Special study of Greek words

The occurrence of Greek words in the johannine books

The references under respective word in the commentary aim at being complete as to John, 1-3 John and Rev, almost complete as to the Apocrypha and the Synoptics. As to the rest of the OT and the NT, the references often must be seen as examples of the occurrence of respective word. Some words have no special study, usually because we often find these words in the Bible.

That a Greek word only would correspond to one English word is of course a simplification but can perhaps be justified by a wish to be able to separate the different Greek words from each other. The chosen English words are not of necessity the best ones, because it is often very difficult, and in a way impossible, to choose one word or expression among several possible alternatives. But I mean that the importance of being able to separate words and letters in the books of John is so great, that this should take precedence over the importance of finding the best English word in every special context.

Särskilt studium av grekiska ord

Förekomsten av grekiska ord i de johanneiska böckerna

Hänvisningarna under respektive ord i kommentaren avser att vara fullständiga vad gäller Joh, 1-3 Joh och Upp, nästan fullständiga vad gäller Apokryferna och Synoptikerna. Vad gäller resten av GT och NT måste hänvisningarna ofta ses som exempel på respektive ord förekomst. Några ord har inte något särskilt studium, vanligen därför att vi ofta finner dessa ord i Bibeln.

Att ett grekiskt ord bara skulle motsvara ett svenskt ord är naturligtvis en förenkling men kan kanske rättfärdigas av en önskan att kunna skilja olika grekiska ord från varandra. De valda svenska orden är inte med nödvändighet de bästa, eftersom det ofta är mycket svårt, och på sätt och vis omöjligt, att välja ett ord eller uttryck bland flera möjliga alternativ. Men jag menar att betydelsen av att kunna åtskilja ord och bokstäver i Johannes' böcker är så stor, att detta bör ha företräde framför betydelsen av att finna det bästa svenska ordet i varje särskilt sammanhang.

Word in Greek/

Ord på grekiska

Bible passage in the commentary/ Bibelställe i kommentaren

NAS = New American Standard(1977);

NIV = Holy Bible: New International Version (1973,1978,1984);

RSV = Revised Standard Version (1971,1978);

JW = The translated word in the translation of Jehovah's Witnesses' "The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures" (Brooklyn, New York, 1969);

KJV: King James version (1611);

1981 = Bibel 2000 (1981,2000);

SB = Studiebibeln (1978,1981);

SF = Svenska Folkbibeln (1999);

H = David Hedegårds översättning (1964); 1917: 1917 års översättning;

Å = Helge Åkessons översättning (1889,1911,1977);

PW = Paul Waldenströms översättning (1886-1898); 1883: 1883 års normalupplaga; 1703: 1703 års reviderade översättning av 1541 års Bibel

Abaddôn

(traditional translation: Hebrew word: Abaddon/Abaddon)

Rev 9:11

R9:11:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Abaddon

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Abaddon

Abraam

(traditional translation: Abraham/Abraham)

John 8:33-34

J8:33:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Abraham

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Abraham

abyssos

(abyss/traditional translation in English: avgrund)

Rev 9:1

R9:1: NAS+RSV+KJV: bottomless pit; NIV: Abyss; JW: abyss

1981+SB+SF+H+1917: avgrund;

Å = Abyssus; PW+1883+1703: afgrund

agathopoieô

(traditional translation: do good/göra gott)

No special study

(3 John v 11)

3J1:11: NAS+RSV+JW+KJV:do good;

NIV: do what is good

1981+SF+H+1883: göra det goda;

SB+Å: göra gott; 1917: göra vad gott är;

PW: göra godt; 1703: göra wäl

agathos

(traditional translation: good/god)

John 1:45-46

J1:46: NAS+ NIV+ RSV+JW+KJV: good

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: god

agalliaomai

(divergent translation: exult/jubla)

John 5:33-35

J5:35: NAS+RSV+KJV: rejoice;

NIV: enjoy; JW: exult/rejoice greatly

1981: hänföras; SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: fröjdas; SF: glädja sig

agapaô

(divergent translation: welcome/välkomna)

John 3:16-18

J3:16: NAS+ NIV+RSV+JW+KJV: love

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: älska

agapê

(divergent translation: welcome/välkomnande)

John 5:41-44

J5:42: NAS+ NIV+RSV+JW+KJV: love

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: kärlek

agapêtos

(divergent translation: welcomed/välkomnad)

No special study

(1 John 2:7)

1J2:7: NAS+RSV+KJV(1J3:2): beloved; NIV: dear friend

JW: loved (one)/beloved one

1981: min käre; SB+Å+PW: älskad; SF+H+1917+1883: min älskade;1703: broder (annan texttradition med "adelfos")

angelia

(traditional translation: message/budskap)

No special study

(1 John 1:5)

1J1:5: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: message

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: budskap; 1703: bebådelse

angellô

(divergent translation: bring a message/komma med ett budskap)

John 4:51-53

John 20:18: NAS: announce;

NIV: "with the news"; RSV: say>;

JW: bring news/bring the news; KJV: tell

1981: tala om; SB+Å: förkunna;

SF+H: berätta; 1917+PW: omtala;

1703: båda

angelos

(divergent translation: messenger/budbärare)

John 1:51b

J1:51: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: angel

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: ängel

(h)agiazô

(divergent translation in English: make holy/traditional translation in Swedish: helga)

John 10:34-36

J10:36: NAS+JW+KJV: sanctify;

NIV: set apart as one's very own;

RSV: consecrate

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: helga

(h)agios

(traditional translation: holy/helig)

John 1:32-33

J1:33: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: holy

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: helig; 1703: "helga"

(h)agnizô

(traditional translation in English: purify/divergent translation in Swedish: luttra)

John 11:55-57

J11:55: NAS+RSV+KJV: purify;

NIV: "cermonial cleansing";

JW: purify/cleanse ceremonially

1981+SB+SF+Å+PW+1883+1703: rena; H+1917: helga

(h)agnos

(traditional translation in English: pure/divergent translation in Swedish: luttrad)

No special study)

(1 John 3:3)

1J3:3: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: pure

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: ren

agorazô

(traditional translation: buy/köpa)

John 4:8

J4:8: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: buy

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: köpa

agoreuô/eipon

(divergent translation: speak/tala)

No special study

John 1:15: NAS+NIV+RSV+JW: say;

KJV: speak

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: säga

agô

(divergent translation: lead/leda)

John 1:42

J1:42: NAS+NIV+RSV+KJV: bring;

JW: lead

1981: ta med; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: föra;

1703: hafva

agônizomai

(traditional translation: fight/kämpa)

John 18:33-36

J18:36: NAS+NIV+RSV+KJV: fight;

JW: struggle/fight

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: kämpa; 1703: fäkta

adelfê

(traditional translation: sister/syster)

John 11:1-2

J11:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: sister

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: syster

adelfos

(traditional translation: brother/bror)

No special study

John 1:40:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: brother

1981+SF+H: bror; SB+Å+1917+PW+1883+1703: broder

(h)adês

(traditional translation in English: Hades/divergent translation in Swedish: Hades)

Rev 1:18b

R1:18: NAS+NIV+RSV+JW: Hades;

KJV: hell

1981+SB+H+1917+PW+1883: dödsrike; SF: helvete; Å: Hades; 1703: helwete

adikeô

(divergent translation: act-'be treated' unrighteously/handla-behandlas orättfärdigt)

R2:11

NAS+NIV+RSV+KJV: (be) hurt;

JW: be treated unrighteously/be harmed

1981+SB+SF+H+Å: skada(s);

1917+PW: lida skada; 1883+1703: få skada

adikêma

(divergent translation: unrighteous work/orättfärdig gärning)

R18:5

NAS+RSV+KJV: iniquity; NIV: crime;

JW: unjust act/act of injustice

1981: (det) onda;

SB+Å+PW+1883+1703: orättfärdighet; SF+H: brott; 1917: orättfärdig gärning

adikia (traditional translation: unrighteousness/orättfärdighet)

John 7:18

J7:18: NAS+JW+KJV: unrighteousness; NIV: "nothing false"; RSV: falsehood

1981+SF+1917+PW+1883+1703: orättfärdighet;

SB: ondska; H: falskhet; Å: orättvisa

adô

(traditional translation: sing/sjunga)

Rev 5:9a

R5:9: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: sing

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: sjunga

aetos

(traditional translation: eagle/örn)

