Special study of Greek words

The occurrence of Greek words in the johannine books

The references under respective word in the commentary aim at being complete as to John, 1-3 John and Rev, almost complete as to the Apocrypha and the Synoptics. As to the rest of the OT and the NT, the references often must be seen as examples of the occurrence of respective word. Some words have no special study, usually because we often find these words in the Bible.

That a Greek word only would correspond to one English word is of course a simplification but can perhaps be justified by a wish to be able to separate the different Greek words from each other. The chosen English words are not of necessity the best ones, because it is often very difficult, and in a way impossible, to choose one word or expression among several possible alternatives. But I mean that the importance of being able to separate words and letters in the books of John is so great, that this should take precedence over the importance of finding the best English word in every special context.

Särskilt studium av grekiska ord

Förekomsten av grekiska ord i de johanneiska böckerna

Hänvisningarna under respektive ord i kommentaren avser att vara fullständiga vad gäller Joh, 1-3 Joh och Upp, nästan fullständiga vad gäller Apokryferna och Synoptikerna. Vad gäller resten av GT och NT måste hänvisningarna ofta ses som exempel på respektive ord förekomst. Några ord har inte något särskilt studium, vanligen därför att vi ofta finner dessa ord i Bibeln.

Att ett grekiskt ord bara skulle motsvara ett svenskt ord är naturligtvis en förenkling men kan kanske rättfärdigas av en önskan att kunna skilja olika grekiska ord från varandra. De valda svenska orden är inte med nödvändighet de bästa, eftersom det ofta är mycket svårt, och på sätt och vis omöjligt, att välja ett ord eller uttryck bland flera möjliga alternativ. Men jag menar att betydelsen av att kunna åtskilja ord och bokstäver i Johannes' böcker är så stor, att detta bör ha företräde framför betydelsen av att finna det bästa svenska ordet i varje särskilt sammanhang.

Word in Greek/

Ord på grekiska

Bible passage in the commentary/ Bibelställe i kommentaren

NAS = New American Standard(1977);

NIV = Holy Bible: New International Version (1973,1978,1984);

RSV = Revised Standard Version (1971,1978);

JW = The translated word in the translation of Jehovah's Witnesses' "The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures" (Brooklyn, New York, 1969);

KJV: King James version (1611);

1981 = Bibel 2000 (1981,2000);

SB = Studiebibeln (1978,1981);

SF = Svenska Folkbibeln (1999);

H = David Hedegårds översättning (1964); 1917: 1917 års översättning;

Å = Helge Åkessons översättning (1889,1911,1977);

PW = Paul Waldenströms översättning (1886-1898); 1883: 1883 års normalupplaga; 1703: 1703 års reviderade översättning av 1541 års Bibel

Abaddôn

(Hebrew word: Abaddon/Abaddon)

Rev 9:11

R9:11:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Abaddon

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Abaddon

Abraam

(Abraham/Abraham)

John 8:33-34

J8:33:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Abraham

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Abraham

abyssos

(abyss/avgrund)

Rev 9:1

R9:1: NAS+RSV+KJV: bottomless pit; NIV: Abyss; JW: abyss

1981+SB+SF+H+1917: avgrund;

Å = Abyssus; PW+1883+1703: afgrund

agathopoieô

(do good/göra gott)

No special study

(3 John v 11)

3J1:11: NAS+RSV+JW+KJV:do good;

NIV: do what is good

1981+SF+H+1883: göra det goda;

SB+Å: göra gott; 1917: göra vad gott är;

PW: göra godt; 1703: göra wäl

agathos

(good/god)

John 1:45-46

J1:46: NAS+ NIV+ RSV+JW+KJV: good

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: god

agalliaomai

(exult/jubla)

John 5:33-35

J5:35: NAS+RSV+KJV: rejoice;

NIV: enjoy; JW: exult/rejoice greatly

1981: hänföras; SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: fröjdas; SF: glädja sig

agapaô

(welcome/välkomna)

John 3:16-18

J3:16: NAS+ NIV+RSV+JW+KJV: love

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: älska

agapê

(welcome/välkomnande)

John 5:41-44

J5:42: NAS+ NIV+RSV+JW+KJV: love

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: kärlek

agapêtos

(welcomed/välkomnad)

No special study

(1 John 2:7)

1J2:7: NAS+RSV+KJV(1J3:2): beloved; NIV: dear friend

JW: loved (one)/beloved one

1981: min käre; SB+Å+PW: älskad; SF+H+1917+1883: min älskade;1703: broder (annan texttradition med "adelfos")

angelia

(message/budskap)

No special study

(1 John 1:5)

1J1:5: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: message

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: budskap; 1703: bebådelse

angellô

(bring a message/

komma med ett budskap

John 4:51-53

John 20:18: NAS: announce;

NIV: "with the news"; RSV: say;

JW: bring news/bring the news; KJV: tell

1981: tala om; SB+Å: förkunna;

SF+H: berätta; 1917+PW: omtala;

1703: båda

angelos

(messenger/budbärare)

John 1:51b

J1:51: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: angel

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: ängel

(h)agiazô

(make holy/helga)

John 10:34-36

J10:36: NAS+JW+KJV: sanctify;

NIV: set apart as one's very own;

RSV: consecrate

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: helga

(h)agios

(holy/helig)

John 1:32-33

J1:33: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: holy

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: helig; 1703: "helga"

(h)agnizô

(purify/luttra)

John 11:55-57

J11:55: NAS+RSV+KJV: purify;

NIV: "cermonial cleansing";

JW: purify/cleanse ceremonially

1981+SB+SF+Å+PW+1883+1703: rena; H+1917: helga

(h)agnos

(pure/luttrad)

No special study)

(1 John 3:3)

1J3:3: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: pure

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: ren

agorazô

(buy/köpa)

John 4:8

J4:8: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: buy

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: köpa

agoreuô/eipon

(speak/tala)

No special study

John 1:15: NAS+NIV+RSV+JW: say;

KJV: speak

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: säga

agô

(lead/leda)

John 1:42

J1:42: NAS+NIV+RSV+KJV: bring;

JW: lead

1981: ta med; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: föra;

1703: hafva

agônizomai

(fight/kämpa)

John 18:33-36

J18:36: NAS+NIV+RSV+KJV: fight;

JW: struggle/fight

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: kämpa; 1703: fäkta

adelfê

(sister/syster)

John 11:1-2

J11:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: sister

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: syster

adelfos

(brother/bror)

No special study

John 1:40:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: brother

1981+SF+H: bror; SB+Å+1917+PW+1883+1703: broder

(h)adês

(Hades/Hades)

Rev 1:18b

R1:18: NAS+NIV+RSV+JW: Hades;

KJV: hell

1981+SB+H+1917+PW+1883: dödsrike; SF: helvete; Å: Hades; 1703: helwete

adikeô

(act-'be treated' unrighteously/

handla-behandlas orättfärdigt)

R2:11

NAS+NIV+RSV+KJV: (be) hurt;

JW: be treated unrighteously/be harmed

1981+SB+SF+H+Å: skada(s);

1917+PW: lida skada; 1883+1703: få skada

adikêma

(unrighteous work/

orättfärdig gärning)

R18:5

NAS+RSV+KJV: iniquity; NIV: crime;

JW: unjust act/act of injustice

1981: (det) onda;

SB+Å+PW+1883+1703: orättfärdighet; SF+H: brott; 1917: orättfärdig gärning

adikia (unrighteousness/orättfärdighet)

John 7:18

J7:18: NAS+JW+KJV: unrighteousness; NIV: "nothing false"; RSV: falsehood

1981+SF+1917+PW+1883+1703: orättfärdighet;

SB: ondska; H: falskhet; Å: orättvisa

adô

(sing/sjunga)

Rev 5:9a

R5:9: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: sing

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: sjunga

aetos

(eagle/örn)

Rev 4:7

R4:7: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: eagle

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: örn

aêr

(air/luft)

