Special study of Greek words

The occurrence of Greek words in the johannine books

The references under respective word in the commentary aim at being complete as to John, 1-3 John and Rev, almost complete as to the Apocrypha and the Synoptics. As to the rest of the OT and the NT, the references often must be seen as examples of the occurrence of respective word. Some words have no special study, usually because we often find these words in the Bible.

That a Greek word only would correspond to one English word is of course a simplification but can perhaps be justified by a wish to be able to separate the different Greek words from each other. The chosen English words are not of necessity the best ones, because it is often very difficult, and in a way impossible, to choose one word or expression among several possible alternatives. But I mean that the importance of being able to separate words and letters in the books of John is so great, that this should take precedence over the importance of finding the best English word in every special context.

Särskilt studium av grekiska ord

Förekomsten av grekiska ord i de johanneiska böckerna

Hänvisningarna under respektive ord i kommentaren avser att vara fullständiga vad gäller Joh, 1-3 Joh och Upp, nästan fullständiga vad gäller Apokryferna och Synoptikerna. Vad gäller resten av GT och NT måste hänvisningarna ofta ses som exempel på respektive ord förekomst. Några ord har inte något särskilt studium, vanligen därför att vi ofta finner dessa ord i Bibeln.

Att ett grekiskt ord bara skulle motsvara ett svenskt ord är naturligtvis en förenkling men kan kanske rättfärdigas av en önskan att kunna skilja olika grekiska ord från varandra. De valda svenska orden är inte med nödvändighet de bästa, eftersom det ofta är mycket svårt, och på sätt och vis omöjligt, att välja ett ord eller uttryck bland flera möjliga alternativ. Men jag menar att betydelsen av att kunna åtskilja ord och bokstäver i Johannes' böcker är så stor, att detta bör ha företräde framför betydelsen av att finna det bästa svenska ordet i varje särskilt sammanhang.

Word in Greek/

Ord på grekiska

Bible passage in the commentary/ Bibelställe i kommentaren

NAS = New American Standard(1977);

NIV = Holy Bible: New International Version (1973,1978,1984);

RSV = Revised Standard Version (1971,1978);

JW = The translated word in the translation of Jehovah's Witnesses' "The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures" (Brooklyn, New York, 1969);

KJV: King James version (1611);

1981 = Bibel 2000 (1981,2000);

SB = Studiebibeln (1978,1981);

SF = Svenska Folkbibeln (1999);

H = David Hedegårds översättning (1964); 1917: 1917 års översättning;

Å = Helge Åkessons översättning (1889,1911,1977);

PW = Paul Waldenströms översättning (1886-1898); 1883: 1883 års normalupplaga; 1703: 1703 års reviderade översättning av 1541 års Bibel

Iakôv

(Jacob/Jakob)

John 4:5-6a

J4:5: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Jacob

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Jakob; 1703: Jacob

iaomai

(heal/bota)

John 4:46-48

J4:47: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: heal

1981+SB+SF+H+1917: bota; Å: läka; PW+1703: göra helbregda;

1883: göra helbrägda

iaspis

(jasper/jaspis)

Rev 4:3

R4:3: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: jasper

1981+SB+SF+H+Å+1703: jaspis; 1917+PW+1883: jaspis-

ide: See (h)oraô

 

 

idia, ta

(the own things/de egna tingen)

John 1:11

J1:11: NAS+NIV: "his own";

RSV: "his own home";

JW: the own (things)/"his own home";

KJV: "his own"

1981: "det som var hans";

SB: de egna tingen; SF+1917+Å+PW+1883+1703: ens eget;

H. ens eget hem

idioi, (h)oi

(the own ones/de egna)

John 1:11

J1:11: NAS: "those who were his own"; NIV: "his own"; RSV: "his own people"; JW: the own (ones)/"his own people";

KJV: "his own"

1981+SF+1917+Å+1883: "hans egna";

H: "hans eget folk"; SB: de egna;

PW: "dess egna"; 1703: "hans egne"

idios

(the own thing/det egna tinget)

John 1:11

 

idou: See (h)oraô

 

 

Iezabel

(Jezebel/Isebel)

Rev 2:20

R2:20: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Jezebel

1981+SF: Isebel; SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: Jesabel

(h)ierateia

(priestly office/prästämbete)

Rev 5:10

Luke 1:9: NAS+JW: priestly office; NIV+RSV: priesthood; KJV: priest's office

1981: "bland prästerna";

SB+1883: prästtjänst;

SF: "(h)ierateia" ej översatt;

H: prästerlig tjänst; 1917: prästerlig syssla; Å: helgaredöme; PW: presttjänst;

1703: Presterskap

(h)iereus

(priest/präst)

John 1:19

J1:19: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: priest

1981+SB+SF+H+1917+1883: präst;

å: helgare; PW: prest; 1703: Prest

(h)ieron

(sanctuary/helgedom)

John

2:13-15a

J2:14: NAS+RSV+JW+KJV: temple;

NIV: temple court

1981+SB+SF+H+1883+1703: tempel; 1917+Å+PW: helgedom

(H)ierosolyma

/(a disgraced) Jerosolyma/

(ett vanärat) Jerosolyma/

John 1:19

J1:19: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Jerusalem

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Jerusalem

(H)ierosolymitês

(inhabitant of a disgraced Jerosolyma/

invånare i ett vanärat Jerosolyma)

John 7:25-27

J7:25: NAS+NIV+RSV: people of Jerusalem; JW: jerusalemite/inhabitant in Jerusalem; KJV: (one of) Jerusalem

1981: jerusalemsbo;

SB+Å: en från Jerusalem;

SB: invånare i Jerusalem;

H+1917+1883: folket i Jerusalem;

PW: Jerusalems innebyggare;

1703: en af Jerusalem

(H)ierousalêm (Jerusalem/Jerusalem)

No special study

R3:12: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Jerusalem

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Jerusalem

Iêsous

(Jesus/Jesus)

No special study

John 1:17: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Jesus

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Jesus

(h)ilasmos (propitiation/försoning)

No special study

(1 John 2:2)

1J2:2: NAS+KJV: propitiation;

NIV: atoning sacrifice; RSV: expiation;

JW: propitiation/propitiatory sacrifice

1981: offer som sonar; SB+SF+H+1917+PW+1883+1703: försoning;

Å: benådning

(h)imas

(thong/rem)

John 1:26-27

J1:27: NAS+NIV+RVS: thong; JW: lace; KJV: latchet

1981+SF: rem; SB: läderrem; H+1917+Å+PW+1883: skorem;

1703: skotwäng

(h)imation

(garment/klädesplagg-kläder)

John 13:4b-5

J13:4: NAS+RSV+KJV: garment;

NIV: outer clothing; JW: outer garment

1981+SF+H+PW: mantel; SB: kläder;

1917: överklädnad; Å: överkläder;

1883: öfverklädnad; 1703: kläde

(h)imatismos (clothing/beklädnad)

John

19:23-24

J19:24: NAS+NIV+RSV: clothing;

JW: apparel; KJV: vesture

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: klädnad; 1703: kjortel

(h)ina

(in order that/för att)

No special study

J1:7a/7b: NAS: that/that; NIV: to/so that; RSV: to/that; JW: in order that/in order that/in order to/that; KJV: to/that

1981+SB: för att/så att; SF+H: för att/för att; 1917+1883: för att/på det att;

å: på det att/på det att;

PW: på det att/på det att; 1703: på det/att

Iordanês

(Jordan/Jordan)

John 1:28

J1:28: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Jordan

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Jordan

Ioudaia

(Judea/Judeen)

John 4:1-4

J4:3: NAS+NIV+RSV+JW: Judea;

KJV: Judaea

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1703: Judeen; 1883: Judéen

Ioudaios

(Jewish-Jew/judisk-jude)

John 1:19

J1:19: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Jew

1981+SB+SF++H+1917+Å+PW+1883: jude; 1703: Jude

Ioudas

(Judas/Judas)

John 6:70-71

J6:71: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Judas

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Judas

(h)ippikos

(of a horse/av en häst)

Rev 9:16

R9:16: NAS+KJV: horseman;

NIV: mounted; RSV: calvary;

JW: horse(man)/calvary

1981+SF+H: ryttar-; SB: ryttare;

1917: "ridande";

Å+PW+1883: rytteri; 1703: "resigtyg"

(h)ippos

(horse/häst)

Rev 6:2a

R6:2: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: horse

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: häst

iris

(iris/iris)

Rev 10:1ba

R10:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: rainbow

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: regnbåge

Iskariôth/Iskariotês (Iscariot/Iskariot)

John 12:4-5

J12:4: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Iscariot

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Iskariot; 1703: Ischarioth

isos

(equal/jämställd)

John 5:15-18

J5:18: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: equal

1981: jämställa sig; SB+SF+1917+Å+1883+1703: lik;