Rev 4:7

R4:7: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: eagle

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: örn

aêr

(traditional translation: air/luft)

Rev 9:2

R9:2: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: air

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: luft; 1703: wäder

atheteô

(divergent translation: not adopt/icke uppta)

John

12:47-48

J12:48: NAS+NIV+RSV+KJV: reject;

JW: disregard

1981+H: avvisa; SB+SF+1917+1883: förkasta; Å+PW+1703: förakta

aigialos

traditional translation: beach/strand)

John 21:4-7a

J21:4: NAS+RSV+JW: beach;

NIV+KJV: shore

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: strand

Aigyptos

(traditional translation: Egypt/Egypten)

Rev 11:8

R11:8: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Egypt

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Egypten

(h)aima

(traditional translation: blood/blod)

John 1:12-13

J1:13: NAS+RSV+JW+KJV: blood;

NIV: natural descent

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: blod

aineô

(traditional translation in English: praise/lova)

Rev 19:5

R19:5: NAS: give praise; NIV+RSV+JW+KJV: praise

1981+SB+SF+H+Å: prisa; 1917: lova;

PW: berömma; 1883: lofva; 1703: lofwa

Ainôn

(traditional translation in English: Aenon/Ainon)

John 3:22-24

J3:23: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Aenon

1981+SF+PW: Ainon; SB+H+1917+Å+1883+1703: Enon

airô

(divergent translation: lift/lyfta)

John 1:29

J1:29: NAS+NIV+RSV+KJV: take away; JW: lift up/take away

1981+SB+SF+H+Å: ta bort; 1917+1883+1703: borttaga; PW: taga bort

aischynê

(traditional translation in English: shame/skam)

Rev 3:18ba

R3:18: NAS+RSV+JW+KJV: shame;

NIV: shameful

1981+SF+H: skamlig; SB+1917: skam; Å+PW+1883+1703: blygd

aischynô

(divergent translation: put to shame/dra skam över)

No special study

(1 John 2:28)

1J2:28: NAS: shrink away; NIV: "be unshamed"; RSV: shrink in shame;

JW: 'put to shame'/'shame away';

KJV: "be ashamed"

1981: "i skam"; SB+H: "skämmas";

SF: "stå med skam";

1917+Å+1883: med skam;

PW: med blygsel; 1703: komma på skam

aiteô

(divergent translation: demand/begära)

John 4:9-10a

J4:10: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: ask

1981+SB+SF+H+1917: be; Å+PW+1883+1703: bedja

aitêma

(divergent translation: demand/begäran)

No special study

(1 John 5:15)

1J5:15: NAS+RSV: request;

NIV: "aitêma" not translated;

JW: thing asked; KJV: petition

1981+SF+H+1917: "aitêma" ej översatt;

SB: begärda ting;

Å+PW+1883: "det ombedda"; 1703: bön

aitia

(divergent translation: cause/orsak)

John

18:37-38

J18:38: NAS: guilt; NIV: basis for a charge; RSV: crime; JW: cause/fault; KJV: fault

1981: skyldig till något; SF+H+1917: skyldig till något brott; SB+Å+PW: skuld; 1883: brott; 1703: sak

aichmalôsia (traditional translation: captivity/fångenskap)

Rev 13:10

R13:10:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: captivity

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: fångenskap

aiôn

(divergent translation: age/tidsålder)

John 4:13-15

J4:14: NAS+NIV+RSV+KJV: "never";

JW: age/"never"

1981+SF: "aldrig"; SB+H: evighet;

1917: någonsin; Å: tidsålder;

PW+1883: evig tid; 1703: ewig tid

aiônios

(divergent translation: agelong/tidsålderslång)

John 3:14-15

J3:15: NAS+NIV+RSV+KJV: eternal;

JW: everlasting

1981+SB+SF+H+1917+PW+1883: evig;

å: tidsåldrig; 1703: ewinnerlig

akathartos

(unclean/traditional translation in Swedish: oren)

Rev 16:13

R16:13: NAS+JW+KJV: unclean; NIV: evil; RSV: foul

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: oren

akantha

(traditional translation: thorn/törne)

John 19:1-4

J19:2: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: thorn

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: törne

akanthinos

(divergent translation: thorny/törnig)

John 19:5

J19:5: NAS+NIV+RSV+KJV: of thorns; JW: thorny

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: törne-

akmazô

(divergent translation: bloom/blomma)

Rev

14:18b-19

R14:18: NAS+NIV+RSV: be ripe; JW: ripen/'become ripe'; KJV: be fully ripe

1981+SB+SF+Å+PW+1883+1703:

vara mogen; H+1917: vara fullmogen

akoê

(divergent translation: hearsay/hörsägen)

John

12:37-38

J12:38: NAS+RSV+KJV: report;

NIV: message; JW: thing heard

1981: (det någon) fått höra;

SB+H: förkunnelse;

SF+1917: (vad som) predikades;

å: budskap; PW+1883+1703: predikan

akoloutheô

(traditional translation: follow/följa)

John 1:35-37

J1:37: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: follow

1981: följa efter; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: följa

akouô

(traditional translation: hear/höra)

No special study

John 1:37: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: hear

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: höra

akratos

(divergent translation: undiluted/outspädd)

Rev

14:9-10a

R14:10: NAS: mixed in full strength;

NIV: full strength; RSV: unmixed;

JW: unmingled/undiluted; KJV: without mixture

1981+SB+SF+PW: oblandad;

1917+1883: obemängd;

Å: "obemängt, oblandat"; 1703: klar

akris

(traditional translation: locust/gräshoppa)

Rev 9:3a

R9:3: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: locust

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: gräshoppa

alazoneia

(divergent translation: swaggering/skrävel)

No special study

(1 John 2:16)

1J2:16: NAS: boastful pride; NIV: boasting; RSV+KJV: pride

JW: self-assumption/showy display

1981: "vad högfärden skryter med"; SB+1917+Å+1883: högfärd; SF: högmod; H: tomt skryt; PW: prål; 1703: högfärdig

aleifô

(divergent translation: smear/besmörja)

John 11:1-2

J11:2: NAS+RSV+KJV: anoint;

NIV: pour on; JW: grease

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: smörja

alektôr

(rooster/tupp)

John

13:37b-38

J13:38: NAS+RSV+JW+KJV: cock;

NIV: rooster

1981+SB+SF+H+Å+PW: tupp; 1917+1883+1703: hane

alêtheia

(traditional translation: truth/sanning)

John

1:14b-15

J1:14: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: truth

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: sanning

alêthês

(divergent translation: truthful/sanningsenlig)

John 3:33

J3:33: NAS+RSV+JW+KJV: true;

NIV: truthful

1981+SF+PW: sann; SB+H+1917+Å+1883+1703: sannfärdig

alêthinos

(traditional translation: true/sann)

John 1:9

J1:9: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: true

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: sann

alêthôs

(truly/sannerligen)

John 1:47

J1:47: NAS+RSV+KJV: indeed; NIV: true; JW: truly/'for a certainty'

1981+SB: sann; SF: verklig; H: äkta; 1917+1883+1703: rätt; Å: sannerligen;

PW: i sanning;

(h)alieuô

(fish/traditional translation: fiska)

John 21:1-3

J21:3: NAS+RSV: be going fishing;

NIV: fish JW: be fishing/be going fishing; KJV: (go) a fishing

1981+SB+SF+1917+Å+PW+1883+1703: fiska; H: på fiske

alla

(divergent translation: /however/emellertid)

No special study

John 1:8: NAS+RSV+JW+KJV: but;

NIV: only

1981+SB+SF+H+1917+PW+1883+1703: men; Å: utan

allachothen

(divergent translation: from another place/från en annan plats)

John 10:1

NAS+NIV+KJV: some other way;

RSV: by another way;

JW: from another/some other place

1981: på ett annat ställe; SB: en annan väg; SF: på något annat ställe;

Å+PW+1883: från annat håll;

1703: annorstäds

(h)allêlouïa

(traditional translation: hallelujah/halleluja)

Rev 19:1

R19:1: NAS+NIV+RSV: hallelujah;

JW: hallelujah/praise Jah, YOU people

KJV: alleluia

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: halleluja

allêlôn

(one another/varandra)

John 4:33

J4:33: NAS+RSV+JW: one another; NIV: each other; KJV: one (to) another

1981+SB+SF+H+1917+Å: varandra;

PW: hvarandra; 1883: sinsemellan;

1703: emellan sig

(h)allomai

(divergent translation: spring/hoppa)