Rev 9:2

R9:2: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: air

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: luft; 1703: wäder

atheteô

(not adopt/icke uppta)

John

12:47-48

J12:48: NAS+NIV+RSV+KJV: reject;

JW: disregard

1981+H: avvisa; SB+SF+1917+1883: förkasta; Å+PW+1703: förakta

aigialos

(beach/strand)

John 21:4-7a

J21:4: NAS+RSV+JW: beach;

NIV+KJV: shore

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: strand

Aigyptos

(Egypt/Egypten)

Rev 11:8

R11:8: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Egypt

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Egypten

(h)aima

(blood/blod)

John 1:12-13

J1:13: NAS+RSV+JW+KJV: blood;

NIV: natural descent

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: blod

aineô

(praise/lova)

Rev 19:5

R19:5: NAS: give praise; NIV+RSV+JW+KJV: praise

1981+SB+SF+H+Å: prisa; 1917: lova;

PW: berömma; 1883: lofva; 1703: lofwa

Ainôn

(Aenon/Ainon)

John 3:22-24

J3:23: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Aenon

1981+SF+PW: Ainon; SB+H+1917+Å+1883+1703: Enon

airô

(lift/lyfta)

John 1:29

J1:29: NAS+NIV+RSV+KJV: take away; JW: lift up/take away

1981+SB+SF+H+Å: ta bort; 1917+1883+1703: borttaga; PW: taga bort

aischynê

(shame/skam)

Rev 3:18ba

R3:18: NAS+RSV+JW+KJV: shame;

NIV: shameful

1981+SF+H: skamlig; SB+1917: skam; Å+PW+1883+1703: blygd

aischynô

(put to shame/dra skam över)

No special study

(1 John 2:28)

1J2:28: NAS: shrink away; NIV: "be unshamed"; RSV: shrink in shame;

JW: 'put to shame'/'shame away';

KJV: "be ashamed"

1981: "i skam"; SB+H: "skämmas";

SF: "stå med skam";

1917+Å+1883: med skam;

PW: med blygsel; 1703: komma på skam

aiteô

(demand/begära)

John 4:9-10a

J4:10: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: ask

1981+SB+SF+H+1917: be; Å+PW+1883+1703: bedja

aitêma

(demand/begäran)

No special study

(1 John 5:15)

1J5:15: NAS+RSV: request;

NIV: "aitêma" not translated;

JW: thing asked; KJV: petition

1981+SF+H+1917: "aitêma" ej översatt;

SB: begärda ting;

Å+PW+1883: "det ombedda"; 1703: bön

aitia

(cause/orsak)

John

18:37-38

J18:38: NAS: guilt; NIV: basis for a charge; RSV: crime; JW: cause/fault; KJV: fault

1981: skyldig till något; SF+H+1917: skyldig till något brott; SB+Å+PW: skuld; 1883: brott; 1703: sak

aichmalôsia (captivity/fångenskap)

Rev 13:10

R13:10:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: captivity

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: fångenskap

aiôn

(age/tidsålder)

John 4:13-15

J4:14: NAS+NIV+RSV+KJV: "never";

JW: age/"never"

1981+SF: "aldrig"; SB+H: evighet;

1917: någonsin; Å: tidsålder;

PW+1883: evig tid; 1703: ewig tid

aiônios

(agelong/tidsålderslång)

John 3:14-15

J3:15: NAS+NIV+RSV+KJV: eternal;

JW: everlasting

1981+SB+SF+H+1917+PW+1883: evig;

å: tidsåldrig; 1703: ewinnerlig

akathartos

(unclean/oren)

Rev 16:13

R16:13: NAS+JW+KJV: unclean; NIV: evil; RSV: foul

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: oren

akantha

(thorn/törne)

John 19:1-4

J19:2: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: thorn

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: törne

akanthinos

(thorny/törnig)

John 19:5

J19:5: NAS+NIV+RSV+KJV: of thorns; JW: thorny

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: törne-

akmazô

(bloom/blomma)

Rev

14:18b-19

R14:18: NAS+NIV+RSV: be ripe; JW: ripen/'become ripe'; KJV: be fully ripe

1981+SB+SF+Å+PW+1883+1703:

vara mogen; H+1917: vara fullmogen

akoê

(hearsay/hörsägen)

John

12:37-38

J12:38: NAS+RSV+KJV: report;

NIV: message; JW: thing heard

1981: (det någon) fått höra;

SB+H: förkunnelse;

SF+1917: (vad som) predikades;

å: budskap; PW+1883+1703: predikan

akoloutheô

(follow/följa)

John 1:35-37

J1:37: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: follow

1981: följa efter; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: följa

akouô

(hear/höra)

No special study

John 1:37: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: hear

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: höra

akratos

(undiluted/outspädd)

Rev

14:9-10a

R14:10: NAS: mixed in full strength;

NIV: full strength; RSV: unmixed;

JW: unmingled/ undiluted; KJV: without mixture

1981+SB+SF+PW: oblandad;

1917+1883: obemängd;

Å: "obemängt, oblandat"; 1703: klar

akris

(locust/gräshoppa)

Rev 9:3a

R9:3: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: locust

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: gräshoppa

alazoneia

(swaggering/skrävel)

No special study

(1 John 2:16)

1J2:16: NAS: boastful pride; NIV: boasting; RSV+KJV: pride

JW: self-assumption/showy display

1981: "vad högfärden skryter med"; SB+1917+Å+1883: högfärd; SF: högmod; H: tomt skryt; PW: prål; 1703: högfärdig

aleifô

(smear/besmörja)

John 11:1-2

J11:2: NAS+RSV+KJV: anoint;

NIV: pour on; JW: grease

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: smörja

alektôr

(rooster/tupp)

John

13:37b-38

J13:38: NAS+RSV+JW+KJV: cock;

NIV: rooster

1981+SB+SF+H+Å+PW: tupp; 1917+1883+1703: hane

alêtheia

(truth/sanning)

John

1:14b-15

J1:14: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: truth

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: sanning

alêthês

(truthful/sanningsenlig)

John 3:33

J3:33: NAS+RSV+JW+KJV: true;

NIV: truthful

1981+SF+PW: sann; SB+H+1917+Å+1883+1703: sannfärdig

alêthinos

(true/sann)

John 1:9

J1:9: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: true

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: sann

alêthôs

(truly/sannerligen)

John 1:47

J1:47: NAS+RSV+KJV: indeed; NIV: true; JW: truly/'for a certainty'

1981+SB: sann; SF: verklig; H: äkta; 1917+1883+1703: rätt; Å: sannerligen;

PW: i sanning;

(h)alieuô

(fish/fiska)

John 21:1-3

J21:3: NAS+RSV: be going fishing;

NIV: fish JW: be fishing/be going fishing; KJV: (go) a fishing

1981+SB+SF+1917+Å+PW+1883+1703: fiska; H: på fiske

alla

(however/emellertid)

No special study

John 1:8: NAS+RSV+JW+KJV: but;

NIV: only

1981+SB+SF+H+1917+PW+1883+1703: men; Å: utan

allachothen

(from another place-

från en annan plats)

John 10:1

NAS+NIV+KJV: some other way;

RSV: by another way;

JW: from another/some other place

1981: på ett annat ställe; SB: en annan väg; SF: på något annat ställe;

Å+PW+1883: från annat håll;

1703: annorstäds

(h)allêlouïa

(hallelujah/halleluja)

Rev 19:1

R19:1: NAS+NIV+RSV: hallelujah;

JW: hallelujah/praise Jah, YOU people

KJV: alleluia

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: halleluja

allêlôn

(one another/varandra)

John 4:33

J4:33: NAS+RSV+JW: one another; NIV: each other; KJV: one (to) another

1981+SB+SF+H+1917+Å: varandra;

PW: hvarandra; 1883: sinsemellan;

1703: emellan sig

(h)allomai

(spring/hoppa)

