Special study of Greek words

The occurrence of Greek words in the johannine books

The references under respective word in the commentary aim at being complete as to John, 1-3 John and Rev, almost complete as to the Apocrypha and the Synoptics. As to the rest of the OT and the NT, the references often must be seen as examples of the occurrence of respective word. Some words have no special study, usually because we often find these words in the Bible.

That a Greek word only would correspond to one English word is of course a simplification but can perhaps be justified by a wish to be able to separate the different Greek words from each other. The chosen English words are not of necessity the best ones, because it is often very difficult, and in a way impossible, to choose one word or expression among several possible alternatives. But I mean that the importance of being able to separate words and letters in the books of John is so great, that this should take precedence over the importance of finding the best English word in every special context.

Särskilt studium av grekiska ord

Förekomsten av grekiska ord i de johanneiska böckerna

Hänvisningarna under respektive ord i kommentaren avser att vara fullständiga vad gäller Joh, 1-3 Joh och Upp, nästan fullständiga vad gäller Apokryferna och Synoptikerna. Vad gäller resten av GT och NT måste hänvisningarna ofta ses som exempel på respektive ord förekomst. Några ord har inte något särskilt studium, vanligen därför att vi ofta finner dessa ord i Bibeln.

Att ett grekiskt ord bara skulle motsvara ett svenskt ord är naturligtvis en förenkling men kan kanske rättfärdigas av en önskan att kunna skilja olika grekiska ord från varandra. De valda svenska orden är inte med nödvändighet de bästa, eftersom det ofta är mycket svårt, och på sätt och vis omöjligt, att välja ett ord eller uttryck bland flera möjliga alternativ. Men jag menar att betydelsen av att kunna åtskilja ord och bokstäver i Johannes' böcker är så stor, att detta bör ha företräde framför betydelsen av att finna det bästa svenska ordet i varje särskilt sammanhang.

Word in Greek/

Ord på grekiska

Bible passage in the commentary/ Bibelställe i kommentaren

NAS = New American Standard(1977);

NIV = Holy Bible: New International Version (1973,1978,1984);

RSV = Revised Standard Version (1971,1978);

JW = The translated word in the translation of Jehovah's Witnesses' "The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures" (Brooklyn, New York, 1969);

KJV: King James version (1611);

1981 = Bibel 2000 (1981,2000);

SB = Studiebibeln (1978,1981);

SF = Svenska Folkbibeln (1999);

H = David Hedegårds översättning (1964); 1917: 1917 års översättning;

Å = Helge Åkessons översättning (1889,1911,1977);

PW = Paul Waldenströms översättning (1886-1898); 1883: 1883 års normalupplaga; 1703: 1703 års reviderade översättning av 1541 års Bibel

daimonizomai

(be demon-possessed/

vara besatt av en demon)

John

10:19-21

J10:21: NAS: be demon-possessed;

NIV: possessed by a demon;

RSV: have a demon; JW: demonize;

KJV: have a devil

1981+SB+SF+H+1917+PW: vara besatt;

å: ha en demon;

1883: vara besatt af en ond ande;

1703: hafwa djefwulen

daimonion

(little demon/liten demon)

John 7:20-21

J7:20: NAS+RSV+JW: demon;

NIV: demon-possessed; KJV: devil

1981+SF+H: "vara besatt"; SB+1917+PW+1883: ond ande; Å: demon; 1703: djefwul

dakryon

(teardrop/tår)

Rev 7:17b

R7:17: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: tear

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: tår

dakryô

(shed tears-fälla tårar)

John

11:33-38a

J11:35: NAS+NIV+RSV+KJV: weep;

JW: shed tears/give way to tears

1981: falla i gråt; SB+SF+Å+H+1917+PW+1883+1703: gråta

daktylos

(finger/finger)

John

20:24-25

J20:25: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: finger

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: finger

David

(David/David)

John 7:40-42

J7:42: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: David

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: David

de

(but/men)

No special study

John 1:12: NAS+RSV+JW+KJN: but;

NIV: yet

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: men

dei

(one must-one has to/

man måste/behöver)

John 3:6-7

J3:7: NAS+NIV+RSV+KJV: must;

JW: be necessary/must

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: måste

deiknymi

(show/visa)

John 2:18

J2:18: NAS+RSV+JW: show;

NIV: show to prove; KJV: shew (= show)

1981+SB+SF+Å+PW: visa; H: bevisa; 1917+1883+1703: låta se

deiliaô

(be cowardly/vara feg)

John 14:27

J14:27: NAS: be fearful;

NIV+RSV+KJV: be afraid;

JW: be cowardly/shrink for fear

1981: tappa modet;

SB+H+1917+Å+1883: vara försagd;

SF: vara modlös; PW: varda försagd;

1703: rädas

deilos

(cowardly/feg)

Rev 21:8

R21:8: NAS+NIV+RSV: cowardly;

JW: coward; KJV: fearful

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: feg; 1703: rädd

deipneô

(take the chief meal/

inta huvudmåltid)

Rev 3:20

R3:20: NAS: dine; NIV+RSV: eat;

JW: have supper/take the evening meal;

KJV: sup

1981: äta; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: hålla måltid;

1703: hålla nattward

deipnon

(chief meal/huvudmåltid)

John 12:1-3

J12:2: NAS+RSV+KJV: supper;

NIV: dinner; JW: supper/evening meal

1981+SB+Å: måltid; SF+H: festmåltid; 1917: gästabud; PW+1883: aftonmåltid; 1703: nattward

deka

(ten/tio)

Rev 2:10ab

R2:10: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: ten

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: tio

dekapente

(fifteen/femton)

John

11:17-18

J11:18: NAS: "two miles";

NIV: "less than two miles" RSV+JW: "fifteen stadia"/"two miles"; KJV: fifteen

1981: femton/"en halvtimmes väg"; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: femton

dekatos

(tenth/tionde)

John 1:38-39

J1:39: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: tenth

1981: "sent på eftermiddagen"

SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: tionde

dendron

(tree/träd)

Rev 7:1

R7:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: tree

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: träd; 1703: trä

dexios

(right/rätt)

John

18:10-11

J18:10: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: right 1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: höger

derô

(flay/flå)

John

18:22-24

J18:23: NAS+NIV+RSV: strike;

JW: flay/hit; KJV: smite

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: slå

despotês

(master/mästare)

Rev 6:10ba

R6:10: NAS: Lord;

NIV+RSV: Sovereign Lord;

JW: master/Sovereign Lord; KJV: Lord

1981+Å: härskare; SB+SF+H+1917+PW+1883+1703: herre

deuro

(pluralis of deute)

John

11:43-44

J11:43: NAS+NIV+RSV+KJV: come;

JW: hither/come on

1981+SB+SF+Å+1917+1883+1703: kom;

H: kom hit

deute

(come here/kom hit)

John 4:27-30

J4:29: NAS+NIV+RSV+KJV: come;

JW: hither/come here

1981+SB+SF+H: kom; Å: kom hit; 1917+1883: kommen; PW: hit;

1703: kommer

deuteros-deuteron

(second-second time/

andre-andra gång)

John 3:4

J3:4: NAS+NIV+RSV+KJV: second time; JW: second (time)/a second time

1981+SF: en gång till; SB: andra gång; H+Å+PW: för andra gången; 1

917+1883: åter; 1703: på nytt

dechomai

(receive/ta emot)

John 4:43-45

J4:45: NAS+JW+KJV: receive;

NIV+RSV: welcome

1981: bli väl mottagen;

SB+Å+1883: mottaga; SF: ta(ga) emot;

H: ta vänligt emot; 1917: taga vänligt emot; PW: taga emot; 1883: undfå

deô

(bind/binda)

John

11:43-44

J11:44: NAS+RSV+JW+KJV: bind;

NIV: wrap

1981+SF+H+1917: inlinda; SB+Å+PW+1703: binda; 1883: linda om

dêmos

(popular assembly/

folkförsamling)

John 3:1-2

Acts 12:22: NAS+RSV+KJV: people;

NIV: they; JW: public/assembled people

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: folk

dênarion

(denarius/denar)

John 6:5-7

J6:7: NAS+RSV+JW: denarius;

NIV: "eight months' wages";

KJV: pennyworth

1981+SB+SF+H+Å+PW: denar;

1917: silverpenning; 1883+1703: penning

dia-

(in compound verbs often = throughout/

i sammansatta verb ofta = alltigenom

No special study

 

dia

(prep with gen: through/

prep med gen: genom)

No special study

John 1:3: NAS+KJV: by; NIV+RSV+JW: through

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: genom

dia

(prep with acc: because of/

prep med ack: på grund av)

No special study

John 1:31: NAS: "dia" not translated;

NIV: "the reason"; RSV: for;

JW: through/"not translated";

KJV: (there)fore

1981+SF+H: "dia" ej översatt;

SB+PW: för den skull; 1917+Å: därför; 1883:+1703 fördenskull

diabolos

(slanderer/förtalare)

John 6:70-71

J6:70: NAS+NIV+RSV+KJV: devil;

