Tillbaka till kapitellistan

Tredje kapitlet
snabbnavigation till verserna:
| 1-2 | 3 | 4-5 | 6-7 | 8 | 9-12 | 13 | 14-15 | 16-18
| 19-21 | 22-24 | 25-26 | 27-30 | 31-32 | 33 | 34 | 35 | 36 |


3:1-2 Men det var/fanns (hela tiden) en människa ut ur/av fariseerna. Nikodemos (var) namn(et) åt honom, en av judarnas ledare. Den här kom (om) natt(en) i riktning mot Honom och talade till Honom: "Rabbi, vi vet att Du har kommit (och kommer) (som) en lärare från Gud, ty ingen förmår göra de här tecknen som Du gör, om – alltefter omständigheterna – ej Gud må vara i sällskap med Honom."

Ord för ord: 3:1 (12 ord i den grekiska texten) Var-(hela-tiden) men (en)-människa ut-ur (av)-'-na Fariseer'/Fariseerna, Nikodemos (ett)-namn (åt)-honom, (en)-ledare '-nas Judars'/Judarnas. 3:2 (32 ord i den grekiska texten) den-här kom i-riktning-mot honom (av)-natt och talade (till)-honom: rabbi, (vi)-'vet-(och-har-vetat)'/vet att från gud (du)-har-kommit-(och-kommer) (en)-lärare; ingen ty förmår de-här '-nen tecken'/tecknen göra vilka du gör, om-alltefter-omständigheterna ej må-vara '-en gud'/Gud i-sällskap-med honom.


1883: Men det var en man af fariséerna, som hette Nikodemus, en af judarnes rådsherrar. Denne kom till Jesus om natten och sade till honom: Rabbi, vi veta, att du har kommit från Gud såsom lärare; ty ingen kan göra dessa tecken, som du gör, utan att Gud är med honom.

1541(1703): Och war en man af de Phariseer, som het Nicodemus, en öfwerste ibland Judarna. Han kom till Jesum om nattena, och sade till honom: Rabbi, wi wete, at du äst kommen af Gudi för en lärare; ty ingen kan göra de tecken, som du gör, utan Gud är med honom.

LT 1974: En kväll efter mörkrets inbrott kom en av judarnas religiösa ledare, som hette Nikodemus, en medlem av fariséernas sekt, för att samtala med Jesus. ”Herre”, sade han, ”vi vet alla att Gud har sänt dig för att undervisa oss. Dina under är tillräckligt bevis för detta.


Den Förra Uppenbarelsen (preliminär översättning):

I den där natten skådades Herren åt/av (Isak) och Han talade: "Jag är din Fader Abrahams Gud. Frukta ej, ty Jag är i sällskap med dig." (1 Mos 26:24a, Grekiska GT)

(Om natten sade Herren till Jakob:) "Skåda, Jag är i sällskap med dig." (1 Mos 28:15a, Grekiska GT)

(Gud sade till Mose:) ”... Jag skall vara i sällskap med dig.” (2 Mos 3:12a, Grekiska GT)

(Elia tog den lille småpojken som hade varit död) och gav honom åt hans moder. Och Elia talade: "Se, din son lever." Och kvinnan talade i riktning mot Elia: "Skåda, jag har (och har haft) kunskap att du är en gudsmänniska och (att) ett Herrens ord i din mun (är) sant." (1 Kung 17:23b-24, Grekiska GT)

(Psalmisten sade: ”Lycklig en man som) kommer att ’bry sig om i’/studera (Herrens) lag dag och natt.” (Ps 1:2b, Grekiska GT)

(Psalmisten sade:) “Vid midnatt uppväcks jag (av/till) det att bekänna Dig ut/frimodigt emot/’sökande efter’ Din rättfärdighets domsutslag.” (Ps 119:62, Grekiska GT)

(Psalmisten sade till Herren:) “Ledare ’förföljde ... helt och hållet’/jagade mig som (om det var) en förmån, och mitt hjärta var fegt från/’beroende på’ Dina utsagor.” (Ps 119:161, Grekiska GT)

(Herren sade till Jeremia:) ”Jag är i sällskap med dig ... .” (Jer 1:19b, Grekiska GT)

I/under ... natten fördes kungens mysterium ut i ljus (av Gud) till Daniel i en syn av/med gott/tydligt tecken. (Dan 2:19a, Grekiska GT)

Raguel hörde utsagan och talade till pojken: “Ät och drick och bli/’bli ... till’/föds gärna den här natten.” (Tobit 7:10a, S)

Snabbt ’höll ... under’/led de så den orättfärdiga skadan, de som hade talat för andra med anledning av stad (ett vanärat Jerosolyma/Jerusalem) och folkförsamlingar och de heliga kärlen. (2 Mack 4:48)

(De välsignade Herren på grund av) segrandet/segern som gavs dem. (2 Mack 10:38b)

(Judas tillkännagav) för de som var runt omkring honom ett lösenord: ”Guds seger”. (2 Mack 13:15a)

(Mackabeus) hade kunskap, att det inte är genom vapen, men/utan – om alltefter omständigheterna – ... till de värdiga som (Herren) skall ’göra ... omkring sig själv’/förvärva segern. (2 Mack 15:21b)


Den Senare Uppenbarelsen:

... Då en ledare hade kommit till (א*) (Jesus), kastade han sig ner inför Honom (för att hedra Honom; jfr Egna kommentarer och funderingar till Upp 13:8). (Matt 9:18a)

(Herren sade:) “Ett vassrör som har varit (och är) krossat skall (Min pojke) inte bryta ned/av, och ’ett linne’/’en veke’ som ryker skall Han inte släcka, ända till Han – alltefter omständigheterna – må ’kasta ut’/föra domen ’in i’/till segrande/seger.” (Matt 12:20)

(Fariseernas lärjungar med herodianerna sade till Jesus:) "Lärare, vi vet att Du är sanningsenlig och i sanning lär Guds väg och inte bryr Dig om med anledning av ingen/någon, ty Du ser inte ’in i’/till människors ansikte/uppsyn.” (Matt 22:16b)

(Judas sade till Jesus:) “Fröjda Dig, Rabbi, och han ’var helt och hållet vän med’/’kysste ... innerligt’ Honom.” (Matt 26:49b)

(Jesus sade till Sina lärjungar:) “Vem ut ur/av er skall ha en vän och skall gå i riktning mot honom (vid) midnatt ... ” (Luk 11:5a)

Det blev/hände, 'i det komma Honom'/'då (Jesus) kom' in i ett hus av/till en viss (person) av fariseer(na)s (P45,75;א,*א,B) ledare (på) en sabbat (för) att äta bröd, och/nämligen (att) de (hela tiden) ’var hållande ... till sidan av’/iakttog Honom. (Luk 14:1)

En viss ledare utfrågade (Jesus) och sade: "Gode lärare, ’havande gjort vad’/hur skall jag ärva tidsålderslångt liv?" (Luk 18:18)

Men (på) dagarna ’var (Jesus hela tiden) lärande’/’brukade (Jesus) undervisa’ i helgedomen, men (på) nätterna, då kom Han ut, ’bodde Han (hela tiden)’/’brukade Han bo’ i det fria ’in i’/intill det berg som kallas Olivträdens (berg). (Luk 21:37)

(Petrus sade till judarna:) ”Jag vet att ni praktiserade/handlade ’enligt icke’/utan kunskap, precis som och/också era ledare.” (Apg 3:17b)

Då en Herrens budbärare hade öppnat vaktens/’det fängsliga förvarets’ dörrar och lett/fört ... (apostlarna) ut genom/under natt(en), talade han: ”Gå och då ni har stått/’placerat er’ samtala i helgedomen till folket det här livets alla ord.” (Apg 5:19-20)

Varje/alla av/i mängden utvalde ... Nikolaos ... (Apg 6:5b, jfr Egna kommentarer och funderingar)

(Petrus sade: "Ni känner) Jesus, Den (som är) från Nasaret, som/hur Gud smorde Honom (med) helig ande och (med) förmåga, som ’kom igenom’/’gick omkring’ och ’behandlade väl’/’visade vänlighet’ och botade alla dem som ’havandes (under) högsta förmåga ner’/tyranniserades av förtalaren, eftersom Gud (hela tiden) var i sällskap med Honom." (Apg 10:38)

De som bodde i Jerusalem och deras ledare (hade) inte kunskap om (Jesus). (Apg 13:27a)

(Några skriftlärda i fariseernas parti sade:) ”Vi finner inget dåligt i/hos den här (Paulus). Men (tänk) om en ande eller en budbärare har samtalat (med) honom?” ... Men den kommande natten ’havande ... stått’/stod Herren på/nära honom. (Apg 23:9b,11a)


Aposteln, den åttonde och en av de sju:

Det blev en människa, som hade skickats (och var skickad) bort från sidan av Gud. Ett namn åt honom var (hela tiden) (א*) Johannes. (Joh 1:6)


Hembygdens predikan:

Rådsherren Nikodemus kom ensam till Jesus och kom om natten. Vilken av det stora rådet ville väl följa med honom! Liksom han säkert icke heller ville hava någon med sig, för att icke bliva röjd och behöva blygas. Ännu i dag komma de lärda och de i samhället ansedda gärna ensamma till Jesus – om de nu alls komma. För ingenting, icke ens för de mest vanärande synder blygas människor så mycket som för att komma till Jesus. I väckelsetider kunna hundratals samla sig till honom, men bland dem i regeln ingen s. k. bildad eller lärd eller i ansedd ämbetsställning, utan endast de ringa i samhället. Såsom Jesus svarade Johannes Döparens sändebud: För de fattiga förkunnas evangelium och såsom fariseerna frågade, hånande: När har någon av de översta trott på honom? Himmelrikets skatt sökes icke gärna av dem som hava jordiska skatter, ej heller Kristi ära av dem som äga jordisk ära. (Pastor Karl Palmberg, Svenska Kyrkan, slutet av 1800-talet – början av 1900-talet, Ur livskällan, Andra årgången s 333-334, Andra söndagen efter trefaldighet, Luk 9:51-62)

Oron därinombords lämnade ej Nikodemus, och snart nog ser vi honom där han i skydd av nattens mörker ilar fram på folktomma gator för att söka upp Jesus och få samtala med honom om vad som borde göras. ... Varför kom då Nikodemus till Jesus om natten? Ja, de' vet vi inte med säkerhet, ty det finns många olika teorier. Men det väsentligaste var dock att han kom och att han fick svar, ty Jesus möter alltid sökande och frågande människor med svar och andlig vägledning. (Pastor Arne Sundvall, Svenska Alliansmissionen, 1900-talets senare del)


Exegeter, evangelister med flera:


ca 2000 - ca 1950

Det är om natten som Nikodemos besöker världens ljus. (LarsOlov Eriksson "För att ni skall tro. Johannesevangeliet" s 65; författaren född år 1950 i Skellefteå i Sverige, gästprofessor i bibelvetenskap vid Lutheran Bible Institute i Irvine i Kalifornien, USA vårterminen 1999; gästforskare i Gamla testamentet vid Fuller Theological Seminary i Pasadena i Kalifornien, USA vårterminen 2007)

Några bland fariseerna börjar nu vackla när Paulus tar upp frågan om uppståndelsen, eftersom de i princip delar hans tro. ”Tänk om en ande har talat till honom, eller en ängel” (23:9). Men de kommer aldrig längre än till detta ”tänk om”. Det är något sympatiskt över dessa fariseer, de ger uttryck för en hållning som många haft i mötet med evangeliet. Och samtidigt är det just här det sorgliga i deras ställningstagande ligger: att vara på gränsen till att bli övertygad, men inte våga ta det avgörande språnget. De tar sig aldrig förbi sitt ”tänk om”. (Peter Halldorf ”Andens folk” s 376-377 i kommentar till Apg 23)

Nike. Det betyder seger. Det är också namnet på en dyr gymnastiksko. Inom antiglobaliseringsrörelsen står Nike för ett västerländskt skoföretags seger över de fattiga och behövande. Det är en symbol för det globala kapitalets skändliga triumf. Ett par Nike-skor kostar betydligt mer än vad de som tillverkar dem tjänar på en månad, och bland antiglobalister är de i dag (år 2004) ett större hatobjekt än McDonald's hamburgare. Om man vill vara trendig nuförtiden ska man inte köpa Nike-skor; man ska bojkotta dem. ... I dag har Nike ungefär sex gånger fler anställda i Vietnam än i USA. Jag reste till Ho Chi Minh-staden för att undersöka hur multinationella storföretags närvaro påverkar fattiga länder. Sanningen att säga verkar arbetet hårt och arbetsförhållandena hänsynslösa om vi jämför vietnamesiska fabriker med fabriker i Västerlandet. Men den jämförelsen gör inte de anställda på plats. De jämför sitt arbete för Nike med hur det var förr eller med hur deras föräldrar eller grannar har det. Genomsnittslönen vid en Nike-fabrik i närheten av Ho Chi Minh-staden är drygt 400 kronor i månaden, vilket är nästan tre gånger så mycket som minimilönen vid ett statligt företag. ... Om jag vore antiglobalist skulle jag sluta klaga på Nikes löner. Om något är ett problem så är det att lönerna är så höga att de nästan lockar läkare och lärare att sluta utöva dessa yrken. Men lyckligtvis ser jag inte det som ett verkligt hot. Om produktiviteten ökar kommer det även att bli möjligt att investera i den vietnamesiska skolan och vården. ... Nike har övertygat Vietnams partiledning om att hänsynslösa multinationella kapitalister är bättre på att erbjuda löntagarna höga löner och en sund arbetsplats än vad staten är. Hur länge ska det dröja innan våra egna antikapitalister kommer till samma insikt? (Johan Norberg "Globaliseringen lyfter världen" s 29-31)

Kanske att de flesta forskare idag tänker att orden ('om natten') bör uppfattas symboliskt. Jesus är världens Ljus, och det var ut ur det mörker i vilket hans liv hade levats som Nikodemos kom till ljuset. (Leon Morris "The Gospel according to John" s 187; författaren född år 1914 i Lithgow nordväst om Sydney i Australien, från omkring år 1980 gästprofessor i Nya Testamentet vid Trinity Evangelical Divinity School i Deerfield, Illinois, USA)

Det var något underligt med denne tomte (som skildras i Viktor Rydbergs dikt Tomten). Han var inte bara en vänlig figur som gick och pysslade på gården: han var också filosof. En olycklig filosof dessutom, eftersom gåtorna han grubblade över tycktes förbli olösta, han fick inte något svar på dem. I sinom tid, när jag lärde känna Viktor Rydberg bättre genom hans böcker, kunde jag inse att tomten var en skugga av honom själv. Han var en grubblande människa, ständigt sysselsatt med livets och tillvarons gåtor. (Verner von) Heidenstam har berättat om hur man inte kunde växla många ord med Viktor Rydberg utan att han började filosofera. (Peter Nilson "Den kosmiska kvarnen" s 141; Viktor Rydberg född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

Vissa av rabbinerna berättar att Gud på den dag han visade sig för Jakob (1 Mos 28:11) kom natten tidigt. De jämförde Guds besök med en kung som ville tala med en nära vän och som kom på besök från tid till annan. Kungen beordrade då lamporna att släckas, så att de två kunde föra sitt samtal i enskildhet. Gud lät alltså solen gå ned tidigt. (Michael E. Williams “Genesis” s 142; Genesis Rabbah 68:10)

Över en välkänd bibeltext i Johannesevangeliet fördjupade sig en talare och sa: "Det var bara om natten som Nikodemus vågade sig fram i dagsljuset!" (Roberth Johansson "Humor i helgade hyddor 2" s 60)

Fariséerna var inte oemottagliga för evangelium. Redan medan Kristus levde hade några av dem visat sin aktning och sin uppskattning. Nu hade en hel rad blivit kristna. ... En farisé behövde bara dra konsekvenserna av (sina trossatser) och inse att uppfyllelsen låg i Kristus. Det betydde visserligen en ny syn på lagen och på den yttersta grunden för frälsningen, men det betydde inte något brott med tron på Israels Gud, det gamla förbundets Gud. Paulus hade själv förstått att Gud hade lett honom ända från moderlivet och att hans fariseiska fostran hade varit en förberedelse till hans livsuppgift. Fariséerna stod för det religiösa allvaret, för tron på uppenbarelsen i Skriften – hela Skriften! – och för vissheten om att Guds största gärningar låg i framtiden. ... Det visade sig också att det bland fariséerna i Rådet fanns en och annan som tog Paulus i försvar. (Bo Giertz ”Apostlagärningarna” s 179 i kommentar till Apg 23:6-11)

Kyrkklockorna måste gå under jorden. De hänger i kloaktrummorna. De klämtar under våra steg. Sömngångaren Nicodemus på väg till Adressen. Vem har adressen? Vet inte. Men det är dit vi går. (Tomas Tranströmer "Den skingrade församlingen" s 167)

Mörker och natt symboliserar ondskans, lögnens och okunnighetens område. (Raymond E. Brown "The Gospel according to John" s 130; författaren född år 1928 i New York, USA, 1971-1990 professor i Biblical Studies vid Union Theological Seminary i New York, USA)

(Sverige) Jarl Hjalmarsson ersattes (år 1961) som högerledare av Gunnar Heckscher. . . . Jag hade åtskillig kontakt med Hjalmarsson under dessa (hans år) som partiledare (1950-1961). . . . På tal om korporatismen var det framförallt en korporativt vald riksdag, som Hjalmarsson var skeptisk mot. En riksdagsman, som valts i en korporativ valkrets, kommer att bli helt beroende av sina väljare. Han kommer inte att våga säga eller göra något utan att ha bett sina organisationer om lov. Riksdagens ledamöter blir ännu osjälvständigare än de redan är. Jag tyckte, att det låg åtskilligt i dessa synpunkter. Nu hade vi redan tidigt slagit fast, att en korporativ riksdagsreform var den sista i ordningen och den kanske minst väsentliga. Jag sa därför Hjalmarsson, att vi t.o.m. skulle kunna tänka oss ett bibehållande av en demokratiskt vald riksdag, alltså som nu. I varje fall skulle vi kräva, att var och en, som blev vald till en korporativ riksdag, omedelbart skulle tvingas lämna alla sin förtroendeposter i korporationen. Sedan var vi ganska eniga på denna punkt. . . . (Centerns ledare Gunnar) Hedlund tycks ha beundrat kraftnaturer, särskilt om de hette Gunnar (som den socialdemokratiske finansministern Sträng och sin partisekreterare Gunnar Svärd). (Folkpartiledaren Bertil) Ohlin däremot var han tveksammare mot. När han inte vet, vad han skall besluta, går han runt och frågar folk. Sedan vet han ännu mindre. "Det är klart, att man skall lyssna på vad folk säger", menade Hedlund. "Men sedan skall man själv fatta beslut." Jag tror, att den maximen är en av hemligheterna bakom Gunnar Hedlunds framgångar. (Per Engdahl "Fribytare i folkhemmet" s 290-292)


ca 1950 och tiden dessförinnan

(Sverige: Hovslätt) Många av de äldre i församlingen fick jag stöd av och fick hämta den kraft som behövdes. Jag glömmer aldrig kvällarna i lilla salen då vi studerade NT i kronologisk ordning. Böckernas tillkomst, författare, innehåll och adressater. Då trädde de fram – J.A Nyrén, O Ängsfors, Kilands, Almqvists, Bergströms, Vergerfors, P Svenssons, O.G Andersson m fl. Slutomdömet vid sista studiekvällen var, att här har vi haft de stora mötena. Efteråt blev det ofta promenader och personliga samtal till långt fram på natten. En kylig vinternatt vandrade Petrus Svensson och jag till kl 3 på morgonen. Då blev det en bönestund i plogbillens snövall och värmen steg så den kalla snön började smälta omkring oss. (Gösta Hulth "Minnen från Hovslätt åren 1944-48" s 21)

(Indien: Songir norr om Dhule/Dhulia, Dhule/Dhulia nordost om Mumbai/Bombay, Taptidalen, Nardana norr om Songir)Ibland de minnen, som pryda vårt hem, äro mig två särskilt kära. Den ena saken är ett kärl av mässing, en "lotha", av indierna använt som dricksglas. Den andra saken är dels av koppar och dels av mässing, "en attardan". Den fylles med rosenvatten, varmed man bestänker gästerna vid festligheter eller besök. Dessa två kärl äro presenter av en brahman, en kopparsmed, som själv tillverkat dem. Han var bosatt i Songir, en by strax intill Dhulia. I Songir har vår mission en utstation, belägen intill stora landsvägen med daglig bussförbindelse med Taptitdalens (= Taptidalens!?) järnvägsstation, Nardana. ... Under mina uppehåll i Songir var det särskilt två män, som nästan varje kväll kom vandrande över åkrarna till oss. Det hade då börjat mörkna. Kanske stjärnorna eller månen lyste med milt sken över den svalnande jorden. Den ene mannen var en gubbe, den andre en yngre man. Den äldre mannen kallade vi "vår Nikodemus". Hans egentliga namn vet jag inte. Den andre var med som sällskap. Han var avgudapräst i ett av Songirs tempel. Någon gång kom den äldre mannen ensam. Det stod klart för oss, att han sökte sanningen. Av fruktan för hinduerna i byn kom han på kvällen. ... Brahmangubben citerade verser ur Vedaböckerna utantill och framhöll sin tro på den allsmäktige, allt genomträngande anden. Alldeles som Jesus talade om den nya födelsens under för Nikodemus, så fingo vi vittna. ... En gång sade (den gamle brahmanen) helt tyst: "Därinne är jag en kristen", i det han pekade på sitt hjärta. ... I mars 1930 ... (fick vi höra), att "vår Nikodemus" var sjuk. ... Han hade bett om förbön. ... Så lämnade vi Indien. Det enda jag fått höra om "vår Nikodemus" var att han slutade sitt jordeliv. ... Vart gick väl den gamle mannens ande? Öppet hade han ju aldrig blivit en Jesu lärjunge, han var inte döpt. Sanningens väg hade dock visats för honom på ett sådant sätt, att han förstod, vad den innebar. (Helene Hedberg "'Vår Nikodemus'" s 21-26; Svenska Alliansmissionens missionskalender för 1956)

(Sverige: Sundsvalls sågverksdistrikt) Vid vissa verk, där driften går även om natten, ha vi även ibland anordnat s.k. midnattsmöten. De kära bröderna i arbetsblusen ha då en rast mitt på natten, då de oftast ej gå hem utan förtära sin enkla matsäcks innehåll vid fabriken. Då vi mötas vid sådana stunder under nattens stillhet, ha vi kommit varandra så nära, och Gud har talat. (Carl Wilson "Från evangelistverksamheten i Sundsvalls sågverksdistrikt" s 172; Svenska Alliansmissionen-Jönköpings Missionsförenings Julkalender 1923)

"Gå oafbrutet i Nazareerns skola; mottag er undervisning och utbildning af den lärare, som 'kommit från Gud'. Ja, detta är det viktigaste." ("Lifsprinciper - Praktiska råd i olika frågor" s 141)

Så kom Nina allt oftare till Jesus om natten, ensam i hemlighet och tystnad, driven av ett okuvligt behov. Skygg böjde hon sig ned vid hans fötter, ängsligt spejande, om någon människa skulle se henne där. Särskilt var hon rädd för att bli sedd av hans lärjungar. Kanske fruktade hon, att de skulle ha fordrat för mycket av henne, fordrat, att hon skulle bli som de, eller var hon rädd, att de skulle driva bort henne. Men ju mer Jesus talade till henne, desto mer glömde hon människorna och sig själv för att lyssna. (Elisabeth Beskow "Nina finner sin väg" s 170)

Man förargade sig här och där (över missionsmötena), men just därigenom blef tilloppet större. Nu ville en hvar höra, hvad skolläraren hade att säga, och så hände det sig emellanåt, att en bäfvande Nikodemus klappade på Eriks dörr i sena aftontimman. Och hur gärna offrade han icke några timmar af sin nattro för att vägleda en orolig, bekymrad själ. (Bolette Margrethe Gjør "Missionsbarnet" s 87; 1860-talet?; författaren född år 1835 i Trondheim i Norge)

Nicodemus kallar Jesus blott en lärare och hans ord innebära en fråga om det, som war wigtigast att lära. (P. Fjellstedt "Biblia" s 246)

Mina vänner undra och förargas öfver att jag ej skrifver dem till som förr. Hvad skulle jag skrifva? Kan jag yppa för dem den afgrund som bor i mitt bröst? Och kunde jag det, hvad vunnes derigenom? Tröstegrunder, som jag kan utantill, eller förklädt medlidande, eller öppet åtlöje, som jag också förtjenar. Då sluter jag heldre inne med mina griller, jag har nog af det förakt jag känner för mig sjelf och behöfver ej lägga de andras dertill. Jag har väl märkt att jag i sällskap ännu någon gång kan vara icke glad, men dock liflig och bitter. Men, store Gud, hvilket sällskap! Jag kan ej förmå mig att söka det, om icke för att säga sarkasmer. För det mesta är jag allena med mina minnen. Nätterna, de långa, sömnlösa, evärdliga nätterna äro mig de svåraste. Och nu (när årstiden är sen) bli de allt längre och längre och växa stundeligen till, icke blott öfver jorden, utan äfven öfver mitt sinne. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev VIII 1836-1838" s 61-62; brev från Östrabo i Växjö den 10 oktober 1836 till Martina von Schwerin)

(Sverige, Stockholm) År 1750 erhöll (Olof) Dalin det hedrande uppdraget att bli lärare för tronföljarparets son, den unge kronprins Gustav. ... För hovet blev Dalin en sannskyldig rolighetsminister. ... Av Dalins upptåg för att roa hovet ha inga gjort så mycket väsen av sig som hans "kalottpredikningar". I dem parodierade han överdrifterna i tidens predikosätt. ... Dalin höll dessa kalottpredikningar i egenskap av "fältpräst" vid "kalottregementet", ett slags orden, som efter franskt mönster bildades vid hovet, och vars stormästarinna var drottningen själv. Såsom fältpräst bar Dalin det ståtligt klingande namnet Nicopompus. (Carl Grimberg "Svenska folkets underbara öden 1739-1772" s 236-237,243; En storhetstid för vår andliga kultur)

(Wales; England: London, Brighton söder om London, Bath väster om London och sydost om Bristol)(George) Whitefield fann (i mitten av 1700-talet) i synnerhet anslutning i Wales, där Lady Huntingdon, "metodist-drottningen", på åtskilligt sätt gaf honom understöd. Hon byggde ett kapell i Brighton och kyrkor i London, Bath och åtskilliga andra medelpunkter för den engelska adeln, och i hennes eget kapell fanns en "Nikodemus-vrå", där medlemmar af aristokratien osedda kunde höra Whitefields och hans lärjungars predikningar. (Fredrik Nielsen "Kyrkohistoria från reformationen till upplysningstidehvarfvet" s 706; författaren född år 1846 i Aalborg, Danmark; Selina Hasting/Huntingdon född år 1707 i Staunton Harold nära Ashby de la Zouch nordväst om Leicester i England; George Whitefield född år 1714 i Gloucester nordost om Bristol i sydvästra England)


Att avrunda med:

(Boken) slöts och kvällen likaså, dock glödde än min låga, jag fann så mycket återstå att forska om och fråga, så många dunkla föremål. Jag gick till gamle fänrik Stål. Han satt på samma plats som förr och samma syssla skötte. Jag såg, att ren i stugans dörr en missnöjd blick mig mötte; det var, som om han frågt därvid: Får man ej ens till natten frid? Men annat var det nu med mig, jag kom med ändrat sinne: "Jag läst om Finlands sista krig, och även jag är finne. Min håg blev tänd att höra mer, kanhända får jag det av er?" ... Jag satt där tyst och hörde på, och intet ord förspilldes, och natten hunnit halvt förgå, när jag från honom skildes; han följde mig till tröskelns rand och tryckte glatt min bjudna hand. (Johan Ludvig Runeberg "Fänrik Stål" s 15-17; författaren född år 1804 i Jakobstad nordost om Vasa i Finland)


Sångarna:

Han älskar dig, han väntar dig i kväll – en kväll när du förstår hans hemlöshet och hur han längtar efter dina steg: från evighet har han stämt möte här. (Y Eggehorn: Psalmer och Sånger 256:2)


Egna kommentarer och funderingar:

I den mörka natten är Gud i sällskap med Jesus så som Han var med Isak och Jakob och som Han också var med Mose och Jeremia i en mörk tid. Nikodemos jämför så Jesus med stora personer i sitt folk historia. Men han förstår inte att det är Herren själv som han talar med. Han säger, att Jesus har kommit från Gud och använder det grekiska ordet ”apo” för ”från”. Den grundläggande betydelsen av ”apo” är ”åtskillnad från”. Här skulle vi kunna översätta, att Jesus har kommit som en lärare från Guds yttre gräns. Nikodemos' bekännelse är en slags ”halv” bekännelse, jämförbar med kvinnans bekännelse i Joh 4:19 (Jesus är en profet). Jämför med Jesu ord om sig själv i Joh 6:46 ”från Guds sida”.

Namnet Nikodemos (= folkförsamlingens seger) ger associationer till Nikolaos (= folkets seger) i Apg 6:5. Jfr också nikolaiterna i Upp 2:6 och ”thou nikên” (= Guds seger) i 2 Mack 13:15.

Angående ”namn(et) åt honom”, se också Joh 1:6-8.


Grekiska ord:

archôn (ledare) (i NT + exempel i Apokryferna) Matt 9:18; Luk 14:1; 18:18; Joh 3:1; Apg 3:17; 13:27 – Ester 1:3,11,14,16,18,21; 3:12,13a(B1); 8:9,12b(E1); 9:3; Judit 5:2; 6:14,17; 7:8,23; 8:9,11,35; 9:3,10; 13:18; 14:12,19; 1 Mack 1:26; 2:17,66; 5:40,56; 6:28,60-61; 7:26; 9:30; 10:37,63; 11:62-63,70; 12:24,53; 14:2,20,28. Syr 10:14; 36:9(12); 41:18; 46:13,18; 48:12,15(16); Baruk 1:9,16; 2:1; 3:16; Asarjas bön v 15. Matt 9:23,34; 12:24; 20:25; Mark 3:22: Luk 8:41; 11:15; 12:58; 23:13,35; 24:20; Joh 7:26,48; 12:31,42; 14:30; 16:11; Apg 4:5,8,26; 7:27,35; 14:5; 16:19; 23:5; Rom 13:3; 1 Kor 2:6,8; Ef 2:2; Upp 1:5.

Nikodêmos (Nikodemos) Joh 3:1 – Joh 3:4,9; 7:50; 19:39. Jfr nikê (seger) och nikos (här översatt med ”segrande”), en sen form av nikê (i NT + exempel i Apokryferna) 2 Mack 10:38 (nikos), 13:15 (nikê); 15:21 (nikê); Matt 12:20 (nikos) – 1 Mack 3:19 (nikê); 2 Mack 10:28 (nikê); 15:8 (nikê); 1 Kor 15:54-55,57 (nikos); 1 Joh 5:4 (nikê). Jfr också dêmos (folkförsamling) (i NT + exempel i Apokryferna) 2 Mack 4:48 – Judit 4:8; 6:1; 8:18; 1 Mack 8:29; 12:6; 14:20-23,25; 15:17; 2 Mack 11:34; Salomos Vishet 6:24; Apg 12:22; 17:5; 19:30,33. Jfr också Egna kommentarer och funderingar.

nyx (natt) (i NT + exempel i Apokryferna) Tobit 7:10; Luk 21:37; Joh 3:2; Apg 23:11 - Ester 1:1l/A11; 4:16; 6:1; Tobit 2:9; 6:1(2),11,13,16; 7:11; 8:9; 10:7; Judit 6.21; 7:5; 8:33; 11:3,5,17; 12:7; 13:14; 1 Mack 4:1,5; 5:29,50; 9:58; 12:26-27; 13:22; 2 Mack 8:7; 12:9; 13:10. Salomos Vishet 7:30; 10:17; 17:2,5,13(14),20(21); 18:6,14; Baruk 2:25; De tre männens lovsång v 46; Bel och Draken v 15(Theod). Matt 2:14; 4:2; 12:40; 14:25; 25:6; 26:31,34; 28:13; Mark 4:27; 5:5; 6:48; 14:30; Luk 2:8,37; 5:5; 12:20; 17:34; 18:7; Joh 9:4; 11:10; 13:30; 19:39; 21:3; Apg 5:19; 9:24-25; 12:6; 16:9,33; 17:10; 18:9; 20:31; 23:23,31; 26:7; 27:23,27; Rom 13:12; 1 Kor 11:23; 1 Thess 2:9; 3:10; 5:2,5,7; 2 Thess 3:8; 1 Tim 5:5; 2 Tim 1:3; Upp 4:8; 7:15; 8:12; 12:10; 14:11; 20:10; 21:25; 22:5.


Ytterligare studier:

1 Mos 31:3; Dom 6:27; Matt 23:7-8; Joh 1:38; 3:26; 7:50; 9:16,33; 10:38; 14:10-11; Apg 2:22; 6:5; Upp 2:6,15.


F. Peter Cotterell "The Nicodemus Conversation: A Fresh Appraisal"; Expository Times 96 (1985): 237-242.

Michael D. Goulder "Nicodemus"; Scottish Journal of Theology 44 (1991): 153 -.

Andreas J. Köstenberger "Jesus as Rabbi in the Fourth Gospel"; Bulletin for Biblical Research 8 (1998): 97-128.

J.N. Suggit "Nicodemus - the true Jew"; Neotestamentica 14 (1980): 90-110.


(Ursprunglig version 2007-12-01; reviderad version 2009-02-01; 2010-07-13; 2013-07-24; avslutande version 2017-09-29; slutlig version 2018-05-05)

Tillbaka till Start

3:3 Jesus svarade och talade till honom: "Amen, amen säger jag dig: 'Om en viss (person) - alltefter omständigheterna - ej må avlas uppifrån, förmår han inte skåda Guds rike.'"

Ord för ord (22 ord i den grekiska texten Sinaiticus): svarade '-en Jesus'/Jesus och talade (till)-honom: amen amen säger-(jag) dig, om-alltefter-omständigheterna ej (en)-viss-(person) må-avlas uppifrån, inte förmår-(han) skåda '-t rike'/riket '-ens guds'/guds.


1883: Jesus svarade och sade till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Utan att en varder född på nytt, kan han icke se Guds rike.

1541(1703): Jesus swarade, och sade till honom: Sannerliga, sannerliga säger jag dig: Utan en blifwer född på nytt, kan han icke se Guds rike.

LT 1974: Jesus svarade: ”Med allt det allvar jag äger säger jag dig: Om du inte blir född på nytt, kan du aldrig komma in i Guds rike.”


Den Förra Uppenbarelsen (preliminär översättning):

Himlens vattenfall öppnades. ... Och varje/allt kött som sattes i rörelse uppå jorden dog. (1 Mos 7:11b,21a, Grekiska GT)

Herren ’gav väta’/’lät (det) regna’ svavel och eld emot Sodom och Gomorra från sidan av Herren ut ur himlen. Han vände ner/’upp och ner’ ... alla dem som bodde i städerna. (1 Mos 19:24-25a, Grekiska GT)

(Jakob sade till Josef:) ”Från sidan av din faders Gud … välsignade (Gud) dig (med) en himmels välsignelse uppifrån.” (1 Mos 49:25a, Grekiska GT)

(Mose talade Herrens ord till farao:) "Alla människorna och husdjuren, som många som – alltefter omständigheterna – det må finnas i/på slätten och ej må ha kommit in i, in i en bostad/boning, haglet må men/då falla emot dem (och) han skall komma till ett slut." ... Och Herren gav röster och hagel, och elden ‘sprang igenom’/’spred sig’ uppå jorden ... (2 Mos 9:19b,23b, Grekiska GT)

... Eld föll ut ur himlen och brände ner fåren och herdarna åts ner/upp likaså. ... En stor ande/vind kom plötsligt emot (bostaden) ut ur det ödelagda (området) och rörde bostadens fyra hörn. Och bostaden föll emot ... de små pojkarna och flickorna, och de kom till ett slut. (Job 1:16a,19a, Grekiska GT)

(Salomo sade:) "Jag är faktiskt, och/också jag, en dödlig människa jämställd (med) allesammans och jordboren/'född ur jord' från (de) först formade föräldrar(na)/förfäder(na). Och i en moders underliv skulpterades/formades kött. (Under) en tid av tio månader (blev) jag (till) i blod ut ur en mans säd och av en njutning av 'ett havande'/'att ha' kommit tillsammans (under) en sömn/natt." (Salomos Vishet 7:1-2)

(Salomo sade till Gud:) “Vem har fått kunskap om Ditt rådslut, om ej Du har gett vishet och sänt Din helige Ande från högsta ting?” (Salomos Vishet 9:17)

(Salomo sade: ”Vishet) visade (en rättfärdig) Guds rike och gav honom kunskap om heliga ting.” (Salomos Vishet 10:10a)

(Salomo sade till Gud:) "Hela skapelsen typbestämdes/omvandlades åter (hela tiden) alltigenom i en egen härkomst/födelse uppifrån, då den lyder Dina order, för att Dina pojkar (och flickor) må vaktas/bevaras oskadda." (Salomos Vishet 19:6)

(Jesus, Syraks son, sade:) “’Varje ... inte’/ingen märkande/tanke har kommit till sidan av (Herren). ’Inte ... en ... inte heller’/’inte heller’ är (någon) utsaga gömd från/för Honom.” (Syr 42:20)


Den Senare Uppenbarelsen:

Då (Jesus) hade kallat till (Sig) en liten pojke (eller flicka), fick Han honom/henne att stå i (lärjungarnas) mitt, och Han talade: "Amen, säger Jag er: Om ni – alltefter omständigheterna – ej må vända er och bli som de små pojkarna och flickorna, må ni inte/förvisso ej komma in i, in i himlarnas rike." (Matt 18:2-3)

Jesus talade till (Sina lärjungar:) “Amen säger Jag er att/: ‘Ni, de som har följt Mig i pånyttfödelsen, när Människans Son – alltefter omständigheterna – må sitta ner uppå Sin härlighetsglans' tron, kommer och/också ni själva (א,*א) att sitta emot tolv troner och döma Israels tolv stammar.’” (Matt 19:28)

(Jesus) sade ('hela tiden'/'gång på gång') till (folkskaran tillsammans med Hans lärjungar): “Amen, säger Jag till er att/: ’De/det är några av dem som står här, ’vilka som än’/som inte/förvisso ej må smaka död ända till (dess att) de – alltefter omständigheterna – må skåda (att) Guds rike har kommit (och kommer) i/med förmåga.’” (Mark 9:1)

(Lukas sade:) ”Det tycktes (gott) och/också för mig att då jag ’vid sidan av’/ingående har följt (och följer) alla ting exakt uppifrån det ena efter det andra ... ” (Luk 1:3a)

Mariam talade i riktning mot budbäraren: ”Hur skall det här vara, emedan jag inte har kunskap om en man.” Och ’då budbäraren hade svarat, talade han’/’budbäraren svarade och talade’ till henne: ”Helig ande skall komma emot, emot dig, och en Högstes förmåga skall överskugga dig. Därför skall och/också det som avlas kallas heligt, en Guds son.” (Luk 1:34-35)

(Jesus sade till Sina lärjungar:) “Sannerligen, (det) är/finns några av (dem som tillhör Människans Son) som står på samma plats (som Jag) som inte/förvisso ej må smaka döden, ’ända till’/förrän de – alltefter omständigheterna – må skåda Guds rike.” (Luk 9:27)

Då lärjungarna Jakob och Johannes hade skådat (att samariterna inte tog emot Jesus), talade de: "Herre, vill Du, vi må tala/’säga till’ eld att stiga ned från himlen och göra slut på dem?" Men då Han hade vänt sig, klandrade Han dem. (Luk 9:54-55)

Jesus svarade (fariseerna) och talade: "Guds rike kommer inte i sällskap med ’ett hållande vid sidan av/’en iakttagelse’. Inte heller skall de tala 'Skåda, här!' eller 'Där!' Ty skåda, Guds rike är inom er/’era gränser’." (Luk 17:20b-21)

En viss ledare utfrågade (Jesus) och sade: "Gode lärare, ’havande gjort vad’/hur skall jag ärva tidsålderslångt liv?" (Luk 18:18)

(Jesus sade/talade) tingen med anledning av Guds rike. (Apg 1:3b)

Gud, Den som har kunskap om hjärtan, har varit ett vittne för (nationerna), då han har gett dem, helt och hållet som och/också oss, den Helige Ande ... då han har gjort deras hjärtan rena (med hjälp av) tro. (Apg 15:8-9)

(Paulus sade till kungen: “Judarna har) på förhand kunskap om mig uppifrån.” (Apg 26:5a)


Aposteln, den åttonde och en av de sju:

Åt så många som tog (Jesus), åt dem gav Han (rättslig) myndighet att bli Guds barn, åt dem som tror in i Hans namn, vilka avlades inte ut ur blod ("blod" i pluralis), inte heller ut ur kötts vilja, inte heller ut ur en mans vilja emellertid/utan ut ur Gud. (Joh 1:12-13)


Hembygdens predikan:

Tanken på och hoppet om ett kommande Guds rike finns hos alla folkslag. En tysk vetenskapsman gjorde sig mödan att undersöka detta och fann då att intet folk står så lågt, att det icke finns hos dem åtminstone en tanke på ett kommande bättre tillstånd. Hedniska folk finnas, som icke ens äga avgudar, dock slumrar även i deras inre aningar och hopp om en sällare tid. Hos högre stående folk hava dessa aningar övergått till tämligen klart medvetande. Alla strävanden hos dem gå ut på att få något bättre. Men detta bättre – det inse de, liksom det ock ligger i sakens natur – måste sluta med ett det bästa, såsom i naturen knoppen strävar att bliva blomma och blomman frukt. Dessa aningar eller detta medvetande måste höra till det mänskliga väsendet, vara medskapat, eftersom det finns hos alla, även sådana som aldrig hava hört eller läst ett ord därom. Detta bör icke väcka vår förundran. Ty aposteln Paulus förklarar ju, att hos själva den förnuftlösa skapelsen finns ett så tydligt medvetande om en bättre tid – ”Guds barns uppenbarelse” – att den ock suckar och våndas därefter. Ett under vore väl då, om icke i människans ande låge en dylik aning och åstundan. ... Genom profetian var denna sanning (om Guds rike) medveten och fullt klar för judarne, varför man aldrig märker, att vare sig Johannes döparen eller Kristus yttrat ett enda ord till bevis, att ett Guds rike skulle komma. För judarne hade detta varit lika onödigt som att bevisa solens tillvaro. ... Nu, mina älskade, vilka av eder äro vishetens barn, så att I kännen och erkännen Guds rike, även då det nu som då döljer sig inom ett hårt och mindre tilltalande skal? Har du fått syn på riket, och ser du det ännu? Och är du, liksom Kristus här och hans lärjungar, nöjd med riket, så att du lever för det och arbetar för det? (Pastor Karl Palmberg, Svenska Kyrkan, slutet av 1800-talet – början av 1900-talet, Ur livskällan, Första årgången s 19-20,22,27-28, Tredje söndagen i adventet, Matt 11:11-19)

Det ligger något förunderligt djupt i Jesu ord ... till Nikodemus: Utan en varder född på nytt, kan han icke se Guds rike. Det måste dock vara så. Om en människa utan barnasinne infördes i själva himmelen, så skulle hon kritisera vad hon finge se även där och snart råka in i sitt gamla missnöje. Icke skulle guldet, som omtalas i stadens gata, vara klart nog; icke det ifrån Guds härlighet utströmmande ljuset vara tillräckligt; icke vattnet i den kristallklara floden vara rent nog; icke livsträden vid dess stränder vara planterade som sig borde; o. s. v. Till att se och uppskatta andliga ting fordras nämligen ett andligt sinne. ... Till att uppfatta det jordiska äro studier tillräckliga, till att uppfatta det andliga fordras däremot ett av Gud fött sinne. (Pastor Karl Palmberg, Svenska Kyrkan, slutet av 1800-talet – början av 1900-talet, Ur livskällan, Första årgången s 524-525, Mikaelidagen, Mark 10:13-16)

Att få gärningarna förändrade är jämförelsevis lätt; men att få hjärtats art förändrad är oändligt svårt. Låt mig taga en enkel bild. Att skrapa bort färger, som strukits utanpå ett föremål, kan vara svårt; men svårare, att icke säga omöjligt, är att avlägsna den färg, som enligt nyare uppfinning pressats in i träets porer. Så även med syndigheten. Den stannar kvar, även sedan gärningarna förändrats. (Pastor Karl Palmberg, Svenska Kyrkan, slutet av 1800-talet – början av 1900-talet, Ur livskällan, Andra årgången s 453-454, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Mark 7:1-23)

Intet kan ersätta ny födelse. Icke t. ex. födelse av troende föräldrar. Sådant fattades icke Nikodemus och hans likar. De voro till födelsen den troende Abrahams barn. Icke heller kan stort anseende för gudaktighet ersätta ny födelse. Dessa voro utvalda ur Guds Israel enligt Guds egna föreskrifter och njöto det största anseende och förtroende av folket. Icke heller kan sysslande med andliga ting, såsom forskande i Guds ord, predikan eller annat deltagande i kristlig verksamhet, ersätta ny födelse. (Pastor Karl Palmberg, Svenska Kyrkan, slutet av 1800-talet – början av 1900-talet, Ur livskällan, Tredje årgången s 260, Trefaldighetssöndagen, Joh 3:1-15)

Hur blir man då medborgare i Guds rike? Ja, det var den frågan som dallrade därinombords i Nikodemus själ, och det är den frågan som människor brottas med även i vår moderna tid. Och lösningen för inträde i Guds rike är alltfort denna: ”Du måste födas på nytt.” De' vill säga, det måste få ske ett Guds ingripande ovanifrån, och när vi så kommer i kontakt med dessa Gudomliga kraftkällor, då förvandlas vi till nya människor ... med ett nytt sätt att leva. Därför frågar vi varandra: ”Lever du det nya livet uti Jesu Kristi tro? Är ditt namn i Himlen skrivet? Skall du i Guds rike bo?” Jesus underkänner hela Nikodemus' andliga livs grundval – ingenting dugde och en förbättring var inte nog, utan vad som behövdes var framför allt ett nytt hjärta och ett nytt sinnelag. O, mina vänner, här kommer vi in på ett område i livet där Nikodemus inte var ensam, utan här har vi vårt stora gemensamma behov varenda en av oss. Ty ingenting i vår värld, de' må vara hur fint och välordnat som helst kan eller får ersätta den nya födelsens under i vårt liv. Ty här räcker det sannerligen inte med en god och välordnad ekonomi, ty man köper sig aldrig in i Guds rike. Och inte heller hjälper det med vilket namn eller anställning vi har. Ty hör den nakna sanningen: ”Alla hava vi syndat och kommit i avsaknad av härligheten från Gud.” Och sångaren uttrycker det hela så: ”Ej silver, ej guld kan förskaffa mig ingång till Himlen som synden mig utstängt ifrån.” Ty inte heller räcker det med att vara givmild och snäll eller att gå till kyrkan eller bönhuset så eller så många gånger per år, utan frågan är helt enkelt, om ”vi är förlösta ur syndens garn och fria levande Guds barn”. Ty behovet av nyfödelse är lika för alla, unga och gamla, fattiga och rika. (Pastor Arne Sundvall, Svenska Alliansmissionen, 1900-talets senare del)


Exegeter, evangelister med flera


Att börja med:

ca 2000 - ca 1975

Hur går då denna nya födelse till? Ur ett perspektiv är det helt och hållet ett Guds verk. Ingen har någonsin fött sig själv. Den nya födelsen är alltså en födelse ”från ovan”, ”av Ande”. Men sett ur vårt perspektiv behöver vi både omvända oss och tro. Nikodemos kunde inte undkomma Johannes dop till omvändelse. Det var säkert detta Jesus menade med orden ”född av vatten”. Sedan måste han tro och förtrösta på Jesus Messias, som var den Frälsare han behövde. (John Stott "Genom Bibeln - Dag för dag" s 173 i kommentar till Joh 3:3; författaren född år 1921 i London, England)

"Låt mig få återvända till resonemanget om den riktning mänskligheten färdas i", fortsatte pappa (Jerzy). "Vad har mänskligheten som sitt slutmål? Judendomen menar att målet med allt detta är ett enda - att föra ner gudsriket till jorden. Detta är den övergripande målsättningen och samtidigt anledningen till att vi överhuvudtaget existerar. Vad detta gudsrike innebär är höljt i dunkel - kanske beroende på att inga ord kan beskriva denna framtida tillvaro. Den är så helt väsensskild från allt det vi i dag kan uppleva med våra fem sinnen och vårt intellekt. Men det är uppenbart att denna värld är betydligt bättre än den vi lever i nu. I samband med att människan lyckas med sin uppgift att föra ner gudsriket till jorden sägs Messias komma." (Stefan Einhorn "Den sjunde dagen" s 59-60; andra samtalet - människans uppgift)

(Rebubliken Kongo) I en miljö som kännetecknas av extrem fattigdom och dess konsekvenser har (Den evangeliska kyrkan i Kongo) som sin uppgift att vittna om Guds rike. (Alphonse Mbama "L'Eglise Evangélique du Congo" s 12; författaren född omkring år 1948)

Verbet ... "gennaô" ... betecknar egentligen den manlige förälderns handling och skulle här ge betydelsen "avlas". Det används emellertid också om den kvinnliga föräldern (t.ex. 16:21), så att översättningen "födas" förvisso också kan rättfärdigas. Men det är något troligare att Johannes menar "avlas" (jfr användningen av samma bildspråk i 1 Joh 3:9). ... Johannes tycker mera om detta bildspråk än någon annan nytestamentlig författare. ... Johannes talar ofta om evigt liv, och för honom förefaller besittningen av evigt liv betyda ungefär detsamma som att komma in i Guds rike som Synoptikerna beskriver det. (Leon Morris "The Gospel according to John" s 189-190; författaren född år 1914 i Lithgow nordväst om Sydney i Australien, från omkring år 1980 gästprofessor i Nya Testamentet vid Trinity Evangelical Divinity School i Deerfield, Illinois, USA)

Guds rike vokser en seg ikke inn i. Det blir en födt inn i. (Anfin Skaaheim "Johannesevangeliet" s 93; författaren född år 1939 i Torvikbukt söder om Kristiansund i Norge)

Som syndare är människan andligen död och måste få nytt liv. Hon kan inte ”se Guds rike”, Joh 3:3,5f. Hon kan nu inte föda sig själv utan måste födas av Gud, Joh 1:12f. Pånyttfödelsen är alltså ett gudomligt under, ett skapande av något nytt, inte förbättring av den gamla människan. (Birger Olsson ”Första Petrusbrevet” s 37-38; författaren född år 1938 i Nordingrå öster om centralorten Kramfors i Sverige, 1992-2003 professor i Nya testamentets exegetik vid universitetet i Lund)

Det finns ett djupt samband mellan det nya livet och kärleken till syskonen. ... Det är underbart när syskonkärleken får utvecklas som den skall. Då säger de utomstående, precis som de sade på de första kristnas tid: "Se, hur de älskar varandra!" Och då går Guds rike framåt med kraft. (Carl Fr. Wislöff "Bröd för dagen" s 68-69,73,81; kommentar till 1 Petr 1:22-23; författaren född år 1908 i Drammen sydväst om Oslo i Norge)

Guds rike är det mest centrala temat i Jesu undervisning. Oavlåtligen talar Jesus med sina lärjungar om Rikets natur och närvaro i världen. Det glada budskapet som Jesus började förkunna var ”Guds rike är nära” (Mark 1:15). Det sista han gjorde var att ”under fyrtio dagar tala om Guds rike” (Apg 1:3) för lärjungarna. I Apostlagärningarna verkar evangeliet ha varit evangeliet om Guds Rike och om Jesus Kristus som Kung (Apg 17:7). Jesus motiverar till lärjungaskap utifrån tankar om Guds rike. Han tvekar inte att säga till oss att vi ska sälja och försaka allt för att vinna Guds rike. Han manar oss att söka Guds rike först och bygga våra liv på det (Matt 6:33). (Lennart Thörn "Fem liknelser om Guds rike" s 6)

Den kristna tron har hållit mig uppe, utan den skulle jag ha dukat under. Jag har varit ambassadör i flera länder och minister i den etiopiska regeringen. Men ingenting hade haft något värde för mig, om jag inte hade trott på Jesus Kristus. Tron på Jesus Kristus har allt att säga i livet. Om vi söker Guds rike först, får hela livet det rätta perspektivet. (De kristna s 628; yttrande av den etiopiske kyrkoledaren Emmanuel Abraham vid ett besök i Norge; Emmanuel Abraham född år 1913 i Gimbi i regionen Oromia väster om Addis Abeba i Etiopien)

Johannes tycks förutsätta att Nikodemus nu kommer med en fråga om vägen till Gud och om vad man skall göra för att få evigt liv. En sådan fråga var vad man kunde vänta av en rabbin i den situationen. Lukas berättar om en annan rådsmedlem som kom till Jesus med just den frågan (Luk 18:18). Det är den som Jesus nu svarar på. (Bo Giertz ”Evangelium enligt Johannes” s 43)

Andlig pånyttfödelse ... innebär inte i första hand att ”börja ett nytt liv” utan att ”få ett nytt liv”. ... Utan pånyttfödelse kan en människa inte uppfatta andliga sanningar – lika litet som en död människa kan uppfatta liv eller en blind kan uppfatta skönheten i en solnedgång. (Gordon Bridger "Han som kom utifrån" s 36; författaren född år 19?? i London i England)


ca 1975 - ca 1950

(Danmark, Sverige) Det är klart, att Gud har rätt att själv bestämma villkoret för medborgarskap i sitt rike. Det duger alltså inte med den naturliga födelsen eller att vi är skapade av Gud. Då danskarnas store konstnär Bertel Thorvaldsen en gång blev tillfrågad, om det var i Köpenhamn eller Bryssel, som han föddes, och om det var 1768 eller 1770, så lär han ha svarat: "Jag vet inte, men jag kom till Rom den 8 mars 1797." Den dag då han på allvar började utvecklas som konstnär, framstod för honom som konstnär Thorvaldsens födelsedag. ... Det är inte medlemskap i någon församling, ej heller dop eller nattvard som förskaffar mig inträde i himmelen. Bibelkunskap och ett rättfärdigt liv inför människor anser nog många skulle vara nog. Och visst har det sin betydelse, men ny födelse är det inte. En människas liv kan väl reformeras och mycket kan bliva helgat åt Herren, men ett Guds barn blir man inte därigenom. Ett nytt liv måste komma till stånd - ingenting mindre duger. ... Det skedde kanske så obemärkt i ditt liv, att du inte vet, när denna födelse kom till stånd. Och det betyder inte så mycket, bara du vet, att det verkligen har skett, och att du i dag äger detta nya liv. Den som på morgonen kommer ut ur en mörk källare kan säga precis på minuten, när ljuset möter honom, medan den däremot, som ute på öppna fältet först möter morgonrodnaden och sedan den uppgående solen, inte kan säga detsamma. Men båda vet, att de har mött ljuset och att de vandrar i ljuset och det är det betydelsefulla. Ty om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd, 1 Joh. 1:7. (Arwid Wickström "Hur skall det bli i himlen?" s 35-38; Bertel Thorvaldsen född år 1770 i Köpenhamn, Danmark; BG Ask-kommentar: Det är en glädje för mig att här i ett citat kunna referera till tidigare rektorn vid Kortebo Missionsskola i Jönköping Arwid Wickström som under år 1963 kommenterade och rättade mina svar till en brevkurs om det kristna livet författad av David Hedegård.)

Till grund för bilden av Davidsnyckeln ligger Jes 22:22: Davidshusets nyckel skulle ges åt Eljakim, så att han suveränt kunde upplåta och tillsluta. Davids palats är en typ för Guds rike, och redan rabbinerna tolkade stället såsom syftande på Messias. Han har makten att upplåta och att tillsluta Gudsrikets port med definitiv verkan. (Olaf Moe "Johannes Uppenbarelse" s 117; kommentar till Upp 3:7-8; författaren född år 1876 i Modum väster om Oslo i Norge; professor år 1916-1953 i "nytestamentlig exegesis" vid Menighetsfakultetet i Oslo, Norge)

För judendomen är varje människas själ en tjänande del i Guds skapelse, som bara genom människan kan bli ett Guds rike. ... Naturligtvis skall var och en lära känna sig själv, luttras och arbeta på sin fulländning, men inte för sin egen skull eller för sin jordiska lyckas skull utan för verkets skull som man har att fullgöra i Guds värld. (Martin Buber "Människans väg enligt den chassidiska läran" s 62-63; författaren född år 1878 i Wien, Österrike)

"Tillkomme ditt rike" ber vi i Fader Vår, vi är miljoner och åter miljoner mänskliga varelser som i snart tvåtusen år har bett denna bön som Han har lärt oss, fullkomligt vissa om att en dag bli bönhörda. Vi är redan bönhörda, riket har redan kommit, det finns här mitt ibland oss. (François Mauriac "Människosonen" s 133; författaren född år 1885 i Bordeaux i sydvästra Frankrike)

Den födelse som här erfordras är förvisso en andra födelse, men den är inte bara en upprepning av människans första födelse utan ett födande från ovan, från Gud. I betraktande av 3:31 måste detta anses som den primära betydelsen. (C.K. Barrett "The Gospel according to St John" s 206; författaren född år 1917 i Salford väster om Manchester i England, 1958-1982 professor i "Divinity" vid universitetet i Durham i England)


ca 1950 - ca 1900

Människans skapande insats bereder åt Gud ett hemvist på jorden. Det religiösa språkets ord härför är "Guds rike". Ett annat klassiskt uttryck för samma sak är "Guds boning", "Sjechina". ... Där fromma människor är församlade, där är Sjechina. Där man och hustru lever samman i fromhet och endräkt, där är Sjechina. (Leo Baeck "Judendomens kärna" s 22; författaren född år 1873 i Lissa-Leszno sydväst om Poznan i västra Polen)

(Tyskland: Stuttgart) I det (människor) så inför (Guds) ögon blir till hungrande och törstande (då de ju faktiskt är utblottade och står framför honom i sin andliga fattigdom med tomma händer), förstår de plötsligt, att han förmår skänka dem detta allt, ja att han själv är vägen till Fadern och hjärtats frid, den kraft som övervinner döden och den kärlek, som ger åt allt liv en ny begynnelse. Nu märker de plötsligt att Guds rike verkligen brutit in med honom och att redan som ett frö hos honom ligger dolt och börjar spira begynnelsen till vad Gud en gång på hans dag skall skänka i en härlig fullkomning, då han skall bli allt i alla och den gamla världen skall förgås och en ny himmel och en ny jord skall stiga upp ur denna världsundergångs renande eld. Jag säger: Endast på så sätt lär de känna Herren Kristus och i honom på nytt sig själva. Därav kommer det sig, att man inte utifrån, inte som en oengagerad åskådare kan lära känna Guds rikes hemlighet utan blott inifrån, nämligen så att man beger sig in i det, att man alltså träder inför Jesu blickar. I Guds rike är nämligen allt en fråga om perspektiven, dvs. att det avgörande är var man själv står. Står man på orätt plats så ser man absolut ingenting, och omvänt: har man den rätta utsiktspunkten, så kan barn och dårar och de i denna världen föraktade se gudsrikets stora hemligheter. Det förhåller sig så därmed som med de glasmålade fönstren i en kyrka. Går man utifrån runt om kyrkan, ser man bara ett enda grått i grått och kan inte avgöra om det är nedrökta eller smutsiga fönsterglas eller konstverk av hög rang. Men i samma ögonblick som jag träder in i kyrkoskeppets inre, börjar fönstren att lysa, och den bibliska frälsningshistorien, åskådliggjord i färger, står där framför mig. Gudsrikets hemlighet kan man endast se, om man själv är "därinne". (Helmut Thielicke "Bönen som omspänner världen" s 165; tal år 1944 i Matteusförsamlingens i Stuttgart församlingssal; predikotext: Luk 17:20-24; författaren född år 1908 i Wuppertal nordost om Köln i Tyskland)

Vad förstås då med himmelriket? I det gängse kristna språkbruket får himmelriket eller Guds rike betyda nästan vad som helst. Den kristna verksamheten kallas Guds rike, att arbeta för missionen kallas arbete för Guds rike etc. Men i Nya testamentet har uttrycket Guds rike ingalunda någon så svävande eller mångtydig innebörd. Himmelriket eller Guds rike är den himmelska världen, som sänkt sig ned till oss i Jesu person och som blivit tillgänglig för oss genom att hans livsverk fullbordades och den helige Ande blev utgjuten. Gud ville göra människan delaktig av sitt eget liv, av det liv som leves i himmelen och vars innehåll är Guds egen kärlek. Människans ursprungliga och eviga bestämmelse är att leva i Guds kärlek. (David Hedegård "Pingstens budskap"; Jönköpings-Posten 1944-05-27)

Denna vår värld är en stor skulptörs verkstad. Vi är statyerna, och i verkstaden cirkulerar ett rykte, att några av oss en vacker dag skall få liv. ... I vårt naturliga tillstånd är vi inte Guds barn, endast (så att säga) statyer. Vi har inte fått zoe eller andligt liv, endast bios eller biologiskt liv, som snart skall lösas upp och dö. Nu erbjuder oss kristendomen, att vi kan, om vi låter Gud råda, bli delaktiga av livet i Kristus.Gör vi det, skall vi få del av det liv som är fött och inte skapat, som alltid funnits och alltid skall finnas. Kristus är Guds Son. Om vi blir delaktiga i det liv som är hans, skall också vi bli Guds barn. (C.S. Lewis ”Kan man vara kristen?” s 128,141; författaren född år 1898 i Belfast, Nordirland)

Andlig kärlek kommer från ovan. (Dietrich Bonhoeffer "Liv i gemenskap - därför behöver kristna varandra" s 37; författaren född år 1906 i Breslau sydost om Berlin i Tyskland, nu år 2007 Wroclaw sydväst om Warszawa i Polen)

Guds rike är ett samhällsbegrepp, ett samhälle, en sammanlevnad sådan som Gud tänkt. ... Vi äro kallade att söka förbereda detsamma genom att göra Guds rikstankar kända samt söka så långt som på oss ankommer att förverkliga dem. (Fritz Peterson "Valet, uppgiften och förmånen"; kommentar till Matt 6:24-34; Jönköpings-Posten 1934-09-07)

Läraren talade: Du sade förr att spårvagnen stannar när han förlorar kontakten med den öfverjordiska ledningen; Jag känner till det. Om mina vänner, ateisterna och hedningarna visste hvilken befrielse det är att återknyta kontakten: Det är som att kasta sig i kristallklart hafsvatten efter en svettpromenad på dammig landsväg i rötmånadssol. Det blir ljus i sinnet ... (Man) kan sofva om nätterna och neurasthenin försvinner. Jag mins hur efter en genomrumlad natt det vackraste landskap i soluppgången verkade hemskt, under det samma utsikt efter en genomsofven stilla natt tog sig ut som paradiset. När man får visshet, och den på vissheten grundade tron, att lifvet har fortsättning på andra sidan, då bär man lättare på detta, jagar sig icke trött på bagateller; och då infinner sig det gudomliga lättsinnet, om hvilket Goethe talar, och som yttrar sig i en viss ringaktning för ära och utmärkelser, befordran och pengar. Därigenom blir man mera oåtkomlig för törnar och skymfar; det hela går mjukare och glattare, och hur svart det kan synas omkring en, så är man liksom själflysande och bär sin lilla ficklampa, hoppet, med sig. (August Strindberg ”En blå bok I” s 106; Att återknyta med luftledningen; Johann Wolfgang von Goethe född år 1749 i Frankfurt am Main i Tyskland)

(Far och mor) skulle ha vandrat nöjda och glada till kyrkan den vackra morgonen, om de inte hade haft sonen att tänka på. Far klagade över att han var trög och lat: ingenting hade han velat lära i skolan, och han var så oduglig, att man nätt och jämnt kunde sätta honom till att valla gäss. Och mor nekade inte till att detta var sant, men hon var mest bedrövad över att han var vild och elak, hård mot djur och illvillig mot människor. ”Måtte Gud bryta hans ondska och ge honom ett annat sinnelag!” sade mor. (Selma Lagerlöf ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” s 14-15; Pojken)

Det vill synas, som om hela den då bildade världen (under århundradena före och omkring Moses tid) på en gång vaknat till medvetande om mänsklighetens stora gemensamma mål och uppgifter, eller som om världssjälen på en gång trängt ner i massornas medvetande, uppenbarat sig och ombildats enligt varje folks förmåga att uppfatta och giva uttryck. Hur detta tillgått faller icke under vårt vetande, men tänkare hava på två olika vägar sökt förklaringen. Några mena att viljan och rörelsen är inneboende och nedlagd från början i människosjälen (immanens), andra att denna själ är påverkad utifrån och danad som verktyg åt en utom oss befintlig vilja (transcendens) som ovanifrån leder ödena, folks och enskildes, till ett medvetet mål som endast ledaren känner fullständigt. Till denna senare åsikt skulle Förf. vilja ansluta sig sedan han genom strövtåg i världshistorien funnit bekräftelser på densamma. (August Strindberg "Världshistoriens Mystik" s 11-12)

(Nadja) satt med slutna ögon, nedsjunken i en gammalmodig länstol, och (Sasja) gick sakta av och an i rummet ur hörn i hörn. "Om ni ändå bara ville resa bort för att studera!" sade han. "Det är bara upplysta och heliga människor, som är intressanta, bara de är nödvändiga. Ju flera sådana människor det finns, ju förr skall Guds rike komma på jorden. Av er stad skall det då knappast finnas kvar sten på sten, allt skall vändas upp och ner, allt skall förändras som genom ett trollslag. Och då skall här finnas kolossala, storartade hus, underbara trädgårdar, sällsamma fontäner, märkliga människor ... Men detta är inte det viktigaste. Det viktigaste är att hopen i den mening ordet har nu, detta onda skall inte mera finnas till, ty varje människa skall tro och veta varför hon lever och ingen enda skall söka stöd hos hopen." (Anton Tjechov "Fästmön" s 188; författaren född år 1860 i Taganrog sydost om Donetsk vid Azovska sjön i södra Ryssland)


ca 1900 - ca 1850

(Nechljudof) förstod, i det han läste, för första gången fulla betydelsen av ord, som han läst många gånger och icke lagt märke till. ... "Söker först Guds rike och hans rättfärdighet, så faller eder allt detta till." Men vi söka blott "allt detta" och finna det synbarligen icke. (Leo Tolstoj "Uppståndelse" s 499-500; författaren född år 1828 i Jasnaja Poljana sydväst om Tula söder om Moskva i Ryssland)

(Sverige, Danmark) Tack för det älskliga brefvet, som gjorde mitt hjerta godt! Ett sådant bref har jag alltid betraktat som en gåfva ofvanifrån och delar tacksamheten mellan honom, som skrifvit det, och Honom, hvars visdom yppar sig i blommans och barnens växt såsom i stjernesystemens lif, och hvars godhet är källan till allt godt, som menniskorna skänka hvarandra. (Viktor Rydbergs brev III "Brev från Viktor Rydberg 1882-1895" s 58; brev 12 nov 1887 till den danske prästen, uppfinnaren och förre föreståndaren för dövstuminstitutet i Köpenhamn R. Malling-Hansen; Viktor Rydberg född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige; Rasmus Malling-Hansen född år 1835 i Hunseby, Maribo öster om Nakskov på Lolland i Danmark)

(Sverige: Göteborg; Italien: Rom) Människorna äro kallade till att varda medborgare i en högre värld, där själfviskhetens lag tiger inför rättfärdighetens och kärlekens. (Viktor Rydberg "Kroppsarbetarnes ställning i Rom" s 225; föredrag vid en Goodtemplarfest i Göteborg på 1880-talet; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

Människan skulle utan ordens tillhjälp aldrig fått klart och bestämdt fixerade abstrakta begrepp och aldrig kunnat växa från en undersåte i naturens rike till en medborgare i andens. (Viktor Rydberg "Om tankens behof af språket" s 481; svar till G. Z., som frågat å ett sällskaps vägnar, om språk kunde anses oundgängligt nödigt för tanken, dagtecknadt Göteborg 30 januari 1881; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

Äfven kristendomen har sin pessimistiska sida. Jesus förklarar, att hvarje dag, som vi upplefva, har så fullt upp af bekymmer och lidanden, att vi göra orätt i att öka dagens börda med att ängslas äfven för morgondagen. Men här förenar sig äfven den starkaste och ljusaste optimism. Söka vi under bön och plikttroget arbete först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall äfven allt detta andra falla oss till; inskränka vi blygsamt och ödmjukt våra egna anspråk på lifvet, taga vi tacksamt som oförtjänt gåfva emot den glädje som bjudes oss, och se vi i vårt arbetes frukter ingenting annat än medel att minska världseländet, att spisa den hungrande och kläda den nakne, då skall det också visa sig, att ängslan för morgondagen var för oss människor en lika onödig sorg som hon skulle vara det för liljorna på marken. . . . De yttre orsakerna till vårt elände kunna inom vidsträckta gränser upphäfvas genom ett samfäldt broderligt arbete människorna emellan; den inre faktorn, d.v.s. den intryck emottagande själen, kan genom ödmjukhet, tålamod och insikt i det illusoriska uti sträfvandet efter sinnesfröjder härdas mot bekymmer och umbäranden och på samma gång göras barnsligt känslig för de glädjeämnen, för allt godt och skönt, hvarmed den himmelske fadern smyckat sin store barnkammare. Hvad som sedan återstår af bekymmer och plågor, af naturnödvändig och själsnödvändig smärta här i jordelifvet, det hafva vi att betrakta i ett högre ljus, som en faderlig tuktan, som har sina höga ändamål, som en hänvisning till en högre tingens ordning, mot hvilken vi hafva att utveckla oss, som en vägledning fram emot de nya himlar och den nya jord, på hvilken rättfärdighet bor. (Viktor Rydberg "Leibniz' teodicé och den Schopenhauer-Hartmannska pessimismen" s 193-194; föreläsningar i Göteborg höstterminen 1877; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

(Den franske filosofen Auguste) Comte nekar icke Guds tillvaro; ej heller att den värld som afspeglar sig för våra sinnen i tidens och rummets former, kan vara grunden i en rent andlig värld. Men han menar att ingen forskning kan bana oss vägen till det absoluta eller "tingen i sig", och att dessa för den skull falla alldeles utanför den verkliga vetnskapens, som ju är det verkliga vetandets, område. Människans förstånd är ur stånd att tränga bakom företeelserna; det måste inskränka sig till att utransaka de matematisk-fysiska, kemiska och organiska krafternas lagar - det kan ej lära känna annat än det relativa. (Viktor Rydberg "Positivistisk litteratur" s 485; Framställning av den positiva anden af Auguste Comte; Göteborgs Handelstidning 1876; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige; Auguste Comte född år 1798 i Montpellier väster om Marseilles i södra Frankrike)

(Ryssland: S:t Petersburg) Det verkade som om man redan hade lyckats glömma den stackars furst Mysjkin fullständigt i Petersburg. Om han nu plötsligt skulle ha dykt upp bland dem som kände honom, skulle han ha kommit som en uppenbarelse från ovan. (Fjodor Dostojevskij "Idioten" s 236-237; författaren född år 1821 i Moskva i Ryssland)

Förverkligandet af den kristna samfundsidé(n) . . . möter oss i evangelierna under den storslagna bilden af ett "Guds rike", där medborgarskap och lika värdighet vinnes af alla, hvilka, äfven om de ej instämma i hela serien af "renlärighetens" grundartiklar och icke-grundartiklar, med innerlighetens styrka sammansluta sig kring den urkristna bekännelsen: "Detta är det eviga lifvet att de känna dig, den ende sanne Gud, och den du sändt hafver, Jesus Kristus." (Viktor Rydberg "Om kyrka och prästerskap" s 220-221; med anledning av kyrkomötet 1868; Göteborgs Handelstidning maj-juni 1868 samt tidskriften Framtiden samma år; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

Så tjänstgjorde Ivan Iljitj i fem år; därefter (i början av 1860-talet) inträdde en förändring i tjänsten. Nya juridiska institutioner inrättades; ny människor behövdes. Ivan Iljitj blev en sådan ny människa. Han erbjöds en plats som rannsakningsdomare, och han accepterade den trots att tjänsten låg i ett annat guvernement och han var tvingad att bryta redan etablerade relationer och upprätta nya. . . . Ivan Iljitj missbrukade aldrig sin makt, tvärtom försökte han mildra uttrycken för den; men det var insikten om makten och möjligheten att mildra den som skänkte honom den största tillfredsställelsen i den nya tjänsten. . . . Hans arbete var nytt. Och han var en av de första som i praktiken tillämpade principerna i 1864 års förordningar. (Leo Tolstoj "Ivan Iljitjs död" s 21-23; författaren född år 1828 i Jasnaja Poljana sydväst om Tula söder om Moskva i Ryssland)


ca 1850 - ca 1600

Tanken på de kristnas enhet grep (Emilie Petersen) särskilt, när hon inte endast avsåg de kristna i Sverige utan även kristenheten utöver hela jorden. I de sista dagboksanteckningarna för 1843 (31 dec) utbrister hon därför, att "det är något oerhört att höra till en så stor familj, att den kan rymma himmel och jord! Likaså att det icke finns en jordplätt i öst och väst, söder och norr, där vi inte ha bröder och systrar. Det är något himmelskt över det att vi som tro ha så lätt att känna igen varandra och älska varandra från första stund vi träffas. Genast märks, vems barn man är. Och tänk, på hela jordens rund knäppas dag för dag miljoner händer i bön, och Fader vår läses på hundrade tungomål. Och överallt är det fråga om Guds rike, där han låter sin helige Ande värna och hjälpa sina barn från fall. Halleluja! Ära vare Lammet! Men så vänder jag på saken, och då framstår det som ett under, att jag, stackars arma människoflarn, får vara med i allt detta underbara som heter Guds rike." ... I (Herrestads) räddningsskolas årsberättelse 1849 formulerade hon sin grundsyn på diakoni: " ... Där tron verkar genom kärleken, där är Guds rike på jorden." (Göran Åberg "Emilie Petersen, 'Mormor på Herrestad', och hennes nätverk" s 215-216; 'Mormor' som människa och kristen)

(Kristus) äger oss, Han och icke världen, icke synden, icke döden; och allt det vi äga är Hans, och allt älskar och bevarar Han, och borttappar intet. Vi äro alltid inom de trygga gränserna av Hans rike; och där gälla ej andra lagar än dem Han föreskriver, härska ej andra öden än dem Han leder; möta ej andra prövningar än dem Han tillskickar, drabba ej andra förluster än dem Han känner och ersätter. (Johan Olof Wallin "Predikningar - Första bandet" s 74; Juldagen)

(Konstnären Andrej Petrovitj) började tro att allt i denna världen sker mycket enkelt, att någon inspiration från ovan inte finns, utan att allt nödvändigtvis måste vara underkastat strängt lagbunden ordning och likformighet. Med ett ord: hans liv tangerade redan de år då allt som andas hänförelse avtrubbas hos människan, då den mäktiga stråken stryker fram allt svagare över själen och inte längre frambringar så genomträngande toner i hjärtat, då kontakten med det sköna inte mer förmår en jungfrulig kraft att slå ut i eld och flamma. ... Och därför vändes all hans håg och strävan mot guldet. (Nikolaj Gogol "Porträttet" s 53; författaren född år 1809 i Velyki Sorochyntsi nordväst om Poltava och öster om Kiev i Ukarina)

Hela wårt slägte blef wid Christi rättfärdiggörelse rättfärdigadt med honom; men detta kan icke komma någon till werkligt gagn, innan hon blir född först af den andre Adam, och får andeligt lif genom en ny och andelig födelse, och genom denna födelse blifwer intagen och begynner att wara till i Christi rike. Derföre säger Jesus: utan en blifwer född på nytt, kan han icke se Guds rike. (Anders Nohrborg "Den Fallna Menniskans Salighets-Ordning" s 98-99 i kommentar till Luk 18:31)

En trollkvinna (hade) under natten ... medtagit (den tioåriga flickan) på en Blåkullafärd. ... "Nådige lagman", (sade fadern), "jag är född av gudfruktiga föräldrar och har själv gjort, vad jag i min enfald kunnat för att uppfostra mitt barn åt Guds rike. Och nu är hon likväl, utan eget vållande, i evighet ovärdig att skåda Guds ansikte." (Viktor Rydberg "Fribytaren på Östersjön II" s 290-291; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)


ca 1600 och tiden dessförinnan

Den som av sanningen förtörnas han älskar lögnen. Men den som lögnen älskar han kan icke förbliva i Kristi församling som är sanningens rike. Är han icke i Kristi rike, då är det icke under att han kan icke lida sanningen. Men give Gud att vi alla måtte komma till ett rätt förstånd i Kristi kunskap. Amen. (Olaus Petri "Svar på ett okristligt sändebrev" s 52)

Guds werk med oss äro så underbara, att början och slutet se helt olika ut: början är ett intet, slutet är allt. Så tycktes Christus wara ett intet, medan Han war barn, och blef dock omsider alla menniskors Frälsare och ljus. (Martin Luther "Kyrko-Postilla Första Delen Winter-afdelningen" s 100 i kommentar till Luk 2:33-40; författaren född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

I Guds rike, der Han regerar genom evangelium, finnes intet utkräfwande af rättigheter, ja, man umgås der icke med någon rätt; utan der är det förlåtande, eftergifwande och efterskänkande, och ingen wrede, intet straff, utan idel broderlig tjenst och welgerning. Härmed upphäfwes dock ingalunda den werldsliga rätten. (Martin Luther "Kyrko-Postilla Första Delen Sommar-afdelningen" s 245-246 i kommentar till Matt 18:23-35; författaren född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

Menniskan måste ... dö och komma i ett annat wäsende, hwilket sker genom döpelsen, om wi tro; ty tron är denna förnyelse. ... Om du wore än så wis och mäktig, ja, den ädlaste och skönaste frukt, som den menskliga naturen kan bära, så kan du dock icke se Guds rike med mindre, du warder en helt annan menniska, född på nytt säger Christus i Joh. 3:3. Detta lär du icke sjelf begynna med dina tankar och krafter; ty du kan sannerligen icke göra dig annorlunda, än du redan är, född af fader och moder; utan Gud måste begynna det i dig och gifwa sin säd dertill, nemligen sitt Ord, hwarigenom den Helige Ande kan werka i dig, att du i tron håller dig derwid. (Martin Luther "Kyrko-Postilla Andra delen" s 112,250-251 i kommentar till Gal 5:6 och Joh 3:3; författaren född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

(Guds rike) består i gerning och icke blott i tal, i lefwerne och icke i prat; och förhåller sig dermed så, att Ordet icke blott fastna på tungan och i öronen, utan det bör ock komma till kraft och en werklig utövning. I gamla testamentet talar Moses ock ganska mycket, men ingen gör derefter; men här skall wara mycket görande och få ord. ... Ordet må icke stanna blott i tomt prat, utan ock komma till kraft. (Martin Luther "Kyrko-Postilla Andra delen" s 452 i kommentar till Ef 3:13-21; författaren född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

Sandro Botticelli (1445-1510) har målat Venus, naken uppstånden ur havets fradga. Hade han därmed ett osedligt syfte? Envar, som känner den mannen, hans storartade skaplynne, hans villighet att offra allt, även sin konst, för Guds rike, måste avvisa varje misstanke därom som orättfärdig. (Viktor Rydberg "Om nakenhet och klädessätt" s 111; Ekeliden, Djursholm 1895-04-27; Sandro Botticello född år 1445 i Florens, Italien)

Kyrkan är Guds rike på jorden, dess prästerliga hierarki en avbild av den himmelska, dess högste styresman, påven, Guds ståthållare. (Viktor Rydberg "Medeltidens magi" s 15; Medeltidens världsåskådning; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

När (Abraham) lyfte upp sina ögon fick han se tre män stå framför sig. ... En av dem av var Guds son. ... Sonen ... han som var Herren fick makt att straffa sodomiterna ”från Herren, från himlen”, från Fadern som är herre över allting. (Irenaeus ”Bevis för den apostoliska förkunnelsen” s 43; författaren född cirka år 130 i Smyrna i västra Turkiet)

Tre tankar låg i detta Guds rike: universalitet, himmelskhet och beständighet. (Messias') herravälde skulle vara vidsträckt som Guds område, hans karaktär vara helig som himlen i kontrast till jorden och Gud (i kontrast) till människan och dess fortbestånd skulle segerrikt bestå. Sådan var Gamla Testamentets undervisning och (sådant var) Israels stora hopp. (Alfred Edersheim "The Life and Times of Jesus the Messiah Part I" s 266; författaren född år 1825 i Wien i Österrike)