John 4:13-15

J4:14: NAS+KJV: spring up;

NIV+RSV: well up; JW: bubble up

1981: med ett flöde; SB: framspringa;

SF: flöda fram; H: springa fram;

1917: springa upp;

Å+1883+1703: springande; PW: springa

allotrios

(alien/främmande)

John 10:5

J10:5: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: stranger

1981+SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: främmande; SF: främling

allos

(another/en annan)

John 4:37-38

J4:37b: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: another

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: en annan; 1703: en annar

aloê

(aloes/aloe)

John 19:39

J19:39: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: aloes

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: aloe

alfa

(alpha/alfa)

Rev 1:8a

R:1:8: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: alpha

1981+SF+H+1917+1883+1703: A; SB+Å+PW: alfa

(h)amartanô

/miss (the mark of God)/

missa (Guds mål)

John 5:14

J5:14: NAS+NIV+RSV+KJV: sin;

JW: be sinning/sin

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: synda

(h)amartia

/miss (of the mark of God)/

miss (av Guds mål)/

John 1:29

J1:29: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: sin

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: synd

(h)amartôlos

/(being) a misser

(of the mark of God)/

(varande) missare (av Guds mål)

John 9:16-17

J9:16: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: sinner

1981+SB+1917: syndare;

SF+Å+PW+1883: syndig människa

H: syndig man; 1703: syndig menniska

amethystos

(amethyst/ametist)

Rev

21:19-20

R21:20:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: amethyst

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: ametist; 1703: amethist

amên

(amen/amen)

John 1:51a

J1:51: NAS+RSV: truly; NIV: the truth;

JW: amen/truly (amen, amen = most truly); KJV: verily

1981: (amên, amên = sannerligen) SB+H+1917+Å+PW+1883: sannerligen;

SF: amen; 1703: sannerliga

ammos

(sand/sand)

Rev 12:18(13:1)

R12:18(13:1):

NAS+RSV+JW+KJV: sand; NIV: shore

1981+1883: strand; SB+SF+H+1917+Å+PW+1703: sand

amnos

(lamb/lamm)

John 1:29

J1:29: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: lamb

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: lamm; PW: lam; 1703: lamb

ampelos

(vine/vinranka)

John 15:1

J15:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: vine

1981+SF: vinstock; SB+H+1917+Å+PW+1883: vinträd;

1703: winträ

amômon

(amomum/amomum)

Rev 18:13a

R18:13: NAS+NIV+RSV: spice;

JW: amomum/'Indian spice'; KJV: odour

1981+Å: "kryddor"; SB+1917: kostbar salva; SF: dyrbar salva; H: hårsalva; PW: hårbalsam; 1883: amomum; 1703: timian

amômos

(unblemished/fläckfri)

Rev 14:5

R14:5: NAS+NIV: blameless; RSV: spotless

JW: unblemished/'without blemish';

KJV: without fault

1981+SF+PW: fläckfri; SB: oklanderlig;

H: otadlig; 1917: ostrafflig; Å: oförvitlig; 1883: utan vank;

1703: "utan smitto. för Guds stol"

an

(according to the circumstances/

alltefter omständigheterna)

See also ean

John 1:32-33

J1:33: NAS+NIV; RSV+KJV: ("an" not translated); JW: likely/"whoever it is"

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: ("an" ej översatt)

ana

(upwards/uppåt)

John 2:6-10

J2:6: NAS+RSV: each; NIV: from;

JW: up/each; KJV: apiece

1981+Å: var och en; SB: vardera: SF+H+1917: var; PW: hvar och en;

1883: hvar för sig; 1703: hwardera

anabainô

(ascend/stiga upp)

John 1:51b

J1:51: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: ascend

1981+SB+SF+H: stiga upp; 1917+Å+PW+1883+1703: fara upp

anablepô

(see up/se upp)

John 9:10-15

J9:11: NAS+RSV+KJV: receive sight; NIV: (be able to) see; JW: see again/gain sight

1981+SF: kunna se; SB+H+1917+Å+PW+1883: få sin syn; 1703: få synen

anangellô

(bring up a message/

'komma med' - föra fram

ett budskap)

John 4:25-26

J4:25: NAS: declare; NIV: explain; RSV: show; JW: announce up/declare; KJV: tell

1981: låta veta; SB+SF+1917+Å+1883: förkunna; H: undervisa om; 1703: underwisa

anaginôskô

(read/läsa)

John

19:19-22

J19:20: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: read

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: läsa

anadeiknymi

(show up/visa upp)

John 6:14-15

Luke 10:1: NAS+NIV+RSV+KJV: appoint; JW: designate

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: utse;

PW: framställa; 1703: skicka

Acts 1:24: NAS+NIV+RSV: show; JW: show up/designate; KJV: shew

1981+SB+SF+H+1917: visa; Å+PW+1883: utvisa; 1703: wisa ut

anakeimai

(lie up-lie down to table/

ligga upp/ligga till bords)

John 6:8-13

J6:11: NAS+NIV+RSV: be seated;

JW: lie upward/recline; KJV: be set down

1981+SB+Å+PW: ligga; SF: vara; H+1883+1703: sitta; 1917: lägga sig ned

(anakyptô-

bend up-böja upp)

(John 8:6b-8)

J8:7: NAS: straighten up; RSV: stand up; JW: bend up/straighten up; KJV: lift up

1981: se upp; SB+H+1917+Å+1883+1703: resa upp; SF: resa; PW: räta upp

(anamartêtos-

without misses-utan missar)

(John 8:6b-8)

J8:7: NAS+NIV+RSV+KJV: without sin; JW: sinless

1981: fri från synd; SB+H+PW: syndfri; SF+1917+Å+1883+1703: utan synd

anapausis

(rest/vila)

Rev 4:8b

R4:8: NAS+RSV: cease; NIV: stop;

JW: resting up/rest; KJV: rest

1981+Å: vila; SB+SF+H+1917+1883: uppehåll; PW+1703: ro

anapauô

(bring to rest/föra till vila)

Rev 6:11ba

R6:11: NAS+RSV+KJV: rest; NIV: wait: JW: rest up/rest;

1981+SF: vara stilla; SB+H: ge sig till ro; 1917: giva sig till ro; Å+PW: vila;

1883: gifva sig ro; 1703: hwila

anapiptô

(fall up-lie back/

falla upp-lägga sig tillbaka)

John 6:8-13

J6:10: NAS+NIV+RSV+KJV: sit down;

JW: fall upward/recline

1981+SF: slå sig ner;

SB+H: sätta sig ner;1917: lägra sig;

å: falla ned;PW: lägga sig ned;

1883: sätta sig ned; 1703: sätta sig (ned)

anastasis (resurrection/uppståndelse)

John 5:28-29

J5:29: NAS+RSV+JW+KJV: resurrection; NIV: rise

1981+SF+1917: uppstå; SB+Å+PW+1883+1703: uppståndelse;

H: stå upp

anatolê

(upsticking-east/

uppstickande-öster)

Rev 7:2

R7:2: NAS+RSV+JW: rising;

NIV+KJV: "east"

1981+SF+H+1917: "öster"; SB+Å+PW+1883+1703: uppgång

Andreas

(Andrew/Andreas)

No special study

John 1:40:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Andrew

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Andreas

anemos

(wind/vind)

John 6:16-21

J6:18: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: wind

1981+SF+H+1917: blåste;

SB+Å+PW: vind; 1883: stormväder;

1703: wäder

anerchomai

(come up/komma upp)

John 6:1-4

J6:3: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: go up

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883:

gå upp; 1703: gå

anêr

(male/man)

John 1:12-13

J1:13: NAS+RSV+KJV: man;

NIV: husband; JW: male person/man

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703:: man

anthrakia

(charcoal heap/träkolshög)

John

18:17-18

J18:18: NAS+RSV+JW: charcoal fire;

NIV: fire; KJV: fire of coals

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: koleld

anthrôpoktonos

(man-slayer/människodråpare)