H: jämlike; PW: jemlik

Israêl

(Israel/Israel)

No special study

John 1:31: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Israel

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Israel

Israêlitês

(Israelite/israelit)

John 1:47

J1:47: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Israelite

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: israelit; 1703: Israelit

Issachar

(Issachar/Isaskar)

Rev 7:4-8

R7:7: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Issachar

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: Isaskar; PW: Issaskar; 1703: Isaschar

(h)istêmi

(cause to stand-stand/

få att stå-stå)

John 1:26-27

J1:26: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: stand

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: stå

ischyros

(stable/stabil)

Rev 5:2a

R5:2: NAS+RSV+JW+KJV: strong;

NIV: mighty

1981+SF+1917: väldig; SB+Å+PW+1883+1703: stark; H: mäktig

ischys

(stability/stabilitet)

Rev 5:12bb

R5:12: NAS+NIV: might;

RSV+JW+KJV: strength

1981+SB+H: styrka; SF+PW: kraft; 1917+Å+1883+1703: starkhet

ischyô

(be stable/vara stabil)

John 21:4-7a

J21:6: NAS+RSV+KJV: be able to;

NIV: "be (un)able"; JW: be strong/be able to

1981+SF+H: orka; SB+1917+Å+PW+1883+1703: förmå

ichthys

(fish/fisk)

John 21:4-7a

J21:6: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: fish

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: fisk

Iôannês

(John/Johannes)

No special study

John 1:6: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: John

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Johannes

Iôsêf

(Joseph/Josef)

John 1:45-46

J1:45: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Joseph

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Josef; 1703: Joseph

kagô

(and I/och jag)

John 1:30-31

:31: NAS+KJV: and I; NIV+RSV: I myself; JW: and I/even I

1981: jag; SB+SF+1917+Å+PW+1883+1703: och jag; H: själv

kathairô

(clean/rena)

John 15:2-3

J15:2: NAS+NIV+RSV: prune; JW: clean; KJV: purge

1981: ansa; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: rensa

katharizô

(make clean/göra ren)

No special study

(1 John 1:7)

1J1:7: NAS+RSV: clean; NIV: purify; JW+KJV: cleanse

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: rena

katharismos

(purification/rening)

John 2:6-10

J2:6: NAS+RSV+JW: purification;

NIV: ceremonial washing; KJV: purifying

1981: reningsceremoni; SB+SF+H+1917+Å+PW+1703: rening; 1883: renings-

katharos (clean/ren)

John

13:9-10a

J13:10: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: clean

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: ren

kathezomai

(sit still/sitta stilla)

John 4:6b-7

J4:6: NAS+JW+KJV: sit;

NIV+RSV: sit down

1981+H: sätta sig ner; SB+SF: sätta sig; 1917+Å+PW+1883+1703: sätta sig ned

kathêmai

(to be seated/sitta)

John

2:13-15a

J2:14: NAS: (be) seated; NIV+KJV: (be) sitting; RSV: "at their business";

JW: (be) sitting/in one's seat

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: sitta

kathizô

(make sit down-sit down/

låta sitta ner-sitta ner)

John

12:14-15

J12:14: NAS+NIV+RSV+KJV: sit;

JW: sit down/sit

1981+SB+Å+PW+1883: sätta sig;

SF: sitta upp; H+1917: sätta sig upp;

1703: sätta sig uppå

kathôs

(entirely as/helt och hållet som)

John 1:22-25

J1:23: NAS+RSV+KJV: as;

NIV: in the words of; JW: according/just as;

1981+H+1703: som; SB+1917+Å+PW+1883: såsom;

SF: "med (någons) ord"

kai

(and/och)

See also kagô

No special study

John 1:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: and

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: och

Kaiafas

(Caiaphas/Kajafas)

John

11:49-50

J11:49: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Caiaphas

1981: Kajafas;

SB+H+1917+Å+PW+1883: Kaifas;

SF: Kajfas; 1703: Caiphas

Kain

(Cain/Kain)

No special study

(1 John 3:12)

1J3:12: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Cain

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Kain; 1703: Cain

kainos

(new/ny)

John

13:34-35

J13:34: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: new

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: ny

kairos

(seasonable time/läglig tid)

John 7:6-9

J7:6: NAS+RSV+KJV: time;

NIV: right time; JW: appointed time/due time

1981+SB+1917+Å+PW+1883+1703: tid; SF+H: rätt tid

Kaisar

(Caesar/kejsare)

John

19:12-14a

J19:12: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Caesar

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: kejsare

kaitoige

(and yet at any rate/

och ändå under alla förhållanden)

John 4:1-4

J4:2: NAS+RSV: although;

NIV: although in fact; JW: although indeed; KJV: though

1981+1917: dock; SB: och dock; SF: men; H: fastän; Å+PW+1883: ehuru; 1703: ändock

kaiô

(burn-have burning/

brinna-ha brinnande)

John 5:33-35

J5:35: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: burn

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: brinna

kakei

(and there/och där)

John

11:53-54

J11:54: NAS+RSV+JW+KJV: and there; NIV: where

1981+SB+Å+1883: och där;

SF+H+1917: där; PW+1703: och der

kakeinos

(and that one/och den där)

John

6:51b-59

J6:57: NAS: he also;

NIV: "kakeinos" not translated;

RSV+KJV: he

JW: also that (one)/even that one

1981+SF: också den; SB: han också; H: den

1917+Å+PW+1883+1703: ock den

kakos

(bad/dålig)

John

18:22-24

J18:23: NAS+NIV+RSV: wrong;

JW: bad/wrong; KJV: evil

1981+SF: "kakos" ej översatt; SB+H+1917+1883: orätt; Å: ond;

PW+1703: illa

kakôs

(badly/dåligt)

John

18:22-24

J18:23: NAS+RSV: wrongly; NIV: wrong; JW: badly/wrongly; KJV: evil

1981: fel; SB+H+1917+1883: orätt;

SF: oriktigt; Å: ont; PW+1703: illa

kalamos

(reed/vassrör)

Rev 11:1

R11:1: NAS+RSV: measuring rod; NIV+JW+KJV: reed

1981: måttstock;

SB+1917+Å+PW+1883: rör; SF: mätstång; H: långt spö; 1703: rö

kaleô

(call/kalla)

John 1:42

J1:42: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: call

1981+SF+H+1917+1883+1703: heta; SB+Å+PW: kalla

kalos

(fine/fin)

John 2:6-10

J2:10: NAS+RSV+KJV: good; NIV: choice; JW: fine

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: god

kalôs

(finely/fint)

John 4:16-18

J4:17: NAS+KJV: well; NIV+RSV: right; JW: finely/well

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: rätt

kame

(and me/och mig): Se kagô

 

 

kaminos

(furnace/brännugn)

Rev 1:15a

R1:15: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: furnace

1981+H: smältugn; SB+SF+1917+Å+PW+1883+1703: ugn

1981+H: smältugn; SB+SF+1917+Å+PW+1883+1703: ugn

kamoi

(and to me/och till mig): Se kagô

 

 

kan

(and according to the circumstances-and if according .../

och alltefter omständigheterna-och om alltefter...

John 8:13-14

J8:14: NAS+NIV+RSV: even if;

JW: and (if) ever/even if; KJV: though

1981+SB+SF+H: även om; 1917+Å+1883+1703: om än; PW: äfven om

Kana

(Cana/Kana)

John 2:1-2

J2:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Cana

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Kana; 1703: Cana

kapnos

(smoke/rök)

Rev 8:4

R8:4: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: smoke

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: rök

kardia

(heart/hjärta)

John

12:39-41

J12:40: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: heart

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: hjärta; PW+1703: hjerta

karpos

(fruit/frukt)

John 4:35-36

J4:36: NAS+RSV+JW+KJV: fruit;

NIV: crop

1981: gröda; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: frukt

Karyôt

(Karuoth/Karuot)

John 6:70-71

 

kata-

(in compound verbs often:

down-downwards-entirely/

i sammansatta verb ofta:

ned-ner-nedåt-helt och hållet)

No special study

 

kata

(prep with gen: down from/

prep med gen: nedifrån)

No special study

J19:11: NAS+NIV+RSV: over;

JW: down on/against; KJV: against

1981+SB+SF+H+1917+Å: över;

PW+1883: öfver; 1703: öfwer

kata

(prep with acc: according to/

prep med ack: enligt)

Cf. the special word/expression "an" "according to the circumstances

No special study

J2:6: NAS+NIV+RSV: for;

JW: according to/as required by; KJV: after

1981: "kata" ej översatt;

SB+Å+PW: enligt; SF+H: vid; 1917: för

katabainô

(descend/stiga ned)

John 1:32-33

J1:32: NAS+RSV+KJV: descend;

NIV: come down; JW: descend/come down

1981+SF: komma ner; SB+H: sänka sig ner; 1917: sänka sig ned; Å+PW: fara ned;