Ordet “anôthen” har alltid betydelsen “ovan’ i det fjärde evangeliet (3:3,7,31; 19:11,23) och på andra ställen talar också S:t Johannes alltid om “en födelse” från Gud (Joh 1:13; 1 Joh 2:29; 3:9; 4:7; 5:1,4,18). (Alfred Edersheim "The Life and Times of Jesus the Messiah Part I" s 384; författaren född år 1825 i Wien i Österrike)


Att fortsätta med (hembygden):

ca 2000 - ca 1975

Vi lever här och nu och ser Guds rike bryta fram, men inte i sin fulla kraft. En dag ska det ske fullt ut! Redan nu kan vi få en försmak av det som ska komma! (Chatrine Carlson "Guds rike är nära"; kommentar till Mark 1:14-15; Jönköpings-Posten den 7 december 2007)

Gud tvingar oss inte till sitt rike. Valet är helt och hållet vårt. Men hälsningen till oss är att Guds rike finns att få. Tiden kanske är inne för dig till omvändelse till Jesus för att bli en del i Guds rike. (Mats Fransson "Riket som kommer"; Jönköpings-Posten den 8 december 2006)

Vi som tror på (Jesus, Gud själv) är medborgare i Guds rike. Samtidigt som vi vet detta får vi vänta på att Guds rike ska komma helt och fullt när Jesus kommer hit till jorden igen. (Charlotte Högsveden "Spänning och förväntan"; Jönköpings-Posten den 7 december 2001)

I nyandligheten marknadsförs idag tankegångar som gör gällande att människan är "gudomlig med fantastiska möjligheter ... och den största synden är att inte inse att människan är Gud". Jesus vänder sig emot denna typ av missuppfattning som innebär att människan kan komma till Gud genom att hon använder de resurser hon redan har. Han säger: "den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Ingen kan "se Guds rike" om inte Gud griper in och skänker något nytt. Jesus använder uttrycket att "födas på nytt" eller "födas från ovan". ... Nya testamentets huvudbudskap är att Jesus har kommit för att uppfylla gamla testamentets profetia och att Guds rike i hans person och verk har blivit synligt här och nu. ... Gud låter den kristna församlingen vara ett synligt tecken på Guds närvaro i världen. I egenskap av Guds rikes gemenskap kallas församlingen att vara ett "nytt samhälle", ett tecken på det rike som en gång ska uppenbaras i sin fullkomlighet. (Bengt Westh "Bengts betraktelse"; församlingsbladet Kontakt med Korskyrkan, Jönköping 1995:2-3)

Sök först Guds Rike! Sen kan Du tillsammans med Jesus möta dagens och morgondagens bekymmer. (Berit Saveljev "Gör er inga bekymmer!"; Jönköpings-Posten den 25 september 1987)

Guds rike kan aldrig identifieras med något visst samhällssystem. ... Guds rike - mitt ibland oss. Hur? Jo, genom Jesus Kristus, Han som är Guds rike. (Eric Lundkvist "Guds rike"; Jönköpings-Posten den 5 december 1986)

Där kristna lever efter Andens impulser uppenbaras redan här Guds rikes kvalitét, kraft och härlighet. Guds rike i sin framtida fullkomning förbereds under denna ofullkomliga och mörka tidsålder. (Eskil Albertsson "Kristet hopp i atomåldern" s 8; Svenska Alliansmissionens årsbok 1983)

Vägen (till Guds rike) går genom att vi var och en vänder om mot Herren Jesus Kristus. (Leif Larsson "Israel eller Sverige?"; Jönköpings-Posten den 14 oktober 1983)

En glimt av Guds rike kan vi se när två människor delar bröd med varandra, när en människa som tidigare bara tänkt på sig själv, ger sig tid att besöka den ensamme eller sjuke. En glimt av Guds rike kan vi se när Guds folk kommer samman till gudstjänst, till bön och lovsång. (Tore Karlsson "Guds rike är nära!"; Jönköpings-Posten den 4 december 1982)

Det är omöjligt att vara en sann Jesu lärjunge och samtidigt skjuta frågan om Guds rikes uppenbarelse på framtiden. I denna tidsålder är Guds rike ibland människorna genom andefyllda kristna. (Eskil Albertsson "Tillkomme ditt rike" s 5; Svenska Alliansmissionens kalender för 1980)

Det primära i min uppgift som pastor ligger i att mitt eget förhållande till Gud är rätt, och att jag själv söker Guds rike först. Det är ju detta jag predikar för andra. (Bo Börjesson "En vecka i Landerydskretsen, pastorns dagbok" s 59; Svenska Alliansmissionens kalender för 1978)

Du måste bli född "ovanifrån", född "av Anden". Det undret inträffar när vi i lydnad omvänder oss från den tillvaro, som bibeln kallar för att leva i synd. När du tar personlig ställning för Kristus och mottar Honom i ditt liv blir du född på nytt. (Håkan Arlebrand "Du behöver vända om!"; Jönköpings-Posten den 19 maj 1978)


ca 1975 - ca 1960

Jag fick ett brev. Det var olikt alla andra. Det var olikt till innehållet. Det hade ett så angeläget ärende. Och så var det utan underskrift. Avsändaren ville vara anonym. Brevskrivaren ville ha hjälp att lösa livets mest brännande fråga: Hur kunna få uppleva Guds rike och komma ditin? ... Jag bad henne ... att noga läsa och ta fasta på Guds många löften i Kristus. "Kommen till mig I alle" och "åt alla dem som togo emot Honom gav Han makt att bliva Guds barn, åt dem som tror på Hans namn". Det gick några månader, så kom det åter ett brev från samma brevskrivare. Men denna gång var det inte utan namnunderskrift. Brevet lät mig förstå att den "anonyme" var känd av himmelens Gud. Han hade svarat på hjärtats hunger och längtan och mättat det med sitt andliga goda. ... Brevet ... började så här: "Det sjunger i mitt hjärta, det kan ej låta bli, från syndens tunga smärta nu JESUS gjort mig fri." (Erik Sonesson "Sonesson berättar II" s 18-20; Det kom ett brev)

(Kina: Hongkong) För säkerhets skull är det bäst att förtydliga att vi (här i Tsi Wan Shan i Hongkong) inte försöker "sänka trösklarna" eller "vidga porten" till Guds rike. Vi håller oss till Jesu undervisning om att det är så svårt att komma in i Guds rike att ingen människa själv klarar av det. Men de mänskliga och sociala "portarna" behöver vidgas. De flesta ofrälsta ser ju de kristna grupperna som exklusiva klubbar, som de inte vågar närma sig! (Eskil Albertsson "Ungdomscentrum - en inkörsport till Guds rike" s 108-109; Svenska Alliansmissionens missionskalender för 1974)

Den kristna kyrkan måste, liksom Jesus, klart visa, att lidande och materiella olyckor inte är det värsta som kan hända en människa. Den värsta olyckan är ett liv i synd, så att man går miste om Guds Rike. (Åke Marstorp "Hjälp som når fram"; Jönköpings-Posten den 11 september 1971)

Det enda av evighetsvärde är Guds rike och om vi hör hemma där. (Bertil Nordhall "Störst i himmelriket"; kommentar till Matt 18:1-10; Jönköpings-Posten den 3 oktober 1970)

"Trettonde april förra året, halv tie på kvällen", sa Sigrid. "Jag har det oppskrivet i Bibeln. Då såg jag härlighetens rike utbredas, Gud ske pris och Lammet! ... Själen jag har ... tillhör Jesus, i evighet, amen, halleluja!" (Gunnar E. Sandgren "Tabors berg" s 59-61)

Det finns mycken historia, som minner om krig, våld och nederlag. Men mitt i världshistorien utvecklar sig Gudsrikets historia, suveränt och helt oberoende av den. När världshistorien slutar med undergång, det onda förbrukat sina vapen och lögnen sin förvandlingsförmåga - då triumferar Gudsriket, därför att det är byggt på sanningen. (Hilding Fagerberg "Sommar i Portugal" s 16; citat Harriet Fagerberg)

Vårt livs största omsorg är icke Guds rike, nej, det är omsorgen om vår jordiska tillvaro. Det är inte fel att planera och kalkylera när det gäller nuet och framtiden. Det har Jesus aldrig förbjudit oss att göra. Vad han vill lära oss i sitt ord (Matt 6:24-36) i dag, är frågan om vad som är medelpunkten i mitt liv. Är det Gud eller det egna jaget? (Sven Hindenborg "Det annorlunda räknesättet"; Jönköpings-Posten den 2 september 1967)

Den höjda timpenningen, mer fritid, förlängd semester och möjligheter till förströelser lockar i första hand. Det som skulle vara det första - att söka Guds rike - har blivit det sista. Ja, det är besvärligt, det är en stötesten. (Gunnar Lanshamre "I Jesu efterföljelse"; Jönköpings-Posten den 18 juni 1966)

Genom frälsningens gåva skall vi bli frälsta från alla våra fiender. ... Men frälsningen betyder också att bli frälst för något. Det betyder att bli frälst för Guds rike. (Enock H. Skooglund "Frälsningslöfte och ståndaktighet"; kommentar till Matt 10:16-22; Jönköpings-Posten den 18 augusti 1962)


ca 1960 - ca 1950

Mitt i världshistorien med dess krig, dess orättfärdighet och maktspel lever en helig historia. Här fullbordar Gud sitt verk och bygger sitt rike. (Gunnar Björkborg "Gå till Betlehem och se"; kommentar till Luk 2:1-20; Jönköpings-Posten den 22 december 1959)

Guds rike och Kristus går inte att skilja åt. Där han är, där är Guds rike. (Folke Hyltén-Cavallius "Frågor om Guds rike; kommentar till Luk 17:20-30; Jönköpings-Posten den 4 december 1959)

När Jesus fordom samtalade med den judiske rådsherren Nikodemus, säger han till honom: "Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon inte få se Guds rike." Joh 3:3. Detta gäller varje människa som vill komma in i Guds rike. Här är den trånga portens begynnelse, ty den trånga porten är den klara avgörelsen, den medvetna överlåtelsen till frälsningens Gud. Det räcker inte med uppfostringskristendom - att via söndagsskolan, juniorföreningen, konfirmationsundervisningen - bara "komma med" i församlingen eller upptas i gemenskapen. Detta är att gå förbi den trånga porten. Men vi måste "igenom" den trånga porten, säger Jesus. Omvändelsens och den nya födelsens port är belägen vid början av vägen. Skall man igenom den trånga porten förutsätter det syndakänsla, förödmjukelse, syndabekännelse. (Gustaf Palmborg "Porten och vägarna"; kommentar till Matt 7:13-14; Jönköpings-Posten den 17 juli 1959)

Det största är inte att tala visdomens och kunskapens ord, det är inte att profetera och utföra kraftgärningar, att tala i tungor eller att bedja läkande kraft i en sjuk kropp - det största är att vara född av GUD! (Curt Runnö "Född på nytt"; kommentar till Joh 3:1-15; Jönköpings-Posten den 31 maj 1958)

(Indien: Mandulwad/Mandulwar, Taloda nordost om Bombay/Mumbai i västra Indien; Sverige: Fåglabäck i Skillingaryd) I (april år 1957) återkom (missionärerna Sigvard och Asta Adolfsson från Indien) till Fåglabäck i Skillingaryd, där mottagligheterna fortsatte. "Det är svåra tider på många platser för missionsarbete", omtalar Asta Adolfsson, som dock hoppas få återvända till missionsfältet igen efter någon tids vila i hemlandet och hembygden. "Missionskallelsen kan man ej motstå, även om missionsarbetet nog bjuder mera av kamp och svårigheter än av framgångar. Men man får vara tacksam över det lilla man kan uträtta för Guds rike och med den tanken i våra hjärtan har vi arbetat", säger hon. (Rune Storck "Så minns jag Skillingaryd, del III" s 59)

Nya födelsen är porten in i Guds rike. ... Att inte tro på Jesus Kristus är syndernas synd. (Lennart Berglund "Herrens vägrödjare och himmelrikets medborgare"; Jönköpings-Posten 1955-12-10)

(Tabergskretsen: Månsarp, Barnarp, Norrashammar, Sandseryd; Bondstorpskretsen) De människor, som upplevt nya födelsens under och därigenom fått gemenskap med Jesus Kristus, äga också gemenskap med alla dem, vilka genom vår Guds och Frälsares rättfärdighet hava fått sig beskärd samma dyrbara tro. Så verka Andens lagar. Och liknande erfarenhet har Guds folk inom Tabergs- och Bondstorps-kretsarna gjort. Den ena platsen efter den andra fick vara med om andliga besökelsetider gång efter annan. Människor vaknade upp, vände sig till Kristus och blevo frälsta. Behovet av att genom förenade ansträngningar "vinna och bevara ungdomen för Kristus" gjorde sig gällande. I Månsarp bildades en ynglingaförening år 1889 med 26 medlemmar. År 1891 bildades en liknande förening i Barnarp. Den hade 21 medlemmar från början. I Norrahammar organiserades en ynglingaförening år 1895 med 18 medlemmar. Följande år sammanslöto sig 20 unga män i Sandseryd och bildade en kristlig förening. För att bättre kunna föra Herrens strid sammanslöto sig dessa fyra grupper till en organisatorisk enhet hösten 1899. (Eric Hertz "Tabergs- och Bondstorpskretsarna 1900-1950" s 10-11)

Sången och vittnesbördet om vår Herre och Mästare grep deltagarna i mötet. ... Överbevisade av Guds helige Ande om nödvändigheten att bliva född på nytt för att få ingå i Guds rike togo ett par ungdomar tillfället att den kvällen välja Jesus för att få vara Hans för tid och evighet. Efter bönestunden strålade deras ansikten av fröjd över syndernas förlåtelse och hopp för evigheten. (Aldor Josefsson "Minnen och intryck" s 55; år 1950)

(Sverige: Växjö stift) Idrottsrörelsen är också inom Växjö stift den dominerande ungdomsrörelsen. Av många skäl har förhållandet mellan idrotten och kyrkan länge kännetecknats av ömsesidigt främlingsskap. En pietistiskt färgad syn på kroppslivet och misstänksamhet mot allt som hör till kroppsvård, kroppskultur, idrott och lek till är en förklarlig följd av väckelsernas intensiva och nödvändiga tonvikt på ordet "Söken först Guds rike". En äldre prästgeneration, som icke personligen under sin uppväxttid mött idrottsrörelsen måste ha svårt att riktigt förstå den. När så söndagshelgd och gudstjänstdeltagande i hög grad åsidosatts av idrottsarrangörer och idrottsmän och därtill komma de avarter, som bruka betecknas som "idrottens svans", är det inte underligt, om samarbetet sällan tagit sig hjärtliga former. Dock karakteriseras även i denna fråga läget nu (år 1950) av ömsesidig besinning. Många yngre präster ha själva upplevt träningens rena glädje och mött idrottsplatsens och gymnastiksalens friska kamratskap. Ansvariga män i idrottens led ha klart insett vådan av den kroppskultur, som blir kroppskult. Inte minst har den aktuella tonvikten på första artikeln i vår kristna tro ånyo fört fram den äktkristna synen på människan som en odelbar helhet av kropp, själ och ande. Ett pånyttfött studium av vår kyrkas bekännelseskrifter har också på denna punkt bidragit att skapa klarhet. Olov Hartman har genom förkunnelse och föredöme varit inspirerande inom stiftet. (Sven Hultman "Stiftskyrkan och folkrörelserna" s 581-582)


ca 1950 - ca 1900

Att födas på nytt och att bliva nya skapelser i Kristus Jesus äro ... bibliska uttryckssätt för det som sker med människan, då Gud får hand om henne. (Enock H. Skooglund "En bättre värld" s 12; Svenska Alliansmissionen-Jönköpings Missionsförenings missionskalender för 1946)

(Månsarp) Yngve Brilioth, biskop i Växjö stift, gjorde sitt första visitationsbesök i Månsarps pastorat den 24-26 augusti (1945). . . . Inför en fulltalig menighet talade biskopen i Barnarps kyrka om hur Kristus uppenbarat olikheten mellan de gudomliga och världsliga tingen och vikten av fortsatt kamp mot allt, som är avogt mot Guds rike. ("Tabergs Bergslag V" s 134)

(David) Hedegård gör (i sin nyutkomna bok Den helige Andes verk) gällande att pånyttfödelsen är liktydig med dopet i helig Ande och att de första lärjungarna inte voro födda på nytt före pingsten. (Aug. E. Lernberg "Kyrkohistoriskt och uppbyggligt"; Jönköpings-Posten 1944-07-25)

Den nya födelsens ursprung, vill Jesus säga, kan av ingen människas jordbundna tanke utgrundas, den ligger på ett andligt plan, den tillhör de himmelska tingen. Han säger bestämt till Nikodemus, att han här talar om himmelska ting. Han hänvisar till himmelen som den nya födelsens ursprung. Således kan ingen, som endast är född nedanefter, av egen förmåga nå himmelrikets gemenskap; det är blott han, som var i himmelen men steg ned från himmelen, Människosonen, som kan meddela det livet och knyta himlaförbindelsen i vårt liv. Till det lekamliga livet, som är förgängligt och slutar med döden, äro dödliga människor upphovet, men till det eviga kan blott han föda, som är den Evige och Oföränderlige; att skapa för himlen kan blott himlens Herre. Fördenskull visar Herren alla spörjande människors blickar upp till himlen, varifrån det eviga livets ström flyter renande, helande, nyskapande in i det hjärta, som i tron öppnas för den allsmäktiges nåd. (Hernfrid Wilhelmson "Födelsen ovanifrån"; Jönköpings-Posten 1944-04-21)

Riket kommer! När det kommer i sin fulländning, tillhör icke oss att veta. Det är för oss nog att veta, att en gång vid högtidsfesten skall det ljuda efter de oräkneliga leden: "Nu har riket blivit vår Guds och hans smordes." Nu gäller det, att detta får bli en verklighet i våra egna liv, i gemenskapen med alla som tro i kampen för riket som var, som är och som kommer. (Manne Zettergren "Riket som kommer"; Jönköpings-Posten 1941-05-03)

(Jönköping) 38:an (på Smedjegatan i Jönköping) kallades för Hamrinska gården. Där drev Felix Hamrin - som senare blev både frisinnad riksdagsman och statsminister, och på vars grav det står att han var medborgare i Guds rike - sin grossiströrelse under många år. Hans dotter har berättat för mig att det fanns tre förbud i hemmet: Teatern, Stora Hotellet och Kristinakyrkan. På gården var det alltid liv och rörelse, och där sprang jag mycket. (Ragnar Järhult "Jag smyckar diktens kläder - Bokbindaremästare Lennart Wilhelm Enander berättar om sitt liv och sin stad" s 21)

(Jönköping) Även bland de äldre (i Jönköping) minns jag med glädje representanter för väckelsen. Jag minns särskilt en kväll i Immanuelskyrkan (under julferierna 1924), då vi i eftermötet fick leda både yngre och äldre fram till trosvisshet och frid. Plötsligt kom ”farbror Rydell”, den gamle, vithårige kämpen in i lilla salen, såg ut över den knäböjande skaran och sjöng med hög röst och strålande ögon den gamla sången, som i varje vers slutar med orden: ”Ja, så går det till i Guds rike!” (Einar Rimmerfors "Årsbarn med seklet" s 98)

Det är tid, att var och en söker få sin själ frälst, innan det blir för sent. Det fordras av en var att vara född ovanifrån och att vara redo för att kunna ingå i Guds härliga rike. (Magn. Pettersson "De sjuttio årsveckorna" s 95; kommentar till Dan 9:24-27 i Jönköpings missionsförenings julkalender för 1917)

Till (det) svårförklarliga hör, att (Karl) Palmberg hela tiden kunde stå som präst i svenska kyrkan men lägga ned sin mesta tid och kraft bland den fria missionsverksamhetens folk. Detta visar både hans frisinne och - kyrkans. ... Det är min tro, att han icke skulle ha blivit varken kallad eller hörd så mycket och så gärna, som fallet var, om han icke varit präst. Och sett i stort gagnade ju hans verksamhet Guds rike, som sträcker sig över både stats- och frikyrkomurar. (Carl Boberg "Karl Palmberg som predikant och författare" s 140-141)

(Kina: Yuncheng i norra Kina, sydväst om Beijing, nordväst om Shanghai) Till den tjugonionde dagen i den sjunde månaden var missionsmöte utlyst att hållas på Yungchengs (läs: Yunchengs) missionsstation tillhörande Svenska missionen i Kina, Norra Kina. ... Högtiden var öfver, hvardagslifvets allt och släp väntade, men säkerligen hade alla blifvit delaktiga af den så ifrigt utbedda välsignelsen från ofvan, som kastar himmelskt ljus öfver jordiska svårigheter, som aflyftar bördor och gör tjänandet till en glad och lycklig gudstjänst. (August Berg "Ett missionsmöte i Kina"; Jönköpings-Posten 1910-10-22)

(Mullsjö) Mullsjö missionsförening har nyligen haft sitt årsmöte. Gud har välsignat församlingen med endräkt och kärlek och låtit den få tillfälle att rätt ofta ordna uppbyggelsemöten. ... Välsigne Gud allt fort föreningen till att verka för Guds rikes utbredning. (Fredrik Engelke "Mullsjö missionsförenings årsmöte"; Jönköpings-Posten 1905-01-31)

(Skillingaryd) Kretsmöte med ynglingaföreningarne från trakten närmast Skillingaryd hölls i går härstädes. ... Stationsinspektor N.J. Karlsson afslutade det i allo goda mötet med en hjärtlig uppmaning att i striden mot det onda vänta hjälpen uppifrån, hvarifrån vår hjälp kommer. (Jönköpings-Posten 1905-01-30 "Vänta hjälp uppifrån")

(Mullsjö) Torsdagen den 7 febr. kl. 6 e.m. möte (i Mullsjö missionshus) för nyomvända. Ledare. Fr. Engelke. (Jönköpings-Posten 1902-02-05 "Möte för nyomvända")


ca 1900 och tiden dessförinnan

(Hjälmseryd sydväst om centralorten Sävsjö) (I ett brev, dagtecknat Hjälmseryd den 27 juni 1876, skriver prästen Nils Sandblad, född 1850, till en "ung ämbetsbroder och sympatisör"): "Här i Hjälmseryd är ett väldigt Guds rike. Här finnas gamla läsare i ordets saliga betydelse, sådana som gått igenom mer än en svältkur. De äro därför mer än vanligt lättfödda. ... Någon yttre fiendskap finnes ej här. Ingen människa öppnar sin mun för att banna Jesus, utan även annars grova fiender stå liksom slagna av åskan." (Efraim Palmqvist "Karl Palmberg och hans samtida" s 128)

(Eksjö) Från (den 18-årige Karl) Palmbergs första år (vid Eksjö läroverk) finns ett brev kvar, daterat den 24 oktober 1861 och skrivet till en broder, där det bl.a. heter: " ... I söndags afton voro vi tillsammans, en hop pojkar, och skrevo var sin predikan. Jag skrev över texten för Helga Trefaldighetssöndagen 'Utan att man varder född på nytt, kan man inte se Guds rike'. Jag skall taga med mig predikan vid jul, när jag kommer hem." Ämnet för Palmbergs första skrivna predikan, som han omnämner i brevet, visar att han redan då sysslade med nya födelsens och omvändelsens problem. Längre fram i tiden, då stora skaror samlades för att höra den berömde väckelsepredikanten, predikade han med förkärlek över detta ämne. Han ansåg, att det var av största vikt, att människorna övertygades om att de måste födas på nytt. (Efraim Palmqvist "Karl Palmberg och hans samtida" s 30-31)

(Jönköping) 1858 kunde Fröken (Aurore) Storckenfeldt flytta in med sin skola i egen fastighet ... vid Målaregatan (i Jönköping). ... En elev skriver långt efteråt: "Någonting skönare än Frökens bibelstunder kunde man väl knappast vara med om. Få kunde som hon tala om Kristi kärlek, det var som om hon nästan kunnat låta oss känna, hur han älskade oss. Så ock då hon talade om missionen, Guds rikssak, som alltid låg henne varmt om hjärtat. Med särskild förkärlek förklarade hon Apostlagärningarna, emedan hon i dem fick osökt anledning att tala om Gudsrikets utbredande på jorden. (Olof Thulin "Aurore Storckenfeldt" s 189-190; Växjö Stifts Hembygdskalender 1947)

(Jönköping, Stockholm) Mina släktingars äktenskap var barnlöst och saknade dessutom varje skymt af harmoni. När jag flyttade in i deras hem (år 1847?) hade jag ännu inte fyllt 14 år. Men, då började mina pröfningar. - Sedan min mor rest och jag var överlemnad åt moster Mina greps jag af en stark hemsjuka, ja så stark att jag om nätterna låg och sökte tänka ut ett sätt att rymma. Men från Stockholm till Jönköping var en lång väg och utan medel var ej lätt att företaga den resan. . . . Jag beslöt att resignera. Frågade mig sjelf hvad var att göra? Jo, jag fick svar - ofvanifrån: "du skall göra allt hvad i din förmåga står att vara till nytta och glädje för dem som äro dina välgörare."Jag lyssnade till rösten, tror att jag ärligt försökte göra hvad jag kunde och till en del tror jag äfven att jag lyckades. (Clara Pauli "Mina upplefvelser" s 23)

(Södra Solberga söder om centralorten Vetlanda) När solen sjunker bakom trädtopparna, eller de eviga stjärnorna gå sin stilla, sin himmelska gång över (människan), och själen samlar sig och blickar in i sig själv: - då anar hon att det måtte finnas något annat och bättre än blott det jordiska; Gud viskar i hennes öra, att han ännu är till, hon märker, att "Herrens ande icke är alldeles borta". Men just härigenom erinras även människan om ett högre, ett osynligt inflytande av den anden, hon påminnes om en verkan ovanifrån. . . . All verkan från en högre, osynlig värld förekommer mången, kanske de flesta, till en början antingen omöjlig eller åtminstone oviss och tvivelaktig. Och likväl är det just detta inflytande ovanifrån, och icke utifrån, ifrån himmelen och icke från jorden, som vi måste erkänna och antaga, om andens verkningar hos oss skola vara möjliga. . . . I skolen icke kunna neka, att det är heliga röster från en annan värld, som stundom låter höra sig i ert bröst. - Följen dem, följen dem, för att med varje dag bliva bättre och ädlare. Varen uppmärksamma på alla dylika rörelser; ty de äro verkningar av Guds ande i människan: de hava sinsemellan ett sammanhang, en avsikt, en betydelse: de komma icke tillfälligtvis, utan utgöra ett enda fortgående nådeverk: Er väckelse, er upplysning, er bättring, er helgelse, er själs eviga frälsning är det verkets ändamål. . . . Var och är icke (Guds och Jesu Kristi församlings) avsikt den att genom kraften av en gemensam tro, genom bandet av en gemensam kärlek, genom gåvan av ett himmelskt hopp förena alla de bästa och ädlaste människor på alla tider och ställen och genom fortfarande utveckling bilda dem för Guds rike? (Esaias Tegnér "Tal vid kyrkoinvigning i Solberga den 24 september 1837)

Två ting utgöra Presten: nit och bildning. Hvad det första angår så är det en verkelig nådeverkan som måste komma ofvanifrån: vi kunna derföre ej göra annat än bedja Gud att han måtte gifva oss sjelfve och andra sin helige Anda. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev III 1824-1825" s 335; brev från Lund den 13 november 1825 till Frans Michael Franzén)

(Växjö stift: Vrigstad sydväst om centralorten Sävsjö: Holkaryd sydväst om tätorten Vrigstad) Till Fru Jägmästarinnan Elisabeth Hafström, född Askerin, i Wrigstad. Genom en frikostig gåfva af 1/4 Hemman Holkaryd Lillegård, anslaget till understöd för Pedagogien i Wrigstad, har Fru Jägmästarinnan icke blott beredt sig sjelf ett oförgängligt minne i sin bygd, utan äfven med ädel uppoffring verkat till ett mål som för hvarje medborgare bör vara det vigtigaste. Ty på uppfostran beror Statens både trefnad och bestånd; och der dess allmänna tillgångar för detta ändamål äro otillräckliga, bör fäderneslandet med så mycket större tacksamhet möta och erkänna den enskilta välgörenheten. Hvad som göres för det uppväxande slägtets bildning till kunskap och dygd, är just derföre så vigtigt att dess följder äro oändliga. Det frö till det goda som genom uppfostran nedlägges i barnets hjerta kan genom den Högstes välsignelse uppblomstra och bära frukt för otaliga åldrar, det växer genom århundraden, genom årtusenden, det upprätthåller och förökar Guds rike på jorden. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev III 1824-1825" s 294; brev från Lund och Växjö och Domkapitlet den 1 september 1825 till Elisabeth Hafström)

(Växjö stift: Tolg norr om centrlorten Växjö) (Den förutsagdes) rike omfattar hela den bildade världen. . . . Det är (en lärares) plikt att bekymra sig om Guds rikes tillväxt på jorden, det vill säga om det rättas, det godas, det heligas framsteg i människohjärtat. . . . Strid mot det onda, frid och förbund med det goda: detta vare vår lösen och vårt föreningstecken genom livet. Den som i denna mening verkar vad man kan för rätt, för ljus, för sanning, han verkar i kristendomens anda, han utbreder Guds rike på jorden, varhelst han än må ställas. Ty Guds rike är överallt, där det goda är; ljus och sanning är himlens barn, under vad form de ock må framträda; men den skönaste formen är tvivelsutan den kristliga. (Esaias Tegnér "Tal vid kyrkoherdes invigning i ämbetet i Tolg, den 4 juli 1824" s 111,114,125; kyrkoherden i fråga var Christopher Isac Heurlin, 1847-1860 biskop i Växjö stift)

(Barnarp) Sen gammalt hade Barnarps kyrkoby en gästgivaregård med krog och många voro de sockenbor, som här hälsade på och därför kunde komma betydligt påstrukna till kyrkan. 1699 uttalades på stämman, att dylika borde ta sig i akt och ej gå på krogen "förbudne tijder" (när gudstjänsten pågick). Ingen borde försumma predikningarna, utan "först sökiande efter Gudz rijke och hans rättfärdigheet". (Sigurd Lindgren "Bilder ur livet i Barnarps socken på 16-1700-talen" s 46)


Att fortsätta med ('nationerna'):

De närmaste åren efter år 2000 - ca 2000

(Nya Zeeland: Floden Nevis öster om Queenstown på Sydön sydväst om Christchurch; England: North Yorkshire nordost om Manchester) Snart ska (ungdomarna) vinkas fram till kanten på Nya Zeelands högsta bungyjumpanläggning, 40 minuter från centrala Queenstown. Det är en linbana som löper 134 meter ovanför floden Nevis. ... Sanningens ögonblick närmar sig för den nervöse Danny Piper (från North Yorkshire i England). ... Han verkar inte ha ett dugg roligt, men det är heller inte vad folk förväntar sig av bungyjumping. För många är det helt enkelt en utmaning. De känner sig kvävda och frustrerade av sina begränsningar och rutiner, och vill göra något extremt. ... Till slut hoppar Danny Piper. I sex sekunder faller han fritt i omkring 130 kilometer i timmen. ... Han är fortfarande blek och darrar när man hjälper honom upp i liftkorgen, men i bussen på väg tillbaka ser han ut som om han har fötts på nytt. Han har satsat allt - precis som hans landsmän som reste runt halva jorden till Queenstown på 1860-talet. Och precis som de fann han guld. (Daniel Williams "Höjden av rädsla" s 62,68)

Jfr ”Jesus sade: ’Från Adam till Johannes döparen bland dem av kvinnor födda finns ingen högre än Johannes döparen, för att hans ögon inte skall brista. Men jag har sagt: Den av er, som blir liten, han skall känna riket, och han skall bli högre än Johannes.’” (Bo Frid-Jesper Svartvik s 67; Thomasevangeliet log. 46; Svartvik s: Vad som avses med de brustna ögonen i 46.1 är inte klart, men troligt är att thomasskolan menar att mänskliga ögon inte uthärdar att ”se” strålglansen från Ljuset och Ljusets Fader.)

Jfr ”Jesus sade: ”När ni frambringar (ordagrant: framföder) denne i er, skall denne, som ni har, rädda er. Om ni inte har denne i (e)r, (skall) denne, som ni inte har i er, (d)öda er.” (Bo Frid-Jesper Svartvik s 79; Thomasevangeliet log. 70)

Jfr ”(Jesu) lärjungar sade till honom: ’Vilken dag kommer riket?’ ’Det kommer inte som man väntar sig. Man skall inte säga: ”Se här, eller se där”, utan Faderns rike är utbrett över jorden, och människorna ser det icke.’” (Bo Frid-Jesper Svartvik s 95; Thomasevangeliet log. 95)

Guds rike har två aspekter. Å ena sidan har det redan kommit och är verksamt genom Anden. Å andra sidan ska riket visa sin fulla kraft när Jesus kommer tillbaka. ... Längtan efter Messias rike delade apostlarna med den överväldigande majoriteten av samtidens judar. Det är fel att hävda att alla judar hade samma förväntningar på Messias i alla detaljer. Men den allmänna uppfattningen var att a) Israel skulle upprättas, b) hedningarna omvändas, c) templet förnyas och d) ett rike som kännetecknades av rättfärdighet och renhet skulle upprättas. (Göran Lennartsson "Vad händer när Jesus kommit? – urkristen syn på riket Apg 3:19-21" s 120)

(Tidningen) Nya Dagen vill vara viktig ... för Guds skull. Vi vill tjäna för hans rikes utbredande och på alla sätt synliggöra evangeliet. (Daniel Grahn "Nya Dagen" s 136)


ca 2000 - ca 1980

Utsikten från hotellet var vacker, men även här var vattnet tjockt och förorenat. ... Åt lukten var det inte mycket de kunde göra. ... Träden var fortfarande gröna, himlen fortfarande blå, och det var ju inte det sämsta. Så de körde igång och sålde in sitt stinkande paradis - "Guds eget rike" kallades det i reklambroshyrerna - för de visste ju, de här smarta hotellmänniskorna, att stank, liksom andra människors armod, var något man kunde vänja sig vid. Det var helt enkelt en fråga om självdisciplin. Om Viljestyrka och Luftkonditionering. Bara det. (Arundhati Roy "De små tingens Gud" s 129; författaren född år 1961 i Shillong i nordöstra Indien norr om Bangladesh)

Guds rike är ”Riket annorlunda”. På ett sätt kan man säga att det börjar där alla andra livsåskådningar slutar: i insikten om min egen hjälplöshet och mitt totala beroende av Gud. Människans återupprättade gemenskap med Gud börjar i medvetenheten om den egna oförmågan till frälsning och växer, när den utvecklas sunt, mot ett allt större beroende. (Tomas Sjödin ”Osminkat” s 34)

Frälsningen är inte endast att få syndernas förlåtelse utan den är att uppleva nya födelsens under. ... Att göra frälsningen endast till en uppgörelseakt mellan syndaren och Gud det är att äga den gammaltestamentliga synen på vårt gudsförhållande. När profetians ande beskriver det nya förbundet säger han: "Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och i deras hjärtan skall jag skriva dem." ... Det var detta som skedde på pingstdagen. ... Golgata och pingsten hör samman i de heligas erfarenhet. Och ve oss om vi slopar någon av dessa heliga platser. ... "En villfarelse större än alla tiders villfarelser tillsammans är att predika syndernas förlåtelse utan bättring", sa (Martin) Luther. (Frank Mangs "Vinträdet och grenarna" s 70,73,78; författaren född år 1897 i Närpes söder om Vasa i Finland; Martin Luther född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

Möten för helbrägdagörelse har ofta förekommit i samband med tidigare amerikanska väckelser och nu (år 1985) i den karismatiska rörelsen. Många kyrkor ägnar nu mera en särskild del av den vanliga gudstjänsten åt bön om helbrägdagörelse för närvarande sjuka människor. En del hävdar att Guds vilja är att alla skall bli helade, det hör till den frälsning Kristus vunnit åt oss. Andra menar att detta hör till den framtid, då hela skapelsen skall återupprättas utan synd, lidande och död: helandet är en förkunnelse av Guds rike här och nu. (Morris Maddocks "Kristet helande i dag" s 104; författaren född år 1928 i Halifax nordost om Manchester i England)

Har vi Guds rike som mål kan vi inte bara mata våra egna själar. (James Houston "Andlighet i dag" s 368; författaren född år 1922 i Edinburgh i Skottland)

Under hela sin historia kämpar romarna för sina gränser. Ibland drog man sig tillbaka vid en gräns för att få mer resurser i ett hotat område någon annanstans. Gränserna var alltid hotade, och de flyttades fram och tillbaka. ... Imperium Romanum, det var det område där romersk överhöghet rådde, romersk makt att befalla. Men vad har det här med Guds rike att göra? Människor på Jesu tid, också Jesus själv, uppfattade inte Guds rike så statiskt stillastående och diffust som vi gör. Guds rike är det område där Guds herravälde vinner terräng och förlorar terräng konkret och påtagligt, varje dag. När våld och krig, orättvisor och ensamhet breder ut sig, förlorar Guds herravälde område. Men hela tiden fortsätter Guds kärleks kamp för att vinna tillbaka det förlorade. Kärleken ger aldrig upp,inte ens när allt är förlorat. ... Guds rike är både inom oss och mitt ibland oss. Nya testamentets människosyn är mer kollektiv än vår västerländska. ... Därför behöver Jesus den kristna församlingen i kampen för Guds rike. En gemenskap där människorna blir så beroende av varandra som lemmarna i en kropp och till och med lider med varandra, det är Guds bästa verktyg, hans händer och mun i världen. (Vibeke Olsson "Dagsmejans hopp" s 89-92)

Den socialistiska människan har blivit en hunsad och pinad varelse, som motvilligt utför överhetens befallningar utan lust och glädje och med alkohol som ständigt bedövningsmedel mot förtvivlan och hopplöshet. För människor som tillhör samma socialklass som hon själv kan den socialistiska människan känna en viss solidaritet och sympati. Inför andra upplever hon avund och hat, som hon ofta rationaliserar som "jämlikhetssträvanden". Hon undertrycker normal kärlek och sätter lojalitet mot partiet framför lojalitet mot hustru och barn. Av skuldkänslor över sitt undertryckta kärleksliv blir hon ofta en neurotisk arbetsrobot. Eftersom hon avskaffat den enskilda äganderätten betraktar hon inte stöld och snatteri som brott, och känner föga respekt för egendom eller ansvar för dess skötsel. Den socialistiska människan har avskaffat gott och ont som bindande moralregler. Hon tror att rätt och orätt inte är absolut förpliktande värden, utan "klassbundna", d.v.s. relativa. ... Den socialistiska människan är fånge i ett inomvärldsligt system, som hon tror kan ersätta Guds rike. Hon längtar efter att bli fri, men hennes gudlöshetsindoktrinering har berövat henne kunskapen om hur man blir fri. ... Hon försöker bryta (den inre ensamheten) med cirkusar, baletter och "fester". Men eftersom folkfesterna alltid ordnas från ovan saknar de all äkta spontanitet och glädje. (Martin Allwood "Ryska kulturmönster" s 38-39; Den socialistiska människan)

Guds rike är ett huvudtema i både Gamla och Nya testamentet. En del anser att det är det viktigaste begreppet i hela Bibeln. Jesus sade: "Sök först Guds rike och hans rättfärdighet." (Matt 6:33) (Andrew Kirk "Guds rike" s 318; författaren född år 1937 i London, England)

(Latinamerika) Befrielseteologin är en rörelse som växte fram i Latinamerika i mitten på 1960-talet. Den har sedan fått gensvar i olika delar av den världsomfattande kyrkan, särskilt där det finns förtryckarregimer och där det råder svår fattigdom. . . . Rörelsen kan kritiseras för att den suddar ut skillnaden mellan Guds särskilda frälsningshistoria och världshistorien, mellan kyrkan och de fattiga i allmänhet. Ibland sätter den likhetstecken melan Guds rike och ett fritt och rättvist framtida samhälle. Den kan göra analysen av komplicerade sociala system alltför enkel. Den förbiser lätt korsets universella betydelse som Guds svar på avguderi, skuld och orättvisa, oavsett vem den skyldige är. (Andrew Kirk "Befrielseteologin" s 460; författaren född år 1937 i London, England)

Den som inte har liv i Gud, ser inte Guds rike, ser inte ens att det existerar. Jag vet människor som lever i kontakt med strålande kristna men framhärdar i att rabbla sin ramsa om att kristendom är humbug. (Sven Danell ”Dagpostilla” s 181 i kommentar till Joh 3:1-15)

Utan like är Guds rike ren i ringhetens gestalt. Den det finner, allt han vinner, skulle än han mista allt. Vad han äger mera väger än var skatt av jordisk halt. (Margareta Malmgren "Följeslagare" s 18; citat Edvard Evers)

(Sverige: Karlsborg norr om Jönköping) En av de sista gångerna jag skjutsade (min) far (Henry Kindbom) var när Flamingokvintetten besökte Karlsborg. Tusentals ungdomar var samlade från olika håll. Bland dem som trängdes utanför banade sig far väg och sa: ”Glöm aldrig Gud i ert liv. Välkomna på Guds sida!” Stödd på min axel närmade han sig vändkorsen, släpptes in med ett tyst välkommen. ... Far fick mikrofonen i ena handen och med den andra handen lyftad sjöng han en sång. ... Han hjälptes ner och klappades om. ... Alla var du med far. ... När far fyllde 60 år, fick han 125 blomsteruppsatser. Men den största blomsterkorgen kom från folkparksstyrelsen i Karlsborg. (Bengt Kindbom "Människor jag mött" s 13-14)


ca 1980 - ca 1960

(Iran: Teheran) Tvärs över gatan (i Teheran) till åttans högkvarter låg en före detta militärförläggning, som hade övertagits av pasderan, revolutionsgardisterna. ... I revolutionens begynnelse var pasderans främsta uppgift att upprätthålla lag och ordning men (Irans högste politiske och andlige ledare Ruhollah) Khomeinis soldater hade inte nöjt sig med att se efter trafiken eller jaga vanliga brottslingar. Deras aptit efter makt växte och de började blanda sig i politiken på ett sådant sätt och i sådan omfattning, att den kraftlösa regeringen inte hade något att sätta emot. Pasderan grep och slog ihjäl i islams namn, pasderan blev verktyget för att mullorna skulle kunna skapa sin teokrati, sin Gudsstat, redan här på jorden. Så stor var nu deras makt, att det räckte med ett ord av deras ledare för att en medborgare skulle betraktas som antirevolutionär, eller mot islam, vilket var detsamma, och ställas inför revolutionär domstol. Khomeinis soldater innehade den världsliga makten och bestämde över liv och död. (Lars-Ola Borglid "Verklighetens resa och bildens" s 179-181; Iran år 1979; Ruhollah Khomeini född år 1902 i Khomein sydväst om Teheran i Iran)

(Kina) Hela Kinas folk fostras idag (år 1980) till ett gemensamt värdesystem som framhäver samhällsansvaret. . . . I Kina tror man att varje människa kan omvändas från sin själviskhet och sin kapitalistiska läggning och förvandlas till en ny socialistisk människa. All utbildning, all politisk skolning och alla normer som inpräglas från barnsben syftar till detta. Och många vill mena att Kina kommit ganska långt på vägen. Många kineser tycks verkligen finna en glädje i att "tjäna folket". . . . De värderingar som skulle prägla den nya människan i Kina skulle också utmärka den nya människan i Kristus. (Jonas Jonson "Kina, kyrkan och kristen tro" s 126-127)

Guds rike fungerar ... kritiskt mot alla ojämlika samhällen och ideologier. (Runar Eldebo "Var finns Guds rike?"; Jönköpings-Posten den 7 december 1974)

(Kina, Cuba, Albanien) Varken Kina, Cuba, Albanien eller något annat land närmar sig ens minsta lilla likhet med ett Gudsrike här på jorden. Jag vägrar säga att regimer som mördar människor för att slippa kritiska röster är värda något som helst stöd från oss. (Charlotta Wallin "Guds rike på jorden" s 15; tidningen Profeten nr 4 år 1972)

Du behöver söka (Guds rike). Och söka det först av allt. Att få del av Guds rike det är att vilja. Massor av människor vill bara ha en liten inteckning i Gudsriket, att plocka fram vid eventuella trängande situationer. Ett pass, som garanterar tillträde till riket ifall. Det man söker först skäms man inte för att hålla fram. ... Kanske är "förstsökarna" för få. (Alf Svensson "Inte bara helgdagsrock"; Jönköpings-Posten den 4 december 1971)

(Sverige) Sommaren 1966 blev för över 3.000 tonåringar SMU-juniors lägersommar. Då anordnades nämligen SVERIGELÄGRET - ett decentraliserat riksläger av jätteformat. På 26 platser i vårt land arrangerades under en och samma augustivecka - den 2-9 - tonårsläger, som sammanbands genom en rad gemensamma idéer och programinslag. ... Redan under lägerveckan inbjöds de nykristna ungdomarna till konventiklar och under hösten uppehöll juniorsekreteraren kontakten med de 350 ungdomar, som under Sverigelägret blivit gudsrikesmedborgare. (Lars Olsson "Sverigelägret samlade 3.200 tonåringar" s 176; artikel i tidningen Ansgarius 1966, återgiven i Svenska Missionsförbundets 100-årsjubileumsbok 1978)

Det är en väg förbi (den) nya födelse(n), som det falska profetdömet alltid velat visa. Därför står ordet om de falska profeterna alldeles i närheten av ordet om ”den trånga porten”. Den trånga porten är också nyfödelsens väg. De falska profeterna vill fuska bort den trånga porten. Så må man då höra Jesu varningsord: ”Tagen eder till vara för de falska profeterna!” (Gösta Sandberg ”Glädjens budskap” s 317 i kommentar till Matt 7:15-21)

Initiativet till försoningen ligger (enligt judendomen) hos syndaren. På Den stora försoningsdagen renar han sig genom en skoningslös självrannsakan, en öppen bekännelse och ett beslut att inte upprepa föregående års överträdelser. När vår himmelske Fader ser den ångrande syndarens ödmjukhet, utgjuter han förlåtelsens rena vatten över honom. (J.H. Hertz "The Pentateuch and the Haftorahs" s 32; se också Colin Chapman "Livsfrågorna och kristendomen" s 151; J.H. Hertz född år 1872 i Zemplinska Siroka öster om Kosice i östra Slovakien)


ca 1960 - ca 1940

Ordet och sakramenten är oss givna att skänka kraft till fortsatt vandring, så vi nå målet: Guds rike. (Edvin Thörnrot "Herrens heliga nattvard"; kommentar till Luk 22:14-22; Jönköpings-Posten den 12 april 1957)

(England: London) En kväll (i maj 1956) går vi till Hyde Park. ... Vi drar oss åt de religiösa talarnas tribuner. "Old Bob" är i farten i kväll också. I mer än 50 år har han vittnat om Gud i Hyde Park. Jag hälsar på honom och talar om, att jag hört om honom, vilket gör honom än mer inspirerad. I kväll har Bob bara tre åhörare. Men han poängterar än kraftigare, att de måste födas på nytt. En stygg dam passar på och slänger en cigarett i munnen på Bob, när han gapar som störst. Bob tappar inte koncepten för det, utan knyter näven mot damen och säger: "Even you must be born again." Jag håller med Bob. (Hilding Fagerberg "Londonkryssning i SAU:s regi" s 209)

Helgat varde Ditt namn, icke mitt, Tillkomme Ditt rike, icke mitt, Ske Din vilje, icke min, (Dag Hammarskjöld "Vägmärken" s 113; 1956)

(Japan: Sekinomiya nordväst om Osaka) I Sekinomiya (i Japan) hade urmakaren Tabuchi förberett mötena (som hölls i samband med världskongressen "Ungdomen för Kristus-rörelsen" i Japan). ... Han fick (sedan) mer hjälp från oss (missionärer) för mötesverksamheten. ... Tabuchi hade räknat ut, att om det skulle bli bättre fason på det hela, måste han gifta sig. Han måste få stöd i ett kristet hem. Detta lade han fram för oss på ett allvarligt och fint sätt. Det gällde Guds rike. (Gabriel Eikli "Lekmannen Tabuchi" s 94-95; Svenska Alliansmissionens missionskalender för 1956)

Kyrkofursten Nikodemus fick samma läxa att lära som lärjungarna: "Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike." Det är något för våra dagars kyrkofurstar och församlingsherrar att tänka på. Vi måste alla inta barnets plats inför den ende som är Herre. (Holger Wassberg "Störst i himmelriket"; Jönköpings-Posten 1955-10-01)

(Sverige: Växjö stift) De gammalkyrkliga (i Växjö stift) ha alltid varit livligt övertygade om att "man sover sig ej till Guds rike". Och det är inte minst för väckelsepredikans skull som Murbeck, Elfving, Nyman och andra "rätte" lärare ha blivit så älskade. (Gustaf Linder "'Ingen hinner fram till den eviga ron' - Gammalkyrklig uppbyggelseläsning och sång" s 274)

Den nya födelsen kan inte syfta på någonting som människan gör, utan måste helt och hållet syfta på ett verk av Gud. ... Men människan måste vara med. ... Personligen måste vi i tro ge oss hän åt Honom, som har makt att göra oss till Guds barn. (Frank Mangs "Besök i natten"; Jönköpings-Posten 1949-06-11; författaren född år 1897 i Närpes söder om Vasa i Finland)

Vi kunna icke skapa nytt andeliv - det är en Guds gåva. (Yngve Rudberg "Något om ödekyrkor och klosterlämningar" s 311-312)

Den kvällen(s tältmöte) skilde sig inte på något sätt från de föregående. Inte förrän man kom till eftermötet och en av talarna gick direkt ner till Sven. "Unge man", sa han med emfatisk röst, "ni är inte långt från Guds rike." Sven tänkte få till stånd ett förnuftigt resonemang. "Säg, vad menar ni egentligen med Guds rike?" sa han. Men det hoppet var fåfängt. Den andre bara såg på honom. En otäckt suggestiv blick han hade, den där svartögde predikanten. "En annan skall föra dig dit du icke vill", sa han. Det hade varit texten för hans predikan. (Olov Hartman "Död med förhinder" s 205-206)

Guds rike är mer än ett löfte. Fastän otydligt och fragmentariskt, förborgat mer än uppenbarat, är det dock en alltid närvarande realitet. Allting i världen som gagnar godheten tillhör dess välde. Var och en som övar rättfärdighet är dess medborgare, vare sig han är medveten om det eller ej. Var man än prövar judendomen finner man denna föreställning om Riket, denna dröm om en fullkomlig värld befolkad av pånyttfödda människor. Varje välsignelse bland de många som föreskrivits av de gamla rabbinerna hänvisar uttryckligen till detta. Varje formell gudstjänst slutar med en bön i två avdelningar. I den första frambär den bedjande sin hyllning till Riket, i den andra ber han om att det snart skall fullkomnas. ... Med sin stora spridning och sitt djupgående inflytande är idén om Guds rike, näst efter den judiska gudstron och etiken, Israels största och dyrbaraste gåva till människosläktet. ... Vem kommer att synliggöra det nu förborgade Gudsriket? Vem kommer att göra det verkligt? Messias, säger traditionen. (Milton Steinberg "Judendomen - Idéer och trosföreställningar" s 139-140; författaren född år 1903 i Rochester nordväst om New York City i USA)

(Professor Hugo Odebergs boks "Fariseism och kristendom") förtjänst är bland annat ... den, att den uppvisar fariseistiska tendenser i det nutida fromhetslivet, där ofta det centrala budskapet om den nya födelsen ersättes av förkunnelsen om en omvändelse, som utgår från människors vilja, varvid det nya livet i Kristus inskränkes till ett nytt sätt att förhålla sig i det gamla livet, när det i själva verket är fråga om ett helt nytt liv, som genomströmmar människan. (Berndt Gustafsson "Nya vägar inom bibelforskningen"; Jönköpings-Posten 1945-01-30; Hugo Odeberg född år 1898 i Åmål sydväst om Karlstad i Sverige; år 1933-1964 professor i exegetisk teologi vid universitet i Lund, Sverige)

Viken låg blank. Himlen var klar. Bara ett litet molnnystan seglade långt borta i öster, någonstans över Arnums kyrka. Rågåkrarna i grönlila brytning stod i blom och blandade sin starka doft med höet från ängar och gärden, och i sekelgammal frändskap lyste under de mättade axen, kringströdda som stjärnor, vallmo, prästkrage och blåklint. Birgit och Kjell stod tysta och såg ut över byn, ned mot dalen och viken. Detta var Motorpa fattiga by. Ångrade Birgit sig (att hon stannade kvar här)? Nej, inte ens, när det varit som svårast har hon tänkt sig livet annorlunda. De ser åkrarna, sjöarna och skogarna förenas till en milsvid grönska som böljar bort och försvinner under himlakupans rena blå oändlighet. De ser gårdar och hus. Allt detta är en gåva. Detta är människors rike. (Sven Edvin Salje "Människors rike" s 301)


ca 1940 - ca 1920

(Sverige: Göteborg) "Prata inte om Klingner", sade mor sorgset. "Han var en av de finaste präster som funnits ..." "Vesst va han de", avbröt far och log medlidsamt. "Å han va tolerant å fri å sej, å dömde inte ut några samfunn fast han va stasskörkepräst. Säj mej, vafför fössöker du inte bli fri, Maria? Fri i Gud istället för å vara slav. De vektiaste e la ändå inte att en går te körka jämt, utan att en ... ja, att en får någen såtts upplevelse mä Gud. Du har ju läst va Jesus sa te Nikodemus ... Han sa att en måste födas på nytt, sa han inte de kanske ...?" (Eric S. Alexandersson "Änglarna i Masthugget" s 103)

(Knut Toring) sade: "Inte blev alla bönder fria i sina själar bara därför att de fick sina inteckningar inlösta. ... Djupast nere levde en het kapitallängtan, en brinnande räntelängtan. Och det var förbannelsen över jorden." "Vi ska göra en ny människa", svarade flickan snabbt. "Vi ska införa rashygien. ... Man plockade ju bort tistlar och prästkragar ur grödan på åkrarna. Och det hjälpte. När ogräset inte fanns längre, så fanns där heller ingenting som förkvävde grödan. ... Latstockar och sinnessvaga och fyllhunnar och såna." ... (Knut) stod undrande inför bondflickan där, som talade så självsäkert och rättframt och erfaret om rashygien och fortplantning. Hon förbryllade honom. Vad visste hon egentligen om sådant? Hon hade ju någonting kvar av barnets ögon. Det här var inlärt och låg bara i munnen. (Vilhelm Moberg "Sömnlös" s 300-301; Mannen i byn)

Om missionen skall framgå förnyad ur krisen beror på, om församlingen låter sig gripas av missionens Gudsrikes tanke. ... (Missionens) oerhörda betydelse bör sporra menige man att lära känna denna betydelsefulla kulturgärning. Den är uppbyggande och helande i motsats till kolonialpolitikens metod med gasbomber och kulsprutor. (Einar Genitz "Missionens ära och kris"; Jönköpings-Posten 1936-02-03)

Skola vi införa Guds rike på jorden under nattens tidevarv? Det bleve ett styvt beting. Konungen, som bär sitt rike på sina axlar, skall upprätta sitt rike, när han kommer. Skola icke vi införa riket med evangelii predikan? Om så, då erkänner jag, att jag gripes av förtvivlan och hopplöshet. Om Gud har sänt ut församlingen i denna tidsålder med uppdraget att kristna världen, då, mina vänner, ha vi icke allenast misslyckats hittills, utan vi misslyckas värre dag för dag, år från år. (Florentinus Hällzon "Vad stundar?" s 51)

"Det är underligt att bli gammal", sade (Jardes). "Det ska du nog snart märka, Vitus. Denna världen kommer allt längre och längre bort ifrån en, men den andra världen kommer ständigt närmare." Vitus nickade, medan han åt. "Det är därför att du närmar dig Guds rike", sade han vänligt. "Det give Jesus!" sade Jardes. "Men det var egentligen en helt annan värld jag talade om, den som blir mer synlig för oss gamla . . . " "Då menar du väl den förborgade världen?" sade Vitus och kände sig obehaglig till mods. Den gamle hade ord om sig att vara synsk. "Du sade det", nickade Jardes. "Jag ska säga dig att det går inte en natt utan att jag märker ett eller annat, och jag ska säga dig att där du nu sitter och äter, ja, alldeles bakom din rygg, där står de och tittar, de små . . . " Vitus kröp ihop och ville inte vända sig om för att se. Ej heller visade han sig angelägen om att få veta vad det var för små det var fråga om. "Jojo, Jardes, så går det", slog han bort det hela. "Du kunde ge dem en smula av din mat, så bekom den också dig själv bättre", fortsatte Jardes. "Det kunde jag", sade Vitus. Han petade skinnet av en skiva rullpölsa och gav det åt hunden. (William Heinesen "Gryningsvindar" s 26; Färöarna i början av 1930-talet; författaren född år 1900 i Torshamn på Färöarna)

En natt, när (Sylverius) låg sömnlös, greps han av den tanken: Om du inte hade köpt den där båten "Dumbarton", så hade inte denna olycka hänt. Alltså är det strängt taget du, som bär ansvaret för att dessa människoliv har gått förlorade. . . . Tanken lät sig inte avvisa, den kom tillbaka var gång han hade ett svagt ögonblick. Vad var det för en makt, som ständigt hade drivit honom till att utvidga sin rörelse och skaffa sig nya båtar? Det hade skett utan att han hade tänkt något vidare på saken . . . som något självklart, som ingen skulle falla på idén att fundera över. . . . Men i Herrans namn . . . skulle man då upphöra med all verksamhet bara för att det var fara förbunden med den? Det vore en tanke, som bättre skulle anstå en gammal käring än en karl. Och likväl stod det ju någonstädes: "Sörjen icke för det timliga, var dag har nog av sin egen plåga." Kanske hade man varit alltför upptagen av det timliga? "Söken först Guds rike . . . " Måhända var denna olycka en varning, som hade sänts honom från Gud? (William Heinesen "Gryningsvindar" s 163-164; Färöarna i början av 1930-talet; författaren född år 1900 i Torshamn på Färöarna)

(Lukas) säger (i Luk 1:3) att han följde alltings förlopp "från ovan". Vi har återgett det "från det första". ... Efter strikt etymologi tror jag det sannolika är att det betyder "från ovan". ... Jesus talade till Nikodemus och sade: "Du måste födas "anothen". ... Jag är alldeles säker på att Jesus menade "från ovan". ... Själv ser jag det så att när Lukas säger att han följt alltings förlopp på ett noggrant sätt "anothen" så menade han från ovan; och att han hävdade att hans vetenskapliga arbete var under själva himlens ledning . (G. Campbell Morgan "The Gospel according to Luke" s 13; författaren född år 1863 i Tetbury nordost om Bristol i England)

(Varje människa måste födas på nytt) för att vinna medborgarskap i Guds eviga rike. ... Sanningens Konung måste ha lika stor rättighet att bestämma villkoren för medborgarskap i sitt rike, som en borgerlig myndighet har rättighet att bestämma villkoren för medborarskap i ett jordiskt rike. Och villkoret är klart formulerat av Konungen själv. ... Det går alltså ej att fostra någon till Guds barn. Religiös fostran är bra. ... Men låt aldrig den goda fostran ersätta födelsen. ... Religiositet är en sak och liv i Gud en annan sak. ... Du tröstar dig med att du gör så gott du kan, och att himmelens Gud icke kan begära mera. Jo, men det är just det han gör. Vore han nöjd med att du gör så gott du kan, så skulle han därmed förklara, att frälsningen är ditt verk. Men nu är frälsningen hans verk, och därför måste han få göra ”så gott han kan”. ... Kan en död människa giva liv åt sig själv? Nej, Gud måste göra det. (Frank Mangs ”Mästarens väg” s 19-21,23-24 i kommentar till Luk 1:35; författaren född år 1897 i Närpes söder om Vasa i Finland)

Ruset och upphetsningen efterträddes av ett stort lugn. Det var, som om jag i många år flackat och farit, letat och snokat men aldrig funnit en fast punkt - nu såg jag denna fasta punkt. Och jag anade redan nu, att endast ifrån denna fasta punkt skulle jag kunna med någorlunda hopp om trygghet orientera mig i mitt liv. Så överväldigande var denna känsla av ljus, av trygghet, av betvingande sanning, att jag sedan aldrig en timme av mitt liv känt skymten av tvivel, ja, i själva verket alltid endast med största svårighet kunnat fatta, hur det kan kännas att omfatta en icke-kristen åskådning. Vad som den natten skedde, har jag under årens lopp många gånger grubblat över. Ett tänkande bröt in som skingrade dunklet - men det var trots allt icke själva teorin som övertygade mig; jag var minst lika tagen av de katolska författare som (Nathan) Söderblom avvisade! En våg av personligt liv strömmade emot mig i Söderbloms tonfall, som hade en mognad och fasthet, en förtröstan och en auktoritet som jag tidigare aldrig hade mött på mitt eget språk - men det var icke suggestionen från Söderbloms personlighet som fångade mig: jag behöll min kritik också gentemot honom. Det var snarare hela sfären av heligt liv, hela mötet med en annan verklighet - eller kärnan i den verklighet som jag tidigare bara tangerat på ytan - som grep mig med en sådan maakt, att alla andra överväganden och erfarenheter sköts undan som ogiltiga och ofullständiga, lösligt improviserade och ohållbara. Jag hann mer än en gång säga till mig själv: "Jag vet, att här ligger sanningen, åt detta håll måste jag i hela mitt liv gå - men jag vet ännu inte, varmed jag uppfattar denna sanning, denna betvingande verklighet ..." (Sven Stolpe "Idyll och orosmoln" s 259; vistelse på Sigtunastiftelsen 1928-29)

(Anton) Fridrichsen kom att ge mig en nyckel som längre fram, mycket längre fram, skulle öppna en dörr mellan himmel och jord. I sina föreläsningar om Jesu förkunnelse hos synoptikerna såg han Guds rike som en eskatologisk storhet som dock ständigt ger sin närhet tillkänna. "Detta Guds rike är en halvt uppenbar, halvt dold verklighet som uppenbarar sig glimtvis." (Olov Hartman "Klartecken" s 62; Anton Fridrichsen född år 1888 i Meråker öster om Trondheim i Norge, 1928-1953 professor i Nya Testamentets exegetik i Uppsala)

Till 80-årsdagen. ... (Biskop Gottfrid Billing) besitter nådegåvan att snabbare än någon annan skönja, var kompromisslinjen mellan de stridiga meningarna går och det rätta handlaget att rita upp den. Tack vare denna naturliga fallenhet förvärvade han sitt fasta grepp om löse- och bindenyckeln - icke till himmelens port men - till statens kassaskrin. ... Lika klar och lättfattlig som hans tankegång var, när han yttrade sig i riksdagen, lika hopplöst svår är den att följa, när han ordar om vad Guds rike tillhör. Hans djupa, mörkt allvarliga stämma radar sats efter sats, utan att ett vanligt världsligt förstånd finner det ringaste innehåll eller sammanhang i dem. Orden äro på ett egendomligt sätt tomma. Det är ljud, ordsorl, som man förnimmer, ingen mening. Det är en högst sällsam sensation att lyssna till hans förkunnelse. Man kan höra enkla lantpräster tala enfaldigare, men det är dock ett slags mening i deras ord, om den än hör hemma i en längesedan utdöd tankevärld. Men icke ens den förnimmelsen giver biskop Billings mäktiga predikan. ... Vid biskop Billings död. ... Myndigt och fulltonigt lät biskop Billings tal, när han yttrade sig i riksdag och kyrkomöte. ... Det var både begripligt och roligt. När han talade i andliga ting, fick man däremot en underlig sensation. Vokaler och konsonanter fogade sig till ord, orden till satser och satserna till meningar, men innehållet undgick en ofta. Man spände uppmärksamheten ytterligare inför nästa mening; samma resultat. Stämman var stark och djup, den vibrerade mörkt eller rullade dovt mellan valven, men det förnams alltjämt lika tomt. Malmen ljöd mäktig och stark, men den var liksom icke bärare av någon tanke. Det var, som om anden flytt dessa ord, vilka radades upp att tjäna honom till kropp. ... Inom den världsliga administrationen hörde han genom hela sin läggning hemma. Som chef för något av rikets verk skulle han förvisso blivit oöverträffad. ... Hans styrka låg i hans stora duglighet. Den var betydligt över det vanliga måttet. (Torgny Segerstedt "Gottfrid Billing" s 317-324; Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 28 april 1921 och 15 jan 1925; Gottfrid Billing var född den 29 april 1841 i Önnestad nordväst om Kristianstad i Sverige)

I Guds rike råder icke motsättning mellan stat och kyrka. ... Guds rike är den kristna staten. (Johan Hellström "Kyndelsmässodagen - Sak. 6:12,13" s 75; Missionsförbundet n:r 5 den 31 januari 1924)


ca 1920 - ca 1900

(Den nya) födelsen verkställer nu visserligen Guds Ande hos alla, vilka såsom barn blivit döpta. Luther kallar därför döpelsen "ett bad till ny födelse", och det i enlighet med skriftens ord: "Efter sin barmhärtighet gjorde han oss saliga genom den nya födelsens bad." Och det skulle därför varit oss alla möjligt att behålla och tillväxa i den då undfångna nåden. Men det händer dock med de flesta döpta, att de förspilla döpelsenåden, och att den nya människan, till vilken i dopet lades grunden, åter dör bort; därför måste en sålunda ur döpelsenåden fallen människa åter födas på nytt, på sätt som nyss framställts, om han åter skall kunna få lott och del bland dem, som saliga varda. (Paul Gullander "Nya födelsen såsom ett Guds andes verk", predikan Trefaldighets-söndag; kommentar till Ps 110:5; Jönköpings-Posten 1919-09-19)

"Kan ni säga mig vad felet är med mig?" (frågade Helvig). ... (Ols) insåg, att det som fattades henne var det väsentliga. "Ni måste födas på nytt." ... Hon blev förlägen inför detta svar, som hade långt djupare allvar än hon haft med sin fråga. ... Det oväntade kravet väckte motstånd inom henne. "Hur vet ni, att jag inte är född på nytt?" "Är ni det?" Den frågan slog ned hennes trots. Aldrig hade hon ställt den till sig själv, och när han nu gjorde det, hade hon intet svar, vilket väl vore liktydigt med ett nej. "Om jag ej är det, står det illa till med mig då?" "Då är ni ännu utanför Guds rike." Hon drog efter andan. Han var fruktansvärd att tala med så här ingående och personligt. ... Han hade så äkta hjärta för henne, att han sade henne sanningen trots risken att såra henne med den. (Elisabeth Beskow "Skalunga 1" s 136-138)

Guds bud äro för den pånyttfödde icke ett tungt och tryckande ok vidare, utan de äro kära och ljuvliga, kostligare än guld och sötare än honung. Om Gud gåve honom tillåtelse att leva i synden, så skulle han icke kunna det. Det vore alldeles detsamma, som om man gåve en fisk tillåtelse att komma upp och bo på torra landet, eller såsom om man gåve en sparv tillåtelse att bygga sitt bo på sjöbottnen. Deras egen natur skulle förbjuda dem det. ... Bibeln kallar honom en ny människa, såsom vi ovan framhållit. (P. Waldenström ”Smärtornas man” s 200)

"Den helige och sannfärdige" ... säger sig hava "Davids nyckel". ... Ingen öppnar dörren till (Guds) rike utom han. Alltså, I "Filadelfias grannar", lyckas det eder att vinna själar för detsamma, så förhäven eder icke, ty I kunnen icke föra en enda själ ditin, om icke nyckelmannen öppnar. (N.P. Wetterlund "Andens lag II" s 875-876; kommentar till Upp 3:7)

Vi (frikyrklige) äro ... utsatta för bearbetningar från både höger- och vänsterhåll, från kyrkligt och kyrkofientligt håll. Vår predikan om pånyttfödelse stöter alla. (J. Norberg "Religiös frihet"; Jönköpings-Posten 1911-08-26)

Det nya eviga lifvet begynner i nya födelsens ögonblick; betingelserna för detta eviga lif äro uppfyllbara för oss. ... Herren vår Gud uppenbarar redan här nere för dem som älska honom något af den härlighet, som står Guds folk tillbaka, och gifver dem kraft att öfvervinna all denna världens lidanden. (F.B. Meyer "En solstråle"; Jönköpings-Posten 1905-06-03; författaren född år 1847 i London, England)


ca 1900 - ca 1850

(Turkiet: Mersina sydväst om Adana i södra Turkiet) Det var tisdagen den 2 okt. (1894). Tidigt på morgonen kommo vi till Mersina. . . . Vi sade farväl åt våra goda vänner, den amerikanske missionären, hans fru och barn. . . . Må Gud välsigna dem och deras verksamhet, så att de få samla in många kärfvar i Guds rike. (P. Waldenström "Till Österland" s 151-153)

(Sverige: Nässjö; Nederländerna/Norge: Amsterdam) I en gästbok för besökande förkunnare och missionärer i Nässjö missionskyrka, berättar en prins av det svenska kungahuset, Oscar Bernadotte, att han genom ett speciellt textsammanhang i Nya testamentet blev född på nytt när han var i Amsterdam (år 1885). Det hände en söndag förmiddag i den norska sjömanskyrkan genom orden i Matt 8:1-13. (Jan Erixon "Ropet från urkyrkan" s 35-36)

Ingen gosse kan blifva en ädelsinnad man, en kämpe för Guds rike, för sanning och rätt, utan att han tidigt visar ifrån sig allt, som är osant och orättfärdigt, icke lyssnar till dåraktigt och syndigt tal, som aldrig borde riktas till honom, utan modigt kämpar för hvad som är sant och rätt och aldrig tager parti för något orätt, om det också skulle vara aldrig så fördelaktigt för honom själf. (Fanny Tuxen "Till modern från en mormoder" s 92-93; författaren född år 1832 i Köpenhamn, Danmark)

(Sverige: Göteborg; Amerika) Den amerikanske metodistpastorn W.E. Boardman ... gav fart åt (väckelse- och helgelseförkunnelsen i Sverige). Ett fem månaders besök här i landet 1880 liksom också hans skrifter markerade själva upptakten. (E.W.) Wretlind skrev till Waldenström i november 1881, att det i Göteborg blivit ett frågande, vem som fått och icke fått den ”fulla välsignelsen” – ”detta dop av den Helige Ande”, alldeles såsom kristna annars pläga fråga, vem som blivit född på nytt. Gärna får man kalla detta ett ”nytt andedop”, tillägger Wretlind, men han var rädd, att det skulle bli två grupper bland de kristna, de som fått och de som icke fått ”andedopet”. Boardmans förnämsta böcker, In the Power of the Spirit och The Higher Christian Life översättes till svenska 1881 och 1882. (Gunnar Westin "Den kristna friförsamlingen i Norden" s 141; Friförsamlingsrörelsen 1860-1905; W.E. Boardman född år 1810 i Smithsborough, New York, USA)

Ett rike är för handen där, varest ett folk styres av en gemensam lag. I Guds rike är denna lag Guds, d.v.s. det är Guds heliga vilja, som förbinder till efterlevnad. ... Himlarne framställes såsom en plats, där Guds vilja sker fullkomligen, då det i Herrens bön heter: ske din vilja såsom i himlarne så ock på jorden. (Pontus Wikner "Predikningar II 1879-1885" s 18,20; kommentar till Matt 13:31-33 Kyndelsmässodagen 1879)

(Sverige: Jönköping, Stockholm; England) Lord Radstock kommer, enligt tillkännagifwande å först annonssidan i dagens nummer, att i e. m. kl. 5 hålla föredrag i härwarande Nya missionshus, äfwensom i morgon middag kl. 12 och möjligen på eftermiddagen. Den engelske lorden, som under en kort tid med mycken wälsignelse säges werkat för Guds rike bland hufwudstadens högre klasser, talar naturligtwis sitt hemlands språk, men åtföljes af en skicklig tolk, som återgifwer orden på swenska. (Jönköpings-Posten 1879-01-08 "Engelsk lord werkar för Guds rike"; Granville Waldegrave, 3:e baron Radstock född år 1833 i London, England)

(Sverige: Karlsborg norr om Jönköping) (Vid) Karlsborgs fästning ... fanns (1876) en löjtnant vid artilleriet vid namn Ivan Bratt. Denne hade blivit en kristen och var full av liv och kärleksnit. Han ville äntligen, att jag skulle komma dit och predika. ... Mötet avlopp väl och Guds ande verkade, fastän fiendskapen snart visade sig, i det krigsmännen slängde i järnbomarne, så att det dånade i valven. Där i salarne kunde vi gärna icke ha eftermöte, utan ... (vi gick) upp till hans plats igen ... och en ganska stor hop följde oss. ... Men då vi hade väl kommit in och en stor hop stod uti korridorerna, hände något, som jag ej hade varit med om. Han ställde sig på en stol i ytterrummet och bjöd alla, som ville bli frälsta, att komma in i det inre rummet som han kallade Guds rike. Där stod han och lockade. ... Till sist blev skaran därinne i Guds rike rätt stor. ... Det blev knäfall och syndabekännelse, men ock frälsning. Och nu hördes tacksägelse och lovsånger där inne i Guds rike, så att glädjen stod i taket. Den stunden skall jag sent glömma. Således togs fästningen in den märkliga dagen. (E. Aug. Skogsbergh "Minnen och upplevelser" s 119-120)

Hafva vi ej haft, och hafva vi ej ännu många ljus, många lysande stjernor i Herranom inom vår kyrka? Vi behöfva blott kasta en flyktig blick på separatismen för att finna, huru köttet tappert der predikar. Är denna gränslösa bitterhet Christi ödmjuka Anda? Hållas sådana sammankomster i Jesu namn och till Guds ära, i hvilka mera utfares i smädelser, än talas om synden, och nåden? O nej! Lemna dylikt bråk och fråga först efter Guds Rike, som är invärtes i själen! (P. Waldenström "P.P. Waldenströms brev 1858-1882" s 56-57; brev till Lina Benckert 1859-02-22)

Den gamla människan måste krossas i en hård botkamp, där alla egna tröstegrunder måste överges. Så först kan hon anamma Guds nåd, som kommer till henne som en blixt. Det vill säga, att hon träffas av ett ord om Guds nåd, som befriar henne från syndaångerns kval och fyller henne med ”de saliga känslor, som är den levande trons subjektiva grund”. En botkamp och en därpå följande avlösning i troendeförsamlingens gemenskap, naturligt nog med någon av dess betrodda ledare som ”barnmorska” vid ett Guds barns födelse, är än i dag huvudmomenten i den laestadianska själavårdstraditionen. (De kristna s 513; Olaus Brännström: Schartuanism, nyevangelism och laestadianism)

Jag sätter inte värde på något jag har eller äger utom om det står i något förhållande till Kristi rike. Om något kan främja detta rikes intressen, skall det antingen ges bort eller behållas, beroende på hur jag på bästa sätt skall kunna förhärliga honom, som jag har satt allt mitt hopp till för tid och evighet. (De kristna s 563; A.F. Walls: David Livingstone; Andrew Finlay Walls född år 1928 i New Milton öster om Bournemouth i England; David Livingstone född år 1813 i Blantyre sydost om Glasgow i Skottland)

Ragnhilds tysta tankar om aftonen hade äfven väckt till lif ett annat, ett stort beslut. Hon ville icke längre låta hålla sig tillbaka af de många betänkligheterna utan gå till grannar och vänner och fråga dem, om de också ville vara med om att arbeta för missionen och bilda en kvinnoförening. ... Det var en förmån, som kvinnan hade framför mannen, att hon kunde arbeta för Guds rike, så läste hon i missionstidningen, och skulle de då icke begagna sig häraf? Hon fick se bort från alla betänkligheter och blott gå framåt; det var dock en nåd att få vara med i missionsarbetet. ... Så hade hon då omsider fått börja ett missionsarbete ... ett arbete för Gud, för hans rikes utbredning i hednavärlden. (Bolette Margrethe Gjør "Missionsbarnet" s 11-13; senare delen av 1850-talet; författaren född år 1835 i Trondheim i Norge)


ca 1850 och tiden dessförinnan

(Sverige: Småland) "Du har väl icke följt med tjuvarne av vänskap för dem, vet jag?" (sade Göran till Ellin). "Du har ju endast kommit så långt bort ifrån din mor för att tala om Guds rike med din förlorade släkting, Joak Nickolson, och hjälpa honom?" (Carl Jonas Love Almqvist "Tre fruar i Småland" s 173)

År 1830 kom den skotskfödde, ursprungligen presbyterianske metodistpredikanten George Scott (1804-74) till Sverige. ... I sin förkunnelse hänvisade Scott till Bibelns auktoritet och tillräcklighet som lärogrund. ... Gränsen mellan kristna och icke-kristna gick inte i (vatten)dopet, utan vid pånyttfödelsen som upplevd erfarenhet. (Anders Jarlert "Sveriges kyrkohistoria - Romantikens och liberalismens tid" s 132-133; George Scott född år 1804 i Edinburgh, Skottland)

Rättfärdiggörelsen genom tro allena blev centrum i John Wesleys (1703-91) förkunnelse. ... Därigenom bröt han med en i engelsk teologi utbredd föreställning om de goda gärningarna som ändamålet för tron och nödvändig betingelse för frälsning. ... Wesley betonade, att helgelsen ej fick sammanblandas med rättfärdiggörelsen. Den var trons frukt. Utmärkande för metodismen blev också att nyfödelsen ej förlades till dopet utan till den rättfärdiggörelse, som var förbunden med omvändelsen eller den medvetna trons upptändande. ... Sedermera ... betonade han gärningarna som en nödvändig betingelse (condition) för rättfärdiggörelsen. Därigenom råkade han i konflikt med de stränga calvinisterna, som höllo fast vid att meritum Christi var enda grunden för en människas frälsning. (Bengt Hägglund "Teologins historia" s 321-322; John Wesley född år 1703 i Epworth nordost om Sheffield i England)

Blott prästerna icke uppträdde druckna i kyrkan, hade ingen rätt att klandra dem, ty de ”söpo ju av sitt eget”. Ett enda brott fanns, som en präst ej fick göra sig skyldig till: det var villfarelse i läran, med allt annat hade man överseende. Ja, så fruktansvärt var det andliga mörkret (i början av 1700-talet i vårt land), att talet om den nya födelsen förbannades som kätteri och svärmeri! ... Ortodoxien förskansade sig bakom läran om en theologia irregenitorum, d.v.s. de opånyttföddas möjlighet till kristligt vetande. Pietismen åter gjorde oförfärat gällande, att utan verklig pånyttfödelse är allt teologiskt vetande till intet nyttigt. ... Nya födelsen fordrades för att kunna göra åtskillnad mellan Guds ords bokstavliga och dess andliga, innerliga och gudomliga mening. Den förra kunde begripas även av en opånyttfödd människa, men den senare kunde ej fattas och förstås utan av en pånyttfödd. (E.J. Ekman "Inre missionens historia" s 16-17)

Herre Jesus! Hwar du är, där är Guds rike, där måste Satans makt wika. Af allt mitt hjärta håller jag med dig, ja, din är jag. (Johann Albrecht Bengel "Bönesuckar till Nya Testamentet" s 17; bön till Matt 12:22-30; författaren född år 1687 i Winnenden nordost om Stuttgart i Tyskland)

(Sverige/Tyskland: Halle, Greifswald, Umeå) Pietismens insteg i olika kretsar under 1710-talet gynnades av den allmänna kris- och sorgestämningen. Många präster vanns nu för den nya strömningen och bevarade åt den konservativa pietismen dess luthersk-ortodoxa prägel. En av dem var Nils Grubb som själv studerat i Halle och efter en tid som historieprofessor i Greifswald blivit kyrkoherde i Umeå. När han skulle bege sig till Umeå, fick han dock först finna sig i att bli förhörd av (ärkebiskop Haquin) Spegel. I Umeå förkunnade han omvändelsens nödvändighet och ordnade konventiklar i prästgården. Han anmäldes av förargade Umeåbor, som i sin inlaga talade om ”den förbannade nya födelsen, som de nu begynt predika om”. Processen slutade med upprättelse för Grubb, men först efter hans död. (Berndt Gustafsson ”Svensk Kyrkohistoria” s 120)

(Sverige: Uppsala) (Sommaren 1561, ett halvår efter sin fars begravning,) var kung Erik (XIV) färdig för en ny färd till Uppsala, nämligen för att krönas. ... En stor skara prelater i full ornat tog emot konungen vid ingången till domkyrkan och ledde fram honom till koret där han efter en ed som förestavades av ärkebiskopen kläddes av till midjan och knäböjande smordes till konung med helig olja; smörjningen ägde rum på pannan, på bröstet, på skuldrorna, på armlederna och på händerna under ideligt uttalande av en bön om kraft från ovan till folkets beskärm och varjehanda dygdiga verk. (Alf Henrikson "Svensk historia I" s 299-301)

Nu vet jag, hvarför Fritz ej ville se sig tillbaka, då han gick ned åt gatan. Han trodde att det skulle vara att se tillbaka från Guds rike. Guds rike är då klostret, och världen det är vi - fader, moder, bröder, systrar, vänner, hem - det är världen. Jag skall aldrig förstå det. Ty om allt hvad mina yngre bröder säga är sant, så tillhöra ej alla präster och munkar Guds rike, eller också är Guds rike underligt styrdt här på jorden. (Elizabeth Charles "Familjen Schönberg-Cotta - Skildringar ur Luthers och hans samtids lif" s 111; Elses berättelse; 23 januari 1510; författaren född år 1828 i Tavistock norr om Plymouth i England)

Teokrati, dvs. en lära om Gud som den högsta upprinnelsen till den politiska makten, var den naturliga utgångspunkten för det medeltida religiösa tänkandet. ... Innanför universum utgör mänskligheten en ... totalitet, förenad i ett gudsrike (civitas dei) som stiftats av Gud och som har Gud som sin högste och ende härskare. All makt i himlen och på jorden är därför av Gud. Här på jorden uppdelas makten i den andliga, som förvaltas av kyrkan, och den timliga, som handhaves av staten, och var och en av dessa bildar som del-totaliteter en bild av gudsrikets helhet. Därför har båda monarkisk styrelse. I spetsen för kyrkan står påven. I spetsen för staten står kungen. (Alf Ross "Varför demokrati? s 25; författaren född år 1899 i Köpenhamn, Danmark)

Dop och nattvard är (för Augustinus) i sig ingen garanti för frälsning. Endast Gud känner sina "utvalda", de som blir frälsta. Augustinus kom sålunda att räkna med en "osynlig" kyrka - de utvalda, de sant troende, som endast Gud kände - inom den "synliga" kyrkan, som var den katolska kyrkan på jorden. Denna gränsdragning mellan den synliga och den osynliga kyrkan blev viktig för Johan Calvin och andra protestantiska teologer. (George Carey "Augustinus av Hippo" s 433; författaren född år 1935 i London, England; Augustinus född år 354 i Tagaste söder om Sicilien i Numidien i norra Afrika, Tagaste = nuvarande Souk Ahras öster om Alger i östra Algeriet; Jean Calvin född år 1509 i Noyon nordost om Paris i Frankrike)

(Persien, Grekland, Romarriket) Mitraskulten (från Persien) gick förbi det egentliga Grekland men fick fäste i romarriket. ... De religiösa idéer, som låg till grund för mysterierna, var tron på död och uppståndelse, pånyttfödelse och gudsbarnaskap, upplysning och frälsning, gudomlighet och odödlighet. Liksom guden dör och uppstår, så skall även den invigde, mysten, dö och sedan uppstå. När en människa blivit invigd, är hon född på nytt. Genom invigningen blev mysten frälst från de eviga straffen i underjorden. I Mitrasmysterierna räcktes mysten bröd och vatten. Genom denna måltid blev han delaktig av den gudomliga kraften. Många av dessa tankar återkommer sedan i kristendomen. (Gunnar Söderström "Den olympiska gudavärlden och dess återspegling i den svenska diktningen" s 14)


Att avrunda med:

Saliga ögonblick, när jag av dig fick liv, när jag blev född på nytt, lycklig och fri. ... Allt som var fel, blev rätt, allt blev en annan tid, allt, som var svårt, blev lätt tack vare dig. ... Saliga ögonblick, när du med frigjord själ under en höstlig rymd sade farväl. ... Ensam? Nej, inte jag. Livet, som ler i mig, leder mig natt och dag närmare dig. (Bo Setterlind ”Kärlekens lov” s 20; Kvinnans sång)

Hur blir man alltså kristen? Jo, man föds till det. ... Det handlar om att känna Jesus personligen. Att ha ett aktivt, personligt förhållande till honom. ... Tänk dig nu att någon frågar dig om du känner Astrid Lindgren. Ja, säger du, jag tror att hon finns, jag här läst många av hennes sagor och kan dem nästan utantill och jag uppskattar dom verkligen. Och jag försöker leva ett rättskaffens liv, jag gör så gott jag kan ... Det blir inget svar på frågan om du känner henne, eller hur? Och jag tror inte (även om Astrid är gästvänlig) att du skulle kunna flytta in och bo hemma hos henne för resten av ditt liv bara på grund av det där svaret. Så därför är mitt råd till dig: ta direkt kontakt med Jesus och inrikta ditt liv på att verkligen lära känna honom, att leva i gemenskap med honom. (Ylva Eggehorn ”De levandes ansikten” s 65-66)

Om du inte tyckte om att födas första gången, pröva att bli född på nytt! ... Att vara religiös kan vara att själv försöka ordna sitt Gudsförhållande och med det misslyckas – att vara frälst är att äga Jesu försoning och födelsen ovanifrån. (Birgitta Yavari ”För kärleks skull”)


Sångarna:

O Guds Ande, du som bor i ljus som inget öga såg, Ande, som i tidens början över kaosnatten låg, o Guds Ande, du som löser oss ur stoftets, dödens tvång, du är livet, morgonglöden, är vår glädje och vår sång. (A Frostenson: Psalmer och Sånger 402:1)

Den blomstertid nu kommer Med lust och fägring stor. Du nalkas, ljufva sommar! Då gräs och gröda gror. Med blid och liflig värma Till allt, som varit dödt, Sig solens strålar närma; Och allt blir återfödt. ... Välsigna årets gröda Och vattna du vårt land, Gif oss nödtorftig föda, Välsigna sjö och strand. Af himlen drype fetma, Bespisande vår jord, Och flöde nådens sötma Till oss af lifsens ord. (I Kolmodin-JO Wallin: Psalm 394:1,6; jfr Psalmer och Sånger 199:1,5)

Lever du det nya livet Uti Jesu Kristi tro? Är ditt namn i himlen skrivet, Skall du i Guds rike bo? O, jag frågar dig ännu: Lever du? ... Bed att Jesus måtte väcka Andens nya liv hos dig Och det syndalivet släcka, Vilket föder död av sig, Fråga dig varenda dag: Lever jag? (L Sandell-Berg: Psalmisten 1928 nr 196:1,4)


Egna kommentarer och funderingar:

Det grekiska ordet ”anôthen” har en primär betydelse av "uppifrån" och en möjlig betydelse av "på nytt". Förr dödades människan/köttet uppifrån. Nu kan människan/köttet upprättas genom att ta emot liv, genom att födas uppifrån av Gud själv (jfr Joh 1:13). Observera också skillnaden mellan synoptikerna och Johannes. I synoptikerna måste människan bli en liten pojke eller flicka; i Johannes' evangelium måste hon avlas på nytt ("en andra gång komma in i sin moders liv", Joh 3:4).