John 8:43-44

J8:44: NAS+NIV+RSV+KJV: murderer;

JW: mankiller/manslayer

1981+SB+SF+H: mördare; 1917+1883+1703: mandråpare

å: människomördare; PW: menniskodråpare

anthrôpos

(man/människa)

No special study

John 1:4: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: man

1981+SB+SF+1917+Å+1883: människa; PW+1703: menniska

anistêmi

(cause to stand up-stand up/

få att stå upp-stå upp-uppstå)

John 6:37-40

J6:39-40: NAS+NIV+RSV+KJV: raise up; JW: resurrect

1981+SF+1917: låta uppstå; SB+H+Å+PW+1883+1703: uppväcka

(H)annas

(Annas-Hannas)

John

18:12-14

J18:13: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Annas

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Hannas

anoigô

(open/öppna)

John 1:51b

J1:51: NAS+NIV+RSV+KJV: open;

JW: open/open up

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: öppen

anomia

(lawlessness/laglöshet)

No special study

(1 John 3:4)

1J3:4: NAS+RSV+JW: lawlessness;

NIV: break law;

KJV: transgression of the law

1981+SB+H+PW: laglöshet;

SF: brott mot lagen;

1917: överträdelse av lagen; Å: olaglighet; 1883: lagöfverträdelse; 1703: orätt

anti

(in stead of/i stället för)

John 1:16

J1:16: NAS+RSV: upon; NIV: after;

JW: in stead of/upon; KJV: for

1981+SF: och åter; SB+H+Å+PW+1883+1703: för; 1917: utöver

antilegô

(gainsay/motsäga)

John

19:12-14a

J19:12: NAS+NIV: oppose;

RSV: set oneself against;

JW: say against/speak against;

KJV: speak against

1981+SF+H+1917+1883: sätta sig upp mot; SB+PW: tala emot; å motsäga;

1703: vara emot

Antipas

(Antipas/Antipas)

Rev 2:13bb

R2:13: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Antipas

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Antipas

antichristos

(antichrist/antikrist)

No special study

(1 John 2:18)

1J2:18: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: antichrist

1981+1917+Å+PW+1883: antikrist; SF+SB+H: Antikrist; 1703: Antichrist

antleô

(ladle out/ösa upp)

John 2:6-10

J2:8: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: draw out

1981+SB+SF+H+1917: ösa upp;

Å+PW: ösa; 1883: ösa uti; 1703: låta uti

antlêma

(ladle/öskärl)

John

4:10b-12

J4:11:

NAS+RSV+KJV: something to draw with; NIV: "to draw with"; JW: means of drawing/bucket for drawing water

1981+H+1917: något att hämta upp med;

SB: ämbar; SF: skopa; Å+PW+1883: öskärl; 1703: något att taga med

anô

(up/upp)

John 2:6-10

J2:7: NAS+RSV+KJV: up to the brim; NIV: to the brim; JW: upper part/the brim

1981+SF+H+1917+PW+1883: till brädden; SB: upp; Å: till (brädden); 1703: öfwerfull

anôthen

(from above/uppifrån)

John 3:3

J3:3: NAS+NIV+KJV: again; RSV: anew; JW: from above/again

1981+SB+SF+H+1917+1883+1703: på nytt; Å: ovanifrån; PW: ofvanifrån

axios

(worthy/värdig)

John 1:26-27

J1:27: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: worthy

1981+SB+H+1917+Å+PW+1883: värdig; SF: värd; 1703: wärdig

apangellô

(bring away a message/

komma bort med ett budskap)

John 16:25

J16:25: NAS+NIV+RSV: tell;

JW: report back/report; KJV: shew (=show)

1981: låta veta; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: förkunna

apagô

(lead away/leda bort)

John

19:16b-17

Matt 7:14: NAS+NIV+RSV+KJV: lead;

JW: lead off

1981+SB+SF+H+1917+Å: leda;

PW: föra bort; 1883+1703: draga till

aparneomai

(deny away/förneka bort)

John

13:37b-38

Matt 16:24: NAS+NIV+RSV+KJV: deny; JW: disown

1981+SB+SF+H+Å+PW+1883: förneka; 1917: försaka; 1703: wedersaka

(h)apas

(all of it, them etc./

allesammans-alltsammans)

John 4.25-26

J4:25: NAS+RSV+KJV: all things; NIV: everything; JW: all (things)/all things

1981+SF+H+1917+Å+1883: allt; SB: alla ting; PW: allt sammans; 1703: all ting

apeitheô

(disobey/icke lyda)

John 3:36

J3:36: NAS+RSV: not obey; NIV: reject; JW: disobey; KJV: believe not

1981: vägra att tro; SB+SF: inte lyda; H+Å+PW: icke lyda; 1917: icke hörsamma; 1883+1703: icke tro

aperchomai

(go away/gå bort)

John 4:1-4

J4:3: NAS+RSV+KJV: depart;

NIV: go back; JW: go away/depart

1981+1917+1883: bege sig; SB+Å: gå bort; SF+H: vända; PW: fara bort; 1703: draga

apistos

(faithless/trolös)

John

20:26-29

J20:27: NAS+JW: unbelieving; NIV: doubt; RSV+KJV: faithless

1981+SF+H+1917: tvivla;

SB: en som inte tror; Å+PW+1883: otrogen; 1703: twifwelaktig

apo

(from/från)

No special study

John 1:44: NAS+RSV+JW: from;

NIV+KJV: of

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: från; 1703: af

apobainô

(step off/stiga av)

John 21:8-9

J21:9: NAS+RSV: get out; NIV: land;

JW: step off/disembark; KJV: come

1981+1917+Å+PW+1883: stiga;

SB: stiga upp; SF+H: komma;

1703: wara stigen

apodidômi

(give back/ge tillbaka)

Rev 18:6

R18:6a: NAS: pay back; NIV: give back; RSV: render; JW: give back/render;

KJV: reward

1981+SF+H: ge; SB: ge tillbaka;

1917+PW: vedergälla; Å: återgälda; 1883+1703: betala

apothnêskô

(die/dö)

No special study

John 4:47:

NAS+RSV+KJV: "be ... of death";

NIV: "be ... to death"; JW: be dying

1981+SF+H+1917+1883+1703: "för döden"; SB+Å+PW: dö

apokalyptô

(reveal/avslöja)

John

12:37-38

J12:38: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: reveal

1981+SB+SF+H+Å+PW+1883+1703: uppenbara; 1917: uppenbar

apokalypsis (revelation/avslöjande)

Rev 1:1a

R1:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: revelation

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: uppenbarelse

apokoptô

(cut off/skära av)

John

18:10-11

J18:10: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: cut off 1981+SB+H+1917+PW: hugga av;

SF: hugga till; Å+1883: avhugga;

1703: hugga af

apokrinomai

(answer/svara)

No special study

John 1:21:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: answer

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: svara; 1703: swara

apokrisis

(answer/svar)

John 1:22-25

J1:22: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: answer

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: svar; 1703: swar

apokteinô

(kill/döda)

John 5:15-18

J5:18: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: kill

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: döda

apoktennô

(slay/slå ihjäl)

Rev 6:11bb

R6:11: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: kill

1981+SB+SF+H+Å+PW+1883+1703: döda; 1917: dräpa

apollymi

(perish/fördärva)

John 3:16-18

J3:16: NAS+NIV+RSV+KJV: perish;

JW: destroy

1981: "gå under"; SB+1917+PW+1883+1703: förgå;

SF+H: "gå förlorad"; Å: fördärva

Apollyôn

("Perisher"-Destroyer/

Fördärvare)

Rev 9:11

R9:11:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Apollyon

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Apollyon

apolyô

(loosen from/lösa upp från)

John

18:39-40

J18:39: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: release

1981+SB+SF: frige; H: ge fri;

1917+Å: giva lös; PW+1883: gifva lös;

1703: gifwa lös

aporeô

(be in a puzzle/vara i bryderi)