1883: nedfara; 1703: nederkomma

katabolê (foundation/grundläggning)

John 17:24

J17:24: NAS+RSV+KJV: foundation;

NIV: creation; JW: founding

1981: skapelse; SB+1917: begynnelse;

SF: grund; H: lägga grund;

Å+PW+1883: grundläggning;

1703: wara skapad

katagnymi

(break down/bryta ned)

John

19:31-32

J19:31: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: break

1981+SF+Å+PW: krossa; SB+H: slå sönder; 1917+1883+1703: sönderslå

(katagrafô-

write down-skriva ned)

(John 8:6b-8)

J8:6: NAS+NIV+RSV+KJV: write;

JW: write down/write

1981: rita; SB+SF+H+1917+Å: skriva; PW+1883: skrifva; 1703: skrifwa

katathema

(accursed thing/fördömelse)

Rev 22:3

R22:3: NAS+NIV+KJV: curse;

RSV: "(anything) accursed";

JW: thing put down/curse

1981+SB+SF+1917: förbannelse;

H+Å: något förbannat;

PW+1883+1703: något förbannadt

katakaiô

(burn down/bränna ner)

Rev 8:7b

R8:7a: NAS+NIV+RSV+KJV: burn up;

JW: burn down/up

1981: bränna av/upp,

SB+H+1917+Å: bränna upp;

SF: bränna upp/sveda av;

PW+1883: uppbränna;

1703: uppbränna/brinna upp

katakeimai (lie down/ligga ner)

John 5:1-3(4)

J5:3: NAS+NIV+RSV+KJV: lie;

JW: lie down

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: ligga

katakrinô

(judge down/döma ner)

Rev 20:13

J8:10: NAS+NIV+RSV+KJV: condemn;

JW: judge down/condemn

1981+SB+SF+1917+Å+1883+1703: döma; H: avkunna dom; PW: fördöma

(katakyptô-

bend down-böja ner)

(John 8:6b-8)

J8:8: NAS+NIV+KJV: stoop down;

RSV: bend down; JW: bend down/bend over

1981+SB+SF+H: böja ner; 1917+Å+1883+1703: böja ned; PW: luta ned

katalambanô

(take down/ta ner)

John 1:5

J1:5: NAS+KJV: comprehend;

NIV: understand; RSV: overcome;

JW: overpower

1981+SB+SF: övervinna;

H+1917: få makt med; Å+1883: fatta;

PW: omfatta; 1703: begripa

(kataleipô-

leave entirely-

lämna helt och hållet)

(John 8:9)

J8:9: NAS+NIV+RSV+KJV: leave;

JW: leave down/leave

1981: "kvar"; SB+SF+1917+Å+1883: lämna; H: lämna kvar; PW: lemna; 1703: blifwa

katapinô

(drink down-dricka ner)

Rev

12:15-16

R12:16: NAS: drink up; NIV+RSV: swallow; JW: drink down/swallow up;

KJV: swallow up

1981+SF: svälja;

SB+H+1917+PW: dricka upp; Å: uppsluka; 1883: uppsvälja; 1703: uppswelja

katastrefô

(turn down/vända ner)

John

2:15b-17

Matt 21:12: NAS+NIV+RSV+JW: overturn; KJV: overthrow

1981: välta omkull; SB: välta;

SF: slå omkull;

H+1917+Å+PW+1883: stöta omkull;

1703: omstöta

katasfragizô

(seal entirely/

helt och hållet försegla)

Rev 5:1bb

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: försegla; 1703: besegla

katesthiô

(eat down/äta ner)

John

2:15b-17

J2:17: NAS+NIV+RSV: consume;

JW: eat down/eat up; KJV: eat up;

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: förtära; 1703: fräta

katêgoreô

(accuse/anklaga)

John 5:45-47

J5:45: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: accuse

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: anklaga

katêgoria

(accusation/anklagelse)

John 18:29b

J18:29: NAS+RSV+JW+KJV: accusation; NIV: charge

1981+SF: anklaga;

SB+H+1917+Å: anklagelse; PW+1883+1703: klagomål

katêgoros

(accuser/anklagare)

Rev 12:10

Acts 23:30:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: accuser

1981+SB+SF+H+1917+1883: anklagare; PW+Å+1703: åklagare

katoikeô

(dwell/bo)

Rev 2:13a

R2:13:

NAS+RSV+JW+KJV: dwell; NIV: live

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: bo

katoikêtêrion

(dwelling/boning)

Rev 18:2b

R18:2: NAS+RSV+JW: dwelling place;

NIV: home; KJV: habitation

1981+H+1917: tillhåll; SB+SF+PW+1883+1703: boning; Å: boställe

katô

(down/ner)

John 8:23-24

J8:23: NAS+RSV+JW: below; NIV: down; KJV: beneath

1981: nere; SB: nedre; SF: ner-; H+1883+1703: nedan-; 1917: härned-;

Å: nedantill

kauma

(scorching heat/svidande hetta)

Rev 7:16b

R7:16: NAS+KJV: heat;

NIV+RSV: scorching heat;

JW: burning heat/scorching heat

1981+SB+SF+Å+PW+1883: hetta;

H: "hetta bränna"; 1917: brännande hetta; 1703: hette

kaumatizô

(scorch/sveda)

Rev 16:8-9a

R16:8: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: scorch

1981: sveda; SB: förbränna; SF+H+1917+Å+PW+1883: bränna;

1703: plåga med hetta

Kapharnaoum (Capharnaum/Kafarnaum)

John 2:11-12

J2:12: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Capernaum

1981: Kafarnaum; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Kapernaum; 1703: Capernaum

kedros

(cedar-tree/cederträd)

John 18:1

 

keimai

(lie/ligga)

John 19:29

J19:29: NAS+RSV: stand; NIB: (be) there; JW: lie/sit; KJV: be set

1981+SB+SF+H+1917+PW+1883+1703: stå; Å: ligga

keiria

(bandage/bindel)

John

11:43-44

J11:44: NAS: wrapping; NIV: strip of linen; RSV: bandage; JW: swathing band/wrapping; KJV: graveclothe

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: bindel; 1703: swepekläde

kentron

(sting/gadd)

Rev 9:10

R9:10: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: sting

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: gadd

keramikos

(of a potter/av en krukmakare)

Rev 2:27(27-28a)

R2:27: NAS+KJV: of a potter; NIV: pottery; RSV: "earthen pot";

JW: of potter's clay/clay-

1981+SF+H+1917+Å+PW+1883: ler-;

SB: av lera; 1703: "pottomakares"

kerannymi

(blend/förena)

Rev

14:9-10a

R14:10: NAS: mix; NIV+RSV: pour; JW+KJV: mingle/pour out

1981: hälla upp; SB+1917+1883: iskänka; SF: hälla (i); H: utgjuta; PW: tillreda;

å: vara obemängt; 1703: inskänka

keras

(horn/horn)

Rev 5:6b

R5:6: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: horn

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: horn

kerma

(small coin/småmynt)

John

2:15b-17

J2:15: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: coin

1981+SB+H: pengar;

SF+Å+PW+1883: mynt;

1917+1703: penningar

kermatistês

(smallcoinchanger/ småmyntväxlare)

John

2:13-15a

J2:14: NAS: moneychanger;

NIV: "exchanging money";

RSV: money-changer;

JW: coin dealer/money broker;

KJV: changer of money

1981: "dem som växlade"; SB+H+1917+Å+1883: växlare;

SF: "sådana som växlade"; PW: vexlare; 1703: wexlare

kefalê

(head/huvud)

John

13:9-10a

J13:9: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: head

1981+SB+SF+H+1917+Å: huvud; PW+1883: hufvud; 1703: hufwud

kêpos

(garden/trädgård)

John 18:1

J18:1: NAS+RSV+JW+KJV: garden;

NIV: olive grove

1981+SB+SF+H+Å+PW: trädgård; 1917+1883+1703: örtagård

kêpouros

(garden-guardian/

trädgårdsvaktare)

John

20:14-15

J20:15:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: gardener

1981: trädgårdsvakt;

SB+SF+H+Å+PW: trädgårdsmästare; 1917+1883+1703: örtagårdsmästare

kêryssô

(proclaim/kungöra)

Rev 5:2a

R5:2: NAS+NIV+RSV+KJV: proclaim;

JW: herald/proclaim

1981: ropa ut; SB+PW: förkunna;

SF+H: ropa; 1917+Å+1883: utropa;

1703: predika

Kêfas

(Cephas/Kefas)

John 1:42

J1:42: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Cephas

1981+SB+SF+H+Å+PW+1883: Kefas;

1917: Cefas; 1703: Cephas

kibôtos

(chest/kista)

Rev 11:19a

R11:19: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: ark

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: ark

kithara

(zither/cittra)