En annorlunda syn på Gudsrikets innebörd än den johanneiska uppmärksammades av Jönköpings-Posten den 15 november 1958. Där återgavs en predikan hållen av fil. mag. Gunlög Järhult i Immanuelskyrkan i Jönköping söndagen dessförinnan, den 9 november. Järhult hänvisade där till vad hon kallade "Bergspredikans ande". Bergspredikan återfinns i de synoptiska evangelierna Matteus och Lukas. Järhult sade bland annat följande: "De som gått in i en eller många uppgifter, som kan tyckas ligga vid sidan av det reguljära församlingsarbetet ... behöver få känna bakom sig en förebedjande församlings stöd. De behöver få fullborda sin gärning i trygg förvissning om att det de gör i Kristi anda ... bland vilka människor som helst ... det är ett gudsrikesarbete. Det är att som kristen och i Jesu namn ge kejsaren vad kejsaren tillhör - för att också till sist samhället ska bli genomsyrat av Bergspredikans ande i stället för av vilddjurets." Det Järhult då kallade "gudsrikesarbete" skulle av Johannes med all sannolikhet inte avvisas som sådant. Men snarare än till Guds rike skulle det hänföras till det hedervärda utgivande arbete i denna värld som har sitt ursprung hos den Gud som inte bara är härlighetsglansens Gud utan också hederns Gud. Se t ex Upp 4:9. Järhults syn på en kristens arbete i Guds rike innebar att den kristna församlingen snarare kom att ses som en kraftkälla för enskildas arbete som små ljus ute i världen bland fattiga och rika än som ett gemensamt ljus av enskilda kristna, ett ljus som lyser i världen och inbjuder alla, fattiga och rika, till en social gemenskap i Guds rike, låt vara att denna gemenskap ännu söker sin fullkomning.

Jesus är enligt Johannes evangelium världens Ljus (Joh 8:12). Att låta sig upptas av Honom, Jesus Kristus, Guds Son, innebär att vara en del av ett ljus som i själva verket är Guds ljus. Det handlar om att under Andens ledning bära frukt i detta ljus snarare än att låta "mitt lilla ljus" med Andens hjälp lysa bland människor i världen. Det förra handlar om en uppenbarelse av Guds härlighetsglans, det senare gäller ett arbete som har sin rot i den heder som är av Gud men som ändå inte uppenbarar Guds rikes hemlighet.

Vad gäller det dubbla och enkla "amen", se Joh 1:51a.


Paulus sade till de troende i Rom: "Guds rike är inte förtäring och drickande emellertid/utan rättfärdighet och frid och fröjd i helig ande." (Rom 14:17)

Paulus sade till de troende i Korint: "Om någon (är) i Kristus, (det är att vara i) en ny skapelse." (2 Kor 5:17a)

Jakob sade: "Varje gott givande och varje fullkomlig skänk är uppifrån och stiger ner från ljusens Fader. ... Då Han hade önskat, nedkom Han till oss (med) en sannings utsaga." (Jak 1:17a,18a)

Petrus sade: ”Som just nu avlade dibarn, 'längta efter emot'/'trängta efter' den sveklösa mjölk som tillhör utsagan.” (1 Petr 2:2a)

’Varje den’/’var och en’ som har avlats (och avlas) ur ur/av Gud gör/praktiserar inte miss (av Hans mål), eftersom Hans säd stannar i honom, och han förmår inte missa (Guds mål), eftersom han har avlats (och avlas) ut ur/av Gud. (1 Joh 3:9)


Grekiska ord:

anôthen (uppifrån) (i NT + exempel i Apokryferna) Salomos Vishet 19:6; Luk 1:3; Joh 3:3; Apg 26:5; Jak 1:17 – Jeremias brev v 61; Matt 27:51; Mark 15:38; Joh 3:7,31; 19:11,23; Gal 4:9; Jak 3:15,17.


Ytterligare studier:

Dan 2:44; Matt 19:24; 21:31; 23:13; Mark 9:47; 10:14-15,26; Luk 18:17,26-27; Joh 3:5,7,31,36; 18:36; Jak 3:15-17; 1 Petr 1:3,23; 1 Joh 2:29; 4:7; 5:1,4; Upp 3:7-8; 11:6; 16:21.


S. Aalen "Guds kungavälde eller Guds rike"; Svensk Exetisk Årsbok 30 (1965): 37-69.

F. Peter Cotterell "The Nicodemus Conversation: A Fresh Appraisal"; Expository Times 96 (1985): 237-242.

G. Forkman "Människans förändring - ett tema i Johannesevangeliet"; Svensk Exegetisk Årsbok 51 (1986): 57-64.

J.R. Lillie "Obadiah - a Celebration of God's Kingdom"; Currents in Theology and Missions 6 (1979): 18-22.

G. Lindeskog "Förnyelse, nyskapelse, nyfödelse"; Svensk Exegetisk Årsbok 8 (1943): 12-29.

Robert V. McCabe "The Meaning of 'Born of Water and the Spirit' in John 3:5"; Detroit Baptist Seminary Journal 4 (Fall 1999): 85-107.

W.H. Oliver - A.G. van Aarde "The community of faith as dwelling-place of the Father: 'basileia tou theou' as 'household of God' in the Johannine farewell discourse(s)"; Neotestamentica 25.2 (1991): 379-400.

John W. Pryor "John 3:3,5: A Study in the Relation of John's Gospel to the Synoptic Tradition."; Journal for the Study of the New Testament 41 (1991): 71-95.

Gary S. Shogren "Is the Kingdom of God About Eating and Drinking or Isn't It?"; (tidskriften) Novum Testamentum 42.3 (2000): 238-256.

Gary S. Shogren "Presently entering the kingdom of Christ: the background and purpose of Col 1:12-14"; Journal of the Evangelical Theological Society 31.2 (June 1988): 173-180.

Brian J. Vickers "Mark's Good News of the Kingdom of God"; Southern Baptist Journal of Theology 8.3 (Autumn 2004): 12-35.


(Ursprunglig version 2007-12-01; reviderad version 2009-02-01; 2010-07-19; 2013-08-06; avslutande version 2017-09-29; slutlig version 2018-05-05)

Tillbaka till Start

3:4-5 Nikodemos säger (vänd) i riktning mot Honom: ”Hur förmår en människa avlas, då hon är en gammal person? Ej förmår hon en andra gång komma in i sin moders underliv och avlas?” Jesus svarade: ”Amen, amen säger Jag dig: ’Om ej – alltefter omständigheterna – en viss (person) må avlas ut ur vatten och ande, förmår han inte skåda himlarnas (א*) rike.’”

Ord för ord: 3:4 (23 ord i den grekiska texten, ordens ordningsföljd enligt Sinaiticus) säger i-riktning-mot honom '-en Nikodemos'/Nikodemos: hur förmår (en)-människa (en)-gammal-person varande avlas? ej förmår-(hon) 'in-i' '-et underliv'/underlivet '-ns moders'/moderns sin (en)-andra-(gång) komma-in-i och avlas? 3:5 (21 ord i den grekiska texten Sinaiticus prima manus) svarade Jesus: amen amen säger-(jag) dig, om-alltefter-omständigheterna ej (en)-viss-(person) må-avlas ut-ur vatten och ande, inte förmår-(han) skåda '-t rike'/riket '-nas himlar'/himlarnas.


1883: Nikodemus sade till honom: Huru kan en människa födas, när hon är gammal? Icke kan hon väl åter gå in i sin moders lif och födas? Jesus svarade: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Utan att en varder född af vatten och Ande, kan han icke ingå i Guds rike.

1541(1703): Då sade Nicodemus till honom: Huru kan en menniska födas, när hon är gammal? Icke kan hon på nytt gå in i sine Moders lif, och födas? Swarade Jesus: Sannerliga, sannerliga säger jag dig: Utan en warder född af watten och Andanom, kan han icke ingå i Guds rike. (Den sista meningen är skriven i fetstil)

LT 1974: ”Född på nytt!” utropade Nikodemus. ”Vad menar du? Hur kan en gammal man komma in i sin mors livmoder och födas igen?” Jesus svarade: ”Vad jag försöker säga så allvarligt som möjligt är detta: Om man inte blir född av vatten och ande kan man inte komma in i Guds rike.”


Den Förra Uppenbarelsen (preliminär översättning):

En Herrens budbärare kallade (på) Abraham en andra (gång) ut ur himlen. (1 Mos 22:15, Grekiska GT)

Herren 'kastade om'/'vände på' en vind från ett oerhört/våldsamt hav och tog upp gräshoppan/gräshopporna och kastade den/dem i, in/ner i Röda Havet. (2 Mos 10:19a, Grekiska GT)

Mose och Israels söner sjöng den här visan till Herren, och de talade och sade: ”... Du skickade bort Din ande. Hav beslöjade (egypterna). De sjönk som om (de var) bly i ett oerhört/våldsamt vatten.” (2 Mos 15:1,10, Grekiska GT)

(Samuel sade till Saul:) “ En Herrens ande skall hoppa emot, emot dig ... och du må vändas in i en annan man.” (1 Sam 10:6, Grekiska GT)

En ande är i dödliga av blod, men en Allsmäktiges andedräkt är den som lär/undervisar. De som (har levt) i en mycket lång tid är inte visa, inte heller vet de gamla personerna ett (rätt) domsutslag. (Job 32:8-9, Grekiska GT)

(Psalmisten sade till Herren:) “Du kommer att skicka ut Din ande, och (levande ting) kommer att skapas.” (Ps 104:30a, Grekiska GT)

(Salomo sade:) “Människors andedräkt (är) ett Herrens ljus, som forskar i ett underlivs förrådshus.” (Ordsp 20:27, Grekiska GT)

(Herren sade till Sin pojke:) "Jag skall ge vatten i törst till dem som går i (ett land) utan vatten. Jag skall sätta Min Ande emot, emot din säd och Mina välsignelser emot Dina barn.” (Jes 44:3, Grekiska GT)

(Profeten sade:) “En Herrens utsaga blev/kom (hela tiden) i riktning mot mig 'ut ur'/'med utgångspunkt från' en andra (gång).” (Jer 1:13a, Grekiska GT)

(Herren sade till Israels hus:) "Jag skall bestänka rent vatten emot er, och ni skall göras rena från alla era orenheter och från alla era avgudar, och jag skall rena er. Och Jag skall ge er ett nytt hjärta, och en ny ande skall Jag ge i er." (Hes 36:25-26a, Grekiska GT)

Herren uppväckte en vind in i havet. Och det blev en stor bölja i/på havet, och båten var i fara att krossas. ... Och (’männen av ett skepp’/sjömännen) tog Jona och kastade ut honom in/ut i havet. Och havet ’stod ut ur’/’upphörde med’ ’sina bränningar’/’sitt raseri’. (Jona 1:4,15, Grekiska GT)

Raguel hörde utsagan och talade till pojken: “Ät och drick och bli/’bli ... till’/föds gärna den här natten.” (Tobit 7:10a, S)

(Modern sade till sina söner:) “Jag vet inte på vilket sätt ni fördes/kom till ljus in i mitt underliv, inte heller gav jag er nåderikt anden och livet.” (2 Mack 7:22a)

(Salomo sade:) “In i en illistig själ kommer vishet inte att komma in … ty en uppfostrans helige ande kommer att fly svek.” (Salomos Vishet 1:4a,5a)

(Salomo sade:) "Jag är faktiskt, och/också jag, en dödlig människa jämställd (med) allesammans och jordboren/'född ur jord' från (de) först formade föräldrar(na)/förfäder(na). Och i en moders underliv skulpterades/formades kött. (Under) en tid av tio månader (blev) jag (till) i blod ut ur en mans säd och av en njutning av 'ett havande'/'att ha' kommit tillsammans (under) en sömn/natt." (Salomos Vishet 7:1-2)

(Jesus, Syraks son, sade: “Vishet) skapades (åt dem som fruktar Herren) tillsammans med, i sällskap med trofasta i ett moderliv.” (Syr 1:14b)

(Jesus, Syraks son, sade:) “Ve er, gudlösa män. ... Om – alltefter omständigheterna – ni må avlas, skall ni avlas in i förbannelse.” (Syr 41:8a,9a)


Den Senare Uppenbarelsen:

Då Jesus hade döpts, steg Han rakt/strax upp från vattnet; och skåda, himlarna öppnades, och (Johannes) skådade en (א,* א, B) Guds ande som steg ned som om (det var) en duva * (א*, B) som kom emot Honom. (Matt 3:16)

(Jesus sade till Sina lärjungar:) "Lyckliga de utblottade (i) anden, eftersom himlarnas rike är deras." (Matt 5:3)

(Jesus sade till Sina lärjungar:) “Om – alltefter omständigheterna – er rättfärdighet ej må vara utöver mer än de skriftlärdas och fariseers, må ni inte/förvisso ej komma in i himlarnas rike.” (Matt 5:20b)

(Jesus sade till Sina lärjungar:) “Inte skall 'varje den'/’var och en’ som säger till Mig: ’Herre, Herre’ komma in i himlarnas rike, emellertid/utan den som gör Min Faders vilja, Den i himlarna.” (Matt 7:21)

(Jesus sade till de skriftlärda och fariseerna): "Precis som Jona (hela tiden) var i havsvidundrets underliv/buk (i) tre dagar och tre nätter, på det här sättet skall Människans Son vara i jordens hjärta (i) tre dagar och tre nätter.” (Matt 12:40)

(Jesus sade till fariseerna:) “Det är/finns eunucker, ’vilka som än’/vilka avlades/föddes på det här sättet ut ur en moders underliv … och det är/finns eunucker, ’vilka som än’/som har gjort sig till eunucker på grund av himlarnas rike.” (Matt 19:12a)

Då (Jesus) åter, 'ut ur andra'/'för andra gången', hade gått bort, bad han. (Matt 26:42a)

(Johannes sade:) "Jag döpte er (i) vatten, men (den som kommer bakom mig) skall döpa er i helig ande." (Mark 1:8)

(Jesus sade till Sina lärjungar:) “Barn, hur påfrestande det är att komma in i, in i Guds rike. Det är mer utan besvär för en kamel att komma igenom ett hål (א*) på en nål än för en rik att komma in i Guds rike.” (Mark 10:24b-25)

(Johannes Döparen) skall ännu/redan (ut ur) (א,*א,A) sin moders underliv uppfyllas av helig ande. (Luk 1:15b)

Mariam talade i riktning mot budbäraren: ”Hur skall det här vara, emedan jag inte har kunskap om en man.” Och ’då budbäraren hade svarat, talade han’/’budbäraren svarade och talade’ till henne: ”Helig ande skall komma emot, emot dig, och en Högstes förmåga skall överskugga dig. Därför skall och/också det som avlas kallas heligt, en Guds son.” (Luk 1:34-35)

Dibarnet/’det ofödda barnet’ spratt till i (Elisabets) underliv, och (hon) uppfylldes av helig ande. (Luk 1:41b)

(Lärjungarna) sade * (א,* א): "Vem är följaktligen den här, eftersom Han 'ordnar på'/beordrar och/både vindarna och vattnet, och de hörsammar Honom." (Luk 8:25b)

(Jesus sade till fariseerna:) "Guds rike kommer inte i sällskap med ’ett hållande vid sidan av/’en iakttagelse’. Inte heller skall de tala 'Skåda, här!' eller 'Där!' Ty skåda, Guds rike är inom er/’era gränser’." (Luk 17:20b-21)

(Judarna sade:) “Hur (kommer det sig att) vi var och en hör vårt eget språk, i vilket vi avlades?” (Apg 2:8)

Petrus yttrar i riktning mot (judarna): "Ändra era sinnen och låt er döpas, var och en av er, på/'för ... skull' Jesu Kristi namn 'in i'/'med syfte på' era missars (av Guds mål) låtande vara (i fred) och ni kommer att ta förmånen av den Helige Ande." (Apg 2:38)

En viss man (som hade varit) lam ut ur sin moders underliv ... (Apg 3:2)

(Eunucken) talade till (Filippos): “Ty hur förmår jag 'o att må'/förhoppningsvis – alltefter omständigheterna – (få kunskap i den heliga boken), om ej någon – alltefter omständigheterna – kommer att visa mig vägen?” (Apg 8:31a)

Då (Petrus och budbäraren) hade kommit igenom en första vakt och en andra, kom de emot järnporten. (Apg 12:10a)

(Paulus sade:) “Det har varit (och är) skrivet i den andra psalmen: ‘Du är Min son. Idag har jag avlat (och avlar) Dig.’” (Apg 13:33b)

(Lydia sade till Paulus och de som var med honom:) “Om ni har dömt/bedömt (och dömer/bedömer) mig vara trofast mot Herren, då ni har kommit in, in i mitt hus, stanna.” ... (Och de gjorde så.) ... (Senare sattes de i vakten.) ... Men då de hade kommit ut från vakten, kom de in i (huset), i riktning mot Lydia, och då de hade skådat bröderna, kallade de (dem) till sidan av. (Apg 16:15b,40a)


Aposteln, den åttonde och en av de sju:

(Johannes var vittne och sade:) "Den som hade sänt mig att döpa i vattnet (P66,א,*א), Den där talade till mig: ’(Den) emot vilken du – alltefter omständigheterna – må skåda Anden stiga ned och stanna emot Honom, Den här är Han som döper i helig ande.’" (Joh 1:33)


Hembygdens predikan:

Vad undfå vi genom dopet? Jesu dop giver svaret. Ty tydligt är, att hans dop var mönsterdopet, liksom det var förstlingsdopet. Vad han därför då fick, det få även vi. Han fick två ting: vatten av Johannes och ande av sin himmelske fader. Detta är innehållet i dopet, även i vårt dop: vatten genom en troende broder, vilken Gud har satt till att döpa, och ande av vår himmelske fader. Huru nära överensstämmer icke detta med Jesu ord till Nikodemus: Utan att en varder född av vatten och ande, kan han icke ingå i Guds rike. Ty lika visst som ande här betyder ande, så betyder vatten just vatten. Dop och undfående av anden är sålunda villkoret för att ingå i Guds rike. Välsigne nu Gud detta på våra hjärtan och stadfäste det genom sin ande! Amen. (Pastor Karl Palmberg, Svenska Kyrkan, slutet av 1800-talet – början av 1900-talet, Ur livskällan, Tredje årgången s 65, Söndagen efter nyårsdagen, Matt 3:13-17)

Äro då vi, som här samlats, verkligen födda på nytt? Annars äro vi utestängda från Guds rike. Må denna fråga icke gå förbi någons hjärta härinne! Se här en bild till frågans belysning. Antag, att konungen utfärdade en stadga, att ingen finge audiens hos honom som icke vore född inom riket. Funnes då inga andra meriter än just detta? Jo meriter hit och meriter dit, men konungen ägde att stadga i denna sak, som honom gott syntes. Då anmälde sig en, som ägde omätliga rikedomar och sökte audiens på grund av dessa. Men vakten frågade blott: Är ni född inom riket? På det nekande svaret bleve han avvisad. En annan sade sig vara berömd för stor lärdom. Gott och väl; men är ni född inom riket? Nej, och så bleve även han avvisad. En tredje anförde, att han älskade vårt land mycket högt. Gott; men är ni född inom landet? Nej, och så var även han utestängd. En fjärde hade lärt sig landets språk. Gott; men är ni född inom landet? Nej, och så hjälpte ej ens det nya tungomålet. En femte hade skaffat sig en sådan dräkt, som bäres inom landet. Väl menat; men är ni född inom landet? Nej, och så halp ej den nya dräkten. Och de kunde icke släppas in, ty stadgan var tydlig och rörde sig blott om ett: född eller icke född inom landet. Så äger även rikets konung, Jesus Kristus, rätt att bestämma i sitt rike. Och bestämmelsen är denna: Utan att en varder född på nytt, kan han icke se Guds rike. (Pastor Karl Palmberg, Svenska Kyrkan, slutet av 1800-talet – början av 1900-talet, Ur livskällan, Tredje årgången s 260-261, Trefaldighetssöndagen, Joh 3:1-15)


Exegeter, evangelister med flera


Att börja med:

ca 2000 - ca 1950

Det är en vanlig uppfattning inom den tidiga judendomen att templet återspeglade det himmelska. Templet var en slags modell för himlen. En del bibelutläggare tror att detta är förklaringen till att det himmelska i vissa texter framställs i flertal. I stället för himmel används himlar. I judiska apokalyptiska texter från vår tideräknings början talas det om tre himlar, fem himlar, sju himlar och tio himlar. Förmodligen är det förgårdarna i templet som gett upphov till dessa kosmologier. I den översta himlen, som motsvarar det allra heligaste i templet, finns Gud. Änglarnas motsvarighet i det jordiska templet är prästerna och den övriga tempelpersonalen. (Leif Carlsson ”Tröst och trots – Uppenbarelseboken” s 247-248 i kommentar till Upp 21:1-22:5)

Gudstjänst är för den ortodoxa kyrkan ingenting annat än "himmelriket på jorden". Den heliga liturgin är någonting som omfattar två världar på samma gång, för både i himmelen och på jorden är liturgin en och densamma - ett enda altare, ett enda offer, en enda närvaro. På varje gudstjänstplats, hur anspråkslös den än må vara till det yttre, upptages de troende "i den himmelska världen" då de samlas för att fira liturgi. ... Gud bor där bland människor. Inspirerade av denna syn av "himmelriket på jorden" har de ortodoxa försökt att genom yttre skönhet och glans göra sin gudstjänst till en ikon av stora liturgin i himmelen. ... De som önskar lära känna ortodoxin bör inte så mycket läsa böcker som ... närvara vid liturgin. Som Kristus sade till Andreas: "Kom och se" (Joh 1:39). För ortodoxin är människorna framför allt liturgiska varelser som är allra mest sig själva när de ärar Gud och finner sin fullkomning och sitt självförverkligande i gudstjänsten. ... De olika ikonografiska scenerna och figurerna placeras inte slumpartat utan enligt en bestämd teologisk plan så att hela byggnaden utgör en enda stor ikon eller avbild av Guds rike. ... Ikonerna som fyller kyrkan tjänar som en mötespunkt mellan himmel och jord. ... De många ikonerna blir ett synligt uttryck för känslan av "himmelriket på jorden". Den ortodoxa kyrkan gudstjänst är en gemensamhetsakt, ett verk av folket. ... Den ortodoxa gudstjänsten präglas oftast av en känsla av lugn och tidlöshet, ett intryck som de ständigt återkommande litaniorna delvis bidrar till. (Kallistos Ware "Den ortodoxa kyrkan" s 270-271,276-277; författaren född år 1934 i Bath sydost om Bristol i sydvästra England)

(Europa, Strasbourg) Utan drömmar om ett bättre Europa kommer vi aldrig att bygga ett bättre Europa. De tolv stjärnorna i ert emblem uppfattar jag inte som ett uttryck för den stolta övertygelsen att Europarådet skall bygga ett himmelrike på jorden. Något himmelrike på jorden blir det aldrig. De tolv stjärnorna tolkar jag som en erinran om att det kan bli lite bättre på jorden, om vi ibland vågar se upp mot stjärnorna. (Vaclav Havel "Tal vid Europarådets parlamentariska församling 1990-05-10 i Strasbourg" s 25; talaren född år 1936 i Prag i Tjeckien)

Jesu kors är den största utjämnaren i universum. Det för oss alla till nollpunkten. Det erbjuder hela mänskligheten en ny början. ... Det är mycket som är alltför starkt och imponerande för att Gud skall kunna använda det. Gud inte endast utväljer det som är ringa och föraktat. Han går ännu längre. ... ”Det som ingenting var ... ” (1 Kor 1:28). Tillhör du den kategorin? Förtvivla inte! I stället för att vara i en ogynnsam ställning gentemot andra, så ligger du bra till. Om du är på nollpunkten, är du i själva verket vid Guds startpunkt! Tro helt enkelt på honom och lyd honom! (Watchman Nee "Ett dukat bord i öknen" s 30; författaren född år 1903 i Shantou nordost om Hongkong i sydöstra Kina)

(Kina) Det är (i kulturrevolutionens Kina) ett helt nytt och bländande skönt samhälle, tillklippt och sömmat med allra största omsorg. Alla dess medborgare, från bönderna som barfota arbetar på fälten till dem som klipper liktornar på badinrättningarna, ägnar sig åt ärofyllda sysslor. Alla är inordnade i arbetsenheter, och alla har organiserats för att tjäna folket. De som utmärker sig utses till mönsterarbetare och får sina namn publicerade i tidningen. Här finns inga lättingar; bettleri och prostitution är strängeligen förbjudna. Alla får sin tillmätta del av födoämnen, och inte en enda skål ris går till spillo. Ingen tänker på egen vinning, och alla lever av den lön och de arbetspoäng som de har tjänat in. Allt, till och med arbetarna själva, tillhör Staten, och allt är reglerat in i minsta detalj. Missdådare har ingenstans att fly: de som inte arkebuseras hamnar i fängelse eller på statliga jordbruk, som tjänar som omskolningsläger. Den röda fanan fladdrar. Så ter sig detta mänsklighetens himmelrike på jorden, som ännu befinner sig i ett begynnelseskede. Den nya människan har också skapats, en mönstermänniska, en menig soldat, som heter Lei Feng, en föräldralös ung man, som har vuxit upp under den röda fanan, som inte vet vad individualism vill säga, och som ger sitt liv för att rädda andra. När denne hjälte, som har avsvurit sig alla själviska ambitioner, har lärt sig skriva, tecknar han ner de intryck som läsningen av Mao Zedongs verk har gett honom. Han känner en oändlig tacksamhet mot Partiet och önskar inget hellre än att tjäna som en polerad skruv i det maskineri som skall forma alla medborgare efter samma mall. Alla måste lära av honom. (Gao Xingjian "En ensam människas bibel" s 150-151; författaren född år 1940 i Ganzhou nordost om Hongkong i Kina)

(Vattnet kan gälla) dopet och i så fall Johannes' botdop. … Där gäller en aktivitet som går emot vår naturliga: syndabekännelsens, uppgivelsens, ångerns. Och i boten fortsätter ock Anden sitt verk. (Gösta Sandberg ”Glädjens budskap” s 259 i kommentar till Joh 3:1-15)

Pluralformen "himlar", som är regel i Nya Testamentet och Septuaginta, återspeglar det hebreiska ord som används i Gamla Testamentet, vilket alltid står i pluralis. Vad som betonas är (Jesu) transcendens; Han är "gjord högre än himlarna", som vi får reda på i brevet (till hebreerna, 7:26) eller, som det framställs i Ef 4:10, Han "steg upp högt över alla himlarna, så att han skulle kunna uppfylla allting". (F.F. Bruce "The Epistle to the Hebrews" s 85; kommentar till Hebr 4:14; författaren född år 1910 i Elgin i Moray nordost om Inverness i norra Skottland)


ca 1950 - ca 1900

När Jesus talade om att födas på nytt jämväl genom vatten, stod det troligen mycket klart för Nikodemus att Jesus därmed menade sinnesändringens dop eller rätt och slätt sinnesändring. Du som vill bli född på nytt: ändra ditt sinne och tro evangelium! Vänd ditt sinne till Herren! Då svarar han med sin ande, och då Anden får rum i ett botfärdigt och mottagligt sinne, där sker nyfödelsens under. Ära vare Gud! (Einar Rimmerfors "'Du måste födas på nytt'"; Jönköpings-Posten 1937-05-21)

(England: London) I morgon skulle (Mabel) gå till London Library. Hon skulle alldeles av en slump hitta en underbar, överraskande bok som skulle hjälpa henne, en bok av en präst eller en amerikan, som ingen hört talas om. Eller också skulle hon gå utför the Strand och händelsevis titta in på ett café, där en gruvarbetare berättade om sitt liv nere i gruvan, och plötsligt skulle hon bli en ny människa. Hon skulle bli totalt förändrad. Hon skulle bära uniform och kallas syster nånting, och hon skulle aldrig tänka på kläder mer. (Virginia Woolf "Den nya klänningen" s 193; författaren född år 1882 i London, England)

Nu var verkligen mor i 5:an en ängel, men vår Herre har sådana av mycket olika rang, och medan några helt och hållet höra till högsta himmelen, den sjunde eller vilken det är, så ha andra inte alls något nöje bland dem som där äro, utan skynda sig alltid att komma ner igen till folket i andra eller tredje himmelen eller var de nu kunna finna sig rättast hemma. Jag vet inte om jag har någon bland mina som går upp i den högsta serafiska kammaren, kanske då någon skomakare, men icke tror jag att t.ex. Prosten går ända dit, fast han naturligtvis har lov, utan han stannar nog hellre till hos de mannar som hålla sig en eller annan kammare lägre och för vilka minnet av en pris snus i kyrkobänken icke är alldeles utplånat även i himmelriket. Men du kan vara lugn för att mor i 5:an, Kristina, inte alls tränger sig högt, utan går väl upp och ser sig om någon gång och väcker glädje var hon visar sig, men sen kommer hon med sitt lyckligaste vardagsleende, alldeles som hon går och sysslar därhemma, ända ner till andra och första himmelen, vilken är nästan detsamma som en söndag på jorden. (Hans Larsson "Hemmabyarna" s 107-108; Himlarna)

(Polen: Warszawa) Tänk om ... profeten Elia kom och lärde mig all världens Sju Visdomar? Och tänk om jag fann ett teleskop som kunde se rakt in i himmelen? ... Ständigt återkom den yttersta frågan: Vad var det rätta? Vad måste jag göra? Varför förblev Gud tyst i den Sjunde Himmelen? (Isaac Basjevis Singer "På vår gata" s 94; En gossefilosof; författaren född år 1902 i Leoncin nordväst om Warszawa i Polen)

Himlarnes rike är syftemålet med allt Gud gjort och gör. Det har varit målet för Guds tankar och rådslut före all tid, det var orsaken till sonens utgifvande och det är ändamålet med allt andens arbete på jorden. (Karl Palmberg "Himlarnes rike"; Jönköpings-Posten 1905-03-31)

(Duvan) sjöng så fagert om Jesu Krist och om himmelrikets glädje och härlighet, och hon bjöd alla välkomna som voro betungade och fått nog av detta livets vedermödor. ... Nu skingrades dimman igen; himlen var blå som en linåker och lärkorna höjde sig. Då fingo (modren och barnet) se, rätt ut i havet, en grönskande ö med vita sandstränder, där vitklädda människor vandrade hand i hand. Och den nedgående solen belyste det gyllne taket på en pelargång, där vita eldar brunno under heliga offerskålar; och över den grönskande ön sträckte sig en regnbåge i rosenrött och vassgrönt. – Vad är det mamma? Modren kunde icke svara. – Är det himmelrik som duvan sjöng om? Vad är himmelrik, mamma? – Det är det ställe, barn, där alla människor äro vänner, svarade modren; där ingen sorg och ingen ofrid är. – Då vill jag komma dit, sade barnet. – Det vill jag också, sade den trötta, övergivna, prövade modren. (August Strindberg ”I midsommartider” s 87-88,95)


ca 1900 - ca 1850

(Schweiz) Jag har visst skrifvit för mycket, varit för mycket ensam, så att jag är trött och ointresserad af allt! Hade jag råd och sällskap fore jag en tripp till Schweitz för att se himmelriket! (August Strindberg "August Strindbergs brev XIII sept 1898-dec 1900" s 67; brev 11 jan 1899 till Gustaf af Geijerstam)

(Sverige: Marstrand; Grönland) Var (sagospelet Himmelrikets nycklar) dåligt som jag anade? Icke godt att bli så barn på nytt att man skulle kunna skrifva sagospel efter ett lif sådant som mitt! ... ... Tiden går men min hjerna står still. Är jag för gammal vorden att kunna bli barn på nytt! Eller saknar jag den dagliga närvaron af min lilla publik som jag skrifver stycket för! Eller kan härute i Grönlandsnaturen (i Marstrand) der det inte vexer några vexter inga idyller vexa? (August Strindberg "August Strindbergs brev IX 1892-jan 1894" s 9-10; brev 22 jan 1892 till Daniel Fallström samt brev 24 jan 1892 till August Lindberg)

(Schweiz) Här (i Schweitz) är det återfunna Paradiset. Kosmopolien, Atlantien! För 4 Franc får du full pension och ett rum så att du kan se hinmmelen ända in i Clitoris. ... Utsigten kan icke beskrifvas, aldra minst målas! ... Att sitta i 30 (grader) Celsius bland rosor, achasior, lagrar, och se nyfallen snö på bergryggarne, och ha kall dusch i huset, det är kolossalt. Här äro 30 pensionärer och man talar 4 språk. Jag håller 2 franska mätresser, en om morgon en om qväll för att tala franskt med. (August Strindberg "August Strindbergs brev IV 1884" s 247; brev 4 juli 1884 till Gustaf af Geijerstam; i en not tillägger Strindberg: "Mätress = Lärarinna")

(Schweiz) Här (i Schweitz) är som i himmelriket der vi nu bo! Sju rätter mat till middan och tre till qvällen utom te o. s. v. för 2 Kr 80 per caput. ... Här (är) med ett ord kolossalt. 2000 fot öfver hafvet och Alper och Lac Leman rätt förut. Billigare kan man ej begära. (August Strindberg "August Strindbergs brev IV 1884" s 228; brev 24 juni 1884 till Pehr Staaff)

Blott en, en enda, har lämnat barndomens vår bakom sig utan att äfven lämna oskuldens tillstånd och själens renhetsskrud. Det var han, som ålade oss, som vår egentliga uppgift härnere, att verka för och bedja om Guds rikes tillkommelse till jorden; han, som gaf oss förtröstan därom, att detta lif i synd och elände, som vårt släkte företer, skall kunna förvandlas allt mer till ett liv i kärlek och rättfärdighet. Men han uppställde som villkor härför, att vi åter skola ikläda oss barnasinnet, ty den som icke undfår himmelriket som ett barn, han kommer aldrig därin. (Viktor Rydberg "Vid lilla Tyras graf" s 75; minnesord den 12 april 1882 öfver en dotter till Rydbergs svåger och svägerska, då hennes stoft flyttades till sitt sista hvilorum; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

(Ryssland: S:t Petersburg) "Kom inte hit!" tjöt Ragozin helt upphetsad, när han fick se att Darja Aleksejevna gick fram till Natasia Filippovna. - "Hon är min! Allt är mitt! Min drottning!" . . . (Han) kunde inte slita sina ögon från Nastasia Filippovna, han njöt i fullaste drag, han var i sjunde himlen. "Där har ni en verklig drottning!", upprepade han ideligen och vände sig mot den som befann sig närmast. "Vad säger ni om det där, djävla skojare, vasa?" (Fjodor Dostojevskij "Idioten" s 218,222; författaren född år 1821 i Moskva i Ryssland)

(Norra Tyskland: Lübeck nordost om Hamburg) Med en sned och dragande rörelse med huvudet lyfte Hanno menande fram varenda övergångston, och där han satt längst ut på stolen sökte han medelst pedal och rubato förläna varje nytt accord ett känslovärde. Faktiskt, om lille Hanno uppnådde en efffekt - även om den inskränkte sig till honom själv enbart - så var effekten inte så mycket av sentimental som av sensibel natur. Ett mycket enkelt harmoniskt konstgrepp blev genom att accentueras med tyngd och fördröjning upphöjt och laddat med en hemlighetsfull och preciös betydelse. Ett ackord, en ny harmoni, en insats tilldelades, medan Hanno drog upp ögonbrynen och utförde en hävande, svävande rörelse med överkroppen, genom en plötsligt inträdande, matt ekande klanggivning en nervöst överraskande förmåga att verka. ... Och nu kom slutet, Hannos älskade slut, som ifråga om primitiv upphöjdhet verkligen satte kronan på verket. Med violinens löpningar svagt och klockrent pärlande och flödande omkring sig tremulerade e-moll-ackordet i pianissimo ... Det växte, det tilltog, det svällde långsamt, långsamt, i forte drog Hanno ut det dissonerande, till grundtonarten ledande ciss-et, och medan Gerdas Stradivarius böljande och klingande brusade även kring detta ciss stegrade han dissonansen allt vad han orkade ända till fortissimo. Han nekade sig upplösningen, den undanhöll han sig och åhörarna. Vad skulle den vara, denna upplösning, detta betagande och befriande nedsjunkande i H-dur? En lycka utan like, en njutning av gränslös ljuvlighet. Vilken frid! Vilken sällhet! Himmelriket! ... Inte än ... inte än! Ännu ett ögonblick av uppskov, fördröjning, spänning intill det olidliga för att tilfredesställelsen skall bli desto utsöktare ... Ännu en sista, allra sista droppe av denna pockande och drivande längtan, detta totala begär; denna yttersta och krampaktiga viljeanspänning, men alltjämt ingen uppfyllelse och befrielse, eftersom han visste: Lyckan varar blott ett ögonblick ... Hannos överkropp sträckte sig långsamt uppåt, hans ögon blev mycket stora, hans slutna läppar darrade, stötvis och bävande drog han in luften genom näsan ... och sedan kunde lycksaligheten inte längre hållas tillbaka. Den kom, kom över honom, och han hindrade den inte längre. Hans muskler slappnade av, utmattad och överväldigad satt han där, huvudet sjönk ner mot axeln, ögonen slöts, och ett vemodigt, nästan smärtfyllt leende av outsäglig sällhet lekte kring hans mun medan hans tremolo, med rubato och pedal, med violinens löpningar viskande, slingrande, dallrande och böljande omkring sig, hans tremolo, till vilket han nu lade löpningar i basen, gled över i H-dur, raskt stegrades till fortissimo och så brusade upp för att tystna tvärt och utan efterklang. (Thomas Mann "Buddenbrooks - En familjs förfall" s 442-443; 1860-talet?; författaren född år 1875 i Lübeck nordost om Hamburg i norra Tyskland)

Den öfverdrifna spiritualismen har alltid råkat i förlägenhet vid detta första uttryck (vatten) och sökt att göra det till ett med det andra. Till och med Calvin förstår med vatten den hel. Ande, som i andlig mening skulle vara det renande vattnet. ... Denna förklaring är i grammatikaliskt afseende oantaglig. ... Vattnet har en objektiv giltighet, ty det är det synliga löftet om förlåtelse. Såsom (den tyske teologen David) Strauss säger: "Om dopet å människans sida är en förklaring, att hon vill öfvergifva synden, så är det å Guds sida en förklaring, att han vill förlåta synderna." ... Att mottaga vattendopet är att blifva delaktig af den messianska syndaförlåtelsen. (F. Godet "Kommentar till Johannes-evangeliet - Första delen" s 222-223; författaren född år 1812 i Neuchatel väster om Bern i västra Schweiz; Jean Calvin född år 1509 i Noyon nordost om Paris i Frankrike; David Friedrich Strauss född år 1808 i Ludwigsburg norr om Stuttgart i sydvästra Tyskland)

Alla som är döpta kallas nu för kristna. Men hur många är de, som kan anses för sanna kristna? ... Kanske är det endast för tjuvar och skälmar, som Frälsaren kommit i världen? Eller vad menar ni? Inte behöver väl Guds ende Son födas i fattigdom, smädas, pinas, korsfästas och dödas för ärliga, dygdiga, och hederliga människor? Nej platt intet för deras skull, som gör var man rätt och lever dygdigt. Sådana ärliga, dygdiga och rättskaffens människor behöver ingalunda krusa så mycket för vår Herre. Ty de har ju en säker och fast salighetsgrund i själva dygden, som belönar sig själv och blir ytterligare belönad. Vill inte vår Herre släppa dem in i himmelriket, när de kommer med sina fina kläder, med silke och siden, med hästar och vagnar, och resenärer, så vet de nog vägen till en annan herrgård, där alla resande till evigheten tas emot med hövlighet och mycken artighet, där husbonden i huset tar emot sitt främmande med hatten i hand och säger: ”Välkommen mitt herrskap! Jag vill hoppas att ni inte hör till de där svärmarna, som talar om barnet i krubban. De där svärmarna, som suckar som kreatur, som gråter och jämrar sig över en dödad jude, och som uppger sig vara kristna, men bara är skrymtare?” ”Vi är inga svärmare”, svarar de, som gjort var man rätt, och levat dygdigt. ”Vi är ärliga, och rättskaffens människor, vi har uppfyllt våra plikter emot våra medmänniskor och djuren. Och vi hoppas, att ingen skall kunna anklaga oss för något brott.” ”Nå, gott”, säger husbonden som låter kalla sig för Lucifer, det vill säga ljusets budbärare. (Lars Levi Laestadius "Samlade predikningar I" s 228-229 i predikan 1859 över Joh 1:1-14)


ca 1850 - ca 1500

Så kom hon, med lång svart fläta, hög barm, alltid sorgsen och skön, med bara armar, med vällustiga omfamningar. Hon älskade mig, jag offrade hela mitt liv för en enda minut av hennes kärlek. Men månen steg allt högre och högre på himlen och blev allt klarare och klarare, det praktfulla skimret på dammen, som tilltog lika jämnt som en ton, blev allt intensivare, skuggorna blev allt mörkare, ljuset allt genomskinligare, och när jag betraktade allt detta och lyssnade på allt, var det något som sade mig att hon, med sina nakna armar och heta omfamningar, på långt när inte var hela lyckan och att inte heller kärleken till henne på långt när var det högsta goda; och ju mer jag såg på fullmånen där uppe, desto mer tycktes mig verklig skönhet och godhet vara högre upp, renare och närmare Honom, källan till allt skönt och gott, och tårar av otillfredsställd men häftig glädje trängde fram i mina ögon. (Leo Tolstoj "Ungdomen" s 145-146; mitten av 1840-talet; författaren född år 1828 i Jasnaja Poljana sydväst om Tula söder om Moskva i Ryssland)

"Vid Gud, jag försäkrar er", (sade Anton Prokofjevitj till Ivan Nikiforovitj), "(Ivan Ivanovitj) är inte där! Så sant som Gud är helig, han är inte där! . . . Måtte varken min far eller min mor eller jag själv någonsin skåda himmelriket! Tror ni mig inte ännu?" Ivan Nikiforovitj hade blivit fullkomligt lugnad av dessa bedyranden. (Nikolaj Gogol "Hur Ivan Ivanovitj och Ivan Nikiforovitj blev oense" s 123; författaren född år 1809 i Velyki Sorochyntsi nordväst om Poltava och öster om Kiev i Ukraina)

”Af watten och Anda” ... (Christus) talar härmed om det embete, som Johannes Döparen i egenskap af Christi förelöpare och tjenare hade begynt. ... Till detta embete will han nu hänwisa (Nicodemus) och dermed stadfästa Johannis predikan och döpelse. ... Som wille Han säga: just det embete och dop, som Johannes förde ... densamma måsten I alla anamma, om I eljest wiljen se Guds rike. ... Med dessa orden, ”utan en warder född af watten och Andan”, will Christus alltså säga: menniskan måste födas på nytt genom denna evangelii predikan och döpelsens embete, hwaruti den Helige Ande werkar o.s.w. (Martin Luther "Kyrko-Postilla Första Delen Sommar-afdelningen" s 41-42; författaren född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

(Christus) kallar (sin christenhet), och hwad som angår dess styrelse himmelriket. Dermed will Han gifwa tillkänna, att Han genom sitt evangelii ord kallat och från hela werlden åt Sig afskilt ett folk på jorden ... ett ewigt, oförgängligt rike ... (som) börjar genom tron. (Martin Luther "Kyrko-Postilla Första Delen Sommar-afdelningen" s 231 i kommentar till Matt 22:1-14; författaren född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

Det höga majestätet, som icke kan ljuga, har lofwat, att de, som äro andeligen fattiga, skola hafwa himmelriket. ... Likwäl blifwa wi genom sådana rika löften af ett så högt majestät allsintet bewekta. Om eljest en lögnare framträdde eller en påfwe sade: låt hålla så och så många messor, så blifwer du salig; eller om man säger: fasta om året så och så mycket, den heliga Barbara eller den helige Nicolaus till ära, med flera dylika barnsagor, då falla wi till och löpa åstad, likasom elden sutte i oss. (Martin Luther "Kyrko-Postilla Första Delen Sommar-afdelningen" s 326 i kommentar till Matt 5:1-12; författaren född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

Guds och Christi rike ... är himmelriket, der först änglarna i himmelen äro de förnämsta, högst betrodda råd och yppersta herrar och sedan hela christenheten på jorden under ett hufwud, herre och konung, Christus. ... Ty när man talar om Guds himmelska rike, måste man icke allenast förstå dess regering och de menniskor, som höra till himmelen, utan ock sjelfwa Herren och regenten, Christus, med alla Hans änglar och helgon, både lefwande och döda. (Martin Luther "Kyrko-Postilla Andra delen" s 251 i kommentar till 1 Joh 5:4-12; författaren född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)


ca 1500 och tiden dessförinnan

Själv stillastående omgives jorden av tio över varandra välvda himlar, som alla, med undantag av den högsta, äro i kretsande rörelse. Den högsta och orörliga, vilken omsluter de övriga och utgör skapelsens gräns mot den tomma oändliga rymden, är empyréen eller eldhimmelen, av de platoniserande filosoferna även kallad urbildernas värld. Där, "uti ett ljus det ingen tillkomma kan", tronar i treenigt majestät Gud, och till honom uppstiger, såsom en världens lovsång till sin skapare, den harmoniska klangen av de nio lägre himlarnes gång. Närmast empyréen är kristallhimmelen eller det första rörligas krets (primum mobile). Under honom åter välver de tyngdlösa, av det finaste världsämnet danade fixstjärnornas himmel. Om man tänker sig en ängel nedsvävande från denna till jorden - medelpunkten, där skapelsens grövsta beståndsdelar avsatt sig - har han att sänka sig genom ytterligare sju himlar, som bilda den planetariska världen. I den första av dessa sju befinner sig Saturnus, i den andra Jupiter, i den tredje Mars; den fjärde och mellersta tillhör planeternas drottning Solen; i de tre återstående vandra Venus, Merkurius och nederst Månen, som med sin till- och avtagande skiva mäter tiden. Under henne äro jordens luftkrets och jorden själv med land och hav. (Viktor Rydberg "Medeltidens magi" s 5-6; Medeltidens världsåskådning; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

(Enligt medeltida tänkande) omgifves jorden af tio öfver hvarandra hvälfda himlar. . . . Den öfversta orörliga himmelen bildar skapelsens gräns mot den oändliga rymden. Däruppe tronar Gud i treenigt majestät, omgifven af änglaskaror, martyrer och helgon. (Viktor Rydberg "Den äldre medeltidens kulturhistoria" s 159; föreläsningar vid Stockholms Högskola vårterminen 1887; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

(Kristus sade:) ”O Nikodemos … Jag har kommit för att föra fram ett nytt sätt att skapa. Jag formade (människan) av jord och vatten, men det som formades var föga givande, kärlet vreds snett; jag skall inte mer forma dem av jord och vatten utan ’av vatten’ och ’av Ande’.” (Chrysostomos, The Nicene and Post-Nicene Fathers XIV:87; författaren född år 347 i Antiokia i norra Syrien)

Den farligaste kämpe nyplatonismen under sin litterära strid med kristendomen uppställde emot denne var den ryktbare grekisk-feniciske filosofen Porfyrius, som afled i Rom år 304. . . . Hans lif var ett oafbrutet bemödande att finna saligheten i Gud. . . . Det högsta mål han kände var hvad nyplatonikerna kallade den extatiska föreningen med Gud, åskådningen i hänryckt tillstånd af det högsta väsendet, det sanna goda. Tänkandet, sade han, likasom hans lärare Plotinus, kan icke lyfta människoanden så högt. Tänkandet är blott en förberedelse, det lägre trappsteget upp till tronen. Den som vill stiga högre måste äfven lämna tänkandet bakom sig. . . . Högre än tänkandet står själens längtan och kärlek till sin urkälla, ty den förer oss ur tiden in i evigheten . . . (och) i omedelbar gemenskap med Gud. Om sig själf förtäljer Porfyrius icke, att han någonsin lyckades vinna detta eftertrådda mål; men om sin lärare, Plotinus, säger han, att denne under de sex år han var hans lärjunge, fyra gånger undfått det extatiska skådandet. . . . (Plotinus skildrar det som att man) känner sig som ett rent tyngdfritt ljusväsen. . . . (Själen) förnimmer sig som ett enkelt väsen i fullständig ro, i fullkomlig harmoni med sig själf. Då uppgår i henne känslan, att hon är likasom ett med Gud, och hon skådar honom, men på ett onämnbart sätt som lifvets källa, det godas källa, andarnes ursprung, och detta skådande är af öfversvinnlig salighet. Men saligheten är för stor att länge kunna njutas, så länge själen ännu fängslas af stoftets band. Som rädd att förlora sin fånge, drager kroppen henne åter till sig, och suckande återvänder själen till ett jordelif, som synes henne tyngre, sedan hon fått smaka himlens salighet. Sådan var enligt nyplatonikernas egen skildring det extatiska tillståndet. (Viktor Rydberg "Romerska kulturen under kejsartiden - fortsättning" s 126,130-132; föreläsningar vid Stockholms Högskola höstterminen 1886; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

Dopet hade i den tidiga kyrkan vanligen skett i form av vuxendop. ... I fornkyrkan hade katekumenerna undervisats före dopet, och före dopet fick de avsvärja sig djävulen och avlägga kristen bekännelse, vilket brukade ske i frågeform. ... Krismasmörjelsen (särskilt invigd smörjelse) efter dopet hade från gammal kristen tid utförts av biskopen. (Per Beskow-Jan Arvid Hellström-Nils Henrik Nilsson "Den kristna kyrkan - Från apostlarna till renässansen" s 160-161)

Tröstaren ... skulle förena oss med Gud. Ty som en sammanknådad degklump inte kan formas av torrt vete utan något flytande – inte heller en limpa kan hålla samman – så, på liknande sätt, skulle inte heller vi, som är många, kunna göras ett i Kristus Jesus utan vattnet från himlen. Och som torr jord inte frambringar (något), såvida den inte tar emot fukt, på liknande sätt skulle vi, som ursprungligen är ett torrt träd, också aldrig kunna ha frambringat frukt till liv utan det frivilliga regnet från ovan. Ty våra kroppar har hos sig själva tagit emot enhet med hjälp av det bad som leder till ofördärvbarhet, men våra själar (har tagit emot enhet) med hjälp av Anden. (Irenaeus, The Ante-Nicene Fathers Vol I, s 444-445; författaren född cirka år 130 i Smyrna i västra Turkiet)

Rabbinerna tycks ha trott på en mängd himlar – de flesta av dem hävdade att de var sju, liksom det också fanns sju avdelningar i paradiset och lika många i helvetet. (Alfred Edersheim “Jewish Social Life” s 177; författaren född år 1825 i Wien i Österrike)


Att fortsätta med (hembygden):

ca 2000 - ca 1900

Jesus kom för att befria oss från synden och ge oss evigt liv. (Eskil Albertsson "00-00-00 klockan 00.01 och sen"; Jönköpings-Posten den 30 december 1999)

Om vattendop blir det (i Johannes' evangelium) fråga först i Nikodemusberättelsen, och oklarhet råder här om vattendopets egentliga innebörd. Beasley-Murray hävdar, att Anden ensam är instrument för nyfödelsen; det finns inget liv i vattnet, "inte ens när Guds Ord i köttet befallde dess bruk". Men om så är fallet, förutsättes kombinationen vatten - Ande såsom det som verkar det nya livet. (Lage Pernveden "Församlingen" s 152-153)

Himmelriket är sanningen. Frälsningen i (Herren Jesus) gör oss till medborgare i detta rike. (Gottfrid Isaksson "Himmelrikets medborgare"; kommentar till Matt 13:31-33; Jönköpings-Posten den 6 februari 1960)

(Holsbybrunn öster om centeralorten Vetlanda) Låt mig ... anföra d:r Åke Holmbergs slutord vid ett föredrag i Holsbybrunn: "När vi fråga vad missionen skall göra åt världens nöd, tror jag ett av de viktigaste svaren är att just i de triviala vardagsproblemen låta himmelrikets krafter bryta igenom, om också bara i en glimt. Så är kyrkan salt och ljus för hela världen, för alla samhällen och mänskliga gemenskaper. Det är när vi leva den kristna församlingens liv och inbjuda varje människa att träda in i de återlöstas gemenskap, som vi föra fram Guds svar på världens nöd." (Arvid Almquist "Världsnöd och världsmission"; Jönköpings-Posten 1955-05-04)

(Jönköping) Badrum saknades (i Bäckadal i Jönköping på 1930-talet), men folk gjorde så gott de kunde för att hålla sig rena. På sommarhalvåret, varje lördag (före söndagen), stod vi i en rad vid vattenkastaren på gården och mor tvättade oss med såpa. Då var det tjut och skrik. På morgonen före konfirmationen eldade jag och en konfirmationskamrat upp brygghusgrytan och tvättade och skurade varandra, sedan var det dags för den nya konfirmationskostymen. (Lennart Andersson "Bäckadal. Påminnelse om en nästan utplånad stadsdel." s 12)

Vi skola icke blott frälsas ifrån syndens skuld utan även ifrån dess herravälde. Vi skola omplanteras i en ny jordmån, och där skola vi bära frukt för Guds rike. Om icke förlåtelsen blir inom oss som en källa med springande vatten, så är den gagnlös. (F. Lundahl "Förlåtelsens sinne - kärlekens sinne"; predikan i Stora missionshuset, Jönköping; Jönköpings-Posten 1924-05-02)

(Västergötland; Småland: Jönköping) Hösten 1904 flyttade min familj från Västergötland till Jönköping. . . . "Himlagubben" vandrade omkring klädd i lumpor. Cigarraskar fyllda med underliga ting hängde i snören från axlarna och svängde runt omkring honom. Han brukade ofta sitta på Sofiakyrkans trappa. Namnet kom av hans bestämda åsikt, att blott 40 personer, däribland naturligtvis han själv, skulle komma till himlen. (Marianne Herrlin "Jönköping kring sekelskiftet" s 5,12)


ca 1900 och tiden dessförinnan

(Jönköping) Ett stämningsfullt inslag efter den vemodsfulla hösten var onekligen julen, vars snara förestående gav sig tillkänna dels genom storrengöring från tak till källare, dels genom den mystik, som följde med inköp och ordnande med julklapparna. . . . Vanligtvis tog högtiden sin början (på julaftonen) med sen middag. Omedelbart därefter vidtog julklappsutdelningen. (Edvard Johansson "Jönköping på 1890-talet" s 12)

Medan gubben Abraham bad, blev Val plötsligt kvitt alla de mörka skuggorna, all pinan och ångesten. Det blev så bländande ljust omkring honom. Det isande greppet kring hans själ lossnade, och han blev fri - fri! ... Han kände sig som en helt ny människa - ren och tvagen. Syndabördan var borta, och hjärtat sjöng och jublade. ... Var fanns han? I Abraham Gladers verkstad! Nej, det kunde inte vara möjligt? All himmelens härlighet hade ju sänkt sig hit ned. Detta var nåd - nåd ... (Harry Sjöman "Vinden blåser vart den vill" s 170-171)

I ett icke daterat brev från denna tid (omkring år 1872), skrivet till en bror, söker (prästen Karl) Palmberg visa denne vägen till frälsning. ... Han skriver: " ... Någon vidare bättring behöves ej nu mer än den att lära känna synden och genast gå i den himmelske Faderns armar och vara salig. Ingen enda tår behöver man gråta för att beveka Gud, ej bedja en enda bön i det ändamålet. Och tycker du, att jag talar orätt, så se vad Jesus säger i Luk. 15! Läs det kapitlet med eftertanke, och du ser precis min lära. Om den förlorade sonen står det i 20:de versen: "Då han ännu var långt ifrån." Märk: då, just då, lopp fadern emot honom. Icke är det detsamma som att vara värdig. Fadern var bevekt långt förut. Annars hade han sannerligen icke lagat i ordning den yppersta klädnaden, ring och skor. Se, detta är nu Guds sanning och evangelii hemlighet. Läs detta under bön till Gud om Andens gåva att öppna ditt öga. Och kan det ej bringa dig till att stå upp och övergiva syndatjänsten och löpa din fader till mötes, så kan visst intet annat göra det. ... Tro Gud i Sonen nu! ... Bed (pappa) läsa och djupt övertänka detta, så kan det, liksom vattnet, skölja bort alla villfarande meningar om något, som ännu skall företagas, vilket aldrig blir av. Guds ord och Anden äro de medel, varigenom vi födas på nytt enligt Joh. 3:5. Ordet (vattnet) sköljer bort det gamla, och Anden giver det nya. Och Ordet är just evangelium om Jesus. (Efraim Palmqvist "Karl Palmberg och hans samtida" s 118-119)

(Skillingaryd) Utanför gästgivaregården vid (Skillingaryds) heds kant stod (sommaren 1848) bord uppställda. Vid bordsändarna stod unga björkar liksom skiltvakter. Man sålde brännvin vid de borden. . . . Pigorna gjorde krögaren sig förstås ingen förtjänst på, men de unga drängarna var så mycket mera dryckestappra och begivna på att skåda sommarhimlen genom bottnen av ett tomt glas. Av detta kom efter hand en allt större livlighet bland mängden. I början hade man stått i surmulna och tystlåtna grupper. Tre tum brännvin över lag hade åstadkommit ett märkligt allmänt sorl och prat: det var det börjande suset i en jättegryta stadd i uppkok. Så började ett och annat skratt bubbla upp till ytan, allt medan grupperna löstes upp till en stor enighet, och snart började allt tätare återkommande tjoanden och hopens formlösa utspridande över slätten berätta om att ännu en av brännvinsrusets himlar var på väg att nås. (Enar Gustafsson "Första storsöndagen" s 15-16)

(Växjö stift) Forntidens Profeter voro ett poëtiskt slägte, och all predikan blir, i den mån hon är snillrik och hjertlig, alltid en upplöst Psalm. Religionens och Poesiens himmelriken gränsa nära till hvarandra, och samma vårvärma andas öfver dem begge. Den Eviges lof talas mindre än det sjunges, och Talaren, liksom Skalden, måste sätta vingar på själen om hon skall kunna lyfta sig till sitt ursprung. Frid vare öfver Profetens stoft! (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev IX 1839-1840" s 100; brev från Växjö den 31 juli 1839 till domkapitlet i Uppsala)

(Växjö stift, Stockholm) I (Riksdagens) Plenum är jag väl stundom, men kan ej så noga säga hvad der passerar, af brist på Kyrkostöt under de långa profpredikningarna. Jag föregifver väl att min sömnsjuka kommer at det myckna vattnet, men tänker dock inom mig sjelf att "vatten gör det visserliga icke, utan Ordet som är med och i" - (Präst)Ståndet. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev VII 1833-1835" s 209; brev från Stockholm den 5 augusti 1834 till Bernhard von Beskow)

(Barnarp) Då jag var tre år (flyttade) mina föräldrar år 1830 (från torpet Kjerrbo under Odensjö i Barnarp) till Bashult. . . . Af (julen) fingo vi redan minst 8 dagar i förväg en försmak, då första julbaket verkstäldes för att få julbröd till alla fattiga och andra, som före julen gingo sin s. k. årsgång, insamlande gåfvor från hvarje hus, der sådana kunde påräknas. . . . Qvällen före julafton slutade allt strängare arbete och på julafton användes förmiddagen blott till att upphugga och till köket uppforsla all den ved som åtgick under helgen. Vid tretiden samlades alla kring den store kittlen för att doppa. Derpå ströddes fint granris ett par tum tjockt öfver 1/3 af det renskurade golfvet bortvid dörrarne för att tjena som matta. Derpå började den stora tvagningen i köket med allt husets folk, en och en i sänder, dervid mor på ett lika grundligt som hårdhändt sätt renskurade hvars och ens lekamen i den skarpast lut, hvarefter vi öfversköljdes med rent ljumt vattten. På detta bad drogo vi på oss rena skjortor och högtidskläderna, och nu fingo vi, dock endast i strumplästerna, vandra kring hela det renskurade golfvet och sätta oss hvarsom helst på de fejade möblerna. När mor ändtligen sjelf sist blef färdig efter tvagningen, tändes julljusen och i spiseln den mindre julbrasan, hvarunder vi samlades i ring kring den sprakande brasan för att med far sjunga några julpsalmer och läsa juldagens texter. (Abraham Rundbäck "Anteckningar från mitt lif" s 83,87-88)

(Jönköping) (Krukmakaren Stephan Christoffersson Glantz i Jönköping) förkunnade (i mitten av 1700-talet) " ... att predikoämbetet är Satans tjänare - att kyrkan vore ett komedihus, varuti folk hade apespel och gör kyrkan till babyloniska skökan ... att ingen borde döpas förrän han bleve så stor att han förstod vad döpelsen hade att innebära - att yttre döpelsen med vatten är inledningen eller nyckeln till den heliga andedöpelsen." ... (Per Ericsson "Den apostoliske krukmakaren" s 81-82)

(Småland: Barnarp, Taheberg, Månsarp, Jönköping; Kopparbergz Dalarne: Wijk sydost om centralorten Falun) Anno 1630 den 10 Julii emellan Lögerdagen och Söndagen efter midnat strax är iag födder uthi Småland, Tweta Häradt och Barnarpa Sockn uthi Målen. Min Fader war Erlig Acktat Bergzman wid Tahebergz bruk, Päder Andersson, hwars Fader war Anders Pärsson kommen uthi Konung Gustaff den förstes tijd ifrån Kopparbergz Dalarne och Wijka Socken. Min Modher war Gudfruchtiga hustro Gunilla Pädersdotter af en berömlig släckt ifrån Krängzberg och Bryne. Strax efter den naturliga födelsen blef iag född på nytt igenom doop och Christendomb. Min förnämste Gudfader war Sahlige Ährewördige och wällärde Herr Ericus Buntingius Rector Scholae i Jönköping och Pastor uthi Barnarp och Månsarp. (Andreas Spole "Sjävbiografi" s 9-10; "Krängzberg och Bryne", sannolikt avses Krängsberg i Byarums socken)


Att fortsätta med ('nationerna'):

De närmaste åren efter år 2000 - ca 2000

Ett primärt motiv i de dödsinformerande (himmelska) resorna är vatten. Inträdet i den himmelska världen äger rum genom en sjö, en flod eller ett hav. Detta återspeglar i själva verket övergången mellan liv och död. (Leif Carlsson ”Round trips to heaven” s 253)

Himmelriket, det är något fantastiskt ... Det är gemenskap med Gud, det är gemenskap med varandra. ... I himmelriket är gemenskapen fullkommen. Himmelriket, det finns här på jorden. Himmelriket, det är kyrkan, det är församlingen, det är Gudstjänsten. (Leif Skjetne "Himmelriket söker oss"; Jönköpings-Posten den 24 september 2005)

(Italien: Ravenna öster om Bologna; Sverige: Gräsö nordost om centralorten Östhammar) Tack särskilt för förtroendet att jag fick ett frimärke med vuxendop i dopgrav, det är ju kontroversiellt. Samhälle, kyrka och familj fordrar uppriktighet, generositet, respekt och ett visst mått av ödmjukhet för att nå enhet i mångfald. Baptismens och pingströrelsens budskap om vatten och tro, Ande och liv är viktigt. Det skulle vara roligt att få stämma träff i åttakantiga (Obs!) San Giovanni i Fonte, Ravenna, vid kristenhetens skönaste dopgrav från 400-talet och samtala om olika tecken för den enda tron. (Du kommer väl ihåg vårt åttakantiga tempel på Gräsö?) (Martin Lönnebo-Tomas Sjödin "Väder, vind och livets allvar" s 116; brev från Martin till Tomas den 29 jan 2005)

En dag hörde jag Lotta berätta för någon i telefonen om vad som hade hänt och lade märke till att hon förde händelsen på tal med att säga något i stil med att: "Ludvig har varit och vänt i himmelriket". Jag tyckte så mycket om hennes ord. Så varmt och stort och äventyrsfullt i jämförelse med ordet "hjärtstillestånd". Men var var han de minuter när han i personalens händer var "livlös"? (Martin Lönnebo-Tomas Sjödin "Väder, vind och livets allvar" s 13-14; brev från Tomas till Martin den 18 nov 2004)

(Hollywoodstjärnan) Renée Zellweger: Jag trivs inte så bra i grupp. Jag är en ganska privat person och jag tycker om att bara ge mig iväg och göra det jag själv vill. ... Jag älskade att få ett nytt anteckningsblock med linjerat papper och en ny, blå Bic-penna. Det var himmelriket för mig. Jag satt på mitt rum och skrev fåniga små historier. Jag såg mig själv som redaktionsmedlem på (tidningen) "Det Bästa" vid den mogna åldern av sex år. ... Det Bästa: Vad gör du när du inte jobbar. ... RZ: Jag gillar att köra långa sträckor, bara hoppa in i bilen och ge mig iväg. Vart som helst. Till Texas. När jag är i Los Angeles kör jag ofta ut i öknen. Jag kör bara ut, hoppar ur bilen och springer. ... Det Bästa: Jag läste att du håller på att lära dig spela piano. RZ: Jag har lagt det på is eftersom jag bor i en lägenhet på tredje våningen här i London. Men jag har gitarren med mig. Jag undervisar mig själv. Förstås. (Meg Grant "Möte med Renée Zellweger i sitt rätta element" s 25-28; Renée Zellweger född år 1969 i Baytown öster om Houston i södra USA)

Jfr ”Jesus sade: ’Inte skall människan gammal i sina dagar tveka att fråga ett litet barn på sju dagar om livets plats, och hon skall leva. Ty många av de första skall bli de sista, och de ska bli en (alt. ett) enda.’” (Bo Frid-Jesper Svartvik s 45; Thomasevangeliet log. 4; jfr Svartviks kommentar s 127: ”I en judisk kontext – eller i ett sammanhang där viss kunskap fanns om judiskt liv – skulle möjligen uppgiften om pojkens ålder kunna uppfattas som en hänvisning till att han ännu inte mottagit förbundstecknet; en judisk gosse blir omskuren först på åttonde levnadsdagen.” Angående ”en enda/ett enda”, jfr Joh 17:21-23)

Jfr ”Jesus såg barn, som diade. Han sade till sina lärjungar: ’Dessa små, som diar, liknar dem, som går in i riket.’ De sade till honom: ’Om vi är små, skall vi gå in i riket? Jesus sade till dem: ’När ni gör de två till en (alt. ett) och gör det inre som det yttre och det yttre som det inre och översidan som undersidan, och så att ni gör mannen och kvinnan till en (alt. ett) enda, för att mannen inte skall vara man och kvinnan kvinna, när ni gör ögon i stället för öga och hand i stället för hand och fot i stället fot, bild i stället för bild, då skall ni gå in (i riket).’” (Bo Frid-Jesper Svartvik s 57; Thomasevangeliet log. 22; jfr s 162-163: 2 Klemensbrevet ... åberopar samma jesusord och ger oss dessutom en tolkning ...: ”Ty när Herren en gång blev tillfrågad när hans rike skulle komma sade han: ’När de två blivit ett och det yttre som det inre och det manliga liksom det kvinnliga blir varken man eller kvinna. De två blir ett när vi talar sanning med varandra och en enda själ finns utan förställning i två kroppar. Och det yttre som det inre betyder detta: själen betyder det inre och kroppen det yttre. Såsom din kropp är synlig, så skall din själ vara synlig i goda gärningar). Och att det manliga såväl som det kvinnliga blir varken man eller kvinna betyder att när en broder ser på en syster tänker han inte på kvinnan i henne, och hon tänker inte på mannen hos honom. När ni gör detta, säger han, så skall min Faders rike komma.’”)


ca 2000 - ca 1970

Det är aldrig för sent att födas. Sent i livet kan människan födas. Ålder är inget hinder för Anden. Ingen är för gammal för att födas. ... Att födas på nytt handlar om detta liv. Jesu ord är ljusår från reinkarnationen. Allt gäller detta livet. Att födas här, nu. Den som tolkar in något annat vantolkar. (UllaBritt Berglund "Kvinnan lät sin vattenkruka stå" s 178)

(Sverige, USA) Pappa var en sådan vardagsvisionär. Man skulle kunna beskriva honom som en om-bara-så-människa. Om bara folk lät bli att dricka brännvin, så skulle allt vara annorlunda, om bara folk lärde sig esperanto, om bara folk lät bli att äta kött – budskapet varierade men grundtanken var densamma. Den människa som ändrade sina vanor inledde en utveckling som på sikt skulle revolutionera världen. Inspirerad av vildmarksromantiken i (Jack) Londons och (Jim) Curwoods böcker utvecklade pappa ett slags naturevangelium. Man skall leva naturligt, äta naturligt, röra sig naturligt. (Ronny Ambjörnsson "Mitt förnamn är Ronny" s 20; John Griffith Chaney/"Jack London" född år 1876 i San Francisko i västra USA; James Oliver "Jim" Curwood född år 1878 i Owosso nordväst om Detroit i USA)

"Jag vet att saker och ting måste ändras", (sa Leo XIV, Kristi ställföreträdare), "och jag måste vara förändringens katalysator. Men hur, Anton? Jag är bara den jag är. Jag kan inte krypa tillbaka in i min moders sköte och födas på nytt." "Jag har fått höra av andra som genomgått den här operationen", sa Drexel långsamt, "att det är det närmaste man kan komma att bli pånyttfödd. ... Det är som att få nytt liv - och det är ovillkorligen ett liv av nytt slag." (Morris West "Lasarus" s 87; författaren född år 1916 i Saint Kilda sydost om Melbourne i Australien)

En kristen har en viss distans från vardagen, därför att hans lojalitet i sista hand gäller himmelriket. (Bruce Kaye "Gott och ont" s 289)

Dopet är helt och hållet Guds handlande med människan. Därför kan också människans tro bygga på dopet; den vilar då tryggt på det som Gud har gjort genom sin ande och inte på något eget. Det bör emellertid påpekas att denna uppfattning om pånyttfödelse inte delas av alla kristna, inte ens av alla lutherska kristna. Några menar att det är i omvändelsen som människan blir pånyttfödd; det är i varje fall då hon först märker det nya livet. Andra vill tala om att en kristen föds två gånger, i dopet och i omvändelsen. Det finns också de som vill lämna frågan öppen och säga att den heliga Anden själv bestämmer när och hur han låter den nya människan födas. Utrymmet medger inte någon längre utredning om detta. Vad jag har framlagt är den uppfattning som jag anser mest biblisk. Det måste emellertid understrykas att födelse är början till ett liv, och det gäller också födelsen i vatten och ande. Dopet hör oupplösligt ihop med personlig tro, och med omvändelse för den som förlorat sin tro. Vidare måste pånyttfödelsen följas av ett helgat liv i strid med det onda och i tjänande av medmänniskorna - kort sagt ett liv i Jesu efterföljd till vår sista dag. (Oluf E. Paaske "Pånyttfödd" s 342; författaren född år 1923? i Frederikshavn nordost om Aalborg i norra Jylland i Danmark)

Den karismatiska rörelsen har haft stort inflytande bland både protestanter och katoliker från 1960-talet intill nu (år 1982). . . . Liksom pingstvännerna vittnar karismatikerna om en personlig upplevelse som brukar beskrivas som att bli döpt i Anden. Den heliga Anden blir mottagen medvetet som svar på bön och ofta i samband med handpåläggning. . . . Om det är riktigt att kalla denna upplevelse "andedop" och hur den förhåller sig till vattendopet och omvändelsen är frågor som diskuteras bland karismatiker. Alla är ense om att upplevelsen i sig är viktigare än förklaringen, och i karismatisk litteratur prioriteras därför vittnesbördet framför teologiska utredningar. (Thomas A. Smail "Den karismatiska rörelsen" s 459; författaren född år 1928 i Glasgow i Skottland)

Dopet som sakrament är det synliga uttrycket för syndaförlåtelsen, den heliga andens gåva och inlemmandet i den kristna församlingen. Dopet betyder att vår synd tvättas bort och vi blir nya människor. Vi får del i Jesu död och i hans uppståndelse till nytt liv. (Paul Beasley-Murray "Skall spädbarn döpas?" s 352; författaren född år 1944 i Ilford nordost om London i England

Människan har två stora andliga behov. Det ena är av förlåtelse. Det andra är av godhet. ... Gud hörde det där första ropet på hjälp, ropet om förlåtelse, och svarade på det på Golgata. Gud sände sin ende Son i världen för att dö för synder, så att vi skulle få förlåtelse. ... Men Gud hörde också vårt andra rop, det om godhet, och svarade på det på pingstdagen. ... Till förlåtelsens underbara gåva lägger Gud också den Helige Andes stora gåva. ... Han ger oss kraft att vara i sanning goda. (Billy Graham "Den Helige Ande" s 10; Människans rop - Guds gåva; författaren född år 1918 i Charlotte i North Carolina i östra USA)

Det är svårt för ett ägg att bli en fågel, men än svårare för ett ägg att flyga. Det måste först bli en fågel. För himmelriket måste du födas på nytt! (Birgitta Yavari "I mitt hjärtas trädgård")

Det gudomliga ja-et är ett ja till att vi kan bli förvandlade – och förvandlade nu i detta liv! Svaret är nyfödelse i detta liv. ... Paradoxalt nog finner vi oss själva genom att ge bort oss själva. Gud bygger bron mellan sig själv och människan. Vi tar oss över klyftan, som finns mellan Gud och oss, genom självöverlåtelse åt Gud. Detta innebär, att Gud förblir Gud och vi förblir personer, men annorlunda personer av ett högre, bättre slag. Människor på ett högre plan, därför att vi får del av en kraft som lyfter; annorlunda personer, därför att vi får ta till oss ett annat slags kraft än den vi förut ägde. ... Självöverlåtelse är vägen ut ur det som vi är och in i det som vi skulle kunna vara och borde vara. (Stanley Jones "Guds ja" s 45-46; författaren född år 1884 i Baltimore nordost om Washington i USA)

Om en främling beskriver mitt föräldrahem, skulle han kunna göra det helt korrekt. Han berättar om samma stenar, samma stockar. Ändock är det för mig något helt annat än för främlingen. Det är mitt hem men inte hans. Här bor föräldrarna, syskonen, farmor och mormor. Här lever minnena, skämten, gråten och kärleken. Främlingens beskrivning är riktig men helt ofullständig. Han kände inte till det viktigaste. (Martin Lönnebo "Varför jag är kristen" s 104-105)