JW: devil/slanderer

1981+SB+SF+H+1917+Å: djävul;

PW: djefvul; 1883: djäfvul;1703: djefwul

diadêma

(diadem/diadem)

Rev 12:3

R12:3: NAS+RSV+JW: diadem;

NIV+KJV: crown

1981+SF+1917+1703: krona; SB+H+Å+PW+1883: diadem

diazônnymi

(gird throughout/

omgjorda alltigenom)

John 13:4b-5

J13:4: NAS: gird about;

NIV: wrap around waist;

RSV+JW+KJV: gird

1981+SB+SF+H+1917+1883+1703: binda om; Å+PW: omgjorda

diathêkê

(covenant/förbund)

Rev 11:19a

R11:19: NAS+NIV+RSV+JW: covenant; KJV: testament

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: förbund; 1703: Testament

diakoneô

(render service/göra tjänst)

John 12:1-3

J12:2: NAS+NIV+RSV+KJV: serve;

JW: serve/minister

1981+SF+H: passa upp; SB+Å+1883: tjäna; 1917: betjäna; PW+1703: tjena

diakonos

(servant/tjänare)

John 2:3-5

J2:5: NAS+NIV+RSV+KJV: servant;

JW: servant/the one ministering

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: tjänare; PW+1703: tjenare

diakosioi

(two hundred/tvåhundra)

John 6:5-7

J6:7: NAS+RSV+JW+KJV: two hundred; NIV: "eight months' wages"

1981: tvåhundra; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: två hundra; 1703: tuhundrade

diamerizô

(divide asunder/dela isär)

John

19:23-24

J19:24: NAS: divide; NIV: divide among; RSV: part; JW: distribute/apportion

1981: dela upp; SB+SF+1917: dela; H+Å+PW+1883+1703: skära sönder

dianoia (mind/sinne)

No special study

(1 John 5:20)

1J5:20: NAS+NIV+RSV+KJV: understanding;

JW: mental perception/intellectual capacity

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: förstånd; 1703: sinne

diaskorpizô

(scatter asunder/skingra isär)

John

11:51-52

J11:52: NAS+RSV+KJV: scatter abroad; NIV: scatter;

JW: scatter through/scatter about

1981: skingra;

SB+1917+Å+PW+1883: förskingra;

SF+H: kringsprida; 1703: förströ

diaspora

(asunderspread sowing/

isärspridd sådd)

John 7:35-36

J7:35: NAS+RSV: Dispersion;

NIV: "people live scattered among";

JW: dispersion/(Jews) dispersed;

KJV: dispersed

1981+SF+H+1917: "de(m) som bor kringspridda"; SB: "de som är kringspridda"; Å: "de förskingrade";

PW: "dem som äro förspridda";

1883: "dem som äro förskingrade";

1703: "som här och der förströdde äro"

diatribô

(reside/vistas)

John 3:22-24

J3:22: NAS: spend time;

NIV: spend some time; RSV: remain;

JW: spend time/spend some time; KJV: tarry

1981: stanna en tid; SB+SF+1917+PW+1883: vistas;

H: vistas en tid; Å: stanna; 1703: wistas

diaugês (transparent/genomskinlig)

Rev 21:21

R21:21: NAS+NIV+RSV+KJV: transparent; JW: trough-beamed/transparent

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: genomskinlig; 1703: genomskinande

diaftheirô

(ruin throughout/

förstöra alltigenom)

Rev 8:9

R8:9: NAS+NIV+RSV+KJV: destroy;

JW: corrupt through/wreck

1981+SB+SF+H: "gå under"; 1917+1883+1703: förgå; Å: fördärva;

PW: förstöra

didaktos

(taught/lärd)

John

6:45-51a

J6:45: NAS+NIV+RSV+KJV: taught;

JW: taught (one)/taught

1981: "lärjungar"; SB+SF+H: undervisad; 1917: fått lärdom; Å+PW+1883+1703: lärd

didaskalos

(teacher/lärare)

John 1:38-39

J1:38: NAS+NIV+RSV+JW: Teacher;

KJV: Master

1981+1917+1883: mästare; SB+SF+H+Å+PW: lärare; 1703: Mästar

didaskô

(teach/lära)

John

6:51b-59

J6:59: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: teach

1981+SB+SF+H+1917: undervisa; Å+PW+1883+1703: lära

didachê

(teaching/lära)

John 7:16-17

J7:16: NAS+NIV+RSV: teaching;

JW: teaching/what (someone) teach;

KJV: doctrine

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: lära; 1703: lärdom

didymos

(Twofold/Tvåfaldig)

John

11:14-16

J11:16: NAS+NIV+KJV: Didymus; RSV+JW: Twin

1981+SF+H: Tvilling; SB+1917+Å+PW+1883: Didymus;

1703: Twilling

didômi

(give/ge)

John 1:12-13

J1:12: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: give

1981+SB+SF+H: ge; 1917+Å: giva; PW+1883: gifva; 1703: gifwa

diegeirô

(arouse/uppväcka)

John 6:16-21

J6:18: NAS: stir up; NIV: (grow) rough; RSV: rise; JW: thoroughly rouse/stir up; KJV: arise

1981: "vågorna gick höga";

SB+Å+1883: uppröra; SF: "börja gå hög"; H+1917: gå hög; PW: uppröra häftigt;

1703: "wågen begynte gå"

dierchomai

(come through/komma igenom)

John 4:1-4

J4:4: NAS+RSV: pass;

NIV+KJV: go (through); JW: travers/go

1981+SF+H: "ta vägen"; SB: gå;

1917: "taga vägen";

Å+1883+1703: gå (genom);

PW: fara (genom)

dikaios

(righteous/rättfärdig)

John 5:30-32

J5:30: NAS+NIV+RSV+KJV: just;

JW: righteous

1981+SF+1917+Å: rättvis; SB+H+PW+1883: rättfärdig; 1703: rätt

dikaiosynê (righteousness/rättfärdighet)

John 16:8-9

J16:8: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: righteousness

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: rättfärdighet

dikaiôma

(fundamental law/grundlag)

Rev 15:4b

R15:4: NAS+NIV: righteous act;

RSV+KJV: judgment;

JW: righteous (decree)/righteous decree

1981+SB+Å: rättfärdighet;

SF+PW: rättfärdig dom;

H: rättfärdig domsgärning; 1917+1883+1703: dom

diktyon

(net/nät)

John 21:4-7a

J21:6: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: net

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: nät

diplous

(double/dubbel)

Rev 18:6

R18:6b: NAS: twice;

NIV: (pay back) double; RSV+KJV: double; JW: double (thing)/twice

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: dubbel

diploô

(double/fördubbla)

Rev 18:6

R18:6: NAS: give back double;

NIV: pay back double; RSV: repay double; JW: double/ twice; KJV: double

1981+SF: ge dubbelt igen; SB+Å: fördubbla; 1917: giva dubbelt igen;

PW+1883: gifva dubbelt igen;

1703: göra dubbelt

distomos

(two-mouthed/tvåmunnad)

Rev 1:16ab

R1:16: NAS+RSV: two-edged;

NIV: double-edged;

JW: two-mouthed/two-edged;

KJV: twoedged

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: tveeggad; 1703: tweeggad

dipsaô

(thirst/törsta)

John 4:13-15

J4:13: NAS+RSV+KJV: thirst;

NIV+JW: get thirsty

1981+SF+H: bli törstig; SB+Å+PW: törsta; 1917: bliva törstig; 1883: varda törstig;

1703: warda törstig

diôkô

(pursue/förfölja)

John 5:15-18

J5:16: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: persecute

1981+SF+H: börja förfölja; SB+1917+Å+PW+1883+1703: förfölja

dokeô

(think-seem/tänka-tyckas)

John 5:38-40

J5:39: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: think

1981+SB+SF+H: tro; 1917+Å+PW+1883+1703: mena

dokimazô

(prove/utsätta för prov)

No special study

(1 John 4:1)

1J4:1: NAS+NIV+RSV: test; JW: prove/test; KJV: try

1981+SB+SF+H+1917+Å: pröva; PW+1883: pröfva; 1703: pröfwa

dolos

(deceit/svek)

John 1:47

J1:47: NAS+RSV+KJV: guile; NIV: false; JW: deceit

1981+SB+SF+1917+Å+PW+1883: svek;

H: falskhet; 1703: swek

doxa

(glory/härlighetsglans)

John

1:14b-15

J1:14: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: glory

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883+1703: härlighet; PW: herrlighet

doxazô

(glorify/förhärliga)

John 7:39

J7:39: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: glorify

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: förhärliga; PW: förherrliga; 1703: förklara

douleuô

(be a slave/vara slav)

John 8:33-34

J8:33: NAS: be enslaved;

RSV+KJV: be in bondage;

NIV+JW: be (a) slave

1981+SF+H+Å: vara slav; SB: träla; 1917+PW+1883: vara träl; 1703: wara träl

doulos

(slave/slav)

John 4:51-53

J4:51: NAS+NIV+KJV: servant;

RSV+JW: slave

1981+SB+SF+H+1917+1883: tjänare;