Rev 5:8a

R5:8: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: harp

1981+SB+SF+H+1917+1883+1703: harpa; Å: cittra; PW: citra

kitharizô

(play the zither/spela cittra)

Rev 14:2

R14:2: NAS+NIV+RSV: play; JW: harp/play; KJV: harp

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: spela; 1703: leka

kitharôdos

(player on the zither/ cittraspelare)

Rev 14:2

R14:2: NAS+NIV: harpist;

RSV+KJV: harper;

JW: harper/singer who accompany oneself on the harp

1981+SB+H: harpspelare; SF+1917+1883: harpospelare; Å: citterspelare;

PW: citerspelare; 1703: harpolekare

kineô

(stir/sätta i rörelse)

Rev 2:5

R2:5: NAS+NIV+RSV+KJV: remove;

JW: move/remove

1981+SB+SF+H+1917+PW+1883: flytta;

å: rubba; 1703: (bort)stöta

kinnamômon

(cinnamon/kanel)

Rev 18:13b

R18:13:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: cinnamon

1981: krydda; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: kanel;

1703: canel

klaiô

(weep/gråta)

John

11:28-31

J11:31: NAS+RSV+JW+KJV: weep;

NIV: mourn

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: gråta

klasma

(fragment/brutet stycke)

John 6:8-13

J6:12: NAS+RSV+JW+KJV: fragment;

NIV: piece

1981: bit; SB: brödstycke; SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: stycke

kleis

(key/nyckel)

Rev 1:18b

R1:18: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: key

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: nyckel

kleiô

(shut/stänga)

John 20:19

J20:19: NAS+RSV+KJV: shut;

NIV+JW: lock

1981: regla;

SB+H+1917+Å+PW+1883: stänga; SF: låsa; 1703: "lyckta"

klemma

(stolen property-goods/

stulen ägodel-stöldgods)

Rev 9:21

1981+SB+SF+Å: stöld; H: tjuvnad;

1917: tjuveri; PW+1883: tjufnad;

1703: tjufweri

kleptês

(thief/tjuv)

John 10:1

J10:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: thief

1981+SB+SF+H+1917+Å: tjuv; PW+1883+1703: tjuf

kleptô

(steal/stjäla)

John 10:10

J10:10: NAS+NIV+RSV+KJV: steal;

JW: thieve/steal

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: stjäla

klêma

(twig/kvist)

John 15:2

J15:2: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: branch

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: gren

klêronomeô

(inherit/ärva)

Rev 21:7

R21:7: NAS+NIV+JW+KJV: inherit;

RSV: have heritage

1981: vinna; SB+Å: ärva; SF: få i arv;

H: få till arv; 1917: få till arvedel; PW: ärfva; 1883: få på sin lott; 1703: få äga

klêros

(share of inheritance/arvslott)

John

19:23-24

J19:24: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: lot

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: lott

klêtos (called/kallad)

Rev 17:14b

R17:14: NIV+RSV+KJV: called;

JW: called (one)/called;

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: kallad; 1703: utkallad

klinê

(bed/säng)

Rev

2:22-23a

R2:22: NAS: bed (of sickness);

NIV: bed (of suffering); RSV: sickbed;

JW: bed/sickbed; KJV: bed

1981+SF+H+1883: sjukbädd; SB+Å+PW+1703: säng; 1917: sjuksäng

klinô

(lean/luta)

John 19:30

J19:30: NAS+NIV+RSV+KJV: bow;

JW: incline/bow

1981+SB+SF+H: böja ner; 1917+PW+1883+1703: böja ned; Å: böja

Klôpas

(Clopas/Klopas)

John

19:25-27

J19:25:

NIV+RSV+JW: Clopas; KJV: Cleophas

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Klopas; 1703: Cleophas

koilia

(belly/underliv)

John 3:4-5

J3:4: NAS+NIV+RSV+KJV: womb;

JW: cavity/womb

1981+SF: (moder)liv; SB: moderliv; H+1917+Å: liv; PW+1883+1703: lif

koimaomai

(fall asleep/somna)

John

11:11-13

J11:11: NAS+NIV+RSV: fall asleep;

JW: lie down to rest/go to rest; KJV: sleep

1981+SF: sova; SB+PW: somna;

H+1917: somna in; Å: lägga sig att vila; 1883: sofva; 1703; sofwa

koimêsis

(sleeping/sovande)

John 11:11-13

J11:13: NAS: literal (sleep);

NIV: natural (sleep);

RSV: take rest in (sleep);

JW: take rest of (the sleep)/take rest in (sleep); KJV: take of rest in (sleep)

1981+SF+1917+1883: vanlig (sömn);

SB: sovande; H: naturlig (sömn);

Å: vila; PW: insomnande;

1703; lekamlig (sömn)

KJV: thing that defileth

koinos

(common/allmän)

Rev 21:27

R21:27: NAS+RSV: unclean; NIV: impure; JW: common (thing)/not sacred;

KJV: thing that defileth

1981+SF+H+1917+PW+1883: oren;

SB: orenande; Å: allmän; 1703: besmittelig

koinônia (communion/gemenskap)

No special study

(1 John 1:3)

1J1:3: NAS+NIV+RSV+KJV: fellowship; JW: sharing

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: gemenskap; 1703: sällskap

kokkinos

(scarlet/scharlakansröd)

Rev 17:3b

R17:3: NAS+NIV+RSV: scarlet;

JW: scarlet/scarlet-colored;

KJV: scarlet coloured

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: scharlakansröd; 1703: rosenfärgad

kokkos

(scarlet kernel/

scharlakansrött korn)

John 12:24

J12:24: NAS+RSV: grain; NIV: kernel;

JW: kernel/grain; KJV: corn

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: korn

kolasis

(chastisement/tuktan)

No special study

(1 John 4:18)

1J4:18: NAS+NIV+RSV: punishment;

JW: lopping off/restraint; KJV: torment

1981+SB+SF+H+1917: straff; Å: kval;

PW: tuktan; 1883+1703: pina

kollaomai

(attach oneself to/fästa sig vid)

Rev 18:5

R18:5: NAS+NIV: pile up; RSV: heap;

JW: glue together/mass together; KJV: reach

1981: torna upp; SB: hänga ihop;

SF+PW: nå; H+1917+Å+1883+1703: räcka

kollybistês

(money-changer/penningväxlare)

John

2:15b-17

J2:15: NAS+RSV: moneychanger;

NIV: money changer;

JW: money changer/money-changer;

KJV: changer

1981+SB+H+1917+Å+1883: växlare;

SF: penningväxlare; PW: vexlare;

1703: wexlare

kollyrion

(eyesalve/ögonsalva)

Rev 3:18bb

R3:18: NAS+JW+KJV: eyesalve;

NIV+RSV: salve

1981+SF: salva; SB+H+1917+Å: ögonsalva; PW+1883: ögonsalfva; 1703: ögnasalwo

kolpos

(bosom/barm)

John 1:18

J1:18: NAS+RSV+KJV: bosom; NIV: side; JW: bosom/bosom position

1981: nära; SB+1917+Å+PW+1883: sköte; SF: hos; H: bröst; 1703: sköt

kolymbêthra

(pond/damm)

John 5:1-3(4)

J5:2: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: pool

1981: bad; SB+SF+H+1917+Å+1883: damm; PW+1703: dam

kompsos

(refined/förfinad)

John 4:51-53

J4:52: NAS+NIV: "better"; RSV: mend;

JW: trim/better in health; KJV: amend

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: "bättre"

kopiaô

(verb: bother/besvär, ha-göra)

John 4:6b-7

J4:6: NAS+RSV+KJV: (be) wearied;

NIV: (be) tired; JW: labor/tire out

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: vara trött; PW: vara uttröttad; 1703: wara trötter

kopos

(noun: bother/besvär)

John 4:37-38

J4:38: NAS+NIV+JW: labor;

RSV+KJV: labour

1981: möda; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: arbete

koptô

(cut/skära)

Rev 1:7b

R1:7: NAS+NIV: mourn; RSV+KJV: wail; JW: strike oneself/beat oneself in grief

1981: brista ut i klagan; SB+SF+1917+Å+PW+1883+1703: jämra sig; H: brista ut i högljudd klagan

kosmeô

(adorn/smycka)

Rev 21:2

R21:2: NAS+RSV+JW+KJV: adorn;

NIV: dress beautifully

1981+SF: smycka; SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: pryda

kosmos (adornment/utsmyckning)

John 1:9

J1:9: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: world

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: värld;

PW: verld; 1703: werld

kofinos

(large basket/stor korg)

John 6:8-13

J6:13: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: basket

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: korg

krabattos

(mattress/madrass)

John 5:5-9a

J5:8: NAS+RSV: pallet; NIV: mat; JW: cot; KJV: bed

1981+SF: bädd; SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: säng

krazô

(shout/utropa)

John

1:14b-15

J1:15: NAS+NIV+JW: cry out;