Barnet i Betlehem ... var inte ett vanligt barn som där föddes. ... Inget annat barn har varit Guds barn från begynnelsen. Alla andra måte födas på nytt genom vatten och Ande för att bli Guds barn och arvingar till himmelriket. Men detta barn var Guds Son av evighet. (G.A. Danell "Ett barn blir oss fött"; Jönköpings-Posten den 27 november 1971)


ca 1970 - ca 1950

(USA: Memphis sydväst om Nashville i Tennesee) Martin Luther King, född 1929, död 1968, amerikansk baptistpastor. Han var ledare för de svartas aktion för likställighet och mot segregation. ... Tillerkändes Nobels fredspris 1964. Till sina barn sade han ofta: ”Man måste ha något som man är beredd att dö för. Har man inte det är det fara värt att man inte har något att leva för.” Aningar om en tidig död hade han ofta. Den 4 april 1968 föll han för en lönnmördares kula i Memphis, Tennessee. Dagen förut, den 3 april, hade han i ett tal yttrat: ”Jag skulle vilja leva länge, men jag är nöjd med Guds vilja. Jag oroar mig inte. Jag har sett landet på andra sidan floden. Mina ögon har sett Herrens härlighet.” (Sven Danell ”Sagt inför döden” s 24; Martin Luther King född år 1929 i Atlanta i sydöstra USA)

(Grekland: Kolonos i Aten; Schweiz: Ascona söder om Zürich) Sålunda vill jag säga, att jag hade stor glädje av (din bok) "Spår förbi Kolonos", vilka spår jag ytterst noggrant och följsamt har följt och undersökt. . . . Och av Din skildring nu förstår jag en sak: Det finns ett land kvar, som jag måste se innan jag dör, och det är Grekland! Jag har ju aldrig varit där. Men därifrån kom det ju en gång, det mesta av den andliga kultur, som vi försöker reda oss med i dag! Och så parallellberättelsen från himmelen: Ja, där hade jag roligt! Annars: Det är helvetes svårt att skildra himmelen! Den ende som lyckats med det före Dig är, tror jag, Mark Twain i sin posthuma bok "Report from Paradise". Har Du läst den? Annars råder jag Dig att göra det! Det kommer Du inte att ångra! (Vilhelm Moberg "Du tror väl att jag är död - Vilhelm Mobergs brev 1950-1973" s 221; brev från Ascona till Eyvind Johnson 1961-12-20; Mark Twain - egentligen Samuel Langhome Clemens - född år 1835 i Florida öster om Kansas City i Missouri, USA)

Om den helige Andes förhållande till dopet i vatten råder bland teologer och bibelläsare delade meningar. Några håller före att dopet i vatten är lika med dopet i helig ande, medan andra anser dopen vara två och helt skilda företeelser. (Ingvar Laxvik "Vi tro ock på den helige Ande" s 16)

Andlig pånyttfödelse är den enda metod varigenom en dödlig människa kan bli medlem i det himmelska riket, precis som fysisk födelse är det enda sättet för vårt inträde i denna värld. (Frank B. Rehnstrom "An Outline of Missionary Enterprise in India, Nepal & Pakistan" s 66-67)

Natten var full av oro, det brakade och gnisslade utanför väggarna och tunga vågor dunkade mot fönsterluckorna. ... "Är det jordens undergång?" frågade Lilla My nyfiket. "Allra minst", sa Mymlans dotter. "Försök bli snäll om du hinner, för nu ska vi nog snart in i himlen allihop." "Himlen?" upprepade Lilla My. "Måste vi in i himlen? Och hur kommer man ut därifrån?" (Tove Jansson "Farlig midsommar" s 19; författaren född år 1914 i Helsingfors i Finland)

(USA: Evanston norr om Chicago) Till det som verkade som en besvikelse var ju, att ortodoxa kyrkan vid ett par tillfällen demonstrerade sin särställning. Den kunde för det första inte rösta för världskyrkorådets rapport om Kristus som världens hopp. Dels ansåg man, att den kommunistiska faran inte tillräckligt starkt betonades i budskapet, och dels ansåg man, att för litet plats hade givits läran om den Helige ande som genom kyrkan är verksam i byggandet av riket. (Odd Hagen "Några intryck från Evanston"; Jönköpings-Posten 1954-09-10; författaren född år 1905 i Trondheim i Norge; Evanston-konferensen - 15-31 aug 1954 i North Western University nära Chicago - var Kyrkornas världsråds generalförsamlings andra sammankomst)

Målet för varje sann kristen församling är: För det första, att den skall förhärliga Gud. ...För det andra är församlingens mål gemenskap. Den största försmaken av himlen är utan tvekan de kristnas gemenskap med varandra. (Billy Graham " Frid med Gud" s 142; författaren född år 1918 i Charlotte i North Carolina i östra USA)

(Sverige: Våmhus väster om Orsa och norr om centralorten Mora, Stockholm) Richard Dybeck, kanske mest känd som författare till "Du gamla, du fria", besökte Våmhus 1847. I en artikel i kalendern "Runa" tre år senare berättar han bland annat en liten historia, som liksom i ett nötskal ger något väsentligt av lokalpatriotismen och folklynnet i Våmhus. Någon hade i Stockholm träffat en våmhuskulla, med vilken han språkade om hemsocknen. ... "Vi leva så kärliga därhemma", (sade hon). Naturligtvis skall ingen komma och påstå, att just Våmhus är ett himmelrike, där alla älskar varann och där allt är enbart frid och gamman. Men till och med en främling måste lägga märke till och glädjas över den vänlighet och hjälpsamhet som kännetecknar bygdens folk. ... Man får väl hoppas, att Axel Hambraeus har rätt, när han i sin stora roman om våmhuskullan Marit kort och gott konstaterar, att "hon var från Våmhus, den kanske renligaste socknen i Dalarna". (Einar Rimmerfors "En dalasocken"; Jönköpings-Posten 1951-08-15)


ca 1950 - ca 1925

(Tyskland: Bergen-Belsen sydväst om Bergen och norr om Hannover; Schweiz) I december 1944 gick Eva Speter och hennes familj ombord på ett tåg från Bergen-Belsen som till sist tog dem utom nazisternas kontroll. "I det ögonblick jag visste att vi var i Schweiz", säger hon, "föll en stor sten från mitt hjärta, det måste jag säga. Schweizarna uppförde sig underbart mot oss - frottéhanddukar, varmvatten och tvål. Det var himmelriket." (Laurence Rees "Auschwitz - Den slutliga lösningen" s 297-298; författaren född år 1957 i Ayr sydväst om Glasgow i Skottland)

Det nytestamentliga budskapet är förknippat med en egenartad erfarenhet. De som mottogo evangelium i tro, gjorde en upplevelse så revolutionerande, att de sade sig ha flyttat från en värld till en annan. "De första kristna upplevde himlen." Så har en nytestamentlig forskare uttryckt saken. Och det stämmer väl med Nya testamentets egen syn på den kristna erfarenheten. Gud har "satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus", skriver Paulus. (David Hedegård "Vad är kristendom?"; Jönköpings-Posten 1943-04-06)

(Sverige: Torpsbruk norr om centralorten Alvesta) Husen (i Paradiset) är främmande och ovanliga också. Det är gamla lustiga slitna kråkslott i trä med tinnar och torn och så finns det stora röda träslingor i två eller tre våningar där arbetarna bor. Och alla husen har namn. ... "Det där är Grälebo, men det kallas också för Himmelriket", berättar Per Henrik. "Just ett skönt himmelrike", skrattar skräddarmästarn. "Det vimlar av ilskna käringar och osnutna ungar där." "Å nä, så farligt är det inte", säger Per Henrik. "Jag bodde själv där en gång och det var bra. Vi höll ihop i vått och torrt och man behövde aldrig va rädd om man var liten, för det fanns alltid nån som kunde försvara en. ... Där uppe i det stora vita fina huset bor disponenten, som styr och bestämmer allt på bruket. Hans fina hus kallas Lyckans höjd, men det finns dom som kallar det också för Grälebo för disponenten kan aldrig hålla sams med den stackars frun. Han grälar på henne jämt." "Och där är ölkafét, det kallas Fördärvet. Där finns det gott om öl och brännvin och det är ett sant fördärv", säger skräddarmästarn. (Margareta Strömstedt "Majken flyttar till Paradiset" s 206; författarinnan - född 1931 - flyttade som elvaåring till "Paradiset", som i verkligheten är Torpsbruk norr om Alvesta)

William James har på ett ställe i sin klassiska skildring av den religiösa erfarenheten gjort en ryktbar distinktion mellan "de en gång födda" och "de två gånger födda". De förra acceptera den religiösa hållningen till tillvaron som något självklart, som den naturliga livsluft, vari de andas; de senare ha nått fram till den efter en våldsam kris, som skakat deras innersta och i viss mening fött dem på nytt. Kanske kan man använda en liknande distinktion på de olika historiska generationerna. ... Det finns ... sådana generationer, som kunna kallas två gånger födda. De ha levat i brytningstider, på gränsen mellan tvenne tidsskeden, de ha bevittnat, hur värdena omvärderats och de forna idealen fått ge vika för helt nya, kanske motsatta. Min generation tillhör de två gånger födda, och detta kanske i högre grad än någon annan i hela västerlandets historia. ... Ty det blir väl nu (1942) för varje dag allt klarare, att framtidens historiker omkring 1914 komma att sätta ett tidsskifte. ... Vi växte upp i den s. k. kulturliberalismens klang- och jubeldagar. ... Den gamla striden mellan religion och vetenskap syntes oss slutgiltigt utkämpad till den sistnämndas förmån. ... Den moraliska beskyllningen mot (de kristna) gick ... när allt kommer omkring icke ut på, att de varit kristna, att de i handling omsatt den kristna moralen utan tvärtom, att de varit - för litet kristna! I grunden en ganska egendomlig kritik. ... Nu behövs det inte mycken klarsyn för att se, vad som hänt med vår kultur. ... För många av oss förefaller nu sekulariseringsprocessen såsom den egentliga grunden till sönderfallet inom vår kultur. Slutsatsen blir då, att det för denna kultur inte finns någon annan framtid än genom en renässans i världshistorisk skala av den religion som byggt den, att det endast i korsets tecken för oss kan finnas en segerrik framtid. ... Himmelriket därovan hade bleknat bort för oss. I dess ställe trodde vi oss vara med om att bygga ett himmelrike på jorden. Först senare har det gått upp för oss, att detta bygge hade en betänklig likhet med det gamla tornbygget i Babel, som skulle räcka ända upp i himlen. Det slutade nu som då med en förbistring "så att den ene icke förstod vad den andre sade". (Alf Ahlberg "Minnen och meditationer" s 77-87,95-96; William James född år 1842 i New York City i USA)

Det hade verkligen varit en underbart vacker vår - inte blir det sådana mera. I synnerhet den kvällen hade stannat i minnet - åtminstone vad Maija beträffar. De hade varit som barn i paradisets ängder - hänförts, jublat. ... Helt på tu man hand blevo de, de lekte kurragömma i gästrummen och skrattade och fnittrade i famnen på varandra, när de stötte samman någonstans i korridorens mörker. ... En vacker sommar var det, såsom man hade kunnat ana redan på våren. Det hade säkert varit Maijas allra skönaste sommar, fast hon nog haft goda somrar också tidigare. ... I (Viktors) ögon och i fingrarnas grepp fanns det någonting, någonting ... som gjorde att man inte kunde annat än sluta ögonen och dra andan ... Så där i sjunde himmeln hade de likväl varit bara den sommarn. (Frans Eemil Sillanpää "Skördemånad" s 122-123; författaren född år 1888 i Tavastkyro nordväst om Tampere/Tammerfors i Finland)

(Central- och Ostasien) (Människans) moraliska strävan kan ses från två synpunkter, från samhällets synpunkt och från Himmelens synpunkt. Från samhällets synpunkt är människans moraliska strävan detsamma som att fullgöra sin plikt som medlem av samhället. Från Himmelens synpunkt är hennes moraliska strävan detsamma som att fullgöra sin plikt som medlem av universum, och detta är sättet för människan att fullfölja meningen med sitt liv. Från denna synpunkt är människans moraliska gärningar identiska med att tjäna Himmelen. (Nils Beltzén-Olof Pettersson "Religionshistoria för högre skolor" s 162; Central- och Ostasiens religioner, den kinesiske lärde Fung Yu-lans arbete Ny rationell filosofi, 1938; Fung Yu-lan eller Feng Youlan född år 1895 i Tanghe sydost om Nanyang och väster om Shanghai i Kina)

"Vilket mål menar du då, att vi har?" (sade tant Eva till Gun). "Himlen", svarade Gun. "Och var tänker du dig den?" "Där Gud är och änglarna och alla de människor Jesus får frälsa." "Det är väl långt härifrån, det saliga stället." "Axel säger, att det inte är något ställe utan ett tillstånd, som börjar redan här och blir allt härligare tills det blir fullkomligt i evigheten." (Elisabeth Beskow "Bröllopet på Lönnvalla" s 84)

"Det vore själviskt, om du gjorde något för att dö", (sade Faste till Hedvig). "Men det gör du inte med att längta till Jesus och himlen. Och så en sak, Hedvig! Du kan komma Jesus oändligt nära och du kan leva i himmelriktet utan att behöva dö för det. ... Den första himlen har vi redan här." (Elisabeth Beskow "Förnyelse" s 54)

(Södra Frankrike: La Cité de Carcassonne sydost om Toulouse, Narbonne sydväst om Montpellier) Ringmuren (i La Cité de Carcassonne), det vill säga den yttre, är rikt utsmyckad med torn av olika typ, men alla klädda med skiffer, så det luktar griffeltavla och småskola, och här och där färskt trä, ty stadsmurar repareras ständigt. Man har den underbaraste utsikt där uppifrån: åt ett håll Pyrenéerna, åt det andra Cevennerna, och bergryggarna blånar bort och upplöses till ingenting av den blå luften och de ofantliga avstånden. Man ville vara här; och jag tror det verkliga framtidsriket kommer att se ut så här - åtminstone vad landskapet beträffar. För övrigt kan fastslås att alla beskrivningar av himmelriket knyckts här; och dessutom hela medeltiden. Ty liksom (den franske filosofen) mäster (Hippolyte) Taine fann livet i muséerna, i gamla ting och gamla böcker, tar jag mig härmed friheten att finna löftets land, något doftande av soloresans melankoli, liggande här, några timmars resa med godståg från Toulouse. Och om man en gång varit i löftets land och tvingats lämna det därför att biljetten inte var stämplad för längre uppehåll än några timmar, då passar man på att en annan gång (som man önskar skall komma) kliva av här, hyra ett rum någonstans och trots allt turisteri stanna! Melancholia, all sann kristendoms naturliga moder! Vilken mötte mig i Narbonne. (Eyvind Johnson "Dagar och städer" s 175; Konsumentbladet 1927-05-14; Hippolyte Taine född år 1828 i Vouziers öster om Reims i nordöstra Frankrike)


ca 1925 - ca 1915

En människa är natursnäll, kanske begåvad. En person är laglydig, kanske samhällsduktig. Sådana utgöra värdefulla medlemmar av samfundet, uppfylla alla den borgerliga rättfärdighetens krav, gälla kanske som kristna. Men . . . de känna icke Andens liv. Fläkten ifrån Andens värld förnimma de i beröring med religionen, musiken, dikten och i människolivets talande tilldragelser. De äga sin givna plats i naturens rike och i samfundslivets värld. Men deras plats i sanningens rike står tom och väntar sorgset på dem. ... Själen förblir hemlös, så länge hon icke lyssnar till sanningens röst, tillhör sanningens rike och hyllar och älskar dess konung. (Anna Söderblom "Ett år - ord för varje dag samlade ur Nathan Söderbloms skrifter" s 235)

De dröjde tillsammans i trädgårdens ro, en samlad familj, som fåglar i bo, men alla förstenat bleka och stumma, de kvaldes tungt av ett hemligt bann, och blickarna irrade undan varann bland aplarnas kronor, drömmande skumma. ... Där ute mot klippornas låga rand, havet gnolade trött sin visa. Stränderna glödde i kvällens brand, bidande nattens svalka och lisa. Men inne i gårdens lummiga hägn i trädens skymning, smekande blid, ej byttes ett ord ens om sol eller regn. Där inne var dödens frid. ... Då stilla med sunnan, berusande ljum ur fjärran rymd, förtonande skum, i sommarkvällningen gled det ljusa rosenmolnet, en sagans sky, – nejden vaknade, vårligt ny. Trädens lövverk begynte susa. ... Högre steg det, så sällsamt nära. Mildare tonade havets sång. Stränderna skimrade, blommande skära, och – hemligt löstes den dvalas tvång som bundit allt. Ett glittrande bad, ett pärlande regn på ängar och blad rosenmolnet och sunnan skänkte. Som lyckliga tårar dropparna blänkte. Jorden fick liv av rymdens gåva. – Ljuvt skulle stränderna sova. ... Men inne i trädgårdens lummiga ro den tigande kretsen förstenad dröjde, som sörjande fåglar i rivet bo. Blott skumma blickar de sakta höjde mot sommarkvällningens rosenglans och kände den doftande svalkan dugga. Så bundo de åter på kvalens krans i saligt susande trädens skugga. (Gustaf Ullman ”Rosenmolnet” s II:252-253; 1881-1945)

Det blev beslutat, att turisterna skulle övernatta vid nybygget. ... När kvällen kom togo de upp en sång: "Härlig är jorden, praktfull är Guds himmel, skön är själens pilgrimsgång. Genom de fagra riken på jorden gå vi till paradis med sång!" Studenten drog upp ur fickan en bibel och började läsa. Sisselmor satt med lill'Ante i knät, och Greta hos morfar, men Pavva hade krupit alldeles intill studenten och läste med honom i boken. Det var underbart skönt detta. Så måtte det vara i himmelriket, tänkte han. (Anna Lindegren "Pavva från Ripafjäll" s 23-24)

"Jag säger som Agust Mattson, som gick in vid frälsningsarmén", (sade pråmskeppar Adrian Söderbom från Harön), "han var tullvaktmästare för rexten. Han gick och fick lunginflammation och doktorn ordinerade toddy åt'en. Han sa: 'Aldrig hade jag trott att en kunde ha'et så bra så en kunde va frälst å full på en gång!' Men tror inte Engström att han blev salig ändå? Jaja så säkert ä dä inte. D'ä så många som ska in i himmelriket så dä blir väl köbildning, å alla får väl inte plass. Precis som skeppar Halldin på ångslupen Amanda sa te passagerarna som ville ombord: - I behöver inte å trängs, för I kommer inte mä alla ändån!" (Albert Engström "Praktik" s 96-97)

Vid ån är det fridfullt att dröja i skuggan av alar och pilar, när sommarkvällsskymningens slöja än skär över stränderna vilar. Så svalt som i lä av ett segel i aftonen luftdragen vifta, så lätt över åvattnets spegel som drömsyner skyarna skifta. Allt sorl och allt sus, som i blandning nyss levde bland säv och bland stenar, dör bort i en sovandes andning, en skälvning i hängbjörkens grenar. Så tyst - om jag lutar mitt öra mot vattnet, när natten det söver, det tycks mig som kunde jag höra Guds ande, som svävar däröver. (Hjalmar Procopé "Vid åmynningen" s 178)

Det är icke enbart för de bistra tidernas skull som gamla landskyrkan är så fullproppad med folk, att man står och trängs på gångarna och sitta flera än som skall i bänkarna, ty det är pastor Herman Rosenkranz som predikar och då är det alltid som nu. ... Med följande ord afslutar pastorn predikan: " ... Väl har ock dödsrikets dämon sina portar på vid gavel, men lätt äro de räknade, som gå därigenom. Ty Herren råder i dessa dagar, han har gifvit till och med den orättfärdige en mission att fylla: försvaret af fosterlandet - döden för det. Så är den arme upprättad - ja, barn, han hurrar sig rakt in i himmelriket, där den store ransakaren möter med fadersfamnen. Och när ni nu gån hem, barn, tagen då med er föreställningen om de vidöppna portarna och hurusom de jubelsjungande glädjeskarorna trängas igenom Gudfaders gulddörrar, medan dödsrikets bleka elfenbensport gapar i sin tomhet. Ty Herrens tider är detta. Amen." (Ellen Holzhausen-Idström "De vidöppna portarna" s 227; tidningen "Hvar 8 dag" den 10 jan 1915)


ca 1915 - ca 1900

(Ryssland) Den som blev född i dvalans tider minns icke mer sin levnads väg. Vi, barn av skräckens år i Ryssland, kan icke glömma någonting. O, år som lägger allt i aska! Bär ni på vanvett eller hopp? Från krig och frihetsdagar lyser hos oss ett blodigt återsken. Nu är vi stumma - stridssignalen har tystat våra läppars ljud. Där jubel en gång fanns i hjärtat bor ödesdiger tomhet nu. Låt korpar stiga upp och skräna över den dödsbädd som är vår - o Gud, må den blott som är värdig få skåda himmelriket Ditt. (Aleksandr Blok "Den som blev född i dvalans tider" s 174-175; 8 september 1914; författaren född år 1880 i Sankt Petersburg i Ryssland)

Helga kommer ofta. Hon hör oss till med det där sambandet, som är väsentligare än blodsbandet. Det blir något av himmelrike, när de komma tillsammans, som höra ihop. Men det himmelriket finns blott glimtvis i ett liv, som behärskas av död och skilsmässa. (Elisabeth Beskow "Vildfågel" s 91)

Kristus hade blott ett enda ämne för alla sina predikningar; och det var: "himmelriket". Han predikade "evangelium om riket". ... Himmelriket är templet. Och därför hade han blott en enda uppgift på jorden; och den var att uppbygga templet. Ty så var det profeterat om (Telningen): Så säger Herren Sebaot: ... Han skall bygga upp Herrens tempel. ... (Sak. 6:12,13). Alltså: Telningen skall vara tempelbyggaren. Det är hans enda och hela uppgift. Lägg märke till det. Och det var även profeterat ... att templet skulle byggas med Guds ande: genom min ande skall det ske, säger Herren Sebaot (Sak. 4:6). (N.P. Wetterlund "Andens lag I" s 110-111)

Vi måste födas på nytt. Och till denna pånyttfödelse är ej nog att man blifvit upptagen i det heliga dopet, - Kristus måste fortsätta vattendopets verk genom andedopet. Och det är ej nog att man blifvit vederbörligen konfirmerad, - Kristus måste konfirmera oss med den helige andes insegel. ... Endast en sådan pånyttfödelse för oss in i Kristi rike. (Oskar Brüssau "Uppståndelse"; kommentar till Joh 14:19; Jönköpings-Posten 1906-04-21; författaren född år 1865 i Berlin i Tyskland)

"Vi blef nådigt upptagna i de tre himlarna", ropade Ulf, som kom uppför trappan, - fick vårt te i matsalen, fördes sedan genom den långa korridoren med alla de röda Jeronimusarna på väggarna in i salen och dansade efter piano på det schangtila golfvet . . . Bara skada, att bruksskogarna inte kunna prestera sådana plankor numera!" sade han med en axelryckning . . . "Sedan klockan half ett, en splendid supé i matsalen, må mamma tro. Desserten intog vid fackelsken ute på den stora trappan med de gamla pelarna, som ska förflytta en till Grekland." "Och hvilket månsken, du!" utbrast Bolette hänförd. "Och hvilken mustaschprydd löjtnant att promenera med, du", inföll Margrethe. (Jonas Lie "Ulfvungarna" s 25; författaren född år 1833 i Hokksund väster om Drammen i Norge)

Religionspsykologins tidigaste historia är framför allt knuten till namnet William James. 1901-1902 höll William James sina berömda Gifford lectures. 1902 utgavs de under titeln "The Varieties of Religious Experience". ... Hans mest berömda distinktion gällde den skillnad som han menar fanns mellan "the once-born" och "the twice-born", de "en gång" och de "två gånger" födda religiösa människorna. Dessa menade han hörde samman med två typer av personligheter. Temperamentet styr religionen. För den tungsinte och pessimistiske fanns "de två gånger föddas religion", de upplevde tillvarons kluvenhet och strävade efter en helhet, vilken de erfor i omvändelsens ögonblick. Den glada och optimistiska människans religiositet var tvärtom inte ägnad åt grubbel och introvert hållning, hon var "en gång född". (Owe Wikström "Religionspsykologi - Inledande översikt" s 19-20; Amerikansk religionspsykologi kring sekelskiftet 1890-1910; William James född år 1842 i New York City i USA)

(Sverige: Halmstad) (Minnesvärda) voro t.ex. de resor till staden (Halmstad), som vi (som barn) fingo göra ett par gånger om året. ... Roligast var det att få stå nere vid hamnen och se på de många båtarna. Vi kunde stå och begapa dem timma efter timma och diskutera varje liten detalj. Hände det, att vi fingo komma ombord på en ångbåt och se oss om där, upplevde vi himmelriket. (Alf Ahlberg "Minnen och meditationer" s 28; början av 1900-talet)


ca 1900 - ca 1850

(Nordvästra England: Keswick sydväst om Carlisle) En reningsverk måste utföras, innan Herren kommer i härlighet in i vårt lif. ... Sedan vårt lif blifvit fylldt med Guds kraft, skola vi lefva till Guds ära. (G.H.C. Mac Gregor "Att uppenbara och utplåna" s 27,31; föredrag och kommentar till Malaki 3 vid Keswick-konferensen i norra England juli 1898; George H.C. Macgregor född år 1864 i Urquhart/Ferintosh nordväst om Inverness i Skottland)

(Sverige: Sjöarp väster om centralorten Tranås) I Sjöarp bodde under denna tid (omkring 1884) hos sin mor och mormor en ung seminarist vid namn Sjöberg. Mer än en afton under sommarens ferier besökte jag honom efter slutat dagsarbete, för att få ytterligare utbildning i uppsatsskrivning m.m. Ibland avslutade han undervisningen med att spela något stycke på sitt piano. Då kände jag mig som i sjunde himlen. (Karl Larsson "Under order 1 - Kommendör Karl Larssons minnen" s 22)

Jag har, såsom du ser, visat dig, att synden kan blifva utplånad af Jesu blod och att syndens makt kan blifva besegrad af den helige ande. (C.H. Spurgeon "Scharlakansröda synder utplånade och förlåtna"; Jönköpings-Posten 1904-12-03; Charles Haddon Spurgeon född år 1834 i Kelvedon sydväst om Colchester i östra England)

(Sverige: Värnamo) Allbekant är, att Värnamo marknad förr för smålänningen var den Sankt Petersport, han måste hava tre gånger passerat, för att komma i himmelrik. Och om han väl hunnit dit, kunde det hända, att han fann vistandet så enformigt, att han hoppade ned på marknaden igen. (Gustaf Aldén "I Getapulien - Vandringar och forskningar" s 60)

Det spörsmålet, som (broder) Kullgren (i Göteborg) omtalar, huruvida i Christi död hela slägtet verkligen frälstes eller blott möjligheten bereddes för vår frälsning, derpå svarar jag: Man måste skilja emellan "frälsning" och "salighet", utan den förra kan ej den sednare vara, men väl den förra utan den sednare. Sålunda är väl frälsningen verklig och genom frälsningens verklighet har saligheten blifvit möjlig; men verklig blir saligheten derigenom, att jag öppnar mitt hjerta för frälsningens nåd (det är) låter försona mig med Gud. . . . . . . Att Kristus är utgifven för hela verlden, och att hans verks ändamål var verldens salighet, det är ju alldeles riktigt, men icke är verlden salig för det. Den syndaförlåtelse, som de trogna hafva, är alls intet annat än den syndernas förlåtelse i Jesu blod, hvilken du så långt skiljer från den tillämpade syndaförlåtelsen. Det är genom tron de hafva den i Jesu blod; men de som förakta Jesu blod, de äro utan syndernas förlåtelse (det är) Gud tillräknar dem deras synder, och de skola i sina synder förgås. (P. Waldenström "P.P. Waldenströms brev 1858-1882" s 203,249; brev 1873-02-02 till C. Kollinius samt brev 1875-12-17 till E.G. Alfvegren)

Peer Gynt: Där seglar två bruna örnar och vildgässen styr mot söder och här ska jag stappla och klänga bland stenar så fötterna blöder. Jag vill med! Jag vill tvätta mej ren i virvelvindarnas bad, i himlens glimmande dopfunt vill jag döpas! Jag vill bli glad! Jag vill fram bortom fäbodvallen, jag vill blåsas lycklig igen. ... Nu är vi framme på orten! I slottet är trängseln stor. Det riktigt myllrar kring porten. Här kommer Peer Gynt med sin mor! Vad säjer ni, Sankte Per? Slipper mor inte in i ditt rike? Å, du får nog leta länge innan du ser hennes like. Om mej själv vill jag inget säja. Jag kan vända vid slottsporten. Får jag så kommer jag gärna med. Om inte så far jag igen. Jag har diktat så många sagor som fan i en predikstol och skällt min mor för en höna för att hon kackla och gol. Men henne ska ni hedra och akta och ge henne allt hon vill ha. Det finns ingen som hon på bygden, ingen som är lika bra. Nej men se! Där kommer Gud Fader! Nu får du skäll, Sankte Per! Sluta upp med knektfasonerna nu! Släpp in mor Åse här! (Henrik Ibsen "Peer Gynt" s 62,102-103; författaren född år 1828 i Skien sydväst om Drammen i Norge)

(Sverige: Vaxholm nordost om Stockholm, Hössjö norr om centralorten Alvesta, Osby i norra Skåne) Carl Andersson (i Vaxholm), som så nådefullt av Herren blivit uttagen från syndens välde och införd i frihetens värld, trodde liksom nästan varje nyomvänd, att andra människor lätt skulle övertygas och få syn på andliga verkligheter, vilka blivit så levande för honom själv. Han menade, att han blott till dem, med vilka han sammanträffade, behövde nämna något om vad han själv funnit, så skulle de lyssna och falla till. I stället fick han till sin bittra sorg erfara, att den naturliga människan icke fattar det, som tillhör Guds ande. När han strax efter sin omvändelse (1858) en gång skulle skjutsa en handelsresande från Hösjö ända till Osby i Skåne, en färd på flera dagar, sade han så förhoppningsfullt: ”På den resan skall jag omvända många.” Från denna färd kom emellertid Carl Andersson mycket nedslagen hem. Till en av sina troende vänner sade han: ”Kan du tänka dig – nu tror ingen människa på mig. När jag talar om affärer, om hästar och jordbruk, då lyssna de, men för frälsningens vikt och betydelse ha de varken öra eller sinne.” (H. Myrbäck "Carl Andersson i Vaxholm - Några minnesblad till hundraårsdagen av hans födelse" s 41; Carl Anderssson född år 1830 i Kronobergs län)

Åt (Robert) var som åt varje människa givet ett öde, som han inte kunde komma ifrån, hur han än försökte. ... Det hjälpte inte att be Gud att han skulle skapa om honom och göra en annan människa av honom. Ingen levande varelse föddes till världen två gånger. Han förblev oföränderligt Axel Robert Nilsson med det sjuka, larmande örat, som talade så högt till honom om nätterna då tystnad rådde. Sådant såg hans öde ut. Och det återstod honom icke någonting annat än att foga sig i det. Och det svåraste och bittraste han varit med om i världen, det var att foga sig, att fördraga sig själv, att försona sig med den människa, som han aldrig skulle slippa, som en gång för alla var oföränderlig, som var beständig intill livets ände, som evigt var han. ... Han hade funnit sig i detta: Att han ingenting kunde göra. (Vilhelm Moberg ”Nybyggarna” s 364-365; Den oåtkomlige)


ca 1850 - ca 1500

(Sverige: Fröderyd sydväst om centralorten Vetlanda) Carolina (Lina) Sandell föddes den 3 oktober 1832 i Fröderyds prästgård några mil sydost om Jönköping. Hon var ett sjukligt och brådmoget barn som aldrig syntes leka och springa omkring i trädgården som sina syskon. Inte heller behövde hon som de andra hjälpa till med hushållssysslorna. Nej, lilla Lina låg till sängs eller satt uppe i det väldiga (ask)trädet och diktade. ... Hon sade själv att sångerna kom till henne på ett förunderligt sätt utan ansträngning. Ja, de var verkligen en gåva från Gud. Den Gud som hon oreserverat älskade - ännu mer efter den helbrägdaupplevelse som hon 12 år gammal haft. Hon var sjuk och hade legat till sängs i många månader när hon läste dagens predikotext om hur Jesus uppväcker Jairi dotter från de döda. Till allas förvåning steg hon då själv upp ur sängen, förvissad om att hennes sjukdom inte var dödlig. Efter den händelsen, som inträffade den 17 november, firade Lina Sandell på detta datum alltid en andra födelsedag som celebrerades med nya dikter av den tacksamhet och tro som avtecknar sig i allt hon skrev och allt hon gjorde. (Yvonne Teiffel "Lina Sandell - flickan i trädet" s 35,38)

(Sverige: Småland) "Ser du nu igen, Göran!" (sade Medenberg), "vad är jag väl av Gud inrättad till ... jag skall verka i det inre av denna Brottslingarnes Ödemarks-stat. Du skyggar kanske litet till vid detta namn, som förekommer dig ohyggligt. Men om du tänker rätt efter, min goda Göran, vad är väl hela Mänskligheten, enligt vår egen heliga lära och efter syndens stora uppkomst, annat än en samling av brottslingar, brottslingar i djupet? ... Och vad är väl hela Jorden annat än en ödemark i anseende till Himmelen; en ödemark likväl, varuti vi, brottslingarne, äga att sträva, arbeta, inbördes älska varann och hoppas, hoppas trofast, att genom striden komma till himlarnes rike? ... Men en sådan ödemark (här i Småland) är ämnad till en trädskola fär himmelen likväl, och jag säger dig, den skall bliva så." (Carl Jonas Love Almqvist "Tre fruar i Småland" s 427)

(Sverige: Mariannelund öster om centralorten Eksjö, Jönköping, Vadstena sydväst om Motala) (Lena) predikade (en julikväll 1834) för en stor människoskara på en äng utmed ån i Mariannelund. ... Lena talade över bibelordet om den rike ynglingen som inte kunde komma in i himmelriket. Hennes åhörare satt först tysta i det förbrända gräset, men när hon beskrev det gudsrike som skulle komma även i deras egna fattigbygder, blev de våldsamt upphetsade. ... Tidigt morgonen därpå blev hon arresterad. Redan när kronobetjäningen trängde in i skräddarens stuga, där hon hade övernattat, förstod hon att det inte var någon vanlig skrämselaktion. Länsman var med i full uniform och visade upp en skrivelse från länsstyrelsen i Jönköping, utfärdad redan långt före mötet, att hon skulle förpassas till rannsakningshäktet för eventuell vidare transport till hospitalet i Vadstena. (Tore Zetterholm "Predikare-Lena" s 164; Predikare-Lena = Helena Sofia Jacobsdotter Ekblom född år 1790 i Mellankärr i S:t Anna sydost om centralorten Söderköping)

(Sverige) Bäste Heurlin. Det sjukdomsfrö som redan länge och från början legat i vår Biskopssak utvicklar sig allt mer och mer och collisionen melan (Carl Peter) Hagberg och mig framträder i all sin styggelse. Jag blir emedlertid vid hvad jag sagt från början: får Hagberg förslaget jemte mig (i hvilken händelse Lamér skulle gå ut) så afstår jag all pretension, hvilket dessutom är onödigt då H. i allt fall såsom närvarande på stället och mera förtjent utan fråga tar sysslan. . . . Öfver sakens misslyckande tröstar jag mig lätt: men hvad som oroar mig är den högst obehagliga ställning hvari både jag och i synnerhet Du härigenom försättas. Men på något sätt skall man väl förtjena himmelriket: jag tänker vi två meritera starkt dertill. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev II 1818-1823" s 416-417; brev från Lund den 5 december 1823 till Christoffer Isaac Heurlin)

(Sverige: Ramlösa) Jag är nu, som du ser, bland de vattendrinkande (i Ramlösa), och kan icke säga att jag deraf befinner mig hvarken väl eller illa. "Vatten gör det visserligen icke" är en sanning hvarom jag länge varit öfvertygad, och som hvarje dag mer och mer bekräftar sig. . . . Det kan jag lofva dig, att om jag lefver till nästa år, jag icke så lätt skall låta narra mig till någon brunsdrickning. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev II 1818-1823" s 271; brev från Ramlösa den 7 juli 1822 till Carl Peter Hagberg)

Jag vet ingen ting armare hos menniskan än begreppet; och vettenskapen i sin nakna och egentliga betydelse har derföre alltid förekommit mig som en fattiganstalt som får sitt nödtorftiga uppehälle af den rikare, diktande förmågan. Denna är det väl också egentligen som gör oss till menniskor: hon söker ej himlen, ty hon har den redan, hon förklarar ej det högsta, ty hon ser det. Förnuftet sjelf, så vida det fattar de gudomliga tingen, är väl ingen ting annat än en del af denna förmåga. Att nu Metafysiken som lefver af hennes allmosor förhäfver sig öfver sin välgörerska, skryter öfver sin vishet och vill bestorma himlen - på kryckor, detta är också i sin ordning; ty svagheten är alltid fåfäng och högfärdig. Under sådana förhållanden fattar jag icke rätt huru Du ens kan anse speculationen såsom propedeutisk eller som ett reningsmedel för kunskapen. Det förefaller mig nästan som om man sade att Concours är en propädeutik till rikedom: och hvad reningen angår synes hon mig icke just olik den rening som Elden företager, ej med metallerna utan med - krutet. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev II 1818-1823" s 166; brev från Lund den 21 januari 1821 till Erik Gustaf Geijer)

(Sverige) Pengar här i landet äro sällsynta som prester i himmelriket. Malmö Discont har redan öfver ett år varit tillsluten. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev I 1793-1817" s 306; brev från Lund den 7 juli 1816 till Bengt Myhrman)

(Sverige) Kunde du möjligtvis till medlet af Junii skicka mig (penningsumman), så skedde mig en ganska stor tjenst. Här äro alla Disconter tillstängda, liksom himmelriket, för en fattig prest, ja äfven för Lekmän; och privata lån äro ej att tänka på. Jag vet verkeligen icke hvart jag skall vända mig, utan att mynta, och derföre vill man i våra yttersta tider hänga ärligt folk. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev I 1793-1817" s 259; brev från Lund den 5 maj 1814 till Bengt Myhrman)

(Sverige: Lund) Den 15de i nästa månad blir här Biskopsval af Skånska Presterskapet, som för det närvarande befinner sig utan hufvud, förstås Öfverhufvud. Man tror i allmänhet att Domprosten Hesslén, Professor Hellman och Biskop Weideman komma, i nämnd ordning, att pryda förslaget. Det är då troligt att Weideman kommer att ha ett sedes (betyder säte) på Lunda Biskopsstol. Annars går nog Professor Hellman långt. Han försöker att genom guld, som är ett beprövadt medel, göra sin Ecclesia triuphans. Det är en liten man med en stor peruk, utan all lärdomsflärd, mer kunnig i Lagboken än i Bibeln, och intrigant för allt, utom för Himmelriket. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev I 1793-1817" s 67; brev från Lund den 29 september 1803 till Christopher Myhrman)

(Sverige) Kristofer Polhem skall ej blott minnas i vår historia som det stora uppfinnarsnillet, "den svenska mekanikens fader", utan hans livsverk skall också leva genom tiderna i den eggelse till arbetslust och företagsamhet, som han genom sitt exempel och sina skrifter givit Sveriges folk. Den konung (Karl XII), vars djupa beundran han väckte, yttrade om honom: "En sådan man födes intet i sekler. Hade han varit en främmande, så hade man upphöjt honom i tredje himmelen, men efter han är svensk, aktas han intet stor med all sin vetenskap." (Carl Grimberg "Svenska folkets underbara öden - 1709-1739" s 601; "Den svenska mekanikens fader")

(Sverige: Uppsala) Enligt urgammal akademisk plägsed måste den nyinskrivne studenten (vid Uppsala universitet) först genomgå ett elddop, som kallades deposition, innan han erkändes som fri akademisk medborgare. Ceremonien åsyftade att åskådliggöra för ynglingen den råhet och okunnighet, som han hade att avlägga för att i stället få sin själ förädlad genom vetenskapen. Delinkventerna ifördes narrkläder av brokiga lappar, på deras hattar fästes horn och åsneöron, och i mungiporna sattes svinbetar. Sotade i synen drevos offren, likt en boskapshjord, in i universitetets stora sal. Där fingo de utstå allehanda drift för sitt besynnerliga utseende. ... (Delinkventernas svar på de omöjliga frågor som framställdes) gav (deras) tuktomästare anledning att slå till sina offer med sin stav eller under barska förebråelser undfägna dem med örfilar. Slutligen tog han ur en påse fram en väldig tång av trä, med vilken han knep var och en om halsen och ruskade honom. tills betarna ramlade ut munnen på honom. Därefter fick offret krypa fram på golvet och grundligt behandlas med en hyvel, varpå öron och horn rycktes av honom. Sedan man till sist gjutit vatten eller vin över huvudet på honom, blev han äntligen förklarad för fri student. Depositionsakten avskaffades av Karl XI år 1691. (Carl Grimberg "Svenska folkets underbara öden - 1611-1660" s 256-257; Vid Uppsala universitet)

(Sverige) Detta är det gladeliga budskapet som länge hade varit utlovat, att himmelriket är nu kommet. Det är nu utropat att man skall träda ifrån djävulens rike och taga vid det himmelska riket som står i anden och rättfärdigheten. (Olaus Petri "Förmaning till alla evangeliska predikare över hela Sverige" s 221)


ca 1500 och tiden dessförinnan

Nordborna såg sin del av världen som den centrala, mellersta delen: Midgård. Även på denna punkt delades deras åsikter av de lärda kristna författarna. De föreställde sig att jordklotet låg i mitten, varpå följde ett antal planetariska sfärer i skal efter skal. De för blotta ögat osynliga sfärerna var i sin tur knutna till de planeter man kunde iaktta på himlen. Till planeterna räknades månen, Merkurius, Venus, solen, Mars, Jupiter och Saturnus. Allra längst ut fanns ett firmament av något fler än tusen fixstjärnor. Bakom dessa befann sig Gud Fader själv, enligt vissa tänkare föregången av en kristallhimmel och en ljus empyrisk himmel. (Dick Harrison "Jarlens sekel - En berättelse om 1200-talets Sverige" s 78)

För en majoritet av medeltidens lärde var antikens filosofi något som inhämtades ur sentida kommentarer och sammanställningar, i vilka det hedniska tankegodset stöpts om för att stå i den kristna trons tjänst. Ett typiskt exempel är Bartholomaeus Anglicus encyklopediska verk "De proprietatibus rerum" (Om tingens egenskaper) tillkommet någon gång vid 1200-talets början och en av medeltidens mest lästa texter. Här behandlades skapelsens alla företeelser, från Gud, änglarna och himlasfärerna, till jordens varelser, växter och stenar. Till planen återspeglade verket den vedertagna föreställningen om skapelsen som en hierarki eller obruten kedja som sträckte sig från andlig fulländning till kroppslig förgänglighet. I hierarkins topp tronade Gud och hans änglaskaror, den andliga värld som den materiella verkligheten en gång framsprungit ur. Därefter följde himlasfärerna, smidda av ett beständigt "femte element" - en "quinta essentia" - och för evigt cirklande runt vår jordarund. (Att jorden hade formen av en sfär eller boll, var en självklarhet för medeltidens lärde - att man vid denna tid betraktade jorden som platt är en myt.) Här, i den jordiska, sublunära världen nedanför månen, var allting uppbyggt av de fyra grundelementen jord, luft, eld och vatten och dömt till oundviklig undergång och död. Den enda varelse som bröt mönstret var människan, på en och samma gång evig och dödlig, andlig och kroppslig. Genom själen var hon befryndad med änglarna och Skaparen medan kroppen band henne till det jordiska. Hon var, som Anglicus noterade, ett "mikrokosmos" som återspeglade hela universums uppbyggnad. (Håkan Håkansson "Den lärda världen" s 104; Bartholomeus Anglicus född före år 1203 i Suffolk nordost om London i östra England)

(Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland) Under den förra hälften af 11:te årh. blefvo i Frankrike och Tyskland flera manikeer brända eller hängda, och i 12:te årh. klagade man öfver, att dessa både i Frankrike, Spanien, Italien och Tyskland voro talrika såsom sanden på hafvets strand. Vid midten af århundradet uppkallade den heliga Hildegard konungar och alla kristna till strid mot de farliga kättarne. ... I synnerhet voro (manikeerna) förargade öfver, att kyrkan döpte barn i stället för att låta läran gå före dopet. ... Vattendopet funno de alldeles onyttigt. ... De flesta (manikeer) hörde till "de troendes" grad, men endast de, som genom andedopet (consolamentum) hade blifvit upptagna bland "de fullkomliga", voro säkra om saligheten. Andedopet, som i regeln blott meddelades döende, försiggick på det sätt, att föreståndaren tog den ifrågavarande i handen och lade en bok, som innehöll Johannes-evangeliet och sektens föreskrifter, på hans hufvud. När föreståndaren därefter hade läst början af Johannes-evangeliet, räckte han under handpåläggning den döende en sedel, hvarpå Fader vår i den katariska (= manikeiska) formen var uppskrifvet. Den med andedopet benådade bad slutligen Fader vår, och därefter blef han hyllad såsom ett fullkomligt käril för den helige Ande. (Fredrik Nielsen "Kyrkohistoria - Den gamla kyrkan och medeltiden" s 767-769; Kätteri och vantro; författaren född år 1846 i Aalborg, Danmark; den heliga Hildegard av Bingen - väster om Mainz och Frankfurt am Main - född år 1098 i Bermersheim/Böckelheim nordväst om Worms och sydväst om Frankfurt am Main i Tyskland)

(Sverige: Småland) De förnämsta i landet kom (under 1000-talets första hälft) och hörde (den engelske benediktinermunken Sigfrids) förkunnelse, och de mottog den utan knot. I landet fanns det då tolv ätter, vilkas huvudmän höll vård om lagen och värnade om landets rätt. Efter Guds vilja utvaldes av dessa tolv ätter på landskapets ting tolv högtställda män, som skulle stå tillreds att hjälpa allmogefolk som önskade ta kristnan. Av de tolv ätterna utsågs tolv män, de som var äldst och visast, och de vart sända till gudsmannen där han stod och förkunnade. De hörde uppmärksamt på honom eftersom de skulle bli hans talesmän inför folket. Denne Guds tjänare talade över evangeliet där det står: "Vilken som ej födes på nytt med vatten och Helge And, han skall ej ingå i himmelriket." Sedan läste han över profetens ord: Närhelst en syndare kommer till ånger över sin synd, då skall alla hans synder varda förgätna." När de tolv männen hörde detta, blev de alla omvända och började tro på vår Herre Jesu Krist, att han var Guds son. Och biskopen lät inpränta deras namn, så att de på tolfte dagen därefter skulle få rätt döpelse. Deras namn skrev han upp för att djävulen ingen makt skulle ha att åter vända deras håg från den rätta tron till villfarelsen. På tolfte dagen kom de också tillbaka allesammans i den tro de lovat Gud och Sankt Sigfrid att hålla i hela sitt liv. När Sankt Sigfrid hörde det prisade han Gud och kristnade dem med glädje. När namnen uppropades befanns det emellertid att en inte hade kommit. Guds tjänare greps av sorg och menade att antingen hade han ljugit när han sagt han trodde, eller också hade han ångrat sig. Men de andra urskuldade honom och sade att hans vilja varit god, men bråd död hade ryckt bort honom. Det sörjde Guds tjänare över, men han anbefallde inför Gud den tro mannen haft när han dog och bad för honom att djävulen inte måtte få makt över en själ som lovat Gud sin tro medan han varit i livet. Gudsmannen lovade också att sätta kors på den mannens grav när kristnan tillvuxit i kraft. (Fornsvenska legendariet "Sankt Sigfrid och smålänningarna" s 81-82; Sigfrid född i Glastonbury söder om Bristol i sydvästra England, födelseårtalet okänt)

Dop och nattvard är (för Augustinus) i sig ingen garanti för frälsning. Endast Gud känner sina "utvalda", de som blir frälsta. Augustinus kom sålunda att räkna med en "osynlig" kyrka - de utvalda, de sant troende, som endast Gud kände - inom den "synliga" kyrkan, som var den katolska kyrkan på jorden. Denna gränsdragning mellan den synliga och den osynliga kyrkan blev viktig för Johan Calvin och andra protestantiska teologer. (George Carey "Augustinus av Hippo" s 433; författaren född år 1935 i London, England; Augustinus född år 354 i Tagaste söder om Sicilien i Numidien i norra Afrika, Tagaste = nuvarande Souk Ahras öster om Alger i östra Algeriet; Jean Calvin född år 1509 i Noyon nordost om Paris i Frankrike)

Kom då och låt dig åter avlas, O människa, till att upptas av Gud. Och hur då? säger någon. Om du inte mer begår äktenskapsbrott och inte mord och inte tjänar några avgudar, om du renar dig från orenhetens smuts och lägger av syndens börda, om du kastar av dig djävulens vapenrustning och sätter på dig trons bröstharnesk ... Ser du, min älskade, hur profeten i gången tid (Jes 1:16-19) talade om dopets renande kraft? Ty den som i tro kommer ner i pånyttfödelsens bad och som avsvär sig djävulen och förenar sig med Kristus, som förnekar fienden och som gör bekännelsen att Kristus är Gud, som lägger av träldomen och sätter på sig upptagandet, den kommer upp från dopet strålande som solen och lyser fram rättfärdighetens strålar och det som i sanning är det viktigaste, han återvänder som en Guds son och medarvinge med Kristus. (Hippolytus, The Ante-Nicene Fathers V:237; författaren född cirka år 170 i Rom, Italien)

Välsignad vare vår Herre, som i oss har placerat vishet och förstånd av hemliga ting. ... Då Han har förnyat oss genom förlåtelsen av våra synder, har Han gjort oss efter ett annat mönster, (det är Hans syfte) att vi skulle äga barnens själ, såtillvida som Han har skapat oss på nytt genom Sin Ande. (Barnabas’ brev, The Ante-Nicene Fathers Vol I, s 140)

(Grekland: Delphi nordväst om Aten) Tempelplatsen (vid Delphi) låg ännu tom, bara en yngling gjorde rent framför ingången till templet och klädde den med frisk lager från gudens lund. Solen hade nyss gått upp över bergen i öster och hela dalen var fylld av ett nytt ljus. Och följd av två präster kom en ung kvinna sakta gående uppför den heliga vägen, hon hade badat i källan som sprang fram ur bergets klyfta, hennes ansikte var andäktigt och blicken lyft mot helgedomen däruppe som hon närmade sig. Hon var klädd till brud, guds brud. Och ynglingen utanför tempelingången kom emot henne bärande en skål vigvatten och bestänkte henne med det, och renad trädde hon in i gudens boning för att fyllas av hans väldiga ande. Det hände nu och det hade hänt likadant sedan oöverskådliga tider. (Pär Lagerkvist "Sibyllan" s 8-9)

(Indien) Vissa aspekter av (det indiska) kastsystemet har på senare tid förklarats olagliga av den indiska staten, men systemet är alltjämt integrerat i det indiska samhället. ... De första tre kasterna är avgränsade från den fjärde därigenom att de är ”två gånger födda” eller ”initierade”. Som ett tecken på sin högre status bär de det heliga snöret. (Raymond Hammer ”Rötter: Den hinduiska religionens utveckling” s 175; författaren född år 1920 i London, England). BG Ask-kommentar: Möjligen kan uppgiften om födelseår och födelseplats avse 'en annan' Raymond Hammer.

(Sydvästra Turkiet: Miletos söder om Izmir/Smyrna) Om (den försokratiske grekiske filosofen Thales, med vars åsikt, att vattnet är alla tings grundämne, den grekiska spekulationen på goda grunder anses börja, berättar (den grekiske filosofihistorikern) Diogenes (omkring åttahundra år efter Thales tid) ... bland annat följande: " ... Som alltings urämne (arkä, begynnelse) antog han vattnet, och lärde att världen var besjälad och full av andar. ... Det snabbaste (som finns) är anden; ty den genomilar allt. (Hans Larsson "Den grekiska filosofiens upprinnelse" s 181-182; Filosoferna i Miletos ett halvt årtusende före Kr.f.; Thales född cirka år 625 f. Kr. i Miletos; Diogenes Laertios levde sannolikt under första hälften av 200-talet e. Kr.)


Att avrunda med:

Vårt hav, med hatten i silver, drömmande går mot land, ett skepp med blommor kring rodret syns sträva mot himlens rand. ... Vi ser dess brusande sidor lysa som kaprifol, och babords reling bär timjan, som rodnar likt morgonsol. Vindarna vaknar och vänder, vaknar och vänder sig om, vågorna skimrar, skimrar av sång, av sång. ... På däcket ögontröst flödar, styrbord i ljung sig klär, en skorsten virad med vildvin ett under av skönhet är. ... Jasmin kring ankaret glimmar, och radarn bär rosenkrans, kring bogen glittrar en mossa med bländande guldgrön glans. Vindarna vaknar och vänder, vaknar och vänder sig om, vågorna skimrar, skimrar av sång, av sång. ... Ett skepp, som strålar i drömmen, speglar vårt livs förlust, bestrött med skiraste blommor det nalkas en himmelsk kust. (Bo Setterlind ”Trosvisst” s 240-241; Drömmens skepp)


Sångarna:

O Guds Ande, hör oss, gör oss till det tempel där du bor. Du som prövar och rannsakar, gör vår ångest till ditt rop. O Guds Ande, du förenar oss som från varann kom bort. Led oss, ge en tro som längre än vår blick och tanke går. (A Frostenson: Psalmer och Sånger 402:3)

Ingen, så ditt ord oss lär, Ingen kommer i ditt rike, Som ej barnsligt hjärta bär Mot sin Gud och mot sin like. Giv, att dig som barn vi alla Älska, lyda och åkalla. (FM Franzén: Psalmisten 1928 nr 609:3)

Du som befaller vindar och lågor, Du som förtager vånda och plågor, Du som ger svar på ängslande frågor, Allt du förvandlar. (A Frostenson: Den Svenska Psalmboken 1937 nr 580:2; jfr Psalmer och Sånger 307:2)


Egna kommentarer och funderingar:

Förr samverkade vind och vatten för att döda människor. I ett återställelseperspektiv ser vi nu hur vatten och ande/vind samverkar för att ge människor liv. I ett återställelseperspektiv kan vi också jämföra denna andra födelse med den andra döden (Upp 2:11).

Att ”avlas ut ur vatten och ande” syftar nog närmast på Jesu och hans lärjungars dop (Joh 3:22; 4:2) och på Andens gåva (Joh 7.37-38; 20:22). Jämför dock med Exegeter, evangelister med flera ovan, där du möter andra tankar.

Angående det dubbla och enkla "amen", se Joh 1:51a.


Paulus sade till de troende i Rom: "Vilka/de (som Gud) har kallat, de här har Han och/också rättfärdiggjort, men vilka/de (som) Han har rättfärdiggjort, de här har Han och/också förhärligat." (Rom 8:30b)

Den här är Den som har kommit genom vatten och blod och ande (א,* א, A), Jesus Kristus, inte i vattnet bara, emellertid/utan i vattnet och i * (א,* א) blod och Anden är Den som är ett vittne, eftersom Anden är sanningen. (1 Joh 5:6)


Grekiska ord:

gerôn (gammal person) (i NT + ett exempel i Apokryferna) Joh 3:4 – Syr 25:2.

deuteros-deuteron (andre-andra gång) (i NT + exempel i GT) 1 Mos 22:15; Jer 1:3; Matt 26:42; Joh 3:4; Apg 12:10; 13:33 – 1 Mos 1:8; Ester 3:13c(B3); 4:8; Jer 33:1; Jona 3:1; Judit 2:4; 1 Mack 9:1; 2 Mack 14:8; Syr 23:23; Matt 22:26,39; Mark 12:21,31; Luk 12:38; 19:18; 20:30; Joh 4:54; 9:24; Apg 7:13; 10:15; 11:9; 1 Kor 15:47; 2 Kor 1:15; 13:2; Tit 3:10; Hebr 8:7; 9:3,7,28; 10:9; 2 Petr 3:1; Judas v 5; Upp 2:11; 4:7; 6:3; 8:8; 11:14; 14:8; 16:3; 19:3; 20:14; 21:8,19.

eiserchomai (komma in/in i) (i Joh, Apg, 1-3 Joh, Upp + exempel i Apokryferna) Ester 4:8; Salomos Vishet 1:4; Joh 3:4; Apg 16:15,40 – Ester 1:19; 2:12,15-16; 4:16; 5:1c(D6),14; 7:1; 9:25; Tobit 2:9,13; 4:10(BA); 5:7,9-10; 6:10,17; 7:1; 8:13; 9:6; Judit 14:14; 15:9; 1 Mack 1:21; 7:36; 8:19; 11:13; 12:3,48; 13:47; 14:2; 2 Mack 1:15; 9:2; 11:5; Salomos Vishet 2:24; 8:16; 10:16; Jeremias brev v 2; Susanna v 15(Theod),36(Theod). Joh 4:38; 10:1-2,9; 13:27; 18:1,28,33; 19:9; 20:8; Apg 1:13,21; 3:8; 5:7,10,21; 9:6,12,17; 10:3,24-25,27; 11:3,8,12; 14:1,20; 17:2; 18:7,19; 19:8,30; 20:29; 21:8; 23:16,33; 25:23; 28:8,16; Upp 3:20; 11:11; 15:8; 21:27.

koilia (underliv) (i NT + exempel i Apokryferna) 2 Mack 7:22; Matt 12:40; 19:12; Luk 1:15; Joh 3:4; Apg 3:2 – Tobit 4:4; Syr 19:12; 23:6; 36:18(20); 40:30; 51:21; Matt 15:17; Mark 7:19; Luk 1:41-42,44; 2:21; 11:27; 23:29; Joh 7:38; Apg 14:8; Rom 16:18; 1 Kor 6:13; Gal 1:15; Fil 3:19; Upp 10:9-10.

pôs (hur) (i NT + exempel i Apokryferna) Mark 10:23-24; Luk 1:34; Joh 3:4; Apg 2:8; 8:31 – Syr 25:3; 49:11; Matt 6:28; 7:4; 10:19; 12:4,26,29,34; 16:11; 21:20; 22:12,43,45; 23:33; 26:54; Mark 2:26; 3:23; 4:13,30; 5:16; 9:12; 11:18; 12:26,35,41; 14:1,11; Luk 6:42; 8:18,36; 10:26; 11:18,36; 12:11,27,50,56; 14:7; 18:24; 20:41,44; 22:2,4; Joh 3:9,12; 4:9; 5:44,47; 6:42,52; 7:15; 8:33; 9:10,15-16,19,21,26; 11:36; 12:34; 14:5,9. Apg 4:21; 9:27; 11:13; 12:17; 15:36; 20:18; Rom 3:6; 4:10; 6:2; 8:32; 10:14-15; 1 Kor 3:10; 7:32-34; 14:7,9,16; 15:12,35; 2 Kor 3:8; Gal 2:14; 4:9; Ef 5:15; Kol 4:6; 1 Thess 1:9; 4:1; 2 Thess 3:7; 1 Tim 3:5,15; Hebr 2:3; 1 Joh 3:17; Upp 3:3.


Ytterligare studier:

2 Mos 14:21; Jer 51:1; Dan 2:44; Matt 1:20; 8:27; 18:3; 19:24; 21:31; Mark 4:41; 9:47; 10:14-15; Luk 18:25-27; Joh 3:3; 7:38; Apg 1:5; 10:47; 1 Kor 6:11; Ef 5:26; Tit 3:5; Upp 1:9; 5:10; 19:20; 20:14; 21:27.


Linda L. Belleville "'Born of Water and Spirit' John 3:5"; Trinity Journal 1.2 (1980): 125-141.

F. Peter Cotterell "The Nicodemus Conversation: A Fresh Appraisal"; Expository Times 96 (1985): 237-242.

G. Forkman "Människans förändring - ett tema i Johannesevangeliet"; Svensk Exegetisk Årsbok 51 (1986): 57-64.

John W. Pryor "John 3:3,5: A Study in the Relation of John's Gospel to the Synoptic Tradition."; Journal for the Study of the New Testament 41 (1991): 71-95.

Gary S. Shogren "Presently entering the kingdom of Christ: the background and purpose of Col 1:12-14"; Journal of the Evangelical Theological Society 31.2 (June 1988): 173-180.


(Ursprunglig version 2007-12-01; reviderad version 2009-02-01; 2010-08-10; 2013-08-27; avslutande version 2017-09-30; slutlig version 2018-05-05)


Statistik september 2017

I september 2017 hade hemsidan www.johnbible.se 1216 unika besökare från 87 länder. Det land som mest besökte hemsidan var Kina (947 sidor + Hongkong 18 sidor). Bland de andra länderna kan följande särskilt nämnas: Japan, Singapore, Indien, Brasilien, Malaysia, Taiwan, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Saudiarabien, Algeriet, Colombia, Chile, Argentina, Bangladesh, Nepal, Egypten, Oman, Vietnam, Seychellerna, Syrien, Ecuador, Kenya, Dominikanska republiken, Jamaica, El Salvador, Guyana, Nigeria, Guatemala, Irak, Peru, Venezuela, Trinidad och Tobago, Färöarna, Kazakstan, Marocko, Barbados, Thailand, Ethiopien, Qatar, Kap Verde, Panama, Armenien, Jordanien, Botswana, Saint Lucia.

Tillbaka till Start

3:6-7 Det som har avlats (och avlas) ut ur köttet är kött, och det som har avlats (och avlas) ut ur Anden är ande. Du må ej förundra dig, att Jag talade till dig: 'Ni måste avlas uppifrån.’

Ord för ord: 3:6 (15 ord i den grekiska texten) det-(ting) havande-varit-(och-är)-avlat ut-ur '-et kött'/köttet kött är, och det-(ting) havande-varit-(och-varande)-avlat ut-ur '-n ande'/anden ande är. 3:7 (9 ord i den grekiska texten) ej må-du-förundra-dig, att (jag)-talade (till)-dig: 'det-är-nödvändigt (för)-er'/'ni måste' avlas uppifrån.


1883: Det, som är födt af köttet, är kött, och det som är födt af Anden, är ande. Förundra dig icke, att jag sade dig: I måsten födas på nytt.

1541(1703): Det som är födt af kött, det är kött; och det som är födt af Andanom, det är Ande. Förundra icke, att jag sade dig, att I måsten födas på nytt.

LT 1974: ”Människor kan bara återskapa mänskligt liv, men den helige Ande ger nytt liv från himlen. Förvåna dig därför inte över mitt påstående, att du måste födas på nytt.”


Den Förra Uppenbarelsen (preliminär översättning):

Mose talade i riktning mot Herren: "Låt Herren, andarnas och varje kötts Gud, granska en människa uppå/’med avseende på’ den här synagogan." (4 Mos 27:15-16a, Grekiska GT)

Herren samtalade (vänd) i riktning mot Mose och sade: “Tag i riktning mot dig själv Jesus, Nuns son, en människa som har ande i sig själv och sätt/lägg dina händer emot, emot honom.” (4 Mos 27:18, Grekiska GT)

(Herren sade till Israel:) "Jag skall ge Min Ande i er, och Jag skall göra (så), för att ni må gå/vandra i Mina grundlagar, och Mina domsutslag må ni vakta/iaktta och göra." (Hes 36:27, Grekiska GT)

(Salomo sade:) "Jag är faktiskt, och/också jag, en dödlig människa jämställd (med) allesammans och jordboren/'född ur jord' från (de) först formade föräldrar(na)/förfäder(na). Och i en moders underliv skulpterades/formades kött. (Under) en tid av tio månader (blev) jag (till) i blod ut ur en mans säd och av en njutning av 'ett havande'/'att ha' kommit tillsammans (under) en sömn/natt." (Salomos Vishet 7:1-2)

(Gud) utvalde (Mose) ut ur varje/allt kött. (Syr 45:4b)


Den Senare Uppenbarelsen:

(Maria) fanns/befanns ’havande i moderliv’/’vara med barn’ ut ur/av helig ande. (Matt 1:18b)

Människorna förundrade sig och sade: “Av vilken beskaffenhet är Den här, eftersom och/både vindarna och havet hörsammar Honom?” (Matt 8:27)

(Jesus sade till några fariseer: ”Människa/man och kvinna skall vara) ’in i’/till ett kött, så att de inte längre är två emellertid/utan ett kött.” (Matt 19:5b-6a)

(Jesus sade till Sina lärjungar:) "Var vakna och bed för att ni ej må komma in i en prövning. Anden (är) faktiskt villig, men köttet (är) svagt." (Mark 14:38)

(Jesus) sade/berättade ('hela tiden'/'gång på gång') en liknelse för (Sina lärjungar) ’i riktning mot’/’i fråga om’ att de alltid måste bedja. (Luk 18:1a)

(Jesus sade till Sina lärjungar:) “Alla de ting som har varit (och är) skrivna i Moses lag och i (א,*א) profeterna och psalmer(na) med anledning av Mig måste fullbordas.” (Luk 24:44b)

(Petrus sade till folket:) “Varför förundrar ni er ’på det här’/’för den här sakens skull’, eller varför stirrar ni på oss, som (om) en egen förmåga eller vördnad har gjort (och gör) att (den lame) vandrar omkring?” (Apg 3:12b)

(Petrus sade till folkets ledare och till de äldste:) “Det är/finns inte ’det andra namnet’/’ett annat namn’ inunder himlen, som har getts (och ges) i/bland människor, i vilket oss/vi måste räddas.” (Apg 4:12b)


Aposteln, den åttonde och en av de sju:

Åt så många som tog Honom, åt dem gav Han (rättslig) myndighet att bli Guds barn, åt dem som tror in i Hans namn, vilka avlades inte ut ur blod ("blod" i pluralis), inte heller ut ur kötts vilja, inte heller ut ur en mans vilja emellertid/utan ut ur Gud. (Joh 1:12-13)


Hembygdens predikan:

I den stora fabriken rörde hjulen sig allestädes. Varifrån erhöllo alla dessa hjul rörelsekraft? Uppsyningsmannen pekade på en stor ångpanna och ett väldigt svänghjul, och jag förstod allt. Men bredvid fabrikshuset var en flygelbyggnad. Där var ingen ångpanna och intet svänghjul. Dock surrade hjulen och rasslade maskinerna här nästan lika friskt. Huru så? Jo det gick en stor rem genom väggen, som förde kraft hit från huvudbyggnaden. Därför rörde det sig härute, så framt och så länge det rörde sig därinne. Det var en filial. Denna bild ställer en närgående fråga först till alla barn av troende föräldrar, vilka tro sig leva i Herren. Tänk om ditt andliga liv icke är annat än en filial av din troende faders eller moders andliga liv! Du lever kanske andligen blott emedan de leva. Men äro de borta eller du har lämnat hemmet, så är det slut med ditt nådeliv, såsom det här var slut med rörelsen så snart remmen borttogs. Tänk om det är så. Tänk, om du icke har eget liv i Guds son. Bedja dina föräldrar, så beder du. Läsa de Guds ord, så hör du på eller läser du. Men låta de bli, så låter du bli. Du har inga egna livsbehov, ingen egen hunger och törst efter Kristus, efter hans nåd, förlåtelse och vänskap. Du lever genom föräldrarnas nådeliv och på deras nådeliv. Tänk om det är så. Detta är mycket farligt. Ty när Kristus en gång kommer, frågar han icke: Levde din fader eller moder i mig, utan du, du själv, levde du i mig? Måste du svara nej därpå, så blir du bortvisad, under det att din fader eller moder går in i evig glädje. ... Så med dig, hustru till en troende man, eller du man till en troende hustru, lever du, du själv, verkligen i Kristus? (Pastor Karl Palmberg, Svenska Kyrkan, slutet av 1800-talet – början av 1900-talet, Pilgrims tillfälliga betraktelser s 51-52; Filialen eller ”Lever du med eget eller andras nådeliv?”)


Exegeter, evangelister med flera


Att börja med:

ca 2000 - ca 1800

Ingen föds till kristen. Johannes går inte närmare in på frågan, varför ”köttet” inte duger för Guds rike. ... Han konstaterar bara faktum: sådana vi föds står vi ännu utanför Guds rike. Därför måste Gud gripa in och låta oss födas på annat sätt, där han skänker oss liv från ovan. (Bo Giertz ”Evangelium enligt Johannes” s 43-44)

Låt aldrig fienden förvilla dig på denna punkt, så att du börjar gräva i ditt eget hjärta för att finna kärlek. Det finns ingen sådan källåder i det mänskliga hjärtat. Den sanna kärlekens flöden måste ledas in i hjärtat och komma ovanifrån, från Gud själv. (Lewi Pethrus ”Under den Högstes beskärm” s 116)

Förr gjordes vanligen försök att tolka pneuma-sarx-antitesen utifrån en hellenistisk tankegång. Endast få vetenskapsmän argumenterade emot detta till förmån för dess ursprung inom judendomen. Men nu har det senare synsättet fått starkt stöd från de manuskript som nyligen har upptäckts nära Döda havet, ty de kännetecknas av en liknande dualism med en motsvarande användning av begreppen ”kött” och ”ande”. (Rudolf Schnackenburg “The Moral Teaching of the New Testament” s 174; författaren född år 1914 i Katowice nordväst om Krakow i Polen, 1957-1982 professor i Nya testamentets exegetik vid universitetet i Würzburg i Tyskland)

Läraren talade: Man kan lefva mycket långt fram i lifvet, tycka sig vara en anständig människa och äfven åtnjuta rykte som sådan. Så kommer en dag, då man liksom vaknar ur en sömn, får se sig själf som ett spöke, och man fasar; frågar sig: Är detta jag? Man upptäcker handlingar, man begått, som nu synas oförsvarliga, och man frågar sig: Hur kunde jag? ... Ja, man gled in i brottet en gång; en annan gång släpades man vid håret, en annan gång föll man i en snara. – Men det finns människor så sömnsjuka, att de aldrig vakna, och så litet intelligenta, att de icke kunna inse huru svarta de äro. Jag hade nyss en vän som var 60 år; i ett utbrott af stupid förvåning sade han: Hvarför äro människor så onda på mig? jag tycker jag är en hygglig karl! – Och denne man var en tyrann, som trampade i mänskors öden, en bödel som afrättade för betalning, en mördare, som beljög oskyldiga, som tog mutor, öfvade simoni och allsköns laster. ... (Han) var en ond natur, som, när han handlade efter sin natur fann det naturligt eller rätt. Han lefde i full harmoni med sin natur och verkade därför på sina likar som en hygglig karl, ”sund”, naiv, och var därför ”treflig i sällskap”. När han dog, skizzerade jag hans karaktär för en bekant. Denne, som var af den svarta ullen, svarade helt naivt: ”Du är orättvis mot honom, för jag tyckte han var en treflig karl.” Detta måste jag skrifva upp: ”för jag tyckte ...” (August Strindberg ”En blå bok I” s 66)

Genom den lekamliga födelsen af Abrahams ätt födes blott en naturlig menniska; endast genom en andelig födelse födes en andelig menniska. (H.M. Melin ”Nya Testamentet” s 153; författaren född år 1805 i Östra Vemmerlöf nordväst om Simrishamn i Sverige, år 1847 utnämnd till professor i exegetik vid Lunds universitet)

Din födelse af din moder gifwer dig ej något anspråk på himmelriket. Från kött och blod kan ej annat komma än kött och blod, och kött och blod kunna icke ärfwa Guds rike. I detta afseende är konungens, ädlingens och tiggarens kött och blod alldeles lika. (Johannes Gossner "Andan af Jesu Christi lefwerne och lära "s 28; författaren född år 1773 i Hausen i Diedorf väster om Augsburg i Tyskland)


ca 1800 och tiden dessförinnan

Någon frågade (den engelske predikanten) George Whitefield, varför han predikade så mycket om den nya födelsen. Han predikade om denna tre hundra gånger. Han svarade: ”Därför att man måste födas på nytt.” Det var en doktrin som måste förkunnas. Det var ett faktum att uppleva och föra vidare. (Stanley Jones "Guds ja" s 53; författaren född år 1884 i Baltimore nordost om Washington i USA; George Whitefield född år 1714 i Gloucester nordost om Bristol i sydvästra England)

Hwad skall jag då göra? Jag hör nu, att jag måste blifwa fördömd. Gör så: fall ned inför Herren Christus, när du känner all denna styggelse, och säg: ack, min Gud! Si, din lag har nu blifwit mig en spegel, uti hwilken jag ser, att jag är en förderfwad och förlorad menniska. O Gud, hjelp mig för Din enfödde Sons skull! Så gifwer dig då Gud genom tron Anden, som omskapar ditt hjerta, så att du sedan kan wara wänlig emot din nästa och tänka: ack se, har min Gud wisat sig sådan emot mig och förlåtit mig mer, än jag någonsin kan förlåta, hwarföre skulle jag då icke förlåta min nästa ett ringa fel? (Martin Luther "Kyrko-Postilla Första Delen Sommar-afdelningen" s 106 i kommentar till Matt 5:20-26; författaren född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

Naturen och werlden kan icke annorlunda göra, när denna predikan kommer ifrån himmelen och säger: du är en helig man, en stor, lärd, from jurist, en sträng regent och berömwärd fuste, en hederlig borgare o.s.w., men med hela din styrelse och allt ditt wackra lefwerne far du till helwetet och allt, hwad du gör, det är illaluktande och fördömdt inför Gud. Du måste blifwa en helt annan menniska och få ett helt annat sinne och hjerta, om du will blifwa salig. Dermed upptändes då en eld, så att sjelfwa Rhenfloden står i ljus låga; ty det lider naturen rentaf icke, att ett så wackert, berömwärdt lefwerne utaf några ringa, föraktade menniskors predikan skulle blifwa uppenbarligen straffadt och fördömdt, så att det måste heta en skada och, såsom apostelen Paulus kallar det, orenlighet eller träck och endast till hinder för det ewiga lifwet. (Martin Luther "Kyrko-Postilla Andra delen" s 515 i kommentar till Fil 3:17-21; författaren född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

Den köttsliga menniskan söker beqwämlighet, men den andeliga flyr och föraktar den. (Thomas a Kempis "Lilla Kempis" s 45; författaren född cirka år 1380 i Kempen nordväst om Düsseldorf i västra Tyskland)

(Jesus Kristus) föddes efter köttet, för att du skulle kunna födas efter Anden. Han föddes av en kvinna, för att du skulle kunna upphöra med att vara en kvinnas son. (Chrysostomos, The Nicene and Post-Nicene Fathers X:10; författaren född år 347 i Antiokia i norra Syrien)

Då man är okunnig om (Kristus) ... berövas man Hans gåva, som är evigt liv. ... Man är kvar i dödligt kött och är gäldenärer till döden och erhåller inte livets motgift. (Irenaeus, The Ante-Nicene Fathers Vol I, s 448; författaren född cirka år 130 i Smyrna i västra Turkiet)

Människan skall aldrig (anta) ... att den oförgänglighet som tillhör henne är hennes egen av naturen ... som om hon av naturen vore lik Gud. ... Hon har fått oförgänglighetens gåva av Honom, för att hon skulle kunna älska Honom desto mer. (Irenaeus, The Ante-Nicene Fathers Vol I, s 450; författaren född cirka år 130 i Smyrna i västra Turkiet)

(Det) tidigare livet stöts ut, eftersom det inte var givet av Anden utan av själen. Ty livets själ, som också framställde människan som en varelse med liv, är en sak, och den livgivande Anden, som också fick henne att bli andlig, är en annan sak. Av det skälet sade Jesaja: ”Så säger Herren som gjorde himlen och fastställde den, som grundade jorden och tingen däri, och gav själ åt folket på den, och Anden till dem som vandrar uppå den.” och säger oss alltså att själen i sanning ges gemensamt till allt folk uppå jorden men att Anden endast är deras som förtrampar jordiska önskningar. ... Själen är då tidsbestämd men Anden evig. Själen ökar också (i styrka) för en kort period och fortsätter en viss tid. Därefter går den bort och lämnar sin tidigare boning i avsaknad av själ. Men när Anden går igenom människan inuti och utanför, försåvitt den (få) förbli där, lämnar den henne aldrig. (Irenaeus, The Ante-Nicene Fathers Vol I, s 537-538; författaren född cirka år 130 i Smyrna i västra Turkiet)


Att fortsätta med (hembygden):

Frank Mangs berättar, att han med hjälp av böcker sökte finna en definition av liv. Han fann ingen men fick hjälp av trädgårdslandet. Inget växte. Mullen var stendöd. Då fick han rådet att hälla på levande mull. Denna gick in i den döda och lyfte upp den till sin egen nivå. ... Den döda mullen utvecklades inte till liv, utan livet trängde in i den utifrån. På liknande sätt talar Bibeln om att Gud "har gjort oss levande med Kristus ..." Hans ande får möta din ande. Ett under måste ske. Du måste födas på nytt. (Rolf Malm "Skapelse och frälsning"; Jönköpings-Posten den 24 juni 1988; Frank Mangs född år 1897 i Närpes söder om Vasa i Finland)

Vi får inte glömma att all förnyelse och väckelse i Kristi kyrka, i den avkristnade folkvärlden och i den enskildes hjärta är en skapelse av livets Ande. I denna effektiva tid vilja de kristna gärna tro på sin egen förmåga att skapa och framkalla med sin speciella teknik detta som Gud allena förmår. Vi vilja också gärna bestämma hur väckelsen skall se ut när den kommer. (Anders Blomquist "I själens riken Anden går fram med vårens bud"; kommentar till Ps 104:30; Jönköpings-Posten den 18 maj 1956)


Att fortsätta med ('nationerna'):

ca 2000 - ca 1900

De som börjar kalla lärjungarna för kristna säger mer än de själva är medvetna om. ”Christos”, eller ”Messias”, betyder ”den smorde”. Smörjelsen är i Bibeln en bild av den Helige Ande. Vad man egentligen säger när man kallar dem kristna är: De som är bärare av Helig Ande. (Peter Halldorf ”Andens folk” s 176 i kommentar till Apg 11)

Jfr ”Jesus sade: ’Om köttet blivit till för andens skull, är det under, om anden emellertid för kroppens skull är det under av under. Men jag förundrar mig över detta, hur denna stora rikedom slog sig ner i denna fattigdom.’” (Bo Frid-Jesper Svartvik s 61; Thomasevangeliet log. 29)

Jfr ”(Jesu) lärjungar sade till honom: ’Omskärelsen, gagnar den eller inte?’ Han sade till dem: ’Gagnade den, skulle deras fader skapat dem omskurna ut ur deras moder. Men den verkliga omskärelsen i Anden gagnade fullt ut.’” (Bo Frid-Jesper Svartvik s 69-71; Thomasevangeliet log. 53; Svartvik s 209: En näraliggande text som talar om den andliga omskärelsen ... är Salomos oden 11.2: ”Den Högste omskar mig genom sin heliga Ande, blottade mitt inre inför sig och fyllde mig med sin kärlek. Hans omskärelse blev till min frälsning; jag sprang på vägen, i hans frid, på sanningens väg.”)