John

13:21-22

J13:22: NAS+NIV: at a loss; RSV: uncertain; JW: be at loss; KJV: doubt

1981+SF+1917: undra; SB+H+Å: villrådig; PW+1883: tveksam; 1703: wara twehågse(n)

apostellô

(dispatch away/skicka bort)

John 1:6-8

J1:6: NAS+NIV+RSV+KJV: send;

JW: send forth

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: sända

apostolos

(apostle/apostel)

John

13:16-17

J13:16: NAS: one who is sent;

NIV: messenger; RSV: he who is sent;

JW: apostle/one that is sent forth;

KJV: he that is sent

1981+SF: budbärare; SB+Å+H+1917+PW+1883: sändebud;

1703: sändabåd

aposynagôgos

(led away from the synagogue/

bortledd från synagogan)

John 9:18-23

J9:22: NAS+NIV+RSV+KJV:

put out of the synagogue;

JW: off from synagogue/get expelled from the synagogue

1981+SF+H+Å: "uteslutas ur synagogan"; SB: utstött ur synagogan;

1917: "utestötas ur synagogan";

PW+1883: "uteslutas från synagogan";

1703: "utkastas af Synagogon"

apoferô

(carry away/föra bort)

Rev 17:3a

R17:3: NAS+NIV+RSV+KJV: carry away; JW: bear off/carry away

1981+1703: föra; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: föra bort

apochôrizô

(separate away from/

skilja bort från)

Rev 6:14a

R6:14: NAS: split apart; NIV: recede;

RSV: vanish; JW: separate from/depart; KJV: depart

1981: dra undan; SB+1917: vika undan; SF+H+Å+PW+1883: försvinna;

1703: gå bort

(h)aptomai

(touch/röra-röra vid)

John

20:16-17a

J20:17: NAS: cling; NIV: hold on to;

RSV: hold: JW: touch/stop cling; KJV: touch

1981+SF+H+1917+Å+PW+1883: röra vid; SB: vidröra; 1703: komma wid

apôleia

(perdition/fördärv)

John 17:12

J17:12: NAS+RSV+KJV: perdition;

NIV: "doomed to destruction";

JW: destruction

1981: undergång; SB+SF+Å+1917: fördärv; H: "gå förlorad"; PW: förtappelse; 1883+1703: "det förlorade"

arafos

(unsewn/osydd)

John

19:23-24

J19:23: NAS+NIV: seamless;

RSV+KJV: without seam;

JW: seamless/without a seam

1981+SF+H+1917: inga sömmar;

SB: utan sömmar;

Å+PW+1883+1703: icke sömmad

argyros

(silver/silver)

Rev 18:12a

R18:12: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: silver

1981+SB+SF+H+1917+Å: silver;

PW+1883: silfver; 1703: silfwer

argyrous

(of silver/av silver)

Rev 9:20

R9:20: NAS+NIV+RSV+KJV: of silver;

JW: made of silver/of silver

1981+SB+SF+H+1917+Å: av silver; PW+1883: af silfver; 1703: af silfwer

arestos

(pleasing/behaglig)

John 8:29-30

J8:29: NAS+RSV+JW: pleasing; NIV: (what) please; KJV: (thing that) please

1981+SB+SF: som behagar;

H: efter (någons) sinne; 1917: (vad) behagar; Å: det bästa; PW+1883: vara behaglig;

1703: vara täck

arithmeô

(number/räkna antalet av)

Rev 7:9a

R7:9: NAS+NIV: count;

RSV+JW+KJV: number

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: räkna

arithmos

(number/antal)

John 6:8-13

J6:10: NAS+RSV+JW+KJV: number;

NIV: "arithmos" not translated

1981+SF+H+1703: "arithmos" ej översatt; SB+1917+Å+PW+1883: antal

Arimathaia

(Arimathea-Arimataia)

John 19:38

J19:38: NAS+NIV+RSV+JW: Arimathea; KJV: Arimathaea

1981: Arimataia;

SB+SF+H+1917+Å+1883: Arimatea;

PW: Arimatia; 1703: Arimathia

aristaô

(breakfast/äta frukost)

John

21:12-14

J21:12: NAS+NIV+RSV: have breakfast; JW: breakfast/take breakfast; KJV: dine

1981+SB+SF+H+1917+1883+1703: äta; Å+PW: äta morgonmåltid

arkeô

(be enough/vara nog)

John 6:5-7

J6:7: NAS+KJV: be sufficient;

RSV: buy enough; NIV+JW: be enough

1981+SB+SF: räcka; H: räcka till; 1917+Å+PW+1883: vara nog;

1703: wara nog

arkos

(bear/björn)

Rev 13:2

R13:2:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV:bear

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: björn; 1703: björna-

(h)arma

(wagon/vagn)

Rev 9:9b

R9:9: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: chariot

1981+SB+H+1917+Å+PW+1883: vagn;

SF: stridsvagn; 1703: wagns-

(H)armagedôn

(Armageddon/Harmagedon)

Rev 16:16

R16:16: NAS+JW: Har-Magedon; NIV+RSV+KJV: Armageddon

1981+SB+SF+H+1917: Harmagedon; Å+1883: Harmageddon; PW: Harmagedo; 1703: Armageddon

arneomai

(deny/förneka)

John 1:20

J1:20: NAS+RSV+JW+KJV: deny; NIV: fail

1981+SB+SF+H+1917+1883: förneka; Å+PW: neka; 1703: försaka

arnion

(little ram/liten bagge)

John 21:15

J21:15: NAS+NIV+RSV+KJV: lamb;

JW: young lamb/lamb

1981+SB+SF+H+1917+1883: lamm;

å: litet lamm; PW: litet lam; 1703: lamb

(h)arpazô

(rape/röva bort)

John 6:14-15

J6:15: NAS+RSV+KJV: take by force;

NIV: "(by) force" JW: be snatching/seize

1981: tvinga med sig; SB: rycka bort;

SF: "med våld"; H: ta med våld;

1917: föra med sig med våld;

Å+PW+1883: taga med våld; 1703: taga

arsên

(male/manlig)

Rev 12:5a

R12:5: NAS+NIV+RSV+JW: male;

KJV: man child

1981+SF: "barn"; SB: man; H+1917+PW+1883: "gossebarn";

å: stark; 1703: swenbarn

arti

(just now/just nu)

John 2:6-10

J2:10: NAS+NIV+RSV+KJV: now;

JW: right now/now

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: nu; 1703: härtill

artos

(bread/bröd)

John 6:5-7

J6:5: NAS+NIV+RSV+KJV: bread; JW: loaf

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: bröd

archaios

(of beginning/av början)

Rev 12:9

R12:9: NAS: of old; NIV+RSV: ancient;

JW: archaic/original; KJV: old

1981: från urtiden; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: gammal

archê

(beginning/början)

John 1:1-2

J1:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: beginning

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: begynnelse

archiereus

(priest leader/prästledare)

John 7:32-34

7:32: NAS+NIV+RSV+JW+KJV:

chief priest

1981+SB+SF+H+1917: överstepräst;

å: överhelgare; PW: öfversteprest;

1883: öfverstepräst; 1703: öfwerste Prest

architriklinos

(threebedleader/tresängsledare)

John 2:6-10

J2:8: NAS: headwaiter;

NIV: master of the banquet;

RSV: steward of the feast; JW: governor of the dining room/director of the feast;

KJV: governor of the feast

1981: bröllopsvärd; SB+H: hovmästare;

SF: värd; 1917: övertjänare;

å: bordsmästare; PW: spismästare;

1883: värd; 1703: kökemästare

archô

(begin/börja)

John 13:4b-5

J13:5:

NAS+NIV+RSV+KJV: begin; JW: start

1981+SB+SF+H: börja; 1917+Å+PW+1883+1703: begynna

archôn

(leader/ledare)

John 3:1-2

J3:1: NAS+RSV+JW+KJV: ruler;