RSV+KJV: cry

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: ropa

kranion

(skull/skalle)

John

19:16b-17

J19:17: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: skull

1981: skalle; SB: huvudskalle;

SF+H+1917: huvudskalle-; Å: kranium; PW+1883: hufvudskalle-;

1703: hufwudskalla-

krateô

(get power (over)/få makt (över)

John

20:21-23

J20:23: NAS+RSV+JW+KJV: retain;

NIV: not forgive

1981+SF+1917: binda; SB+H: hålla kvar; Å+1883+1703: behålla; PW: fasthålla

kratos

(power/makt)

Rev 1:6b

R1:6: NAS+RSV+KJV: dominion;

NIV: power; JW: might

1981+1917: välde; SB+SF+Å+1883: makt; H: herravälde; PW: kraft; 1703: wälde

kraugazô

(scream/skria)

John

11:43-44

J11:43:

NAS+JW: cry out; NIV: call; RSV+KJV: cry

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: ropa

kraugê

(scream/skri)

Rev 21:4

R21:4: NAS+NIV+RSV+KJV: crying;

JW: outcry

1981+1917: klagan;

SB+Å+PW+1883+1703: rop;

SF: gråt; H: klagorop

krithê

(barley/korn)

Rev 6:6ba

R6:6: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: barley

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: korn; 1703: bjugg

krithinos

(of barley/av korn)

John 6:8-13

J6:9: NAS+NIV+RSV+KJV: barley-;

JW: of barley/barley-

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: korn-; 1703: bjugg-

krima

(judicial verdict/domsutslag)

John 9:39-41

J9:39: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: judgment

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: dom

krinô

(judge/döma)

John 3:16-18

J3:17: NAS+JW: judge;

NIV+RSV+KJV: condemn

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: döma

krisis

(judgment/dom)

John 3:19-21

J3:19: NAS+RSV+JW: judgment;

NIV: verdict; KJV: condemnation

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: dom

krouô

(knock/bulta)

Rev 3:20

R3:20: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: knock

1981: bulta; SB+1917+Å+PW+1883+1703: klappa; SF+H: klappa på

kryptos

(hidden/gömd)

John 7:3-5

J7:4: NAS+NIV+RSV+KJV: secret;

JW: hidden/secret

1981: skymundan; SB+SF+H+1917+Å+1883: hemlighet;

PW: "det fördolda"; 1703: "något hemliga"

kryptô

(hide/gömma)

John 8:59

J8:59: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: hide

J8:59: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: hide

1981: försvinna; SB: gömma;

SF: dra sig undan; H: gå undan; 1917+Å+PW+1883+1907: gömma undan

krystallizô

(be transparent as rock crystal/ vara genomskinlig som bergkristall)

Rev 21:11

R21:11: NAS: crystal-clear; NIV+RSV+KJV: clear as crystal

JW: be clear like crystal/crystal-clear

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: kristallklar; 1703: klar

krystallos

(rock crystal/bergkristall)

Rev 4:6a

R4:6: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: crystal

1981: av kristall; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: kristall; 1703: christall

ktênos

(domestic animal/husdjur)

Rev 18:13b

R18:13: NAS+NIV+RSV: cattle;

JW: acquired (animal)/cattle; KJV: beast

1981+SB+SF: nötkreatur; H: storboskap; 1917: fäkreatur; Å+1703: boskap;

PW+1883: ök

ktizô

(create/skapa)

Rev 4:11bb

R4:11: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: create

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: skapa

ktisma

(creature/skapad varelse)

Rev 5:13a

R5:13: NAS: created thing; NIV+RSV+JW+KJV: creature

1981+SF+1917+Å: (det som är) skapat;

SB: skapelse; H: skapad varelse;

PW: skapadt ting;

1883: (det som är) skapadt; 1703: kreatur

kybernêtês

(steersman/rorsman)

Rev 18:17

R18:17: NAS+RSV+KJV: shipmaster;

NIV: sea captain; JW: steersman/ship captain

1981+1917+1703: skeppare; SB+Å+PW+1883: styrman; SF: kapten;

H: kapten på handelsfartyg

kyklothen

(in a circle from/i en ring från)

Rev 4:3

R4:3: NAS: around; NIV: encircled;

RSV: round; JW. from circle/round about; KJV: round about

1981: kring; SB+1917+Å: runt omkring;

SF: "omgav"; H: omkring;

PW+1883: rundt omkring; 1703: om

kyklos

(circle/ring)

Rev 4:6b

R4:6: NAS+NIV: around; RSV: round;

JW: circle/around; KJV: round about

1981+SF: runt om;

SB+H+1917+Å: runt omkring;

PW+1883: rundt omkring; 1703: kringom

kykloô

(encircle/inringa)

John 10:24

J10:24: NAS+NIV: gather around;

RSV: gather round; JW: encircle;

KJV: come round about

1981+SB+Å+PW+1883: omringa;

SF+H: samlas omkring;

1917: samla sig omkring; 1703: kringwärfwa

(kyptô-

bend-böja)

(John 8:6b-8)

J8:6: NAS+KJV: stoop;

NIV+RSV+JW: bend

1981+SB+SF+1917+Å+1883+1703: böja; PW: luta

kyria

(mistress/härskarinna)

No special study

(2 John v 11)

2J1:11: NAS +NIV+RSV+JW+KJV: lady

1981+SB+SF+Å+1917+1883: fru; Å: Kyria/härskarinna; PW: husfru; 1703: Fru

kyriakos

(belonging to the Lord/ tillhörande Herren)

Rev 1:10a

R1:10: NAS+NIV+RSV+KJV: Lord's;

JW: pertaining to Lord/Lord's

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: Herrens; PW: herrens; 1703: Söndag

kyrios

(lord/herre)

No special study

John 1:23: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Lord

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: Herren; PW: herren; 1703: Herran

kyôn

(dog/hund)

Rev 22:15

R22:15: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: dog

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: hund

kômê

(village/by)

John 7:40-42

J7:42: NAS+RSV+JW: village;

NIV+KJV: town

1981+Å+PW: by;

SB+H+1917+1883: liten stad; SF+1703: stad

langchanô

(obtain by lot/

erhålla genom lottning)

John

19:23-24

NAS+RSV+KJV: cast lots;

NIV: decide by lot;

JW: determine by lot/determine by lots

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: kasta lott

Lazaros

(Lazarus/Lasaros)

John 11:1-2

J11:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Lazarus

1981: Lasaros;

SB+SF+H+1917+Å+1883: Lasarus; PW+1703: Lazarus

lathra

(secretly/i hemlighet)

John

11:28-31

J11:28: NAS+JW+KJV: secretly; NIV: aside; RSV: quietly

1981+SF: "viska"; SB: hemligt;

H: i hemlighet;

1917+Å+PW+1883: hemligen; 1703: lönliga

laleô

(talk/samtala)

No special study

John 1:37: NAS+JW+KJV: speak; NIV+RSV: say

1981+SF: säga;

SB+Å+PW+1883+1703: tala; H+1917: "ord"

lalia

(talking/sätt att samtala)

John 8:43-44

J8:43: NAS+RSV: what (someone) says; NIV: language;

JW: speech/what (someone) says;

KJV: speech

1981+SF: "vad (någon) säger"; SB+Å+PW+1883+1703: tal; H: språk;

1917: "vad (någon) talar"

lambanô

(take/ta)

John 1:12

J1:12: NAS+NIV+RSV+KJV: receive;

JW: take/receive

1981+SF+H: ta emot; SB+Å: motta;

1917: taga emot; PW+1883: mottaga;

1703: anamma

lampas

(torch/fackla)

John 18:2-3

J18:3: NAS+RSV+KJV: torch; NIV: lantern; JW: lamp

1981+SB+H: fackla; SF+1917: lykta; Å+PW+1883: lampa; 1703: bloss

lampros

(shining/lysande)

Rev 15:6

R15:6: NAS+RSV+JW: bright;

NIV: shining; KJV: white

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW: skinande; 1883: glänsande; 1703: hwit

Laodikeia

(Laodicea/Laodikeia)

Rev 1:11b

R1:11: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Laodicea

1981: Laodikeia; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Laodicea

laos

(people/folk)

John

11:49-50

J11:50: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: people

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: folk

latreia

(divine service/gudstjänst)

John 16:1-2

J16:2: NAS+NIV+RSV+KJV: service;

JW: sacred service

1981: offer; SB+Å: tjänst; SF: "tjäna";

H: gudstjänsthandling; 1917: offertjänst;

PW: offertjenst; 1883+1703: tjenst

latreuô

(serve/tjäna)

Rev 7:15a

R7:15: NAS+NIV+RSV+KJV: serve;

JW: render sacred service

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: tjäna;

PW: dyrka; 1703: tjena

legô

(say/säga)

No special study

John 1:15: NAS+NIV+JW+KJV: say;