John 4:13-15

J4:14: NAS+KJV: spring up;

NIV+RSV: well up; JW: bubble up

1981: med ett flöde; SB: framspringa;

SF: flöda fram; H: springa fram;

1917: springa upp;

Å+1883+1703: springande; PW: springa

allotrios

(divergent translation in English: alien/traditional translation in Swedish: främmande)

John 10:5

J10:5: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: stranger

1981+SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: främmande; SF: främling

allos

(traditional translation: another/en annan)

John 4:37-38

J4:37b: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: another

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: en annan; 1703: en annar

aloê

(traditional translation: aloes/aloe)

John 19:39

J19:39: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: aloes

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: aloe

alfa

(traditional translation in English: alpha/alfa)

Rev 1:8a

R:1:8: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: alpha

1981+SF+H+1917+1883+1703: A; SB+Å+PW: alfa

(h)amartanô

/divergent translation: miss (the mark of God)/missa (Guds mål)/

John 5:14

J5:14: NAS+NIV+RSV+KJV: sin;

JW: be sinning/sin

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: synda

(h)amartia

/divergent translation: miss (of the mark of God)/miss (av Guds mål)/

John 1:29

J1:29: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: sin

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: synd

(h)amartôlos

/divergent translation: (being) a misser (of the mark of God)/(varande) missare (av Guds mål)/

John 9:16-17

J9:16: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: sinner

1981+SB+1917: syndare;

SF+Å+PW+1883: syndig människa

H: syndig man; 1703: syndig menniska

amethystos

(traditional translation: amethyst/ametist)

Rev

21:19-20

R21:20:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: amethyst

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: ametist; 1703: amethist

amên

(amen/amen)

John 1:51a

J1:51: NAS+RSV: truly; NIV: the truth;

JW: amen/truly (amen, amen = most truly); KJV: verily

1981: (amên, amên = sannerligen) SB+H+1917+Å+PW+1883: sannerligen;

SF: amen; 1703: sannerliga

ammos

(traditional translation: sand/sand)

Rev 12:18(13:1)

R12:18(13:1):

NAS+RSV+JW+KJV: sand; NIV: shore

1981+1883: strand; SB+SF+H+1917+Å+PW+1703: sand

amnos

(traditional translation: lamb/lamm)

John 1:29

J1:29: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: lamb

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: lamm; PW: lam; 1703: lamb

ampelos

(traditional translation in English: vine/vinranka)

John 15:1

J15:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: vine

1981+SF: vinstock; SB+H+1917+Å+PW+1883: vinträd;

1703: winträ

amômon

(divergent translation: amomum/amomum)

Rev 18:13a

R18:13: NAS+NIV+RSV: spice;

JW: amomum/'Indian spice'; KJV: odour

1981+Å: "kryddor"; SB+1917: kostbar salva; SF: dyrbar salva; H: hårsalva; PW: hårbalsam; 1883: amomum; 1703: timian

amômos

(divergent translation in English: unblemished/fläckfri)

Rev 14:5

R14:5: NAS+NIV: blameless; RSV: spotless

JW: unblemished/'without blemish';

KJV: without fault

1981+SF+PW: fläckfri; SB: oklanderlig;

H: otadlig; 1917: ostrafflig; Å: oförvitlig; 1883: utan vank;

1703: "utan smitto för Guds stol"

an

(divergent translation: according to the circumstances/alltefter omständigheterna)

See also "ean"

John 1:32-33

J1:33: NAS+NIV; RSV+KJV: ("an" not translated); JW: likely/"whoever it is"

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: ("an" ej översatt)

ana

(divergent translation: upwards/uppåt)

John 2:6-10

J2:6: NAS+RSV: each; NIV: from;

JW: up/each; KJV: apiece

1981+Å: var och en; SB: vardera: SF+H+1917: var; PW: hvar och en;

1883: hvar för sig; 1703: hwardera

anabainô

(traditional translation in English: ascend/stiga upp)

John 1:51b

J1:51: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: ascend

1981+SB+SF+H: stiga upp; 1917+Å+PW+1883+1703: fara upp

anablepô

(divergent translation: see up/se upp)

John 9:10-15

J9:11: NAS+RSV+KJV: receive sight; NIV: (be able to) see; JW: see again/gain sight

1981+SF: kunna se; SB+H+1917+Å+PW+1883: få sin syn; 1703: få synen

anangellô

(divergent translation: bring up a message/'komma med' - föra fram ett budskap)

John 4:25-26

J4:25: NAS: declare; NIV: explain; RSV: show; JW: announce up/declare; KJV: tell

1981: låta veta; SB+SF+1917+Å+1883: förkunna; H: undervisa om; 1703: underwisa

anaginôskô

(traditional translation: read/läsa)

John

19:19-22

J19:20: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: read

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: läsa

anadeiknymi

(divergent translation: show up/visa upp)

John 6:14-15

Luke 10:1: NAS+NIV+RSV+KJV: appoint; JW: designate

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: utse;

PW: framställa; 1703: skicka

Acts 1:24: NAS+NIV+RSV: show; JW: show up/designate; KJV: shew

1981+SB+SF+H+1917: visa; Å+PW+1883: utvisa; 1703: wisa ut

anakeimai

(lie up-lie down to table/ligga upp/ligga till bords)

John 6:8-13

J6:11: NAS+NIV+RSV: be seated;

JW: lie upward/recline; KJV: be set down

1981+SB+Å+PW: ligga; SF: vara; H+1883+1703: sitta; 1917: lägga sig ned

(anakyptô

divergent translation: bend up/böja upp)

(John 8:6b-8)

J8:7: NAS: straighten up; RSV: stand up; JW: bend up/straighten up; KJV: lift up

1981: se upp; SB+H+1917+Å+1883+1703: resa upp; SF: resa; PW: räta upp

(anamartêtos

divergent translation: without misses/utan missar)

(John 8:6b-8)

J8:7: NAS+NIV+RSV+KJV: without sin; JW: sinless

1981: fri från synd; SB+H+PW: syndfri; SF+1917+Å+1883+1703: utan synd

anapausis

(rest/vila)

Rev 4:8b

R4:8: NAS+RSV: cease; NIV: stop;

JW: resting up/rest; KJV: rest

1981+Å: vila; SB+SF+H+1917+1883: uppehåll; PW+1703: ro

anapauô

(divergent translation: bring to rest/föra till vila)

Rev 6:11ba

R6:11: NAS+RSV+KJV: rest; NIV: wait: JW: rest up/rest;

1981+SF: vara stilla; SB+H: ge sig till ro; 1917: giva sig till ro; Å+PW: vila;

1883: gifva sig ro; 1703: hwila

anapiptô

(divergent translation: fall up-lie back/falla upp-lägga sig tillbaka)

John 6:8-13

J6:10: NAS+NIV+RSV+KJV: sit down;

JW: fall upward/recline

1981+SF: slå sig ner;

SB+H: sätta sig ner;1917: lägra sig;

å: falla ned;PW: lägga sig ned;

1883: sätta sig ned; 1703: sätta sig (ned)

anastasis

(traditional translation: resurrection/uppståndelse)

John 5:28-29

J5:29: NAS+RSV+JW+KJV: resurrection; NIV: rise

1981+SF+1917: uppstå; SB+Å+PW+1883+1703: uppståndelse;

H: stå upp

anatolê

(divergent translation: upsticking-east/uppstickande-öster)

Rev 7:2

R7:2: NAS+RSV+JW: rising;

NIV+KJV: "east"

1981+SF+H+1917: "öster"; SB+Å+PW+1883+1703: uppgång

Andreas

(traditional translation: Andrew/Andreas)

No special study

John 1:40:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Andrew

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Andreas

anemos

(traditional translation in English: wind/vind)

John 6:16-21

J6:18: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: wind

1981+SF+H+1917: blåste;

SB+Å+PW: vind; 1883: stormväder;

1703: wäder

anerchomai

(divergent translation: come up/komma upp)

John 6:1-4

J6:3: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: go up

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883:

gå upp; 1703:

anêr

(divergent translation in English: male/man)

John 1:12-13

J1:13: NAS+RSV+KJV: man;

NIV: husband; JW: male person/man

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703:: man

anthrakia

(divergent translation: charcoal heap/träkolshög)

John

18:17-18

J18:18: NAS+RSV+JW: charcoal fire;