Det finns nog gott i de flesta – men inget är gott nog. (Eric S. Alexandersson ”Piruetter och vildrosor” s 19)

När jag ser hur omöjligt det är att frälsa sig själv, förstår jag Jesu ord till Nikodemos: "Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt." Det krävs faktiskt att något sker som jag inte själv kan åstadkomma. Jag kan inte bli född på nytt nedifrån - alltså i egen kraft, av eget förstånd, på grund av egna psykologiska insikter. Det finns inget tvivel inom mig när det gäller detta, för jag har försökt så ivrigt förr i tiden att själv hela mig från mitt missnöje, och jag har misslyckats ... och misslyckats ... och misslyckats, till dess jag nått det psykiska sammanbrottets gräns, och den totala utmattningens. Jag kan bara bli helad ovanifrån, genom att Gud griper in. Det som är omöjligt för mig är möjligt för Gud. "För Gud är allting möjligt." (Henri Nouwen "Att komma hem" s 93-94; författaren född år 1932 i Nijkerk sydost om Amsterdam i Nederländerna)

(Kina, Beijing/Peking) Mycket tyder på att högste ledaren för TSK (Tre-själv-kyrkan i Kina), biskop Ding, på något sätt isolerades (efter studentprotesterna i Beijing 1989). När han i mitten av 1990-talet gjorde sin röst hörd igen bidrog det inte till någon positiv utveckling i församlingarna. Ding hävdade, att det inte var i linje med god socialistisk anda att tala om nödvändigheten av omvändelse eller om risken att gå förlorad. Det viktiga och avgörande var att vara en god samhällsmedborgare och visa kärlek till medmänniskor. Denna teologi har TSK sedan försökt tvinga på pastorer och seminarielärare. (Eskil Albertsson "Många tårar - stor skörd. Om församlingstillväxten i Kina" s 51; Ding Guangxun/K.H. Ting född år 1915 i Shanghai i östra Kina)

Med ordet ”kött” menas inte bara kroppen utan hela människan med ande, själ och kropp. Särskilt syftar det på vår medfödda onda, gudsfientliga natur. ”Köttets sinne är – fiendskap mot Gud.” Rom 8:7. (Carl Fr. Wislöff "Jag vet på vem jag tror" s 62; författaren född år 1908 i Drammen sydväst om Oslo i Norge)

Vi behöva en ungdom, som är glad och fri, emedan den funnit mål och väg i tillvaron. Det är just detta den kristna ungdomsverksamheten skänker. Ty den vet om en verklighet, som är av en annan värld än sinnesvärldens. (Einar Genitz "'Om de hade en aning om uppgiftens storhet ...'"; Jönköpings-Posten 1938-03-09)

Plötsligt stod (den onyktre järnvägaren Eriksson) upp, gick gången fram mot lilla salen dit vi inbjudit. ... Mannen sa: ”Ja, nu vill jag av hela mitt hjärta bli frälst. Då ska en ju be, och det ska jag försöka.” Jag kan hans bön utantill: ”Gud i himlen, det är ju där du är, men du kan väl höra och se mig. Här är jag nu, en av de sämsta människor du har på jorden. Det vet du, Gud. Ta hand om och hjälp mig, om det går. Jag vill att du gör det nu. Hjälp mig, jag sjunker rakt i fördärvet.” ... När vi bett sa mannen: ”Ja, nu är det gjort. Nu känns det bättre. Då är jag väl frälst nu. Då går jag hem till Astrid. Hon vågade inte gå med i kväll.” På måndagen gick jag till hemmet för besök. Det var hans lediga dag. Ett par systrar varnade mig för visiten. Man sa: ”När Eriksson nyktrat till kan det nog tänkas att du åker ut fortare än du kom in.” Men jag gick. Jag knackade på och hörde en kvinnoröst: ”Stig in!” De båda makarna satt i köket och läste bibeln tillsammans. ”Så roligt”,, sa jag, ”att träffa två makar som läser bibeln.” ”Det hör ju till det nya livet”, sa Eriksson. ”Hur blev det när du kom hem i går kväll?” ”Det gick fint. Jag sa till Astrid: ”Nu har jag varit i Missionskyrkan, och där har de frälst mig.” Så fick jag veta vad som hänt senare på kvällen: Medan hans hustru undrande såg på gick han fram till skåpet, tog fram en halvdrucken konjaksflaska och ställde den på lut i slasken. När det kluckade ur buteljen stod han bredvid och smålog. Hustrun steg upp och tänkte gå till grannarna i tanke att mannen blivit svårt alkoholskadad. Han tog henne vänligt i handen och sa: ”Den här gången, Astrid, behöver du inte vara rädd. Nu är jag rätt nykter. Det var jag inte tidigare i kväll. Jag har varit en dålig make, men Gud har tagit hand om mig. Du har varit en underbar människa som härdat ut med mig, men du behöver nog överlämna dig åt Gud du också. Vi kan väl be ihop, som de bad för mig i kyrkan.” Och där i köket vid 11-tiden på kvällen slog två människor följe på ”den smala vägen”. ... (Mannens) kamrater på järnvägen sa: ”Ja, när Eriksson kunde bli frälst och fri, så kan vem som helst bli det. Han är som en annan människa ...” Och visst var han det. ”Om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse.” (Axel Gustafsson "Livsbilder 2" s 126-128)

Glöden i (Max') blick både tänder och skrämmer mig. Den makten hade aldrig Viktors ljusa, oskuldsfulla blick. Viktor gav, Max tar. Viktor var från ovan, Max är av jorden jordisk. I hans kvävande famntag och i hans brännande kyss förnimmer jag en makt, som kan fördärva allt, och som jag fruktar därför att den fängslar mig. ... Lille Viktor älskade jag som man älskar en varelse halvt ängel, halvt barn. Min gamle doktor älskar jag som en far och som idealet. Men Max - honom älskar jag som kvinnan älskar mannen. (Elisabeth Beskow "Vildfågel" s 67,69)

Du kan, om du så önskar, läsa denna sanning så här: "du måste födas på nytt" eller "du måste födas ofvanoefter". Huru du än läser detta ord, meningen är alltid densamma, nämligen att du skall bli en ny skapelse ... och att ditt inre lif måste komma i harmoni med Guds vilja. En ny skapelse, en ny varelse i Kristus, där är uppenbarelsen här på jorden af det sanna lifvet från ofvan. (Gipsy Smith "Den nya födelsen"; Jönköpings-Posten 1909-02-05; författaren född år 1860 i Epping Forest nordost om London i England)


ca 1900 - ca 1600

(Sydöstra Norge: Kvelde nordväst om Sandefjord) Jag har alltså två födelseorter. Den första, efter köttet, på gården Heum i Kvelle socken (i Norge), och den andra, efter anden och av Anden, i Luk. 22:44. Det är inte alla förunnat att ha två födelseorter: en för det närvarande livet och en för det kommande. Men så har jag också två människor: en som bibeln kallar den utvärtes människan, och en som kallas den invärtes människan. En som är av jorden, jordisk, och en som är av himmelen, himmelsk. Då har livet fått mening, och döden blir en vinning (Fil. 1:21). (Severin Larsen "På färden genom världen i åttio år" s 38; författaren född år 1863 i Kvelde nordväst om Sandefjord i Norge)

En blind qwinna kom engång och lemnade en missionär en för hennes omständigheter owäntadt stor summa penningar. När hon blev tillfrågad, huru hon hade kunnat skaffa dem, swarade hon, att penningarna utgjorde den summa, som ljusen skulle hafwa kostat henne under wintren, ifall hon warit seende. Nu war hon blind, hade derigenom lärt sig arbeta i mörkret och hade derför ljuspenningarna öfwer. O min wän, du har kanske, om du räknar så, rätt mycket tobakspenningar, kaffepenningar, lyxpenningar och andra penningar öfwer – och hwart taga de wägen? ... Huru andliga wi än må wara, är dock köttet trögt och ligger anden i wägen. Köttet älskar sitt och söker sitt. Gäller det derför att något offra för Herren, snart kommer köttet med sina beräkningar, will gerna förhindra detta offer eller förminska det. ”Du kan behöfwa dessa penningar sjelf, du är utan det och utan det, du har nyss gjort den eller den förlusten” o.s.w. – så låter det då i hjertat. Der måste den williga anden utstå en hård kamp, och på det att han måtte öfwerwinna köttet, kommer Gud med ordet om lönen. ... Ordet om lönen är för anden ett wapen emot köttets tröghet. Försummar man att begagna detta wapen, blir man snart af köttet öfwerrumplad. Ofta händer det, att en kristen under ett evangeliskt föredrags åhörande kan känna sig i anden willig att till kollekten lägga så och så mycket. ... Men under wägen från bänken till dörren får han så mycket att göra med köttet, att när han skall lägga sin skärf i kollekten, har han kanske prutat till (helften) eller ändå mindre. Si, hade han nu tagit ordet om lönen till hjelp, så hade han slagit köttet. Men det försummade han och blef derför sjelf slagen. Sådant plägar ock efteråt werka ondt samwete samt förtaga den glädje, man hade af ordet. Och det är förlust. ... Der ett hjärta är på nytt födt, willigt och böjdt att tjena Gud, der behöfwes ofta ordet om lönen till hjelp för att sporra till ifwer och uthållighet. ... Wisst wore det bättre, om de kristna utan den sporren (om lönen) wore lika ifriga och uthålliga i goda werk. Men när nu engång köttet är sådant, som det är, så är det ju godt, att Herren med den sporren kommer de sina till hjelp. Den, som är fader eller moder, wet wäl, att man ofta måste gå till wäga på samma sätt med sina egna barn. Derför, hwad du kan, det gör för Herren. Han skall rikligen löna dig det. (P. Waldenström ”Högmessotexter II” s 192-193,197-198 i kommentar till Luk 14:12-15)

(Sverige: Glava? söder om centralorten Arvika i Värmland) Jag glömmer väl aldrig, då budet kom, att min morbror, skollärare P. Erickson, vid vars fötter jag hade suttit i sex år och lärt, var sjuk, och jag begav mig dit. Ack, huru själafienden predikade för mig på vägen, att det ingalunda passade för mig att lära honom, jag som var blott en yngling, och han en gammal lärare. Fienden hade så när skrämt mig till att vända om på halva vägen. Men kärleksnitet därinne drev på. Inkommen i sjukrummet greps jag av oförklarliga känslor, då plågorna vållade, att han skriade i sin nöd och ångest, som om han vore färdig att när som helst andas ut sin sista suck. Med tårfyllda ögon närmade jag mig sjukbädden och frågade ödmjukt: ”Morbror, ni har alltid varit en from och rättskaffens man och har gjort mig mycket gott, men säg, är ni född på nytt?” Jesus säger: Utan en varder född på nytt, kan han icke se Guds rike.” Han brast i gråt och ropade: ”Ah, min käre August, jag är icke född på nytt, men bed Gud för mig, att han må frälsa mig, annars går jag förlorad.” Min oro var borta. Det gick av sig självt att bedja för honom. Själv begynte han gråta och ropa till himmelens Gud, som om han hade legat i sjönöd. Och innan jag steg upp från bönen, tackade han under glädjetårar Herren för frälsning av nåd. Han dog några dagar därefter under stor frimodighet och glädje. (E. Aug. Skogsbergh "Minnen och upplevelser" s 21-22)

Det som duger för Guds rike, är icke kött utan ande. Det måste vara ande eller av anden fött. Den ande, vilken sålunda föder till det nya livet, är Guds egen ande. (Pontus Wikner "Predikningar I 1859-1877" s 185; kommentar till Joh 3:1-15 Trefaldighetssöndagen 1874)

Om du betraktar Guds Ord rätt, så skall du förstå, att lärjungarna genomgick en märkbar förändring under den tiden, då Frälsaren låg i graven. Först föll de i förtvivlan. De måste under detta tillstånd gråta och jämra sig. Denna förtvivlade sorg var den första förändringen som deras hjärtan måste erfara och känna. Denna lärjungarnas sorg och förtvivlan svarar nu emot ångern och syndasorgen, eller förkrosselsen som Luther fordrar av alla sina anhängare, eftersom Luther själv har haft en allvarlig syndasorg, innan han kunde komma till tro. Eller är ni så dumma, att ni inte kan begripa att Luther har grubblat, och just detta Luthers grubblande var orsaken till hans omvändelse och pånyttfödelse. ... Inte blott en sådan pånyttfödelse, som alla laglärare kräver och fordrar, nämligen den egna bättringen, utan Luther fordrar en sådan pånyttfödelse, som är kännbar i hjärtat. Han fordrar en sådan tro, som gör människan glad och frimodig i själva döden. En sådan tro, som har kärleken till följd, men inte till sin grund. Luther har inte lärt: ”Synda fritt, bara du tror”, utan har här lärt: ”Tro först, så kan du övervinna synden.” ... Alla som är döpta kallas nu för kristna. Men hur många är de, som kan anses för sanna kristna? (Lars Levi Laestadius "Samlade predikningar I" s 226-228 i predikan 1859 över Joh 1:1-14; Martin Luther född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

Inte behöver de vara i rätt ånger, vilka redan i moderlivet gjort bot. De tror, att de redan för länge sedan gjort bot och bättring, men de vet ändå inte, när den rätta ångern skulle ha skett. Likväl tillägnar de sig Guds löften och tror, att de botfärdigas tårar och suckar är en besynnerlig vidskepelse. (Lars Levi Laestadius ”Nya Evangeliepostillan” s 163 i kommentar till Joh 16:20)

Nu visar Guds ord, att det ovillkorligen måste ske hjärtats och sinnets förvandling i människan vilket kallas omvändelse, bättring och nyfödelse. Redan i katekesens förklaringar hör vi, att en sådan förvandling måste ske. Men denna förvandling kan inte ske så lätt och omedvetet, att människan inte vet hur eller när det har skett. (Lars Levi Laestadius ”Nya Evangeliepostillan” s 251 i kommentar till Jak 2:14)

Denna tids fariséer och den döda trons bekännare ... tar bort de väsentligaste delarna av nådens ordning, såsom ångern, omvändelsen och den nya födelsen. Istället predikar de bara om tron, kärleken och dygden, som nog är behövliga och goda. Men en tro utan riktig ånger, är en död tro, och kärlek utan nyfödelse är hundkärlek. Ibland kysser de och ibland slåss de. Ibland tar de om halsen och ibland sticker de med kniven. En sådan tro och en sådan kärlek är inget annat än smädelse av Gud. Men nu säger den döda trons bekännare. ”En som ger en sup brännvin åt en trött vandrare, visar kärlek mot sin nästa. Men den som kommer för att anklaga och skälla på bekanta och obekanta har alls ingen kärlek.” Men en naturlig människa förstår inte det som är av Guds Ande. Därför ser han en brännvinssup som ett tecken på kärlek, men tar anstöt av anklagelsen, fast man märkt att en brännvinssup som man gett åt en drinkare verkat en kroppslig, andlig och evig död. Fast i sin blindhet tackade och välsignade drinkaren den gode vän, som uppmanade honom att synda och hjälpte honom att döda sin själ men förbannade och slog den som ville hindra honom att synda. (Lars Levi Laestadius "Samlade predikningar I" s 419 i predikan 1849 över Jes 55:5)

Syndarens skuld är mycket större och långt mer fördömande för honom än han tror, och den fara han är i är mycket större än han anar, och om han kunde se den som den är, då kanske han icke skulle leva ett ögonblick längre. Att man säger till den av naturen mest älskvärda och mest moraliska människa i världen att hon är bra som hon är, eller att hon icke är så dålig som hon tror, det är att ge henne en falsk tröst och det bedrar och ödelägger hennes själ. Må de som gör så taga sig till vara. ... Vad är pånyttfödelse? Vad är det annat än att man börjar lyda Gud? ... De förkunnare som tillåter sig att antyda att Gud icke är redo, och som säger att syndare skall vänta på Guds tid, kan likaväl säga till vederbörande att nu sover Gud, eller att han är på resa och icke kan höra på honom. Det är i sanning usla tröstare! Det är nästan detsamma som hädelse mot Gud. ... En bekymrad syndare är ofta villig att göra vad som helst utom det, som Gud kräver att han skall göra. Han är villig att gå till världens ände, ge sina penningar, uthärda alla lidanden eller vad som helst, utom en ögonblicklig helöverlåtelse åt Gud. (V. Raymond Edman "Finney lever ännu" s 169,173-174; citat Finney; V. Raymond Edman född år 1900 i Chicago i USA; Charles Finney född år 1792 i Warren väster om Hartford i nordöstra USA)

Synden innebär, att sinnligheten har företräde framför det andliga och därför hämmar gudsmedvetandet. I den kristna församlingen verkar dock en kraft, som kan föra människan ”till ett högre, av sinnligheten ohämmat gudsmedvetande”. Denna övergång kallas för frälsning. Den förvandlande kraften går tillbaka på Frälsaren, Jesus Kristus, som är närvarande i församlingen. (Tim Dowley "De kristna" s 541; Agne Nordlander: Friedrich Schleiermacher 1768-1834; Tim Dowley född år 1946 i London, England; Friedrich Schleiermacher född år 1768 i Breslau sydost om Berlin i Tyskland, nu år 2007 Wroclaw sydväst om Warszawa i Polen)


ca 1600 och tiden dessförinnan

(Sverige: Uppsala) (Sommaren 1561, ett halvår efter sin fars begravning,) var kung Erik (XIV) färdig för en ny färd till Uppsala, nämligen för att krönas. ... En stor skara prelater i full ornat tog emot konungen vid ingången till domkyrkan och ledde fram honom till koret där han efter en ed som förestavades av ärkebiskopen kläddes av till midjan och knäböjande smordes till konung med helig olja; smörjningen ägde rum på pannan, på bröstet, på skuldrorna, på armlederna och på händerna under ideligt uttalande av en bön om kraft från ovan till folkets beskärm och varjehanda dygdiga verk. ... Efter kröningen slog kungen en del personer till riddare. ... Både grevar och friherrar förlänades landområden att styra, ehuru de inte var stora. ... Svante Sture ... Gustaf Johansson Tre Rosor ... (och) Per Brahe ... fick sin grevetitel emedan de var köttsligen släkt med konungen, under det att övriga anförvanter till konungahuset fick nöja sig med att bli friherrar. (Alf Henrikson "Svensk historia I" s 299-301)

1515 blef (Martin Luther) vald till distriktsvikarie för Meissens och Thüringens 10 augustinkloster. ... Så småningom ... förhöll han sig kritiskt med hänsyn till många helgonlegender och vallfärderna, som enligt hans mening rubbade förhållandet till ifrågavarandes egen kyrka. ... Icke ens Erasmus (från Rotterdam) fann nåd för Luthers ögon. I mars 1517 uttalade han sin fruktan för, att den berömde humanisten icke lade tillbörlig vikt vid Kristus och Guds nåd, och för, att det mänskliga i hans ögon skulle hafva mera att betyda än det gudomliga. "Tiderna", säger han, "äro farliga, och ingen är en kristen eller en vis man, därför att han är en grek eller en hebré. Hieronymus kunde trots sina 5 språk icke mäta sig med Augustinus, som blott kunde ett." (Fredrik Nielsen "Kyrkohistoria från reformationen till upplysningstidehvarfvet" s 50-53; Luthers utveckling till reformator; Fredrik Nielsen född år 1846 i Aalborg, Danmark; Erasmus av Rotterdam född år 1466 i Rotterdam i Nederländerna; Martin Luther född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland; Hieronymus född cirka år 347 i Stridon som låg någonstans i området Slovenien-Kroatien-Bosnien på gränsen mellan Pannonien och Dalmatien i Romerska kejsardömet; Augustinus född år 354 i Tagaste söder om Sicilien i Numidien i norra Afrika, Tagaste = nuvarande Souk Ahras öster om Alger i östra Algeriet)

(Schweiz: Zürich) (Den ”förste frikyrkoledaren” Conrad) Grebel (i Zürich under 1500-talet) ansåg, att vattendopet var av underordnad betydelse. Det är andens dop, som har betydelse. I det handlar Gud och icke människan, som här tar emot, vad Gud ger. (Karl Kilsmo "Den tredje reformationen" s 154; Conrad Grebel född cirka år 1498, troligen i Grüningen sydost om Zürich i Schweiz)

Begärförmågan ... är (enligt Augustinus) hos den naturliga människan inriktad på världen, på det sinnliga och förgängliga. Omvändelsen består däri, att denna strävan omställes och inriktas på det himmelska och eviga. Människan blir förvandlad genom att kärleken till Gud uppväckes och tar överhand över världskärleken. ... Först när människans kärlek helt riktas på Gud, uppnår hon sin bestämmelse och först då når hon friden (quies). ... Den kärlek varmed människan åtrår tingen i världen, bör hon i stället rikta på Gud, det högsta och varaktiga goda. ... Men Augustinus föraktar ej världslivet i sig. Det är endast, när det timliga har främsta rummet i människans hjärta, som det blir förkastligt. ... Det skapade ... skall blott brukas såsom medel i den högre kärlekens tjänst. Endast Gud skall bliva föremål för den kärlek, som slutgiltigt vilar i den älskade. Här är kärleken ett varaktigt uppgående i Gud. ... Människolivet är att likna vid en pilgrims resa till fäderneslandet. Målet för hans strävan är detta land, som allena bereder hans sanna lycka. Men under färden brukar han skepp och vagnar för att nå sitt mål. Om han nu i stället sökte sin njutning i resans behag, skulle det, som blott borde vara medel, förvandlas till mål. ... Människan är såsom skapad varelse hänvisad till att söka sitt goda utanför sig själv. I sitt fördärvade tillstånd söker hon det i världens mångfald, i det timliga. Synden består just däri, att människan innersta viljeinriktning avvänts från Gud till världen, så att hon älskar det skapade framför Skaparen. ... Först när gudskärleken skänkes åt människan, får hon kraft att övervinna världskärleken. ... Den (kärlek) som förlänas människan, kan sägas sammanfalla med den helige Ande ... som gives genom tron på Kristus. (Bengt Hägglund "Teologins historia" s 100-103; Augustinus född år 354 i Tagaste söder om Sicilien i Numidien i norra Afrika, Tagaste = nuvarande Souk Ahras öster om Alger i östra Algeriet)


Sångarna:

O Guds Ande, du som lever i din kyrka, är dess liv, du som genom all vår strävan, skapar något som förblir, o Guds Ande, du som föder i oss Jesu sinnelag, vi av glädje flödar över, tackar dig var nyfödd dag. (A Frostenson: Psalmer och Sånger 402:2)

Till helig lydnad för Guds lag Vårt hjerta måste lifvas, Om Guds den heliges behag Åt våra verk skall gifvas. Allt som är födt af kött, är kött, Besmittadt och i synden dödt, Och emot andan strider. (Speratus/Petri: Psalm 144:3)

O Gud! ditt rike ingen ser Och ingen blir derinne, Åt hvilken ej din Anda ger Ett menlöst barnasinne. Hvad köttsligt vett Ej hört och sett, Du har åt den förvarat, Som, from och ren I nådens sken Ser himlens råd förklaradt. ... Det, som är födt Af kött, är kött; Men det (så sjelf du säger) Är anda, som Af Andanom Sitt lif allena äger. (JO Wallin: Psalm 199:1,3b)

Af köttets tyngd, af tidens tvång Den klingar ofta matt, min sång, Fast anden trår till dig. Kom, herde huld, min harpa stäm Att sjunga om min Gud, mitt hem. (Erik Nyström: Sång 192:2a)


Egna kommentarer och funderingar: I ett återställelseperspektiv kan vi läsa Joh 3:6 i ljuset av 4 Mos 27:15.


Paulus sade till de troende i Rom: "De som är enligt kött anser/tänker köttets ting, men de som är enligt ande (tänker) Andens ting. Ty köttets sätt att tänka (är) död, men Andens sätt att tänka (är) liv och frid, av det skälet att köttets sätt att tänka (är) hatiskt’in i’/’med syfte på’ Gud, ty det underordnar sig inte Guds lag, ty inte heller förmår den. Men/och de som är i kött förmår inte behaga Gud. Men Ni är inte i kött emellertid/utan i ande, om precis/just en Guds ande har sin bostad i er. Men om någon inte har en Kristi ande, är ’den här’/denne inte av Honom." (Rom 8:5-9)

Förundra er ej, bröder, om utsmyckningen/’den utsmyckade världen’ hatar er. (1 Joh 3:13)

I det här har vi (א*) kunskap om Guds Ande: varje ande som bekänner, (att) Jesus Kristus har kommit (och kommer) i kött är ut ur/av Gud. (1 Joh 4:2)


Grekiska ord:

thaumazô (förundra sig) (i NT + exempel i Apokryferna) Matt 8:27; Joh 3:7; Apg 3:12; 1 Joh 3:13 – Ester 4:17c,p(C3,21); Tobit 11:16; Judit 10:7,19,23; 11:20; 2 Mack 1:22; Salomos Vishet 8:11; 11:14; Syr 7:29; 11:21; 26:11; 38:3; 43:24. Matt 8:10; 9:33; 15:31; 21:20; 22:22; 27:14; Mark 5:20; 6:6; 15:5,44; Luk 1:21,63; 2:18,33; 4:22; 7:9; 8:25; 9:43; 11:14,38; 20:26; 24:12,41; Joh 4:27; 5:20,28; 7:15,21. Apg 2:7; 4:13; 7:31; 13:41; Gal 1:6; 2 Thess 1:10; Judas v 16; Upp 13:3; 17:6-8.

dei (man måste) (i NT + exempel i Apokryferna) Luk 18:1; 24:44; Joh 3:7; Apg 4:12 – Tobit 12:1(BA); 1 Mack 12:11; 2 Mack 6:20; 11:18; 13:20; Salomos Vishet 12:19; 15:12; 16:4,28; Syr Prologen; Jeremias brev v 5. Matt 16:21; 17:10; 18:33; 23:23; 24:6; 25:27; 26:35,54; Mark 8:31; 9:11; 13:7,10,14; 14:31; Luk 2:49; 4:43; 9:22; 11:42; 12:12; 13:14,16,33; 15:32; 17:25; 19:5; 21:9; 22:7,37; 24:7,26; Joh 3:14,30; 4:4,20,24; 9:4; 10:16; 12:34; 20:9. Apg 1:16,21(22), 3:21; 5:29; 9:6,16; 14:22; 15:5; 16:30; 17:3; 19:21,36; 20:35; 21:22(P74,א,*א,A); 23:11; 24:19; 25:10,24; 26:9; 27:21,24,26; Rom 1:27; 8:26; 12:3; 1 Kor 8:2; 11:19; 15:25,53; 2 Kor 2:3; 5:10; 11:30; 12:1; Ef 6:20; Kol 4:4,6; 1 Thess 4:1; 2 Thess 3:7; 1 Tim 3:2,7,15; 5:13; 2 Tim 2:6,24; Tit 1:7,11; Hebr 2:1; 9:26; 11:6; 1 Petr 1:6; 2 Petr 3:11; Upp 1:1,19(א*); Upp 4:1; 10:11; 11:5; 13:10; 17:10; 20:3; 22:6.


Ytterligare studier:

5 Mos 34:9; Jes 31:3; Hes 11:19; 18:31; Matt 26:41; Joh 3:3; 4:24; 6:63; Mark 10:8-9; Luk 24:39; Rom 7:14-18; 1 Kor 15:50; Gal 6:8; Ef 2:3; Fil 3:3; Upp 22:11.


F. Peter Cotterell "The Nicodemus Conversation: A Fresh Appraisal"; Expository Times 96 (1985): 237-242.

E.A.C. Pretorius "The opposition (pnevma) and (sarx) as persuavive summons (Galatians 5:13-6:10)"; 26.2 Neotestamentica (1992): 441-460.


(Ursprunglig version 2007-12-01; reviderad version 2009-02-02; 2010-08-14; 2013-08-28; avslutande version 2017-10-01; slutlig version 2018-05-05)

Tillbaka till Start

3:8 Anden blåser varest/där den vill, och du hör dess röst. Du vet emellertid inte varifrån den kommer och var/vart den drar sig tillbaka. På det här sättet är ’varje den’/’var och en’ som har avlats (och avlas) ut ur vattnet och (א,*א) Anden.

Ord för ord (29 ord i den grekiska texten Sinaiticus): '-n ande'/anden varest (den)-vill blåser och '-n röst'/rösten dess (du)-hör, emellertid inte (du)-'vet-(och-har-vetat)'/vet varifrån (den)-kommer och var den-drar-sig-tillbaka; på-det-här-sättet är varje den-(som) havande-varit-(och-varande)-avlad ut-ur '-net vatten'/vattnet och '-n ande'/anden.


1883: Vinden blåser, hvart han vill, och du hör hans röst, men du vet icke, hvarifrån han kommer och hvart han far; så är hvar och en, som är född af Anden.

1541(1703): Wädret blås hwart det will, och du hörer dess röst; och du wetst icke, hwadan det kommer, eller hwart det far; alltså är hwar och en, som af Andanom född är.

LT 1974: ”På samma sätt som du hör vinden men inte kan säga varifrån den kommer eller vart den tar vägen, på samma sätt är det med Anden. Vi vet inte vem han nästa gång ger livet från himlen till.”


Den Förra Uppenbarelsen (preliminär översättning):

Herren ledde en sydlig ’vind vind’/vind emot, emot jorden/landet hela den där dagen och hela natten. Det blev tidigt på dagen, och den sydliga ’vinden vinden’/vinden tog upp gräshoppan/gräshopporna (som var över hela Egyptens land). ... Herren 'kastade om'/'vände på' en vind från ett oerhört/våldsamt hav, och tog upp gräshoppan/gräshopporna och kastade den/dem i, in/ner i Röda Havet. (2 Mos 10:13b,19a, Grekiska GT)

Mose sträckte ut handen emot havet. Och Herren drog tillbaka havet i/med en våldsam sydlig vind hela natten, och Han gjorde havet uttorkat, och vattnet splittrades/delades. Och Israels söner kom in i, in i havets mitt enligt/över det uttorkade. (2 Mos 14:21-22a, Grekiska GT)

(Job sade:) ”Kom så ihåg att mitt liv (är) ande.” (Job 7:7a, Grekiska GT)

(Herren frågade Job:) "Varifrån ... strös en sydlig vind isär ’in i’/till (jorden) inunder himmel?" (Job 38:24, Grekiska GT)

(Psalmisten sade: “Herren) skall blåsa Sin ande, och vatten skall frälsa.” (Ps 147:18b, Grekiska GT)

(Salomo sade: ”De som) håller/vaktar vind kommer inte att så. ... (De har) inte kunskap vad andens väg är. Som skelettben/ben i det moderliv som är gravid/havande, på det här sättet skall du inte ha kunskap om Guds arbeten, så många som Han kommer att göra tillsammans med alla tingen." (Pred 11:4-5, Grekiska GT)

"Mina vägar är inte precis som era vägar", säger Herren. "Emellertid, som himlen håller sig på avstånd från jorden, håller sig Min väg på avstånd från era vägar." ((Jes 55:8b-9a, Grekiska GT)

(Salomo sade: “En gudlös) skall röra sig fram och tillbaka av en vind. ... (Salomos Vishet 4:4b)

(Jesus, Syraks son, sade: ”Som) en människa inte skall/kan skåda ett vindkast, (är) mer/’de flesta’ av (Herrens) gärningar i undangömda ting.” (Syr 16:21)

En ande blåser i varje område. (Jeremias brev v 60b)


Den Senare Uppenbarelsen:

Då en skriftlärd hade kommit till (Jesus), talade han till honom: "Lärare, jag skall följa Dig varest Du - om alltefter omständigheterna - må gå bort." Och Jesus säger till honom: "Rävarna har lyor och himlens flygande varelser (har) viloplatser, men Människans Son har inte (en plats) där Han må luta huvudet." (Matt 8:19-20)

Då (Johannes Döparens lärjungar) gick, började Jesus säga (till) folkskarorna (med) anledning av Johannes: "Vad kom ni ut in i det ödelagda (området) (för) att betrakta? Ett vassrör som rör sig ’fram och tillbaka’/’hit och dit’ av en vind?" (Matt 11:7)

Strax kastar/driver Anden ut (Jesus) in i det ödelagda (området). (Mark 1:12)

(Jesus) sade ('hela tiden'/'gång på gång'): "Guds rike är på det här sättet som en människa (som) må kasta utsädet uppå jorden ... Utsädet må skjuta upp och förlängas, (på ett sätt) som han själv inte vet." (Mark 4:26,27b)

De som kom och de som drog sig tillbaka var (hela tiden) många. ... (Mark 6:31b)

(Jesus sade till Sina lärjungar:) “Dra er tillbaka! Skåda, Jag skickar er bort som baggar i vargars mitt.” (Luk 10:3)

(Jesus sade till folkskarorna:) “Då en sydvind blåser, säger ni: ’Det kommer (P45, א*) en hetta, och det blir/sker.” (Luk 12:55b)

Herrens Ande rövade/ryckte bort (Filippos) ... ’in i’/till Ashdod. (Apg 8:39b-40a)

Då (Paulus och Barnabas) hade kommit enligt/nedåt Mysien, prövade/försökte de gå/fara ’in i’/till Bitynien, och/men Jesu Ande medgav dem inte (detta). (Apg 16:7)


Aposteln, den åttonde och en av de sju:

Johannes var vittne och sade att/: "Jag kände inte (Jesus) (och hade inte känt Honom), emellertid/men Den som hade sänt mig att döpa i vattnet (P66,א,*א), Den där talade till mig: ’(Den) emot vilken du – alltefter omständigheterna – må skåda Anden stiga ned och stanna emot Honom, Den här är Han som döper i helig ande.’" (Joh 1:33)


Exegeter, evangelister med flera:


Att börja med:

ca 2000 - ca 1900

Lägg märke till att Jesus inte säger att det är Anden som är vinden, utan den människa som är född av Anden. När den som är född av Anden lyssnar till sitt inre och följer vad han hör, blir han en vindens människa. Därmed blir han en människa som går utanför det förutsägbara. (Peter Halldorf ”Dårarnas längtan” s 131)

Lika plötsligt som (Filippus) hade dykt upp på vägen, lika plötsligt var han borta. Lukas låter något gåtfullt vila över händelsen. Efteråt dyker Filippus åter upp i Asdod, en av städerna i närheten. Vinden blåser vart den vill, och så är det när man drivs av Anden. (Bo Giertz ”Apostlagärningarna” s 71 i kommentar till Apg 8:26-40)

Det var middag, när du gick bort. Solen sken het från himlen. Jag hade slutat morgonens sysslor och satt ensam på min balkong, då du gick bort. Vindilar kommo då och då med dofter från månget avlägset fält. ... Lövens prasslande växte och dog i vindens plötsliga ilar. Jag såg mot himlen och vävde in i dess blå ett namn, som jag kände - medan byn låg och sov i middagshettan. Jag hade glömt att fläta mitt hår. Den svaga vinden lekte med det mot min kind. ... Duvorna kuttrade bland de täta löven. Jag satt ensam på min balkong, då du gick bort. (Rabindranath Tagore "Örtagårdsmästaren" s 74-75; författaren född år 1861 i Calcutta i Indien)

Ehuru icke bekännande mig till någon nationalekonomisk sekt, då varje teori hastigt måste böja av för verkliga förhållandenas växlande vindkast, måste jag erkänna att i vissa läror, grundade på observation, ligger en viss sanning. (August Strindberg "Ackaparörer eller Plantage-Ägare" s 133; Social-Demokraten 1910-09-26)

Mjölnaren vänder sin kvarn, och skepparn skotar sina segel efter vindens styrka och riktning. De se icke vinden, men de tro på dess tillvaro genom att iakttaga dess verkningar. Det är klokt folk, som begagnar sitt förstånd. Förståndet (ratio) eller bondförståndet är en utmärkt gåfva att fatta det sinnliga, äfven om det är osynligt; förnuftet (intellektet) är en finare gåfva, hvarmed man kan fatta det osinnliga. ... Lika oumbärligt som bondförståndet är, när man går på torget, handlar med kaffe och socker eller skrifver reverser, lika nödvändigt är förnuftet, när man vill nalkas det öfvernaturliga. ... Det intressantaste (med Voltaire och Heine) är att de upptäckte sina misstag, slogo vantarne i bordet och slutligen begagnade sitt förnuft. Men då kunde Bönorna icke följa med. Bönorna är ett klassiskt namn på Filistéerna, hvilka dyrkade Dagon eller Fiskguden och Beelsebul eller Dyngherren. (August Strindberg ”En blå bok I” s 8; Bönornas bondförstånd; Voltaire född år 1694 i Paris, Frankrike; Heinrich Heine född år 1797 i Düsseldorf norr om Köln i Tyskland)

(Sverige: Stockholm) Jag sitter stilla tillsvidare på Karlavägen (i Stockholm) - och väntar på nästa vindkast. (August Strindberg "August Strindbergs brev XV april 1904-april 1907" s 61; brev 31 aug 1904 till Harriet Bosse)

Herodes: Kan man icke få se denne mannen, som alla tala om? Pilatus: Det lär vara svårt, ty än är han här, än där. ... ... (Den vandrande juden) Kartafilos: Var är den osynliga världen? (Romaren) Lucillus (som blivit kristen): Överallt! Sokrates och Platon anade den, Kristus såg den och visade oss den. Kartafilos: Visa mig den! Lucillus: Kan du se vinden? Nej, men du kan se skeppet röra sig av vindens kraft. Vinden är osynlig, men du vågar icke förneka den. (August Strindberg "Lammet och vilddjuret" s 183,205; Sokrates född cirka år 469 f. Kr. i Aten i Grekland; Platon född år 428 f Kr i Aten eller Egina, sydväst om Aten, i Grekland)


ca 1900 och tiden dessförinnan

Saknande kraft att styra omständigheterna måste jag ligga på lur efter konjunkturerna, och efter deras vindkast slänges jag hit och dit. ... Tag aldrig fasta på mina ord! Ty jag är icke fast sjelf. (August Strindberg "August Strindbergs brev VIII jan 1890-dec 1891" s 322; brev 4 aug 1891 till Gotthard Strindberg)

Skall jag råka dig mer här i lifvet, och skola vi kunna ha samma nöje som förr af igenseendet? Mina vägar äro icke dina vägar och jag går dit "Anden" drifver mig! Hvart det så bär! Vi få väl ses i alla fall och jag som Din Gamle Vän August Strindberg. (August Strindberg "August Strindbergs brev VII febr 1888-dec 1889" s 388; brev 25 okt 1889 till Carl Larsson)

Underliga äro ödets vägar och ännu underligare de andliga strömmar som likt vädret som blås vart det vill gå igenom människornas själar. Nu har (Carl) Larsson, sedan han smakat erkännandets och ärans fadda dryck som ej kan släcka en djupare andes törst, fått ögonen öppna och insett att det höga han förut blivit narrad att sträva efter, ej var det högre; han har kommit till klarhet om att det är lägre få en medalj och stanna inom den rike mannens välslutna dörrar; än att gå ut bland folket och lära. (August Strindberg "Carl Larsson - Ett svenskt porträtt med fransk bakgrund" s 30)

(Sverige: Vaxholm, Stockholm) (Från havet) kom vinden ... och (tog sin) färd ... genom Vaxholm, förbi fästningen, förbi Sjötullen, utmed Siklaön, gick in bakom Hästholmen och tittade på sommarnöjena, ut igen, fortsatte och kom in i Danviken, blev skrämd och rusade av utmed södra stranden, kände lukten av kol, tjära och tran, törnade mot Stadsgården, for uppför Mosebacke, in i trädgården och slog emot en vägg. I detsamma öppnades väggen av en piga, som just rivit bort klistringen på innanfönstren; ett förfärligt os av stekflott, ölskvättar, granris och sågspån störtade ut och fördes långt bort av vinden, som nu, medan köksan drog in den friska luften genom näsan, passade på att gripa fönstervadden, som var beströdd med paljetter och berberisbär och törnrosblad, och började en ringdans utefter gångarne, i vilken snart gråsparvarne och bofinkarne deltogo, då de sålunda sågo sina bosättningsbekymmer till stor del undanröjda. (August Strindberg "Röda rummet" s 5-6; Stockholm i fågelperspektiv)

(Sverige: Småland, Växjö) "Jag vet icke varför, men jag tycker om er, gossar," sade (masmästaren) Sven under måltiden förtroligt till djäknarne (från gymnasiet i Växjö). "Vart ämnen I taga vägen i morgon?" "Åt öster, väster, söder eller norr", svarade Adolf. "Vi gå vart vinden blåser." (Viktor Rydberg "De vandrande djäknarne" s 17; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

(Persien, Frankrike, England, Holland) Möjligt, ehuru icke alldeles säkert, är att väderkvarnen är af österländskt ursprung. Säkert är, att väderkvarnar brukades i Persien på 800-talet; medan man i Europa ej hör dem omtalas förrän i ett diplom från år 1105, då ett kloster i Frankrike erhöll rätt att bygga sådana. Från Frankrike spreds kännedomen om dem till England. De holländska väderkvarnarna med fast underbyggnad och rörlig öfverdel uppfunnos först omkring år 1650. (Viktor Rydberg "Korstågsperiodens kulturhistoria" s 434; föreläsningar vid Stockholms Högskola vårterminen 1888; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

Bland orsakerna till de framgångar, de islamitiska vapnen vunno, hör den fasta disciplin, som Muhammed grundlade och (hans svärfader) Abu Bekr utvecklade. Disciplinen inpräglades icke endast i lägren och under marscherna; den grundlades, kan man säga, i själfva moskéerna, och dessa voro mer än lägren att jämföra med de (i dag år 1887) moderna exercisplatserna. I moskéerna uppställde sig män och gossar i ordnade leder: framför dem stod förebedjaren, och hvar och en af dennes åtbörder under den religiösa ceremonien återupprepades med militärisk punktlighet af alla de troende. Moskéerna voro skolor, där folket lärde sig att röra sig som en enda man och lystra till kommando. Också var och förblef under långa tider kalifen för de troende icke en konung i västerländsk mening, utan de troendes förnämste förebedjare, hvars befogenhet var grundad på religionen, ej på specielt politiska rättigheter. (Viktor Rydberg "Den äldre medeltidens kulturhistoria" s 415-416; föreläsningar vid Stockholms Högskola vårterminen 1887; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige; Muhammed född omkring år 570 i Mecka i västra Saudiarabien; Abu Bekr/Bakr född år 573 i Mecka i västra Saudiarabien)

(Kina: Ch'u i nuvarande mellersta och södra Kina) "Säg", sade kung (Hsiang av Ch'u), "varifrån kommer då vinden?" (Hovmannen) Sung Yü svarade: "Vinden föds ur jorden, höjer sig ur spetsarna på den gröna vattenplantans blad, tränger in i dalarna, vrålar i ravinens mynning, sveper runt T'ai-bergets sluttningar, dansar nedanför furor och cedrar, dundrar och dånar ilande snabb, viner och väser snar till vrede, mullrar som åskan, virvlar och kränger, vältrar stenblock, fäller träd, knäcker grenar i den snåriga skogen. . . . När (furstens) vind sveper en mänskas gestalt, känner hon strax hur dess kyla svalkar. Hon suckar djupt i den vederkvickande fläkten. Den rena och klara vinden botar den sjuke och gör den druckne nykter, skärper synen och hörseln, ger kroppen vila och vederkvickelse. Detta är furstens hjältevind. . . . Folkets vind virvlar upp från de fattigas gränder, gräver i avfallet, lyfter dammet, rycker och sliter, bultar mot öppningar, tränger in genom dörrar, sprider sand och blåser kring utbränd aska, slungar upp orena sopor och ruttnande spillning, släntrar in genom dörrar och fönster - hamnar i husen. När den vinden sveper en mänskas gestalt blir hon strax bedrövad och illa till mods, anfäktas af hetta och unken luft. När den vinden rör vid en mänskas hjärta fälls hon av sjukdom och feber . . . (och) svävar mellan liv och död. Detta är folkets onda vind." (Sung Yü "Vinden" s 19-21; ur De nio sångerna; författaren född ca 319 f Kr i Yan/Yicheng väster om Shanghai i östra Kina)


Att fortsätta med (hembygden):

Var finns den fasta punkten? ... Du säger att punkten finns men att den rör sig. ... Lär mej då att följa dess oberäkneliga väg! (Per-Johan Ask ”AskPlock”; Punkten)

En förkunnare inledde sin predikan på följande sätt: "Vi vilja som grund för våra betraktelser idag lägga följande ord: 'Vinden blåser vart den vill, och du hör dess röst, men du vet icke varifrån den kommer eller vart den far.' Och vi vilja betrakta dessa ord från tre olika sidor: 1. Varifrån kommer vinden? 2. Vart far den? 3: Du vet icke, varifrån den kommer eller vart den far. (Roberth Johansson "Humor i helgade hyddor (1)" s 17)

Vårt kanske väsentligaste uppdrag som kristna är att kunna måla (Kristus) för vår samtid. ... Han är helig Ande, något rörligt, nyskapande, ej statiskt. Mig har han givit en osäkerhetens trygghet, ständigt ryckt mig undan från fastlagda positioner och den förstening, som vi har en sån underlig benägenhet att förvandla hans frihet till. Intellektuellt får jag föra en ständig kamp med nya problem och frågeställningar, som i en föränderlighetens värld måste få ständigt ny belysning av det han lärt oss om kärlek, sanning och förvaltarskap. Men också där förklaringarna slår slint, finns en känslans trygghet som bär, ett: "Dock förbliver jag städse hos dig", ja än mer: "Dock förbliver Du städs hos mig." (Gunlög Järhult "Så är det då att vara människa" s 44-45)

Paulus var angelägen om att ... vara ledd av Anden. ... En senare tids budbärare har väl ej helt följt i Pauli fotspår. Missionärerna har bl.a. i stor utsträckning blivit stationsmissionärer, något som var främmande för Paulus, som nästan ständigt var på resa. "Ofta på resor" är ju ett känt uttryck från apostelns beskrivning av sin verksamhet. Den stationära missionsmetod som i stor utsträckning präglat det nyare missionsarbetet har bl.a. betingats av det starka sociala inslaget. Skolor, sjukhus och andra institutioner behövde tillsyn och fordrade därför en kontinuerlig lokal insats från missionärernas sida. Institutionerna har motiverats med att det ofta varit bland mer eller mindre primitiva människor som missionen verkat. Missionärernas inflytande blev härigenom mycket dominerande och detta kom att hämma församlingarnas frihet. I ett land som Indien har de politiska skiftningarna starkt återverkat även på ledningen av församlingsarbetet. Så länge landet behärskades politiskt och administrativt av västerlänningar, kom missionärerna gärna in i samma tänkande i fråga om ledningen av församlingarna, där missionärerna länge blev självskrivna. Med de politiska frihetsrörelserna förändrades läget även för kyrkans vidkommande. Det är sålunda ingen tillfällig händelse att bildandet av flera inhemska kyrkoorganisationer till tiden sammanföll med den politiska frigörelsen. Sedan dess har förändringarna skett mycket snabbt. Därtill har väl också bidragit det förhållandet att missionärskåren blivit starkt decimerad. Med de erfarenheter vi nu har önskar man att denna utveckling kommit tidigare än som skedde. Det är nämligen ett livsvillkor för församlingarna att vara självständiga och kunna sköta sina egna angelägenheter. (Sigurd Ohlsson "Kyrkan slår rot i indisk mark" s 29-30; Svenska Alliansmissionens missionskalender för 1973)

Linas tavla. "Dä ä levandes", brukade hon säja när nån kom. Och hon lyfte varsamt ner Jesus och hans stormstillande på Genesarets sjö; de förskrämda lärjungarna - höll oljetrycket ett stycke ifrån sej och kisade emot det. ... Tavlan hängde bredvid kakelugnen i kammaren och var det första hon fäste blicken vid när hon vaknade. ... "Kom te mej i mi stöva", sa hon skyggt till predikanten en kväll. Hälsa på hos mej." Men han kom inte fastän han lovade och hon tänkte att hennes ringhet var för stor för att en Herrens tjänare skulle ha tid att komma. Han hade för många ting att ordna till Herrens förmån, anden kallade honom annorstädes och till viktigare göranden. Och därför bad hon för predikanten Aronsson. Måtte hans frälsnings verk bli stort i Regnhult. (Gunnar E. Sandgren "Förklaringsberget" s 140-142)

(Vetlanda, Göteborg, Stockholm, Småland) Det är med (redaktör) Jakob Lundahl (i Svenska Missionsförbundet) som med näckrosen och dess blad. Går böljan mot land synas de följa med, men när böljan vänder utåt till sjöss, följa de också med. Så synes det på ytan, dock sitta de med sin rot orubbligt fast i bottnen. Så ock med denne missionsman. Han är både fast och rörlig. D.v.s. i tron är han förankrad i Guds rådslut om frälsningen i Jesus Kristus, men i kärleken är han tänjbar och vidhjärtad, ja, andligen vidsynt. Han har ofantligt lätt för att sätta sig in i både det ena och det andra. Han förstår sig till och med på Svenska Alliansmissionen - Jönköpings Missionsförening, och därtill fordras stor visdom. Men så har han också smålandsblod i ådrorna. Hans far, Samuel Johansson, ... var född smålänning och under tidigare år verksam som predikant i sin hemort. Han var känd och välkänd inte blott i vårt land utan även i andra länder såsom predikaren av Guds nåde. Hans goda maka, Jakob Lundahls mor, var också smålänning. ... Hon var en mycket gudfruktig och andligen djup själ. Sonen Jakob är född i Vetlanda, och vare sig han bor i Göteborg eller Stockholm, så förblir han smålänning under hela sitt liv. (Viktor Johansson "Nya minnen från färdevägen" s 80-81)

(Jönköping) Sedan skedde (vid Vedtorget i Jönköping) ej några förändringar under många år, men så kom den stora skrällen, då hela "Snurrarebacken" revs ned, vilket skett under de senaste åren (räknat från nu år 1946). Gamle fiskare Malm, som var gammal, när jag var ung och bodde där före järnvägens tillkomst, berättade, hur namnet "Snurrarebacken" uppkommit. På den tiden hade nordanvinden fritt lopp genom Båtsmansgränden, och sanden från vätterstranden blåste genom gränden upp mot Vedtorget, där den snurrade runt och lade sig i drivor. På "Snurrarebacken" var samlingsplatsen för alla österpojkar, som bodde väster om "Undergången", och där var lek och fröjd varje kväll. (Gustaf Wikner "Kring Vedtorget och Båtsmansbacken mot 1800-talets slut" s 76-77)

(Järstorp nordväst om centralorten Jönköping, Skärstad nordost om centralorten Jönköping) (Anna Sofia Svensson) föddes i Järstorp nära Jönköping den 8 juli 1854. Vid sex års ålder flyttade hon med sina föräldrar till Skärstad, ett par mil från Jönköping. ... I Skärstads norra missionshus tjänade Sofi som vaktmästarinna under 37 år. ... Många förkunnare, präster och predikanter, har suttit som lärjungar vid den prövade kvinnans fötter. ... Utmärkande för Sofi var hennes enfaldiga barnaförhållande till Gud. Stort och smått anförtrodde hon åt hans ledning, och hennes tro kom ej på skam. Inför alla frågor väntade hon på "Guds vinkar", som hon gärna uttryckte det. ... Aldrig glömmer nedtecknaren av dessa rader det sista besöket hos Sofi. ... Från sin mer än 60-åriga vandring med Gud berättade hon trosstärkande ting. Stunden avslutades med bön inför Herren, och följande ord ur hennes trosfriska bön ringer än i mina öron: "Du vet ju, käre Herre Jesus, att mitt livs lyckligaste stunder har varit, då jag fått gå ett litet ärende åt dig." (Carl Wilson "Lyckans väg" s 59-62)

För landet som helhet såg Emilie Petersen Peter Fjellstedt som "en ny surdeg för vår förfallna kristenhet", ett exempel på "en tro verksam genom kärlek, som aldrig förtröttas". Hon menade, att "genom honom reser den helige Andes vind genom vårt land". (Göran Åberg "Emilie Petersen, 'Mormor på Herrestad', och hennes nätverk" s 174; 'Vidare nätverk')

(Södra Solberga söder om centralorten Vetlanda) När solen sjunker bakom trädtopparna, eller de eviga stjärnorna gå sin stilla, sin himmelska gång över (människan), och själen samlar sig och blickar in i sig själv: - då anar hon att det måtte finnas något annat och bättre än blott det jordiska; Gud viskar i hennes öra, att han ännu är till, hon märker, att "Herrens ande icke är alldeles borta". Men just härigenom erinras även människan om ett högre, ett osynligt inflytande av den anden, hon påminnes om en verkan ovanifrån. . . . All verkan från en högre, osynlig värld förekommer mången, kanske de flesta, till en början antingen omöjlig eller åtminstone oviss och tvivelaktig. Och likväl är det just detta inflytande ovanifrån, och icke utifrån, ifrån himmelen och icke från jorden, som vi måste erkänna och antaga, om andens verkningar hos oss skola vara möjliga. . . . I skolen icke kunna neka, att det är heliga röster från en annan värld, som stundom låter höra sig i ert bröst. - Följen dem, följen dem, för att med varje dag bliva bättre och ädlare. Varen uppmärksamma på alla dylika rörelser; ty de äro verkningar av Guds ande i människan: de hava sinsemellan ett sammanhang, en avsikt, en betydelse: de komma icke tillfälligtvis, utan utgöra ett enda fortgående nådeverk: Er väckelse, er upplysning, er bättring, er helgelse, er själs eviga frälsning är det verkets ändamål. . . . Var och är icke (Guds och Jesu Kristi församlings) avsikt den att genom kraften av en gemensam tro, genom bandet av en gemensam kärlek, genom gåvan av ett himmelskt hopp förena alla de bästa och ädlaste människor på alla tider och ställen och genom fortfarande utveckling bilda dem för Guds rike? (Esaias Tegnér "Tal vid kyrkoinvigning i Solberga den 24 september 1837)

(Växjö stift: Hälleberga nordväst om centralorten Nybro) Stiftet gör mig mycket bekymmer. Tonen ibland presterskapet, så vidt jag hittills lärt känna den, är icke den bästa, ehuru jag fruktar att förhållandet i andra Stift ej är mycket bättre. Men allt hvad som på något sätt kan få namn af "andeligt", vare sig Litteratur eller sjelfva Embetet, väcker blott ett lamt interesse. Deraf förklarar jag mig äfven det tillopp som några Svärmare bland presterskapet erhållit. Bland dessa åstadkommer i synnerhet en (Pehr) Nyman (i Hälleberga) stor oreda. Han står i communication med Hofvianerna, predikar ofta 3-4 timmar, talar om den heliga Andes ingifvelse, om LäroEmbetets förfall, om yttersta domen m. m. . . . . . . Den beryktade Nyman har nu varit hos mig. Jag har funnit honom ungefär sådan som jag efter ryktet föreställt mig honom: svag i kunskaper, obestämd och vacklande till caracteren. Någon slags heterodoxi har jag hos honom ej kunnat upptäcka. . . . (Ett) alternativ vore att missivera honom till Vexiö. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev III 1824-1825" s 120 och 126; brev från Lund den 2 september 1824 till Carl Peter Hagberg samt brev från Lund den 6 sptember 1824 till Magnus Lamér)

(Jönköping) Mellan Östra Storgatan och Norra Strandgatan fanns ett komplex av bostadshus, där Jönköpings båtsmän bodde på den tid staden hade skyldighet att uppställa sådana (för Smålands kompani vid Karlskrona station). Platsen kallades därför också Båtsmansbacken. Namnet är känt med samma innebörd även från andra städer t. ex. Växjö. Bostadshusen omringa en öppen plats, som brukar kallas "Snurrarebacken" eller i dagligt tal "Snurren". Enligt en uppgift skall stadens majstång ha brukat placeras där. Att detta skulle vara anledningen till namnet förefaller emellertid inte riktigt troligt. En troligare förklaring är följande: det blåser mycket kraftigt där, när vinden kommer norr ifrån, från Vättern. På grund av husens läge uppkomma då ofta virvelvindar, som göra, att damm och grus virvla omkring på ett för trafikanterna mycket besvärande sätt. I ännu högre grad har detta varit fallet före järnvägens tillkomst. (Erik Johannessson "Några intressanta ortnamn i Jönköpings stad (I)" s 67-68)


Att fortsätta med ('nationerna'):

ca 2000 - ca 1975

Nattvardselementen iordningställs under bön och berökning och överhöljs (Jesu begravning). Prästen kysser nattvardskärlen, altaret och diakonen. Diakonen kysser korset på sin stola. Den nicenska trosbekännelsen sjungs av kör och församling. Prästen svänger en duk över nattvardsgåvorna för att symbolisera Andens vind. (Carl Henrik Martling "Gud vid Medelhavet" s 75; Den ortodoxa gudstjänsten, Den gudomliga liturgin, Anafora)

Vi undviker församlings- och kyrkobyråkrati. Anden är obyråkratisk och blåser vart den vill samtidigt som den blåser dit Gud vill och där det finns människor som tar emot. (Gösta Stenström "Den västerländska kyrkan och missionen" s 65)

Kärlek är en resa utan kompass i väglöst land. Ett äventyr! (Anne Swärd "Från hjärtat" s 5)

Senapskornet som blir planterat i jorden och surdegen eller jästen som blandas i degspadet har det gemensamt att de lever, de växer. De utvecklas hela tiden. Man kan säga att de arbetar. Det är liksom alltid något av skapelsens under när vi sätter en deg på jäsning, så går man ifrån den och när man kommer tillbaka är den dubbelt så stor. Jästen har utfört sitt verk, tyst och effektivt. Vi kan inte se jästen i degen, den löser upp sig redan när vi rör ner den i degspadet. Men vad vi ser är jästens verkningar. Vi ser hur degen sväller och vi känner när vi tar i den att den är som levande, och vi ser det när brödet är gräddat och färdigt, att det har konsistens – att det är bröd helt enkelt. ... Liksom jästen arbetar i degen, arbetar på brödets fullbordan, brödet som skall ge oss näring och energi, på samma sätt arbetar himmelriket i historien. Vi kan inte se det. Vi kan bara se verkningarna. (Vibeke Olsson "Dagsmejans hopp" s 8)

Det hebreiska ord som ibland översatts med "ande" betydde från början "rörelse i luften". Ibland betyder det "vind" eller "storm" men oftare "andedräkt" - en varelse som har "andedräkt" är en levande varelse. Som bestämning till Gud innebär det att han är en levande Gud, som ständigt är verksam. När Gamla testamentet talar om Guds verk används ofta uttrycket "Guds ande". Alan Richardson uttrycker det så: "Guds ande är Gud verksam." (Klaas Runia "Treenigheten" s 167; författaren född år 1926 i Oudeschoot sydost om Heerenveen och nordost om Amsterdam i norra Nederländerna; Alan Richardson född år 1905 i Wigan nordväst om Manchester i England)

Buddhismen påminner oss om det nödvändiga i att söka frigörelse. Den kräver disciplin i meditationen, i studiet, i livets organisering enligt religionens fasta principer. Det finns ingen plats för improvisation i buddhisternas inställning till religiösa ting. (Stephen Neill "Gud i andra religioner" s 203; författaren född år 1900 i Edinburgh i Skottland)

Omsorg om och uppsikt över församlingens medlemmar omfattar både uppmuntran och tillrättavisning. En god ledare ger varje kyrkomedlem tillfälle att använda de gåvor han eller hon har till allas bästa, men håller ändå ihop alla de brokiga inslag som anden kan ge en livaktig församling till en helhet. (Julian Charley "Kyrkans ledning" s 408; författaren - föreståndare för Shrewsbury House i Liverpool, England - född år 1930)

Ljumma, aningslösa sommarvindar löper såsom barn omkring. Den underliga, den tidigt vuxna flickan stannar för att noga studera hur tuvtåtelns vippor uppför sig. I stora världen förbereds orkaner. Tuvtåtelns vippor böjer sig och reser sig igen. Men vi? Vi klena gräs? (Werner Aspenström "Tidigt en morgon sent på jorden" s 402-403; Gräset och den underliga flickan)

(Libyen) Islam är en hjärnans religion - hur många gånger hörde vi inte den meningen. Allah, den ende, finns innesluten i människans tankar liksom den troende är innesluten i Allah. För den kringvandrande beduinen var Allah ett allestädes närvarande väsen, i vilket den troende är innesluten vid varje tillfälle och på varje plats: ett väsen som inte överger den troende även när hon felat och som kan nås genom de dagliga fem bönerna utan hjälp av präster eller tempelbyggnader. När beduinen var nära sitt slut, överlämnade medresenärerna hans ande till Gud och hans kropp till öknen och reste vidare. (Lars-Ola Borglid-Annty Landherr "Revolution i Allahs namn - En bok om Libyen" s 187-188; I Allahs namn)


ca 1975 - ca 1950

Insekterna som kilar på bladen och löven i över- och undersides gång över knickade och knäckta grenverk och på de vindbrutna grässtrånas broar. Deras vakenheter ligger tätt inpå blåsten punktprecisa i nuens delar. Ett blåstkast inte bevakat kan vara en olycka, en hård blåst en bortförare hän mot främlingsskap insektsmil fjärran från hemtuva och välbekanta löv. Riktmärken förlorade, doftspår förblåsta och fjärran. Tillvaron förvirrande. Det blåser hela dagen i obekant land. Och natten är lömsk bland stickande främlingar som försvarar sina tuvor, sina invanda löv. ... Så blir också människan driven hän, kastad av och an av en världsblåst med väldigare kraft. Hon förvandlas till vilsekommen myra, plötsligt kastad in i kamp för sitt liv i främmande land. Hon sänder ett insektsbrev hem över förvirrande världskarta som föreställer förändringens länder. Hon är som en insekt med vapnet redo eller som en slända vingskavd av stötar mot främmande strån. Sällan når hon hem igen om det hårdnar alltmera och blåser emot under dagar och år. (Harry Martinsson "Dikter om ljus och mörker" s 74-75; Insekterna)

Snart skall dina älskade insekter rusa rakt fram mot de buskar som snart skall blomma. Det är vi och våra husdjur som vänder sig om. Hästen vänder sig om för att se vem ryttaren är. Man är ju intresserad, det är klart. ... Till och med i maj månad kan man höra (den svenske poeten Gustaf) Fröding citeras: "Jag minns jag tyckte det var vackert." Genmälet dröjer sällan: "Jag minns jag tyckte Frödings sorgsna ord var vackra." Det blåser nästan jämt, det är det enda säkra. Rör sig vinden i riktning mot stadsbiblioteket, inte är det för att låna (den tyske filosofen Arthur) Schopenhauer. (Werner Aspenström "Ur Skäl" s 303-304; Till B.A. på födelsedagen och i flykten; 17 april 1970; Arthur Schopenhauer född år 1788 i Danzig nordost om Berlin i Tyskland, nuvarande år 2007 Gdansk nordväst om Warszawa i Polen; BG Ask-kommentar: B.A. måste väl vara Bengt Anderberg, född 17 april 1920)

När den torra årstiden i södern börjar, kan man se hur alla fåglarna stiger högt upp i luften. De vänder och snurrar runt, störtar upp och faller ner, stiger upp igen, jagar varandra, outtröttliga och ivriga. Varje morgon träffas de i luften, där de stryker fram i skaror, tumlar om och pladdrar i kapp. ... Det är vinden - vinden som bär dem, vinden som låter dem flyga, som blåser på dem, sätter dem i rörelse och slår ner dem. Vinden bor på toppen av ett mycket högt berg. Han bor i en grotta. Men han är inte ofta hemma, ty han måste alltid ut och fara. ... Sök vinden! Om man tror att han är på sanddynerna, gömmer han sig i bergsskrevan. Sök vinden! Han leker med en i varje fläkt som stryker förbi, varje krusning på vattnet, och han virvlar runt långt borta eller tätt bakom en. Du tror kanske det är en ödla som prasslar bland stenarna - men det är vinden. Du tror kanske det är en fisk som hoppar i vattenytan - men det är vinden. Ett väldigt moln kommer farande på himlen över dig - det är också vinden. Sök honom! Han är en trollkarl, son till månen och solen. ("Min Skattkammare V" s 173-175; citat Blaise Cendrars; fransk medborgare född år 1887 i La Chaux-de-Fonds nordväst om Bern i Schweiz)

Vinden talade stillsamt men ganska vass om att det nu var till ända med sommarens dagar. Under de blossande träden låg gyllene lass prasslande uttjänta löv från susande dagar. (Harry Martinson "Vagnen" s 72; Sommarens avsked)

Vinden blåser vart den vill - så är det med var och en som är född av ande. ... Som vind -. I den, med den, av den. Av den -även som segel, så lätt och starkt att, om än tyngt till jorden, det samlar all vindens kraft utan att hämma dess lopp. ... Som vind. Som ljus. Blott detta - på dessa vidder, dessa höjder. (Dag Hammarskjöld "Vägmärken" s 102; 1956)

Vi har aldrig dragit upp några stora strategiska planer före matcherna. Det får man göra medan matchen pågår. Allt beror på hur den andra killen boxar. Han kanske inte alls boxas på det sätt du har räknat med, och det kan förstöra mycket för dig om du då låst fast dig i en viss plan. (Rocky Marciano "Så känns det att boxas" s 77; "Rocky Marciano, tungviktsmästarnas mästare - han som lämnade ringen utan att någonsin ha gått ur den som förlorare"; författaren född som Rocco Francis Marchegiano år 1923 i Brockton söder om Boston i nordöstra USA)

(Sverige: Småland, Västkusten) Det råder utan tvivel en nära frändskap mellan gammalläsarna i Småland och schartauanerna på västkusten. Dock märkas vissa olikheter. I den västsvenska fromhetstypen är kärvheten och förståndsmässigheten mera framträdande. När frågan är om lära och liv, lägges nog mången gång tonvikten på den förra. (Den svenske prästen och väckelsepredikanten Henric) Schartau är för många icke blott den store utan så gott som den ende läromästaren. I den småländska gammelkyrkligheten förmärkes mer innerlighet och omedelbarhet. Man känner starkare behovet av gemenskap. Ävenså lägger man mera tonvikt på livet. Dock äro de stora huvuddragen gemensamma för båda fromhetsriktningarna. (Josef Gustafsson "Gammalläsarna i Småland (II)" s 284)


ca 1950 - ca 1935

Ni förstår, det är dessa oerhörda andliga värden och andliga krafter, som varit verksamma i denna (pingst)väckelse. Här har funnits en underbar samling bröder och systrar, som det verkligen gått hål på - som verkligen varit knäckta. Men det går alltid så ohyggligt lätt att glida bort från detta omedelbara intensiva liv inför Guds ansikte. I min ungdom fanns en fransk skald, om vilken någon kritiker sagt, att han framför andra hade omedelbarhetens gåva. Jag skulle kunna säga, att Guds nådegåva till pingstväckelsen har varit omedelbarhetens gåva. ... Älskade, det finns ingen rutin och teknik, som kan ersätta den Helige Ande. (Sven Lidman "Resan till domen" s 205,210; Kölingaredsveckan juni 1947)

Blekröd lyser horisontens tunna bård, där solen mötte havet och drunknade. Molnens halmhattar har drivit bort men månen sitter ännu nerkrupen bakom berget. Mild faller skymningen: Daggen kommer med våta fötter fram ur skogen, och den blinda snigeln frågar gräset efter vägen. ... Den som står vid brunnen kan vara jag, kan vara du och alla. Redlöst törs vi av vår vilja, tvingas vi till angrepp eller trots, där vi kunde prisge oss likt vinden som ur sitt kloster varje morgon renare möter tingen. ... Upprätta, språngberedda, överskyggande med spända senor, rädda för vindens klosterregel, rädda för säckpipans snara, rädda för mörkrets grundvatten. ... Den som tvekar blir länge stående. Vill ett, gör ett annat, återvänder. Och den jag ser vid brunnen kan vara jag, kan vara du och alla. (Werner Aspenström "Skriket och tystnaden" s 12-13; Frestelsens nocturne)

Om vi vore lyckliga med dig, Herre, då kunde vi inte stå emot det behov att dansa som gripit världen. Vi skulle lära oss gissa, vilken dans du väntade av oss, och anpassa våra steg efter hur du för. ... För att vara en god dansör får man inte veta vart det bär, man måste bara följa, lätt på foten, glad och framförallt inte styv, man får inte be om nån förklaring, varför du vill att vi ska dansa dessa steg. Det måste ju inte alltid obetingat gå framåt, utan man måste också kunna göra sidosteg, vända sig i cirklar, stanna upp och glida i stället för att gå; och dansstegen vore utan mening om inte musiken gjorde harmoni av dem. Men vi glömmer din Andes musik och gör vårt liv till en gymnastikövning. Vi glömmer att det dansas i dina armar, att din heliga vilja är full av oberäknelig fantasi, och att monotoni och långtråkighet bara existerar för de gamla panelhönorna på din kärleks muntra bal. Kom Herre! Och bjud upp oss! Vi är beredda att dansa med dig. ... Om många melodier går i moll, finner vi dem därför inte ledsamma. Låt oss leva vårt liv inte som ett schackparti, där allt är uträknat på förhand ... utan som en FEST utan slut, där du möter oss ständigt på nytt. (Dag Sandahl "Krogpostillan" s 14-15; Madeleine Delbrêl: Lydnadens bal; enligt Sandahl är dikten sannolikt skriven i början av 1940-talet); Madeleine Delbrêl född år 1904 i Mussidan öster om Bordeaux i västra Frankrike)

Klar förmiddag i oktober. Solen skiner en grupp gula björkar i ansiktet, de ler bländat, ruskar nästan omärkligt på huvudet. Blåsten går djupt i skogen. ... Där står en asp i skogen, ett högt, läckert träd i finaste växt - hör hur det spelar i vinden med sina levande blad, hur det talar klokt, hör hur det skrattar med hemlighetsfull glädje när vinden kommer och stryker det över nacken. Det står och rister sig av glädje i all sin höstlighet och björkarna, de ljusa kusinerna, skälver i lövverket och ler mot solen. Hela skogen ryser av stum lycka. Överallt, vart jag ser, dalar gula blad i uppsluppna snirklar och kaprioler mot jorden. ... Suset över mitt huvud är mer än vinden, det är evigheten. Hör, hur jag står och spelar i blåsten och dör. Runtomkring mig prasslar det innerligt i den nordiska, brokiga skogen, gran och björk, tallar, enbuskar om varandra. ... Hör det susa, upp och ner, fundersamt i skogen. Nu sjunker skogens suck, nu stiger den på nytt, långdraget, långt bortifrån, och lägger sig till ro i fjärran. ... Hör aspen tala! Hör hur det höga smäckra trädet sorlar i vinden, ett regnande och sående ljud från hela kronan. Se hur bladen vänder sig om och vinkar som små dödinghänder, innan de faller. Inget ljud är mig så kärt. ... Jag vet inget ljud så djupt som det. Det är fullt av min barndoms stora paus. Hemma ... stod några stycken dvärgaspar mellan rävgryten, med stammar som inte var mer än en aln höga och blad som enskillingar. ... När man lade sig på rygg mellan dem, kunde de i alla fall skugga huvudet och vyssja en med sitt egendomliga tal. Från de förkrymta asparna på Ulveholmen och till det höga, unga trädet här, som talar så kraftigt, går en enda lång ton ... men en annan gång ska man få veta vad aspen sa. (Johannes V. Jensen "Myter" s 91-93; I den nordiska skogen; författaren född år 1873 i Farsö sydväst om Aalborg i Danmark)

(Sverige: Stockholm) Utkommen på gatan (denna morgon) tänkte jag: Jag måste raka mig - jag är ju vidrigt skäggig. Jag har en rakstuga strax i närheten. Jag hinner nog i alla fall med den och den spårvagnen och är där och där vid den avtalade tiden. På rakstugan fanns inte en människa. Jag greps av otålighet. Jag hade ju bara en kvart på mig. Jag sprang runt i cirkel, in i butiken och ut igen. "Ja, jag får springa orakad. Nu är hela dagen misslyckad. Nu har jag spårat ur och kommit ur Guds vilja och far som ett löst spån. Den här dagen har börjat galet och kommer att sluta galet." Jag kom för sent till den rätta spårvagnen. Jag var alltså orakad och skulle ned i stan och gå på välrakade gator bland mycket välrakade människor. Jag springer nedför en gata, där jag skall besöka en person. Helt plötsligt ser jag i förbifarten en frisörsalong och tänker: "Jag springer in och rakar mig." Där fanns ingen kund före mig. Frisören bad mig sitta ned. Stolen var bra och mannen var bra; allt var behagligt. "Här är trevligt arrangerat", tänkte jag. Då han gjort i ordning sina rakdon, säger han: "Jag har haft mycket glädje av att läsa herr Lidmans 'Huset med de gamla fröknarna'. ... Den boken lever med varje kontur och detalj i mitt minne." På ett naturligt och enkelt sätt fingo vi språkas vid om frälsningen. ... Våra själar möttes, mättades och hugsvalades inför Guds ansikte. (Sven Lidman "Glädjebudbärare" s 154-155)


ca 1935 - ca 1925

Vind, vind, lyckliga vind, försommarvind, fågelungsvind, gungar i viken maskrosfjun, för till klipporna strå och dun, stoppar om naknaste fågelbo, lägger sig varje kväll till ro. Vind, vind, lyckliga vind. (Ebba Lindqvist "Liv" s 61; Vind, vind, lyckliga vind)

(Esping) hade ett barns lättrörda själ, en sådan, som vändes ut och in av första vindil som en vek paraply av by i blåsväder. (Fritiof Nilsson Piraten "Bock i örtagård" s 43; Första söndagen)

"De gamla segelbåtarna låg i alla fall bättre i vattnet (än motorbåtarna)", sade (Gotfred klockare). "Ja, men så kunde de i gengäld hissa segel bara när det blåste . . . och när vinden låg åt rätt håll", anmärkte Kristoffer. . . . "Låt oss vända om och hämta flundrebackan", föreslog Kristoffer. "Jag har den liggande färdig, och om en knapp halvtimme ändrar sig strömmen, så det skulle passa utmärkt att ge sig av nu." . . . Augusti månad hade mestadels varit varm och fuktig, än med disigt solsken, än med duggregn och dimma. Detta milda väder räckte några veckor in i september, men sedan gick vinden en natt över på nord och satte moln och dimmor i rörelse. Följande dag var både himmel och hav på färd mot söder, molnens skuggor seglade oavbrutet fram över det höstgulnande landet. . . . Nordanvinden kom de hemvändande fiskarbåtarna tillgodo. . . . "Se ut genom fönstret", (sade advokaten till Sylverius). " . . . se på middagssolen, som flödar över havet! Denna gyllene vind, som för dina lyckliga fartyg i hamn! . . . Det blåser på de senaste åren en lyckans och medgångens vind från norr över havet. Den för ett fint guldstoft med sig. Våra fattiga, svarta kuster glittrar smått av nedfallna guldkorn! . . . I min barndom blåste det en mera grå och kall vind", fortsatte han drömmande. "Endast på mig blåste det en gyllene bris. Jag, den fattige lärarsonen, fick riktigt en plats i solen; jag 'upptäcktes', och min stackars godtrogne far förmådde folk att satsa pengar på mig!" (William Heinesen "Gryningsvindar" s 132,155-156; Färöarna i början av 1930-talet; författaren född år 1900 i Torshamn på Färöarna)

En svensk filosofisk skriftställare skrev till mig i ett brev bl. a. följande: "Handen på hjärtat, hr Lidman, hur trivs ni egentligen bland pingstvännerna?" Jag kunde svara honom, att jag bland de s. k. pingstvännerna träffat mer än en broder och syster, vilkas skoremmar jag ej varit värdig att upplösa. Men jag borde kanske tillagt, att det avgörande och betydelsefulla, som man söker, finner och möter i en verkligt andlig väckelse, det är ej människorna i den, utan den hemlighetsfulla Guds Ande, vilken verkar i människorna och - trots människorna. ... I (pingstväckelsen) är en kraft verksam, som är större än både väckelsens anhängare och väckelsens angripare. ... Det är, mänskligt sett, inte mycket bevänt med de svenska pingstvännerna - det är inte mycket bevänt med de svenska pingstpredikanterna - men anden ... som driver dem, det är den Eviges Ande, om vilken Jesus vittnar hos Johannes: " ... Vinden blåser, vart den vill, och du hör dess sus, men du vet icke, varifrån den kommer eller vart den far; så är det med var och en som är född av Anden." (Sven Lidman "Pingstväckelsens gåta" s 3-4,13)

Herren Jesus säger icke, att det är Anden som liknar vinden. Så predikas det ofta. Utan han säger, att den som är född av Anden, han liknar vinden. Han följer högre lagar. Han lever ett övernaturligt liv. (Frank Mangs ”Mästarens väg” s 28; författaren född år 1897 i Närpes söder om Vasa i Finland)

Ändra en atoms läge, och hela universum ändras därefter, säger man. Jag tror det, vetenskapen har räknat ut det. Men jag ser det ju också och hör det. Här nås mitt öra av en ton, en knäppning på en fiolsträng. Ett finger rör sig femtio mil borta, såsom jag vet, ett helt lätt grepp, och i ett nu är tonvågen - transponerad från vågor av annan natur - här i radioluren, och ett spel fullt av mänsklig passion utvecklar sig. Passionen skola vi tills vidare bortse från, likaså från hörandet och tonen, och blott tänka på att rörelsen är där och att rymden är full av alla de melodier som i detta ögonblick avspelas världen runt och av varje litet ord som sägs. Det finns icke ett plågans skrik, icke en nödens suck som icke genom förmedlingar kan nå min trumhinna. Rörelsen är där, och ha vi blott upptagningsapparaten, så kunna vi avlyssna ett helt universum i toner. Det var den gemenskapen, atomernas lagsystem, (den grekiske filosofen) Demokritos värld. (Hans Larsson "Atomernas, idéernas, själarnas gemenskap" s 7; sept 1928; Demokritos född cirka 460 f.Kr. i Abdera öster om Thessaloniki i nordöstra Grekland)

När jag skulle fara hem igen, hade jag först tänkt gå bort och köpa ett bokverk till julen, men kommen ut på gatan, där affären låg, kom jag plötsligt ihåg: plånboken var ju tom. Det blev i stället att fara hem med en tidigare buss, än jag själv beräknat. ... Jag bad Gud visa mig på vilken plats jag skulle sitta. ... Det blev bredvid en svartklädd femtioårig kvinna. ... Plötsligt pekade kvinnan framför mig på den stora unicabox, som hon hade i knäet. Hennes ögon fylldes av tårar, och det ryckte krampaktigt kring munnen: "Vet herrn, vad jag har här? ... Det är för att hämta min dotters kläder - jag skall fara ut till Mörby och hämta dem - hon dog där i förrgår - mitt enda barn." ... I den nästan fullsatta bussen talade hon om hela sitt liv. ... Jag fick tala om den fullkomliga frälsningen i Jesus Kristus ... om den kärlek, som aldrig tröttnar. ... Och den sörjande fick frid ... den syndatrötta mötte syndaborttagaren. ... (Hon sade:) "Vet herrn, när herrn stod på trappsteget och skulle gå in i bussen, sade någonting inne i mitt hjärta: den där mannen skall du få tröst av - du kan tala med honom. Och det var sanning, herrn." ... (Gud) viskade i det förtvivlade och frälsningssökande modershjärtat, vad ej jag visste: att han hade beställt mig för ett sitt ärende till just den bussen. (Sven Lidman "Förgängelsens trälar och frihetens söner" s 208-212)

De tre socialdemokratiska regeringsexperimenten under 1920-talet hade givit för partiet ganska nedslående resultat. Trots att det i regeringsställning fört en ytterst moderat politik och noga undvikit att aktualisera mera principiella och samhällsingripande punkter i sitt program, hade det oupphörligt ställts inför en samlad borgerlig front i riksdagen. De försök att återupptaga vänstersamverkan och tillsammans med de frisinnade fortsätta det sociala reformarbetet, i första hand en omläggning av arbetspolitiken, misslyckades. Då de två borgerliga vänsterpartierna, frisinnade och liberaler, utgjorde så att säga tungan på vågskålen, flankerade av de stora partierna högern och socialdemokratien, strävade de efter att föra en centerpolitik, givande respektive sökande sitt stöd åt än det ena, än åt det andra hållet, vilket de använde sig av i regeringsställning. (Tage Lindbom "Svensk socialdemokrati och fackföreningsrörelse under det tjugonde århundradet" s 23-24)


ca 1925 - ca 1900

(Richard Stenberg) stirrade framför sig med ett trött leende (och sade till Nanna Rosén): "Det finns en vers av Shakespeare, som jag utlägger just så: 'To be imprisoned in the viewless winds and blown with restless violence round about the pendent world.' Att våra fånge under de mållösa vindarna och med rastlös våldsamhet virvlas runt den svävande jorden - det är världsmänniskornas och de fördömdas liv: att virvlas runt något som själv virvlar runt - den mållösa rastlösheten - den eviga virvelns trälar. Och ur den virveln frälser endast Korset." ... "Vet du", (sade Nanna), "jag ser också en bild, när jag tänker på dig. Det är en stor kraftig man i en roddbåt, och han ror med brinnande iver, blossande kinder och svettig panna - men han kommer rakt ingen vart - river bara upp skum och vatten. Han har glömt att lossa förtöjningen i aktern, som håller båten vid kajen. Glöm dig själv, Richard: Kapa förtöjningarna ... ut på djupet." (Sven Lidman "Såsom genom eld" s 81-83; William Shakespeare född år 1564 i Stratford-upon-Avon sydost om Birmingham i mellersta England)

Ett sammanställande av teorierna om det undermedvetna med den nya konstitutionspsykologin framstod som ett grundskott i demokratins människouppfattning. Freud, Kretschmer och (Henrik) Sjöbring blev bundsförvanter i kritiken av demokratin. Människan var inte alls den målmedvetna förnuftsvarelse, som demokrati och liberalism förutsätter, och som även smittat av sig på marxismen. Människan var ofta ett rö för det undermedvetnas gåtfulla spel med känslor och impulser. (Per Engdahl "Fribytare i folkhemmet" s 191-192)

Jag har varit som ett blad som farit över hårda vägars smuts och damm: hösten tog mig, stormen bar mig ständigt hjälplöst fram. ... Men i vinden var jag likväl blad av trädet, dröm av skogen, själ av jordens själ: hennes drömmar var jag trogen och i mullen slumrar jag som del av det höga och det ljusa, av de vindar, vilka brusa i mitt hemträds kronor än. (Sven Lidman "Elden och altaret" s 92)

"Påfven talar ett ord", sade (den katolske prästen), "och vi lyda alla." Ja, så skall det låta ur hvarje rättrogen katoliks mun. Det är alltid intressant att samtala med personer, som det är besked med, äfven om deras åskådningssätt är motsatt mitt eget. Och det både på det kyrkliga och det politiska området. - En reel katolsk präst och en af öfvertygelse stockkonservativ eller radikal politiker är i mina ögon ofantligt mer aktning värd än en hel bundt af sådana, som ha till högsta mål att hålla sig uppe i vinden, och som därför aldrig äro "oberäkneliga" utan alltid "pålitligt" följa vinden, sådan den blåser nere vid hamnen. (P. Waldenström "Bref ombord på Umbria ute på Atlanten"; brefvet daterat 1905-08-26; Jönköpings-Posten 1905-09-14)

(Sigfrids) fostermor såg med oro, att han tog allting lätt och ofta kastade om från den ena ytterligheten till den andra, ehuru han ofta försäkrade, att han var den store mästarens lärjunge och var sin barndoms öfvertygelse trogen. Men denna ombytlighet i sinnet, denna obeständighet i åsikter och åskådning kunde ej annat än oroa henne. ... Men öppen och ärlig det var Sigfrid. ... (Men) ena dagen borde han bli läkare, den andra var han klippt och skuren till jurist och den tredje kände han sin kallelse fastslagen att blifva universitetslärare. ... "Du får lof att ha karaktär på dig, Sigfrid!" (sade hans fostersyster). "En pojke utan karaktär är lik en väderflöjel, som följer med hvart vinden blåser." (Betty Janson "Dyrköpt lycka" s 197-198; författaren född år 1836 i Bräcketorp i Edsleskog väster om centralorten Åmål)

"Mitt samvete skulle bjuda mig att bli ond på dig, Elias Portolu", sade (zio Martinu) efter ett ögonblick. "Det är som din far säger, du är inte en karl, du är ett halmstrå, ett rör, som böjer sig för första vindstöt. . . . Örnar måste vi vara, inte trastar, Elias, din far har rätt." (Grazia Deledda "Elias Portolu" s 159; författarinnan född år 1871 i Nuoro söder om Olbia på Sardinien i Italien)


ca 1900 - ca 1875

(Biskopinnan) läste med sin klara rofyllda stämma sin vanliga aftonbön: "Ack Herre, alla hjärtans rannsakare, som prövar hjärtan och njurar. Du vet huru obeständiga mänskliga hjärtan och sinnen äro, mycket ostadigare än vatten som röres av vinden. Ack, förläna mig andakt, att jag icke må föras hit och dit av mångahanda tankar. Ack, Du kan hålla mitt hjärtas skepp stilla, fästa det och styra det mycket bättre än jag själv. " ... "Jag är ett skört gräs", (sade Eurydike i sin bön), "varje vind böjer mig. Men min ande är bunden för evigt vid Hans kärleks klippa - jag är Hans ödmjuka slavinna, och Hans ljuva bojor skall jag aldrig bryta - aldrig kunna bryta." ... Eurydike hade redan lyftats av vinddragen ute från vidderna och djupen och låg på knä vid bädden. (Sven Lidman "Huset med de gamla fröknarna" s 170,193-194)

"Ni har väl läst Jesu samtal med Nikodemus?" (sade Elisa till doktor Hegel). "Det har jag. 'Vinden blåser vart den vill, och du hör dess röst, men du vet icke, varifrån den kommer och vart den far.' Det tycks mig vara ett sant ord." "Så är det med var och en som är född av Anden", fyllde Elisa i. "Månntro de av Anden födda alltid själva vet, varifrån de kommer eller vart de far? De förefaller bra nog vettvilla ibland." "Lever de ett verkligt Andens liv, så vet de det nog", svarade Elisa. "De kommer ifrån Gud och går till Gud." Han stannade. "Hur kan ni vara så viss på det?" frågade han. "Hur vet ni, att Andens liv verkligen hinner fram till Gud och inte dör i döden? Ingen av de döda har uppstått för att säga oss det." "Jo, en har uppstått och sagt oss det", svarade Elisa, "Jesus Kristus. Och den som tror, får livet av honom och skall aldrig se döden." (Elisabeth Beskow "På Älghyttan" s 169)

Vinden han blåser, vinden han far, - och inte vet jag vart och inte vet jag var - i kjolarna han tar, i flätorna han drar, och hatten får man knappt på huvudet ha kvar. Vinden han surrar, hurrar omkring, och bäst är att själv man snurrar i ring, så gör det ingenting med vindens sväng och sving - så kom då go'vänner, kom och ta i ring! (Anna M. Roos "Blåsväder" s 44)

Hvad är människan utan Gud? Jo, att likna vid ett rö böjligt för vinden, som kastar det hit och dit; men Herrens kraft är mäktig i de svaga. ("Lilla Svenska Barntidningen" s 306; nr 39 den 27 september 1894; BG Ask-kommentar: Jämför med den människa som är född av vattnet och Anden.)