RSV: "legô" not translated

1981+SF+H: "legô" ej översatt; SB+1917+Å+PW+1883+1703: säga

lention

(linen cloth/linnekläde)

John 13:4b-5

J13:4: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: towel

1981: handduk;

SB+H+Å+PW+1883: linnekläde;

SF+1917: linneduk; 1703: linnet kläde

Leui

(Levi/Levi)

Rev 7:4-8

R7:7: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Levi

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Levi

Leuitês

(Levite/levit)

John 1:19

J1:19: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Levite

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: levit; 1703: Levit

leukainô

(whiten/vitna (göra vit))

Rev 7:14b

R7:14: NAS+NIV+RSV+KJV: make white; JW: whiten/make white

1981+SB+SF+H+1917+Å: göra vit; PW+1883: göra hvit; 1703: göra hwit

leukos

(white/vit)

John 4:35-36

J4:35: NAS+RSV+JW+KJV: white;

NIV: ripe

1981+SF+H+1917: "vitna"; SB+Å: vit;

PW: hvit; 1883: hvitna; 1703: hwitna

leôn

(lion/lejon)

Rev 4:7

R4:7: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: lion

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: lejon

lênos

(wine-press/vinpress)

Rev

14:18b-19

R14:19: NAS+RSV: wine press;

NIV+KJV: winepress; JW: press/wine press

1981+SB+SF+H+1917+PW+1883: vinpress; Å: press; 1703: präss

lêstês

(robber/rånare)

John 10:1

J10:1: NAS+NIV+RSV+KJV: robber;

JW: plunderer

1981+SB+SF+H+1917+Å: rövare; PW+1883: röfvare; 1703: röfware

libanos

(olibanum/olibanum)

Rev 18:13a

R18:13: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: frankincense

1981: "olika slag av rökelse";

SB: rökelseharts;

SF+H+1917: välluktande harts; Å+PW+1883+1703: rökelse

libanôtos

(olibanum censer/

rökelsekar med olibanum)

Rev 8:3a

R8:3: NAS+NIV+RSV+KJV: censer;

JW: censer/incense vessel

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: rökelsekar

lithazô

(stone/stena)

John

10:31-33

J10:31: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: stone

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: stena

lithinos

(of stone/av sten)

John 2:6-10

J2:6: NAS+NIV+RSV+JW: stone(-);

KJV: of stone

1981+SF+1917+1703: sten-;

SB+H+Å: av sten; PW+1883: af sten

lithos

(stone/sten)

John 8:59

J8:59: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: stone

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: sten

lithostrôton

(stone extension/stenutbredning)

John

19:12-14a

J19:13; NAS+RSV+KJV: pavement; NIV+JW: stone pavement

1981: stengård; SB: stenbeläggning;

SF: Lithostroton/stenlagd plats;

H: stenbelagd plats; 1917+Å: Litostroton;

PW: Litostroton/en med stenar belagd plats; 1883: Litostroton/en med stengolf belagd (plats); 1703: Lithostrotos

limnê

(lake/sjö)

Rev 19:20

R19:20: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: lake

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: sjö

limos

(famine/svält)

Rev 6:8bb

R6:8: NAS+NIV+RSV: famine;

JW: famine/food shortage; KJV: hunger

1981+SF: svält; SB+H+1917: hungersnöd; Å+PW+1883+1703: hunger

linous

(of linen, av linne)

Rev 15:6

R15:6 (linon):

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: linen

1981+SF: linne-;

SB+H+1917+Å+PW+1883: linne;

1703: linkläde

liparos

(fat/fet)

Rev 18:14

R18:14: NAS: luxurious; NIV: riches; RSV+KJV: dainty; JW: fatty/dainty

1981: "(något som) glänser"; SB: präktig; SF: "lyx"; H: prakt; 1917+1883: kräslig;

å: fet; PW: herrlig; 1703: fet

litra

(pound/pund)

John 12:1-3

J12:3: NAS+RSV+JW+KJV: pound;

NIV: "about a pint"

1981: hel flaska/pund; SB+H+1703: pund; SF: flaska/pund; 1917+PW+1883: skålpund; å: litra/325g

logizomai

(count/räkna-räkna med)

John

11:49-50

J11:50: NAS: take into account; NIV: realize; RSV: understand; JW: reason out;

KJV: consider

1981: fatta; SB: tänka; SF: inse; H: förstå; 1917+1883+1703: besinna; Å: betänka;

PW: beräkna

logos

(saying/utsaga)

No special study

John 1:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: word

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: ord

longchê

(lancehead/lansspets)

John

19:33-37

J19:34: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: spear

1981+Å: lans; SB+SF+H+1917+PW+1883+1703: spjut

loidoreô

(insult/skymfa)

John 9:28-30

J9:28: NAS+RSV+JW+KJV: revile;

NIV: hurl insults at

1981: snäsa av; SB+SF: håna;

H: fara ut i smädelser;

1917+1883+1703: banna; Å: smäda;

PW: skymfa

loipoi, hoi

(the rest/resten)

Rev 2:24

R2:24: NAS+NIV+RSV+KJV: the rest;

JW: the leftover (ones)/the rest

1981+SB+SF+H+1917+1883+1703: de andra; Å: de övriga; PW: de öfriga

louô

(bathe/bada)

John

13:9-10a

J13:10: NAS+RSV+JW: bathe;

NIV: have a bath; KJV: wash

1981+SF+H+Å+PW+1883: bada; SB: tvätta; 1917: vara helt tvagen; 1703: wara twagen

lykos

(wolf/varg)

John

10:12-13

J10:12: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: wolf

1981+SB+SF+H+Å+PW: varg; 1917: ulv; 1883+1703: ulf

lypeô

(cause sorrow-be sorrowful/ orsaka sorg-vara sorgsen)

John 16:20

J16:20: NAS+RSV+KJV: be sorrowful;

NIV: grieve; JW: be grieved

1981+SF+H: sörja; SB+Å: bli bedrövad; 1917: bliva bedrövad; PW+1883: varda bedröfvad; 1703: warda bedröfwad

lypê

(sorrow/sorg)

John 16:4b-6

J16:6: NAS+RSV+KJV: sorrow;

NIV+JW: grief

1981+SB+SF+H: sorg; 1917+Å: bedrövelse; PW+1883: bedröfvelse; 1703: bedröfwelse

lychnia

(lampstand/lampställ)

Rev 1:12

R1:12: NAS+NIV+RSV+JW: lampstand; KJV: candlestick

1981: lampställ; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: ljusstake; 1703: ljusastake

lychnos

(lamp/lampa)

John 5:33-35

J5:35: NAS+NIV+RSV+JW: lamp;

KJV: light

1981+SB+SF+H+1917+PW: lampa; Å+1883+1703: ljus

lyô

(loosen/lösa upp)

John 1:26-27

J1:27: NAS+NIV+RSV: untie;

JW: loose/untie; KJV: unloose

1981+SF+H: knyta upp; SB+Å: lösa; 1917+PW+1883+1703: upplösa

Magdalênê

(from Magdala/från Magdala)

John

19:25-27

J19:25: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Magdalene

1981+SF+H+1917+Å+PW: från Magdala; SB+1883+1703: Magdalena

Magôg

(Magog/Magog)

Rev 20:8

R20:8: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Magog

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Magog

mathêtês

(disciple/lärjunge)

John 1:35-37

J1:35: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: disciple

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: lärjunge

mainomai

(be mad/vara vansinnig)

John

10:19-21

J10:20: NAS: be insane; NIV: raving mad; RSV+JW+KJV: be mad

1981+SB+SF+H+1917: vara från sina sinnen; Å+PW: vara vansinnig;

1883+1703: vara ursinnig

makarios

(happy/lycklig)

John

13:16-17

J13:17: NAS+NIV+RSV: blessed;

JW+KJV: happy

1981+SF+H+1917+PW+1883+1703: salig; SB: välsignad; Å: lycklig

makran

(far/långt bort)

John 21:8-9

J21:8: NAS+NIV+RSV+KJV: far;

JW: long (way)/long way

1981+SB+SF+H+Å+PW+1703: långt; 1917+1883: längre (än)

makrothen

(from afar/fjärran ifrån)

Rev 18:10a

R18:10: NAS: at a distance;

NIV+RSV: far (off);

JW: long (way) off/at a distance;

KJV: afar (off)

1981+SF+Å: på avstånd; SB: långt avstånd; H: på långt avstånd;

1917+PW+1883: långt (ifrån);

1703: långt (ifrå)

mallon

(rather/hellre)

John 3:19-21

J3:19: NAS+RSV+JW+KJV: rather;

NIV: instead (of)

1981+1917+1883+1703: mer;

SB+PW: hellre; SF: "och inte"; H: framför; Å: mera

Manassês

(Manasseh/Manasse)

Rev 7:4-8

J7:6: NAS+NIV+RSV+JW: Manasseh;