NIV: fire; KJV: fire of coals

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: koleld

anthrôpoktonos

(man-slayer/människodråpare)

John 8:43-44

J8:44: NAS+NIV+RSV+KJV: murderer;

JW: mankiller/manslayer

1981+SB+SF+H: mördare; 1917+1883+1703: mandråpare

å: människomördare; PW: menniskodråpare

anthrôpos

(traditional translation: man/människa)

No special study

John 1:4: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: man

1981+SB+SF+1917+Å+1883: människa; PW+1703: menniska

anistêmi

(divergent translation: cause to stand up-stand up/

få att stå upp-stå upp-uppstå)

John 6:37-40

J6:39-40: NAS+NIV+RSV+KJV: raise up; JW: resurrect

1981+SF+1917: låta uppstå; SB+H+Å+PW+1883+1703: uppväcka

(H)annas

(traditional translation: Annas-Hannas)

John

18:12-14

J18:13: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Annas

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Hannas

anoigô

(traditional translation: open/öppna)

John 1:51b

J1:51: NAS+NIV+RSV+KJV: open;

JW: open/open up

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: öppen

anomia

(lawlessness/laglöshet)

No special study

(1 John 3:4)

1J3:4: NAS+RSV+JW: lawlessness;

NIV: break law;

KJV: transgression of the law

1981+SB+H+PW: laglöshet;

SF: brott mot lagen;

1917: överträdelse av lagen; Å: olaglighet; 1883: lagöfverträdelse; 1703: orätt

anti

(divergent translation: in stead of/i stället för)

John 1:16

J1:16: NAS+RSV: upon; NIV: after;

JW: in stead of/upon; KJV: for

1981+SF: och åter; SB+H+Å+PW+1883+1703: för; 1917: utöver

antilegô

(divergent translation: gainsay/motsäga)

John

19:12-14a

J19:12: NAS+NIV: oppose;

RSV: set oneself against;

JW: say against/speak against;

KJV: speak against

1981+SF+H+1917+1883: sätta sig upp mot; SB+PW: tala emot; å motsäga;

1703: vara emot

Antipas

(traditional translation: Antipas/Antipas)

Rev 2:13bb

R2:13: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Antipas

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Antipas

antichristos

(traditional translation: antichrist/antikrist)

No special study

(1 John 2:18)

1J2:18: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: antichrist

1981+1917+Å+PW+1883: antikrist; SF+SB+H: Antikrist; 1703: Antichrist

antleô

(divergent translation in English: ladle out/traditional version in Swedish: ösa upp)

John 2:6-10

J2:8: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: draw out

1981+SB+SF+H+1917: ösa upp;

Å+PW: ösa; 1883: ösa uti; 1703: låta uti

antlêma

(divergent translation in English: ladle/öskärl)

John

4:10b-12

J4:11:

NAS+RSV+KJV: something to draw with; NIV: "to draw with"; JW: means of drawing/bucket for drawing water

1981+H+1917: något att hämta upp med;

SB: ämbar; SF: skopa; Å+PW+1883: öskärl; 1703: något att taga med

anô

(divergent translation: up/upp)

John 2:6-10

J2:7: NAS+RSV+KJV: up to the brim; NIV: to the brim; JW: upper part/the brim

1981+SF+H+1917+PW+1883: till brädden; SB: upp; Å: till (brädden); 1703: öfwerfull

anôthen

(divergent translation in English: from above/uppifrån)

John 3:3

J3:3: NAS+NIV+KJV: again; RSV: anew; JW: from above/again

1981+SB+SF+H+1917+1883+1703: på nytt; Å: ovanifrån; PW: ofvanifrån

axios

(traditional translation: worthy/värdig)

John 1:26-27

J1:27: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: worthy

1981+SB+H+1917+Å+PW+1883: värdig; SF: värd; 1703: wärdig

apangellô

(divergent translation: bring away a message/komma bort med ett budskap)

John 16:25

J16:25: NAS+NIV+RSV: tell;

JW: report back/report; KJV: shew (=show)

1981: låta veta; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: förkunna

apagô

(divergent translation: lead away/leda bort)

John

19:16b-17

Matt 7:14: NAS+NIV+RSV+KJV: lead;

JW: lead off

1981+SB+SF+H+1917+Å: leda;

PW: föra bort; 1883+1703: draga till

aparneomai

(divergent translation: deny away/förneka bort)

John

13:37b-38

Matt 16:24: NAS+NIV+RSV+KJV: deny; JW: disown

1981+SB+SF+H+Å+PW+1883: förneka; 1917: försaka; 1703: wedersaka

(h)apas

(all of it, them etc./

allesammans-alltsammans)

John 4.25-26

J4:25: NAS+RSV+KJV: all things; NIV: everything; JW: all (things)/all things

1981+SF+H+1917+Å+1883: allt; SB: alla ting; PW: allt sammans; 1703: all ting

apeitheô

(disobey/icke lyda)

John 3:36

J3:36: NAS+RSV: not obey; NIV: reject; JW: disobey; KJV: believe not

1981: vägra att tro; SB+SF: inte lyda; H+Å+PW: icke lyda; 1917: icke hörsamma; 1883+1703: icke tro

aperchomai

(go away/gå bort)

John 4:1-4

J4:3: NAS+RSV+KJV: depart;

NIV: go back; JW: go away/depart

1981+1917+1883: bege sig; SB+Å: gå bort; SF+H: vända; PW: fara bort; 1703: draga

apistos

(faithless/trolös)

John

20:26-29

J20:27: NAS+JW: unbelieving; NIV: doubt; RSV+KJV: faithless

1981+SF+H+1917: tvivla;

SB: en som inte tror; Å+PW+1883: otrogen; 1703: twifwelaktig

apo

(traditional translation: from/från)

No special study

John 1:44: NAS+RSV+JW: from;

NIV+KJV: of

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: från; 1703: af

apobainô

(step off/stiga av)

John 21:8-9

J21:9: NAS+RSV: get out; NIV: land;

JW: step off/disembark; KJV: come

1981+1917+Å+PW+1883: stiga;

SB: stiga upp; SF+H: komma;

1703: wara stigen

apodidômi

(give back/ge tillbaka)

Rev 18:6

R18:6a: NAS: pay back; NIV: give back; RSV: render; JW: give back/render;

KJV: reward

1981+SF+H: ge; SB: ge tillbaka;

1917+PW: vedergälla; Å: återgälda; 1883+1703: betala

apothnêskô

(die/dö)

No special study

John 4:47:

NAS+RSV+KJV: "be ... of death";

NIV: "be ... to death"; JW: be dying

1981+SF+H+1917+1883+1703: "för döden"; SB+Å+PW: dö

apokalyptô

(traditional translation i English: reveal/divergent translation in Swedish: avslöja)

John

12:37-38

J12:38: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: reveal

1981+SB+SF+H+Å+PW+1883+1703: uppenbara; 1917: uppenbar

apokalypsis (traditional translation in English: revelation/divergent translation in Swedish: avslöjande)

Rev 1:1a

R1:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: revelation

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: uppenbarelse

apokoptô

(traditional translation in English: cut off/divergent translation in Swedish: skära av)

John

18:10-11

J18:10: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: cut off 1981+SB+H+1917+PW: hugga av;

SF: hugga till; Å+1883: avhugga;

1703: hugga af

apokrinomai

(traditional translation: answer/svara)

No special study

John 1:21:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: answer

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: svara; 1703: swara

apokrisis

(traditional translation: answer/svar)

John 1:22-25

J1:22: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: answer

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: svar; 1703: swar

apokteinô

(traditional translation: kill/döda)

John 5:15-18

J5:18: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: kill

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: döda

apoktennô

(divergent translation: slay/slå ihjäl)

Rev 6:11bb

R6:11: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: kill

1981+SB+SF+H+Å+PW+1883+1703: döda; 1917: dräpa

apollymi

(perish/fördärva)

John 3:16-18

J3:16: NAS+NIV+RSV+KJV: perish;

JW: destroy

1981: "gå under"; SB+1917+PW+1883+1703: förgå;

SF+H: "gå förlorad"; Å: fördärva

Apollyôn

("Perisher"-Destroyer/

Fördärvare)

Rev 9:11

R9:11:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Apollyon

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Apollyon

apolyô

(loosen from/lösa upp från)

John

18:39-40

J18:39: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: release

1981+SB+SF: frige; H: ge fri;

1917+Å: giva lös; PW+1883: gifva lös;