å: slav; PW: träl; 1703: tjenare

drakôn

(dragon/drake)

Rev 12:3

R12:3: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: dragon

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: drake

drepanon

(sickle/skära)

Rev 14:14b

R14:14: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: sickle

1981+SF: skära;

SB+H+1917+Å+PW+1883: lie; 1703: lia

dynamai

(be able to/förmå)

No special study

John 1:46: NAS+NIV+RSV+KJV: "can"; JW: be able/"can"

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: kunna

dynamis

(ability/förmåga)

Rev 1:16b

R1:16: NAS+KJV: strength; NIV: brilliance; RSV: full strength; JW: power

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: kraft; 1703: "klara (solen)"

dyo

(two-två)

No special study

John 1:35: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: two 1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: två; 1703: twå

dysmê

(setting-west/sjunkande-väst)

Rev 21:13

R21:13: NAS+NIV+RSV+KJV: west;

JW: (sun)setting/west

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: väster; PW: vester; 1703: westan(till)

dôdeka

(twelve/tolv)

John 6:8-13

J6:13: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: twelve

1981+SB+SF+H+1917+Å: tolv; PW+1883+1703: tolf

dôdekatos

(twelfth/tolfte)

Rev 21:20

R21:20: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: twelfth

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: tolfte

dôrea

(benefit/förmån)

John 4:9-10a

J4:10: NAS+NIV+RSV+KJV: gift;

JW: free gift

1981: "vad ... att ge";

SB+SF+H+1917+Å: gåva; PW+1883: gåfva; 1703: gåfwo

dôrean

(as a benefit/som en förmån)

John

15:24-25

J15:25: NAS+RSV+KJV: without a cause; NIV: without reason;

JW: as free gift/without cause

1981: utan grund; SB+H+PW: utan orsak; SF: utan anledning;

1917+Å+1883+1703: utan sak

dôron

(gift/gåva)

Rev 11:10b

R11:10: NAS+NIV+JW+KJV: gift;

RSV: present

1981+SB+SF+H+1917+Å: gåva;

PW+1883: gåfva; 1703: gåfwa

ean

(if according to the circumstances/

om alltefter omständigheterna)

See also an

No special study

John 3:2: NAS+RSV: "unless"; NIV: if;

JW: if ever/"unless"; KJV: "except"

1981+1883: "utan att"; SB+SF+H+1917+Å+PW: om; 1703: utan

(h)eautou

(himself,herself,itself,themselves/

sig själv, sig själva)

No special study

John 5:18:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: himself

1981: sig; SB+SF+1917+Å: sig själv;

H: "(h)eautou" ej översatt;

PW+1703: sig sjelf; 1883: sig själf

(h)ebdomos

(seventh/sjunde)

John 4:51-53

J4:52: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: seventh

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: sjunde

(H)ebraïsti

(in Hebrew/på hebreiska)

John 5:1-3(4)

J5:2: NAS+RSV+JW: in Hebrew;

NIV: in Aramaic; KJV: in the Hebrew tongue

1981: "det hebreiska";

SB+SF+1917+PW+Å: på hebreiska;

H: på judiskt språk; 1883: på ebreiska;

1703: på Ebreisko

engys

(near/nära)

John

2:13-15a

J2:13: NAS+RSV+KJV: at hand;

NIV: almost time; JW: near

1981+SF+H: närma sig; SB+1917+Å+PW+1883: nära;

1703: hardt när

egeirô

(raise-rise/resa upp-resa sig upp)

John 2:19-22

J2:19: NAS+RSV+JW+KJV: raise up;

NIV: raise again

1981+1917: låta uppstå; SB+SF+H+Å+PW+1883: resa upp;

1703: upprätta

engkainia

(renewed things-feast of .../ förnyade ting-förnyade tings högtid)

John

10:22-23

J10:22: NAS+NIV+RSV+KJV: feast of the Dedication;

JW: celebration of renewal/festival of dedication

1981: tempelinvigningsfest; SB+SF+H+1917+PW+1883: tempelinvigningens högtid;

å: invigningsfest; 1703: kyrkomessa

engchriô

(anoint in/smörja in)

Rev 3:18bb

R3:18: NAS+RSV+KJV: anoint;

NIV: put on; JW: anoint in/rub in

1981+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: smörja (med); SB: smörja

egô

(I/jag)

See also kagô

No special study

John 1:20: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: I

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: jag

ethnos

(nation/nation)

John

11:47-48

J11:48. NAS+NIV+RSV+JW+KJV: nation

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: folk

ethos

(custom/sed)

John 19:40

J19:40: NAS+NIV+RSV+JW: custom;

KJV: manner

1981: "brukar göra"; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: sed;

1703: pläga

ei

(if/om)

No special study

John 1:25: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: if

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: om; 1703: medan

eidon: See (h)oraô

 

 

eidos

(form/gestalt)

John 5:37

J5:37: NJW+NIV+RSV: form; JW: figure; KJV: shape

1981+SB+SF+H+1917: gestalt; Å+PW+1883: skepnad; 1703: skepelse

eidôlothytos

(sacrificed to idols/

offrad till avgudar)

Rev 2:14-15

R2:14: NAS+JW: thing sacrificed to idols;

NIV+RSV: (food) sacrificed to idols;

KJV: thing sacrificed unto idols

1981: offerkött; SB: avgudaofferkött; SF+1917: kött från avgudaoffer;

H: kött som var offrat åt avgudar;

å: det som var slaktat åt avguden;

PW: sådant som var offradt åt afgudar;

1883: afgudaoffer;

1703: det afgudom offradt war

eidôlolatrês (idolater/avgudadyrkare)

Rev 21:8

R21:8: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: idolater

1981+SB+SF+H+1917+Å: avgudadyrkare;

PW+1883+1703: afgudadyrkare

eidôlon

(idol/avgud)

Rev 9:20

R9:20: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: idol

1981+H: gudabild; SB+SF: avgudabild; 1917: avgud; Å: bild;

PW+1883: afgudabeläte; 1703: afgud

eidô: Se oida

 

 

eikosi

(twenty/tjugo)

John 6:16-21

J6:19: NAS+NIV+RSV: "three (miles)"; JW: twenty/'three (miles)'; KJV: twenty

1981: "en halvmil"; SB+SF+H: tjugo-; 1917+Å+PW+1883: tjugu-;1703: tjugu

eikôn

(image/avbild)

Rev 13:14

R13:14: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: image

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: bild; 1703: beläte

eimi

(be/vara)

No special study

John 1:1a: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: be

1981: finnas; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: vara

1703: wara

eipon: Se agoreuô

 

 

eirênê

(peace/fred-frid)

John 14:27

J14:27: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: peace

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: frid

eis

(prep with acc: into/

prep med ack: in i)

No special study

John 1:7: NAS+RSV+KJV: for; NIV: as; JW: into/for

1981+SF+H: som;

SB+Å+PW+1883+1703: till; 1917: såsom

(h)eis

(one/en-ett)

No special study

John 1:40: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: one 1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: en

eiserchomai

(come in-into/komma in-in i)

John 3:4-5

J3:4: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: enter 1981+SB+SF+H: komma in (i); 1917+Å+PW+1883+1703: gå in (i)

eisferô

(carry into/föra 'in i'/in)

John

18:15-16

Matt 6:13: NAS+NIV+RSV+KJV: lead (into); JW: bring

1981: utsätta; SB+SF+Å: föra in i; H+1917+1883+1703: inleda; PW: införa

eita

(next/därnäst)

John 2:3-5

John 13:5: NAS+RSV: then;

NIV+KJV: after that;

JW: afterward/after that

1981+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: sedan; SB: därefter

ek

(prep with gen: out of/

prep med gen: ut ur)

No special study

John 1:13: NAS+NIV+RSV+KJV: of;

JW: out of/from

1981+SB+SF+H+1917+Å: av; PW: ur; 1883+1703: af

(h)ekastos

(everyone/var och en)

John 6:5-7

J6:7: NAS: everyone; NIV+JW: each one; RSV: each of (them);

KJV: every one of (them)

1981: "de ... var";

SB+H+1917+Å: var och en;

SF: "alla ... var"; PW+1883: hvar och en; 1703: hwar

(h)ekaton

(a hundred/etthundra)

John 19:39

J19:39: NAS+RSV: a hundred;

NIV: "seventy-five pounds";

JW: hundred/a hundred; KJV: an hundred

1981: "trettio kilo"/100; SB: etthundra; SF+H+1917+Å: hundra;

PW+1883: ett hundra; 1703: hundrade

ekballô

(throw out/kasta ut)

John

2:13-15a

J2:15: NAS+RSV+KJV: drive (out of);

NIV: drive (from); JW: eject/drive (out of)

1981+SF+H+1917: driva (ut ur); SB: utdriva; Å: driva (ut från); PW+1883: drifva (ut ur); 1703: drifwa (ut af)

ekdikeô

(procure justice/utverka rättvisa)

Rev 6:10bb

R6:10: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: avenge 1981+SF: utkräva hämnd; SB: utkräva straff; H: kräva ut straff; 1917+Å: utkräva; PW+1883+1703: hämnas

ekei

(there/där)