NIV: (a member of the) ruling council

1981: medlem av råd; SB+SF+1917+Å+PW+1883: rådsherre;

H: ledande man; 1703: öfwerste

arôma

(spice/krydda)

John 19:40

J19:40: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: spice

1981: krydda; SB+SF+H: välluktande salva; 1917+Å+PW+1883: välluktande krydda; 1703: wälluktande krydda

Asêr

(Asher/Aser)

Rev 7:4-8

R7:6:

NAS+NIV+RSV+JW: Asher; KJV: Aser

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Aser; 1703: Asser

astheneia

(weakness/svaghet)

John 5:5-9a

J5:5: NAS+JW: sickness; NIV: be an invalid; RSV: be ill; KJV: infirmity

1981+SF+H+1917+Å+PW+1883: vara sjuk; SB: sjukdom; 1703: wara sjuk

astheneô

(be weak/vara svag)

John 4:46-48

J4:46: NAS+JW+KJV: be sick;

NIV: lay sick; RSV: be ill

1981+SF+H+1917+Å+1883+1703: ligga sjuk; SB+PW: vara sjuk

Asia

(Asia/Asien)

Rev 1:4a

R1:4: NAS+RSV+JW+KJV: Asia;

NIV: province of Asia

1981+SB+SF+Å+PW+1883+1703: Asien; H+1917: provinsen Asien

astêr

(star/stjärna)

Rev 1:16aa

R1:16: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: star

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: stjärna; PW+1703: stjerna

astrapê

(ray of light/ljusstråle)

Rev 4:5a

R4:5: NAS+NIV+RSV: flash of lightning; JW+KJV: lightning

1981+SB+SF+H+Å: blixt; 1917+PW+1883+1703: ljungeld

aschêmosynê (indecency/otillbörlighet)

Rev 16:15

R16:15: NAS+KJV: shame;

NIV: be shamefully (exposed);

RSV: be exposed; JW: shamefulness

1981: blotta sitt kön; SB+H+1917+Å+1883+1703: skam; SF: kön; PW: blygd

atimazô

(dishonour/vanhedra)

John 8:49-50

J8:49: NAS+NIV+RSV+JW: dishonor;

KJV: dishonour

1981+1917: skymfa; SB+SF+H+Å+PW+1883: vanära;

1703: försmäda

aulê

(court/gård)

John 10:1

J10:1: NAS+RSV+JW+KJV: fold; NIV: pen

1981+SB+SF+Å: fålla; H+1917+PW+1883+1703: fårahus

aulêtês

(flute player/flöjtblåsare)

Rev 18:22

R18:22: NAS+RSV: flute-player;

NIV: flute player; JW: flutist; KJV: piper

1981+SF+1917+Å+1883: flöjtblåsare; SB+H+PW: flöjtspelare; 1703: pipare

auxanô

(increase/öka)

John 3:27-30

J3:30: NAS+RSV+JW+KJV: increase;

NIV: become greater

1981+SF: bli större; SB+H+1917: växa till; Å+PW+1883: tillväxa; 1703: wäxa till

(autofôros-

caught in the very act/

fångad i själva handlingen)

(John 8:3-6a)

J8:4: NAS: (caught in the) very act; NIV+RSV: (caught in the) act;

JW: (caught in the) very act/act;

KJV: taken in the very act

1981+SF: (tagen) på bar gärning;

SB: (ertappad) under själva akten;

H: (gripits) på bar gärning;

1917: (blivit beträdd) på bar gärning;

å: (funnen) på bar gärning;

PW: (gripen) på bar gerning;

1883: (blivit beträdd) å bar gärning;

1703: (wara) beslagen

afaireô

(take off/ta av)

Rev

22:18-19

R22:19: NAS+RSV+KJV: take away; NIV: take away (from); JW: take off/take away

1981+SB+SF+H: ta bort; 1917+Å+PW+1883: taga bort;

1703: (bort)taga

afiêmi

(let be/låta vara)

John 4:1-4

J4:3: NAS+NIV: RSV+KJV: leave;

JW: let go off/leave

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: lämna; PW: lemna; 1703: öfwergifwa

achri(s)

/until/intill (dess att)/

Rev 2:10b

R2:10: NAS: until; NIV: even to the point of; RSV+KJV: unto; JW: until/even to

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: intill

apsinthion

(little wormwood/liten malört)

Rev 8:11

R8:11a: "apsinthos" = NAS+NIV+RSV+KJV: Wormwood;

JW: Absinthe/ Wormwood

1981+SB+SF+H+1917+PW: Malört; Å+1883+1703: malört

Babylôn

(Babylon/Babylon)

Rev 14:8

R14:8: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Babylon 1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Babylon

bathos

(depth/djup)

Rev 2:24

Matt 13:5: NAS+RSV+JW: depth;

NIV: shallow; KJV: deepness

1981: "myllan var tunn"; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: djup

bathys

(deep/djup)

John

4:10b-12

J4:11: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: deep

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: djup; 1703: djuper

baion

(palm-twig/palmkvist)

John

12:12-13

J12:13: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: branch

1981+SB+H+1917+Å+1883: kvist; SF: blad; PW+1703: qvist

Balaam

(Balaam/Bileam)

Rev 2:14-15

R2:14: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Balaam

1981+SF: Bileam; SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: Balaam

ballô

(throw/kasta)

John 3:22-24

J3:24: NAS+JW: throw; NIV: help;

RSV: put; KJV: cast

1981: sätta; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: kasta

baptizô

(baptize/döpa)

John 1:22-25

J1:25: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: baptize

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: döpa

baptô

(dip/doppa)

John

13:26-27

J13:26: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: dip

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW: doppa; 1883+1703: indoppa

Barabbas

(Barabbas/Barabbas)

John

18:39-40

J18:40: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Barabbas

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Barabbas

baros

(weight/tyngd)

Rev 2:24

R2:24: NAS+NIV+RSV+KJV: burden;

JW: heavy thing/burden

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883+1703: börda;

PW: tyngd

barys

(weighty/tung)

No special study

(1 John 5:3)

1J5:3: NAS+NIV+RSV: burdensome;

JW: heavy/burdensome; KJV: grievous

1981+SB+SF+H+1917+PW+1883: tung;

å: svår; 1703: swår

basanizô

(torment/plåga)

Rev 9:5a

R9:5: NAS+JW+KJV: torment;

NIV+RSV: torture

1981+SF+1917+PW+1883: plåga;

SB+H: pina; Å: kvälja; 1703: qwälja

basanismos (tormenting/plågande)

Rev 9:5b

R9:5: NAS+JW+KJV: torment;

NIV: first time: agony; second time: sting; RSV: torture

1981+SF+1917+PW+1883: plåga;

SB+H: smärta; Å: kval; 1703: qwal

basileia

(kingdom/rike)

No special study

John 3:3:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: kingdom

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: rike

basileus

(king/kung)

No special study

John 1:49: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: king

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: konung

basileuô

(be king/vara kung)

Rev 5:10

R5:10: NAS+NIV+RSV+KJV: reign;

JW: reign/rule as king

1981: vara kung;

SB+SF+1917+1883: regera;

H: härska som konung;

Å+PW: vara konung; 1703: regnera

basilikos

(kingly/kunglig)

John 4:46-48

J4:46: NAS+NIV: royal official;

RSV: official;

JW: royal (man)/attendant of the king;

KJV: nobleman

1981+SF: man i kunglig tjänst;

SB+H: kunglig ämbetsman;

1917: man i konungens tjänst;

å: kunglig man;

PW+1883+1703: konungsman

basilissa

(queen/drottning)

Rev 18:7b

R18:7: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: queen

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: drottning

bastazô

(bear/bära)

John

10:31-33

J10:31: NAS+RSV+KJV: take up;

NIV: pick up; JW: carry/lift up

1981+SB+SF+H: ta upp;

1917+Å+1883: taga upp; PW: lyfta upp; 1703: taga

batrachos

(frog/groda)