1703: gifwa lös

aporeô

(divergent translation: be in a puzzle/vara i bryderi)

John

13:21-22

J13:22: NAS+NIV: at a loss; RSV: uncertain; JW: be at loss; KJV: doubt

1981+SF+1917: undra; SB+H+Å: villrådig; PW+1883: tveksam; 1703: wara twehågse(n)

apostellô

(divergent translation: dispatch away/skicka bort)

John 1:6-8

J1:6: NAS+NIV+RSV+KJV: send;

JW: send forth

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: sända

apostolos

(divergent translation: apostle/apostel)

John

13:16-17

J13:16: NAS: one who is sent;

NIV: messenger; RSV: he who is sent;

JW: apostle/one that is sent forth;

KJV: he that is sent

1981+SF: budbärare; SB+Å+H+1917+PW+1883: sändebud;

1703: sändabåd

aposynagôgos

(divergent translation: led away from the synagogue/bortledd från synagogan)

John 9:18-23

J9:22: NAS+NIV+RSV+KJV:

put out of the synagogue;

JW: off from synagogue/get expelled from the synagogue

1981+SF+H+Å: "uteslutas ur synagogan"; SB: utstött ur synagogan;

1917: "utestötas ur synagogan";

PW+1883: "uteslutas från synagogan";

1703: "utkastas af Synagogon"

apoferô

(traditional translation: carry away/föra bort)

Rev 17:3a

R17:3: NAS+NIV+RSV+KJV: carry away; JW: bear off/carry away

1981+1703: föra; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: föra bort

apochôrizô

(divergent translation: separate away from/skilja bort från)

Rev 6:14a

R6:14: NAS: split apart; NIV: recede;

RSV: vanish; JW: separate from/depart; KJV: depart

1981: dra undan; SB+1917: vika undan; SF+H+Å+PW+1883: försvinna;

1703: gå bort

(h)aptomai

(touch/röra-röra vid)

John

20:16-17a

J20:17: NAS: cling; NIV: hold on to;

RSV: hold: JW: touch/stop cling; KJV: touch

1981+SF+H+1917+Å+PW+1883: röra vid; SB: vidröra; 1703: komma wid

apôleia

(perdition/fördärv)

John 17:12

J17:12: NAS+RSV+KJV: perdition;

NIV: "doomed to destruction";

JW: destruction

1981: undergång; SB+SF+Å+1917: fördärv; H: "gå förlorad"; PW: förtappelse; 1883+1703: "det förlorade"

arafos

(divergent translation: unsewn/osydd)

John

19:23-24

J19:23: NAS+NIV: seamless;

RSV+KJV: without seam;

JW: seamless/without a seam

1981+SF+H+1917: inga sömmar;

SB: utan sömmar;

Å+PW+1883+1703: icke sömmad

argyros

(traditional translation: silver/silver)

Rev 18:12a

R18:12: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: silver

1981+SB+SF+H+1917+Å: silver;

PW+1883: silfver; 1703: silfwer

argyrous

(traditional translation: of silver/av silver)

Rev 9:20

R9:20: NAS+NIV+RSV+KJV: of silver;

JW: made of silver/of silver

1981+SB+SF+H+1917+Å: av silver; PW+1883: af silfver; 1703: af silfwer

arestos

(traditional translation: pleasing/behaglig)

John 8:29-30

J8:29: NAS+RSV+JW: pleasing; NIV: (what) please; KJV: (thing that) please

1981+SB+SF: som behagar;

H: efter (någons) sinne; 1917: (vad) behagar; Å: det bästa; PW+1883: vara behaglig;

1703: vara täck

arithmeô

(number/räkna antalet av)

Rev 7:9a

R7:9: NAS+NIV: count;

RSV+JW+KJV: number

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: räkna

arithmos

(traditional translation: number/antal)

John 6:8-13

J6:10: NAS+RSV+JW+KJV: number;

NIV: "arithmos" not translated

1981+SF+H+1703: "arithmos" ej översatt; SB+1917+Å+PW+1883: antal

Arimathaia

(traditional translation: Arimathea/Arimataia)

John 19:38

J19:38: NAS+NIV+RSV+JW: Arimathea; KJV: Arimathaea

1981: Arimataia;

SB+SF+H+1917+Å+1883: Arimatea;

PW: Arimatia; 1703: Arimathia

aristaô

(breakfast/äta frukost)

John

21:12-14

J21:12: NAS+NIV+RSV: have breakfast; JW: breakfast/take breakfast; KJV: dine

1981+SB+SF+H+1917+1883+1703: äta; Å+PW: äta morgonmåltid

arkeô

(be enough/vara nog)

John 6:5-7

J6:7: NAS+KJV: be sufficient;

RSV: buy enough; NIV+JW: be enough

1981+SB+SF: räcka; H: räcka till; 1917+Å+PW+1883: vara nog;

1703: wara nog

arkos

(traditional translation: bear/björn)

Rev 13:2

R13:2:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV:bear

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: björn; 1703: björna-

(h)arma

(divergent translation in English: wagon/traditional translation in Swedish: vagn)

Rev 9:9b

R9:9: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: chariot

1981+SB+H+1917+Å+PW+1883: vagn;

SF: stridsvagn; 1703: wagns-

(H)armagedôn

(traditional translation: Armageddon/Harmagedon)

Rev 16:16

R16:16: NAS+JW: Har-Magedon; NIV+RSV+KJV: Armageddon

1981+SB+SF+H+1917: Harmagedon; Å+1883: Harmageddon; PW: Harmagedo; 1703: Armageddon

arneomai

(traditional translation: deny/förneka)

John 1:20

J1:20: NAS+RSV+JW+KJV: deny; NIV: fail

1981+SB+SF+H+1917+1883: förneka; Å+PW: neka; 1703: försaka

arnion

(divergent translation: little ram/liten bagge)

John 21:15

J21:15: NAS+NIV+RSV+KJV: lamb;

JW: young lamb/lamb

1981+SB+SF+H+1917+1883: lamm;

å: litet lamm; PW: litet lam; 1703: lamb

(h)arpazô

(divergent translation: rape/röva bort)

John 6:14-15

J6:15: NAS+RSV+KJV: take by force;

NIV: "(by) force" JW: be snatching/seize

1981: tvinga med sig; SB: rycka bort;

SF: "med våld"; H: ta med våld;

1917: föra med sig med våld;

Å+PW+1883: taga med våld; 1703: taga

arsên

(traditional translation in English: male/divergent translation in Swedish: manlig)

Rev 12:5a

R12:5: NAS+NIV+RSV+JW: male;

KJV: man child

1981+SF: "barn"; SB: man; H+1917+PW+1883: "gossebarn";

å: stark; 1703: swenbarn

arti

(divergent translation: just now/just nu)

John 2:6-10

J2:10: NAS+NIV+RSV+KJV: now;

JW: right now/now

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: nu; 1703: härtill

artos

(traditional translation: bread/bröd)

John 6:5-7

J6:5: NAS+NIV+RSV+KJV: bread; JW: loaf

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: bröd

archaios

(divergent translation: of beginning/av början)

Rev 12:9

R12:9: NAS: of old; NIV+RSV: ancient;

JW: archaic/original; KJV: old

1981: från urtiden; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: gammal

archê

(traditional translation in English: beginning/divergent translation in Swedish: början)

John 1:1-2

J1:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: beginning

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: begynnelse

archiereus

(divergent translation: priest leader/prästledare)

John 7:32-34

7:32: NAS+NIV+RSV+JW+KJV:

chief priest

1981+SB+SF+H+1917: överstepräst;

å: överhelgare; PW: öfversteprest;

1883: öfverstepräst; 1703: öfwerste Prest

architriklinos

(divergent translation: threebedleader/tresängsledare)

John 2:6-10

J2:8: NAS: headwaiter;

NIV: master of the banquet;

RSV: steward of the feast; JW: governor of the dining room/director of the feast;

KJV: governor of the feast

1981: bröllopsvärd; SB+H: hovmästare;

SF: värd; 1917: övertjänare;

å: bordsmästare; PW: spismästare;

1883: värd; 1703: kökemästare

archô

(traditional translation in English: begin/börja)

John 13:4b-5

J13:5:

NAS+NIV+RSV+KJV: begin; JW: start

1981+SB+SF+H: börja; 1917+Å+PW+1883+1703: begynna

archôn

(divergent translation: leader/ledare)

John 3:1-2

J3:1: NAS+RSV+JW+KJV: ruler;