No special study

John 2:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: there

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: där; PW+1703: der

ekeithen

(from there/därifrån)

John 4:43-45

J4:43: NAS: from there; NIV: "leave";

RSV: "depart"; JW: from there/"leave there"; KJV: thence

1981: "fortsätta";

SB+SF+H+1917+Å+1883: därifrån;

PW: derifrån; 1703: dädan

ekeinos

(that one/den där)

No special study

John 1:8: NAS+RSV+KJV: he;

NIV: he himself; JW: that (one)/he;

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883+1703: han; PW: denne

ekkenteô

(stab out/borra ut)

John

19:33-37

J19:37: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: pierce

1981+SB+SF+H: genomborra; 1917+Å+1883+1703: stinga; PW: nedsticka

ekklêsia

/(assembly) of called out- (församling) av utkallade/

Rev 1:4a

R1:4: NAS+NIV+RSV+KJV: church;

JW: ecclesia/congregation

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: församling

eklegô

(choose/utvälja)

John 6:70

R6:70: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: choose

1981+SF: välja ut; SB+H+1917+Å+PW+1883: utvälja;

1703: utwälja

eklektos

(chosen/utvald)

John 1:34

Rev 17:14:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: chosen

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW: utvald; 1883+1703: utkorad

ekmassô

(wipe off/torka av)

John 11:1-2

J11:2: NAS+NIV+RSV+KJV: wipe;

JW: wipe dry off/wipe dry

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883+1703: torka; PW: torka af

ekporeuomai

(go out/gå ut)

John 5:28-29

J5:29: NAS+RSV+KJV: come forth; NIV+JW: come out

1981+SF+1917: gå ut ur; SB: komma ut; H+PW: gå ut; Å+1883: gå (där)utur;

1703: framgå

ekteinô

(stretch out/sträcka ut)

John

21:18-19

J21:18: NAS+NIV+RSV+JW: stretch out; KJV: stretch forth

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW: sträcka ut; 1883+1703: uträcka

(h)ektos

(sixth/sjätte)

John 4:6b-7

J4:6: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: sixth

1981: "mitt på dagen";

SB+SF+H+1917+Å: sjätte;

PW+1883+1703: sjette

ekcheô

(pour out/hälla ut)

John

2:15b-17

J2:15: NAS+RSV+JW+KJV: pour out;

NIV: scatter

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: slå ut; 1703: bortspilla

elaia

(olive-tree/olivträd)

Rev 11:4

R11:4: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: olive tree

1981+SB+SF+H+1917: olivträd;

Å+1883: oljeträd; PW: oljoträd; 1703: oljoträ

elaion

(olive-oil/olivolja)

Rev 6:6bb

R6:6: NAS+NIV+RSV+KJV: oil;

JW: oil/olive oil

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: olja; 1703: oljo

elassôn-elattôn

(less/mindre)

John 2:6-10

J2:10: NAS: poorer; NIV: cheaper; RSV: poor (wine); JW: inferior; KJV: worse

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: sämre

elattoô-elassoô (lessen/förminska)

John 3:27-30

J3:30: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: decrease

1981+SF: bli mindre; SB+H+1917+Å+PW+1703: förminska; 1883: aftaga

elaunô

(drive/driva)

John 6:16-21

J6:19: NAS+NIV+RSV+KJV: row;

JW: impel/row

1981+SB+H+1917+1703: ro; SF+Å: komma; PW+1883: fara

elengchô

(convict/överbevisa)

John 3:19-21

J3:20: NAS+NIV+RSV: expose;

JW+KJV: reprove

1981+SB+SF: avslöja; H: komma i dagen; 1917: blotta; Å+1883: bestraffa; 1703: straffa

eleeinos

(pitiable/ömklig)

Rev 3:17bb

R3:17: NAS+KJV: miserable; NIV: pitiful; RSV+JW: pitiable

1981+1917+Å+PW: ömkansvärd;

SB+SF+H: beklagansvärd;

1883+1703: jämmerlig

eleutheros

(free/fri)

John 8:33-34

J8:33: NAS+RSV+JW+KJV: free;

NIV: set free

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: fri

eleutheroô

(set free/göra fri)

John 8:31-32

J8:32: NAS+RSV+KJV: make free;

NIV: set free; JW: free/set free

1981+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: göra fri; SB: frigöra

elefantinos

(of ivory/av elfenben)

Upp 18:12b

R18:12: NAS+RSV+KJV: of ivory;

NIV: made of ivory;

JW: made of ivory/of ivory

1981+SB+SF+H+1917+Å: av elfenben; PW+1883: af elfenben; 1703: af elphenben

(h)eligma

(medley/blandning)

John 19:39

 

(h)elissô

(wind/vira)

Rev 6:14a

R6:14: NAS+NIV+RSV+JW: roll up;

KJV: roll together

1981+SF: rulla ihop; SB: rulla upp;

H: rulla samman; 1917: rulla tillhopa; Å+PW+1883: hoprulla; 1703: tillslå

(h)elkos

(sore/varhärd)

Rev 16:2

R16:2: NAS+RSV+KJV: sore; JW: ulcer

1981+SF+H: böld;

SB+Å+PW+1883+1703: sår; 1917: sårnad

(h)elkyô

(draw/draga)

John

12:32-33

J12:32: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: draw

1981+SB+SF: dra; H+1917+Å+PW+1883+1703: draga

(h)elkô

(draw/dra)

John 6:41-44

J6:44: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: draw

1981+SF: dra; SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: draga

(H)ellên-(H)ellênis

(Greek-Greek woman/

grek-grekiska)

John 7:35-36

NAS+NIV+RSV+JW: Greek; KJV: Gentile

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: grek; 1703: hedning

(H)ellênikos

(Greek-grekiska)

Rev 9:11

R9:11: NAS+NIV+RSV: Greek;

JW: Greek (tongue)/Greek;

KJV: Greek tongue

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: grekiska; 1703: Grekisko

(H)ellênisti

(in Greek/på grekiska)

John

19:19-22

J19:20: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: in Greek

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: på grekiska; 1703: på Grekisko

elpizô

(hope/hoppas)

John 5:45-47

J5:45: NAS+NIV+RSV: set hope;

JW: hope/put hope; KJV: trust

1981+SF+H+1917+PW: sätta sitt hopp; SB+Å+1883+1703: hoppas

elpis

(hope/hopp)

No special study

(1 John 3:3)

1J3:3: NAS+NIV+JW+KJV: hope;

RSV: hope (verb)

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: hopp

emautou

(myself/mig själv)

John 5:30-32

J5:30: NAS: my own initiative; NIV: myself; RSV: my own authority;

JW: myself/my own initiative;

KJV: my own self

1981+SB+SF+H+1917+Å: mig själv; PW+1703: mig sjelf; 1883: mig själf

embainô

(step in/stiga i)

John 6:16-21

J6:17: NAS+NIV+RSV: get;

JW: enter/board; KJV: enter

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: stiga (i); 1703: stiga

emblepô

(see in/se i)

John 1:35-37

J1:36: NAS+KJV: look upon; NIV: see; RSV: look at; JW: look on/look at

1981+H+1917+Å+PW+1883: se på;

SB+SF: se; 1703: få se

embrimaomai

(be indignant-vara uppbragt)

John

11:33-38a

J11:33: NAS+NIV+RSV: be deeply moved; JW+KJV: groan

1981: bli upprörd;

SB+SF: bli häftigt upprörd;

H: bli starkt upprörd; 1917: upptändas;

å: bli djupt gripen; PW: varda förbittrad; 1883: blifva förbittrad; 1703: förbittra sig

emos

(my-mine/min)

No special study

John 3:29: NAS+NIV+RSV+JW: mine; KJV: my

1981+SB+H+Å+PW+1883+1703: min;

SF: jag; 1917: mig

empimplêmi

(fulfil with/uppfylla med)

John 6:8-13

J6:12: NAS+KJV: fill;

NIV: have enough (to eat);

RSV: eat one's fill;

JW: fill within/have one's fill

1981: äta sig mätt; SB+H+Å: bli mätt; SF+1917+1883: vara mätt;

PW: blifva mättad; 1703: wara mätt

emporion

(trading-place/handelsplats)

John

2:15b-17

J2:16: NAS+JW+KJV: merchandise; NIV: market; RSV: trade

1981+SF: salu-; SB: köpenskap; H: varu-;

1917+Å+PW+1883+1703: marknads-

emporos

(trader/partihandlare)

Rev 18:3b

R18:3: NAS+NIV+RSV+KJV: merchant; JW: traveling merchant

1981+SB+SF+H+1917+PW+1883+1703: köpman; Å: storhandlare

emprosthen

(in front of/framför)

John

1:14b-15

J1:15: NAS: "have a higher rank";

NIV: "have surpassed"; RSV+KJV: before; JW: in front;

1981+SB+SF+1917+Å+PW+1883: före;

H: förmer; 1703: för

emfanizô

(make conspicuous/göra tydlig)