Så löpa (min fars) dagboksanteckningar dag efter dag. ... "Kom ihåg att bedja Gud om kraft och nåd att vandra framåt och ej vackla som ett rö." ... "Kom ihåg att det gäller varenda dag du lever, och att du varje afton nedskriver resultatet av din dag så att du slutligen kommer ifrån det vajande röets ståndpunkt och får fast mark under fötterna." ... Det finns ... ej en enda liten anteckning i dessa min fars almanacksdagböcker från åren 1881-84, som ej givit eko i mitt eget hjärta och i mitt eget öde. (Sven Lidman "Gossen i grottan" s 20-23)

En kvällstund ... satt (fru Lyhne) ensam i salongen och stirrade ut genom de öppna flygeldörrarna. ... Ovanom de oroliga trädtopparna jagade skyarna mörka på en rökröd himmel, tappade på flykten små skydun efter sig, små smala strimmor av upplösta moln, som solbranden mättade med vinröd glöd. Fru Lyhne satt och lyssnade till blåstens sus och ledsagade med helt små böjningar på huvudet vindstötarnas ojämna stigande och sjunkande, allt som de brusade fram och växte och dogo bort. Men hennes ögon voro långt borta, längre borta än skyarna de stirrade emot. Blek satt hon där i sin svarta änkedräkt, med ett uttryck av smärtsam oro kring de svagt färgade läpparna. (J.P. Jacobsen "Niels Lyhne" s 102-103; författaren född år 1847 i Thisted väster om Aalborg på Jylland i Danmark)

En eftermiddag mötte Schrader fröken Fasting. Hon gick hastigt upp och ned för en af de långa sandströdda gångarna och fläktade sig med en näsduk. Hon såg varm och upphetsad ut. "Är det inte konstigt, herr Schrader! . . . när jag går nedför är det östanvind, och när jag vänder om, är det västanvind, det kan då inte på samma gång blåsa två olika slags vindar!" . . . Hon gjorde en otålig grimas och gick med näsduken hängande i handen. En vindpust, antingen det nu var östan- eller västanvinden, slog upp den mörka slöjan öfver hatten, så att den stod ut i luften framför henne som röken framför en ångbåt som har medvind. (Jonas Lie "Adam Schrader" s 48-49; författaren född år 1833 i Hokksund väster om Drammen i Norge)

(Sverige: Blekinge) "Ni far som rö för vinden utan fäste", (sade Ola). "Du Sven Johan använde ju halva påskveckan te och ränna kring på alla synagogorna i stan! ... Nu i pingst ha du ju vatt i Ronneby och hört ett nytt ljus. Lever du te midsommar är du väl i Calmara sta eller i Stockholm." (Fabian Månsson "Rättfärdiggörelsen genom tron" s 150; 1870-talets Blekinge)


ca 1875 - ca 1850

Brand (till Einar): Jag hemlös var i eder flock. ... Einar: Din hembygd - ja, den är ju här? Brand: Igenom den min kosa bär. ... Ja, fjärran från mitt hem går den. Einar: Du är ju präst? Brand (småler): Ja, stiftskaplan. Som haren under tall och gran, jag har mitt hem än här, än där. (Henrik Ibsen "Brand" s 18; författaren född år 1828 i Skien sydväst om Drammen i Norge)

Lika litet som wi kunna twifla om naturundret, eftersom wi dagligen se och erfara det, lika litet böra wi twifla på andes- och nådesundret, som du kan erfara, så snart du med ödmjukt sinne ger akt på Christi ord, hwarmed Anden werkar. (P. Fjellstedt "Biblia" s 247)

(Sverige, USA) Danjel Andreasson var förvisad ur sitt fosterland, men icke ur Guds rike. Och här befann han sig i det nya land, som Herren utlovat åt honom. Han hörde buller från dörren – men den stod öppen och han behövde inte vara rädd för fridstörare: Här kom det ingen världslig överhet och avbröt deras sammankomster. Han kände ingen överhet här ännu. Vad han hörde från dörren var bara den svala sommarvinden som drog fram över markens gräs och örter därutanför. ... Det var Herrens egna ljud som Danjel Andreasson hörde – det var Guds fria vind, som blåste vart den ville över jorden i hans nya fosterland. (Vilhelm Moberg ”Nybyggarna” s 99-100; Gäster i eget hus)

(Sydvästra England: Plymouth; östra USA: Cape Cod/Provincetown Harbor sydost om Boston) Stora verk utföras i det tysta genom Kristi mäktiga kärlek, då själen i ödmjukhet frågar: Herre, vad vill du att jag skall göra? ... Guds största verk i nådens rike utföras, liksom naturens storverk, på ett stilla sätt och uppenbara sig först genom sina verkningar. De framträda liksom solen och kunna skådas i sitt eget ljus. Guds rike kommer ej så att det synes för ögonen. (Martin) Luther följde endast den Helige Andes ledning, när han utkämpade sina själsstrider. han gjorde endast, vad en inre maning bjöd honom att göra; och innan han själv märkte det, var han mitt inne i reformationen. På samma sätt var det också med pilgrimerna från Plymouth och med deras predikningar tre gånger om dagen ombord å Mayflower. Utan tanke på att grundlägga ett rike, lydde de blott andens maning och pliktens bud. Guds mäktiga verkan i människohjärtat är källan till all dess andliga kraft; och det är endast i den mån människan följer denna heliga krafts maning som hon är i stånd att utföra något betydande verk i Guds rike. (G.A. Gustafson "David Livingstone - Afrikas apostel" s 79; uppsats i början av 1850-talet av Livingstone om en missionärs uppoffringar; Martin Luther född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland; David Livingstone född år 1813 i Blantyre sydost om Glasgow i Skottland)


ca 1850 - ca 1800

Att likställa tro med anslutning till ett system, om än aldrig så riktigt och välgrundat, är att ersätta Gud med en avgud. (Sören) Kierkegaard menade att officiell dansk kristendom hade gjort det och likaså Hegel när han talar om Gud i den historiska processen. Men Gud är inte ett passivt objekt, som vi kan granska, han är ständigt verksam och nalkas oss inkognito i Jesus Kristus, som vi måste följa utan att riktigt veta vem han är eller vart han för oss. (James Innel Packer "Gud: Från kyrkofädernas dagar till vår tid" s 143; författaren född år 1926 i Gloucester nordost om Bristol i sydvästra England; Sören Kierkegaard född år 1813 i Köpenhamn i Danmark)

(Sören) Kierkegaard upplevde en kris och även en tid av moraliskt förfall. Men genom ångest och förtvivlan fann han vägen till tro. Han var och förblev individualist och lyckades därför aldrig riktigt bli fri från tvivel och ovisshet. Men denna faktor var för honom just det som gav tron dess prägel av äkthet. Tro måste alltid vara en upplevelse från stund till stund, det var han övertygad om. (Anthony C. Thiselton "Sören Kirkegaard" s 450; Anthony C. Thiselton född år 1937 i Woking sydväst om London i England; Sören Kierkegaard född år 1813 i Köpenhamn i Danmark)

(Sverige: Småland) Ellin viskade knappt hörbart och likasom blott för sig själv: Guds heliga ande är ljuv att förnimma, genom vem han talar: den människan är icke en torr halm, utan ett grönt gräs på ängen. Han kan ock bära blommor, om Gud så vill. Ty den människan är ett gott, mjukt och saftfullt gräs." ... (Medenberg) såg med själens öga in över sig själv, och yttrade hörbart: "jag - jag är blott en torr halm, som intet begriper! jag är icke ett grönt gräs med levande saft, och ej har jag blommor, ej blad." (Carl Jonas Love Almqvist "Tre fruar i Småland" s 201)

(Sverige, Danmark) På ena sidan är det glädjefullt att se sångens förkofran och utbildning hos ett beslägtadt folk som diktar i ett Nordiskt språk, liksom man gläder sig åt sina anförvandters framgång. Men på den andra är också jemförelsen förödmjukande för oss Svenskar, som hvarken i poetiskt omfång eller värde kunna jemföra oss med våra närmaste stamanförvandter, och endast ha en smula Lyrik att bjuda på. De stora poëtiska gåfvorna äro visserligen alltid Nådegåfvor. Anden ger dem när och så ofta eller sällan han vill, de äro följaktligen tillfälliga och kunna icke beräknas, äfvenså litet som lyckan eller himmelens öfriga skänker. Men det saknas ej heller hos oss goda, stundom stora anlag: men olyckan är den att det oftast stadnar vid anlaget, och de fleste utaf oss tröttna vid början af sin bana. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev VI 1830-1832" s 329; brev från Östrabo i Växjö den 31 december 1832 till Hans Christian Andersen, född år 1805 i Odense på Fyn i Danmark)

(Sverige: Stockholm, Strängnäs) Till Strängnäs (Stift) har Thyselius 114 (röster). . . . Man börjar frukta att Thyselius verkeligen får tjensten. Det blir då en väl icke oduglig, men opålitlig och skurkaktig Biskop mera. . . . . . . Jag fruktar jag blir nödsakad gå till Kronprinsen och säga honom att jag ej vill vara kamrat med en sådan vinglare som Thyselius. . . . . . . Thyselius utnämndes i går till Biskop i Strängnäs, tvertemot, som man säger, Statsrådets enhälliga och Kronprinsens enskilta protest. De voro alla för (Frans Michael) Franzén. Utnämningen har af flera skäl gjort en obehaglig sensation. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev V 1828-1829" s 23,25,34-35; brev från Stockholm den 19 och den 22 februari 1828 till Anna Tegnér samt den 14 mars 1828 till Samuel Elmgren)

Den förbannade Biskopssaken gör mig mera bekymmer än som alla Biskopsstolar i Sverge äro värda. Gif mig ett godt råd: förhållandet är i korthet följande. Hagberg skref mig till strax i början att han önskade sysslan, så framt jag ej spekulerade derpå. Jag svarade honom genast att jag ej ville ligga honom i vägen, så framt han kunde vinna förslaget, men att jag ej ville lemna mina anspråk för att bereda rum åt Hedrén eller Lindfors. Nu har jag många bekanta i Småland, men ingen menniska känner der Hagberg, och man tog således för gifvet att han ej komme i fråga. På denna grund engagerades en mängd menniskor för mig genom mina vänner och jag kan nu otvefvelaktigt få förslaget; men sedermera har Hagberg vunnit på sin sida Excell. Rosenblad, hans bror Generalen, Landshöfd. Mörner och en hop andra obetydliga personer, jag menar oetydliga i afseende på ett prestval. Nu kunna de ej sätta Hagberg på förslaget utan derigenom att jag söker att genom mina vänner öfvertala dem som vilja rösta på mig att i stället nämna Hagberg. Kan och bör jag detta? Skall jag visa mig som en sådan väderhane, helst då jag nästan är öfvertygad att härigenom ej skaffa H. några röster men endast compromettera mig? Emedlertid är det detta som mina vänner, som äro synnerligen interesserade att jag skall vegetera härstädes, tillstyrka mig. Mig synes det orimligt; men jag önskar höra Frih(errinan)s tanka, ty Fruntimer ha i allmänhet en vida säkrare och lifligare känsla af det rätta än vi groftorganiserade karlar. I afseende på hvad jag anser äga en verkeligt moraliskt sida - Frih. vet att jag dertill ej räknar allt - är jag ömtålig och tål, liksom Palnatoke, ingen fläck på min sköld. Jag värderar mitt ord högre än alla Biskopsmössor, vore det äfven frågan om den i Toledo; men säg mig, är jag förbunden att exponera mig och anses för en vankelmodig narr för att infria ett villkorligt , när . . . villkoret ej inträffat? (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev II 1818-1823" s 414; brev från Lund den 4 december 1823 till Martina von Schwerin)

(Sverige: Falun) I Falun hade jag en långvarig confrontation med (Hans) Järta. Onekligen är han ett af våra allrabästa och ljusaste hufvuden; och hans Tidskrift Odalmannen, som han utger utan medarbetare, kommer visserligen att göra Epok i vår litteratur. . . . Men jag fruktar högeligen att J. antingen af ömtålighet vid den första polemiska motgång som möter honom, eller också endast af obeständighet ej länge fortsätter sitt företag. Ty obeständig och nyckfull fruktar jag mannen är äfven i högre grad än man vill eller bör tillåta Genier. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev II 1818-1823" s 380; brev från Lund den 16 september 1823 till Carl Gustaf von Brinkman)

(Sverige: Lund) Efter 10 års tjenstgöring som Professor, börjar jag först i år att räkna någon sädeslön, neml(ige)n 170 (Tunnor) utan förselrätt. Men efter mig finnas ännu 10 ordinarie Professorer, som icke ha en Kappa korn i lön, utan lefva, som Cameleonten, på väder och vind. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev II 1818-1823" s 197; brev den 9 september 1821 till Nils Henrik Sjöborg)

Der är flagga på mast, och den visar åt norr, och i norr är den älskade jord; jag vill följa de himmelska vindarnas gång, jag vill styra tillbaka mor Nord. (Esaias Tegnér "Vikingabalk")


ca 1800 och tiden dessförinnan

(Sverige: Jönköping, Stockholm) I (Göta) hovrätts (i Jönköping) bibliotek förvaras några av okända hävdatecknare för lång tid tillbaka sedan gjorda anteckningar om olika i hovrätten tjänstgörande personer. . . . Om överpresidenten (i Svea hovrätt 1787-1810 Carl Axel) Trolle Wachtmeister berättas, att i de tider, då Wachtmeister beklädde sagda post, rättskipningen befunnit sig i en vågdal. Rättvisans gudinna hade emellertid i honom en kraftig vapendragare. Han gjorde sig allmänt känd för raskhet och oväld, "även då de allerhögste ville missbruka Justitien att fördärva politiskt misshagliga personer". Bland annat ville man anordna en alldeles obefogad högmålsprocess mot Svenska Akademiens sekreterare Rosenstein (sekreterare 1786-1824), men försöket lär hava strandat på Wachtmeisters bestämda förklaring, att ingen vind än så stark kunde förmå hovrätten att böja åt det hållet. (Sigurd Wildte "Några anteckningar från 1600- och 1700-talets Göta hovrätt" s 21-22)

(Den svenske skalden Karl Mikael Bellman) älskar att måla förändringarna och väderskiftena. Ofta talar han om storm och blåst, men mest råder, som (litteraturhistorikern Oscar) Levertin framhållit, "den luftens lätta dallring och röresle, som Bellman uttrycker med sin älsklingsterm 'Vinden spelar'. - 'Dörrarna öppnas av vädren med våda', heter det. Giver någonting bättre svensk sommar än detta dörrarnas plötsliga öppnande för ett doftande vinddrag? Men det är icke bara dörrarna, det är också våra hjärtan, som så oförmärkt och oförklarligt öppnas för den uppsvenska naturens spel av ljus och toner." (Carl Grimberg "Svenska folkets underbara öden - 1772-1809" s 181; Det låg ett skimmer över Gustavs dagar)

Om de goda kristna, dem som (den heliga) Birgitta kallar "Guds vänner", heter det en gång: "De är snabba och ivriga till att söka det gudomliga, ja som den rörliga luften; de längtar efter Gud som bruden efter den älskades armar. De är raska och starka som hjortar till att löpa förbi världens njutningar, samvetsgranna som myror i sina göromål och vaksamma som väktare." (Sven Stolpe "Birgitta i Rom" s 143-144; Människokännaren Birgitta)

Tiggarmunkarne höllo (i 13:de årh.) sina predikningar före eller efter den sedvanliga gudstjänsten, ofta utanför kyrkan, när denna var för liten att rymma deras många åhörare. ... När det skulle predikas utanför kyrkan, restes en talarestol, och, innan mendikanten tog till orda, lät han ofta en fjäder, som var fästad vid en fin tråd, gå upp i luften för att se vindriktningen, ty det var viktigt att icke tala emot vinden, när stora massor skulle höra. (Fredrik Nielsen "Kyrkohistoria - Den gamla kyrkan och medeltiden" s 901; författaren född år 1846 i Aalborg, Danmark)

(Sverige, Finland, Kyrialand/Karelen, Estland, Kurland i västra Lettland) Erik Emundsson (849?-882?) var en stor krigsman och drog alla somrar ut i härnader till Finland, till Kyrialand, till Estland och Kurland; dessa alla länder gjorde han skattskyldiga under Sverige. ... Honom tror man äfven vara densamma Erik, som i våra gamla chrönikor kallas Erik Väderhatt, emedan han med väder och vind hade en sådan lycka, att hvarthän han väftade med sin hatt, dit blåste äfven vinden. Till minne deraf har på en ö i Mälaren, nära intill Drottningholm, en hatt af jernbleck varit på en hög bergsklippa uppsatt, och herregården, som ligger på samma ö invid denna klippa, har derifrån sitt namn af Kongshatt. (A.M. Strinnholm "Svenska folkets historia från äldsta till närwarande tider - Första bandet" s 296)

(Norden) Vinden var något av det starkaste och mest påtagliga naturfenomen som nordborna kunde föreställa sig. Till skillnad från de andra naturkrafterna var vindens vägar outgrundliga och gudamakterna hade inte lyckats tämja dem. (Lars Magnar Enoksen ”Fornnordisk mytologi enligt Eddans lärdomsdikter” s 96)


Att avrunda med:

Du går i nya kläder över parken. Nyss brann en vindfläkt vid din fot. Nu silar genom flor en saft att dricka. Sådan är hösten. En vattenande skulle du vara att släcka vår törst. Din trädgård växer vild av ensamhet. Hur stolt kan inte trädet stå med klippta vingar! (Bo Setterlind ”Kärlekens lov” s 24; Den övergivna trädgården)


Sångarna:

Du sänder luft och vind och sky för varje dag du låter gry. Halleluja! Dig ske ära! Allt skapat har du i din makt. På minsta skiftning ger du akt. Lov och ära ske dig, Herre! Halleluja, halleluja, halleluja! (Franciskus av Assisi/J-E Löfkvist: Psalmer och Sånger 353:2)

I universums tystnad finns ett liv som i vår kropp förnims, och rörelser i denna rymd, de vidgar ut ett kosmiskt rum. (Engelsk förf.-LÅ Lundberg: Psalmer och Sånger 356:5)

Jag ser hans spår, hvarhelst en kraft sig röjer, En blomma doftar och ett ax sig böjer; Uti den suck jag drar, den luft jag andas, Hans kärlek blandas. ... Jag hör hans röst, der sommarvinden susar, Der lunden sjunger och der floden brusar; Jag hör den ljufvast i mitt hjerta tala Och mig hugsvala. (JO Wallin: Psalm 481:2-3; jfr Psalmer och Sånger 305:2-3)

En vänlig grönskas rika dräkt Har smyckat dal och ängar. Nu smeker vindens ljumma fläkt De fagra örtesängar, Och solens ljus Och lundens sus Och vågens sorl bland viden Förkunna sommartiden. (CD af Wirsén: Den Svenska Psalmboken 1937 nr 476:1; jfr Psalmer och Sånger 201:1)

Vinden ser vi inte, Men dess röst vi hör Viska eller brusa Som en mäktig kör. ... Anden ser vi inte, Men vi hör hans röst Tala till vårt hjärta, Mana och ge tröst. ... Vinden ser vi inte, Men vi ser dess spår. Vågen rörs och gräset Böjs där vinden går. (A Frostenson: Psalm och Sång 1966 nr 131:1-3; jfr Psalmer och Sånger 54:1-3)


Egna kommentarer och funderingar:

Som strået följer vinden än hit och än dit, så följer den uppifrån födda människan Anden. I ett återställelseperspektiv kan man läsa Joh 3:8 i ljuset av Salomos Vishet 4:4. Den vind som en gång fick den ogudaktige att röra sig påverkar nu i stället den som är avlad av Anden.


Paulus sade till de troende i Rom: "Så många som leds (med) en Guds ande, ’de här’/dessa är Guds söner." (Rom 8:14)


Grekiska ord:

pneô (blåsa) (i NT + exempel i Apokryferna) Jeremias brev v 60; Luk 12:55; Joh 3:8 – 2 Mack 9:7; Syr 43:16,20; Matt 7:25; Joh 6:18; Apg 27:40; Upp 7:1.

(h)ypagô (dra tillbaka/dra sig tillbaka) (i NT) Mark 6:31; Luk 10:3; Joh 3:8 – Matt 4:10; 5:24,41; 8:4,13,32; 9:6; 13:44; 16:23; 18:15; 19:21; 20:4,7,14; 21:28; 26:18,24; 27:65; 28:10; Mark 1:44; 2:9(P88,א,*א),11; 5:19,34; 6:33,38; 7:29; 8:33; 10:21,52; 11:2,44; 14:13,21; 16:7; Luk 8:42; 12:58; 17:14; 19:30; Joh 4:16; 6:21,67; 7:3,33; 8:14,21-22; 9:7,11; 11:8,31; 12:11,35; 13:3,33,36; 14:4-5,28; 15:16; 16:5,10,17; 18:8; 21:3; Jak 2:16; 1 Joh 2:11; Upp 10:8; 13:10; 14:4; 16:1; 17:8,11.


Ytterligare studier: Ps 135:7; Pred 1:16; Hes 37:9-10; Salomos Vishet 5:11-12; Luk 7:24; 9:58; Joh 6:45; 14:17; 16:13; Apg 8:39; 1 Kor 2:11; 2 Petr 1:21; Upp 7:13-14; 11:1.

F. Peter Cotterell "The Nicodemus Conversation: A Fresh Appraisal"; Expository Times 96 (1985): 237-242.


(Ursprunglig version 2007-12-01; reviderad version 2009-02-02; 2010-08-18; 2013-09-03; avslutande version 2017-10-02; slutlig version 2018-05-05)

Tillbaka till Start

3:9-12 Nikodemos svarade Honom och talade till Honom: "Hur förmår de här tingen att bli/ske?" Jesus svarade och talade till honom: "Är du Israels lärare och inte har kunskap om de här tingen? Amen, amen säger Jag dig att/: ’Vi samtalar om vad vi vet och är vittnen om vad vi har skådat (och skådar), och ni tar/godtar inte vårt vittnesmål.’ Om Jag har talat de jordiska tingen till er och ni inte tror, hur skall ni tro om Jag – alltefter omständigheterna – må tala de himmelska tingen till er?"

Ord för ord: 3:9 (9 ord i den grekiska texten): svarade Nikodemos och talade (till)-honom: hur förmår de-här-(tingen) bli? 3:10 (15 ord i den grekiska texten): svarade Jesus och talade (till)-honom: du är '-n lärare'/läraren '-ens Israels'/Israels och de-här-(tingen) inte har-(du)-kunskap-om? 3:11 (18 ord i den grekiska texten): amen amen säger-(jag) dig att '(det)-som'/vad (vi)-'vet-(och-har-vetat)'/vet samtalar-(vi)-(om) och '(det)-som'/vad (vi)-har-skådat-(och-skådar) är-(vi)-vittnen-(om), och '-et vittnesmål'/vittnesmålet vårt inte tar-(ni). 3:12 (15 ord i den grekiska texten): om de 'på-jord'/jordiska-(tingen) talade-(jag) (till)-er och inte (ni)-tror, hur om-alltefter-omständigherna (jag)-må-tala (till)-er de 'på-himmel'/himmelska-(tingen) skall-(ni)-tro?


1883: Nikodemus svarade och sade till honom: Huru kan detta ske? Jesus svarade och sade till honom: Är du Israels lärare och vet icke detta? Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Vi tala hvad vi veta, och hvad vi hafva sett, det vittna vi, och vårt vittnesbörd antagen I icke. Tron I icke, när jag har talat till eder om jordiska ting, huru skolen I då tro, om jag talar till eder om himmelska ting?

1541(1703): Nicodemus swarade och sade till honom: Äst du mästare i Israel, och wetst icke detta? Sannerliga, sannerliga säger jag dig: Wi tale det wi wete, och det wi hafwe sett, det wittne wi; och wart wittnesbörd anammen I icke. Tron I icke, när jag säger eder om jordisk ting; huru skolen I då tro, om jag säger eder om himmelsk ting?

LT 1974: ”Vad menar du?” frågade Nikodemus. Jesus svarade: ”Du är en ansedd judisk lärare, och ändå förstår du inte dessa saker. Jag talar om för dig vad jag vet och har sett – och ändå tror du mig inte. Men om du inte ens kan tro mig, när jag berättar för dig om sådana saker som händer bland människorna här, hur ska du då kunna tro när jag talar om vad som händer i himlen?”


Den Förra Uppenbarelsen (preliminär översättning):

(Herren sade till Israel:) “Hedra din fader och modern, för att det må bli/ske dig väl, och för att du må bli långlivad uppå jorden/landet, den/det goda, som Herren, din Gud, ger dig.” (2 Mos 20:12, Grekiska GT)

(Mose sade till Israel:) ”Det här budet som jag i dag ålägger dig är inte av överdrivet omfång, inte heller (är det) långt bort från dig. Det är inte upp i himlen (så att du måste) säga: ’Vem skall stiga upp in i himlen för oss och ta det till oss? Och då vi har hört det, skall vi göra det.’” (5 Mos 30:11-12, Grekiska GT)

(Herren sade till Job:) "Har du inblick i 'himmels solstånd'/himmelsolstånd?" (Job 38:33, Grekiska GT)

(David sade: ”Gud anbefaller) det himmelska (till att vara) kungar uppå (jorden).” (Ps 68:14a eller 68:15a, Grekiska GT)

(Salomo sade:) "Vi gör oss knappast en bild av tingen uppå jord, och i sällskap med vedermöda finner vi tingen i händer/närheten. Men vem har spejat/’fått syn på’ tingen i himlar?" (Salomos Vishet 9:16)


Den Senare Uppenbarelsen:

Åtskilt från en liknelse samtalade Jesus (hela tiden) inte (med folket), men enligt/angående det egna löste/förklarade Han (hela tiden) alla ting för de egna lärjungarna. (Mark 4:34)

(Jesus sade till de sjuttio:) ”Den som hör er, hör Mig.” (Luk 10:16a)

(Jesus sade till Sina lärjungar:) "Då Människans Son har kommit, skall Han följaktligen finna tron uppå jorden?" (Luk 18:8b)

(Jesus sade till prästledarna och de skriftlärda:) "Om Jag – alltefter omständigheterna – må tala till er (att Jag är kristusen/'den smorde'), må ni inte/förvisso ej tro.” (Luk 22:67b)


Aposteln, den åttonde och en av de sju:

Det blev en människa, som hade skickats (och var skickad) bort från sidan av Gud. Ett namn åt honom var (hela tiden) (א*) Johannes. Den här kom ‘in i’/’med syfte på’ ett vittnesmål, för att han måtte vara vittne med anledning av ljuset, för att alla måtte tro genom honom. Inte var den där (hela tiden) ljuset, emellertid/men (han blev) för att han måtte vara vittne med anledning av ljuset. (Joh 1:6-8)


Exegeter, evangelister med flera:


Att börja med:

Nikodemos borde som företrädare för Guds folk mer än alla andra ha förstått innebörden av Anden och födelse från ovan, eftersom hans egen auktoritativa bok, Gamla Testamentet, själv vittnar om dessa ämnen. (C.K. Barrett "The Gospel according to St John" s 211; författaren född år 1917 i Salford väster om Manchester i England, 1958-1982 professor i "Divinity" vid universitetet i Durham i England)

(Polen: Warszawa) I köket började mor läxa upp mig. ... "I stället för att studera läser du dumma berättelseböcker om saker som aldrig funnits och aldrig kommer att finnas." Sedan berättade hon något som hon hade läst i en tidning. En professor hade en hustru som aldrig hade middagen färdig i tid, så att han fick sitta och vänta varenda dag. Plötsligt slog det honom att han kunde utnyttja tiden, och han började skriva en bok. Efter ett par år gav han ut den bok som han i dess helhet hade författat under den tid han suttit och väntat på middagen. Kan en forskare visa en sådan flit i fråga om världslig kunskap - som inte medför några himmelska belöningar -, hur mycket mer värd är då inte en sådan möda vid studiet av Toran? Man kunde bli lärd på samma gång som man meriterade sig för livet efter detta. (Isaac Bashevis Singer "På vår gata" s 70; Försäljaren; författaren född år 1902 i Leoncin nordväst om Warszawa i Polen)

Socialisterna, som mest utvärtes äro hedningar, äro dock besjälade av kristendomens anda: rättvisa och medlidande, rättvisa mot dem som arbeta mest och tyngst utan blommor och lagrar, och få minst betalt och minsta aktningen. Skall man bjuda dessa bara resignation, under det man själv håller till godo med livets goda? i stället för att ge ifrån sig, icke som allmosor utan som berättigad lön, då arbetaren är sin lön värd och ändå ett överskott i vederlag för den sociala aktning han förnekas. Dessa oumbärlige, som förrätta de lägre sysslor vi själva rata, och som vi icke kunna utföra, de ha bestämt rättigheter att pocka på och icke att begära som nåd, av oss. De äro hedningar därför att de äro förtvivlade; de ha upphört tro på en rättvis Gud, då de se huru de Övre dragit sig för det grova arbetet och leva på skensysslor med större lön och större anseende. . . . Den hederliga grova handen blir aldrig vit mer, förrän i döden. Detta livets dubbla ändamål, att både sträva för denna jordens existens, och för den andra verkliga, innesluter ett dilemma - ty det är ju en plikt att sträva till uppehälle och reserver (välstånd), men hos den kroppsarbetande upptages all tid av det jordiska, emedan han får för litet betalt; han blir med naturnödvändighet jordisk, jordbunden, och har icke tid, icke råd att tänka på det avlägsna kommande. (August Strindberg "'Allt tjänar.'" s 175-176; Svenska Morgonbladet 1911-10-18)

(Biskopen) kom ihåg prästen i Lesopolje, fader Simeon, saktmodig, fridsam och välvillig; han var liten och mager, men hans son, seminaristen, var enormt lång och talade med vred basröst; prästsonen hade en gång blivit förargad på kokerskan och skrikit åt henne: "Jegudiils åsna!", och fader Simeon sade inte ett ord, när han hörde detta och skämdes bara, eftersom han inte kunde komma ihåg, var i den heliga skrift en sådan åsna omtalas. (Anton Tjechov "Biskopen" s 188-189; författaren född år 1860 i Taganrog sydost om Donetsk vid Azovska sjön i södra Ryssland)

Det är en plikt att verka så, som om ett messianskt rike vore det möjliga målet för våra sträfvanden, äfven om vi skulle betvifla dess tillkommelse. Hvad polstjärnan var för de gamle sjöfarande, bör det riket vara för oss: vägvisaren för kursen, äfven om det i likhet med polstjärnan, hör och skall höra till de himmelska synerna, ej till de jordiska verkligheterna. (Viktor Rydberg "Pessimistiska hugskott af en optimist" s 148; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

I jordiska förhållanden vänja vi oss till sist att stå för oss själva, och även där vilja kunskaper, förstånd och karaktär icke alltid räcka till; i himmelska ting däremot bliva vi aldrig utlärda. Den högre känslan i oss, som ofta själv icke riktigt känner sig hemma, blir dessutom beträngd av så många yttre ting, att vår egen förmåga väl svårligen kan tillhandahålla allt, som skulle behövas till råd, tröst och hjälp. Men därtill finns nu också detta läkemedel förordnat för hela livet, och alltid väntar en insiktsfull, from man, som kan visa de vilsegångna till rätta och skänka de plågade lindring. (Johann Wolfgang von Goethe "Dikt och sanning II" s 38; författaren född år 1749 i Frankfurt am Main i Tyskland)

Salviati: De framsteg som vårt intellekt gör, långsamt och stegvis, görs med ljusets snabbhet av det gudomliga intellektet, vilket är detsamma som att säga att Han alltid har alla (tankeprocesser) till hands. Jag drar därför den slutsatsen att vårt förstånd, vad såväl sätt som mängd av förstådda ting beträffar, oändligt överträffas av de himmelska. Men därmed förödmjukar jag det inte så mycket att jag anser det som ett intet. Tvärtom, när jag tänker på alla de underbara ting människorna har förstått, forskat och verkat i, och i vilken omfattning, så vet och förstår jag till och med alltför väl att det mänskliga förnuftet är Guds skapelse och en av de mest förträffliga. (Galileo Galilei "Dialog om de två världssystemen" s 130,533; Filippo Salviati 1582-1614, florentisk adelsman som stod Galileo nära, medlem av den berömda Linco-akademin på Galileos rekommendation; Galileo Galilei född år 1564 i Pisa väster om Florens i Italien; Filippo Salviati född år 1582 i Florens i Italien)

Alla jordiska ting äro avbilder av himmelska, och alla himmelska äga sina urbilder i (den högsta, empyreiska) himlen. De jordiska tingen formades av en grövre materia, de himmelska av en finare, för (änglarnas) inverkan tillgängligare; urbilderna äro immateriella. ... Varje ting på jorden står således ej blott under inflytande av sin ängel, utan ock i växelverkan med planeterna, fixstjärnorna och urbilderna. Alltet är en cittra, vars strängar, anslagna vid ena ändan, dallra utefter hela sin längd. (Viktor Rydberg "Medeltidens magi" s 8-9; Medeltidens världsåskådning; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

Säg mig, vilket är bäst att samtala om, sådant som rör torget eller domstolarna eller boplatsen eller det som rör vad som är himlen och vad som skall ske efter vår bortgång härifrån? (Chrysostomos, The Nicene and Post-Nicene Fathers XIV:65-66; författaren född år 347 i Antiokia i norra Syrien)

En och samme Gud har gjort vissa ting tidsbestämda och andra eviga, några himmelska och andra jordiska. (Irenaeus, The Ante-Nicene Fathers Vol I, s 331; författaren född cirka år 130 i Smyrna i västra Turkiet)


Att fortsätta med:

ca 2000- ca 1850

(Sverige: Byske norr om centralorten Skellefteå) Hon hette Fru Eriksson och var från Byske. Till tron pingstvän, men ändå en av lutheranen pappas andliga förtrogna. De brukade på kvällarna, när kunderna gått, sitta vid sidan om tramporgeln och samtala om himmelska ting. Det lyste av nyfikna änglar kring dem. De två hade nära mellan heligt och profant. Till yrket var hon modist, det innebär att hon skapade damhattar, en av de förnäma konstarterna. ... Där var hundra stråhattar i utsökta nyanser: blå som gryningen, rosa som solnedgången, gräddgula som osten, kopparfärgade som månen, vita som riporna. De flesta var prydda med band, blommor och fjädrar i skilda färger. En del hattar var vida och stukade hit, andra dit. O skönhet! (Martin Lönnebo-Tomas Sjödin "Väder, vind och livets allvar" s 226-227; brev från Martin till Tomas pingsttid 2005)

Det Bästa: Finns det några fördelar med kändisskapet? Julianne Moore: Det är inte värt något. Det finns ingen personlig prestation i kändisskap. Man lär sig inget av det. ... Man måste vara medveten om skillnaden mellan underhållning och sådant som är värdefullt. Det Bästa: Det verkar som vi avgudar kändisskap. Vad säger det om vårt samhälle? Julianne Moore: Det är skrämmande, för enligt vad jag minns var det så romarriket föll. Vi dansar medan Rom står i lågor. (Nancy Collins "Möte med Julianne Moore - Det bästa av två världar" s 45; författaren född år 1959 i McGehee sydväst om Memphis i USA; Julianne Moore född år 1960 i Fayetteville öster om Charlotte i USA)

Marianne: "Jag tror på medmänsklighet. ... Om alla mänskor lärde sig att bry sig om varandra redan från barndomen, så skulle världen se annorlunda ut." ... ... Johan: "Ibland tror jag att du älskar mig på ditt bråkiga, känslosvallande sätt. Jag tror helt enkelt att du och jag älskar varandra. På ett jordiskt och ofullkomligt sätt." (Ingmar Bergman "Scener ur ett äktenskap" s 16,195)

Det generaliska allvaret får en lätt fläkt af leende - det allvarstyngda, men hulda leendet hos en man som sitter inne med hemligheterna om såväl de himmelska som de jordiska makternas rådslag. Generalen har nämligen äfven ett religiöst patos, ett drag af gammalmilitäriskt allvar: Vår gud är oss en väldig borg - Förfäras ej du lilla hop - Gud bevare konung och fädernesland. - En religiositet som hans ställning af Förste kammarherre hos drottningen ytterligare ökat. (Sven Lidman "Carl Silfverstååhls upplevelser" s 160)

Frälsaren säger icke blott ”en Israels lärare” utan han begagnar bestämd form: ”Israels lärare” eller ”läraren i Israel”. Detta innebär, att Nikodemus stått i stort anseende såsom lärare. Så mycket mer förunderligt var det, att han intet fattade af herrens tal. I gamla testamentet ordas ofta om nödvändigheten af hjertats och sinnets förnyelse, der framhålles ock, att det är Gud, som verkar denna förnyelse, och att vilkoret för densamma är, att menniskan i trons lydnad mottager hans ord. Sådant borde ju Nikodemus hafva vetat. (P. Waldenström ”Nya Testamentet” s 415)

(Sverige: Millesvik sydost om centralorten Säffle) Så anträdde jag min första resa i Stiftelsens tjänst den 23 juni 1870. ... På Värmlandsnäs ... samlades vi i sex av de sju kyrkorna. Särskilt dyrbart var det att i Millesvik få inbjuda syndare till Kristus med liknelsen om konungen, som gjorde bröllop åt sin son. Och huru ljuvligt att efteråt i prästgården få sitta med de åldriga makarna, prosten M. Frykholm och hans prostinna, och samtala om de himmelska tingen, särskilt barnaskapet hos Gud! (Karl Palmberg "Karl Palmberg - Strödda minnen från hans levnad" s 105-106; Palmbergs egna anteckningar)

Självklart tänkte Nikodemus liksom andra sorglösa, att den nya födelsen har skett i (vatten)dopet, varför ingen som blivit döpt behöver födas åter, hur många gånger han än skulle ha brutit dopförbundet. ... Nådetjuvarna är orubbliga i sin åsikt, att den nya födelsen har skett i dopet, och därför behöver en döpt hedning inte annat än tro, att han är pånyttfödd och förnya sitt dopförbund. (Lars Levi Laestadius ”Nya Evangeliepostillan” s 208,210 i predikan 1855 över Joh 3:11 och 3:1-7)

Almanackan är en ganska liten bok, och inte finns det så många Guds Ord där, men även dessa ord dömer de sorglösa, för där talar en naturlig läkare om kroppens och själens sjukdomar som orsakas av dryckenskap. Men en sorglös människa tror inte på vad de skickligaste läkarna vittnar, utan de säger: ”Läkarna är inga gudar. De förstår inte bättre än vi vad som är hälsosamt för kroppen.” Då uppfylls det som Frälsaren sade till judarna: ”Om ni inte tror, när jag talar till er om det jordiska, hur skulle ni tro om jag talade till er om det himmelska?” Den naturliga människan är så blind i andliga saker, att hon inte ser två fingrar framför sig. Men hon tror sig ändå se så långt, för fariséerna sade till Frälsaren: ”Är vi blinda?” Så säger alla fariséer, men också okunniga bönder, som är som nyfödda kalvar, vilka ids tvista med dem som erfarit mer både i världsliga och andliga ting. De har en sådan skolmästare i helvetet som ger dem ett sådant ljus, att den flytande djävulsskiten är hälsosam både för kropp och själ. Av den blir de kloka, glada och saliga. ... Då sådana män blir fattiga och till trasdjävlar här, säger de: ”Gud gjorde oss fattiga, vi har inte fått någon bättre lott av Gud.” På det här sättet blir Gud smädad och skändad av världens blinda hop. (Lars Levi Laestadius "Samlade predikningar I" s 521-522 i predikan 1853 i anslutning till Luk 18:31-43)


ca 1850 och tiden dessförinnan

(Sverige: Jönköping) De himmelska tingen, som (Viktor Rydberg), en liten ensam gosse, upplever i Kristine kyrka (i Jönköping) - det är så mycket, så underbart mycket. Han hör "rösten av Isais krönte son" - Jesus brukade han nog vanligtvis kalla honom - han ser palmer och skaror av saliga i himmelska högtidskläder och Salems gyllene tinnar, och han hör och ser "av lärkors mängd ett jublande tåg till salig ängd. Min längtan fick även ett vingepar och flög hon ock i lärkors flock mot Sion, som glänste i eter klar. (Folke Hyltén-Cavallius "På landshövdingens gräs och i Kristine kyrka" s 38; Viktor Rydberg född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

Du är af naturen hemmastadd i den poetiska verlden dit vi andra först måste svinga oss upp; det är ditt vanliga arbetsrum, och der tycker du icke att du behöfver kläda dig. På samma sätt är det äfven i Religionen: du är född på dess höjder, du vet icke hur man kan lefva längre ner. När du talar om det himmelska talar du blott din själs modersmål, vi andra yttra os vid sådana tillfällen endast i öfversättning. Men jag fruktar att icke alla förstå rätt ett sådant språk eller kunna fatta hvarifrån det kommer. Jag fruktar att de fleste åhörare behöfde litet mera rhetoriska retningsmedel, litet mera språkpoesie för att väckas och röras. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev III 1824-1825" s 340; brev från Lund den 13 november 1825 till Frans Michael Franzén)

Min äktenskapspligt mot (biskops)sysslan hvartill jag nu skall vigas, vill jag efter förmåga uppfylla, alldeles som hittills, och som jag hoppas, utan vedervilja. Att jag skulle börja himla mig derföre att man hänger mig ett kors på magen, hoppas jag ej hör till skyldigheterna. Jag tänker att Christendomen ligger i något helt annat. Åtminstone är hon alltför ömkelig om hon ej får visa sig utan livré, eller om det surmulna väsendet tillika är sjelfva Religionens väsende. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev III 1824-1825" s 84-85; brev från Lund den 24 april 1824 till Martina von Schwerin)

(Sverige: Köla nordväst om Arvika i Värmland) (Carl Jonas Love Almqvist) flyttar (år 1823) tillsammans med Jonas Waern och en annan natursvärmare ... till Värmland. Där köper han sig en bondstuga i Köla nära norska gränsen och gifter sig (1824) med en 25-årig lantflicka. ... De tre nybyggarna råkades då och då för att överlägga om "himmelska ting". (Carl Grimberg "Svenska folkets underbara öden 1809-1859" s 260; En vitter storhetstid)

Jag vet ingen ting armare hos menniskan än begreppet; och vettenskapen i sin nakna och egentliga betydelse har derföre alltid förekommit mig som en fattiganstalt som får sitt nödtorftiga uppehälle af den rikare, diktande förmågan. Denna är det väl också egentligen som gör oss till menniskor: hon söker ej himlen, ty hon har den redan, hon förklarar ej det högsta, ty hon ser det. Förnuftet sjelf, så vida det fattar de gudomliga tingen, är väl ingen ting annat än en del af denna förmåga. Att nu Metafysiken som lefver af hennes allmosor förhäfver sig öfver sin välgörerska, skryter öfver sin vishet och vill bestorma himlen - på kryckor, detta är också i sin ordning; ty svagheten är alltid fåfäng och högfärdig. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev II 1818-1823" s 166; brev från Lund den 21 januari 1821 till Erik Gustaf Geijer)

Isak var en typ för denna Födelse. Ty säg mig, Nikodemos, hur föddes han? Var det enligt naturens lag? Visst inte! (Chrysostomos, The Nicene and Post-Nicene Fathers XIV:92; författaren född år 347 i Antiokia i norra Syrien)


Egna kommentarer och funderingar:

Angående "amen, amen", se Joh 1:51a med Egna kommentarer och funderingar. Angående ”är vittnen ... vittnesmål”, se Joh 1:6-8.


Paulus sade: "(Du har getts namnet 'jude' ... och är övertygad om att du själv är) en uppfostrare av tanklösa, en lärare av/för småbarn, då du i lagen har formandet av kunskapen och sanningen. Så den/du som lär den andre, lär du inte dig själv?" (Rom 2:20-21a)

Paulus sade till de troende i Korint: "En människa med (enbart) själ tar inte emot Guds Andes ting, ty det är dårskap för henne, och hon förmår inte få kunskap, eftersom det undersöks andligt." (1 Kor 2:14)

Och livet gjordes synligt, och vi har skådat (och skådar) och vi är vittnen och kommer bort med ett budskap till er (om) det tidsålderslånga livet, ’vilket som än’/vilket (hela tiden) var i riktning mot Fadern och gjordes synligt för er. Vad vi har skådat (och skådar) och har hört (och hör) kommer vi bort med ett budskap och/också till er, för att och/också ni må ha gemenskap i sällskap med oss. Och men/vidare (har vi) vår gemenskap i sällskap med Fadern och i sällskap med Hans Son, Jesus Kristus. (1 Joh 1:2-3)


Grekiska ord:

epigeios (jordisk) Joh 3:12 – 1 Kor 15:40; 2 Kor 5:1; Fil 2:10; 3:19; Jak 3:15. (Jfr “epi tês gês” “uppå jorden” i 2 Mos 20:12; 5 Mos 5:16; Luk 18:8)

epouranios (himmelsk) (i NT) Joh 3:12 – 1 Kor 15:40,48-49; Ef 1:3,20; 2:6; 3:10; 6:12; Fil 2:10; 2 Tim 4:18; Hebr 3:1; 6:4; 8:5; 9:23; 11:16; 12:22. (In 3 Mack 6:28; 7.6 we have the word “epouranios” applied to God.)


Ytterligare studier: Luk 1:34; 2:46; 5:17; Joh 3:31-32; 5:19; 6:52,60; 7:16; 8:26,38,40,45; 9:30; 12:49; 14:24; 1 Joh 1:1; Upp 1:2,9; 2:6.

F. Peter Cotterell "The Nicodemus Conversation: A Fresh Appraisal"; Expository Times 96 (1985): 237-242.

Christo Saayman "The textual strategy in John 3:12-14: Preliminary observations."; Neotestamentica 29.1 (1995): 27-48.


(Ursprunglig version 2007-12-01; reviderad version 2009-02-02; 2010-08-20; 2013-09-06; avslutande version 2017-10-02; slutlig version 2018-05-05)

Tillbaka till Start

3:13 Och ingen har stigit (och stiger) upp in i himlen ’om ej’/utom Den som har stigit ned ut ur himlen, Människans Son.

Ord-för-ord (17 ord i den grekiska texten): och ingen har-stigit-(och-stiger) upp in-i himlen om ej den ut-ur '-en himmel'/himlen havande-stigit-ned, '-en son'/sonen '-ans människa'/människans.


1883: Och ingen har farit upp i himmeln utom den, som for ned från himmeln, Människosonen, som är i himmeln.

1541(1703): Och ingen far upp i himmelen, utan den som for neder af himmelen, menniskones Son, som är i himmelen.

LT 1974: ”För bara jag, Mannen från himlen, har kommit till jorden och ska återvända till himlen.”


Den Förra Uppenbarelsen (preliminär översättning):

Gud steg upp från (Israel) ut ur den plats var/där Han hade samtalat i sällskap med honom. (1 Mos 35:13, Grekiska GT)

(Herren sade till Mose:) ”Jag har stigit ned (för) att ta (Mitt folk) för Mig själv, ut ur egypternas hand och leda dem ut, ut ur ’den där jorden’/’det där landet’, och leda dem in i en/ett gott och ’mycket jord’/’stort land’.” (2 Mos 3:8a, Grekiska GT)

Och Herren steg ned emot berget Sinai, emot toppen av berget ... och Mose steg upp. (2 Mos 19:20, Grekiska GT)

(Herren sade:) "Moses ensam skall närma sig i riktning mot Herren, men (de äldste) skall inte närma sig. Men/och folket skall inte stiga upp tillsammans med, i sällskap med dem." (2 Mos 24:2, Grekiska GT)

(Herren är) Gud upp i himlen och ner uppå jorden. ... (5 Mos 4:39b, Grekiska GT)

(Herren) begravde (Mose) i Gai i Moabs jord/land, nära Fogors hus. Och ingen vet 'inte ingenting'/någonting om hans begravningsplats ända till den här dagen. (5 Mos 34:6, Grekiska GT)

(David sade till Herren:) “Du steg upp in i en höjd, då Du fört en fångenskap i fångenskap. Du tog gåvor i en människa, ty och/också de som icke lyder (skall) slå upp ett tält.” (Ps 68:18a eller 68:19a, Grekiska GT)

(Agur sade:) ”Vem har stigit upp in i himlen och stigit ned? Vem har lett vindar tillsammans i en barm? Vem har vänt tillsammans vatten i ett klädesplagg? Vem har fått makt över alla jordens utkanter? Vad (är) ett namn åt Honom eller vad (är) ett namn åt Hans barn, för att du må ha kunskap?” (Ordsp 30:4, Grekiska GT)

(Israel) skall ta/'ta upp' den här klagan/klagovisan emot Babylons kung och tala i/på den där dagen: "... Hur föll (inte) morgonstjärnan, den som 'sticker upp'/'träder fram' tidigt på dagen, ut ur, ut ur himlen! Den som skickade bort (människor) i riktning mot alla nationerna må krossas 'in i'/emot jorden!" Du talade men/då i ditt sinne: 'Jag skall stiga upp in i himlen, jag skall sätta min tron ovanpå himlens stjärnbilder.'" (Jes 14:4a,12-13a, Grekiska GT)

(Salomo sade till Herren:) “Skicka ut (visheten) ut ur heliga himlar och sänd henne från Din härlighetsglans' tron, för att då hon är tillsammans (med mig) vid sidan av mig, hon må ha besvär, och jag må få kunskap om vad som är välbehagligt vid sidan av Dig.” (Salomos Vishet 9:10)

(Profeten sade till Israel:) “Vem har stigit upp in i himlen och tagit (visheten) och störtat ned den ut ur molnen?” (Baruk 3:29)


Den Senare Uppenbarelsen: (Prästledarna och de skriftlärda sade till Jesus:) “… Stig nu ner från korset, för att vi må skåda och tro!” (Mark 15:32a)

(Sakarias sade:) "‘Ett uppstickande’/’en soluppgång’ skall granska oss ut ur en höjd. (Luk 1:78b)

(Några bland folkskarorna) sökte (hela tiden) ett tecken ut ur en himmel från sidan av (Jesus). … (Han sade:) ”Det här släktet är ett ont släkte. Det söker ett tecken, och ett tecken skall inte ges det ’om ej’/utom Jonas tecken. Ty helt och hållet som Jona blev ett tecken för nineviterna, på det här sättet skall och/också Människans Son vara för det här släktet.” (Luk 11:16b,29b-30)

Då (lärjungarna) såg, lyftes (Jesus) emot/upp och ett moln tog Honom nedifrån, från deras ögon. (Apg 1:9b)

(Petrus sade till judarna: ”Jesus höjdes vid) Guds rätta/högra (sida) ... ty David steg inte upp in i himlarna.” (Apg 2:33a,34a)

Jakob steg ned in i Egypten. (Apg 7:15)

Då folkskarorna hade skådat vad Paulus hade gjort ... sade de: ”Gudarna, som har varit/blivit lika människor, har stigit ned i riktning mot oss.” (Apg 14:11)

Då (Paulus) hade stigit ned in i Caesarea, (och) då han hade stigit upp och hälsat (församlingen) av utkallade, steg han ner in i Antiokia. (Apg 18:22)


Exegeter, evangelister med flera:

ca 2000 - ca 1900

Paulus introducerar (Athens filosofer) i ett andligt universum där man måste bli en dåre för att bli vis. Det är inte de som förvärvat de djupsinnigaste insikterna som har närmast till Gud – det är de ödmjuka, de i anden fattiga, som har kortast väg att tillryggalägga. Evangeliet adderar inte bara ny kunskap till den vishet de redan har. Det räcker inte att mötas på halva vägen. I mötet med Jesus från Nasaret ställs människan inför en radikalt annorlunda världsbild. Medan grekerna representerar en andlighet som stiger upp till Gud, talar Paulus om en Gud som stigit ned till människorna. Här är en av de stora skillnaderna mellan Jerusalem och Athen. I Jerusalem får människorna besök av Gud som vandrar bland dem som en människa, född av kvinna, och gör det mänskliga livet till arenan för människan möte med Gud. I Athen förlorar man sig i bländande andliga ideal, som tenderar att leda till en nedvärderande syn på det mänskliga livet. Kropp och sinnen står i vägen för människans strävan att nå frid med sig själv och Gud. (Peter Halldorf ”Andens folk” s 280-281 i kommentar till Apg 17)

(Religionsvetaren) Alan F. Segal (som specialiserat sig på judendomens förhållande till kristendomen i antikens värld) ... hävdar att bakgrunden till (det himmelska rese)motivet finns i ett mönster som liknar vad som vanligen förekom i Främre Orienten och som tog form och framställdes på olika sätt under den tid som då rådde. Mönstret berör, enlig Segal, förhållandet mellan en fullkomlig himmel och en ofullkomlig värld. Medlaren kan anlända från den ena eller andra riktningen (katabasis eller anabasis). (Leif Carlsson ”Round Trips to Heaven” s 15; Alan F. Segal född år 1945 i Worcester väster om Boston i USA)

I Filipperbrevet framställs Jesus som den som stiger ner i djupen och sedan lyfts upp till höjderna. (John Stott "Genom Bibeln - Dag för dag" s 369; författaren född år 1921 i London, England)

Vad som skiljer oss från himlen som Guds boning är inte ett geografiskt eller tidsligt avstånd utan det faktum att vår synd och otro stänger oss ute från denna verklighet. Jesus använder detta religiösa symbolspråk, när han talar om att Människosonen skall stiga upp till himlen (Joh 3:13; 6:33,38,41f,50f,58). Med termerna ”stiga ner” och ”stiga upp” avses inte rumsliga förändringar, utan de betecknar Jesu födelse och inträde i den mänskliga historien respektive Jesu återgång till en himmelsk existensform (Joh 3:13; 6:62). (Agne Nordlander "Korsets mysterium" s 50)

Vad skall man säga om legenderna angående de olika apokalyptiska siare som antogs ha tagits upp till himlen i en syn (Daniel, Enok, Baruk)? Vi kan också påminna oss att Mose antogs ha sett himmelska ting på berget Sinai och ha fått tillträde till himlen efter sin död. Uppenbarligen vägrar Jesus att jämföras med dessa himmelska pilgrimer; hans anknytning till himlen är mycket djupare än vad som kan ges genom en syn. (Raymond E. Brown "The Gospel according to John" s 135; författaren född år 1928 i New York, USA, 1971-1990 professor i Biblical Studies vid Union Theological Seminary i New York, USA)

"Allahu akbar ...", (sjöng Khudeira inne i sitt huvud). "Han är allsmäktig! Pris ske Honom! Vem förmår så mycket som Han? Han ger liv åt förtorkade ben. Skulle Han då inte kunna återge blinda synen? Ära vare Honom som inte stiger ned på jorden och som ingen kan se! Nej, Han har sitt säte i himlens sjunde sfär, alltid vakande över sina trogna tillbedjare." (Abd el-Malik Nouri "Sydvinden" s 260; författaren född år 1921)


ca 1900 och tiden dessförinnan

(Ryssland: Petersburg) (Generalen) var denna morgon ytterst angelägen om att slippa delta i familjens gemensamma frukost. Redan innan fursten kom hade han tänkt utebli och skylla på viktiga affärer. . . . Och så uppenbarade sig fursten - alldeles som på beställning. "Han kommer som sänd från himlen!" tänkte generalen för sig själv, när han trädde in till sin äkta maka. (Fjodor Dostojevskij "Idioten" s 72; författaren född år 1824 i Moskva, Ryssland)

(Sverige: Växjö stift: Jönköping) Du (Johan Wetterling) står mitt i staden, mitt i domarenas stad, där rättvisan, himmelens dotter, alltjämt sitter till tings och skipar lag och rätt ibland folket. . . . Du skall här, liksom fordomdags profeten Jonas, "stå upp och gå in och predika i den stora staden, stor åtminstone i våra trakter, en stad full av bildade åhörare, men också av stegrade anspråk, svåra att tillfredsställa. . . . I samlingen märker jag många av er, I domare i Israel, I lagens språkrör, I levande tungor på rättvisans dallrande viktskålar. . . . Jag framställer i dag denne ämbetsbroder såsom er blivande själasörjare och anbefaller honom till er aktning, er vänskap, ert förtroende. . . . Vad är högre och mera himmelskt hos människan än känslan av rätt; bodde icke rättvisan hos Gud, innan hon steg ner på jorden; är mänsklig lag i sig själv något annat än den gudomliga, vars lagbok är samvetet, endast tillämpad till särskilda fall inom det mänskliga samhället? Därför var även hos många av forntidens folkslag domarekallet förenat med prästämbetet, och altaret stod tätt intill domsätet. När I dömen, kännen I då icke, att Gud är när, kännen I icke, att I förrätten en helig handling? Är icke domsalen även ett tempel, är icke lagskipningen även en gudstjänst?" (Esaias Tegnér "Tal vid kyrkoherdes invigning i ämbetet i Jönköping, den 3 juni 1827" s 129,132-133,140; kyrkoherden i fråga var Johan Wetterling)

Jag har länge, kanske alltför länge, uppehållit mig vid (skalden Johan Gabriel Oxenstiernas) "Skördarna" och "Dagens stunder". Men dessa bägge poem äro också i flera avseenden de viktigaste av greve Oxenstierna; och de väsentligate elementena av hans poetiska snille framträda i dem på det bestämdaste. Jag kan därför fatta mig så mycket kortare i avseende på de övriga. Det mest berömda bland dessa är den bekanta sången över "Hoppet". Grunden för det hela är ett personifierat begrepp, och dikten är alltså allegorisk. I en högre bemärkelse är väl egentligen all poesi till sitt ursprung allegorisk. Ty det sköna, som den söker, vad skulle det väl vara annat än symbolen av en högre världsordning? Vad skulle väl konsten vara i allmänhet annat än den sinnliga, bildande framställningen av en evig urbild? Men här är det idén, som i sinnlig gestalt stiger ned från himmelen; i den vanliga allegoriska dikten åter är det begreppet, som strävar upp från jorden. . . . (Här) bygger Hoppet sitt tempel på spetsen av en nytänd måne. . . . Man skulle säga, att (de himmelska figurerna) äro vävda av eter och morgonrodnad, att de äro genomskinliga. Eller rättare, de äro ej målade, de äro framandade på en spegelyta. Sådant är Hoppet själv med himlabågen omkring sitt huvud, sådan är även hela dess flyktiga hovstat, Drömmarna, Begären, Nöjena och Kärleken. (Esaias Tegnér "Inträdestal i Svenska akademien" s 229-231; den 22 juni 1819)

Jag vet ingen ting armare hos menniskan än begreppet; och vettenskapen i sin nakna och egentliga betydelse har derföre alltid förekommit mig som en fattiganstalt som får sitt nödtorftiga uppehälle af den rikare, diktande förmågan. Denna är det väl också egentligen som gör oss till menniskor: hon söker ej himlen, ty hon har den redan, hon förklarar ej det högsta, ty hon ser det. Förnuftet sjelf, så vida det fattar de gudomliga tingen, är väl ingen ting annat än en del af denna förmåga. Att nu Metafysiken som lefver af hennes allmosor förhäfver sig öfver sin välgörerska, skryter öfver sin vishet och vill bestorma himlen - på kryckor, detta är också i sin ordning; ty svagheten är alltid fåfäng och högfärdig. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev II 1818-1823" s 166; brev från Lund den 21 januari 1821 till Erik Gustaf Geijer)

Ifrån Gud, ifrån himlen måste den komma som skall föra oss till Gud, till hmlen. Det är ett handfäste, hwarwid själen kan hålla sig. (Johannes Gossner "Andan af Jesu Christi lefwerne och lära" s 32; författaren född år 1773 i Hausen i Diedorf väster om Augsburg i Tyskland)

(Frankrike, Sverige: Sala norr om Västerås) En fransman, Jean François Regnard, som besökte Sala 1681, berättar därifrån om sin nedstigning i gruvan; " ... En satellit (vaktkarl), svart som en demon, som håller en tjärfackla i handen, åker med en ned och sjunger därvid en sorgsen visa, som tyckes enkom vara gjord för denna nedfärd i avgrunden". Man tvekar kanske inför beskrivningen av den egendomliga person, som fått sig de resande anförtrodda. Men den "sorgsna visa", han sjöng, vet man faktiskt vilken den var. I Sala sjöng man vid nedfärden i gruvan den gamla sången ... "På dig jag hoppas Herre kär, Du som min säkra tillflykt är, I all min nöd och våda". Hade Regnard lika noga skildrat uppfärden, hade han säkert kunnat nämna, att han då hörde en annan visa, sjungen i fast och förtröstansfull ton. Det var "Vår Gud är oss en väldig borg". Det möter då icke längre några svårigheter att identifiera den "demonsvarte satelliten". Han var en vanlig svensk gruvarbetare, som i sitt yrkes alla detaljer, oberoende av att han fått främlingar till åhörare, följde gammal sed vid denna gruva. (Thede Palm "Från gruvor och bruk" s 222; Jean François Regnard född år 1655 i Paris, Frankrike)

(Calvin) föreställer sig himmelen, vari Kristi kropp efter himmelsfärden befinner sig, såsom ett bestämt avgränsat rum bortom den jordiska sfären. (Bengt Hägglund "Teologins historia" s 243; Jean Calvin född år 1509 i Noyon nordost om Paris i Frankrike)

Den romanska kyrkan med sina kupolhvalf försökte att draga himmelen ned till jorden; den spetsiga gotiska ... vill lyfta ögat och tanken upp mot himmelen. (Fredrik Nielsen "Kyrkohistoria - Den gamla kyrkan och medeltiden" s 894; författaren född år 1846 i Aalborg, Danmark)


Att avrunda med:

Jesus är en kärleksförklaring från himlen. Frågan är väl bara om du är romantisk nog. (Birgitta Yavari ”Det finns en kärlek”)


Sångarna:

Han, från Fadren gången var, Och till Fadren han uppfar, Sitter på Guds högra hand, Råder öfver alla land. (M Luther-Olaus Petri-JO Wallin: Psalm 58:5; jfr Psalmer och Sånger 112:5)

Han kommer, människones son, Ur faderns rike fjärran från Och gästa vill vår boning. Han kommer ned till jordens grus Med himlens kärlek, nåd och ljus Och bjuder oss försoning. (Carl Boberg: Sång 23:2a; jfr Psalmer och Sånger 109:2a)

Gudakärlek utan like, Som från himlen kom hit ned, Uppbygg ibland oss ditt rike, I vår själ din boning red! (Charles Wesley: Sång 62:1a; jfr Psalmer och Sånger 461:1a)

Skriv det in i min själ, o Fader, - Ty till vem skall jag gå utom dig? – Att nåden för mig även gäller Och att himlen står öppen för mig, för mig. Och att himlen står öppen för mig, för mig.! Ja, ja, ja, för mig, för mig! Ja, ja, ja, för mig! Herren Jesus kom ned Ifrån himlen och led Uppå korset för dig och för mig! (P Philips-E Nyström: Svenska Missionsförbundets sångbok 1920 nr 231:4)

Vilken Frälsare och vän, Som steg ned från himmelen! Han på korset utgav sig För att evigt frälsa mig. Vilken Frälsare är Jesus, Vilken Frälsare så kär! Jag vill alltid honom prisa. Han är min, och hans jag är. (CG Homer: Segertoner 1960 nr 77:4)


Egna kommentarer och funderingar:

Liksom Herren steg ned för att rädda Sitt folk in i Kanaan, så har Jesus stigit ned för att rädda utsmyckningen/’den utsmyckade världen’ in i Sig själv (Joh 3:17). Jesus är den Herre som stiger ner från himlen snarare än Mose, som drogs upp ur vattnet (2 Mos 2:10) för att stiga upp till Sinai topp.

Vad gäller "Människans Son", se Egna kommentarer och funderingar till Joh 1:51b.


Paulus sade till de troende i Korint: ”Den andra människan (kom) ut ur en himmel” (1 Kor 15:47b)


Ytterligare studier:

2 Mos 19:23-24; 5 Mos 30:11-12; Jes 55:11; Salomos Vishet 18:14-16; Joh 1:51; 3:31; 6:38,42,62; 20:17; Joh 20:17; Rom 10:6; Ef 4:8-10; Upp 1:13; 10:1; 11:7; 12:12; 17:8; 18:1; 21:2.


David Alan Black "The text of John 3:13"; Grace Theological Journal 6.1 (Spring 1985): 49-66.

Dirk G. van der Merwe "Towards a theological understanding of Johannine discipleship"; 31.2 Neotestamentica (1997): 339-360.

John W. Pryor "The Johannine Son of Man and the descent-ascent motif"; Journal of the Evangelical Theological Society 34.3 (Sept. 1991): 341-351.

Christo Saayman "The textual strategy in John 3:12-14: Preliminary observations."; Neotestamentica 29.1 (1995): 27-48.


(Ursprunglig version 2007-12-01; reviderad version 2009-02-03; 2010-08-23; 2013-09-12; avslutande version 2017-10-04; slutlig version 2018-05-05)

Tillbaka till Start

3:14-15 Och helt och hållet som Mose höjde ormen i det ödelagda (området), på det här sättet måste Människans Son höjas, för att 'varje den'/'var och en' som tror in i (P63, א,* א, A) Honom må ha tidsålderslångt liv.

Ord för ord: 3:14 (16 ord i den grekiska texten) Och helt-och-hållet-som Mose höjde '-en orm'/ormen i det ödelagda, på-det-här-sättet upphöjas måste '-en son'/sonen '-ans människa'/människans 3:15 (9 ord i den grekiska texten) för-att varje den troende in-i honom må-ha liv tidsålderslångt


1883: Och likasom Moses upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen varda upphöjd, på det att hvar och en, som tror på honom, icke må förgås, utan hafva evigt lif.

1541(1703): Och såsom Moses upphöjde ormen i öknene, alltså måste ock menniskones Son warda upphöjd; På det att hwar och en, som tror på honom, skall icke förgås, utan få ewinnerligt lif.

LT 1974: Och som Moses hängde upp kopparormen på en påle i öknen, på samma sätt måste jag hängas upp på en påle, så att alla som tror på mig kan få evigt liv.


Den Förra Uppenbarelsen (preliminär översättning):

Kistan/arken ... höjdes från jorden. (1 Mos 7:17b, Grekiska GT)

(Herren sade till Mose:) "'Varje den'/’var och en’ som har bitits (och bits) skall, då han har skådat (ormen), leva." (4 Mos 21:8b, Grekiska GT)

Mose gjorde en orm av koppar och 'fick ... att stå'/ställde den uppå ett tecken. Och det blev, när – alltefter omständigheterna – en orm bet en människa, såg han emot, emot ormen av koppar och levde. (4 Mos 21:9, Grekiska GT)

… (Profeten) skådade Herren som satt uppå en tron, (som var) hög och som var ’lyft uppå’/upplyft’. (Jes 6:1a, Grekiska GT)

(Herren sade:) "Skåda, Min pojke skall vara tillsammans (med Mig), och han skall höjas och oerhört/’i högsta grad’ förhärligas." (Jes 52:13, Grekiska GT)

Många av dem som sover ’helt och hållet’/gott i/på jordens bredd skall stå upp, de/några faktiskt ’in i’/till tidsålderslångt liv men de/andra ’in i’/till isärspridd sådd och tidsålderslång skam. (Dan 12:2, Grekiska GT)

(Tobit sade till Israels söner:) ”Om alltefter omständigheterna ni må vända er intill (Gud) i riktning mot Honom i/med hela ert hjärta och i/med hela er själ (till) att göra sanning inför Hans ögon, då skall Han vända Sig intill (er) i riktning mot er och Han skall ’inte inte’/förvisso ej längre gömma sitt ansikte från/för er. Och nu … höj tidsåldrarnas Kung.” (Tobit 13:6-7, BA)

Utsmyckningens/’den utsmyckade världens’ kung skall få oss, som har dött till förmån/försvar för (Herrens) lagar, att stå upp in i ett tidsålderslångt återupplivande. (2 Mack 7:9b)

(Salomo sade: "Guds folk) förstördes (hela tiden) alltigenom av slingrande ormar. ... Den som hade vänt sig intill (ormen) räddades (hela tiden), inte på grund av det att tittas på, emellertid/utan på grund av Dig, allas Räddare." (Salomos Vishet 16:5b,7)

(Jesus, Syraks son, sade: “Visheten) kommer att höja (den som har makt över lagen) ’till sidan av’/inför de (som är) hans granne/närmaste.” (Syr 15:5a)


Den Senare Uppenbarelsen:

(Jesus sade till Sina apostlar:) “Skåda, Jag skickar bort er som får i vargars mitt. Så bli förståndiga som ormen (א*) och oförenade/oskyldiga som duvorna.” (Matt 10:16)

Skåda, en (person) som hade kommit till (Jesus) talade: “Lärare, då jag har gjort (א,*א) vilket gott ting skall jag ärva tidsålderslångt liv?” (Matt 19:16)

(Jesus sade till prästledarna och folkets äldste:) “Guds rike skall lyftas från er och ges åt en nation som gör/ger dess frukter.” (Matt 21:43b)

(Jesus sade till folkskarorna och till Sina lärjungar:) ”Vem som än kommer att sig själv ödmjuk kommer att höjas.” (Matt 23:12b)

Allas ögon i synagogan ’var (hela tiden) stirrande’/’stirrade (hela tiden)’ på (Jesus). (Luk 4:20b)

Det blev/hände tillsammans/’i samband’ med fullbordandet av dagarna av (Jesu) upptagande, och/att Han själv ’satte fast’/riktade sitt (א,*א,A) ansikte (för) att gå in i Jerusalem. (Luk 9:51)

(Jesus sade till de sjuttio:) “Skåda, jag har gett (och ger) er den (rättslig) myndigheten att trampa ovanpå ormar och skorpioner och emot varje fiendens förmåga, och ingenting kommer att (א,* א, A) * (א*) handla orättfärdigt (emot) er.” (Luk 10:19)

(Jesus) talade till (lärjungarna): "Amen säger jag er * (א*): ’Det är/finns ingen som har låtit bostad vara eller kvinna eller bröder eller föräldrar eller barn vad beträffar Guds rike, som ’inte visst ej’/’förvisso ej’ må ta bort/undan många gånger så mycket i den här lägliga tiden och tidsålderslångt liv i den kommande tidsåldern.’" (Luk 18:29-30)

(Petrus sade till judarna:) ”Då (Jesus) så hade höjts (vid) Guds rätta/högra (sida) både/och tagit från sidan av Fadern löftet av/om den Helige Ande, ’hällde ... ut’/utgöt Han det här som ni ser och hör.” (Apg 2:33)

De trodde, så många som (hela tiden) var (och hade varit) ’ordnade in’/inordnade i ett tidsålderslångt liv. (Apg 13:48b)

En liten giftorm, som hade kommit ut från (eldhärdens) värme, ’fäste sig helt och hållet vid’/’satte sig fast i’ (Paulus') hand. ... Barbarerna ... sade (hela tiden): ”... Rättvisan har inte medgett/tillåtit honom att leva. Då han så hade skakat av sig det lilla vilda djuret in i elden, led han faktiskt ingenting dåligt. (Apg 28:3b-5)


Hembygdens predikan:

Den gudomliga kärleken är så rik, att den ser världen i dess elände och nöd, men den ser också den enskilde individen där han eller hon kämpar sin kamp i det tysta. Och vänner, det är detta som är vår räddning undan kaos. Det berättas ju i vår bibel om hur Israels barn på sin ökenfärd drabbades av en svår prövning i det att de överfölls av giftiga ormar som förorsakade dem lidande och död. Det var dock i samband med detta som Mose fick uppdraget att göra en kopparorm och res upp i lägret med följd att var och en som såg på denna orm skulle bli befriad och räddad från ormarnas skadliga inverkan.

Och nu säger oss bibelordet att såsom Mose upphöjde ormen i öknen så måste människosonen bliva upphöjd, för att var och en som tror skall i honom hava evigt liv. Här har vi alltså i Jesus Kristus samma gudomliga möjlighet till räddning och frälsning. Men här skyndar vi oss och säger, att visserligen var det tolv stammar i Israels läger, men det fanns bara en enda kopparorm som kunde bringa dem räddning och hjälp. O vänner, de' säger mig att fastän vi äro varandra så olika, både när det gäller kynne och läggning, och vi ser saker från så många olika synpunkter, så finns det bara en enda Frälsare, nämligen Jesus Kristus, ty ”i ingen annan finnes frälsning, ej heller finnes under Himmelen något annat namn bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta. Och sångaren understryker detta i orden: ”I Jesus finns frälsning för syndare alla, så säger Guds fasta och eviga ord. Han väcker de döda och värmer de kalla och dukar för hungrande själar sitt bord.” (Pastor Arne Sundvall, Svenska Alliansmissionen, 1900-talets senare del)


Exegeter, evangelister med flera


Att börja med:

Evigt liv är ingenting annat än Guds eget liv. Vi går in i det livet genom tro på Jesus Kristus. ... Evigt liv är inte för den människa som gör som hon vill; det är för den människa som gör som Jesus vill. (William Barclay ”New Testament Words” s 38,40; författaren född år 1907 i Wick norr om Inverness i Skottland, från år 1963 professor i "Divinity and Biblical Critisism" vid universitetet i Glasgow)

Evigt liv är här (i Luk 10:25-37) liktydigt med Guds rike. Johannesevangeliet ersätter i stor utsträckning den synoptiska termen Guds rike med "evigt liv" eller enbart "liv", men terminologien kan alltså förekomma också i synoptikerna. (Henrik Ljungman-Erik Beijer-Lars Hartman "Ur Lukas-evangeliet" s 219 i Erik Beijers kommentar till Luk 10:25-37)

Targum (Jonathan) tolkar meningen med att se på ormen som att vända sitt hjärta till Guds memras (= ords) (namn). (Jfr Raymond E. Brown "The Gospel according to John" s 133; författaren född år 1928 i New York, USA, 1971-1990 professor i Biblical Studies vid Union Theological Seminary i New York, USA)

(Sverige: Uppsala) Nu kring lagens tabernakel går ett enat folk sin ban, bryter genom svärd och lansar fram mot frihetens Jordan. Men vi blekna kämpeskaror? Varför sjönk baneret ned? Lömska feberormar smyga härjande i härens led. Var är räddning? Här är räddning! Se det tecken Herren gav, se hur kopparormen glänser, slingrad om profetens stav! Och, som Israel går frälsat av den helande symbol, vandre friska, starka släkten fram mot mänsklighetens mål! (Viktor Rydberg ”Kantat vid jubelfestpromotionen i Uppsala den 6 september 1877” s I:426; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

Håll dig af hjertat wid denne Sonen och wet, att i ingen annan är frälsning. Alldeles såsom de ormbitna, när de hörde, att Gud älskat dem så, att Han låtit till deras räddning upphänga kopparormen, genast wände sina ögon på denne orm och wisste, att der war räddning men icke annorstädes. (P. Waldenström ”Högmessotexter II” s 54 i kommentar till Matt 28:18-20)

Det är märkeligt, huru Gud ibland Israel hade förordnat, att de omtalta fristäderna skulle ligga på höga berg, så att de kunde synas långt ifrån; att wägen, som förde dit, skulle icke allenast hållas jemn och beqwämlig, så att flyktige utan hinder kunna komma fort; utan ock att wägwisare eller taflor woro uppsatte wid alla wägskilnader, som utwisade hwilken wäg, som gick till fristaden, på det att den förföljde brottslige icke behöfde fara wilse, eller genom frågande efter wägen måtte blifwa uppehållen. Så har wår fristad Jesus ock blifwit upphöjd. (L C Retzius "Christeliga predikningar öfwer de årliga Sön- och Högtidsdagarnes Evangelier" s 77 i predikan 1797 över Ordsp 18:10)

Ser du typens (förebildens) förhållande till verkligheten? Där undkom judarna döden, men bara den tidsbestämda, här undkom de troende den eviga döden. Där botade den hängande ormen ormars bett, här läkte Jesus de sår som tillfogats av den andlige draken. (Chrysostomos, The Nicene and Post-Nicene Fathers XIV:94; författaren född år 347 i Antiokia i norra Syrien)

Människor kan inte räddas på något annat sätt från ormens gamla sår än genom att tro på Honom som likt syndigt kött lyfts upp från jorden på martyriets träd och drar allt till Sig själv och ger liv åt de döda. (Irenaeus, The Ante-Nicene Fathers Vol I, s 465; författaren född cirka år 130 i Smyrna i västra Turkiet)

De som hade för vana att höra Mose och profeterna tog verkligen också beredvilligt emot den förstfödde av de döda och gudslivets furste, Han som genom utbredningen av händer verkligen förstörde Amalek och och levandegjorde människan från ormens sår med hjälp av (den) tro som (utövades) i riktning mot Honom. ... “Alla människor kommer till korta i fråga om Guds härlighet”, och rättfärdiggörs inte av sig själva utan genom Herrens ankomst – de som innerligt riktar sina ögon mot Hans ljus. (Irenaeus, The Ante-Nicene Fathers Vol I, s 495,499; författaren född cirka år 130 i Smyrna i västra Turkiet)


Att fortsätta med:

ca 2000 - ca 1925

Jfr ”Jesus sade: ’Skåda den Levande, medan ni lever, för att ni inte skall dö och söka att se honom och vara oförmögna att se.’” (Bo Frid-Jesper Svartvik s 73; Thomasevangeliet log. 59).