KJV: Manasses

1981+SB+SF+Å: Manasse; H+1917+PW+1883+1703: Manasses

manthanô

(learn/lära sig)

John

6.45-51a

J6:45: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: learn

1981+SB+SF+1917+Å+PW+1883+1703: lära; H: undervisa

manna

(manna/manna)

John 6:30-33

J6:31: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: manna

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: manna; 1703: Manna

margaritês

(pearl/pärla)

Rev 17:4a

R17:4: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: pearl

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: pärla; PW+1703: perla

Maria

(Mary/Maria)

John 11:1-2

J11:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Mary

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Maria

Mariam

(Mariam/Mariam)

John

19:25-27

J20:16: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Mary

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Maria

Martha

(Martha/Marta)

John 11:1-2

J11:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Martha

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Marta; 1703: Martha

martyreô

(be a witness/vara vittne)

John 1:6-8

J1:7: NAS+RSV+KJV: bear witness;

NIV: testify; JW: witness/bear witness

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: vittna; 1703: wittna

martyria

(evidence/vittnesmål)

John 1:6-8

J1:7: NAS+NIV+JW+KJV: witness;

RSV: testimony

1981+SF+H+1917: vittne;

SB+Å+PW+1883: vittnesbörd;

1703: wittnesbörd

martyrion (testimony/vittnesbörd)

Rev 15:5

R15:5: NAS+KJV: testimony;

NIV: Testimony; RSV+JW: witness

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: vittnesbörd; 1703: wittnesbörd

martys

(witness/vittne)

Rev 1:5a

R1:5: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: witness

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: vittne; 1703: wittne

masaomai

(bite/bita-bita sig i)

Rev 16:10b

R16:10: NAS+NIV+RSV+KJV: gnaw;

JW: chew/gnaw

1981+SB+H+1917+PW: bita sönder;

SF: bita sig i; Å: tugga;

1883+1703: sönderbita

mastigoô

(whip/piska)

John 19:1-4

J19:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: scourge

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: gissla; 1703: hudflänga

mastos

(nipple/bröstvårta)

Rev 1:13b

R1:13: NAS+RSV+JW: breast; NIV: chest; KJV: pap

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883+1703: bröst; PW: bröst; ordagrant: bröstvårta

machaira

(dagger/dolk)

John

18:10-11

J18:10: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: sword

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: svärd; 1703: swärd

machomai

(combat/strida)

John

6:51b-59

J6:52: NAS: argue; NIV: argue sharply; RSV: dispute; JW: fight/contend; KJV: strive

1981+SB+SF+1917+1883: tvista; H: disputera; Å+PW: strida; 1703: kifwa

megas

(great/stor)

See also meizôn

No special study

John 6:18: NAS+NIV+KJV: strong;

JW: great/strong; KJV: great

1981+SF+H+1917: hård;

SB+Å+PW+1883: stark; 1703: stor

megistan

(great man/storman)

Rev 6:15aa

R6:15: NAS+RSV+KJV: great man;

NIV: prince;

JW: greatest man/top-ranking one

1981: hög herre; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: storman; 1703: öfwerst

methermêneuô (translate/översätta)

John 1:40-41

J1:41: NAS+JW: translate; NIV: "(that is)"; RSV: mean; KJV: interpret

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883+1703: betyda; PW: uttyda

methyskô

(make drunk/göra drucken)

John 2:6-10

J2:10: NAS+RSV: drink freely;

NIV: "have to much to drink";

JW: become drunk/intoxicate;

KJV: "have well drunk"

1981: bli berusad;

SB+SF+Å+PW+1883: bli drucken;

H: dricka mycket; 1917: få för mycket;

1703: warda drucken

methyô

(be drunk/vara drucken)

Rev 17:6

R17:6: NAS+RSV+KJV: (be) drunk; NIV+JW: be drunk

1981+SF: vara berusad;

SB+Å+PW+1883: (vara) drucken;

H+1917: vara drucken; 1703: (wara) drucken

meignymi: See mignymi

 

 

meizôn

(greater/större)

John 1:49-50

J1:50: NAS+NIV+RSV+KJV: greater (than); JW: greater (of)/greater (than)

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: större (än)

melas

(black/svart)

Rev 6:5b

R6:5: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: black

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : svart; 1703: swart

melei

(care for/bry sig om)

John

10:12-13

J10:13: NAS: be concerned; NIV+RSV+KJV: care (for);

JW: be mattering/care (for)

1981+SF: bry sig (om); SB+Å: bekymra sig; H: ha hjärta för; 1917: fråga efter;

PW+1883: vårda sig om; 1703: wårda om

meli

(honey/honung)

Rev 10:9

R10:9: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: honey

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : honung; 1703: hannog

mellô

(be about to/stå i begrepp att)

John 4:46-48

J4:47: NAS+RSV+KJV: be at the point of; NIV: be close to;

JW: be about/be at the point of

1981+SF+H+1917+1883+1703: "ligga för (döden)"; SB: vara nära; Å+PW: hålla på att

men

(indeed/faktiskt)

John 7:10-12

J7:12: NAS+NIV+RSV+KJV: (some);

JW: indeed/(some)

1981+SB: (några); SF: (en del); H+1917+Å+PW+1883: (somliga);

1703: ty (somlige)

mentoi

(nevertheless/inte desto mindre)

John 4:27-30

J4:27: NAS+KJV: yet; NIV+RSV: but;

JW: of course

1981+SF+H: men; SB+1917+Å+PW+1883+1703: dock

menô

(stay/stanna)

John 1:32-33

J1:32: NAS+NIV+RSV+JW: remain;

KJV: abide

1981: stanna; SB+1917+Å: förbliva;

SF: bli kvar; H: stanna kvar; PW: blifva qvar; 1883: förblifva; 1703: blifwa

meros

(part/del)

John 13:8b

J13:8: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: part

1981+H: gemenskap; SB+SF+1917+Å+PW+1883+1703: del

mesos

(middle/mitt)

John 1:26-27

J1:26: NAS+NIV+RSV+KJV: among;

JW: middle/midst;

1981+SB+SF+H+1917+Å: mitt (ibland); PW+1883+1703: midt ibland

mesouranêma (midheaven/himlens mitt)

Rev 8:13a

R8:13: NAS+RSV+JW: midheaven;

NIV: midair; KJV: midst of heaven

1981+SB+H: himlens mitt;

SF: högst (uppe på) himlen;

å: midhimmelen; PW: midt (på) himmelen; 1917: himlarymd; 1883: midt (på) himmeln; 1703: midt (igenom) himmelen

mesoô

(be in the middle/vara i mitten)

John 7:14-15

J7:14: NAS: be the midst;

NIV: halfway through; RSV: middle;

JW: be in the middle/half over; KJV: midst

1981: halv; SB: till hälften förliden;

SF+H: "halva ... förbi";

1917: halva ... förliden; Å: halva (förliden); PW+1883: halfva ... förliden;

1703: half ... öfwerstånden

Messias

(Messiah/Messias)

John 1:40-41

J1:41: NAS+NIV+RSV+JW: Messiah;

KJV: Messias

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : Messias

mestos

(filled up/fylld upp-uppfylld)

John 19:29

J19:29a: NAS+RSV+JW+KJV: full;

NIV: (soak)

1981: fylld; SB+SF+H+1917+PW+1883+1703: full;

å: "mestos" ej översatt i 19:29a men översatt med "full" i 19:29b

meta

(prep with gen: in company with/

prep med gen: i sällskap med)

No special study

John 3:2: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: with

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : med

meta

(prep with dat: among/

prep med dat: bland)

No special study

("meta" with dat. does not occur in the NT)

meta

(prep with acc: after/

prep med ack: efter)

No special study

John 2:12: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: after

1981+SF+H: "sedan"; SB: efter; 1917+Å+1883: (där)efter;

PW+1703: (der)efter

metabainô

(step over/stiga över)

John 5:22-24

J5:24: NAS+RSV+KJV: pass;

NIV: cross over; JW: go over/pass over

1981+SF+H+1917+Å: övergå; SB. gå över; PW+1883: öfvergå; 1703: wara gången

metanoeô

(change one's mind/ändra sinne)

Rev 2:5

R2:5: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: repent

1981+SF: omvända; SB+H: vända om; 1917+1883+1703: bättra sig;

Å+PW: ändra sinne

metaxy

(between/mellan)

John 4:31-34

J4:31: NAS+NIV+RSV: meanwhile;

JW: between/meanwhile; KJV: mean

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: (under) tiden; PW: (under) mellantiden;

1703: (der)emellan

metreô

(measure/mäta)

Rev 11:1b

R11:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: measure

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : mäta; 1703: mäla

metrêtês

(firkin-measure/ankaremått)

John 2:6-10

J2:6: NAS+RSV: "twenty or thirty gallons"; NIV: "twenty to thirty gallons";