John

14:19-21

J14:21: NAS: disclose; NIV: show; RSV+KJV: manifest;

JW: make apparent/plainly show

1981: visa; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1907: uppenbara

emfysaô

(puff on/pusta på)

John

20:21-23

20:22: NAS+NIV+RSV+KJV: breath on;

JW: blow in/blow upon

1981+SB+SF+H+1917: andas på; Å+PW+1883+1703: blåsa på

en

(in/i)

No special study

John 1:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: in

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: i

enatos

(ninth/nionde)

Rev

21:19-20

R21:20: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: ninth

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: nionde

endekatos

(eleventh/elfte)

Rev

21:19-20

R21:20:

NAS+NIV+RSV+JW+KJV: eleventh

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: elfte; 1703: ellofte

endyô

(set in/sjunka i)

Rev 1:13b

R1:13: NAS: clothe in; NIV: dress in; RSV+KJV: clothe with;

JW: clothe/clothe with

1981: i klädnad; SB: ikläda; SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: kläda i

endômêsis

(building material/ byggnadsmaterial)

Rev 21:18

R21:18: NAS: material; NIV: "be made of"; RSV: "be built of"; JW: structure;

KJV: building

1981+SF+H+1917: "vara byggd av";

SB: byggnadsmaterial; Å: inbyggnad;

PW: öfverbyggnad; 1883: "vara byggd af"; 1703: byggning

enthade

(hitherward/hitåt)

John 4:13-15

J4:15: NAS+NIV+RSV: here;

JW: here/to this place; KJV: hither

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883+1703: hit; PW: ända hit

eniautos

(period of time/tidsperiod)

John

11:49-50

J11:49: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: year

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: år

entafiazô

(embalm/balsamera)

John 19:40

J19:40: NAS+NIV+RSV: burial;

JW: be preparing for burial; KJV: bury

1981: "vid en gravläggning";

SB+Å: begrava; SF+H: begravnings-;

1917: "vid tillredelse till begravning";

PW: begrafva; 1883: tillreda till begrafning; 1703: begrafwa

entafiasmos (embalming/balsamering)

John 12:7-8

J12:7: NAS+NIV+RSV+JW: burial;

KJV: burying

1981+SF+H+1917+Å: begravnings-;

SB: begravning; PW+1883: begrafning; 1703: begrafwelse

entellô, -omai

(enjoin/ålägga)

John

14:30-31

J14:31: NAS+KJV: give commandment; NIV+RSV: command;

JW: (give commandment)

1981+SB+SF+Å: befalla;

1917+Å+1883: bjuda; PW+1703: buda

enteuthen

(from here/härifrån)

John

2:15b-17

J2:16: NAS+RSV: (away); NIV: of here;

JW: from here; KJV: hence

1981+SF: (bort);

SB+H+1917+Å+PW+1883: härifrån;

1703: hädan

entolê

(commandment/bud)

John

10:17-18

J10:18: NAS+JW+KJV: commandment; NIV: command; RSV: charge

1981: "bestämt"; SB+SF+1917+Å+PW+1883+1703: bud;

H: uppdrag

entylissô

(shroud in/svepa in)

John

20:5a,7-10

J20:7: NAS+RSV: roll up; NIV: fold up;

JW: roll/roll up; KJV: wrap together

1981: hoprulla;

SB+H+1917+Å+PW+1883: hopveckla;

SF: hopvika; 1703: tillhopasvepa

enôpion

(in the very eyes of/

inför (någons) ögon)

John 20:30

J20:30: NAS+NIV+RSV+KJV: in the presence of; JW: in the sight/before

1981+SB+1917+Å+PW+1883+1703: i (någons) åsyn; SB: inför;

H: i (någons) närvaro

(h)ex

(six/sex)

John 2:6-10

J2:6: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: six

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: sex

exagô

(lead out/leda ut)

John 10:2-4

J10:3: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: lead out

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: föra ut; 1703: leda ut

(h)exakosioi

(six hundred/sexhundra)

Rev 13:18b

R13:18: NAS+RSV+JW+KJV: six hundred; NIV: 6(66)

1981: 6(66); SB+SF+PW: sexhundra; H+1917+Å+1883: sex hundra;

1703: sexhundrad

exaleifô

(wipe out/torka ur)

Rev 3:5b

R3:5: NAS: erase; NIV+KJV: blot out;

RSV: blot; JW: wipe out/blot out

1981: stryka; SB+1917+1883: utplåna; SF+H: stryka ut; Å: utstryka;

PW: skrapa ut; 1703: utskrapa

exerchomai

(come out-out of/

komma ut-ut ur)

John 1:43-44

NAS+KJV: go forth; NIV: leave; RSV: go; JW: go out/depart

1981: bege sig därifrån; SB: gå vidare; SF+1917: gå därifrån; H+Å+1883: gå; PW+1703: gå ut

exesti(n)

(it is permitted-det är tillåtet)

John 5:9b-13

J5:10: NAS: it is permissible;

NIV: "the law forbids";

RSV+JW+KJV: it is lawful

1981+SF: få; SB: det är lagligt; H: ha lov; 1917+Å: det är lovligt;

PW: det är tillåtet; 1883: är lofligt;

1703: är lofligit

exetazô

(search out/utforska)

John

21:12-14

J21:12: NAS: question;

NIV+RSV+KJV: ask; JW: search out/inquire

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: fråga; 1703: spörja

exêgeomai

(be in command out/anföra ut)

John 1:18

J1:18: NAS+JW: explain;

NIV+RSV: make known; KJV: declare

1981+Å+PW: förklara;

SB+1917+1703: kungöra; SF: göra känd; H+1883: uppenbara

(h)exêkonta

(sixty/sextio)

Rev 11:3

R11:3: NAS+RSV+JW: sixty; NIV: 60;

KJV: threescore

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: sextio

exousia

(judicial authority/

rättslig myndighet)

John 1:12-13

J1:12: NAS+NIV: right; RSV+KJV: power; JW: authority

1981+SF+H: rätt; SB+1917+Å+PW+1883: makt; 1703: magt

exypnizô

(rouse out of sleep/

väcka ut ur sömn)

John

11:11-13

J11:11: NAS+RSV+KJV: awake out of sleep; NIV: wake up;

JW: get out of sleep/awake from sleep

1981+SF+H: väcka; SB+1883: uppväcka; 1917+Å+PW: väcka upp; 1703: uppwäcka

exô

(outside/utanför)

John 9:34-37

J9:34: NAS+NIV+RSV: out; JW: outside/out

1981+SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: ut; SF: bort

(h)eortê

(feast/högtid)

John 2:23-25

J2:23: NAS+NIV+RSV+KJV: feast;

JW: festival

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: högtid; 1703: högtidsdag

epangelia

(promise/löfte)

No special study

(1 John 2:25)

1J2:25: NAS+KJV: promise;

NIV+RSV: "epangelia" not translated;

JW: promise/promised thing

1981+SF+1917: "epangelia" ej översatt; SB+H+Å+PW+1883+1703: löfte

epangellomai

(promise/lova)

No special study

(1 John 2:25)

1J2:25: NAS: "epangellomai" not translated; NIV+RSV+JW+KJV: promise

1981+SB+SF+1917+Å: lova; H: ge (löfte); PW+1883: lofva; 1703: lofwa

epairô

(lift upon-on-against/

lyfta uppå-på-emot)

John 4:35-36

J4:35: NAS+RSV+JW+KJV: lift up;

NIV: open

1981+SF: lyfta; SB+1917+Å+PW+1883+1703: lyfta upp;

H: "se ... omkring"

epanô

(above/ovanpå)

John 3:31-32

J3:31: NAS+NIV+RSV+KJV: above;

JW: up above/over

1981+SB+SF+H+1917+Å: över;

PW+1883: öfver; 1703: öfwer

eparatos

(accursed/fördömlig)

John 7:47-49

J7:49: NAS+RSV: accursed; NIV: curse on; JW: accursed/accursed people; RSV: cursed

1981: förtappad; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: förbannad

epaurion

(on following day/

på följande dag)

John 1:29

J1:29: NAS+RIV+RSV+KJV: the next day; JW: to the morrow/the next day

1981+SF: nästa dag; SB: den följande dagen; 1917+Å+1883: dagen därefter;

H: följande dag; PW+1703: dagen derefter

epei

(since/emedan)

John

13:28-30

J13:29: NAS+RSV+KJV: because;

NIV+JW: since

1981+SB+SF+H+1917+Å: eftersom; PW+1883: emedan; 1703: efter

epeita

(thereupon/därpå)

John 11:6-10

J11:7: NAS+NIV+RSV+KJV: then;

JW: thereupon/then

1981+SB+H+PW: sedan; SF+Å: (därefter); 1917+1883: men; 1703: (derefter)

ependytês

(outer garment/ytterklädnad)

John 21:7b

J21:7: NAS+NIV: outer garment;

RSV: clothe; JW: top garment;

KJV: fisher's coat

1981+SF: ytterplagg;

SB+H+1917+Å: överklädnad;

PW+1883: öfverklädnad; 1703: kjortel

eperchomai

(come upon-on-against/

komma uppå-på-emot)