När Moses följde Guds råd och gjorde en orm av koppar fungerade den som ett effektivt remedium (läkemedel) i öknen. ... Denna händelse finns det en rimlig medicinsk förklaring till - och den är så allmänt accepterad att just detta bibelställe ofta väljs som ingress till tropikmedicinska läroböckers avsnitt om dracontiasis, infektion med guineamasken (Dracunculus medinensis). Stöd för denna teori kan vi få av att dracontiasis inte varit ovanlig i denna region, dels av att modern arkeologi vid utgrävningar i denna trakt funnit mycket gamla kopparfyndigheter som varit i bruk redan innan ökenvandringen skedde (omkring 1200 f. Kr.). Den inom folkmedicinen sedan urminnes tid (var Moses först?) brukliga metoden för att behandla dracontiasis har bestått i att man långsamt snurrar upp masken på en träpinne. En mask som är en meter lång tar rätt lång tid att snurra upp (och den får inte gå av vilket förorsakar mycket svåra reaktioner, rentav dödsfall). Risken både med och utan uppsnurrning av masken var (och är) att det kan uppstå en sårinfektion, som i varje fall före penicillinets tid hade en högre dödlighet än den behöver ha idag. Något störande är det kanske att det talas om en orm, t.o.m. en giftorm, när det med denna teori skulle röra sig om en mask, men ibland kan ju orden mask och orm användas parallellt i närbesläktade språk. (Per Erik Åbom "Läkare och sjukdomar i Gamla testamentet" s 66-67)

(Gustaf Landmér:) ”Lika lite som den ormbitne kunde bota sig själv, lika lite kan du frälsa dig själv. Man blev inte räddad genom att se på stången som ormen hängde på. Se inte på förkunnaren eller församlingen utan se på Kristus, Guds lamm.” (Helge Lööf "Gustaf Landmér - förkunnare med färg" s 197)

(Sverige: Stockholm) Skeendet (i världen) är så väldigt att vi borde bli ödmjuka. En annan utväg ligger närmare - men den är en frestelse. Vi frestas att ge upp i maktlöshet eller vanmäktigt trots inför ödet. Ja, den stora frågan är: skola vi bli ödmjuka inför Gud eller ge upp oss i vanmakt inför ödet? Om vi ödmjuka oss, så kan det ske oss, det som skedde israeliterna i öknen. - Såsom kopparormen restes bland de skräckslagna - så reser sig som vårt enda hopp världsförsonarens kors. (Manfred Björkquist "Från storstad och stift" s 13; tal vid öppnandet av Stockholms stifts första stiftsmöte den 9 maj 1943)

(Sverige: Bjurbäck sydväst om centralorten Mullsjö, Huskvarna öster om centralorten Jönköping) (Jönköpings och Huskvarnas Evangelister) hade sitt årsmöte i Bjurbäck den 1 febr. (1925). ... Karl Andersen från Huskvarna läste 1 Kor 1:18 och talade om korset såsom vår enda räddning, icke korset – utan honom som hängde därpå. Människorna togo i sin ondska och fiendskap och korsfäste Guds son, men Gud vände i sin kärlek deras dårskap oss till frälsning, därigenom att Jesus blev ett försoningsoffer för all världens synd. Se på honom som hänger på korset: ”En blick på den korsfäste livet dig ger.” Med blicken på Jesus komma vi lyckliga sluta våra ögon i detta liv. (”Missionsvännerna i Bjurbäck och Mullsjö” s 239,242)


ca 1925 och tiden dessförinnan

När det gäller orden ”aion” (evighet) och ”aionios” (evig), anser (E.J.) Ekman (i sin bok ”Evangelii fullhet och de ändlösa straffen”), att dessa ord aldrig betecknar något ändlöst. Ordet ”evighet” kan inte beteckna en tid utan slut – det talas t.ex. om ”tidsåldrarnas begynnelse”, Kol. 1:26, om ”tidernas fullbordan”, Hebr. 9.26, och om ”tidernas ände”, 1 Kor. 10:11. Eonerna, tidsåldrarna, har en början och ett slut. När Guds planer med mänskligheten förverkligats och riket överlämnas åt Gud, då upphör tidsåldrarna, då upphör också Kristus att vara tidsåldrarnas konung – han underlägger sig själv Gud, som dö blir allt i alla. (Nils Tägt ”När han kommer” s 251-252)

Tron försätter den troende i gemenskap med Kristus, och genom denna gemenskap med Kristus har han evigt lif. (P. Waldenström ”Nya Testamentet” s 416)

Var (Fredrik Franson) lutheran? Gick det icke för hastigt att bli frälst enligt Fransons metoder? Gud är ju den, som verkar både vilja och gärning. Detta betonades icke tillräckligt, menade man. Franson förkunnade, att Gud gjort allt för vår frälsning. Det gällde blott att taga emot den som en gåva. Den ormbitna israeliten i öknen hade blott att se på kopparormen för att bli räddad. Det var hans insats i frälsningen. Den helande kraften, som strömmade den ormbitne till mötes, var en Guds gåva. Så är det med frälsningen, menade Franson. Det är blott att se på Herren Jesus och leva. Det går nog att få stöd för båda dessa punkter i bibeln. Och de behöva icke motsäga varandra. Men de väckte (1884-1885) strid bland de kristna i Norge och åstadkom splittring. (Efraim Palmqvist "I Människosonens tecken" s 41-42)

Mot slutet av varje (laestadianskt) föredrag höjer talaren sin röst för att utdela den egentliga födan ... : ”Nu har lammets brud sig tillrett. Snart skallar basunens ljud. Hemlandsstränderna äro redan synliga. Glädjens och fröjdens eder! Upplyften edra huvuden, ty brudgummen är i annalkande! Blåsen i basun och tacken honom! Skåden den blodröda fanan på Golgata! Det är vårt segertecken. Sen på Guds son på förbannelsens träd mellan himmelen och jorden! Sen, huru han för syndens skull lider alla helvetets kval! Skåden den blodröde och törnekrönte konungen!” o.s.v. Härunder börjar nu först en del av kvinnorna att ropa och dansa, men antalet ökar sig hastigt. Även männen få dylika rörelser. De dansande upprepa under glädjeskrän: ”Herre Jesus, huru saliga äro vi ej; så saliga som Gud; så saliga som Jesus själv!” ... Många börja gå omkring för att söka reda på de otrogna, som även talrikt infinna sig vid sammankomsterna. Dessa omfamnas och skakas under iver och kärleksfulla uppmaningar att tro. ”Käre vän”, säger man, ”börja nu tro, att dina synder är förlåtna! Bekänn nu, att Jesus är i hjärtat! ... Säg det frimodigt djävulen till förargelse!” o.s.v. Om den sålunda tilltalade bekänner, att han tror, så förklaras han för ett Guds barn. Nu höres rop från flere håll: ”Här är också en, som bekänner, även här!” o.s.v. (E. J. Ekman "Inre missionens historia" s 149-150)

Medusa var ett fruktansvärt kvinnligt vidunder, som med sin blick förvandlade alla, som såg på henne, till sten. (Claes Lindskog ”Grekiska myter och sagor” s 47; Perseus)


Sångarna:

O sårade kropp som aldrig kan dö, som högt lyftes opp, o kärlek från Gud, du eviga ljus och skapande ord, låt frihetens träd slå rot på vår jord. (A Frostenson: Psalmer och Sånger 716:4)

En blick uti tron på det dyra Guds lamm, gifver lif – och det gäller för dig. (A.M. Hall – Erik Nyström: Sång 128:1a; jfr Psalmer och Sånger 602:1)


Egna kommentarer och funderingar:

Tidiga kristna författare som Barnabas, Justinus och Tertullianus betraktar ormen som en förebild (typ) till Jesus. C.K. Barrett säger (The Gospel according to St John s 214), att detta inte tycks vara Johannes' avsikt. Men med hänsyn till förekomsten av alla andra förebilder till Jesus i Johannes' evangelium förefaller också denna förebild trolig. Detta sagt med all respekt för Barrett och hans resonemang.

Jag har översatt ordet “aiônios” med ”tidsålderslång”. Detta är en ovanlig översättning, som nästan alla seriösa exegeter menar är olämplig eller felaktig. Så läsaren måste vara på sin vakt, och jag är intresserad av synpunkter på den här frågan. Jag menar emellertid, att ordet ”aidios” (Salomos Vishet 7:26, Rom 1:20 och Judas v 6) bättre motsvarar det svenska ordet ”evig”. Dessutom kan ”aiônios” i Luk 16:9 (”mamôna tês adikias … eklipê dexôntai ymas eis tas aiônious skênas”; jfr Syr 24:9 ”eôs aiônos ou mê eklipô”) i sitt sammanhang mycket väl avse de kristnas ”tält” i den här tidsåldern snarare än eviga boningar i ett framtida Jerusalem. Jag undrar också, vilket grekiskt ord som skulle motsvara ordet ”tidsålderslångt, tidsåldrigt”, om inte ”aiônios” skulle vara lämpligt.

Angående "Människans Son", se Egna kommentarer och funderingar till Joh 1:51b. Angående ”tror in i”, se Egna kommentarer och funderingar till Joh 1:12-13.


Paulus sade till de troende i Rom: "Missens (av Guds mål) betalningar (är) död, men Guds gåva av fröjdbringande (nåd) (är) tidsålderslångt liv i Kristus Jesus, vår Herre." (Rom 6:23)

Och livet gjordes synligt, och vi har skådat (och skådar) och vi är vittnen och kommer bort med ett budskap till er (om) det tidsålderslånga livet, ’vilket som än’/vilket (hela tiden) var i riktning mot Fadern och gjordes synligt för er. (1 Joh 1:2)

De här tingen har jag skrivit till er, för att ni må veta, att ni har ett tidsålderslångt liv, till de som tror in i Guds Sons namn. (1 Joh 5:13)


Grekiska ord:

aiônios (tidsålderslång) (i NT + exempel i Apokryferna) 2 Mack 7:9; Matt 19:16; Luk 18:30; Joh 3:15; Apg 13:48; 1 Joh 1:2; 5:13 – Ester 4:17m(C16); Tobit 1:6: 3:6; Judit 13:20; 1 Mack 2:51,54; 6:44; 13:29; 2 Mack 1:25; Salomos Vishet 8:13; 10:14: 17:2; Baruk 2:35; 4:8,10,14,20,22,24,29,35; 5:2; Susanna v 42(Theod). Matt 18:8; 19:29; 25:41,46; Mark 3:29; 10:17,30; Luk 10:25; 16:9; 18:18; Joh 3:16,36; 4:14,36; 5:24,39; 6:27,40,47,54,68; 10:28; 12:25,50; 17:2-3; 20:31(א,*א). Apg 13:46; Rom 2:7; 5:21; 6:22-23; 16:25-26; 2 Kor 4:17-18; 5:1; Gal 6:8; 2 Thess 1:9; 2:16; 1 Tim 1:16; 6:12,16; 2 Tim 1:9; 2:10; Tit 1:2; 3:7; Filemon v 15; Hebr 5:9; 6:2; 9:12,14-15; 13:20; 1 Petr 5:10; 2 Petr 1:11; 1 Joh 2:25; 3:15; 5:11,20; Judas v 7,21; Upp 14:6.

ofis (orm) (i NT + exempel i Apokryferna) Salomos Vishet 16:5; Matt 10:16; Luk 10:19; Joh 3:14 – Syr 21:2; 25:15; Matt 7:10; 23:33; Luk 11:11; 1 Kor 10:9; 2 Kor 11:3; Upp 9:19; 12:9,14-15; 20:2.

(h)ypsoô (heighten) (i NT + exempel i Apokryferna) Tobit 13:4; Syr 15:5; Matt 23:12; Joh 3:14; Apg 2:33 – Ester 1:1k(A10); 3:1; Tobit 13:6-7; Judit 16:1,11; 1 Mack 8:13; 11:26; 12:36; 13:27; 14:35,37; Syr 43:30; 45:6. Matt 11:23; Luk 1:52; 10:15; 14:11; 18:14; Joh 8:28; 12:32,34; Apg 5:31; 13:17; 2 Kor 11:7; Jak 4:10; 1 Petr 5:6.


Ytterligare studier:

2 Kung 18:4; Jes 11:10; Joh 1:12-13; 6:27,40,54; 8:28; 12:32,34; 19:37; 20:31; Apg 1:9; Hebr 12:1-2; Upp 1:13; 9:19.


John W. Pryor "The Johannine Son of Man and the descent-ascent motif"; Journal of the Evangelical Theological Society 34.3 (Sept. 1991): 341-351.

Christo Saayman "The textual strategy in John 3:12-14: Preliminary observations."; Neotestamentica 29.1 (1995): 27-48.


(Ursprunglig version 2007-12-01; reviderad version 2009-02-03; 2010-08-28; 2013-09-18; avslutande version 2017-10-05; slutlig version 2018-05-05)

Tillbaka till Start

3:16-18 Ty på det här sättet välkomnade Gud utsmyckningen/’den utsmyckade världen’, så att han gav Sonen, den ende avkomlingen, för att 'varje den'/’var och en’ som tror in i honom ej må fördärvas emellertid/utan ha tidsålderslångt liv. Ty Gud skickade inte bort Sonen in i utsmyckningen/’den utsmyckade världen’ för att Han måtte döma utsmyckningen/’den utsmyckade världen’, emellertid/utan för att utsmyckningen/’den utsmyckade världen’ måtte räddas genom Honom. Den som tror in i Honom döms inte. * (א,*א,B) Den som ej tror har allaredan dömts (och döms), eftersom han ej har trott (och ej tror) in i namnet av Guds Son, den ende avkomlingen.

Ord för ord: 3:16 (25 ord i den grekiska texten) på-det-här-sättet ty välkomnade '-en gud'/Gud '-en utsmyckning'/utsmyckningen, så-att '-en son'/sonen den ende-avkomling(en) (han)-gav, för-att 'varje den'/'var och en' troende in-i honom ej må-fördärvas emellertid må-ha liv tidsålderslångt. 3:17 (21 ord i den grekiska texten) inte ty skickade-bort '-en gud'/guden '-en son'/sonen in-i '-en utsmyckning' för-att (han)-måtte-döma '-en utsmyckning'/utsmyckningen, emellertid för-att måtte-räddas '-en utsmyckning'/utsmyckningen genom honom. 3:18 (22 ord i den grekiska texten Sinaiticus) den troende in-i honom inte döms; den ej troende allaredan har-dömts-(och döms), eftersom ej (han)-har-trott-(och-tror) in-i '-et namn'/namnet (av)-den (av)-ende-avkomling (av)-son '-ens guds'/Guds.


1883: Ty så älskade Gud världen, att han utgaf sin enfödde Son, på det att hvar och en, som tror på honom, icke må förgås utan hafva evigt lif. Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan på det att världen skulle varda frälst genom honom. Den som tror på honom, han varder icke dömd, men den som icke tror, han är redan dömd, emedan han icke tror på Guds enfödde Sons namn.

1541(1703): Ty så älskade Gud werldena, att han utgaf sin enda Son, på det att hwar och en, som tror på honom, skall icke förgås, utan få ewigt lif. Ty icke hafwer Gud sändt sin Son i werldena, att han skall döma werldena, utan på det att werlden skall warda salig genom honom. Hwilken som tror på honom, han warder icke dömd; men hwilken som icke tror, han är redo dömd, efter det han icke trodde i Guds enda Sons Namn. (3:16 i fetstil)

LT 1974: För Gud älskade världen så mycket, att han gav sin ende son, för att var och en, som tror på honom, inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud sände inte sin Son till världen för att döma den utan för att frälsa den. De som tror på honom blir inte dömda. Men de som inte tror på honom har redan ställts inför rätta och dömts för att de inte tror på Guds ende Son.


Den Förra Uppenbarelsen (preliminär översättning):

Då Guds söner hade skådat, att människornas döttrar är fina, tog de kvinnor till sig själva från alla som de utvalde. Och Herren Gud talade: ”Min Ande skall inte/förvisso ej helt och hållet stanna i de här människorna in i (den kommande) tidsåldern, på grund av att ’vara dem’/’de är’ kött, men/utan deras dagar skall vara etthundratjugo år.” ... Guds söner gick in i, i riktning mot människornas döttrar, och de avlade åt sig själva. (1 Mos 6:2-4a, Grekiska GT)

Varje/allt kött som sattes i rörelse uppå jorden dog … varje människa. … Noa ensam ’lämnades helt och hållet’/skonades och de (som var) i sällskap med honom i kistan/arken. (1 Mos 7:21,23b)

Abram trodde (i/på) Gud, och det räknades för honom in i rättfärdighet. (1 Mos 15:6, Grekiska GT)

(Herren sade till Abraham:) "Jag må inte/förvisso ej fördärva (Sodom) 'vad beträffar'/'för . . . skull' de tio (rättfärdiga)." (1 Mos 18:32b, Grekiska GT)

(Gud sade till Abraham:) ”Jag skonade dig (från) det att ej/- missa (Mitt mål) in i Mig. …” (1 Mos 20:6b, Grekiska GT)

(Gud sade till Abraham:) “Tag din välkomnade son Isak, som du har välkomnat, och gå in i den höga jorden/landet och för upp honom där ’in i’/till ett brännoffer emot ett av de berg av vilka Jag - alltefter omständigheterna - må tala till dig." ... (Men Herrens budbärare sade till Abraham:) "Du må ej kasta/lägga din hand emot, emot den lille småpojken men/och du må ej göra honom ingenting/någonting, ty nu har jag fått kunskap att du fruktar Gud, och du har inte skonat din son, den välkomnade ’på grund av’/’med tanke på’ Mig." (1 Mos 22:2,12, Grekiska GT)

(Mose sade till Israel: "Så säger Herren:) 'Varje förstfödd i jord(en)/land(et) Egypten skall komma till ett slut ... men i/bland alla Israels söner skall en hund inte säga/’ge ifrån sig’ ett ljud ... på så sätt att ni må veta så mycket som Herren skall förhärliga från sidan av (sig) ’uppåt en mitt av’/mellan egypterna och Israel.'" (2 Mos 11:5a,7, Grekiska GT)

(Herren sade till Mose/Israel:) "Ni skall för Mig vara ett folk som är ’runt omkring’/åtskilt från alla nationerna, ty varje/hela jorden är Min." (2 Mos 19:5b, Grekiska GT)

(Bileam sade:) ”Jag skall visa honom och/men visst inte nu. Jag kallar honom lycklig, och/men han närmar sig inte. En stjärnbild skall ‘sticka upp’/’träda i dagen’ ut ur Jakob, och en människa skall stå upp ut ur Israel.” (4 Mos 24:17a, Grekiska GT)

(Mordokaj sade:) ”Nationerna havande/hade letts/förts tillsammans emot/’på jakt efter’ att fördärva judarnas namn. Men min nation, det här är Israel, de som hade ropat i riktning mot Gud och som hade räddats.” (Ester 10:3e-fa/F5-6a, Grekiska GT)

(Visheten sade:) "Jag välkomnar dem som är vänner med mig, men/och de som söker mig kommer att finna. ... (När Herren) (hela tiden) gjorde jordens grundvalar stabila, var jag (hela tiden) trolovad vid sidan av Honom. Jag var (hela tiden) i riktning mot var/'den plats där' Han fröjdade sig ... när Han (hela tiden) gjorde sig glad (över) (den bebodda) världen, som Han hade fört till en avslutning, och Han gjorde sig (hela tiden) glad i människors söner." (Ordsp 8:17,29b-30a,31, Grekiska GT)

’En liten pojke eller flicka’/’ett litet barn’ avlades åt oss, och en son gavs åt oss. (Jes 9:6a, Grekiska GT)

(Gud sade:) "Du, Israel, Min pojke Jakob, som Jag har utvalt, en säd av Abraham, som Jag har välkomnat, som jag har tagit ’i stället för’/’parti för’ från/’bort från’ jordens utkanter och kallat dig ut ur dess utkikstorn och talat till dig: 'Du är Min pojke. Jag har utvalt dig och har inte helt och hållet lämnat dig i ’(en plats)’/sticket.'" (Jes 41:8-9, Grekiska GT)

(Herrens pojkes/tjänares) själ ’gavs till sidan av’/överlämnades in i död och Han räknades i/bland de laglösa. Och Han förde själv upp mångas missar (av Guds mål) och på grund av deras missar (av Guds mål) ’gavs Han till sidan av’/’överlämnades Han’. (Jes 53:12b, Grekiska GT)

(Profeten sade till Juda:) “Vad skall du göra? Om du – alltefter omständigheterna – må hölja dig i scharlakansrött och smycka dig (med) guldutsmyckning, och om du – alltefter omständigheterna – må smörja in dina ögon med smink, (är) din elegans 'in i fåfängt'/fåfäng.” (Jer 4:30a, Grekiska GT)

(Profeten sade:) “Herre, Dina ögon (sökte) in i en tro ... och/men (Ditt folk) ville inte vända sig intill (Dig).” (Jer 5:3, Grekiska GT)

Herren talade i riktning mot (profeten): “Gå ännu/därjämte och välkomna en kvinna som välkomnar onda ting och (som är) en äktenskapsbryterska, helt och hållet som Gud välkomnar Israels söner, och de ser själva från/på, emot främmande gudar och de ’är vänner med’/’tycker om’ bakverk ’i sällskap med’/med russin.” Och (profeten) ’hyrde ... med lön’/köpte henne åt sig själv för femton silvermetallstycken och en homer av/med korn och en vinsäck av/med vin. (Hos 3:1-2, Grekiska GT)

Jag skall slå till huset, det (med) fjäder/flygel runt omkring, emot sommarhuset, och Jag skall fördärva elfenbenshus, och Jag skall sätta/lägga till många 'de andra husen'/'hus av annat slag', säger Herren. (Amos 3:15b, Grekiska GT)

(Profeten sade: “Ve) dem som sover ‘helt och hållet’/gott på sängar av elfenben.” (Amos 6:4a, Grekiska GT)

Då (de tre männen) hade trott räddades de ut ur en låga. (1 Mack 2:59)

(Judas) gav sig själv (för) att rädda sitt folk och ’göra omkring’/’förvärva åt’ sig själv ett tidsålderslångt namn. (1 Mack 6:44)

(Mackabaios sade:) ”(Våra fiender) ’övertygas (och har övertygats)’/’förlitar (och har förlitat) sig’ på vapen tillsammans och/med djärva ting, men vi (judar) ’övertygas (och har övertygats)’/’förlitar (och har förlitat)’ oss på Gud, den Allsmäktige, som (med) en nick förmår ’kasta ner’/störta och/både dem som kommer emot oss och hela utsmyckningen/’den utsmyckade världen’.” (2 Mack 8:18b)

(Salomo sade:) “Vishets ande ‘(är) filantropisk’/’är vän med människan’.” (Salomos Vishet 1:6a)

(Salomo sade:) “Gud har inte gjort död, inte heller roar Han sig på/’för ... skull’ levandes fördärv. Han skapade alla tingen ’in i’/avsedda att vara och räddande/räddade (är) utsmyckningens/’den utsmyckade världens’ ursprung/raser, och det är/finns inte ett tillintetgörelsens gift i dem, och Hades (är) inte furstlig/kung uppå jord, ty rättfärdighet är icke dödlig.” (Salomos Vishet 1:13-15)

(Salomo sade:) “Om – alltefter omständigheterna – (de rättfärdigas själar) i/efter människors anblick/synsätt må tuktas, (är) deras hopp fyllt med ’icke dödlighet’/odödlighet.” (Salomos Vishet 3:4)

(Salomo sade:) “Då han hade blivit välbehaglig för Gud, välkomnades den rättfärdige, och då han lever mellan/'under mellantiden', sattes han i sällskap med missare (av Guds mål). Han rövades/rycktes bort …, ty hans själ var (hela tiden) behaglig för Herren.” (Salomos Vishet 4:10-11a,14a)

(Salomo sade:) “Rättfärdiga lever in i (den kommande) tidsåldern.” (Salomos Vishet 5:15a)

(Salomo sade:) “En mängd av visa (är) en utsmycknings/’utsmyckad världs’ räddning och en förståndig kung (är) en folkförsamlings beständighet, så att ni uppfostras (med) mina ord.” (Salomos Vishet 6:24-25a)

(Salomo sade: “Med) visheten räddades (de som var uppå jorden).” (Salomos Vishet 9:18b)

(Salomo sade till Herren:) ”Mitt emot Dig (är) hela utsmyckningen/’den utsmyckade världen’ som en (liten) sänkning 'ut ur'/'från sidan av' en vågskål och som en daggdroppe som har kommit ner emot jord tidigt på morgonen. Men Du förbarmar Dig över alla, eftersom Du förmår alla ting. Och Du skådar vid sidan av människors missgärningar ’in i’/’med syfte på’ sinnesändring, ty Du välkomnar alla de ting som är och avskyr inget som Du har gjort. (Salomos Vishet 11:22-24a)

(Salomo sade till Gud:) “Det är/finns inte en gud mer än Du, som bryr Dig om ’med anledning av’/’för ... skull’ alla, för att Du må visa, att Du inte har dömt orättfärdigt.” (Salomos Vishet 12:13)

(Salomo sade: “Från) en början då övermodiga jättar fördärvades, havande/hade utsmyckningens/’den utsmyckade världens’ hopp ’flytt ner’/’tagit sin tillflykt’ uppå en timmerflotte/båt.” (Salomos Vishet 14:6a)

(Salomo sade:) ”Utsmyckningen/’den utsmyckade världen’ är en rättfärdigas förkämpe.” (Salomos Vishet 16:17b)

(Jesus, Syraks son, sade:) “De/ni som fruktar Herren, tro (i/på) Honom.” (Syr 2:8)

(Jesus, Syraks son, sade:) “Herren välkomnar dem som välkomnar (visheten). Den som hörsammar henne kommer att döma nationer.” (Syr 4:14b-15a)

(Jesus, Syraks son, sade:) ”Sätt (vishet) under din skuldra/överarm och bär den. Och du må ej vara upprörd över hennes band. … Ty uppå henne är/finns det en utsmyckning av guld.” (Syr 6:25,30a)

(Jesus, Syraks son, sade:) “En människas barmhärtighet (är) emot hennes granne/nästa, men Herrens barmhärtighet (är) emot varje/allt kött.” (Syr 18:13a)

(Baruk sade till Herren:) “Du sittande/sitter (in i den kommande) tidsåldern, och vi fördärvandes/fördärvas (in i den kommande) tidsåldern.” (Baruk 3:3)


Den Senare Uppenbarelsen:

(Siarna från uppstickanden/öster sade:) “Var är Den som har fötts fram, en judarnas kung? Ty vi har skådat Hans stjärna.” (Matt 2:2a)

(Jesus sade till Sina lärjungar:) “'Varje den'/’var och en’ som ser en kvinna, i ’riktning mot’/’fråga om’ att ha begärelse * (P67, א*), har allaredan begått äktenskapsbrott (med) henne i sitt hjärta.” (Matt 5:28b)

(Jesus sade till Sina lärjungar:) “Välkomna era fiender/ovänner och bed till förmån för dem som förföljer er, på vilket/så sätt att ni må bli söner till er Fader i himlar/himlarna, eftersom Han låter sin sol ’sticka upp’/’träda i dagen’ emot onda och goda och ger väta emot rättfärdiga och orättfärdiga.” (Matt 5:44b-45)

(Jesus sade till Sina lärjungar:) “Varför bekymrar ni er med anledning av kläder? Lär er helt och hållet (av) åkerfältets liljor, hur de * (א*) inte kardar (א*), inte heller spinner, inte heller har besvär. Men Jag säger er att/: ”Inte heller/ens Salomo i varje/all sin härlighetsglans höljde sig som en av de här.” (Matt 6:28-29)

(Jesus sade till dem som följde honom:) “Många skall anlända från uppstickanden/öster och sjunkanden/väster och ‘fås att lägga sig ned’/’luta sig tillbaka’ i sällskap med Abraham och Isak och Jakob in himlarnas rike.” (Matt 8:11)

Då (lärjungarna) hade kommit till (Jesus) ‘reste de upp’/’väckte de’ Honom och sade: “Herre, rädda (oss). Vi fördärvas.” (Matt 8:25)

(De två männen sade till Jesus:) “Guds Son! Har Du kommit hit (för) att fördärva (א*) oss före en läglig tid?” (Matt 8:29)

(Jesus sade till Sina lärjungar:) “Den som – alltefter omständigheterna – må ge en av de här små (som följer Mig) endast en bägare kallt (vatten) att dricka, ’in i’/’med syfte på’ en lärjunges namn, amen, säger Jag er, han må inte/förvisso ej fördärva/förlora sin lön. (Matt 10:42)

(Jesus sade till Sina lärjungar:) ”Jag har inte skickats bort ’om ej’/utom in i/till fåren, de som har varit (och är) fördärvade av Israels hus.” (Matt 15:24b)

(Jesus sade till Sina lärjungar:) ”Det är inte er Faders – Den i himlar/himlarna – * (א,* א) vilja ’för att’/att en av de här små (som har blivit som de små pojkarna och flickorna) må fördärvas. (Matt 18:14b)

(Jesus sade till kvinnan:) “Din tro har räddat (och räddar) dig. …” (Mark 5:34)

(Jesus sade till de tolv:) ”Den som - alltefter omständigheterna - må ta emot Mig, tar inte emot Mig emellertid/utan Den som har skickat bort Mig.” (Mark 9:37b)

(En/någon utfrågade Jesus:) "Gode lärare, vad skall jag göra, för att jag må ärva tidsålderslångt liv?" … (Och) Jesus ... välkomnade (mannen som hade vaktat/hållit buden ’ut ur’/sedan sin ungdom). … (Men mannen) gick bort och var sorgsen, ty han ’var havande’/hade (hela tiden) många ägodelar. (Mark 10:17b,21a,22b)

(Johannes Döparen sade: "Jesu) kastskovel (är) i Hans hand (för) att alltigenom rena Hans tröskplats och leda/föra tillsammans brödsäden in i Hans sädesmagasin, men agnarna skall brännas ner/upp (i) en outsläcklig eld." (Luk 3:17)

(Jesus sade till folket i synagogan:) “Är det tillåtet (på) sabbaten att göra gott eller att göra dåligt, att rädda en själ eller att fördärva?” (Luk 6:9b)

Som (Jesus) närmade sig stadsporten, och skåda, en som var (och hade varit) avliden hemfördes/’bars ... bort’ (hela tiden) ut ur (staden), en enda avkomling, en son åt sin mor, och hon var (hela tiden) änka. (Luk 7:12a)

(Jesus sade till Sina lärjungar:) “De till sidan av vägen är de som har hört, (och) därnäst kommer förtalaren och lyfter utsagan från deras hjärta, för att de, då de har trott, ej må räddas.” (Luk 8:12)

Gud talade till (en rik människa): ”Tanklösa (människa)! Den här natten begär de/man tillbaka din själ från dig. Men de ting du har gjort redo, till vem skall det vara?” (Jesus sade:) ”På det här sättet (är) den som lade på hög till sig (א*, B) och ej är rik ’in i’/’med syfte på’ Gud.” (Luk 12:20-21)

(Jesus sade till några som var där:) "Om – alltefter/’med hänsyn till’ omständigheterna – ni ej må ändra sinne, kommer ni alla att fördärvas (likt de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat ’i sällskap’/tillsammans med deras offer). ... (och) på samma sätt fördärvas som (de arton emot vilka tornet i Siloam föll)." (Luk 13:3b,5b)

(Jesus sade till Sina lärjungar:) ”Helt och hållet som det blev i/under Noas dagar, på det här sättet skall det och/också vara i/under Människans Sons dagar. Man åt (hela tiden), man drack (hela tiden), man tog (hela tiden) hustru, man äktades/’blev bortgift’ (hela tiden) intill vilken/den dag Noa kom in i kistan/arken och översvämningen kom och fördärvade allesammans(א,*א,A).” (Luk 17:26-27)

(Jesus sade till Sackaios:) ”Människans Son har kommit (för) att söka efter och rädda det som har varit (och är) fördärvat.” (Luk 19:10)

Då några med anledning av helgedomen sade, att den var (och hade varit) smyckad (med) fina stenar och fromma gåvor, talade (Jesus till Sina lärjungar): ”(Angående) de här tingen som ni tittar på, dagar skall komma, i vilka det inte skall ‘låtas vara’/lämnas sten på sten här (א,* א, B) vilka inte skall lösas ner/upp.” (Luk 21:5-6)

(Petrus sade till folkets ledare och till de äldste:) “Det är/finns inte ’det andra namnet’/’ett annat namn’ inunder himlen, som har getts (och ges) i/bland människor, i vilket oss/vi måste räddas.” (Apg 4:12b)

(Herren sade till Mose:) “Jag må skicka bort dig in i Egypten.” (Apg 7:34b)

(Petrus sade:) “(Om Jesus) är alla profeterna vittnen att ta/’få tag i’ missars (av Guds mål) ‘låtande vara’/’lämnande i fred’ genom Hans namn, varje/’var och en’ som tror in i Honom.” (Apg 10:43)

(Paulus sade till judarna i Antiokia:) “Redan alltsedan ni ’tvingade bort’/försköt (Guds utsaga), dömer ni er själva ’inte värdiga’/ovärdiga det tidsålderslånga livet. ... ” (Apg 13:46b)

(Paulus och Barnabas samtalade) på det här sättet, så att en mycken/månghövdad mängd/folkmassa, både av judar och av greker, (kom) att tro. (Apg 14:1b)

Gud (gjorde) utsmyckningen/’den utsmyckade världen’ och alla tingen i den. (Apg 17:24a)


Aposteln, den åttonde och en av de sju:

Åt så många som tog (Jesus), åt dem gav Han (rättslig) myndighet att bli Guds barn, åt dem som tror in i Hans namn, vilka avlades inte ut ur blod ("blod" i pluralis), inte heller ut ur kötts vilja, inte heller ut ur en mans vilja emellertid/utan ut ur Gud. (Joh 1:12-13)

Vi betraktade hans härlighetsglans, en härlighetsglans som av en enda avkomling från sidan av en fader, fylld med fröjdbringande (nåd) och sanning. (Joh 1:14b)


Hembygdens predikan:

I Jesus Kristus har vi en som Gud har ämnat för hela världen, en som är allas vår frälsning, allas vår rättfärdighet och allas vår frid, en som står där i en sargad världs mitt med en öppen Frälsarfamn och som mitt i tidens oro och ångest låter sin stämma ljuda: ”Kommen till mig i alla som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.”

Vidden av denna Guds kärlek mäts med att han älskade hela vår smutsade och vilsegångna värld. Och djupet av denna Guds kärlek mäts med detta att han utgav sin ende son, ty från utblottelsen i stallet till utlämnandet på korset, så möter vi en kärlek utan gräns. Och villkoret för att bliva delaktiga av denna frälsning är alltså att vi tror. Ty vi må ha klart för oss, att Guds kärlek i sig själv inte frälsar någon, ty en gåva måste ju för att kunna bliva till välsignelse först mottagas och användas.

O vänner, det är just detta som är det grundläggande i all kristen erfarenhet, att komma till tro. Sedan kan ju tron understundom vara svag som en rykande veke och skör som ett brutet rör. Men vi må ha klart för oss, vänner, att vi bliva frälsta inte för att vår tro är stark, utan därför att han som vi tror på är stark. (Pastor Arne Sundvall, Svenska Alliansmissionen, 1900-talets senare del)


Exegeter, evangelister med flera


Att börja med:

ca 2000 - ca 1950

Johannesevangeliet använder verbet tro mer än någon annan skrift i NT (99 gånger). . . . Ordet konstrueras oftast med en preposition (pisteuein eis) så att innebörden snarast blir att förlita sig helt på, binda sig till, förenas med. (Birger Olsson ”Messiasbekännare i Johannesskrifterna” s 360-361; författaren född år 1938 i Nordingrå öster om centralorten Kramfors i Sverige, 1992-2003 professor i Nya testamentets exegetik vid universitetet i Lund)

Tro är inte att omfatta ett åsiktspaket, Det inskärps med brutal skärpa till exempel i Jakobs brev, där det står: ”Du tror att Gud är en, det gör du rätt i, också de onda andarna vet det och bävar.” Den tro som Jesus blir glad över och som får effekter på jorden behöver inte ha läst hela teologins historia. Den har sitt centrum i ett gränslöst förtroende för Jesus. Det är den tro som kommer till Jesus med hela den sorgsna förlamningen som känns ända ner i hjärterötterna. Som i sin lidelse och längtan drar med sig allt i sin egen miljö och lägger det inför Jesu fötter i en svindlande förhoppning om att han vill och kan göra någonting. Att Jesus kan läka situationen, att han kan ge liv och värme i sjuka lemmar och göra en människa riktigt, riktigt levande. (Bo Brander i Göran Skytte-Bo Brander "Ett år med Jesus. Predikningar och samtal 1" s 347)

Genom att instifta synd- och skuldoffren öppnar Gud en utväg för Israels folk att ordna upp konflikten mellan honom och sig. Synden överförs på det oskyldiga offerdjuret, som träder i den skyldiga människans ställe. Djuret ger ställföreträdande sitt liv som ersättning för syndarens förbrutna liv. Människan har nämligen genom sitt uppror mot Skaparen förverkat sin rätt att leva. I denna offerhandling, som riktar sig både mot Guds reaktion för att avvända hans vrede och mot synden hos – och den enda sfären runt – människan för att utplåna denna, uppenbarar sig Guds barmhärtighet och kärlek. (Agne Nordlander "Korsets mysterium" s 62)

Det var 1987. ... Jag kände mig färdig, ett tomt utbränt vrak. ... När jag passerade en liten bar tittade jag in och såg att musikerna spelade på andra sidan av lokalen. ... Jag ställde mig intill scenen och lutade mig mot bardisken, beställde en gin och tonic och tittade på sångaren. Han var en äldre man, klädd i mohairkostym, platt mössa med liten skärm och en glänsande slips. ... De spelade jazzballader, såna som Time on My Hands och Gloomy Sunday. Sångaren påminde mig om (den amerikanske jazz- och popsångaren) Billy Eckstine. Han var inte särskilt kraftfull, men det behövdes inte; han var avspänd, sjöng med en naturlig styrka. Plötsligt, utan förvarning, var det som om killen hade tillgång till ett öppet fönster i min själ. Det var som om han sa: "Du ska göra det på det här sättet." Plötsligt gick det upp för mig, snabbare än någonsin tidigare. Jag kunde känna hur han arbetade för att få sin styrka, vad som krävdes för den. Jag visste var kraften kom ifrån och det var inte från rösten, fast det var den som tvärt förflyttade mig tillbaka till mig själv. Jag brukade göra så där, tänkte jag. Det var länge sedan och det hade skett automatiskt. Ingen hade någonsin lärt mig. Tekniken var så grundläggande, så enkel, och jag hade glömt bort den. ... Nu visste jag att jag kunde sjunga vilken som helst av (mina gamla låtar) utan att behöva låta dem begränsas av orden. Det var som en uppenbarelse. (Bob Dylan "Memoarer - Första delen" s 143-149; författaren född år 1941 i Duluth norr om Minneapolis i Minnesota, USA; Billy Eckstine född år 1914 i East Liberty i Pittsburgh väster om Philadelphia i USA)

Ordet (agapaô) kan betyda att visa god vilja och respekt, att vara glad i någon, att vara tillfreds med något, att hälsa välkommen och att ha sympati för. En intressant betydelse får vi där ordet står för att favorisera eller föredraga en sak framför en annan, eller att akta en person högre än en annan.(Studiebibeln V:14)

Denna berömda vers, som har kallats ”Lilla Bibeln”, säger alltså inte att alla människor får evigt liv, därför att Gud är så god. Den säger i stället att Gud är så god att han gjort ett ofattbart offer för att rädda oss ur en hopplös situation, där vi annars måste förgås. Nu bjuder han oss en möjlighet till räddning – den enda som finns – och det är att tro på Sonen, att bli hans och födas från ovan. (Bo Giertz ”Evangelium enligt Johannes” s 47)

Om jag säger till en grupp människor: ”Vad tror ni?”, kommer de att gå åt olika håll, därför att inte ens två tror exakt lika. Men om jag säger: ”Vem litar ni på?”, kommer de tillsammans med ett ord på sina läppar – Jesus Kristus. ”Vad” skiljer, men ”vem” förenar genom hans egen natur. Så det gudomliga ja-et är inte ett system eller ett parti eller en organisation av något slag. Det är en relation till en person, en universell person, som är av universell betydelse. (Stanley Jones "Guds ja" s 114; författaren född år 1884 i Baltimore nordost om Washington i USA)

Man kan uppmärksamma, att Jesus säger varken: så älskar Gud … eller: så höll Gud på och älskade … (Den grekiska texten har med andra ord varken presens eller imperfekt.) Det är alltså icke fråga om en väsensutsaga om hurudan Gud är i och för sig utan om förklaring av vad som ligger bakom Jesu engångsartade sändning. (Gösta Sandberg ”Glädjens budskap” s 252 i kommentar till Joh 3:16-21)

Medan Gud älskar världen, blir Hans kärlek endast verksam bland dem som tror på Kristus. För de andra vänder sig kärleken, så att säga, till dom. (C.K. Barrett "The Gospel according to St John" s 215; författaren född år 1917 i Salford väster om Manchester i England, 1958-1982 professor i "Divinity" vid universitetet i Durham i England)


ca 1950 - ca 1900

Denna vår värld är en stor skulptörs verkstad. Vi är statyerna, och i verkstaden cirkulerar ett rykte, att några av oss en vacker dag skall få liv. ... I vårt naturliga tillstånd är vi inte Guds barn, endast (så att säga) statyer. Vi har inte fått zoe eller andligt liv, endast bios eller biologiskt liv, som snart skall lösas upp och dö. Nu erbjuder oss kristendomen, att vi kan, om vi låter Gud råda, bli delaktiga av livet i Kristus.Gör vi det, skall vi få del av det liv som är fött och inte skapat, som alltid funnits och alltid skall finnas. Kristus är Guds Son. Om vi blir delaktiga i det liv som är hans, skall också vi bli Guds barn. (C.S. Lewis ”Kan man vara kristen?” s 128,141; författaren född år 1898 i Belfast, Nordirland)

(Sverige: Jönköping) (Kristus) är den som uppenbarat för oss Guds oförskyllda kärlek. Och detta skedde genom det blodiga offer, som han en gång frambragte på Golgata. "Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son ...", Joh 3:16. Detta att han, den rättfärdige, skuldfrie och syndfrie, som ingen kunde överbevisa om synd, blev gjord till synd för oss, det är Guds oförskyllda kärlek mot oss. (J.M. Wislöff "Vår frälsning"; kommentar till Rom 3:21-31; föredrag vid Svenska Alliansmissionens Ungdoms årskonferens i Jönköping 1930-02-01; Jönköpings-Posten 1930-02-14)

Grunden ligger i Guds kärlek till världen. Denna kärlek hade naturligen icke karaktär av välbehag – då denna värld var behärskad av en gudsfientlig, självisk makt, utan av outsägligt medlidande, då han åstundade att rädda den från att förgås och giva evigt liv. (Ad. Kolmodin "Johannesevangeliet - En verklighetsskildring" s 43; författaren född i Visby 1855, professor i exegetik i Uppsala 1903-1920)

(Sverige: Stockholm) "Den stackars intellektuelle han kommer alltid till Jesus om natten som Nikodemus", (sade Richard Stenberg till Nanna Rosén). "Jag är en liten Nikodemus - inte rådsherre, men filosofie kandidat och e.o. kammarskrivare i tullen - so ein lächerliches, armes Nikodemuschen, syster Martha-Maria - men jag frågar mig själv och din Herre: varför gjorde Du mig sådan. Är det riktigt rätt att den intellektuelle skall vara så vanlottad i andens värld? Jag var härom kvällen i din församlings lilla kapell - det var en nyomvänd hamnbuse, som vittnade - en lång blond, blåögd jätte, som fysiskt skulle kunnat sopa mig på dörren med ett par svängningar av sina jättelika kvarnvingar till armar. Han stod och bekände där, huru han i många, långa år supit sig full varenda kväll tills han för ett par veckor sedan vaknade en natt vid att som en elektrisk stöt for genom hans kropp, och han sade genast "det är Gud", och i detsamma såg han en uppslagen bibel lysande på väggen mittemot huvudgärden i hans Österlånggatshotellrum. Det var ett bibelspråk som lyste emot honom: 'Den som tror på Honom, han varder icke dömd, men den som icke tror, han är redan dömd, emedan han icke tror på Guds enfödde sons namn'. Och då sa busen Karlsson: 'Det är Gud, jag tror!' Och nu är han frälst och vittnar bland sina kamrater och arbetar i nattmissionen i staden inom broarna - och läser bibeln som en - ja, förlåt mig liknelsen, syster - som en häst tuggar havre." (Sven Lidman "Såsom genom eld" s 74)

Lärjungen fortfor: Men man skall icke skrämma människorna för kristendomen och icke vara småaktig. Låt tron vara anknytning, så att jag kommer fram; låt tron vara hoppet om ett bättre efter detta, förbindelsen med det öfre. (August Strindberg ”En blå bok I” s 105; En flott kristendom)

Sju år ha gått sedan vi jordade (journalisten, författaren och poeten) Emil Kléen. . . . Hans dikt var helgdagsrocken, och den bar han alltid i mitt sällskap, då vi på sokratiskt vis vid bägaren filosoferade om tingen och livet, på slutet mest om de högsta tingen och livet efter döden. Han som jag hade gått vilse, men jag fann på att gå tillbaka - till korsvägen, där visarn står, och sen var det lätt att hitta. Mig var det till glädje att få lära ut min konst till honom, som kanske med skäl ansåg mig ha givit orätt spår, ehuruväl jag bara följde det stora drevet, ung som jag var. (August Strindberg "Förord till Emil Kléens Valda Dikter" s 93; oktober 1906; Emil Kléen född år 1868 i Sätofta söder om centralorten Höör i Sverige)


ca 1900 - ca 1600

Tekla (till Adolf): "Mitt svärmeri har inga gränser som du ser, och mitt hjärta är öppet för alla, för allt, för stort och smått, skönt och fult, ungt och gammalt, jag älskar hela världen!" (August Strindberg "Fordringsägare" s 246)

"Om jag bara vore övertygad om, när jag kommer in", (sade Fjodor Pavlovitj till sin starets Pjotr Aleksandrovitj), "att alla betraktade mig som den vänligaste och klokaste av alla människor, Herre Gud! vilken god människa skulle jag inte då vara! Mästare! - han föll plötsligt på knä - vad skall jag göra för att få ett evigt liv?" Det var svårt avgöra om han skämtade eller om han verkligen var så där rörd och gripen. Staretsen höjde blicken mot honom och sade med ett leende: "Ni har ju själv länge vetat vad man skall göra, och ni har tillräckligt förstånd: hänge er inte åt dryckenskap och lösmynthet, inte heller åt vällustigt leverne, isynnerhet inte penningdyrkande, och stäng era krogar, om ni inte kan stänga alla, så åtminstone två eller tre. Och det viktigaste, det viktigaste av allt - låt bli att ljuga." (Fjodor Dostojevskij "Bröderna Karamazov" s 53; författaren född år 1821 i Moskva i Ryssland)

(Ryssland: S:t Petersburg) "Kan man älska alla", (skriver Nastasia Filippovna till Aglaja), "alla människor, alla sina närmaste? - jag har ofta ställt mig själv den frågan. Naturligtvis inte, och det vore rentav onaturligt. I den abstrakta opersonliga kärleken till mänskligheten är det nästan endast sig själv man älskar. Men det är omöjligt för oss, men med er är det en annan sak: hur skulle ni kunna annat än älska vem det vara månde, ni som inte kan jämföras med någon, ni som står över varje förolämpning, står över allt personligt agg? Ni ensam kan älska utan tanke på er själv och på den som ni älskar." (Fjodor Dostojevskij "Idioten" s 562; författaren född år 1821 i Moskva i Ryssland)

Brand: Vad världen namnet kärlek gav, jag kan och vill ej veta av. Guds kärlek endast aktar jag, och den är icke vek och svag, hård är den intill dödens gräns, den bjuder famna, så det känns. Guds son, då han av ångest bunden vred uti örtagården sig och bad: tag denna kalk från mig! Togs kalken bort i plågostunden? Nej, tömmas måste den till grunden. (Henrik Ibsen "Brand" s 88; författaren född år 1828 i Skien sydväst om Drammen i Norge)

Svåraste följderna hafva . . . uppstått af missförståndet utaf ordet "tro", hvilket i texten heter "pistis", betydande: tilltro, förtröstan, öfvertygelse, tillförsikt, redlighet, lydaktighet, liksom verbet tro (pisteuein) betyder: sätta tro till någon eller något, förtrösta uppå, lita på; likasom ock adjektivet "pistos" betyder "trogen", trofast, tillförlitlig. Dessa ord hafva emellertid under tidernas lopp dels erhållit en ny betydelse, dels blifvit så uppfattade, att deras hufvudbetydelse blifvit tillbakasatt för eller undanträngd af den mera tillfälliga. Då det ligger i sakens natur att tro på någon eller tro på hans ord innebär ett antagande af dessa ords sanning, så har däraf uppstått: att tro blifvit liktydigt med försanthållande eller med bekännelse; att tro på Kristus blifvit liktydig med att såsom sann antaga den vedertagna uppfattningen af hans person och väsen, samt att "trogen" öfvergått till "troende" i samma mening. Den tänkande läsaren fattar lätt, att denna, såsom det först kan synas, obetydliga skiljaktighet innebär en hel omstörtning af mening och anda. . . . Luther har dock själf . . . uppfattat begreppet "tro" . . . just i dess rätta mening. Men hos hans efterföljare har den mening i ordet kvarstått, som det lyckades den katolska kyrkan att i detsamma inlägga och rotfästa. . . . Så blef den tro, som Kristus förlagt helt och hållet till sinnelaget, hågen, hjärtat eller, om man så vill, känslan, förlagd uteslutande eller öfvervägande på förståndsuppfattningens område. . . . Protester mot denna falska uppfattning hafva icke uteblifvit, men de hafva vunnit föga afseende. (Viktor Rydberg "Kristlig tro och dogm-tro" s 151-153; Göteborgs Handelstidning 14, 17 och 23 maj 1861; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

(Sverige: Småland) "Om vilken plikt talar min grevinna?" (frågade Medenberg). "Om vår plikt ... att älska det förhatliga." " ... Att stifta eller predika en sådan plikt, är detsamma som att föreskriva människan skyldigheten att flyga eller att leva under vattnet. ... Ty man älskar verkligen icke nånsin det förhatliga: det, som man till följe av dess beskaffenhet hatar och måste hata." (Carl Jonas Love Almqvist "Tre fruar i Småland" s 67-68)

(Sverige: Värmland; Afrika) Fru Schagerström hade sagt, att om hon (Anna Svärd) ville följa med till kyrkan och höra (Karl-Artur), så skulle hon snart märka den stora förändringen. Hon skulle få höra, att han älskade de där svartingarna (i Afrika), som han sökte göra till kristna. Och det var den kärleken, som hade gjort honom till en annan människa. ... Inte ville (Anna) säga, att det hade varit någon märkvärdig predikan. Det hade varit litet av Guds ord i hennes tycke. Han hade bara talat om hur folk hade det borta i hednalanden, men det skulle ju heller inte kallas för annat än ett missionsföredrag. Och visst kunde hon förstå, att han älskdade dem där ute, eftersom han stod ut där och ville fara dit tillbaka. För nog hade de haft det fattigt och svårt i Medstubyn, men det var ju ingenting att räkna. De här, de hade varken golv eller fönster i sina stugor. (Selma Lagerlöf ”Anna Svärd” s 300-301)

(Sverige: Värmland) ”O, mitt folk”, tänkte (Gösta Berling). ”o, mitt folk, vad jag älskar dig!” Han kände hur han älskade ... alla dessa, som inte kände livets fullhet och rikedom, endast strävan för det dagliga brödet. Han älskade dem med en smärtsam, brinnande ömhet, som tvingade fram tårar i hans ögon. ... Han älskade dem, alla och envar, med fel och laster och skröpligheter. O, herregud, om den dag kunde komma, då också han bleve älskad av dem! (Selma Lagerlöf ”Gösta Berlings saga” s 356-357; Nygårdsflickan)

”Jag räknas väl inte till andra människor”, brummade pappa Goriot. ... ”Jag kan komma och gå som en skyddsängel, som finns överallt. Man vet att han är där, även om man inte ser honom. ... En far måste alltid ge för att bli lycklig. Ge, alltid ge, det är på det sättet man visar sig som en far.” ... Den gamle tryckte (sin dotter) så hårt att hon sade: ”Aj, du gör mig illa!” ”Gör jag dig illa?” sade han och bleknade. Han såg på henne med ett övermänskligt uttryck av smärta. För att kunna beskriva utseendet hos denne faderskärlekens Kristus skulle det vara nödvändigt att jämföra med de bilder som palettens mästare har hämtat ur sin fantasi för att skildra vår frälsares lidande för människornas synder. Pappa Goriot kysste ömt och försiktigt den midja som han hade tryckt alltför hårt. (Honoré de Balzac "Pappa Goriot" s 237-238,241; författaren född år 1799 i Tours sydväst om Orléans i Frankrike)

Huru skola wi då göra, när wi höra detta wårt frihetsbref uppläsas? Ack jo! wi skole göra som de små barnen, när man wisar dem något godt: de wilja straxt hafwa det, de räcka händerna derefter och gråta, tills de få det; då taga de det emot med innerlig glädje. Så skola ock wi göra; när wi läsa eller höra denna wår tänkeskrift, skola wi räcka händer och hjertan derefter, tro och anamma den med glädje, ja, wäl begråta derefter wid Jesu fötter, till dess hans Ande beseglar det i wåra hjertan och wisar oss i tron, att äfwen wårt namn står inbegripet i dessa ord: Så älskade Gud werlden. (L.C. Retzius "Christeliga predikningar öfwer de årliga Sön- och Högtidsdagarnes Evangelier" s 234-235 i predikan 1792 över Joh 3:16)


ca 1600 och tiden dessförinnan

Gud har omsorg om allt han skapat, men särskilt vårdar han sig om människorna och mest om dem, som förtröstar på honom. (Martin Luther "Luthers Lilla Katekes" s 68; författaren född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

(Många) anser (att de små barnen) blifwa saliga i dopet, icke genom sin egen, utan genom andras tro. ... Först wi låta det wara en wiss och alldeles afgjord sak, att ingen blifwer salig genom andras tro och rättfärdighet, utan genom sin egen. ... (Rom 1:17 och Joh 3:16,18) säga oss klart och otwetydigt, att hwar och en måste tro för sig sjelf, och att, om han icke sjelf tror, ingen kan hjelpa honom medelst en främmande tro. Från dessa språk får man icke wika eller förneka dem, hända hwad som hända will; ja, man borde wäl hellre låta hela werlden förgås, än man skulle rubba denna gudomliga sanning. Och om man gjorde dig något så sannolikt inkast deremot, att du icke kunde wederlägga det, så borde du dock hellre bekänna, att du icke förstår det och hemställer det åt Gud, än du skulle göra en eftergift, som wore i strid med dessa klara språk. Dessa ord böra och måste hafwa rätt och gälla såsom sanning, det må gå med hedningarna, Judarna, Turkarna, de små barnen och alltsammans, huru det kan. (Martin Luther "Kyrko-Postilla Första Delen Winter-afdelningen" s 181-182; författaren född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

Wåra wedersakare kunna wäl bele och bespotta oss, såsom wisste wi intet annat lära, än tron. ... Det är ju hufwudstycket och det allranödwändigaste ... huru wi skola komma dertill, att wi blifwa fria från vår fruktan för synden, döden och helwetet och hafwa ett godt samwete till Gud, så att wi i sanning och af hjertat kunna bedja Fader wår. Hwarest detta icke finnes, der är allt annat fåfängt, om man ock plågade sig till döds med gerningar. (Martin Luther "Kyrko-Postilla Första Delen Winter-afdelningen" s 263-264; författaren född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

(Joh 3:16-21) är ett af de bästa och härligaste evangelier, såsom isynnerhet Johannes plägar skrifwa dem, så att det wore wäl wärdt att skrifwas med gyllene bokstäfwer, icke på papper, utan, om så ske kunde, i hjertat; ja, det borde billigtwis wara hwarje christens dagliga lexa och betraktelse, den han i sin bön skulle läsa för sig sjelf, till att dermed styrka sin tro och uppwäcka sitt hjerta till åkallan; ty här äro ord, hwilka, blott hjertat stadeligen tror på dem, kunna göra en sorgsen glad och en död lefwande. ... Så ser man då, hwilken förträfflig, gudomlig kraft och werk tron är, som kan göra ting, hwilka äro för naturen och hela werlden omöjliga samt är ett icke mindre under, än alla Guds under och werk, ja, större än det undret, att Gud blef menniska och föddes av en jungfru (såsom St. Bernhard säger). ... Nu är (detta lekamliga lifwet) i jemförelse med det ewiga lifwet och dess förmåner mycket mindre, än ett ögonblick. ... Denna gåfwa (är) så stor, att den uppslukar synd, död och helwete; likasom när en liten droppe watten faller i en glödande ugn, eller en eldgnista i det djupa hafwet. ... Och Gud har sändt sin Son, icke till att dömma, utan till att saliggöra dem, som redan äro dömda o.s.w. Ty för de andra predikar man dock detta förgäfwes, alldenstund den, som icke tror, att han är en syndare och fördömd, han lär ännu mycket mindre tro, att han allenast genom Christus kan blifwa salig. (Martin Luther "Kyrko-Postilla Första Delen Sommar-afdelningen" s 24-25,31-33; författaren född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland; Bernhard av Clairvaux född cirka år 1090 i Fontaine-les-Dijon norr om Lyon och Dijon i Frankrike)

Först är det trons natur, att hon förtröstar på Guds nåd och utan all tvekan fattar en god tanke och tillförsigt till Honom samt besinnar, att Gud i nåd ser till henne och icke öfwergifwer henne. Ty der en sådan tanke och tillförsigt icke finnes, der finnes ej heller någon rätt tro, icke någon rätt bön eller något Guds åkallande; men hwarest denna tro är, der gör den människan dristig och angelägen att framlägga sin nöd för Gud och allwarligt bedja Honom om hjelp. Det är derföre icke nog, att du tror, det en Gud finnes, samt att du beder många ord, såsom det tywärr nuförtiden är brukligt. ... Ty hade de (spetälska) icke förut fattat en så god tanke och föreställning om (Christus), så hade de wäl blifwit hemma eller åtminstone icke lupit emot Honom, ännu mindre med hög röst bedit om hjelp, utan de hade wäl i stället twiflande frågat: hwad wilja wi göra? Hwem wet, om Han tycker om, att wi bedja Honom? Han ser måhända icke engång på oss? O, hwad ett sådant twiflande och bäfwande hjerta beder illa! ... Det frammumlar wäl med stor olust många ord och framskriar många sånger, men detta är icke att bedja. Man önskar blott och wille gerna på förhand wara wiss om bönhörelse, hwilket är intet annat, än att fresta Gud. ... Det finnes många sqwallrare, som wilja lära om tron och samwetet och weta dock mindre derom, än en stock. De mena, att tron är ett sofwande och owerksamt wäsende i själen, och att det är tillräckligt, om endast hjertat tror, att Gud är Gud. ... Men hwarifrån hade de (spetälska) fått kunskap om (Christi) godhet? ... Utan twifwel genom ryktet och Ordet samt derigenom, att de hört mycket godt om Honom, fastän de icke sjelfwa erfarit det. (Martin Luther "Kyrko-Postilla Första Delen Sommar-afdelningen" s 178-179 i kommentar till Luk 17:11-19; författaren född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

Emedan wi hafwa blifwit Guds barn genom Christus, förmanar (Paulus oss) ... att wi af Faderns kärlek må låta uppmuntra oss att jemwäl så älska , som Han har älskat oss. Men huru har Han älskat oss? Icke allenast på wanligt sätt, i det Han uti timlig måtto försörjer oss, owärdiga, tillika med alla ogudaktiga på jorden, och låter sin sol uppgå öfwer onda och goda och låter regna öfwer tacksamma och otacksamma ... utan ock på ett synnerligt sätt, i det Han hafwer utgifwit sin Son för oss, Joh 3:16. (Martin Luther "Kyrko-Postilla Andra delen" s 210 i kommentar till Ef 5:1-9; författaren född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

Det finns mångahanda tro, som werlden kallar tro. ... Men det heter den rätta, segersamma tron, som tror, att Jesus är Guds Son. Detta är en oöfwerwinnerlig kraft, werkad genom den Helige Ande i de christnas hjertan. ... Derföre är ock en sådan tro icke någon kall, sömnaktig, tom och fåfäng tanke, såsom de påfwiske och andra drömma om tron, utan en lefwande werksam kraft. (Martin Luther "Kyrko-Postilla Andra delen" s 253-254 i kommentar till 1 Joh 5:4-12; författaren född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

När det kommer till hufwudförtröstningen, hwarigenom jag skall bestå inför Gud trots min synd, när Han will hålla räkenskap med mig, då kan mitt lefwerne, min gerning och min kärlek aldrig wara fullkomlig och tillräcklig, utan jag måste dertill hafwa en annan man, som heter Christus, sänd af Fadren ... till försoning för wåra synder. Detta kallar jag hufwudförtröstningen eller hufwudberömmelsen och den högsta frimodigheten, som allena måste göra det och hålla stånd, när Guds dom inbryter, samt stå emot Hans wrede, genom hwilket allt mitt lefwerne och görande hade bort wara fördömdt till helwetet. ... Men wi måste hafwa ännu en berömmelse, icke blott emot Gud, utan ock inför christenheten emot hela werlden, för att ingen må kunna fördömma eller med skäl anklaga oss. ... Derföre måste wi för all del så lefwa, att wi kunna kalla Gud till domare emellan oss och alla menniskor, och inför Honom betyga, att wi lefwat rätt och christeligt. (Martin Luther "Kyrko-Postilla Andra delen" s 322-323 i kommentar till 1 Joh 4:16-21; författaren född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

Här begagnar (Paulus) icke det ordet lön, ithy att han förut lärt, att wi icke för wåra gerningar skull och såsom en förtjent lön undfå det ewiga lifwet, utan af idel nåd för Christi skull genom tron. Derföre kallar han det en Guds gåfwa genom Christus Jesus o.s.w. Den som eger denna gåfwa, han har redan det förnämsta stycket, hwarigenom ormens hufwud blifwer dödadt, och han är nu så rik och salig, att ingen kan frånröfwa honom ett sådant lif, samt har en sådan kraft, att han nu kan fly synden och alltframgent döda sitt eget kött. Sådant kan af ingen lag eller mensklig förmåga åstadkommas, utan dertill hörer tron, genom hwilken wi införlifwas med Christus och warda med Honom inplantade till syndens död, till ewigt lif och rättskaffens goda gerningar. (Martin Luther "Kyrko-Postilla Andra Delen" s 388 i kommentar till Rom 6:19-23; författaren född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

Med den allmänna tron på Christus menas (den tro) genom hwilken man warder rättfärdig inför Gud och undfår syndernas förlåtelse; ty den måste finnas hos alla christna, äfwen om de icke hafwa de särskilda gåfworna, som apostelen här (i 1 Kor 12:1-11) uppräknat, (den särskilda) Andans dygd eller kraft som Anden werkar inom kyrkan, att nemligen några med frimodighet och förtröstan kunna göra stora, förträffliga ting. ... Ty att sådant göra, dertill hörer wisserligen en stor, stark, wiss tro, som utan all twekan eller twifwel med friskt och gladt mod uträttar något synnerligt i Christi namn och kraft, ehuru det wäl kan så wara, att han för sin egen person icke är rätt botfärdig eller har den rätta tron på sina synders förlåtelse och Guds nåd i Christo, utan är en skrymtare och ett falskt helgon ... ty (dessa gåfwor) tillhör icke personen, utan Andens embete och werksamhet, som gifwes åt kyrkan, så att dessa personer uti deras embete och å kyrkans vägnar uträtta mycket stort, som gagnar, icke dem sjelfwa utan andra. (Martin Luther "Kyrko-Postilla Andra Delen" s 410 i kommentar till 1 Kor 12:1-11; författaren född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

En Gudälskande själ önskar och beder, att Gud måtte göra sig bekant för alla menniskor, omwända och draga dem till sig; på det Han allena måtte warda prisad och förherrligad. Ty Gud är kärleken, ja en outlöslig kärlekens källa. (Thomas a Kempis "Lilla Kempis" s 26; författaren född cirka år 1380 i Kempen nordväst om Düsseldorf i västra Tyskland)

(Kristus) är en högst helig och barmhärtig Herre, och han älskar det mänskliga släktet. ... Då man är okunnig om Honom ... berövas man Hans gåva, som är evigt liv. ... Man är kvar i dödligt kött och är gäldenärer till döden och erhåller inte livets motgift. ... Tro inte endast på Fadern utan också på Hans Son som nu är uppenbarad; ty det är Han som leder människan in i gemenskap och förening med Gud. ... Ty om det uppenbarande av Gud som görs med hjälp av skapelsen skänker liv till allt levande på jorden, så mycket mer ger verkligen den Faderns uppenbarelse som kommer genom Ordet liv åt dem som ser Gud. (Irenaeus, The Ante-Nicene Fathers Vol I, s 448,477,490; författaren född cirka år 130 i Smyrna i västra Turkiet)


Att fortsätta med (hembygden):

ca 2000 - ca 1990

Kan man fira jul utan julkrubba och julbord? Visst kan man det? Men utan Jesus går det inte. Det är ju verkligheten i Joh. 3:16 som vi firar när det är jul. Guds utgivande av sin son började med att Jesus inte räknade jämlikheten med Gud som ett byte utan utblottade sig själv och lät sig födas som en liten människa i ett stall. Med Joh. 3:16 önskar jag er alla en God Jul. (Eva Spångberg "Från tomtebord till julkrubba" s 6)

Vad som än händer oss så är vi inneslutna i det heliga skeende som förändrat världen. "Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss." (Rom 5:8). (Hans Boeryd "Död, liv och helighet"; Jönköpings-Posten den 24 mars 2005)

Om jag inte förstår att tro är ett relationsord som beskriver vilken sorts relation jag kan ha till Jesus så riskerar jag att mista hela poängen. (Dan Rosendahl "Förtroende och tilltro"; Jönköpings-Posten den 19 mars 2004)

Tro är en personlig relation till Gud. ... Löftet som Gud gett oss är att vi genom hans son Jesus Kristus kan få förlåtelse, gemenskap med Gud och ett liv med evighetsperspektiv. (Anders Bengtsson "Våga tro"; Jönköpings-Posten den 19 oktober 2001)

Min tro ger mig liv. Min tro ger mig trygghet, så att jag vågar vara den personlighet Gud har skapat. I kraft av den tron är jag levande. (Bo Hellsmark "Sommaren en del av livets glädje"; Kyrktuppen 2001 nr 2)

När vi tänker på konsekvenserna av händelserna den första påsken, svindlar tanken för oss. Det var då som möjligheten öppnades för oss människor att få ett evigt liv. (Göran Undevall "I väntan på påsken"; Jönköpings-Posten den 15 mars 1996)

Att världen är galen är ingen nyhet för den kristna tron; det är tvärtom utgångspunken för den. ... Kristus är världens hopp i en galen värld. (Bo Svensson "Hemlighetens högtid"; Jönköpings-Posten den 21 december 1990)


ca 1990 - ca 1950

(Hovslätt, Sverige, Världen) "Välkommen" står det på den rödlackerade klädhängaren, dekorerad med några prydliga blommor. Säkert har du gjort bekantskap med den någon gång vid besök hos vänner och bekanta i Hovslätt. Och för resten kanske du själv (nu 1982) har några exemplar hemma i tamburen? Var i så fall rädd om dem! De kommer att bli rariteter så småningom, eftersom de inte tillverkas längre. Men det fanns en tid, då de gick ut från Hovslätt i tusental. Åhlen & Holm, Epa-Turitz, Konsum och många fler av de stora varuhusen hörde till beställarna. En tid köptes de också av Svenska Lloyd och gick på det sättet ut över vida världen. (Gunnar Björkborg "Skogshaga Träindustri" s 101)

I Jesus Kristus är allt färdigt och evangelium om honom här - att tro är som att trycka på en knapp och få ljus och kraft, förlåtelse och evigt liv. (Martin Silverudd "Det verksamma ordet" s 9; Svenska Alliansmissionens kalender för 1980)

Det finns enligt Skriften ett ställföreträdande lidande och en försonande död. Det är Herrens Jesu Kristi lidande och död. Men det finns ingen ställföreträdande tro. Var och en må åkalla Herrens namn, var och en må tro på Jesus Kristus för att bliva frälst och få evigt liv. (Knut Svensson ”Apostolisk tro” s 10)

Jag är glad, att jag fick komma in i löfteslandet. Jag undrade, om jag skulle tåla klimatet, men efter så många år måste jag säga, att det har jag gjort. Och jag tycker om folket i löfteslandet. Du får se Guds barn med andra ögon, när du kommer. Det är mycket som kommer att korrigeras. Välkommen in i löfteslandet! ... Vi älskar alla Guds barn. allesammans! Även dem som inte tillhör vårt eget samfund. Jag är glad att jag kan säga, att jag älskar alla Guds barn. Jag älskar de högkyrkliga, de lågkyrkliga, de frikyrkliga och de okyrkliga. Men vi bör också älska den ogudaktiga världen.... Jag har hört berättas om en missionär som kom till en avlägsen ö i Stilla Havet. Han var klent begåvad och kunde därför inte lära sig de inföddas språk. Det står om honom, att när han kom till ön, så fanns där ingen kristen. När han lämnade ön, fanns där ingen hedning. Det heter vidare om honom, att han hälsade folket in i himlen. (Hilding Fagerberg ”Budskap i tält och kyrka” s 47,57-58)

Kan du tro? Detta är nämligen axeln kring vilket allt rör sig. Tron är det villkor som måste föregå undret. ... Endast den som tror vet vad otro är. (Stig Wikström "Den kämpande tron"; kommentar till Mark 9:14-32; Jönköpings-Posten den 11 mars 1960)

Människans synd gjorde försoningen nödvändig; Guds kärlek gjorde försoningen möjlig. ... Det är inte så, att Kristus åt oss vunnit Guds kärlek, som om denna inte förut funnits till, utan tvärtom så att Kristus genom sin död bevisat, att Gud älskar oss. ... Inför Försonarens kors kan vi inte längre tvivla på Guds godhet och kärlek till människorna. I himmel och på jord finns ingen plats, som så uppenbarar den gudomliga kärleken som Golgata. Så älskade Gud! ... Visst vill kärlekens Gud frälsa människan och göra henne salig för både tid och evighet. (Knut Svensson ”En för alla” s 12,15)

Tomtar med glasull i synen gör affärer vid kyrkklockors dån och är tacksamma för att försynen utgav sin enfödde son. (Alf Henrikson "Glam" s 215)


ca 1950 och tiden dessförinnan

(Norrahammar) Ungdomsföreningens lokal (i Norrahammar). Onsdagen den 13 (febr.) kl. 7.30 e.m. föreningens bön- och vittnesbördsmöte. Alla troende äro välkomna. ... ... Norrahammar. ... I ungdomsföreningens lokal ... Söndagen den 7 (april) ... kl. 5 e.m. Offentligt böne-och vittnesbördsmöte. (Jönköpings-Posten 1918-03-12 resp 1918-04-05 "Böne- och vittnesbördsmöten i Norrahammar")

(Marieholm nordost om centralorten Gnosjö, Jönköping) Marieholms ynglingaförening firade sitt årsmöte i platsens missionshus Pingstdagen. . . . Skollärare K.E. Johansson från Jönköping höll ett ledigt framsagdt, gripande föredrag öfver Joh. 3:14-16. . . . Sist följde ett kort afslutningsföredrag af K.E. Johansson öfver Upp. 7:9 o. följ. Därpå reste sig alla de närvarande och instämde i Bobergs sköna sång: Hvem är skaran, som syns glimma etc. och så var mötet ett dyrbart minne blott. (Jönköpings-Posten 1901-05-31 "Skollärare håller föredrag öfver Joh 3:14-16 och Upp 7:9 o. följ.")

