla

chôrion

(little district/litet område)

John 4:5-6a

J4:5: NAS+KJV: parcel of ground;

NIV: plot of ground; RSV: field;

JW: piece of ground/field

1981: mark; SB+SF+H+1917: jordstycke;

å: åker; PW+1883: landtgård; 1703: bolstad

chôris

(separate from/skild från)

John 1:3

J1:3: NAS+JW+KJV: apart from;

NIV+RSV: without

1981+SB+SF+H+1917: utan; Å: utom; PW+1883+1703: förutan

pseudês

(false/falsk)

Rev 2:2bb

R2:2: NAS+NIV+RSV: false; JW: false/liar; KJV: liar

1981+SB+SF+H+1917+1883: lögnare; Å+1703: ljugare; PW: lögnaktig

pseudomai

(lie/ljuga)

Rev 3:9b

R3:9: NAS+RSV+JW+KJV: lie; NIV: be liar

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : ljuga

pseudoprofêtês

(false prophet/falsk profet)

Rev 16:13

R16:13: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: false prophet

1981+SB+SF+H+1917+PW+1883: falsk profet; Å: lögnprofet;

pseudos

(lie/lögn)

John 8:43-44

J8:44: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: lie

1981: ljuga; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: lögn

pseustês

(liar/lögnare)

John 8:43-44

J8:44: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: liar

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : lögnare; 1703: lögnaktig

psêlafaô

(feel/känna efter)

No special study

(1 John 1:1)

1J1:1: NAS+KJV: handle; NIV+RSV: touch; JW: feel

1981+SB+Å: ta på; SF+H: röra vid; 1917+PW: taga på; 1883: vidröra;

1703: handtera

psêfizô

(put to the vote/rösta om)

Rev 13:18a

R13:18: NAS+NIV+JW: calculate;

RSV: reckon: KJV: count

1981: tolka;

SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: räkna ut; 1703: räkna

psêfos

(voting-stone/röstningssten)

Rev 2:17b

R2:17: NAS+NIV+RSV+KJV: stone;

JW: pebble

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: sten;

PW: stenskärfva; 1703: wittnesbörd

psychê

(soul/själ)

John 10:11

J10:11: NAS+NIV+RSV+KJV: life;

JW: soul

1981+SB+SF+H+1917: liv; Å+PW: själ; 1883+1703: lif

psychos

(cold/köld)

John

18:17-18

J18:18: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: cold

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : kall

psychros

(cold/kall)

Rev

3:15b-17a

R3:15: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: cold

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : kall

psômion

(little morsel/liten munsbit)

John

13:26-27

J13:26: NAS+RSV+JW: morsel;

NIV: piece of bread; KJV: sop

1981: bröd;

SB+SF+H+1917+1883: brödstycke;

Å+PW: bit; 1703: bröd

ô

(o/o)

Rev 1:8a

R1:8: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Omega

1981+SF+H+1917+1883+1703: O; SB+Å+PW: omega

(h)ôde

(here/här)

John 6:8-13

J6:9: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: here

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : här

ôdê

(lay/visa)

Rev 5:9a

R5:9: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: song

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : sång

ôdinô

(be in pains of child-birth/

vara i födslovånda)

Rev 12:2

R12:2: NAS: be in labor; NIV: give birth; RSV: "be in her pangs of birth";

JW: be in birth pains/"in her pains ... to give birth";

KJV: "travailing in birth"

1981: (vara) i barnsnöd;

SB: vara i födslosmärta;

SF+1917+PW+1883: (vara) i födslovånda; H: (vara) i födslosmärta;

1703: pinas med barn

(h)ôra

(hour/stund)

John 1:38-39

J1:39: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: hour

1981: "hôra" ej översatt; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: timme;

1703: timma

(h)ôs

(as/som)

No special study

John 1:14: NAS+RSV+JW+KJV: as; NIV: of

1981+SF+H: som;

SB+Å+PW+1883+1703: såsom;

1917: likasom

(h)ôsanna

(hosanna/hosianna)

John

12:12-13

J12:13: NAS+NIV+RSV+KJV: hosanna; JW: hosanna/save, we pray you

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : hosianna

(h)ôsei

(as if/som om)

Rev 16:13

Matt 3:16: NAS: as; NIV+RSV+KJV: like; JW: as if/like

1981+SB+SF+H+1703: som; 1917+Å+PW+1883: såsom

(h)ôsper

(just as/precis som)

John 5:19-21

J5:21: NAS+NIV: just as; RSV+KJV: as; JW: as-even/just as

1981+SF+H: liksom; SB+1917+Å+PW+1883+1703: såsom

(h)ôste

(so that/så att)

John 3:16-18

J3:16: NAS+NIV+RSV+KJV: that;

JW: as-and/that

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : att

ôtarion

(little ear/litet öra)

John

18:10-11

J18:10: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: ear

1981+SF+H+1917+PW+1883+1703: öra; SB+Å: örsnibb

ôtion

(ear lobe/örsnibb)

John

18:25-27

J18:26: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: ear

1981+SB+SF+H+1917+PW+1883+1703 : öra; Å: örsnibb

ôfeleô

(help/hjälpa)

John 6:60-65

J6:63: NAS+KJV: profit; NIV: count for; RSV: be of avail; JW: be benefiting/be of use

1981: vara till hjälp; SB: uträtta;

SF: vara till nytta; H: ha värde;

1917: vara gagneligt; Å+PW: gagna;

1883: vara nyttigt; 1703: wara nyttigt