NIV: (a member of the) ruling council

1981: medlem av råd; SB+SF+1917+Å+PW+1883: rådsherre;

H: ledande man; 1703: öfwerste

arôma

(traditional translation in English: spice/krydda)

John 19:40

J19:40: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: spice

1981: krydda; SB+SF+H: välluktande salva; 1917+Å+PW+1883: välluktande krydda; 1703: wälluktande krydda

Asêr

(traditional translation: Asher/Aser)

Rev 7:4-8

R7:6:

NAS+NIV+RSV+JW: Asher; KJV: Aser

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Aser; 1703: Asser

astheneia

(divergent translation: weakness/svaghet)

John 5:5-9a

J5:5: NAS+JW: sickness; NIV: be an invalid; RSV: be ill; KJV: infirmity

1981+SF+H+1917+Å+PW+1883: vara sjuk; SB: sjukdom; 1703: wara sjuk

astheneô

(divergent translation: be weak/vara svag)

John 4:46-48

J4:46: NAS+JW+KJV: be sick;

NIV: lay sick; RSV: be ill

1981+SF+H+1917+Å+1883+1703: ligga sjuk; SB+PW: vara sjuk

Asia

(traditional translation: Asia/Asien)

Rev 1:4a

R1:4: NAS+RSV+JW+KJV: Asia;

NIV: province of Asia

1981+SB+SF+Å+PW+1883+1703: Asien; H+1917: provinsen Asien

astêr

(traditional translation: star/stjärna)

Rev 1:16aa

R1:16: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: star

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: stjärna; PW+1703: stjerna

astrapê

(divergent translation: ray of light/ljusstråle)

Rev 4:5a

R4:5: NAS+NIV+RSV: flash of lightning; JW+KJV: lightning

1981+SB+SF+H+Å: blixt; 1917+PW+1883+1703: ljungeld

aschêmosynê

(divergent translation: indecency/otillbörlighet)

Rev 16:15

R16:15: NAS+KJV: shame;

NIV: be shamefully (exposed);

RSV: be exposed; JW: shamefulness

1981: blotta sitt kön; SB+H+1917+Å+1883+1703: skam; SF: kön; PW: blygd

atimazô

(traditional translation in English: dishonour/divergent translation in Swedish: vanhedra)

John 8:49-50

J8:49: NAS+NIV+RSV+JW: dishonor;

KJV: dishonour

1981+1917: skymfa; SB+SF+H+Å+PW+1883: vanära;

1703: försmäda

aulê

(divergent translation but hardly a happy one: court/gård)

John 10:1

J10:1: NAS+RSV+JW+KJV: fold; NIV: pen

1981+SB+SF+Å: fålla; H+1917+PW+1883+1703: fårahus

aulêtês

(traditional translation: flute player/flöjtblåsare)

Rev 18:22

R18:22: NAS+RSV: flute-player;

NIV: flute player; JW: flutist; KJV: piper

1981+SF+1917+Å+1883: flöjtblåsare; SB+H+PW: flöjtspelare; 1703: pipare

auxanô

(traditional translation in English: increase/divergent translation in Swedish: öka)

John 3:27-30

J3:30: NAS+RSV+JW+KJV: increase;

NIV: become greater

1981+SF: bli större; SB+H+1917: växa till; Å+PW+1883: tillväxa; 1703: wäxa till

(autofôros

traditional translation in English: caught in the very act/divergent translation in Swedish: fångad i själva handlingen)

(John 8:3-6a)

J8:4: NAS: (caught in the) very act; NIV+RSV: (caught in the) act;

JW: (caught in the) very act/act;

KJV: taken in the very act

1981+SF: (tagen) på bar gärning;

SB: (ertappad) under själva akten;

H: (gripits) på bar gärning;

1917: (blivit beträdd) på bar gärning;

å: (funnen) på bar gärning;

PW: (gripen) på bar gerning;

1883: (blivit beträdd) å bar gärning;

1703: (wara) beslagen

afaireô

(divergent translation: take off/ta av)

Rev

22:18-19

R22:19: NAS+RSV+KJV: take away; NIV: take away (from); JW: take off/take away

1981+SB+SF+H: ta bort; 1917+Å+PW+1883: taga bort;

1703: (bort)taga

afiêmi

(divergent translation: let be/låta vara)

John 4:1-4

J4:3: NAS+NIV: RSV+KJV: leave;

JW: let go off/leave

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: lämna; PW: lemna; 1703: öfwergifwa

achri(s)

/traditional translation: until/intill (dess att)/

Rev 2:10b

R2:10: NAS: until; NIV: even to the point of; RSV+KJV: unto; JW: until/even to

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: intill

apsinthion

(little wormwood/liten malört)

Rev 8:11

R8:11a: "apsinthos" = NAS+NIV+RSV+KJV: Wormwood;

JW: Absinthe/ Wormwood

1981+SB+SF+H+1917+PW: Malört; Å+1883+1703: malört

Babylôn

(traditional translation: Babylon/Babylon)

Rev 14:8

R14:8: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Babylon 1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Babylon

bathos

(traditional translation: depth/djup)

Rev 2:24

Matt 13:5: NAS+RSV+JW: depth;

NIV: shallow; KJV: deepness

1981: "myllan var tunn"; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: djup

bathys

(traditional translation: deep/djup)

John

4:10b-12

J4:11: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: deep

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: djup; 1703: djuper

baion

(divergent translation: palm-twig/palmkvist)

John

12:12-13

J12:13: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: branch

1981+SB+H+1917+Å+1883: kvist; SF: blad; PW+1703: qvist

Balaam

(traditional translation in English: Balaam/Bileam)

Rev 2:14-15

R2:14: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Balaam

1981+SF: Bileam; SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: Balaam

ballô

(throw/kasta)

John 3:22-24

J3:24: NAS+JW: throw; NIV: help;

RSV: put; KJV: cast

1981: sätta; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: kasta

baptizô

(traditional translation: baptize/döpa)

John 1:22-25

J1:25: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: baptize

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: döpa

baptô

(traditional translation: dip/doppa)

John

13:26-27

J13:26: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: dip

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW: doppa; 1883+1703: indoppa

Barabbas

(traditional translation: Barabbas/Barabbas)

John

18:39-40

J18:40: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Barabbas

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Barabbas

baros

(divergent translation: weight/tyngd)

Rev 2:24

R2:24: NAS+NIV+RSV+KJV: burden;

JW: heavy thing/burden

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883+1703: börda; PW: tyngd

barys

(divergent translation in English: weighty/traditional translation in English: tung)

No special study

(1 John 5:3)

1J5:3: NAS+NIV+RSV: burdensome;

JW: heavy/burdensome; KJV: grievous

1981+SB+SF+H+1917+PW+1883: tung;

å: svår; 1703: swår

basanizô

(traditional translation: torment/plåga)

Rev 9:5a

R9:5: NAS+JW+KJV: torment;

NIV+RSV: torture

1981+SF+1917+PW+1883: plåga;

SB+H: pina; Å: kvälja; 1703: qwälja

basanismos (divergent translation: tormenting/plågande)

Rev 9:5b

R9:5: NAS+JW+KJV: torment;

NIV: first time: agony; second time: sting; RSV: torture

1981+SF+1917+PW+1883: plåga;

SB+H: smärta; Å: kval; 1703: qwal

basileia

(traditional translation: kingdom/rike)

No special study

John 3:3:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: kingdom

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: rike

basileus

(traditional translation in English: king/divergent translation in Swedish: kung)

No special study

John 1:49: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: king

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: konung

basileuô

(divergent translation: be king/vara kung)

Rev 5:10

R5:10: NAS+NIV+RSV+KJV: reign;

JW: reign/rule as king

1981: vara kung;

SB+SF+1917+1883: regera;

H: härska som konung;

Å+PW: vara konung; 1703: regnera

basilikos

(divergent translation: kingly/kunglig)

John 4:46-48

J4:46: NAS+NIV: royal official;

RSV: official;

JW: royal (man)/attendant of the king;

KJV: nobleman

1981+SF: man i kunglig tjänst;

SB+H: kunglig ämbetsman;

1917: man i konungens tjänst;

å: kunglig man;

PW+1883+1703: konungsman

basilissa

(traditional translation: queen/drottning)

Rev 18:7b

R18:7: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: queen

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: drottning

bastazô

(divergent translation: bear/bära)

John

10:31-33

J10:31: NAS+RSV+KJV: take up;