JW: measure/liquid measure; KJV: firkin

1981+SF: "omkring hundra liter"/två eller tre metreter; 1981+SB+H+Å+PW+1883: metret; 1917: bat-mått; 1703: mått

metron

(measure/mått)

John 3:34

J3:34: NAS+RSV+JW+KJV: measure;

NIV: limit

1981+SF: mäta; SB+1917+Å+PW+1883+1703: mått;

H: inskränkning

metôpon

(forehead/panna)

Rev 7:3

R7:3: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: forehead

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : panna

(not/ej)

See also ou

No special study

John 2:16: NAS: "stop making";

NIV: "how dare you"; RSV+KJV: not;

JW: not/stop making

1981+SB+SF: inte; H+1917+Å+PW+1883+1703: icke

mêde

(but not/men ej)

John 4:13-15

J4:15: NAS+RSV: nor; NIV: (and);

JW: not-but/nor; KJV: neither

1981+SF+H+1917+1883+1703: "mêde" ej översatt; SB+Å: ej heller

mêdeis

(not anyone-no one/

ej någon-ingen)

Rev 2:10aa

R3:11: NAS+NIV+RSV+JW: no one;

KJV: no man

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : ingen

mêketi

(no longer-not any longer/

ej längre)

See eti

John 5:14: NAS: not anymore; NIV: "stop"; RSV+KJV: no more;

JW: not yet/not any more

1981+SB+SF: inte mer; H: icke mer; 1917+1883+1703: icke härefter;

å: icke mera; PW: icke vidare

mêkos

(length/längd)

Rev 21:16

R21:16: NAS+RSV+JW+KJV: length;

NIV: long

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : längd

mên

(month/månad)

Rev 9:5a

R9:5: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: month

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : månad

mênyô

(inform/informera)

John 11:55-57

J11:57: NAS+NIV: report; RSV: let know; JW: disclose; KJV: show

1981+SB+H: anmäla; SF: tala om;

å: giva till känna;

PW+1883: gifva till känna; 1703: kungöra

mêpote

(not at any time/ej någonsin)

John 7:25-27

J7:26: NAS: not; NIV+RSV+KJV: "mêpote" not translated; JW: not ... at sometime/not

1981: inte kan (väl); SB: månne kanske;

SF: har då; H: ha ... (verkligen);

1917: hava ... (verkligen); Å: icke hava (väl); PW: icke hafva väl; 1883: icke kunna väl; 1703: weta nu

mêros

(thigh/lår)

Rev 19:16

R19:16: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: thigh

1981: lår; SB+SF+H: höft; 1917+Å+PW+1883+1703: länd

mête

(and not/och ej)

See also oute

Rev 7:1

R7:1: NAS+NIV+RSV: or; JW: nor/or;

KJV: nor

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883+1703: eller; PW: ej heller

mêtêr

(mother/moder)

No special study

John 2:1:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: mother

1981+SF: mor; SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: moder

mêti

(surely not/väl ej)

John 4:27-30

J4:29: NAS: "not ... is it"; NIV: "could"; RSV: "can";

JW: not what/"not perhaps ... is it";

KJV: "is not"

1981: kan; SB: månne inte; SF+H: kanske; Å: månne icke; PW+1883: "icke är väl"; 1703: månn icke

miainô

(stain/befläcka)

John

18:28-29b

J18:28: NAS+RSV+JW+KJV: defile;

NIV: ceremonial uncleanness

1981+SB+SF+H: bli oren; Å: bli besmittad; 1917: bliva oren; PW: varda oren;

1883: blifva oren; 1703: warda besmittad

mignymi

(mix/blanda)

Rev 8:7a

R8:7: NAS+RSV: mix;

NIV: mix (meignymi); JW+KJV: mingle

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883 : blanda; 1703: bemänga

mikros

(small/små-)

John 7:32-34

J7:33: NAS+RSV+JW+KJV: little;

NIV: short

1981+SF: kort; SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: liten

mimnêskô, -omai (remember/komma ihåg)

John

2:15b-17

J2:17: NAS+NIV+RSV+KJV: remember; JW: call to mind

1981+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: komma ihåg; SB: erinra sig

miseo

(hate/hata)

John 3:19-21

J3:20: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: hate

1981: avsky; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: hata

misthos

(wage/lön)

John 4:35-36

J4:36: NAS+NIV+RSV+KJV: wages;

JW: reward/wages

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : lön

misthôtos

(wage-earner/löntagare)

John

10:12-13

J10:12: NAS+RSV+KJV: hireling;

NIV: hired hand; JW: hireling/hired man

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: lejd; PW+1703: legd

Michaêl

(Michael/Mikael)

Rev 12:7-8

R12:7: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Michael

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Mikael; 1703: Michael

mnêma

(tomb/grav)

Rev 11:9

R11:9: NAS+RSV: tomb; NIV: burial;

JW: memorial (tomb)/tomb; KJV: grave

1981+SB+SF+1917: grav; H: begravning;

å: grift; PW+1883+1703: graf

mnêmeion

(memorial tomb/minnesgrav)

John 5:28-29

J5:28: NAS+RSV: tomb; NIV+KJV: grave; JW: memorial tomb

1981+SB+SF+H+1917: grav;

Å+PW+1883+1703: grift

mnêmoneuô

(recollect/dra sig till minnes)

John 15:20a

J15:20: NAS+NIV+RSV+KJV: remember; JW: bear in mind

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703 : komma ihåg

(moicheia-

adultery-äktenskapsbrott)

(John 8:3-6a)

J8:3: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: adultery

1981+SB+SF+H+1917+Å: äktenskapsbrott; PW+1883+1703: hor

moicheuô

(commit adultery/

begå äktenskapsbrott)

Rev

2:22-23a

R2:22: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: commit adultery

1981: hora;

SB+H+1917+Å: begå äktenskapsbrott;

SF: bedriva otukt;

PW: bedrifva äktenskapsbrott;

1883: bedrifva hor; 1703: bedrifwa hor

molynô

(soil/solka)

Rev 3:4a

R3:4: NAS+NIV+RSV: soil;

JW: pollute/defile; KJV: defile

1981+H+1917: fläcka; SB+Å: befläcka;

SF: smutsa ner; PW+1883+1703: besmitta

monê

(abode/boplats)

John 14:1-3

J14:2: NAS: dwelling place;

NIV+RSV: room; JW: abode; KJV: mansion

1981+SF+H+1917+PW+1883+1703: rum; SB+Å: boning

monogenês

(only descendant/

enda avkomling)

John

1:14b-15

J1:14: NAS+KJV: only begotten;

NIV: One and Only; RSV: only Son;

JW: only-begotten (one)/only-begotten son

1981: ende son;

SB+SF+Å+PW+1883: enfödd;

H+1917: enfödd Son; 1703: enda Son

monon

(only/endast)

John 5:15-18

J5:18: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: only

1981+SF+H: bara; SB: endast; 1917+Å+PW+1883+1703: allenast

monos

(alone/ensam)

John 5:15-18

John 5:44: NAS+RSV+JW+KJV: only;

NIV: (one and) only

1981+SB+SF+Å+PW: ende; H: ensam; 1917+1883+1703: allena

moschos

(young bull/ungtjur)

Rev 4:7

R4:7: NAS+KJV: calf; NIV+RSV: ox;

JW: young bull

1981: ungtjur; SB+Å: kalv;

SF+H+1917: ung tjur; PW+1883: oxe;

1703: kalf

mousikos

(musician/musikant)

Rev 18:22

R18:22: NAS+NIV+JW+KJV: musician; RSV: minstrel

1981: "musik";

SB+SF+H+1917+Å+1703: sångare; PW+1883: musikant

mykaomai

(low/böla)

Rev 10:3

R10:3: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: roar

1981+SB+SF+1917+Å+PW+1883: ryta; H+1703: rytande

myrias

(the number of ten thousand/ antalet av tiotusen)

Rev 5:11b

R5:11: NAS+RSV+JW: myriad;

NIV+KJV: ten thousand

1981+Å: myriad; SB: tiotusental;

SF: tiotusen;

H: 5:11a. tio tusen/5:11b: tiotusen; 1917+1883: tio tusen; PW: tiotusental;

1703: "mång"

myron

(ointment oil/smörjelseolja)

John 11:1-2

J11:2: NAS+RSV+KJV: ointment;

NIV: perfume; JW: perfumed oil

1981: välluktande balsam; SB: salva;

SF+H: välluktande olja; 1917+Å+PW+1883+1703: smörjelse

mystêrion

(mystery/mysterium)

Rev 1:20

R1:20: NAS+NIV+RSV+KJV: mystery;

JW: mystery/sacred secret

1981+SB+SF+1917+Å+PW+1883+1703: hemlighet; H: hemlig mening

Môysês

(Moses/Mose)

No special study

John 1:17:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Moses

1981+SF: Mose; SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: Moses