Rev 16:13

R16:13: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: frog

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883+1703: padda; PW: groda

bdelygma (abomination/avskyvärdhet)

Rev 17:4b

R17:4: NAS+RSV+KJV: abomination;

NIV: abominable thing; JW: disgusting thing

1981+SF: skändlighet; SB+Å+1917+PW+1883+1703: styggelse;

H: avskyvärt avgudaväsen

bdelyssomai

(abominate/avsky)

Rev 21:8

R21:8: NAS+KJV: (be) abominable;

NIV: "the vile"; RSV: (be) polluted;

JW: (be) made disgusting/be disgusting in ones filth

1981+SF: (vara) skändlig;

SB+Å: (vara) avskyvärd; H: (vara) ohelig; 1917: göra vad styggeligt är;

PW: (vara) besudlad; 1883: öfva styggelser; 1703: (wara) gruflig

Beniamin

(Benjamin/Benjamin)

Rev 7:4-8

R7:8: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Benjamin

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Benjamin; 1703: BenJamin

Bêthania

(Bethany/Betania)

John 1:28

J1:28: NAS+NIV+RSV+JW+KJV(J11:1): Bethany

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Betania; 1703(J11:1): Bethanien

Bêthzatha

(Bethzatha/Betsata)

John 5:1-3(4)

J5:2: NAS+NIV+KJV: (Bethesda); RSV+JW: Bethzatha

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: (Betesda); 1703: (Bethesda)

Bêthleem

(Bethlehem/Betlehem)

John 7.40-42

J7:42: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Bethlehem

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Betlehem; 1703: BethLehem

Bêthsaida

(Bethsaida/Betsaida)

John 1:44

J1:44: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Bethsaida

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Betsaida; 1703: Bethsaida

bêma

(tribune/tribun)

John

19:12-14a

J19:13: NAS+RSV+KJV: judgment seat; NIV: judge's seat; JW: step/judgment seat

1981: domartribun;

SB+SF+H+1917: domarsäte; Å+JW+1883+1703: domstol

bêryllos

(beryl/beryll)

Rev

21:19-20

R21:20: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: beryl

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: beryll

biblaridion

(little scroll/liten bokrulle)

Rev 10:2a

R10:2: NAS+KJV: little book;

NIV+RSV: little scroll

JW: little booklet/little scroll

1981+SF+H+1917: liten bokrulle; SB+Å+PW+1883: liten bok; 1703: bok

biblion

(scroll/bokrulle)

John

20:30-31

J20:30: NAS+NIV+RSV+KJV: book;

JW: scroll

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: bok

biblos

(book/bok)

Rev 3:5b

R3:5: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: book

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: bok

bibrôskô

(consume/förtära)

John 6:8-13

J6:13: NAS+NIV+RSV+KJV: eat;

JW: take food/eat

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: äta

bios

(subsistence/tillvaro)

No special study

(1 John 2:16)

1J2:16: NAS+RSV+KJV: life;

NIV: "what one has and does";

JW: life (means)/means of life

1981: "bios" ej översatt; SB+Å: liv;

H: gods och guld; 1917: detta livets goda; SF: livets goda; PW: förmögenhet;

1883: lefverne; 1703: lefwerne

blasfêmeô

(blaspheme/häda)

John

10:34-36

J10:36: NAS+RSV+JW+KJV: blaspheme; NIV: blasphemy

1981+SB+SF+H+Å+1883+1703: häda; 1917: "anklaga för hädelse"; PW: smäda

blasfêmia

(blasphemy/hädelse)

John

10:31-33

J10:33: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: blasphemy

1981+SF+1917: häda; SB+Å+H+1883+1703: hädelse;

PW: smädelse

blepô

(see/se)

John 1:29

J1:29: NAS+NIV+RSV+KJV: see;

JW: look/behold

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: se

boaô

(cry/ropa)

John 1:22-25

J1:23: NAS+RSV+KJV: cry; NIV: call;

JW: cry aloud/cry out

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: ropa

boêtheô

(succour/undsätta)

Rev

12:15-16

R12:16: NAS+NIV+KJV: help;

RSV: come to help;

JW: give aid/come to help

1981+SB+SF+Å+1883: hjälpa;

H+1917: komma till hjälp; PW+1703: hjelpa

borras

(north wind-north/

nordvind-norr)

Rev 21:13

R21:13: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: north

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: norr; 1703: nordan(till)

boskô

(tend/valla)

John 21:15

J21:15: NAS: tend; NIV+RSV+KJV: feed; JW: be feeding/feed

1981+SF: föra på bete; SB+H+1917+1883+1703: föda; Å+PW: beta

botrys

(bunch of grapes/druvklase)

Rev

14:18b-19

R14:18: NAS+RSV+JW+KJV: cluster;

NIV: cluster of grapes

1981: klase; SB+SF+H+1917+Å: druvklase; PW: drufklase; 1883: drufva;

1703: (win)kwist

bouleuomai

(take counsel/rådgöra)

John

11:53-54

J11:53: NAS: plan; NIV: plot; RSV+JW+KJV: take counsel

1981: vara fast besluten; SB+H: besluta;

SF: överlägga; 1917: fatta beslut; Å+1883+1703: rådslå; PW: rådpläga

boulomai

(wish/önska)

John

18:39-40

NAS+JW: wish; NIV: want; RSV+KJV: will

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: vilja; 1703: wilja

bounos

(hill/kulle)

Rev 6:14b

Luke 23:30: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: hill

1981+SB+SF+H+1917: höjd;

Å+PW+1883: kulle; 1703: hög

bous

(cattle/nötkreatur)

John

2:13-15a

J2:14: NAS+RSV+KJV: ox; NIV+JW: cattle

1981+SB+SF+H+Å+PW+1883: oxe;

1917: fäkreatur; 1703: fä

brachiôn

(arm/arm)

John

12:37-38

J12:38: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: arm

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: arm

brachys

(short/kort)

John

12:37-38

J6:7: NAS+RSV+KJV: a little; NIV: bite; JW: short (piece)/a little

1981: bit; SB: lite; SF: stycke; H: liten bit; 1917+PW+1883+1703: litet stycke; å: litet

brechô

(give wet/ge väta)

Rev 11:6a

R11:6: NAS+RSV: fall; JW: moisten/fall; NIV+KJV: (rain)

1981+SB+H+1917+Å+PW+1883: falla; SF+1703: (regna)

brontê

(thunder/åskdunder; plural: peals of thunder/åskdunder)

John

12:28-30

J12:29: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: thunder

1981+SF: åska; SB+Å: dunder;

H: åskdunder; 1917+PW+1883+1703: tordön

brôma

(food/mat)

John 4:31-34

J4:34: NAS+NIV+RSV+JW: food;

KJV: meat

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: mat

brôsis

(consumption/förtäring)

John 4:31-34

J4:32: NAS+NIV+RSV+JW: food;

KJV: meat

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: mat

byssinos

(of fine linen/av fint linne)

Rev 18:12a

R18:12: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: of fine linen

1981: linnetyg;

SB+H+1917+PW+1883: fint linne;

SF: fint linnetyg; Å: finaste tyg; 1703: silke

Gabbatha

(Gabbatha/Gabbata)

John

19:12-14a

J19:13:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Gabbatha

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Gabbata; 1703: Gabbatha

Gad

(Gad/Gad)

Rev 7:4-8

R7:5: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Gad

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Gad

gazofylakion (treasury/skattkammare)

John 8:19-20

J8:20: NAS+RSV+JW+KJV: treasury;

NIV: "place where the offerings were put"

1981: skattkammare; SB+SF+H+1917+PW+1883+1703: offerkista; Å: kassakista

Galilaia

(Galilee/Galileen)

John 1:43-44

J1:43: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Galilee

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1703: Galileen; 1883: Galiléen

Galilaios

(Galilean/galilé)