NIV: pick up; JW: carry/lift up

1981+SB+SF+H: ta upp;

1917+Å+1883: taga upp; PW: lyfta upp; 1703: taga

batrachos

(traditional translation in English: frog/divergent translation in Swedish: groda)

Rev 16:13

R16:13: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: frog

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883+1703: padda; PW: groda

bdelygma

(traditional translation in English: abomination/divergent translation in Swedish: avskyvärdhet)

Rev 17:4b

R17:4: NAS+RSV+KJV: abomination;

NIV: abominable thing; JW: disgusting thing

1981+SF: skändlighet; SB+Å+1917+PW+1883+1703: styggelse;

H: avskyvärt avgudaväsen

bdelyssomai

(abominate/avsky)

Rev 21:8

R21:8: NAS+KJV: (be) abominable;

NIV: "the vile"; RSV: (be) polluted;

JW: (be) made disgusting/be disgusting in ones filth

1981+SF: (vara) skändlig;

SB+Å: (vara) avskyvärd; H: (vara) ohelig; 1917: göra vad styggeligt är;

PW: (vara) besudlad; 1883: öfva styggelser; 1703: (wara) gruflig

Beniamin

(traditional translation: Benjamin/Benjamin)

Rev 7:4-8

R7:8: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Benjamin

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Benjamin; 1703: BenJamin

Bêthania

(traditional translation: Bethany/Betania)

John 1:28

J1:28: NAS+NIV+RSV+JW+KJV(J11:1): Bethany

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Betania; 1703(J11:1): Bethanien

Bêthzatha

(Bethzatha/divergent translation in Swedish: Betsata)

John 5:1-3(4)

J5:2: NAS+NIV+KJV: (Bethesda); RSV+JW: Bethzatha

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: (Betesda); 1703: (Bethesda)

Bêthleem

(traditional translation: Bethlehem/Betlehem)

John 7.40-42

J7:42: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Bethlehem

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Betlehem; 1703: BethLehem

Bêthsaida

(traditional translation: Bethsaida/Betsaida)

John 1:44

J1:44: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Bethsaida

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Betsaida; 1703: Bethsaida

bêma

(divergent translation: tribune/tribun)

John

19:12-14a

J19:13: NAS+RSV+KJV: judgment seat; NIV: judge's seat; JW: step/judgment seat

1981: domartribun;

SB+SF+H+1917: domarsäte; Å+JW+1883+1703: domstol

bêryllos

(traditional translation: beryl/beryll)

Rev

21:19-20

R21:20: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: beryl

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: beryll

biblaridion

(little scroll/liten bokrulle)

Rev 10:2a

R10:2: NAS+KJV: little book;

NIV+RSV: little scroll

JW: little booklet/little scroll

1981+SF+H+1917: liten bokrulle; SB+Å+PW+1883: liten bok; 1703: bok

biblion

(divergent trasnslation: scroll/bokrulle)

John

20:30-31

J20:30: NAS+NIV+RSV+KJV: book;

JW: scroll

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: bok

biblos

(traditional translation: book/bok)

Rev 3:5b

R3:5: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: book

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: bok

bibrôskô

(divergent translation: consume/förtära)

John 6:8-13

J6:13: NAS+NIV+RSV+KJV: eat;

JW: take food/eat

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: äta

bios

(divegent translation: subsistence/tillvaro)

No special study

(1 John 2:16)

1J2:16: NAS+RSV+KJV: life;

NIV: "what one has and does";

JW: life (means)/means of life

1981: "bios" ej översatt; SB+Å: liv;

H: gods och guld; 1917: detta livets goda; SF: livets goda; PW: förmögenhet;

1883: lefverne; 1703: lefwerne

blasfêmeô

(traditional translation: blaspheme/häda)

John

10:34-36

J10:36: NAS+RSV+JW+KJV: blaspheme; NIV: blasphemy

1981+SB+SF+H+Å+1883+1703: häda; 1917: "anklaga för hädelse"; PW: smäda

blasfêmia

(traditional translation: blasphemy/hädelse)

John

10:31-33

J10:33: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: blasphemy

1981+SF+1917: häda; SB+Å+H+1883+1703: hädelse;

PW: smädelse

blepô

(traditional translation: see/se)

John 1:29

J1:29: NAS+NIV+RSV+KJV: see;

JW: look/behold

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: se

boaô

(traditional translation: cry/ropa)

John 1:22-25

J1:23: NAS+RSV+KJV: cry; NIV: call;

JW: cry aloud/cry out

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: ropa

boêtheô

(divergent translation: succour/undsätta)

Rev

12:15-16

R12:16: NAS+NIV+KJV: help;

RSV: come to help;

JW: give aid/come to help

1981+SB+SF+Å+1883: hjälpa;

H+1917: komma till hjälp; PW+1703: hjelpa

borras

(traditional translation: north wind-north/nordvind-norr)

Rev 21:13

R21:13: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: north

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: norr; 1703: nordan(till)

boskô

(divergent translation: tend/valla)

John 21:15

J21:15: NAS: tend; NIV+RSV+KJV: feed; JW: be feeding/feed

1981+SF: föra på bete; SB+H+1917+1883+1703: föda; Å+PW: beta

botrys

(divergent translation in English: bunch of grapes/druvklase)

Rev

14:18b-19

R14:18: NAS+RSV+JW+KJV: cluster;

NIV: cluster of grapes

1981: klase; SB+SF+H+1917+Å: druvklase; PW: drufklase; 1883: drufva;

1703: (win)kwist

bouleuomai

(take counsel/rådgöra)

John

11:53-54

J11:53: NAS: plan; NIV: plot; RSV+JW+KJV: take counsel

1981: vara fast besluten; SB+H: besluta;

SF: överlägga; 1917: fatta beslut; Å+1883+1703: rådslå; PW: rådpläga

boulomai

(wish/divergent translation in Swedish: önska)

John

18:39-40

NAS+JW: wish; NIV: want; RSV+KJV: will

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: vilja; 1703: wilja

bounos

(traditional translation in English: hill/kulle)

Rev 6:14b

Luke 23:30: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: hill

1981+SB+SF+H+1917: höjd;

Å+PW+1883: kulle; 1703: hög

bous

(divergent translation: cattle/nötkreatur)

John

2:13-15a

J2:14: NAS+RSV+KJV: ox; NIV+JW: cattle

1981+SB+SF+H+Å+PW+1883: oxe;

1917: fäkreatur; 1703: fä

brachiôn

(traditional translation: arm/arm)

John

12:37-38

J12:38: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: arm

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: arm

brachys

(divergent translation: short/kort)

John

12:37-38

J6:7: NAS+RSV+KJV: a little; NIV: bite; JW: short (piece)/a little

1981: bit; SB: lite; SF: stycke; H: liten bit; 1917+PW+1883+1703: litet stycke; å: litet

brechô

(divergent translation: give wet/ge väta)

Rev 11:6a

R11:6: NAS+RSV: fall; JW: moisten/fall; NIV+KJV: (rain)

1981+SB+H+1917+Å+PW+1883: falla; SF+1703: (regna)

brontê

(traditional translation in English: thunder/åskdunder; plural: peals of thunder/åskdunder)

John

12:28-30

J12:29: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: thunder

1981+SF: åska; SB+Å: dunder;

H: åskdunder; 1917+PW+1883+1703: tordön

brôma

(traditional translation: food/mat)

John 4:31-34

J4:34: NAS+NIV+RSV+JW: food;

KJV: meat

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: mat

brôsis

(divergent translation: consumption/förtäring)

John 4:31-34

J4:32: NAS+NIV+RSV+JW: food;

KJV: meat

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: mat

byssinos

(traditional translation in English: of fine linen/divergent translation in Swedish: av fint linne)

Rev 18:12a

R18:12: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: of fine linen

1981: linnetyg;

SB+H+1917+PW+1883: fint linne;

SF: fint linnetyg; Å: finaste tyg; 1703: silke

Gabbatha

(traditional translation: Gabbatha/Gabbata)

John

19:12-14a

J19:13:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Gabbatha

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Gabbata; 1703: Gabbatha

Gad

(traditional translation: Gad/Gad)

Rev 7:4-8

R7:5: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Gad

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Gad

gazofylakion

(traditional translation in English: treasury/divergent translation i Swedish: skattkammare)

John 8:19-20

J8:20: NAS+RSV+JW+KJV: treasury;