John 6:22-24

Luke 1:35: NAS+NIV+RSV+KJV: come (upon); JW: come over/come

1981+SB+SF+H+1917+Å: komma (över); PW+1883: komma (öfver);

1703: komma (öfwer)

eperôtaô

(question/utfråga)

John 9:18-23

J9:23: NAS+NIV+RSV+KJV: ask;

JW: question upon/question

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW: fråga; 1883+1703: spörja

epi

(prep with gen: upon/

prep med gen: uppå)

No special study

John 6:2: NAS+NIV+RSV+KJV: on;

JW: upon

1981: "genom att"; SB+Å+PW: på; SF+Å+1917+1883+1703: med

epi

(prep with dat: on/

prep med dat: på)

No special study

John 4:6: NAS+NIV: by; RSV: beside;

JW: upon/at; KJV: on

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: vid; 1703: wid

epi

(prep with ack: against/

prep med ack: emot)

No special study

John 1:32: NAS: upon; NIV+RSV: on; JW+KJV: upon

1981+SB+SF+H+1917+Å: över;

PW+1883: öfver; 1703: på

epiballô

(throw upon-on-against/

kasta uppå-på-emot)

John 7:30-31

J7:30: NAS+NIV+RSV+KJV: lay (on);

JW: impose/lay

1981: lyfta (mot); SB: lägga (på); SF+H+Å+PW+1883: bära (på);

1917: komma (vid); 1703: komma (wid)

epigeios

(earthly/jordisk)

John 3:9-12

J3:12: NAS+NIV?RSV+JW+KJV: earthly

1981+SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: jordisk; SF: höra jorden till

epididômi

(ge på/give on)

John

13:26-27

Matt 7:9: NAS+NIV+RSV+KJV: give;

JW: give upon/hand

1981+SB+SF+H: ge; 1917: räcka; Å: giva; PW+1883: gifva; 1703: bjuda

epithymeô

(desire/ha begärelse)

Rev 9:6

R9:6: NAS+NIV+RSV: long;

JW+KJV: desire

1981+SB+SF+PW: önska; H+1883: längta; 1917+Å: åstunda; 1703: begära

epithymia

(desire/begärelse)

John 8:43-44

J8:44: NAS+NIV+RSV+JW: desire;

KJV: lust

1981: önska; SB+SF: begärelse; H: åtrå; 1917+Å+PW+1883+1703: begär

epikeimai

(lie on/ligga på)

John

11:38b-39

J11:38: NAS: lie (against); NIV: lie (across); RSV+KJV: lie (upon); JW: lie

1981+SF: "epikeimai" ej översatt; SB: ligga; H: vara ställd (framför);

1917+PW+1803: ligga (framför);

å: ligga (ovanpå); 1703: ligga (uppå)

(epimenô-

stay on/stanna på /platsen/)

(John 8:6b-8)

J8:7: NAS: persist in; NIV: keep on; RSV+KJV: continue;

JW: remain upon/persist in

1981: envisas med; SB: fortsätta;

SF: stå kvar; H: ihärdigt upprepa;

1917: stå fast vid; Å+PW: fortfara;

1883: vidblifva; 1703: stå fast på

epipiptô

(fall upon/on/against-

falla uppå/på/emot)

John

13:23-25

Mark 3:10: NAS: press about;

NIV: push forward; RSV+KJV: press upon; JW: fall upon

1981: tränga på; SB: ansätta;

SF+H: tränga inpå; 1917: bliva överlupen;

å: överfalla; PW: öfverfalla;

1883: falla öfver; 1703: öfwerfalla

epistrefô

(turn /oneself/ next to-

vända /sig/ intill)

John

21:20-23

J21:20: NAS: turn around; NIV+RSV: turn; JW+KJV: turn about

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: vända sig om; 1703: wända sig om

epitithêmi

(put upon/on/against-

sätta uppå/på/emot)

John 9:10-15

J9:15: NAS: apply; NIV+RSV: put (on);

JW: put upon/put;

1981+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: lägga (på); SB: lägga

epitrepô

(give permission-ge tillåtelse)

John 19:38

J19:38: NAS: grant permission;

NIV: "with permission";

RSV+KJV: give leave;

JW: permit/give permission

1981+SB+SF+Å+PW: tillåta; H: ge tillåtelse; 1917+1883+1703: tillstädja

epichriô

(anoint upon/on/against-

smörja uppå/på/emot)

John 9:6-7

John 9:11: NAS+RSV+KJV: anoint;

NIV: put on; JW: anoint upon/smear on

1981:stryka (på); SB+SF+H+1917+PW+1883+1703: smörja;

å: smörja på

epouranios

(heavenly/himmelsk)

John 3:9-12

J3:12: NAS+NIV+RSV+KJV: heavenly;

JW: heavenly (thing)/heavenly thing

1981+SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: himmelsk; SF: höra himlen till

(h)epta

(seven/sju)

Rev 1:4a

R1:4: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: sju

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: sju

eraunaô/ereunaô (investigate/forska-forska i)

John 5:38-40

J5:39: NAS+RSV+JW+KJV: search;

NIV: study diligently

1981+SB+SF+H: forska i; 1917+Å+PW+1883: rannsaka; 1703: ransaka

ergazomai

(work/arbeta) verb

John 3:19-21

J3:21: NAS+RSV+KJV: write; NIV: do;

JW: work;

1981: "ergazomai" ej översatt;

SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: göra

ergon

(work/gärning) noun

John 3:19-21

J3:19: NAS+NIV+RSV+KJV: deed;

JW: work

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: gärning; PW+1703: gerning

ereunaô: See eraunaô

John 5:38-40

 

erêmos

(desolate/ödelagd)

John 1:22-25

J1:23: NAS+RSV+KJV: wilderness;

NIV: desert; JW: desolate/wilderness

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: öken

erêmoô

(desolate/ödelägga)

Rev 17:16a

R17:16: NAS+RSV: (make) desolate;

NIV: ruin; JW: desolate/devastate

1981+SF+1917: göra utblottad;

SB+PW: göra ödelagd; H: plundra;

Å+1883: göra öde; 1703: lägga öde

erion

(wool/ull)

Rev 1:14a

R1:14: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: wool

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: ull

(h)ermêneuô

(interpret/uttyda)

John 1:38-39

John 1:42: NAS: translated mean; RSV: mean; NIV+JW: translate;

KJV: by interpretation

1981+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: betyda; SB: uttyda

erchomai

(come/komma)

No special study

John 1:7: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: come

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: komma

erôtâo

(ask/fråga)

John 1:21a

J1:21: NAS+NIV+RSV+KJV: ask;

JW: question/ask

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: fråga

esthiô

(eat/äta)

John 4:31-34

J4:31: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: eat

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: äta

eschatos

(last/sist)

John 6:37-40

J6:39: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: last

1981+Å: sist; SB+SF+H+1917+PW+1883+1703: ytterst

esô

(inside/innanför)

John

20:26-29

J20:26: NAS: inside; NIV+RSV: in (the house); JW: inside/indoors; KJV: within

1981: "samlade";

SB+Å+PW+1883+1703: inne;

SF+H: där inne; 1917: därinne

esôthen

(from inside/inifrån)

Rev 4:8a

R4:8: NAS+RSV+KJV: within; NIV: under; JW: from inwardly/underneath

1981: inåt; SB: inuti; SF: på insidan; H+1917+1883: "under (vingarna)";

å: inifrån; PW: invändig; 1703: innantill

(h)eteros

(the other/den andre)

John

19:33-37

J19:37: NAS+NIV+RSV+KJV: another;

JW: different

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: en annan; 1703: en annor

eti

(yet-still; yet-any longer/

ännu-ännu längre)

John 4:35-36

J4:35: NAS+RSV+JW+KJV: yet; NIV: more

1981: "till"; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: ännu

(h)etoimazô

(make ready/göra redo)

John 14:1-3

J14:2: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: prepare

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: bereda

(h)etoimos

(ready/redo)

John 7:6-9

J7:6: NAS: opportune; NIV: right;

RSV: here; JW: ready/at hand; KJV: ready

1981+SF: rätt; SB: tillreds; H: inne; Å+PW+1883+1703: redo; 1917: läglig

etos

(year/år)

John 2:19-22

J2:20: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: year

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: år

euangelizô

(give/bring a good little message ge/'komma med' ett gott litet budskap)

Rev 10:7

R10:7: NAS: preach; NIV+RSV: announce; JW: declare as good news; KJV: declare

1981: ge det goda budskapet;

SB: förkunna glädjebudet;

SF: ge glädjebudskapet; H: lova;

1917: förkunna det glada budskapet;

å: förkunna glädjebudskapet;

PW+1883: gifva det glada budskapet;

1703: förkunna

euangelion

(good little message/

gott litet budskap)

Rev 14:6

R14:6: NAS+NIV+RSV+KJV: gospel;

JW: good news/glad tidings

1981+SB+SF+H+1917+PW+1883: evangelium; Å: glädjebudskap;

1703: Evangelium

eutheôs

(straightaway/genast)