John 4:43-45

J4:45: NAS++NIV+RSV+JW: Galilean; KJV: Galilaean

1981+SF+Å+PW+1703: galile; SB+H+1917+1883: galilé

gamos

(wedding banquet/

bröllopsmåltid)

John 2:1-2

J2:1: NAS+NIV: wedding;

RSV+KJV: marriage;

JW: marriage/marriage feast

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: bröllop

gar

(for/ty)

No special study

John 2:25: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: for

1981: "gar" ej översatt; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: ty

gastêr

(womb/moderliv)

Rev 12:2

R12:2: NAS+RSV+KJV: "be with child"; NIV: (be) pregnant; JW: belly/'be pregnant'

1981+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: "gastêr" ej översatt; SB: moderliv

geitôn

(neighbouring/närboende)

John 9:8-9

J9:8: NAS+NIV+RSV+JW: neighbor;

KJV: neighbour

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: granne

gemizô

(fill-fylla)

John 2:6-10

J2:7: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: fill

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: fylla

gemô

(be full of/vara full av)

Rev 4:6b

R4:6: NAS+RSV+KJV: full of;

NIV: covered with; JW: be full of

1981+SF: ha fullt med; SB+Å: full;

H+1917: fullsatt; 1883+1703: full med

genetê

(birth/födsel)

John 9:1-2

J9:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: birth

1981+SB+SF+H+Å+PW+1883: födelse; 1917+1703: född

gennaô

(beget-bear/avla-föda)

John 1:12-13

J1:13: NAS+NIV+RSV+KJV: bear;

JW: generate/bear

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: föda

genos

(descent-descendant/

härkomst-avkomling)

Rev 22:16

R22:16: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: offspring

1981+SF+1883: ättling; SB+H: avkomling; 1917+Å: släkt; PW: slägt; 1703: slägte

gerôn

(old person/gammal person)

John 3:4-5

J3:4: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: old

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: gammal

geuomai

(taste/smaka)

John 2:6-10

J2:9: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: taste

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: smaka

geôrgos

(farmer/jordbrukare)

John 15:1

J15:1: NAS+RSV: vinedresser;

NIV: gardener; JW: farmer/cultivator;

KJV: husbandman

1981: vinodlare; SB+SF+1917+Å+PW+1883: vingårdsman; H. trädgårdsmästare; 1703: wingårdsman

(earth/jord)

No special study

John 3:22: NAS+RSV+KJV: land;

NIV: countryside; JW: earth/country

1981+SF+H: "gê" ej översatt; SB+Å+PW+1883+1703: land;

1917: landsbygd

John 3:31: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: earth

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: jord

gêraskô

(grow old/åldras)

John

21:18-19

J21:18: NAS+JW: grow old; NIV+RSV+KJV: be old

1981+SB+H+Å: bli gammal; SF: åldras; 1917: bliva gammal; PW: blifva gammal; 1883: varda gammal; 1703: warda gammal

ginomai

(become/bli(va))

John 1:3

J1:3: NAS: come into being; NIV+RSV+KJV: be made

JW: come to be/come into existence

1981+SB+SF+H+1917: bli till; Å: bliva;

PW: varda; 1883: vara gjord;

1703: wara gjord

ginôskô

(gain-have knowledge of/

få-ha kunskap om)

John 1:10

J1:10: NAS+RSV+JW+KJV: know;

NIV: recognize 1981+SB+SF+H+Å+PW+1883+1703: känna; 1917: vilja veta av

glykys

(sweet/söt)

Rev 10:9

R10:9: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: sweet

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: söt

glôssa

(tongue/tunga)

Rev 5:9bb

R5:9: NAS+RSV+JW+KJV: tongue;

NIV: language

1981+SF: språk; SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: tungomål

glôssokomon (container/förvaringskärl)

John 12:6

J12:6: NAS+RSV+JW: money box;

NIV: money bag; KJV: bag

1981+SB+SF+H: kassa; 1917: penningpung; Å: skrin; PW: penningeskrin;

1883+1703: pung

gnômê

(purpose/syfte)

Rev

17:13-14a

R17:13. NAS+NIV: purpose;

RSV+KJV: mind; JW: opinion/thought

1981: avsikt; SB+SF+H+1917+1883: sinne; Å: vilja; PW: mening;1703: råd

gnôrizô

(give knowledge of/

ge kunskap om)

John

15:14-15

J15:15: NAS+NIV+RSV+JW+KJV:

make known

1981+SF+H: låta veta; SB+Å+1917+PW+1883+1703: kungöra

gnôstos

(known-känd)

John

18:15-16

J18:15: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: known

1981+SF+H+1917+PW+1883: bekant; SB+Å+1703: känd

gongyzô

(grumble/knota)

John 6:41-44

J6:41: NAS+NIV: grumble;

RSV+JW+KJV: murmur

1981: förarga sig; SB+Å+1917+PW+1883+1703: knorra;

SF: vara mycket förargad; H: knota

gongysmos

(grumbling/knot)

John 7:10-12

J7:12: NAS: grumbling; NIV: whispering; RSV: muttering;

JW: murmuring/subdued talk;

KJV: murmuring

1981: pratas;

SB+Å+H+PW+1883+1703: mummel;

SF: talas i det tysta; 1917: talas i tyshet

Golgotha

(Golgotha/Golgota)

John

19:16b-17

J19:17: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Golgotha

1981: Golgota; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Golgata; 1703: Golgatha

gomos

(load/last)

Rev 18:11

R18:11: NAS+NIV+RSV: cargo;

JW: full (stock)/full stock; KJV: merchandise

1981: skeppslast (18:12: last);

SB+1917+Å: varor; SF: fartygslast;

H: varor (18:12: skeppslast);

PW+1883: skeppslast; 1703: waror

goneus

(parent/förälder)

John 9:1-2

J9:2: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: parent

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: förälder

gramma

(letter of the alphabet/bokstav)

John 5:45-47

J5:47: NAS+RSV+JW+KJV: writing;

NIV: "what he wrote"

1981: "vad han har skrivit"; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: skrift

(grammateus-

scribe/skriftlärd)

(John 8:3-6a)

J8:3: NAS+RSV+JW+KJV: scribe;

NIV: teacher of the law

1981+SF+1883+1703: skriftlärd; SB+H+1917: överstepräst;

Å+PW: skriftlärare

grafê

(writing/skrift)

John 2:19-22

J2:22: NAS+NIV+JW: Scripture;

RSV+KJV: scripture

1981+Å+1917+PW+1883: skrift; SB+SF+H+1703: Skrift

grafô

(write/skriva)

John 1:45-46

J1:45: NAS+RSV+JW+KJV: write;

NIV: write about

1981: "stå om"; SB+SF+H+1917+Å: skriva; PW+1883: skrifva; 1703: skrifwa

grêgoreô

(be awake/vara vaken)

Rev 3:2

R3:2: NAS+NIV: wake up; RSV: awake; JW: stay awake/watchful; KJV: be watchful

1981+SF+H+1917: vakna upp;

SB: (vara) vakande; Å: bliva vaken; PW+1883: blifva vaken; 1703: wara waken

gymnos

(naked/naken)

John 21:7b

J21:7: NAS+RSV: stripped for work;

NIV: "take it off"; JW+KJV: naked

1981: inte klädd; SB+Å+1883+1703: naken; SF: lätt klädd; H: "ta av sig"; 1917: oklädd; PW: afklädd

gymnotês

(nakedness/nakenhet)

Rev 3:18ba

R3:18: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: nakedness

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: nakenhet

gynê

(woman/kvinna)

No special study

John 2:4: NAS+RSV+JW+KJV: woman; NIV: dear woman

1981+SB+SF+Å+1883: kvinna;

H+1917: moder; PW: qvinna; 1703: qwinna

Gôg

(Gog/Gog)

Rev 20:8

R20:8: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Gog

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Gog

gônia

(corner/hörn)

Rev 7:1

R7:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: corner

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: hörn