NIV: "place where the offerings were put"

1981: skattkammare; SB+SF+H+1917+PW+1883+1703: offerkista; Å: kassakista

Galilaia

(traditional translation: Galilee/Galileen)

John 1:43-44

J1:43: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Galilee

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1703: Galileen; 1883: Galiléen

Galilaios

(traditional translation: Galilean/galilé)

John 4:43-45

J4:45: NAS++NIV+RSV+JW: Galilean; KJV: Galilaean

1981+SF+Å+PW+1703: galile; SB+H+1917+1883: galilé

gamos

divergent translation: (wedding banquet/bröllopsmåltid)

John 2:1-2

J2:1: NAS+NIV: wedding;

RSV+KJV: marriage;

JW: marriage/marriage feast

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: bröllop

gar

(traditional translation: for/ty)

No special study

John 2:25: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: for

1981: "gar" ej översatt; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: ty

gastêr

(divergent translation: womb/moderliv)

Rev 12:2

R12:2: NAS+RSV+KJV: "be with child"; NIV: (be) pregnant; JW: belly/'be pregnant'

1981+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: "gastêr" ej översatt; SB: moderliv

geitôn

(divergent translation: neighbouring/närboende)

John 9:8-9

J9:8: NAS+NIV+RSV+JW: neighbor;

KJV: neighbour

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: granne

gemizô

(traditional translation: fill/fylla)

John 2:6-10

J2:7: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: fill

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: fylla

gemô

(be full of/vara full av)

Rev 4:6b

R4:6: NAS+RSV+KJV: full of;

NIV: covered with; JW: be full of

1981+SF: ha fullt med; SB+Å: full;

H+1917: fullsatt; 1883+1703: full med

genetê

(birth/divergent translation in Swedish: födsel)

John 9:1-2

J9:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: birth

1981+SB+SF+H+Å+PW+1883: födelse; 1917+1703: född

gennaô

(beget-bear/avla-föda)

John 1:12-13

J1:13: NAS+NIV+RSV+KJV: bear;

JW: generate/bear

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: föda

genos

(divergent translation: descent-descendant/härkomst-avkomling)

Rev 22:16

R22:16: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: offspring

1981+SF+1883: ättling; SB+H: avkomling; 1917+Å: släkt; PW: slägt; 1703: slägte

gerôn

(divergent translation: old person/gammal person)

John 3:4-5

J3:4: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: old

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: gammal

geuomai

(traditional translation: taste/smaka)

John 2:6-10

J2:9: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: taste

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: smaka

geôrgos

(farmer/jordbrukare)

John 15:1

J15:1: NAS+RSV: vinedresser;

NIV: gardener; JW: farmer/cultivator;

KJV: husbandman

1981: vinodlare; SB+SF+1917+Å+PW+1883: vingårdsman; H. trädgårdsmästare; 1703: wingårdsman

(earth/jord)

No special study

John 3:22: NAS+RSV+KJV: land;

NIV: countryside; JW: earth/country

1981+SF+H: "gê" ej översatt; SB+Å+PW+1883+1703: land;

1917: landsbygd

John 3:31: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: earth

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: jord

gêraskô

(grow old/åldras)

John

21:18-19

J21:18: NAS+JW: grow old; NIV+RSV+KJV: be old

1981+SB+H+Å: bli gammal; SF: åldras; 1917: bliva gammal; PW: blifva gammal; 1883: varda gammal; 1703: warda gammal

ginomai

(become/bli(va))

John 1:3

J1:3: NAS: come into being; NIV+RSV+KJV: be made

JW: come to be/come into existence

1981+SB+SF+H+1917: bli till; Å: bliva;

PW: varda; 1883: vara gjord;

1703: wara gjord

ginôskô

(gain-have knowledge of/

få-ha kunskap om)

John 1:10

J1:10: NAS+RSV+JW+KJV: know;

NIV: recognize 1981+SB+SF+H+Å+PW+1883+1703: känna; 1917: vilja veta av

glykys

(sweet/söt)

Rev 10:9

R10:9: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: sweet

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: söt

glôssa

(tongue/tunga)

Rev 5:9bb

R5:9: NAS+RSV+JW+KJV: tongue;

NIV: language

1981+SF: språk; SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: tungomål

glôssokomon (container/förvaringskärl)

John 12:6

J12:6: NAS+RSV+JW: money box;

NIV: money bag; KJV: bag

1981+SB+SF+H: kassa; 1917: penningpung; Å: skrin; PW: penningeskrin;

1883+1703: pung

gnômê

(purpose/syfte)

Rev

17:13-14a

R17:13. NAS+NIV: purpose;

RSV+KJV: mind; JW: opinion/thought

1981: avsikt; SB+SF+H+1917+1883: sinne; Å: vilja; PW: mening;1703: råd

gnôrizô

(give knowledge of/

ge kunskap om)

John

15:14-15

J15:15: NAS+NIV+RSV+JW+KJV:

make known

1981+SF+H: låta veta; SB+Å+1917+PW+1883+1703: kungöra

gnôstos

(known-känd)

John

18:15-16

J18:15: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: known

1981+SF+H+1917+PW+1883: bekant; SB+Å+1703: känd

gongyzô

(grumble/knota)

John 6:41-44

J6:41: NAS+NIV: grumble;

RSV+JW+KJV: murmur

1981: förarga sig; SB+Å+1917+PW+1883+1703: knorra;

SF: vara mycket förargad; H: knota

gongysmos

(grumbling/knot)

John 7:10-12

J7:12: NAS: grumbling; NIV: whispering; RSV: muttering;

JW: murmuring/subdued talk;

KJV: murmuring

1981: pratas;

SB+Å+H+PW+1883+1703: mummel;

SF: talas i det tysta; 1917: talas i tyshet

Golgotha

(Golgotha/Golgota)

John

19:16b-17

J19:17: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Golgotha

1981: Golgota; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Golgata; 1703: Golgatha

gomos

(load/last)

Rev 18:11

R18:11: NAS+NIV+RSV: cargo;

JW: full (stock)/full stock; KJV: merchandise

1981: skeppslast (18:12: last);

SB+1917+Å: varor; SF: fartygslast;

H: varor (18:12: skeppslast);

PW+1883: skeppslast; 1703: waror

goneus

(parent/förälder)

John 9:1-2

J9:2: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: parent

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: förälder

gramma

(letter of the alphabet/bokstav)

John 5:45-47

J5:47: NAS+RSV+JW+KJV: writing;

NIV: "what he wrote"

1981: "vad han har skrivit"; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: skrift

(grammateus-

scribe/skriftlärd)

(John 8:3-6a)

J8:3: NAS+RSV+JW+KJV: scribe;

NIV: teacher of the law

1981+SF+1883+1703: skriftlärd; SB+H+1917: överstepräst;

Å+PW: skriftlärare

grafê

(writing/skrift)

John 2:19-22

J2:22: NAS+NIV+JW: Scripture;

RSV+KJV: scripture

1981+Å+1917+PW+1883: skrift; SB+SF+H+1703: Skrift

grafô

(write/skriva)

John 1:45-46

J1:45: NAS+RSV+JW+KJV: write;

NIV: write about

1981: "stå om"; SB+SF+H+1917+Å: skriva; PW+1883: skrifva; 1703: skrifwa

grêgoreô

(be awake/vara vaken)

Rev 3:2

R3:2: NAS+NIV: wake up; RSV: awake; JW: stay awake/watchful; KJV: be watchful

1981+SF+H+1917: vakna upp;

SB: (vara) vakande; Å: bliva vaken; PW+1883: blifva vaken; 1703: wara waken

gymnos

(naked/naken)

John 21:7b

J21:7: NAS+RSV: stripped for work;

NIV: "take it off"; JW+KJV: naked

1981: inte klädd; SB+Å+1883+1703: naken; SF: lätt klädd; H: "ta av sig"; 1917: oklädd; PW: afklädd

gymnotês

(nakedness/nakenhet)

Rev 3:18ba

R3:18: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: nakedness

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: nakenhet

gynê

(woman/kvinna)

No special study

John 2:4: NAS+RSV+JW+KJV: woman; NIV: dear woman

1981+SB+SF+Å+1883: kvinna;

H+1917: moder; PW: qvinna; 1703: qwinna

Gôg

(Gog/Gog)

Rev 20:8

R20:8: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Gog

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Gog

gônia

(corner/hörn)

Rev 7:1

R7:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: corner

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: hörn