John 6:16-21

J6:21: NAS+NIV+RSV+KJV: immediately; JW: immediately/directly

1981: med ens; SB+H: genast;

SF: "redan framme";

1917+Å+PW+1883: strax; 1703: i det samma

euthyno

(straighten/räta ut)

John 1:22-25

J1:23: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: make straight

1981+SB+SF: göra rak; H: bana;

1917: jämna; Å+PW+1883: göra rät;

1703: rödja

euthys

(adj. straight/rak;

adv. straight off/strax)

John

13:28-30

J13:30: NAS+RSV: immediately;

NIV: as soon as; JW: at once/immediately

1981+SB+SF+H: genast; 1917+Å+PW+1883: strax; 1703: straxt

eulogeô

(bless/välsigna)

John

12:12-13

J12:13: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: bless

1981+SB+SF+H+1917+PW+1883: välsigna; Å: prisa; 1703: wälsigna

eulogia

(blessing/välsignelse)

Rev 5:12bb

R5:12: NAS+RSV+JW+KJV: blessing;

NIV: praise

1981: lovsång; SB: välsignelse;

SF: tacksägelse; H: lovprisning;

1917+Å: lov; PW+1883+1703: lof

(h)euriskô

(find/finna)

John 1:40-41

J1:41: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: find

1981: träffa; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: finna

eufrainô, -omai

(cheer-be cheerful/

göra glad-göra sig glad)

Rev 11:10a

R11:10: NAS+RSV+KJV: make merry;

NIV: celebrate;

JW: make oneself well-minded/enjoy oneself

1981+SF: jubla; SB+Å: fröjdas;

H+PW: glädja sig; 1917+1883: glädjas; 1703: fröjda sig

Eufratês

(the Euphrates/Eufrat)

Rev 9:14

R9:14: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Euphrates

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Eufrat; 1703: Euphrates

eucharisteô

(be thankful/vara tacksam)

John 6:8-13

J6:11: NAS+NIV+RSV+KJV: give thanks; JW: thank/give thanks

1981+SB+SF+1917+Å+PW+1883+1703: tacka; H: be bordsbönen

eucharistia (thankfulness/tacksamhet)

Rev 4:9a

R4:9: NAS+NIV+RSV+KJV: thanks;

JW: thanksgiving

1981+SF: tacka; SB+H+Å+PW: tacksägelse; 1917+1883+1703: tack

euônymos

(of good name/med gott namn)

Rev 10:2b

R10:2: NAS+NIV+RSV+KJV: left;

JW: left (one)/left one;

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: vänster; PW: venster; 1703: wenster

Efesos

(Ephesos/Efesos)

Rev 1:11b

R1:11: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Ephesus

1981: Efesos; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Efesus; 1703: Epheso

Efraim

(Ephraim/Efraim)

John

11:53-54

J11:54: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Ephraim;

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Efraim; 1703: Ephrem

echthes

(yesterday/i går)

John 4:51-53

J4:52: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: yesterday

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: i går

echthros

(enemy/fiende)

Rev 11:5

R11:5: NAS+NIV+JW+KJV: enemy;

RSV: foe

1981+SB+SF+H+Å+PW+1883+1703: fiende; 1917: ovän

echô

(have/ha-hava)

No special study

John 3:15: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: have

1981+SB+SF+H: ha; 1917+Å: hava; PW+1883: hafva; 1703: få

(h)eôs

(till/ända till-ända till dess att)

John 2:6-10

J2:7: NAS+NIV+RSV+KJV: to; JW: until/to

1981+SF+H+1917+PW+1883: ända till;

SB: tills; Å: ända tills; 1703: "öfwerfull"

Zaboulôn

(Zabulon/Sabulon)

Rev 7:4-8

R7:8: NAS+NIV+RSV+JW: Zebulun;

KJV: Zabulon

1981+SF: Sebulon; SB+H+1917+Å+PW+1883: Sabulon;

1703: Zabulon

zaô

(live/leva)

John

4:10b-12

J4:10: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: live

1981+SB+SF+H+1917+Å: leva;

PW+1883: lefva; 1703: lefwa

Zebedaios

(Zebedee/Sebedaios)

John 21:1-3

J21:2: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Zebedee

1981: Sebedaios;

SB+SF+H+1917+Å+1883: Sebedeus; PW+1703: Zebedeus

zestos

(boiling/kokande)

Rev

3:15b-17a

R3:15: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: hot

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883+1703: varm; PW: het

zêlos

(zeal/iver)

John

2:15b-17

J2:17: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: zeal

1981: lidelse; SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: nitälskan; SF: iver

zêloô

(be zealous/vara ivrig)

Rev 3:19b

Acts 7:9: NAS+JW: become jealous;

NIV: be jealous; RSV: jealous;

KJV: move with envy

1981+SB: gripas av avund;

SF: bli avundsjuk; H: ta saken på allvar; 1917: med all flit; Å: avundas; PW: vara flitig; 1883: göra sin flit; 1703: wara flitig

zêteô

(seek/söka-söka efter)

John 1:38-39

J1:38: NAS+RSV+KJV: seek; NIV: want; JW: seek/look for

1981+SF+1917: vilja; SB+Å+PW+1883+1703: söka; H: önska

zêtêsis

(searching/undersökning)

John 3:25-26

J3:25: NAS+RSV: discussion;

NIV: argument; JW: seeking/dispute;

KJV: question

1981: "kom att diskutera"; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: tvist;

1703: spörsmål

zygos

(yoke/ok)

Rev 6:5b

R6:5: NAS+NIV: pair of scales;

RSV: balance; JW: yoke/pair of scales;

KJV: pair of balances

1981+SB+SF+Å+PW: våg;

H+1917+1883: vågskål; 1703: wågskål

zôê

(life/liv)

John 1:4

J1:4: NAS+NIV+RSV+JW+KJV:: life

1981+SB+SF+H+1917+Å: liv; PW+1883+1703: lif

zônê

(girdle/gördel)

Rev 1:13b

R1:13: NAS+RSV+JW+KJV: girdle;

NIV: sash

1981+SB+SF+H+1917+PW+1883+1703: bälte; Å: gördel

zônnymi

(gird-gird oneself/

omgjorda-omgjorda sig)

John

21:18-19

J21:18: NAS+RSV+JW+KJV: gird;

NIV: dress

1981+SF+H: spänna bältet om; SB+1917+Å+PW+1883+1703: omgjorda

zôon

(living being/levande varelse)

Rev 4:6b

R4:6: NAS+NIV+RSV: living creature;

JW: living (creature)/living creature;

KJV: beast

1981: varelse; SB+H+Å: livsväsen; SF+1917: väsen; PW: lefvande väsen; 1883+1703: djur

zôopoieô

(make alive/göra levande)

John 5:19-21

J5:21: NAS+NIV+RSV: give life;

JW: make alive; KJV: quicken

1981+SF+1917: ge liv;

SB+H+Å: göra levande;

PW+1883: göra lefvande;

1703: göra lefwande

ê

(or/eller)

No special study

John 2:6: NAS+RSV+JW+KJV : or; NIV: to

1981+SF: "omkring"; SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: eller

êdê

(already/allaredan)

John 3:16-18

J3:18: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: already

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: redan; 1703: redo

(h)êkô

(arrived, have/anlänt, har)

John 2:3-5

J2:4: NAS+NIV+RSV: have come;

JW: be arriving/have come; KJV: be come

1981+SB+SF+H+PW+1883: har kommit; 1917+Å+1703: vara kommen

(ê)lias

(Elijah/Elia)

John 1:21a

J1:21: NAS+NIV+RSV+JW: Elijah;

KJV: Elias

1981+SF: Elia; SB+H+1917+Å+PW+1883+1703: Elias

(h)êlikia

(bodily growth/kroppslig växt)

John 9:18-23

J9:21: NAS+NIV+RSV+KJV: of age;

JW: prime of life/of age

1981+SF+H+1917+PW: gammal nog;

SB: ålder; Å+1883: ålder (inne);

1703: åldrig nog

(h)êlios

(sun/sol)

Rev 1:16b

R1:16: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: sun

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: sol

(h)êlos

(nail/spik)

John

20:24-25

J20:25: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: nail

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: spik

(h)êmeis

(we/vi)

No special study

John 1:16: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: we

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: vi; 1703: wi

(h)êmera

(day/dag)

No special study

John 1:39: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: day

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: dag

(h)êmeteros

(our/vår)

No special study

(1 John 1:3)

1J1:3: NAS+NIV+RSV+KJV: our;

JW: our/ours

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: vår; 1703: wår(t)

(h)êmisys

(half/halv)

Rev 11:9

R11:9: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: half

1981+SB+SF+H+1917+Å: halv; PW+1883+1703: half

(h)êmiôrion

(little half-hour/halv liten stund)

Rev 8:1

R8:1: NAS+NIV+RSV+KJV: half an hour; JW: half hour;

1981+SB+SF+1917+Å: halv timme;

H: halvtimme; PW+1883: half timme;

1703: half stund

(ê)saias

(Isaiah/Jesaja)

John 1:22-25

J1:23: NAS+NIV+RSV+JW: Isaiah;

KJV: Esaias

1981+SB+SF: Jesaja; H+1917+Å+JW+1883+1703: Esaias

thalassa

(sea/hav)

John 6:1-4

J6:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: sea

1981+SB+SF+H+1917: sjö; Å: hav; PW+1883+1703: haf

thanatos

(death/död)

John 5:22-24

J5:24: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: death

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: död

tharseô

(be confident/visa tillit)

John 16:33

J16:33: NAS+JW: take courage;

NIV: take heart; RSV+KJV: be of good cheer

1981: inte vara orolig;

SB+SF+H+1917+Å: vara vid gott mod;

PW+1883: vara vid godt mod;

1703: wara wid en god tröst

thauma

(wonderment/förundran)

Rev 17:6

R17:6: NAS+NIV+RSV: "thauma" not translated; JW: wonderment;

KJV: admiration

1981: förundran; SB+Å: undran; SF+H+1917+PW+1883+1706: "thauma" ej översatt

thaumazô

(wonder/förundra sig)

John 3:6-7

J3:7: NAS+RSV+KJV: marvel;

NIV: surprise; JW: wonder/marvel

1981+SF: vara förvånad; SB+1917+Å+PW+1883+1703: förundra sig; H: bli häpen

thaumastos (wondrous/förunderlig)

John 9:28-30

J9:30: NAS: amazing thing;

NIV: remarkable; RSV: be a marvel;

JW: marvelous (thing)/be a marvel;

KJV: marvellous thing

1981+SF: märklig; SB+H+Å+PW+1883: underlig; 1917: förunderlig; 1703: underligit

theaomai

(view/betrakta)

John

1:14b-15

J1:14: NAS+RSV+KJV: behold; NIV: see; JW: view/have a view

1981+SB+SF+H+1917+1703: se;

Å+PW: betrakta; 1883: skåda

theion

(sulphur/svavel)

Rev 9:17

R9:17: NAS+KJV: brimstone; NIV: sulfur; RSV+JW: sulphur

1981+SB+SF+H+1917+Å: svavel; PW+1883: svafvel; 1703: swafwel

theiôdês

(sulphurous/svavelaktig)

Rev 9:17

R9:17: NAS: (color of) brimstone;

NIV: yellow as sulfur;

RSV: (colour of) sulphur;

JW: sulphurlike/sulphur-yellow;

KJV: (of) brimstone

1981+SB+SF+H+1917+Å: svavelgul;

PW: svafvelfärgad; 1883: svafvelgul;

1703: swafwels-

thelêma

(will/vilja)

John 1:12-13

J1:13a: NAS+RSV+JW+KJV: will;

NIV: decision (13b: will)

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: vilja; 1703: wilja

thelô

(want/vilja)

John 1:43-44

J1:43. NAS: purpose; NIV+RSV: decide; JW: will/desire; KJV: will

1981: tänka; SB+1917+Å+PW+1883: vilja; SF+H: besluta; 1703: wilja

themelios, -on

(base/grundval)

Rev 21:14

R21:14: NAS: foundation stone;

NIV+KJV: foundation;

JW: foundation (stone)/foundation stone

1981+SB+SF+H+1917: grundsten; Å+PW+1883: grundval; 1703: grundwal

theos

(God/Gud)

No special study

John 1:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: God

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Gud

theos

(God/Gud)

No special study

John 1:1: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: God

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: Gud

theosebês (godfearing/gudfruktig)

John 9:31-33

J9:31: NAS: God-fearing; NIV: godly man; RSV: worshiper of God;

JW: God-revering/God-fearing;

KJV: worshipper of God

1981: "fruktar Gud"; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: gudfruktig

therapeia

(attendance/vård)

Rev 22:2b

R22:2: NAS+NIV+RSV+KJV: healing;

JW: cure/curing

1981: läkemedel;

SB+SF+H+1917+Å+1883: läkedom;

PW: botande; 1703: helbregdo

therapeuô

(attend/ge-få vård)

John 5:9b-13

J5:10: NAS+RSV+JW+KJV: cure; NIV: heal

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: bota; 1703: wara helbregda

therizô

(harvest/skörda)

John 4:35-36

J4:36: NAS+RSV+KJV: reap; NIV: "reaper"; JW: harvest/reaper

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: skörda; 1703: uppskära

therismos

(harvest/skörd)

John 4:35-36

J4:35: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: harvest

1981+SB+SF+Å+PW: skörd;

H+1917+1883: skördetid;

1703: skördetimme

thermainomai

(warm oneself/värma sig)

John

18:17-18

J18:18: NAS+RSV+JW+KJV: warm oneself; NIV: keep warm

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: värma sig; 1703: wärma sig

theôreô

(look at/titta på)

John 2:23-25

J2:23: NAS: behold; NIV+RSV+KJV: see; JW: behold/view

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: se

thêkê

(repository/förvaringsplats)

John

18:10-11

J18:11: NAS+RSV+JW+KJV: sheath;

NJV: "thêkê" not translated

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: skida; 1703: skidona

thêrion

(little wild animal/litet vilt djur)

Rev 6:8

R6:8: NAS+NIV+RSV+JW: wild beast; KJV: beast

1981+SF: vilt djur; SB+H+1917+Å+PW+1883: vilddjur;

1703: wilddjur

thlipsis

(oppression/betryck)

John

16:21-22

J16:21: NAS+NIV+RSV+KJV: anguish;

JW: tribulation

1981: plåga; SB+SF: smärta;

H: "vad (någon) har lidit;

1917+PW: vedermöda; Å+1883: nöd;

1703: bedröfwelse

thnêskô

(decease/avlida)

John

11:43-44

J11:44: NAS: die; NIV+RSV: "dead man"; JW: die/be dead; KJV: be dead

1981+SF+H+Å+PW+1883: "den döde"; SB+1917+1703: vara död

thremma

(livestock-kreatursbesättning)

John

4:10b-12

J4:12: NAS+RSV+KJV: cattle;

NIV: "flock and herd";

JW: nourishedone/cattle

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: boskap

thrêneô

(wail/klaga)

John 16:20

J16:20: NAS+RSV+KJV: lament;

NIV: mourn; JW: wail

1981+SB+H: klaga; SF+1917+Å+PW+1883+1703: jämra sig

thrix

(hair/hår)

See also trichinos

John 11:1-2

J11:2: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: hair

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: hår

thronos

(throne/tron)

Rev 1:4b

R1:4: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: throne

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: tron; 1703: stol

Thyateira

(Thyatira/Thyatira)

Rev 1:11b

R1:11: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Thyatira

1981+1703: Thyatira; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883: Tyatira

thygatêr

(daughter/dotter)

John

12:14-15

J12:15: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: daughter

1981+SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: dotter

thyïnos

(of citrus tree/av sötcitronträd)

Rev 18:12b

R18:12: NAS+NIV: of citron (wood);

RSV: of scented (wood);

JW: (of) thyine/most precious (wood);

KJV: (of) thyine (wood)

1981+SF: tuja-;

SB+H+1917+Å: välluktande; PW: vällukts-; 1883: lukt-; 1703: Thynen

thymiama

(incense/rökelse)

Rev 5:8b

R5:8: NAS+NIV+RSV+JW: incense;

KJV: odour

1981+SB+SF+H+1917: rökelse; Å+PW+1883: rökverk; 1703: rökwerk

thymos

(passion/lidelse)

Rev 12:12b

R12:12: NAS+RSV+KJV: wrath; NIV: fury; JW: anger

1981: raseri;

SB+SF+1917+Å+PW+1883: vrede;

H: "rasande vrede"; 1703: wrede

thyra

(door/dörr)

John 10:1

J10:1: NAS+RSV+JW+KJV: door;

NIV: gate

1981: grind; SB+SF+H+1917+Å+PW+1883+1703: dörr

thyrôros

(doorkeeper/dörrvakt)

John 10:2-4

J10:3: NAS+JW: doorkeeper;

NIV: watchman; RSV: gatekeeper;

KJV: porter;

1981: grindvakt; SB: dörrvakt; SF+H+1917+Å+PW+1883: dörrvaktare; 1703: dörrawård

thysiastêrion

(sacrificial altar/offeraltare)

Rev 6:9

R6:9: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: altar

1981+SB+SF+H+1917+PW+1883+1703: altare; Å: offerbord

thyô

(sacrifice/offra)

John 10:10

J10:10: NAS+NIV+RSV+KJV: kill; JW: slay

1981+SB+SF+H+1917+Å+1883: slakta; PW+1703: slagta

Thômas

(Thomas/Tomas)

John

11:14-16

J11:16: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: Thomas

1981+SB+H+1917+Å+PW+1883: Tomas; SF+1703: Thomas

thôrax

(breastplate/bröstharnesk)

Rev 9:9a

R9:9: NAS+NIV+RSV+JW+KJV: breastplate

1981: bröstpansar;

SB+H+1883+1703: pansar;

SF+PW: bröstharnesk;

1917: "bröst (som liknade järn)pansar";

Å: harnesk