("Medelby"/Mullsjö) 1878 uppfördes (Medelbys missionshus). ... Det är av stort sociologiskt intresse, att ”något krav på att medlemmarna skulle ha liv i Gud förefanns ej” på den tiden. Vad som menas med detta är ej lätt att utreda. Av allt att döma betyder det, att det ansågs som ett tillräckligt tecken på intresse, att man var villig att skjutsa predikanter, ge timmer eller pengar o. s. v. (Martin S. Allwood-Inga-Britt Ranemark "Medelby" s 198-199)

(Kärda väster om centralorten Värnamo, Jönköping) En av Alliansmissionens(/Jönköpings Missionsförenings) gamla kolportörer, som hette (Sven) Mattson (från Kärda socken), använde också snus. När han slutade på en plats fick han som avskedsgåva en snusdosa av föreningen. På locket hade man ingraverat ”Gud är kärlek”. (Hilding Fagerberg ”Från Grönahög ut i vida världen” s 39)

(Jönköping) Då (Jönköpings) Missionsförenings medlemmar Fredagen d. 1 i denna månad (mars år 1867) samlades till firande af årsmötet, war det på dagen sex år sedan Missionsföreningen bildades uti sin nuwarande form, såsom werkande för inre och yttre mission. Förut hade den dock, under benämning af Jönköpings traktatsällskap, med en werksamhet, inskränkt till den inre missionen, egt en tillwaro af åtta år, som Herren låtit wår ringa werksamhet för Hans rike få ega bestånd. . . . De för uppbyggelse afsedda framställningarne under mötet börjades med en betraktelse öfwer Joh. 3:16,17 med särskild tillämpning på missionen, och fortsattes (på Lördagen och Söndagen) för en ofantlig massa människor, hwilka stundom till nästan odräglig trängsel fyllde hwarje wrå af salarne och förstugorna jemte de öfrige rummen på nedra botten uti missionshuset. (Jönköpings-Posten 1867-03-09 "Årsmöte med nästan odräglig trängsel")

(Herrestad väster om Värnamo) (På Herrestad i Småland) fingo vi minnesrika möten, och jag tackar Gud, för det han tillät mig att se av sitt verk, och därföre, att han sände mig, såsom jag måste tro, just i rätta stunden. Vid ett möte för den yttre missionen fick jag tala över vad man kallar ”den lilla bibeln”. ”Så älskade Gud världen” osv. Och Guds helige Ande rörde så vid våra hjärtan, att välsignelsen ovanifrån överflödade. Det kanske största glädjeämnet från detta besök var emellertid, att en prästman, Davidson, en uppriktig man, kom till liv genom tron på Kristus. Han var så smord av glädjens olja, att man kände sig hänförd av att bara se på honom. (Oscar Lövgren "Oscar Ahnfelt" s 71; citat Oscar Ahnfelt)

(Jönköping, Fröderyd sydväst om Vetlanda) Vänskapsbandet mellan (Lina Sandell) och (söndags)skolans (på Fridhem i Jönköping) föreståndarinna (Aurore Storckenfeldt) knöts 1859. ... Ur de julbrev, som Lina Sandell skrev till sin moder hemma i Fröderyd, anföres följande: " ... Julaftonen kommer vi att först vara en stund hos fröken, som emellan 3 och 5 har en fest för alla de fattiga barnen i söndagsskolan. Jag tror, de äro omkring 100. En stor julgran står klädd för deras räkning, och varje barn får tända ett ljus under upprepande av var sitt bibelspråk, som de lärt utantill och när sista ljuset tändes, instämma alla på en gång: Så älskade Gud etc." ... Det var tre bibelord, som fröken Storckenfeldt ofta upprepade för de unga: Joh. 3:16 ("Ty så älskade Gud werldena, att han utgaf sin enda Son, på det att hwar och en, som tror på honom, skall icke förgås, utan få ewinnerligit lif."), Matt 16:26 ("Hwad hjelper nu det menniskone, om hon förwärfwar hela werldena, och får dock skada till sin själ? Eller hwad kan menniskan gifwa, der hon kan igenlösa sin själ med?") samt 1 Petr. 1:16 ("Det är skrifwet: I skolen wara helige; ty jag är helig.") . (Olof Thulin "Aurore Storckenfeldt" s 192-194,197-198; Växjö Stifts Hembygdskalender 1947)

(Växjö stift: Vrigstad sydväst om centralorten Sävsjö: Holkaryd sydväst om tätorten Vrigstad) Till Fru Jägmästarinnan Elisabeth Hafström, född Askerin, i Wrigstad. Genom en frikostig gåfva af 1/4 Hemman Holkaryd Lillegård, anslaget till understöd för Pedagogien i Wrigstad, har Fru Jägmästarinnan icke blott beredt sig sjelf ett oförgängligt minne i sin bygd, utan äfven med ädel uppoffring verkat till ett mål som för hvarje medborgare bör vara det vigtigaste. . . . En sådan (välgärning) belönar sig visserligen sjelf här i tiden, och i evigheten belönar henne den rättvise Domaren som älskar sitt menniskoslägte och dem i synnerhet som efter förmågan arbeta på dess förkofran. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev III 1824-1825" s 295; brev från Lund och Växjö och Domkapitlet den 1 september 1825 till Elisabeth Hafström)

(Herrestad väster om centralorten Värnamo; Lübeck nordost om Hamburg i Tyskland) Emilie Petersen ("Mormor på Herrestad") kom (i början av 1800-talet) i kontakt med en (tysk evangelisk-reformert) präst vid namn Johannes Geibel. Denne var verksam i den reformerta församlingen i Lübeck, "en rikt välsignad predikant". Genom honom och hans predikningar "fann hon det nya livet i Kristus, för att aldrig någon gång förlora det", enligt en uppgift i den 1860 i (den tyska inre missionens grundare och grundaren av uppfostringsanstalten Rauches Haus vid Hamburg) Johann Hinrich Wicherns tidskrift "Fliegende Blätter" införda nekrologen över Mormor på Herrestad. (Göran Åberg "Emilie Petersen, 'Mormor på Herrestad', och hennes nätverk" s 18-19; Umgänge i vida kretsar; Johannes Geibel född år 1776 i Lübeck nordost om Hamburg i Tyskland; Johann Hinrich Wichern född år 1808 i Hamburg i Tyskland)

Ett regelbundet deltagande i nattvardsgången ansågs (i bårjan av 1700-talet) garantera saligheten efter dåden. (Enar Skillius "Ryttaränkans tragedi" s 11)


Att fortsätta med ('nationerna'):

ca 2000 - ca 1990

I sin otyglade åtrå efter den vackra Batseba bröt (kung David) mot åtminstone fem av de tio budorden: han mördade, begick äktenskapsbrott, hyste begär, stal och bar falskt vittnesbörd. Och genom att envisas med att räkna alla vapenföra män gav han uttryck för ytterligare en svaghet genom att lita till människors kraft istället för Herrens kraft. Hur kan Bibeln då, med tanke på dessa grova synder, beskriva honom som ”en man efter (Guds) hjärta” (1 Sam. 13:14; jfr Apg. 13:22)? Visst, han hade uppriktigt ångrat sig. Men framförallt hade han, till skillnad från efterträdaren Salomo, inte vänt sig efter andra gudar, utan ”höll sig av hela sitt hjärta till Herren” (1 Kung. 11:4). (John Stott "Genom Bibeln - Dag för dag" s 78 i kommentar till Ps 78:72; författaren född år 1921 i London, England)

En av de mest kända sabbatssångerna, som man sjunger när sabbaten går in, börjar med orden ... ”Gå, min vän, bruden till mötes, låt oss hälsa sabbaten välkommen!” Sabbaten liknas alltså vid Israels älskade brud. (Göran Larsson "Tid för Gud, Judiska och kristna perspektiv på de judiska högtiderna" s 24; BG Ask-kommentar: observera sambandet mellan orden ”välkommen” och ”älskade”)

Vi har vår fria vilja att säga ja eller nej till Guds erbjudande, som riktas till oss alla och som alltid finns tillgängligt. Det val vi träffar här på jorden får konsekvenser för evigheten. Väljer vi bort Gud här och nu riskerar vi därmed att också ha tackat nej till att få vistas i hans närhet efter döden. ... Att tro på Gud är att lita på Gud. Och i den tilliten ingår också förhoppningen och förväntningen att jag så småningom, senare under mitt jordeliv eller om inte förr så när jag får se honom ansikte mot ansikte, kommer att kunna begripa också det som förefallit omöjligt att förstå. (Elisabeth Sandlund ”Drabbad av det oväntade” s 56,58)

Kyrkan har utifrån sin egen text adresserat varje tid och därmed berikat varje epok med något som denna inte i sig själv har ägt. Just här befinner sig, enligt mitt sätt att se, den svenska kristenheten i en kris. Det är detta som är kyrkans sekularisering. Vi vet inte vad vi adresserar med. Vi är, på ett sätt som kanske aldrig tidigare i vårt land, vilsna omkring vår egen text. Därför är det till och med möjligt att uppleva olika kyrkors målarbete som riktningslöst. Vi är osäkra på det kyrkliga projektets huvudtanke. Men det är bara en utgångspunkt i en egen text som ger den kristna tron och kyrkan problemformuleringsprivilegium och tolkningsföreträde för sitt ärende. (Runar Eldebo ”Kristen i landet lagom” s 53)

(Sverige, Sovjetunionen) Värst är vad som hänt med välfärdssamhället. Det är annullerat. Ordet existerar inte. Det kan inte vara mer än ett par år sedan som det gick upp i rök. I stället har vi fått "välfärdsstaten". Välfärdssamhället var värt aktning, rentav kärlek, det anser iallafall jag. "Aktning". Vart tog det ordet vägen? Borta. I dess ställe brer "respekt" ut sej; det har blivit ett modeord. Men att ha respekt för en person är inte detsamma som att hysa aktning för henne, att hysa aktning är djupare och större, vackrare. Behöver vi inte aktning längre? Eller är det knepigt att leta fram någon som är aktningsvärd? Och hur går det med vår självaktning? Välfärdsstaten för tanken till Staten och (Josef) Stalin och det kapsejsade järngrå sovjetväldet. Samhället är Vi. Staten är Dom. Genom att plötsligt kalla välfärdssamhället för välfärdsstaten får man den att låta så otrevlig at marken är jämnad för att göra sej av med den utan att någon protesterar för mycket. Kom inte och påstå att ord inte är viktiga, ord och ordval. Det är bekymmersamt att också rättssamhället vips inte finns, bara "rättsstaten". (Stefan Andhé "Anlag för vemod" s 12; Tyst med dej, min Ängel; Josef Stalin född år 1878 i Gori nordväst om Tbilisi i Georgien i dåtida Kejsardömet Ryssland)

Den fulla vidden av Guds kärlek visade sig inte i att han skapade oss. Den kom till uttryck när vi hade blivit syndiga och inte förtjänade hans kärlek. (John Ortberg ”Kärleken jag längtar efter” s 13; författaren född år 1957 i Rockford nordväst om Chicago i USA)

(Främre Orienten, Israel) Mann påpekar att “medan andra forntida lagsamlingar i Främre Orienten skyddade änkan och den faderlöse, fanns det endast i forntida israelisk lag en lagstiftning för främlingens skull” (Mann, 152). Israel visste hur det var att vara mindre betydande, ”hemlös”. (Michael E. Williams “Exodus-Joshua” s 161; "Mann" kan möjligen syfta på Charles C. Mann född år 1955 i Michigan i norra USA)

Var rädd om din tro, den bergfasta, trygga, den bräckliga svaga ... Var rädd om din tro, vad än den verkar, vad än den väger ... din tro är det enda du äger. (Eric S. Alexandersson ”Dalar och förklaringsberg” s 63)


ca 1990 - ca 1975

(Sovjetunionen: Tjernobyl norr om Kiev) Jag har glömt att tala om att vi bodde i själva Pripjat, alldeles intill reaktorn. Fortfarande ser jag det framför mig: det intensiva, hallonröda skenet, reaktorn var liksom upplyst inifrån. Det var inte en vanlig eldsvåda utan något slags luminiscens. . . . Jag är med i kyrkokören. Läser Bibeln. Jag går i kyrkan därför att det bara är där man talar om ett evigt liv. Där får människan tröst. Det är ord som man längtar efter att höra men som man inte hör någon annanstans. Jag drömmer ofta att jag går med min son genom det soliga Pripjat, stora rosenrabatter . . . Jag var så ung och min son liten . . . Jag älskade honom Men jag har glömt all rädsla . . . Som om jag bara var en åskådare. (Nadezjda Petrovna Bygovskaja "En monolog om vad vi inte visste: att döden kunde vara så vacker" s 163,165; ur boken Bön för Tjernobyl av Svetlana Aleksijevitj; atomkraftverket i Tjernobyl havererade den 26 april 1986; Svetlana Aleksijevitj född år 1948 i Stanislav öster om Odessa i Ukraina)

(Sverige) Jag kom till ett fint lantbrukarhem, och eftersom jag till mitt 18:e år var jordbrukare fanns det gott om samtalsämnen. ... Det blev ett av de mest öppna och minnesvärda samtal jag varit med om. De berättade om sitt hem, sitt äktenskap och det som hör samman med dagens liv. De hade det bra på alla sätt, men de hade inte frid med Gud. Det hade de samtalat om rätt ofta, och det var egentligen orsaken till att de bjudit mig hem. Mitt tåg skulle inte gå förrän klockan 22.30, så vi hade gott om tid. Jag fick verkligen gå i beredda gärningar. Vårt samtal slutade med att vi vid kaffebordet tog varandras händer och läste Joh 3:16 och så följdes vi åt ”fram till nådens tron för att undfå barmhärtigheten i rätt tid”. (Axel Gustafsson "Livsbilder 3" s 21-22)

(Ordet ”krinô”) har från början många olika betydelser, vilka dock har ett inbördes, naturligt sammanhang. Det betyder sålunda att skilja ut, åtskilja, sikta; därav kommer senare betydelsen välja, bedöma, fälla dom. (Studiebibeln V:591)

(Sverige) Innan lagen om fri abort genomtrumfades i riksdagen höll en läkare i ljudradion ett föredrag till förmån för den önskade lagen. Själv hade han utfört aborter, sade han, och i början kände han ett starkt inre motstånd. ”Men”, fortsatte han, ”så kom jag att tänka på ordet: Gud är kärleken. Och då kände jag att det var rätt.” Gud bevare oss för sådant missbruk av hans ord! Men måtte han också bevara oss för att med ett ”jaså” slött konstatera att Gud är kärleken. Det är ju ett ord som skulle vara en stark motor i oss. (Sven Danell ”Dagpostilla” s 158 i kommentar till 1 Joh 4:10-16)

En affärsförståndig vän rådde mig att byta bil, innan den gamla dalat ned i skrotvärdet. Jag har en bättre vän, som ger rådet: Byt till nytt liv! Satsa ditt gamla liv, innan det ska skrotas! Lämna ditt liv åt Jesus med all dess lump och skrot. Han bjuder dig i stället det verkliga livet. För evigt! (Sven Danell ”Dagpostilla” s 190 i kommentar till Matt 16:24-27)

(Sverige) Inte hade man inom den romerska kyrkan förnekat att frälsningen kommer av tron på Kristus, men det hade kommit till så mycket annat, att det inte längre stod klart att det är Jesus allena som frälsar. Man klagar ofta på kristendomen för att den är moralistisk. När man år 1919 gjorde bergspredikan till den centrala i kristendomsundervisningen, gjorde man utan att veta det kristendomen till moralism. Sedan dess säger nästan en hel generation svenskar att det centrala i kristendomen är kärleksbudet. Men det är inte våra kärleksgärningar som saliggör. De är trädets frukt, inte dess rot. Roten till vår salighet är Jesus Kristus och han allena. (Sven Danell ”Dagpostilla” s 283-284 i kommentar till Gal 5:1-11)

Guds rike är som när en mor vårdar sitt barn. När pojken är nyfödd känner hon en gränslös glädje över att få vara mor och få ta hand om en liten hjälplös varelse. Men med tiden blandas hennes känsla av glädje med smärta. Det visar sig att hennes pojke är gravt allergisk och reagerar mot det mesta såväl i maten som i miljön. Hon försöker oupphörligt finna på råd för att undanröja orsakerna till pojkens eksem och återkommande astmanfall. Men ingenting tycks hjälpa. Många nätter under en följd av år får hon inte sova utan måste bära honom i timmar eller bege sig till sjukhuset med honom. ... Redan i början av hans tonår märker hon hur ett främlingskap mellan dom har uppstått och hur avståndet växer. ... Hennes hjärta är nära att brista när han en kväll kommer hem berusad och som svar på hennes frågor ber henne ”dra åt helvete”. Med smärta men utan att svara med samma mynt, hjälper hon honom av med de nerspydda kläderna och i säng. Bördan blir inte heller lättare att bära när han kommer i lag med ett gäng knarkare och lämnar henne. ... Till slut står hon inte ut med ovissheten utan beger sig till stan. I dagar söker hon efter honom tills hon finner honom liggande på ett smutsigt golv i en källare utmärglad och eländig. Hon stannar i dörröppningen och kan inte längre hålla tillbaka sina tårar. ”Min pojke, min pojke”, säger hon viskande. Märkbart överraskad över hennes närvaro reser han sig sakta upp och frågar: ”Ger du aldrig upp, mamma?” Så är det med Guds rike. (Lennart Thörn "Fem liknelser om Guds rike" s 9-10)


ca 1975 - ca 1950

Agapaô (älska) kan (i klassisk grekiska) betyda att hälsa/välkomna (engelska: greet) tillgivet. (William Barclay ”New Testament Words” s 19; författaren född år 1907 i Wick norr om Inverness i Skottland, från år 1963 professor i "Divinity and Biblical Critisism" vid universitetet i Glasgow)

Medan esseerna hade instruerats att älska alla som delade deras övertygelser och att hata alla andra, uppmanade evangliet de troende att utav kärlek söka upp och rädda det förlorade. Av detta skäl gick också missionen bortom Israels gränser. (Leonhard Goppelt "Apostolic and Post-Apostolic Times" s 36; författaren född år 1911 i München i södra Tyskland, professor i Nya Testamentet, först år 1954-1967 vid universitetet i Hamburg och sedan år 1967-1973 vid universitetet i München)

Jesus er svaret. Det er mere overvaeldende, end hvad et menneske nogensinde kunne have fundet på. Guds Søn stiger selv ned i vor elendighet. Gud selv lider sammen med os i den inderligste kaerlighed. Således elsker Gud verden. (Den hollandske Katekismus for Voksne s 22)

För Johannes är Jesus sänd till världen; för synoptikerna är Jesus sänd till Israel (Matt 15:24; Luk 4:43). (Raymond E. Brown "The Gospel according to John" s 134; författaren född år 1928 i New York, USA, 1971-1990 professor i Biblical Studies vid Union Theological Seminary i New York, USA)

Gud är allsmäktig, det är sant. Men han har åt varje människa givit hennes fria vilja. Hon har haft tillfälle att mottaga frälsningen eller förkasta den och dock kan en del säga, att Gud inte är kärleksfull. Förstår hon då inte att straffet måste komma för syndens skull. Den som oupphörligt stått Gud emot bör komma ihåg, att det enda som är rättmätigt, det är att hon får skörda frukten av sitt motstånd. (Lewi Pethrus ”Under den Högstes beskärm” s 213)

Guds godhet bringar oss ett bud: "Du är välkommen hem till Gud!" När himlen molnfri välver sig, då är det bäst för dig och mig, att taga mot vid nådens altarfot den gåva Gud oss bjuder. Ej alltid bättringsropet ljuder. (Hans Hallebo "En såningsman gick för att så" s 45; Fjärde söndagen efter trefaldighet; Guds godhet)

(Nordöstra Indien: Ghoom sydväst om Darjeeling) I Ghoom, som ligger endast fyra engelska miles från Darjeling, finns en församling, som kallar sig Himalayas Free Church och har omkring 110 medlemmar. ... I denna församling deltog vi i ett kvällsmöte, som blev ett möte på "högsta nivå", ty Ghoom är den högsta punkten i dessa trakter. I det mötet såg vi en av de högsta toppar som finns i Bibelns fjällvärld, nämligen Joh. 3:16, som vi hörde läsas på inte mindre än åtta språk. Och här högt uppe bland snö och is mötte vi en skara Guds barn med brinnande hjärtan och varm kärlek. (Linné Eriksson "Från Nippons öar till Himalayas berg" s 83-84)

(Norra Indien: Dehradun nordost om New Delhi, Doon norr om Dehradun) (Vi) kom i rätt tid till Dehra Dun, där missionär Jean Malm var oss till mötes med sin bil och omedelbart skjutsade oss till Doon Bible College. Vi blev mycket vänligt mottagna i denna bibelskola och välkomsthälsades med blommor och sång. I välkomnandet ingick också att eleverna läste Joh. 3:16 på olika språk. (Linné Eriksson "Resa mot advent i ökenstad" s 197)

Två olika slags tro på Gud tecknas klart i Skriften. Den ena kallas förståndets tro, i vilket intellektet biträder en tro att Gud existerar. Den andra kallas hjärtats tro, då hela människan är engagerad i en akt av förtröstansfull överlåtelse av sig själv. För att känna Gud, måste en människa äga den senare typen av tro, ty förståndets tro är inriktad på en teori, men hjärtats tro är inriktad på en gudomlig personlighet. (Den franske filosofen och författaren) Gabriel Marcel hävdar, att sann tro består i att tro på icke i att tro att. Den består i ”att öppna kredit; det ställer mig till förfogande för den som jag tror på”. ... Att tro är att öppna varje område av sitt liv för gudomligt inflytande. (Martin Luther King jr "Vägen heter icke-våld" s 145; författaren född år 1929 i Atlanta i sydöstra USA; Gabriel Marcel född år 1889 i Paris, Frankrike)

(Sverige, Kongorepubliken, Belgiska Kongo) Missionssekreterare Arvid Stenström föredrog (i Svenska Missionsförbundets generalkonferens 1960) ärendet (om en överenskommelse mellan Kongokyrkorna och Svenska Missionsförbundet) samt betonade nödvändigheten av att de infödda i såväl Kongorepubliken som Belgiska Kongo erhåller vårt fulla förtroende att övertaga missionens egendom i Kongo med vissa smärre undantag. ... Generalkonferensen godkände i princip enhälligt det upprättade förslaget. ... Då ordföranden genom klubbslag bekräftat beslutet, nedbad han Guds välsignelse över Kongos folk och över Kongokyrkornas fortsatta verksamhet. I anledning av beslutet om överlåtelse av Svenska Missionsförbundets egendom i Kongo till Kongokyrkorna framträdde de i konferensen närvarande båda representanterna för Kongo, sekreterare Jessy Nkoba och sem.stud. Miliami Elisabeth tillsammans med sekreterare Arvid Stenström. Denne läste på kikongo Joh. 3:16, ledde i bön samt avslutade med Herrens bön, vilken bads tillsammans med Kongos representanter och alla närvarande kongomissionärer på kikongo, det språk till vilket våra första missionärer översatt Bibeln för att ge Guds ord till Kongos folk och som nu i denna heliga stund bringades tillbaka till moderförsamlingen. (Olof Wennås "Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet" s 132)

(Det grekiska ordet för "värld" är här) inte skapelsen i sin helhet utan människornas och de mänskliga angelägenheternas värld. (C.K. Barrett "The Gospel according to St John" s 134; författaren född år 1917 i Salford väster om Manchester i England, 1958-1982 professor i "Divinity" vid universitetet i Durham i England)


ca 1950 - ca 1900

En välkänd text som (Gustaf) Landmér hade svårt att predika över, och därför mycket sällan gjorde det, var Joh. 3:16: ”Så älskade Gud världen ...” ... ”Jag har fått komplex inför den texten. Det väldiga budskapet i den är som en ocean för mig. Jag har inte fått ner min lilla hink i detta väldiga Niagara.” (Helge Lööf "Gustaf Landmér - förkunnare med färg" s 196)

Valdemar gick redan omkring och kände sig som om han stigit över tröskeln till en ny värld, som om han höll på att födas till en annan tillvaro. Han var antagen till frielev (vid vinterkursen på folkhögskolan). Han var en elev, en studerande. Det var sanning, han hade ju fått brevet från rektorn på folkhögskolan. Det var en filosofie doktor, som hade skrivit till honom och bett honom vara välkommen. Ja, ordet "VÄLKOMMEN!" stod allra sist i brevet med ett utropstecken efter. Det ordet hade glatt honom alldeles särskilt. Det ingav ju nästan den föreställningen, att man gick och väntade på honom på folkhögskolan; det var som om rektorn och filosofie doktorn gått och räknat dagarna tills han kom. Man hade hälsat honom välkommen in i den nya världen, och han gick och väntade i spänning den tid som var kvar. ... Några dagar innan Valdemar skulle resa blev hans far sängliggande med svår värk i lederna och feber. ... Nej, (några studier vid folkhögskolan) skulle det inte bli nu. ... (Men) brevet som han fått från folkhögskolans rektor gömde han undan på ett säkert ställe. Han tänkte bevara det - för det där ordets skull, det där ordet: VÄLKOMMEN! När han läste igenom brevet på nytt i framtiden och kom till det sista ordet, så skulle han känna sig mycket tröstad, det visste han. (Vilhelm Moberg "Berättelse om en frielev" s 160-166)

(Tyskland; Sverige: Göteborg) Tre tyska unga män, s.k. Wandervögel, som drog land och rike kring stannade och lyssnade (på min predikan ute i det fria sommaren 1928), fastän de ingenting begrep. Jag bjöd hem dem till oss på Engelbrektsgatan (i Göteborg). ... Jag bjöd de tre studenterna att ligga på golvet. ... De bekände öppet för mig att de var kommunister och ateister och att de hade vigt sitt liv att bekämpa kristendomen. Jag invände att detta förhållande inte alls generade mig. ”Ni är väl människor och behöver sova som folk även om ni måste ligga på golvet.” ... Vid (en lunch några dagar senare) talades endast tyska. Ateisterna talade då öppet om att de alla var barn av troende. Två av dem anhöll om förbön. Deras liv vände sig. Vi uppehöll förbindelse med dem fram till kriget 1939, då de försvann ur vår synkrets. (C.G. Hjelm "Sådant är livet 1" s 254-256)

Denna villsamma tillvaros innersta är en vilja som vill liv och frälsning. ... Den kristna innerligheten vet något, icke blott om sitt saliga tillstånd, om innerlighetens frid, utan den vet något om all verklighetsgrund och mening. Livsgrunden är frälsande kärlek. (Anna Söderblom "Ett år - ord för varje dag samlade ur Nathan Söderbloms skrifter" s 51,182)

De allra flesta människor fly undan Guds välsignelse. Men Gud låter sin sol gå upp över onda och goda och låter regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Där ser du Guds hjärtelag. Han önskar giva alla vad gott är. Han förföljer därför alla med sin frälsnings nåd. (O. Hallesby "Guds välsignelse gör rik"; kommentar till 4 Mos 6:22-27; Jönköpings-Posten 1925-01-30; författaren född år 1879 i Aremark nordost om Halden i sydöstra Norge; år 1909-1951 professor i teologi vid Menighetsfakulteten i Oslo)

I telningen från Isais rot bor gudomligt liv. (Johan Hellström "Tredje böndagen" s 460; Missionsförbundet n:r 28 den 10 juli 1924)

(Indien) Govinda sade: " ... Din sten, ditt träd, din flod - är de verkligheter?" "Inte heller detta bekymrar mig något vidare", sade Siddhartha. "Vare sig tingen är sken eller inte, så är jag för min del sken och på så sätt är de jämställda med mig. Och det är just detta, att de är jämställda med mig, som gör att jag älskar och aktar dem så högt. Det är därför jag kan älska dem. Och här får du nu en lära som du kan skratta åt: kärleken, o Govinda, tycks mig stå över allt annat. ... För mig är det enda angelägna att kunna älska världen, inte förakta den, inte hata den och mig, utan kunna betrakta den och mig och alla väsen med kärlek och beundran och vördnad." (Herman Hesse "Siddhartha" s 146; författaren född år 1877 i Calw väster om Stuttgart i sydvästra Tyskland; text på bokomslag: "'Siddhartha' är en lågmäld, utsökt enkel berättelse, som starkt och intensivt förmedlar Hermann Hesses livssyn och hans djupa insikt i den indiska mystiken.")

Att tro är egentligen en enkel sak, mycket enklare än vi pläga göra den till. Ty vad måste vi ej tro här i livet? När jag vid biljettluckan köper en biljett, så måste jag ju tro att den gäller, annars har den ju ingen betydelse för mig. Och så snart sagt med allting här i livet. Men tron på Jesus får icke vara bara ett försanthållande i allmänhet. Denna tro är visserligen en rätt och bra tro i och för sig, men den frälsar ej. Det måste vara en sådan tro som tar emot, en så att säga mottagande tro. Det är på en sådan tro som Jesus giver det eviga livet. (Oscar Bernadotte "Olika frälsningsvägar"; predikan vid Svenska alliansmissionens 30-årsjubileumshögtidsfest i Kristinakyrkan, Jönköping, 1922-06-11; Jönköpings-Posten 1922-06-30)

(Sverige, Amerika) (Far och mor) fick veta att deras ende kvarlevande son skulle emigrera till Amerika. ... Far gjorde mig förskräckt. ... "Te Amerrka ... Säjer han ... Min siste ... Nää ... Allri ... Så jävulen anamma ..." Då svarade jag med de fruktansvärda ord, som jag sedan fick gå och ångra genom alla år: "Far ska int mer förbjuda mej nåenting. Jag lyder int. Sigfre fick sitt liv fördärvat för att han lydde far. Dä ska int hända mä mej." Det var sagt --- jag hade sagt det grymmaste en son kan säga till sin far. Så snart orden hade sluppit ur min mun ville jag ta dem tillbaka. ... Sigfrid fick sitt liv fördärvat ---. Orden var kvar i mitt öra, och det var jag som hade sagt dem. ... "Hur kunne du säja!" frågade mor. "Int rådde far för'at ...?" (Vilhelm Moberg "Din stund på jorden" s 183-184)

Det eviga livet begynner i den troende i och med detsamma, som han tror på Kristus. ... Om du är mycket svag i tron, så tro ändå! Det står icke: Den som har en stark tro, utan den som tror på Jesus, han skall hava det eviga livet. (P. Waldenström ”Gud är min tröst” s 96-97)

Utvägen ur (vår osäkerhet) öppnar sig för oss, när NT's Jesus blir förståelig för oss som en övermäktig, nästan helt otrolig verklighet, och då vi ser att i honom framträder det enda som vi kan hänge oss åt i förtroende på ett sätt som saknar motsvarighet. (Alf Tergel "Från Jesus till Mao" s 348; Wilhelm Herrmann, ur Unser Glaube an Gott 1911; Wilhelm Herrmann född år 1846 i Melkow i Wust väster om Berlin i Preussen/Tyskland)

(Sverige: Stockholm) Fredrik Hammarsten i Blasieholmskyrkan i Stockholm var en väldig predikant. Annandag pingst är texten Joh. 3:16. ... När han predikat över texten kom en liten gumma fram och ville tacka honom, innan hon gick hem. Kyrkoherden var ledsen, han tyckte att han hade predikat dåligt. Han sade till vaktmästaren: ”Säg till gumman, att jag går inte in i kyrkan i dag”. Men gumman var envis, som gummor är, så hon vidhöll att hon måste få tacka kyrkoherden. När han äntligen kom in i kyrkan, kom gumman fram och sade sitt tack. ”Ja, det var inte så mycket att tacka för”, sade Hammarsten. ”Nej”, sade gumman, ”det kan jag hålla med om, men vilken text kyrkoherden hade!” (Hilding Fagerberg ”Från Grönahög ut i vida världen” s 132)


ca 1900 - ca 1850

Svårast af allt var det, att Abraham själf skulle offra ende, älskade sonen. "Jag kan icke få i mitt hufvud", sade en gång Luthers maka till sin man, "att Gud skulle begära något så förskräckligt af en människa, som att hon skulle döda sitt eget barn." - (Martin) Luther svarade härpå: "Kan du då tro, att Gud låtit sin enfödde son dö för oss, då han ingenting kärare haft i himmel och på jord än denne, älskade son?" ("Lilla Svenska Barntidningen" s 161-162; nr 21 den 24 maj 1894; Martin Luther född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

Tron på Kristus är icke det samma som tron på Bibeln. ... En människa kan väl vara så viss på Bibelns sanning, att hon när som helst kunde våga sitt liv för dess försvar, och det är ändock icke sagt att hon tror på Kristus. ... Vidare anmärka vi, att tron på Kristus icke är detsamma som att hava en rätt kunskap eller övertygelse om Kristus. Du kunde väl hava en så rätt kunskap och övertygelse om Kristus, som någonsin en ängel kan hava, men ändå vara utan tron på Kristus. ... Ingenting kan ... göra mer skada än det, att man ser tron på Kristus likvärdig med tron på den eller den läran om Kristus. Vidare anmärka vi, att tron på Kristus icke är detsamma som att tro på syndernas förlåtelse. Man kan tro på syndernas förlåtelse men ändå icke på Kristus. Ja, hela världen går och tror på syndernas förlåtelse men tror icke på Kristus. ... Vidare anmärka vi, att den rätta tron icke är detsamma som att tro, att Kristus genom sin död har försonat, betalt och borttagit all världens synd, i vårt ställe lidit straffet och fullgjort Guds lag, och att Gud nu för hans skull är oss nådig och vill förlåta oss våra synder, om vi detta tro. ... Vidare anmärka vi, att den rätta tron icke är detsamma som att tro, att man är frälst. ... En falsk tro kan mycket väl vara viss, och en sann tro kan ofta vara mycket darrande och svag. ... Vidare märka vi, att tron på Kristus icke består däri, att man tror, att man är kristen, eller att man tror, att man lever o. s. v. Ty allt detta kan man tro, utan att det är sant. ... Men vad är då tron på Kristus? Svar: Tron är enligt apostelns ord en viss tillförsikt, och tron på Kristus är alltså en viss tillförsikt till Kristus, en hjärtlig och innerlig tillit till Kristus, såsom den där är Herren och Frälsaren. ... Den saliggörande tron består däri, att du av hjärtat sätter din lit till Jesus. ... Se, när du sålunda med hela ditt hjärtas lit håller dig till Jesus, då tror du på honom rätt, och är du då lutheran, reformert, katolik, eller vad det nu kallas, så är du dock en kristen. (Erland Sundström "Arvet från Waldenström" s 65-72; citat P. Waldenström)

Frälsningen beror på den enskildes förhållande till den frälsare som Gud gifvit åt verlden. Att tro på sonen är att af allt hjerta hålla sig till honom. … Frälsningen till sin begynnelse inträder från det ögonblick, då menniskan blir troende, i det att hon då begynner lefva det eviga lifvet. … Skriften framställer ofta det tillkommande, såsom vore det redan fullbordadt. … ”Vi äro förlorade” säga skeppsbrutna menniskor, innan de ännu äro det, när dock deras undergång synes alldeles oundviklig.” Och: ”Vi äro räddade”, säga de, innan de ännu äro det, när de dock se ett skepp nalkas, och deras räddning alltså synes dem vara en afgjord sak. … Att sätta tro till hans namn är det samma som att tro på honom. Namnet är nämligen uttryck af personen sjelf. (P. Waldenström ”Nya Testamentet” s 416-417)

(Sverige: Sunnerby norr om centalorten Lidköping i Västergötland) Under en av mina första predikoresor i Västergötland gick färden över den i andligt avseende ganska hårdarbetade Varaslätten. ... Från början hade Jönköpings Missionsförenings predikanter rest fram här och spåren av deras gärning var klara och vägledande. ... I Sunnerby bodde en soldatfamilj vid namn Green. ... Redan från början då de tog emot Herrens vittnen, använde de sig av systemet med s.k. gästbok. Varje predikant måste skriva sitt namn egenhändigt samt anteckna texten som lästs vid tillfället. I den boken läste jag namnen Mattzon, J.P. Johansson, Stridbäck, Ågren, Västberg m. fl. Stridbäck hade predikat över Joh. 3:16. Man kände något sällsamt av gemenskap med dem, som gått före. (Enok Johansson "I evangelii tjänst" s 41-44; Svenska Alliansmissionens missionskalender för 1955)

Adam kallas Guds son med anledning deraf, att han war omedelbart skapad af Gud. Af samma anledning kallas ock änglarna Guds söner. Likaså kallas Israels folk Guds son med anledning deraf, att Gud hade till sitt egendomsfolk utkorat det folket. I nya testamentet är det ju wanligt, att de trogna kallas Guds barn, söner och döttrar, hwilket säges om dem derför, att de äro födda på nytt. Men på det wi måtte weta, att Herren Jesu icke i någon av dessa bemärkelser utan i en wida högre och egentlig mening kallas Guds Son, tillägges honom benämningen: Guds enfödde Son. Kallades han Guds Son i samma mening som någon annan, så skulle han kunna kallas: Guds förstfödde Son men aldrig: Guds enfödde Son. (P. Waldenström ”Högmessotexter II” s 147 i kommentar till Matt 16:13-19)

(Herren) säger: Hwilken som tror på mig o.s.w. I hans tal förekomma de orden mycket ofta såsom ock i apostlarnas bref. Paulus säger t.o.m. i Rom. 4: Derföre måste det wara af tron, på det att det skall wara af nåd. I hela den evangeliska predikan intager tron ett så wigtigt rum, att utan densamma allt, hwad Gud gjort och talat till syndares frälsning, är förspildt. Ja i Galaterbrefwet kallar Paulus den evangeliska predikan rent af för trons predikan. Af detta förstå wi, huru wigtigt det är, att wi hafwa ett rätt begrepp om tron. Måtte då Gud gifwa oss det. ... Man kan wara renlärig och lärd och ändå icke tro på Kristus, wore man ock på läran så wiss, att man wågade gods, ära och lif derför. Deremot kan man wara mycket irrlärig och wacklande i kunskapen och öfwertygelsen men ändå tro på Kristus. Derföre kunna ock menniskor med stridiga meningar werkligen lefwa i tron. Och det är saligt att besinna det. ... Öfwerallt ser man samma enfald – hjertan som tryckas af nöd, lekamlig eller andlig, samt af den nöden trängas till Jesus af Nazareth. ... I den evangeliska historien omtalas icke någon, som frågat Kristus eller apostlarna, hwad tron är. Nej, hwad det war att tro, det wisste alla både judar och hedningar, ty de hade ju alla trott på något eller någon. ... Wi måtte besinna, att tron är den allra enfaldigaste sak under solen, hwilken ock de små barnen utan alla förklaringar kunna fatta, såsom ock erfarenheten wittnar. Korteligen: Hwad man af alla den heliga Skrifts exempel ser, det är, att de trogna hafwa trott, att Jesus war Kristus, samt att de med anledning deraf hafwa satt sin lit till Honom och hållit sig intill Honom. ... (Martin Luther säger:) ”Sitt i frid, käre påfwe, faren wäl kära biskopar, munkar och messare! Aldrig behöfwer jag mer edra läkemedel, edra gerningar och edra förtjenster, edra bud och stadgar. Länge nog hafwen I plågat mig dermed! Jag har nu funnit en, som gifwer mig för intet, hwad jag tillförene nödgades köpa af eder för mycket penningar. ... God natt! faren wäl! Aldrig kommer jag mer igen till eder!” ... Tänk, om Gud hade sändt en man, hwilken å hans wägnar skulle göra alla fattiga rika, samt låtit utgå en kungörelse, hwilken hänwisade alla fattiga till Honom, sannerligen: der skulle blifwa ett sådant resande och farande till den mannen, att alla wägar skulle blifwa fulla af folk. Hwarheldst någon hörde den underrättelsen och satte tro till densamma, der skulle han genast bryta upp och gifwa sig åstad till den mannen. Si sammalunda när du hör om Kristus, hwem Han är, hwad Han gjort, och huru Guds mening är, att du skall hafwa ewinnerligt lif allenast genom tron på Honom; så håll dig intill Honom och wet, att så enfaldigt det än låter, är det dock den rätta tron. (P. Waldenström ”Högmessotexter I” s 536,539,543-544 i kommentar till Joh 7:37-39; Martin Luther född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

Detta har Fadren ej låtit ske blott på sådant sätt, som Jacob gjorde med Benjamin, utan han har utgifwit honom willigt. (Johannes Gossner "Andan af Jesu Christi lefwerne och lära " s 33; författaren född år 1773 i Hausen i Diedorf väster om Augsburg i Tyskland)

Vår lärofader (Martin) Luther har skiljt kärleken från rättfärdiggörelsen och lärt att en troende inte skall blanda ihop kärleken med tron, utan endast tro att han genom Kristi förtjänst är rättfärdiggjord eller blivit rättfärdig. ... Likväl förkastas inte kärleken i helgelsen, utan endast i rättfärdiggörelsen blir kärleken utesluten från tron, så att intet annat hör till rättfärdiggörelsen än endast nåd från Guds sida och endast tro från människans sida. (Lars Levi Laestadius ”Nya Evangeliepostillan” s 279-280 i predikan 1859 över Joh 14:15; Martin Luther född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

(Sverige: Törnevalla nordost om centralorten Linköping i Östergötland, Reva sydost om Törnevalla) (I) Törnevalla socken i Östergötland ... bodde på 1850-talet en bonde, vanligen kallad ”Nils i Reva”, som under lång tid öppnade sitt hus för andliga sammankomster. ... Sedan Nils, som varje söndag troget infann sig på sin plats i kyrkan, hade åhört några predikningar av den nye kyrkoherden (C.W. Charleville, sedermera biskop i Linköping), gick han en dag upp till prästgården. ... Sedan (prästen och han) samtalat en stund och Nils inför sin kyrkoherde avlagt en tämligen fullständig bekännelse om sitt andliga liv och om sammankomsterna, som höllos i hans hus, frågade kyrkoherden i ödmjuk ton: ”Nå, vad säger Nils om mina predikningar då”? – ”Å jo”, svarade Nils, ”jag förstår, att det är med kyrkoherden själv, som det är med hans predikningar, och med hans predikningar, som med honom själv. Kyrkoherden vill vara gudfruktig och predika såsom Guds ord, men ännu är det ett, som fattas, och detta ena är det väsentligaste av allt – ett verkligt nytt liv i Gud genom en sann och levande hjärtetro och ett odelat överlämnande av sig själv åt Herren.” ... De kärleksfulla orden blevo icke utan sin goda verkan. Från den dagen var kyrkoherden en av Guds ande pånyttfödd människa. ... Den innerligaste kärlek och det hjärtligaste förtroende uppstod från den tiden emellan kyrkoherden och hans granne Nils. (E.J. Ekman "Inre missionens historia" s 391-392)


ca 1850 - ca 1700

Känn efter ni jordiska föräldrar, om ni i tålamod skulle stå ut med detta. Er kärlek skulle snabbt ta slut, när barnen blir horor och tjuvar. Ni driver ut sådana från era hus. Eftersom ni själva är dygdiga, så vill ni inte se dem eller ha dem inför era ögon. Men den himmelska Föräldern tar ännu även de barn, som är ångrande tjuvar i famnen. Fast dessa ogudaktiga barn smädat hans tårar, så lät han likväl sin ende Son dö för horor och tjuvar. Ack, ack! hur brinnande den himmelske Förälderns kärlek är. Den onde trodde, att då han fick alla barn till den himmelske Föräldern att göra hor och stjäla, skulle den himmelske Föräldern köra ut sådana ur sitt hus för evig tid. Men den onde blev bedragen i denna sak, ty den onde har inte egna barn, utan bara dem som han rövat och stulit av Gud. Därför är han helt okunnig i hurdant förälderns hjärta är. Hur skulle den onde veta hur en förälders hjärta är, eftersom han aldrig fött barn. Draken lägger sina ägg i sanden och lämnar dem där. I det blev fienden bedragen, att han inte kände till den himmelske Förälderns hjärta. Han anade inte, att den himmelske Föräldern kan bli försonad med sina barn, fast de horat och stulit, om de med ödmjuka och ångrande hjärtan kommer och tigger om nåd. (Lars Levi Laestadius "Samlade predikningar I" s 193-194 i predikan 1849 över Luk 2:1-20)

(Västra Sverige: Bohuslän/"Tistelön") (Fredrika Bremers) "Rosen på Tistelön" (1842) är utan tvivel den första svenska roman, vars handling är spännande och dock sannolik, och vars karaktärer äro intresseväckande och dock trovärdiga. ... I "Rosen på Tistelön" äro de bästa scenerna ej de, där mordet skildras eller mördarnas senkomna gripande berättas, utan ännu bättre äro (scenen) mellan Birger och hans hustru Erika, som ryser för mordet men älskar mördaren. (Victor Svanberg "Borgerlig berättarkonst" s 318,321)

Får du ej vidare något bref från din L-? Det är ledsamt; men tänk henne ej derför straxt otrogen. Jag börjar nästan tro, att fruntimren äro beständigare i kärleksvägen än vi. Trösta dig alltså och hoppas. Det är det enda receptet jag känner för den infama och långsamma sjukdomen: lifvet. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev I 1793-1817" s 84; brev från Rämmen norr om Filipstad den 26 augusti 1804 till Bengt Ljungstedt)

(Nordöstra USA: Northampton norr om Springfield och väster om Boston) (1734) höll (Jonathan Edwards i Northampton, Massachusetts) en serie predikningar kring ämnet rättfärdiggörelse genom tro, och mot slutet av december ”började Guds Ande gripa in på ett märkligt sätt”. Väckelsen fortsatte, och ”i strömmar kom folk till tro på Jesus Kristus”. ”Aldrig har denna stad varit så fylld av kärlek och glädje men också så gripen av vånda som den var då”, berättade Edwards efteråt. Verkningarna kändes över hela det kringliggande området och även i grannstaten Connecticut. (Tim Dowley "De kristna" s 439; A Skevington Wood, bearb.: Uppvaknande; Tim Dowley född år 1946 i London, England; Arthur Skevington Wood född år 1916 i Ashbourne nordväst om Derby och sydost om Manchester i England; Jonathan Edwards född år 1703 i East Windsor nordost om Hartford i nordöstra USA)

(Tron är) det botfärdiga hjärtats allvarliga tillflykt till Kristus för att tillägna sig hans förtjänst. Detta är den rätta och frälsande tro, som (Joh 3:16,18) talar om. ... Denna bok framhåller, att de som beskriver tron som en fullkomlig övertygelse om syndernas förlåtelse i Jesus Kristus inte har förstått trons väsen ... (som) bara består i tillflykten till Gud och förtröstan på Jesus Kristus och hans förtjänst. ... (Det) som är alldeles nödvändigt, består däri, att en ångerfull själ, som älskar Gud, med innerlig längtan flyr till Jesus och verkligen längtar efter att få hålla fast vid honom, söker all sin salighet i honom och aldrig utanför honom, ja, överlämnar sig helt och hållet åt hans vilja. (Erik Pontoppidan "Trosspegel" s 12,35-36; författaren född år 1698 i Århus i Danmark, år 1738 teologie professor vid universitetet i Köpenhamn, Danmark)

(Under 1713 års ”pietistkommission”) diskuterades vid ett tillfälle innebörden av Jesu ord: Så älskade Gud världen ... (Den svenske pietisten och tullkamreraren Elias) Wolker menade, att detta ord missbrukas. Människan måste ha en ”levande tro”, annars går hon förlorad. (N. Odenvik "Elias Wolker" s 70)


ca 1700 och tiden dessförinnan

Jaques Marot såg alldeles bestört ut, när den unge munken gjorde denna trosbekännelse. "Hur har ni kunnat bli hugenott här?" frågade han. Fader Eustace såg på honom och log. "Jag undrar, hvad jag skulle hafva blifvit, om icke du hade kommit, och jag icke hade fått din bok till hjälp." "Men - jag förstår icke", stammade Jacques. "Nej, jag kan nog tro det. Det var icke boken ensam, som gjorde det, utan Guds Ande, som först hade börjat verka i mitt hjärta. Jag kom hit för att finna ro till min själ och förlåtelse för mina synder. Men jag fann ingen ro hvarken i tillbedjandet af jungfrun eller i mässor eller i någonting, som jag kunde göra. Så fick jag din bok, som sade: 'Så älskade Gud världen, att han utgaf sin ende Son, på det att hvar och en, som tror på honom, icke skall förgås utan hafva evigt lif.' ... Jag såg, att Herren Jesus Kristus hade gjort för mig, hvad jag aldrig hade kunnat göra själf. ... O, Jacques, ibland har jag undrat, om du någonsin har smakat denna salighet, så hugenott du än är." (Emma Dixon "Strid och seger - Berättelse från hugenottförföljelserna" s 72-73; senare delen av 1600-talet; författaren född cirka år 1838 i Greenwich i London, England)

Så högst nödig är bot och omvändelse, att en människa utan densamma aldrig i evighet kan från sin själs ångest och pina varda löst, om hon icke vänder sig till Gud, hvilken är själens enda tröst, enda ro, enda ljus och lif; och i detta hänseende har Gud förordnat den enda medlaren, vår Herra Jesum Kristus, och framställt honom oss för en nådastol, genom hwilken vi hafva ett trösteligt tillträde till Gud genom tron. (Johann Arndt "Johann Arndts Andliga Skattkammare" s I:55; författaren född år 1555 i Ballenstedt sydväst om Magdeburg i Tyskland)

Om vi vill ha förvissning om att Gud älskar oss och är för oss, är det bäst att vi vänder våra ögon mot Jesus och fäster våra sinnen vid honom. (F. Wendel "Calvin" s 230; Calvins teologiska lära; författaren född år 1905 i Strasbourg, Frankrike; Jean Calvin född år 1509 i Noyon nordost om Paris i Frankrike)

Hvilket innehåll hade då (Martin) Luther en gång inlagt i begreppet “tro”? Hans tro afsåg att vara något annat än ett godtagande af kyrkans dogmer, lydig underkastelse under någon auktoritet. Den var en lefvande kraft i hjärtat, en dristig, barnslig tillit, i hvilken känsla syndaren, stödd på den i Jesus Kristus uppenbarade kärleken, vågar närma sig Gud; en makt, som omskapar hjärta och samvete, väcker nytt lif. Denna tro var något, som man kunde rå om, en saliggörande egendom, icke någonting föreskrifvet, icke någon börda. ... Men i förgrunden trädde (sedan) en helt och hållet ny åskådning fram: kyrkan är deras gemenskap, som fasthålla vid den rätta läran. Vi se alltså, hur medlemskapet af kyrkan gjorts beroende af ett godtagande af hennes dogmer, och läran själf, ”den rätta läran”, - inbegripet det dogmatiska innehållet i den gamla tidens kyrka – värdesättes såsom kyrkans grundval. ... Vi lida ännu i våra dagar under följderna af denna omgestaltning. (Th. Brieger "Reformationen" s 417-418; författaren född år 1842 i Greifswald öster om Rostock i norra Tyskland; Martin Luther född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

När (den tyske teologen och reformatorn Martin Luther) dagarna före sin död ibland hade hjärtbesvär och ångest, tröstade han sig med orden: ”Så älskade Gud världen ...” (Joh 3:16) och : ”Gud är för oss, en Gud som frälsar, och hos Herren, Herren, finnes räddning från döden” (Ps 68.21). (Sven Danell ”Sagt inför döden” s 87; Martin Luther född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

Vår store reformator, doktor (Martin) Luther, kallade denna vers (Joh 3:16) för "den lilla bibeln", emedan uti dessa få ord hela grunden för vår salighet ligger innesluten. ("Ungdomspostilla" s 313; kommentar till Joh 3:16-21 Annandag pingst; boken utgavs första gången 1881 och ingick i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek; Martin Luther född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

"att hvar och en som tror på honom" ... Huru enkla äro ej dessa ord! "Tror", det skulle i hvarje annan bok betyda: "litar på", har förtroende för" Kristus. Huru enkelt att blott förtrösta på honom och så få emottaga hans löfte att icke förgås! Men här i denna bok, i teologien - är det alldeles omöjligt att "tro" kan betyda något så enkelt som detta. I så fall skulle ju hvar och en, som med förtröstansfull tillit blott komme till Herren Jesus Kristus, hafva evinnerligt lif utan några andra villkor, och detta kan naturligtvis aldrig komma i fråga. (Elizabeth Charles "Familjen Schönberg-Cotta - Skildringar ur Luthers och hans samtidas lif"s 108-109; Fritz' historia, 9 april 1510; författaren född år 1828 i Tavistock norr om Plymouth i England)

Det finns två Kristi tillkommelser, den som har varit och den som skall vara. Och de två har inte samma syfte. Den första ägde rum, inte för att Han skulle utforska våra handlingar, utan för att Han skulle förlåta. Syftet med den andra kommer inte att vara att förlåta utan att undersöka. (Chrysostomos, The Nicene and Post-Nicene Fathers XIV:96; författaren född år 347 i Antiokia i norra Syrien)

Såsom mördaren, fastän han ännu inte är dömd genom domarens beslut, ändå är dömd av sakens natur, så är det med den som inte tror. (Chrysostomos, The Nicene and Post-Nicene Fathers XIV:97; författaren född år 347 i Antiokia i norra Syrien)

Pelagius var en brittisk munk, som i början på 400-talet kom till Rom. ... Han hävdade att människan ägde fri vilja att välja mellan gott och ont, liksom Adam före syndafallet. Att Adam valde det onda skadade bara honom själv. Arvsynden ansåg Pelagius som motsägelse, då synd förutsätter en fri vilja. Det var genom Guds nåd som människan fått fri vilja och som Kristus hade uppenbarat Guds lagar och genom sitt föredöme visat att människan kunde leva ett syndfritt liv. Genom dopet fick hon syndernas förlåtelse, men sen måste hon i lydnad mot Gud visa, att hon förtjänade det eviga livets belöning, ansåg Pelagius. (Tim Dowley "De kristna" s 203; David F. Wright: Donatister och pelagianer; Tim Dowley född år 1946 i London, England; David F. Wright född år 1937 i Hayes sydost om London i England; Pelagius född cirka år 360 i Britannien eller Irland)

Kärleksplikten (inom judendomen) definierades: ”Att hjälpa den olycklige eller nödställde israeliten med sina pengar eller med sin person, tröstande honom i hans motgångar.” Här lägger man särskilt märke till ordet israelit. ... Emellertid kan man hos judarna urskilja en (universalistisk) strömning som går i motsatt riktning. ”Gud älskar också andra folk”, sade somliga. ... (Den judiske läraren) Hillel var en av förespråkarna (för denna strömning. Han sade:) ”Älska edra bröder på jorden, älska alla människor och för dem med eder fram till toran ...” (Henry Daniel-Rops "Dagligt liv i Palestina på Jesu tid" s 215,217; författaren född år 1901 i Epinal söder om Nancy i östra Frankrike; Hillel enligt traditionen född år 110 f Kr i Babylonien)

Afrodite är skönhetens, kärlekens och behagets gudinna. ... I Korint fanns ett bekant Afroditetempel. Afrodites tillnamn "urania" (den himmelska) betecknar gudinnan som den rena, äktenskapliga kärlekens gudinna i motsats till Afrodite "pandemos" (den vulgära), den låga, sinnliga kärlekens gudinna. Detta enligt Platon. (Gunnar Söderström "Den olympiska gudavärlden och dess återspegling i den svenska diktningen" s 83; Platon född år 428 f Kr i Aten eller Egina, sydväst om Aten, i Grekland)


Att avrunda med:

Det mörknar redan, och han lyfter kruset men blott till hälsning, ty sitt slut han känner: ... ”Vi måste klara resan hem till Ljuset men först en skål för tron i världen, vänner!” ... Tystnaden bådar, att det genom bruset på krogen väntas haglande protester: ... ”Nu börjar färden genom klippans mörker, och vill du vara med, så skärp dig, Mäster!” ... Han sänker kruset, ställer det på bordet och tvekande men självklart kommer ordet: ... ”Jag tyr mig hellre till de fromma lammen, och vill ni bråka, är ni Dödens. Amen.” (Bo Setterlind ”Målaren och ängeln” s 40; Den döende bödeln)

Så älskade Gud sin sargade värld, att Han gav den sin himmelska sång, för att var och en, som i tro stämmer in, skall välsignas sin levnad lång. (Bo Setterlind ”Ros bland törnen tuktad” s 69; Själatröst)

Människan är född till att tro. (Birgitta Yavari ”Det finns en kärlek”, citat av den brittiske författaren och politikern Benjamin Disraeli, född år 1804 i London, England)

HERRE, Du har uppenbarat Dig mitt ibland oss. Du har kommit tillbaka till oss – inte för att döma oss till den eviga döden men för att skänka oss ett nytt liv. Lär oss, HERRE, att se något av detta Påskens ljus i varje mörker vi ännu har att gå igenom! (Bo Setterlind ”Trosvisst” s 263)

”Om någon älskar världen så är Faderns kärlek icke i honom.” Vi kan inte tjäna både Gud och Mamon. Och vi kan inte heller älska både Fadern och världen. Men om Faderns kärlek är i mig, så har jag kraft inom mig – i mitt hjärta – att älska Guds förlorade söner och döttrar i världen. ... Antingen vill jag dela synden med syndaren. Eller också rädda syndaren från synden. (Bengt Pleijel "... för att ni skall veta ... En vandring genom Johannes första brev" s 69 i kommentar till 1 Joh 2:15)

Kära Ylva, Vi (LO-anslutna arbetare) tackar tyvärr inte nej till chefens inbjudan till en snaps eller en öl, men dagen efter går vi ångerfulla och besinnar att detta kan väl aldrig vara rätt inför Gud och Jesus. Vi tar väl ibland till en svordom men snabbt i tysthet under arbetes gång säjer vi precis som till en god vän ”Förlåt Gud att jag svor”. ... Jag känner på något vis att ibland tror jag mycket starkt, men som de flesta är tyvärr kyrkbesöken lätträknade, jag får ibland vissa skuldkänslor för att jag gör saker som jag vet att Gud och Jesus ogillar, snapsen hos chefen, fåtaliga kyrkbesök. Ylva, ibland känner jag mig mycket rädd för döden, ”räcker” det med att tro på Gud och Jesus för att få evigt liv. ... Kära arbetskamrat. ... Den (fråga) som verkar viktigast för dig är frågan om döden: ”räcker” det med att tro på Gud och Jesus för att få evigt liv? På den frågan skulle jag vilja svara dig med ett rungande: JA! OCH DU HAR DET REDAN! Det eviga livet börjar nämligen inte efter att du har dött (ungefär som en guldklocka man får vid pensionen efter lång och trogen tjänst). Du får det inte heller på grund av vissa prestationer (som om Gud skulle vara någon sorts kontrollant som sitter och räknar plus- och minuspoäng på kyrkbesök och snapsar). Det eviga livet börjar så fort du tror på Jesus och lever ditt liv i gemenskap med Honom. Nu – idag – har du det. Och det tar inte slut. Och det är en fri gåva som Han ger dig för att Han älskar dig och Du ”finns i hans tankar dag som natt”. ... Varma hälsningar från din syster YLVA. (Ylva Eggehorn ”De levandes ansikten” s 49-51)

Vilken makt är inte tron! ... Det är tron som sätter Guds hand i rörelse. ... Tro på honom – räkna med honom, så skall det ske som du väntar. Den starka tron beundrar aldrig sig själv; undersöker inte ens om den är stark eller svag. Ty tron ser aldrig på sig själv. Den vet knappt, att den finns till. Trons väsen är att se på honom. ... ”Vad är att tro, vem kan det väl förklara? Det är att låta Kristus allting vara och ligga ödmjukt invid korsets fot och allt av nåd för intet taga mot. Märk, tro är icke känna eller skåda, men att du låter Kristus i dig råda! Tron blickar stadigt över tidens ve och vet ej annat än på Jesus se.” (Fredrik Wislöff "Vilen eder litet" s 39; författaren född år 1904 i Moss söder om Oslo i Norge)

Ett tecken af den nya födelsen och delaktigheten af Guds natur, det tecken, som Christus och apostlarna mest framhållit, är: kärleken – först kärleken till bröderna, men ock i broderlig kärlek, allmännelig kärlek. ... Af alla den nya födelsens yttringar är wäl ingen så underbar och på naturliga grunder oförklarlig, som just denna. ... Huru skall det förstås, att när jag på mitt ensamma rum, då ingen christen är när mig, endast af Gud, genom ett bibelord hugswalas och förwissas om min benådning, att jag då genast känner ... en ”allmännelig kärlek”, hwarigenom jag wille draga alla, som jag förr icke det minsta brytt mig om, till Jesus – huru skall detta förstås? Det är ett så underbart fenomen, som aldrig på annat sätt kan förklaras, än med dessa Petri ord, att wi ock warda delaktiga af Guds natur – ty Gud är kärleken. (Carl Olof Rosenius ”Pietisten november 1852” s 173-174)


Sångarna:

Jag skulle vilja våga tro att någon har mig kär. Jag skulle vilja våga tro att Gud kan vara här. Jag skulle vilja våga tro att kärlek är den makt som ändå världen bär. (T Littmarck: Psalmer och Sånger 219:1)

Det är ej vi som älskat dig, men du som älskat oss. Och Jesus, världens ljus, kom hit till frälsning, ej till dom. (MH Franzmann-A Frostenson: Psalmer och Sånger 229:4)

Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. Vi frihet fick att bo där, gå och komma, att säga ja till Gud och säga nej. Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. (A Frostenson: Psalmer och Sånger 289:1)

Din nåd är fri, din kärlek stor, långt mer än någon väns. Den famnar över rum och tid och har ej någon gräns. ... Du lämnar ingen utanför. Du hela världen bär. Och jag får också slutas in bland dem du söker här. (C Wesley-A Widegård: Psalmer och Sånger 334:2-3)

Du hör alla böner som mänskorna beder och lyssnar med kärlek till stora och små. Och fast vi på jorden är många miljoner har du alltid tid med var särskild ändå. (Engelsk förf./A-S Thorssell: Psalmer och Sånger 354:3)

Oändligt liten är vår jord i denna rymd, men till oss når en kärlek utan gräns och slut från kosmos skapare, vår Gud. (Engelsk förf.-LÅ Lundberg: Psalmer och Sånger 356:6)

Jesu kärlek är oändlig, famnar alla på vår jord. Hans barmhärtighet och godhet aldrig tolkas kan med ord. Ja, sin kraft han ger de svaga, ljus från höjden strömmar ned. Glad jag går den väg han banat, frukta ej, ty han går med! (T Løvø-K Hartman: Psalmer och Sånger 378:3)

Gud på oss människor tänkte, enfödde Sonen oss skänkte. Himlen till jorden sig sänkte. O, vilken kärlek så stor. Underbar, underbar, underbar, underbar kärlek så stor! (JM Driver-övers, bearb: Psalmer och Sånger 591:1b)

O, Helge And’, gör själen from, Förnöjd och oförfärad; Gör hjertat till en helgedom, Der Gud i allt blir ärad; Gif stöd, gif tröst i all vår brist, Hjelp, att vi tro på Jesum Christ Båd ’ nu och alltid! Amen. (N Decius-A Pedersøn-JO Wallin: Psalm 24:5; jfr Psalmer och Sånger 18:3)

Gud! din kärlek kan ej kallna Mot det stoft, du lifvat har, Sjelf du söker här den fallna, Som av dig en afbild var. Se’n ej mer hon liknar dig, Ej till dig kan lyfta sig. Du till menskan stiger neder, sjelf till himlen henne leder. (FM Franzén: Psalm 48:6)

Statt upp, var ljus, o mensklighet! Ditt namn skall vara Christenhet, Din ära och din själaro, Att uppå Herran Christum tro. (JO Wallin: Psalm 56:7; jfr Psalmer och Sånger 120:7)

Pris dig, som har, från dödsens våld, Mig köttslig, under synden såld, Köpt fri och lärt den väg att gå, Der jag ett evigt lif skall nå! (Petri: Psalm 104:7)

Kom, syndare, eho du är, Om gammal eller ung, att prisa den, som dig har kär, Att kröna honom, kungars kung! (Edward Perronet-Erik Nyström: Sång 29:2; jfr Psalmer och Sånger 14)

Ty ho, som tror på Jesus Krist, Han evigt salig blifver; Den salighet, som förr var mist, Gud genom Jesus gifver; Ty icke har Gud sändt sin son, Att han skall världen döma, Sin nåd bortgömma;. Men oss till en stor mån Vill han vår synd förglömma. ... Men den är redan dömd för visst, och honom Gud förkastar, Som ej vill tro på Jesus Krist; Han till fördärfvet hastar; Ty efter han ej ville tro I sonens namn allena, Guds lamm det rena, Gud honom själaro Och himlen skall förmena. (Israel Kolmodin: Sång 54:3-4)

Så älskade Gud världen all, Att han utgaf sin ende son, Att hvar och en, som på honom tror, Skall få ett evigt lif. (B Ehrenborg-Posse: Sång 55:1; jfr Psalmer och Sånger 28:1)

Herre Jesus Krist, förklara För vårt hjärta innerlig Denna kärlek underbara, Att vi aldrig glömma dig; Att i allt vårt lif vi må Prisa dig, som älskat så! (John Newton – Erik Nyström: Sång 58:4)

Aldrig blir du insläppt i himmelens land – Skriften det tydligen säger – Aldrig kastas ankar på himmelens strand, Om du sann tro icke äger. (L Linderoth: Sång 153:3a; jfr Psalmer och Sånger 265:4)

Tänk, när en gång vi komma hem Till himlens sköna stad, Och änglaskaror möta oss Med välkomsthälsning glad! Välkommen sjunga de för mig, Välkommen sjunga de för dig. Ja, Guds änglar en gång oss till mötes gå Med ljuflig välkomstsång: Välkommen hem, Välkommen hem! ... En skara stor, som gått förut, Där stå för lammets tron; Den tröttnar icke dag och natt Att höja lofvets ton. Välkommen ... ... Tänk, när ock vi vid lifvets älf Till sist församlas få! Den skaran, som ej räknas kan, Skall oss välkomna då. Välkommen ... ... Och Jesus själf, vår frälsare, Skall möta oss med fröjd Och räcka oss sin öppna famn På Sions ljusa höjd. Välkommen ... (F Engelke: Sång 515:1-4)

Hans underbara läkedom Gör själen helgad, ren och from; Trots allt, hvad vi i Adam mist, Långt mer vi få i Jesus Krist. ... Stå därför upp, o värld, och sjung Din återlösare och kung; Serafers lofsång ljude klar, Och amen blifve jordens svar! (I Watts-E Nyström: Sång 600:5-6)

Om min frälsares kärlek jag hört, Att den gränslös och underbar är, Ty den kärleken honom har fört Ned att lida och dö för mig här. Ja, o ja! Han har lidit, min frälsare kär. (E Gustafson: Förbundstoner 1911 nr 86:1)

Dock av allt, vad Gud har skapat, Mänskan honom kärast är. O, du underbara kärlek, Som jag helt ej fattar här! Dig jag vill på barnavis Sjunga ära, lov och pris. (J Blomqvist: Sång 419:4 i Svenska Missionsförbundets Sångbok 1920; jfr Psalmer och Sånger 339:4)

Tack, att ingen ensam går, Som din fadersarm ej når; Tack, att dina milda händer Sträckas över folk och länder; Tack för att du hjälper visst, Tack, vår Gud, för Jesus Krist! (Okänd svensk författare-S Dahlquist: Psalmisten 1928 nr 616:5; jfr Psalmer och Sånger 193)

O Kriste, du som ljuset är, Dig kan ej mörker bliva när. Vi skåda upp i tron till dig, När solens ljus fördöljer sig. (W Meusslin-Olaus Petri: Psalm 445:1 i Den Svenska Psalmboken 1937; jfr Psalmer och Sånger 185:1)

Du vågar ej komma så oren du är, Du tror, att dig väntar Guds dom. Men Frälsaren säger: Jag har ju dig kär, Blott tro mig och tillitsfullt kom! Över till Jesus, o skynda att gå! Nu kan du frid och välsignelse få. Varför vid vägskälet längre nu stå? Blott ett steg mellan dig och Jesus. (EK Bradford-L Pethrus: Segertoner 1960 nr 28:2)


Egna kommentarer och funderingar:

I ljuset av det grekiska GT är det inte så lämpligt att översätta det grekiska ordet ”agapaô” med ”älska”. Detta svenska ord passar bättre till det grekiska ordet ”eraô”, som förekommer i Ester 2:17 och Ordsp 4:6. Jämför också med det grekiska ordet ”erastês” (älskare), som förekommer 19 gånger i GT. Jag har valt att använda ”välkomna” som en översättning av ”agapaô”. ”Väl” i ”välkomna” motsvarar ”aga” i ”agapaô”. Jämför ordet ”agathos” för ”god” och ”välkomna” som kanske den vanligaste betydelsen av ”agapaô” i klassisk grekiska. Det är värt att observera, att Johannes inte använder orden “eraô” och ”erastês” (med en betydelse av lidelsefull kärlek) för att beskriva Guds välkomnande attityd till en utsmyckad värld eller Hans inställning till Sitt folk eller förhållandet mellan de troende. Jämför också August Strindbergs "Ockulta dagboken" s 294: "(Harriet Bosse) söker mig i kärlek och eros, men jag svarar endast i kärlek." Jfr vidare Egna kommentarer och funderingar till Joh 5:41-44.

Förr steg Guds söner ner på jorden och födde köttsliga barn med människors döttrar. Och på grund av att deras barn var kött, begränsades människors liv till etthundratjugo år. Nu har Guds Son stigit ned till jorden. De som tror på Honom föds uppifrån till Guds andliga barn (Joh 1:12; 3:3). De är ande, och de har tidsålderslångt liv (Joh 3:6). Förr var människornas liv begränsat därför att människan var kött. Nu är den troendes liv i Kristus tidsålderslångt, därför att den troende är ande.

Fadern Abraham skonades i Moria (= Jerusalem) från att offra sin ende son, och hans son skonades från att dödas. Nu offrar Gud Fadern sin enfödde son, och det i (ett vanärat) Jerosolyma/Jerusalem, och Hans Son måste dödas.

I Egypten välkomnade Gud sitt folk och satte det främst. "Den utsmyckade världens" förstfödda dödades, men Israels förstfödda gavs möjlighet att bli räddade. Nu välkomnade Gud utsmyckningen/’den utsmyckade världen’ och satte den främst. Hans enfödde Son dödades, medan utsmyckningens/’den utsmyckade världens’ människor gavs möjlighet att bli räddade. Vi kan också tänka på situationen under "den gamla profetiska tiden" när Gud hatade sitt folk (Jer 12:8) och "välkomnade" Babylon genom att låta det slå Judas (Jes 10:15; Dan 2:36-37) och jämföra denna situation med vad som beskrivs i Uppenbarelseboken, där Guds folk - i "den nya profetiska tiden" - välkomnas (Upp 1:5), medan Babylon hatas och ’slås till’/förgörs.

Guds välkomnande till utsmyckningen/’den utsmyckade världen’ är ett välkomnande till människorna som syftar till att frälsa dem. Den är inte ett välkomnande till vad som kännetecknar utsmyckningen/’den utsmyckade världen’ (en rangordning där prakt och härskarmakt värderas högt), inte ett välkomnande till människans begär och stolthet (se 1 Joh 2:15-16).

J.N. Darby skriver i en not till sin översättning av Nya Testamentet (s 127) att det ord som här i vers 16 översatts med "på det här sättet" vanligen, när det åtföljes av "att", skall översättas med "så mycket". Denna tanke finner inget stöd hos Walter Bauer (A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature), som hävdar att ordet i Joh 3:16 skall översättas med "in this way" (jfr s 598).

Angående ”tror in i”, se Egna kommentarer och funderingar till Joh 1:12-13. Angående ”skickade bort in i”, se också Joh 10:36; 17:18; Upp 5:6.


Paulus sade till de troende i Rom: “Men Gud ‘får att stå tillsammans’/bevisar 'av Sig själv'/'Sitt eget' välkomnande ‘in i’/’avsett för’ oss, eftersom då vi ännu var missare (av Guds mål), dog Kristus till förmån för oss. ... (Den) som under alla förhållanden inte skonade Sin egen Son, men gav Honom från Sin sida till förmån för oss alla, hur skall visst/verkligen inte och/också Han av fröjdbringande (nåd) ge oss alla ting tillsammans med Honom?” (Rom 5:8; 8:32)

Paulus sade till de troende i Galatien: “En utsmyckning/’utsmyckad värld” har varit (och är) korsfäst för mig och jag för en utsmyckning/’utsmyckad värld’.” (Gal 6:14b)

Paulus sade till Timoteus: "(Gud vår Räddare) vill att alla människor skall räddas och komma in i en ytterligare kunskap om sanning." (1 Tim 2:4)

Hur skall vi fly ut/bort, då vi inte har brytt oss om en så stor räddning? (Heb 2:3a)

Och livet gjordes synligt, och vi har skådat (och skådar) och vi är vittnen och kommer med ett budskap till er från (oss) (om) det tidsålderslånga livet, ’vilket som än’/vilket ju (hela tiden) var i riktning mot Fadern och gjordes synligt för er. (1 Joh 1:2)

Och Han är en soning med anledning av våra missar (av Guds mål), men inte med anledning av våra endast, emellertid/utan och/också med anledning av hela utsmyckningen/’den utsmyckade världen’. (1 Joh 2:2)

Och det här är det löfte som Han själv lovade/gav oss, det tidsålderslånga livet. (1 Joh 2:25)

Det här är Hans bud, ’för att’/att vi må (א,*א,A) tro (i/på) Hans Sons, Jesu Kristi, namn, och välkomna varandra, helt och hållet som Han ’gav oss ett bud’/’befallde oss’. (1 Joh 3:23)

Välkomnade, låt oss välkomna varandra, eftersom välkomnandet är ut ur/av Gud, och 'varje den'/’var och en’ som välkomnar är (och har varit) avlad ut ur/av Gud och har kunskap om Gud. Den som ej välkomnar har inte fått kunskap om Gud, att Gud är ett välkomnande. I det här har Guds välkomnande gjorts synligt i oss, att Gud har skickat (och skickar) bort Sin Son, den ende Avkomlingen, in i utsmyckningen/’den utsmyckade världen’, för att vi måtte leva genom Honom. I det här är Guds (א,*א) välkomnande, inte att vi välkomnade (א,*א) Gud, emellertid/utan att Han själv välkomnade oss och har skickat (och skickar) (א,*א) bort Sin Son (till att vara) en soning med anledning av våra missar (av Hans mål). (1 Joh 4:7-10)

Vi har betraktat (och betraktar) och är vittnen, att Fadern har skickat (och skickar) bort Sonen, en utsmyckningens/’den utsmyckade världens’ Räddare. (1 Joh 4:14)

I det här är (och har ... varit) välkomnandet i sällskap med oss gjort fullkomligt, för att vi må ha ’klarspråk i’/’mod med hjälp av’ domens/rättvisans välkomnande (א,* א), eftersom alldeles som Den där är, skall (א,* א) och/också vi vara i den här utsmyckningen/’utsmyckade världen’. Fruktan är/finns inte i välkomnandet. (1 Joh 4:17)

Vi välkomnar Gud (א,* א), eftersom Han själv först välkomnade oss. (1 Joh 4:19)

De här tingen har jag skrivit till er, för att ni må veta, att ni har ett tidsålderslångt liv, till de som tror in i Guds Sons namn. (1 Joh 5:13)


Grekiska ord:

agapaô (välkomna) (i NT + exempel i Apokryferna) Salomos Vishet 4:10; 11:24; Syr 4:14; Matt 5:44; Mark 10:21; Joh 3:16; 1 Joh 3:23; 4:7-10,19 – Tobit 6:18(19); 13:10(12),14(BA); 14:7; Judit 9:4; 1 Mack 6:11; Salomos Vishet 1:1; 6:12; 7:10,28; 8:3,7; 16:26; Syr 1:10; 2:15-16; 3:17,26; 4:12; 7:21,30,35; 13:15; 24:11; 30:1; 31:5; 34:16(19); 45:1; 46:13; 47:8,22; 48:11; Baruk 3:37; Asarjas bön v 12; Bel och Draken v 38. Matt 5:43; 46; 6:24; 19:19; 22:37,39; Mark 12:30-31,33; Luk 6:27,32,35; 7:5,42,47; 10:27; 11:43; 16:13; Joh 3:19,35; 8:42; 10:17; 11:5; 12:43; 13:1,23,34; 14:15,21,23-24,28,31; 15:9,12,17; 17:23-24,26; 19:26; 21:7,15-16,20. Rom 8:28,37; 9:13,25; 13:8-9; 1 Kor 2:9; 8:3; 2 Kor 9:7; 11:11; 12:15; Gal 2:20; 5:14; Ef 1:6; 2:4; 5:2,25,28,33; 6:24; Kol 3:12,19; 1 Thess 1:4; 4:9; 2 Thess 2:13,16; 2 Tim 4:8,10; Hebr 1:9; 12:6; Jak 1:12; 2:5,8; 1 Petr 1:8,22; 2:17; 3:10; 2 Petr 2:15; 1 Joh 2:10,15; 3:10-11,14,18; 4:11-12,20-21; 5:1-2; 2 Joh v 1,5; 3 Joh v 1; Judas v 1; Upp 1:5; 3:9; 12:11; 20:9.

apollymi (fördärva) (i NT + exempel i Apokryferna) Ester 10:3e(F5); Salomos Vishet 14:6; 18:15; Baruk 3:3; Matt 8:29(א*); Matt 10:42; 15:24; 18:14; Luk 13:3; 17:27; 19:10; Joh 3:16 – Ester 3:7,9,13f(B6); 4:7-8,17f(C8); 8:5; 9:2,11-12,16; Tobit 3:15; 10:4,7; 14:10; Judit 6:4,8; 16:12; 1 Mack 1:30; 2:37; 5:13,51; 6:13; 7:6; 9:2; 11:18; 12:40; 13:4,18,49; 16:21; 2 Mack 3:39; 5:9; 7:20; 8:19; 10:23; 12:19; 15:2. Salomos Vishet 12:6,12; 18:19; Syr 3:26; 6:3-4; 8:2,12; 9:6; 10:3,17; 20:22; 22:27; 27:16,18; 30:23; 31:25; 44:9; 49:7. Matt 2:13; 5:29-30; 8:25; 9:17; 10:6,28,39; 12:14; 16:25; 21:41; 22:7; 26:52; 27:20; Mark 1:24; 2:22; 3:6; 4:38; 8:35; 9:22; 9:41; 11:18; 12:9; Luk 4:34; 5:37; 6:9; 8:24; 9:24-25; 11:51; 13:5,33; 15:4,6,8-9,17,24,32; 17:29,33; 19:47; 20:16; 21:18; Joh 6:12,27,39; 10:10,28; 11:50; 12:25; 17:12; 18:9; Apg 5:37; 27:34; Rom 2:12; 14:15; 1 Kor 1:18-19; 8:11; 10:9-10; 15:18; 2 Kor 2:15; 4:3,9; 2 Thess 2:10; Hebr 1:11; Jak 1:11; 4:12; 1 Petr 1:7; 2 Petr 3:6,9; 2 Joh v 8; Judas v 5,11; Upp 18:14.

êdê (allaredan) (i NT + exempel i Apokryferna) Matt 5:28; Joh 3:18 – Tobit 2:8; 3:6(BA); 10:6; Matt 3:10; 14:15,24; 15:32; 17:12; 24:32; Mark 4:37; 6:35; 8:2; 11:11; 13:28; 15:42,44; Luk 3:9; 7:6; 11:7; 12:49; 14:17; 19:37; 21:30; 24:29; Joh 4:35,51; 7:14; 9:22,27; 11:17,39; 13:2; 15:3; 19:28,33; 21:4,14. Apg 4:3; 27:9; Rom 1:10; 4:19; 13:11; 1 Kor 4:8; 5:3; 6:7; Fil 3:12; 4:10; 2 Thess 2:7; 2 Tim 2:18; 4:6; 1 Joh 2:8; 4:3; 2 Petr 3:1.

krinô (döma) (i NT + exempel i Apokryferna) Salomos Vishet 3:4; 12:13; Syr 4:15; Joh 3:17-18; Apg 13:46 – Tobit 3:2; Judit 2:3; 7:24; 11:13; 1 Mack 7:42; 9:73; 11:33; 2 Mack 11:25,36; 15:21; Salomos Vishet 3:8; 9:3; 12:10,18,21-22; Syr 8:14; 16:12. Matt 5:40; 7:1-2; 19:28; Luk 6:37; 7:43; 12:57; 19:22; 22:30; Joh 5:22,30; 7:24,51; 8:15-16,26,50; 12:47-48; 16:11; 18:31. Apg 3:13; 4:19; 7:7; 13:27; 15:19; 16:4,15; 17:31; 20:16; 21:25; 23:3,6; 24:21; 25:9-10,20,25; 26:6,8; 27:1. Rom 2:1,3,12,16,27; 3:4,6-7; 14:3-5,10,13,22; 1 Kor 2:2; 4:5; 5:3,12-13; 6:1-3,6; 7:37; 10:15,29; 11:13,31-32; 2 Kor 2:1; 5:14; Kol 2:16; 2 Thess 2:12; 2 Tim 4:1; Tit 3:12; Hebr 10:30; 13:4; Jas 2:12; 4:11-12; 5:9; 1 Petr 1:17; 2:23; 4:5-6; Upp 6:10; 11:18; 16:5; 18:8,20; 19:2,11; 20:12.

sôzô (rädda) (i NT + exempel i Apokryferna) Ester 10:3f(F6); 1 Mack 2:59; 6:44; Salomos Vishet 9:18; Matt 8:25; Mark 5:34; Luk 6:9; 8:12; 19:10; Joh 3:17; Apg 4:12 – Tobit 6:18(BA); 14:7; Judit 10:15; 1 Mack 2:44; 4:9,11; 9:9; 11:48; 2 Mack 1:11; 2:17; Salomos Vishet 10:4; 14:4; 16:7; 18:5; Syr 2:11; 34:13(15); 51:8,11(12); Jeremias brev v 49; Susanna v 60(Theod),62(Theod); De tre männens lovsång v 65; Manasses bön v 14. Matt 1:21; 9:21-22; 10:22; 14:30; 16:25; 19:25; 24:13,22; 27:40,42,49; Mark 3:4; 5:23,28; 6:56; 8:35; 10:26,52; 13:13,20; 15:30-31; Luk 7:50; 8:36,48,50; 9:24; 13:23; 17:19,33(א,*א;A); 18:26,42; 23:35,37,39; Joh 5:34; 10:9; 11:12; 12:27,47. Apg 2:21,40,47; 4:9; 11:14; 14:9; 15:1,11; 16:30-31; 27:20,31. Rom 5:9-10; 8:24; 9:27; 10:9,13; 11:14,26; 1 Kor 1:18,21; 3:15; 5:5; 7:16; 9:22; 10:33; 15:2; 2 Kor 2:15; Ef 2:5,8; 1 Thess 2:16; 2 Thess 2:10; 1 Tim 1:15; 2:4,15; 4:16; 2 Tim 1:9; 4:18; Tit 3:5; Hebr 5:7; 7:25; Jak 1:21; 2:14; 4:12; 5:15,20; 1 Petr 3:21; 4:18; Judas v 5,23.

(h)ôste (så att) (i NT + exempel i GT) 1 Mos 9:15; Salomos Vishet 6:25; Joh 3:16; Apg 14:1 – 1 Mos 1:15; Josua 10:14; Job 6:21,23. Matt 8:24,28; 10:1; 12:12,22; 13:2,32,54; 15:31,33; 19:6; 23:31; 24:24; 27:1,14; Mark 1:27,45; 2:2,12,28; 3:10,20; 4:1,32,37; 9:26; 10:8; 15:5. Luk 4:29; 5:7; 9:52; 12:1; 20:20; Apg 1:19; 5:15; 15:39; 16:26; 19:10,12,16; Rom 7:4,6,12; 13:2; 15:19; 1 Kor 1:7; 3:7,21; 4:5; 5:1,8; 7:38; 10:12; 11:27,33; 13:2; 14:22,39; 15:58; 2 Kor 1:8; 2:7; 3:7; 4:12; 5:16-17; 7:7; Gal 2:13; 3:9,24; 4:7,16; Fil 1:13; 2:12; 4:1; 1 Thess 1:7-8; 4:18; 2 Thess 1:4; 2:4; Hebr 13:6; 1 Petr 1:21; 4:19.


Ytterligare studier:

Syr 1:15; Matt 5:45-48; 9:12-13; Mark 2:17; 14:27; Luk 4:43; 5:31-32; 6:27-38; 13:29; 15:5,9-10; Joh 1:14,18,49; 3:34,36; 5:24; 36,38; 6:29,38,40,57; 7:29; 8:38-39; 9:39; 10:36; 11:25-26,42; 17:3,8-9,18,21,23,25; 19:23-24; 20:21,31; Apg 4:12; 16:31; Rom 8:3; Gal 1:4; 4:4-5; Hebr 2:9; 11:17; 1 Joh 3:1; 4:10; 5:10; Upp 3:10; 8:13; 9:10-11; 22:17.


F.C. Fensham "Love in the writings of Qumran and John"; Neotestamentica 6.1 (1972): 67-77.

I.J. du Plessis "Christ as the Only begotten"; Neotestamentica 2.1 (1968): 22-31.


(Ursprunglig version 2007-12-01; reviderad version 2009-02-03; 2010-09-10; 2013-10-05; avslutande version 2017-10-06; slutlig version 2018-05-05)

Tillbaka till Start

3:19-21 Men det här är domen, att ljuset har kommit (och kommer) in i utsmyckningen/’den utsmyckade världen’ och människorna välkomnade mörkret hellre än ljuset, ty deras gärningar var (hela tiden) onda. Ty varje/’var och en’ som praktiserar det värdelösa hatar ljuset och kommer inte i riktning mot ljuset, för att hans gärningar ej må överbevisas. Men den som gör sanningen kommer i riktning mot ljuset, för att det må göras synligt, att det är i Gud som hans gärningar har varit (och är) arbetade/gjorda.

Ord för ord: 3:19 (28 ord i den grekiska texten, ordens ordningsföljd enligt Sinaiticus) den/det-här men är '-en dom'/domen att '-et ljus'/ljuset har-kommit-(och-kommer) in-i '-en utsmyckning'/utsmyckningen och '-na människor'/människorna välkomnade '-et mörker'/mörkret hellre än '-et ljus'/ljuset; var-(hela-tiden) ty deras onda '-na gärningar'/gärningarna. 3:20 (20 ord i den grekiska texten) varje ty det värdelösa praktiserande hatar '-et ljus'/ljuset och inte kommer i-riktning-mot '-et ljus'/ljuset, för-att ej må-överbevisas '-na gärningar'/gärningarna hans. 3:21 (19 ord i den grekiska texten) den men görande '-en sanning'/sanningen kommer i-riktning-mot '-et ljus'/ljuset, för-att (det)-må-göras-synligt hans '-na gärningar'/gärningarna att i gud (det)-är (de)-havande-varit-(och-är)-arbetade.


1883: Och detta är domen, att ljuset har kommit i världen, och människorna älskade mörkret mer än ljuset, ty deras gärningar voro onda. Ty hvar och en, som gör det onda, hatar ljuset och kommer icke till ljuset, på det att hans gärningar icke må varda bestraffade; men den, som gör sanningen, kommer till ljuset, på det att hans gärningar må varda uppenbara, ty de äro gjorda i Gud.

1541(1703): Men detta är domen, att Ljuset är kommet i werldena, och menniskorna älskade mer mörkret än Ljuset; ty deras gerningar woro onda. Ty hwar och en, som illa gör, hatar ljuset, och kommer icke till ljuset, att hans gerningar skola icke warda straffade. Men den som gör sanningena, han kommer till ljuset, att hans gerningar skola warda uppenbara; ty de äro gjorde i Gudi.

LT 1974: Deras dom är grundad på detta faktum: ljuset från himlen kom till världen, men de älskade mörkret mer än ljuset, för deras handlingar var onda. De hatade det himmelska ljuset, eftersom de ville synda i mörkret. De höll sig borta från ljuset av fruktan för att deras synder skulle avslöjas och att de skulle bli straffade. Men de som gör vad som är rätt kommer med glädje till ljuset, för att alla ska kunna se att de gör vad Gud vill.


Den Förra Uppenbarelsen (preliminär översättning):

Gud skådade ljuset, att (det var) fint. Och Gud skiljde alltigenom ’uppåt mitt(en)’/mellan ljuset och ’uppåt mitt(en)’/och mörkret. (1 Mos 1:4, Grekiska GT)

(Adam och Eva som hade ätit av den förbjudna frukten) sydde löv av ett fikonträd och gjorde åt sig själva (kläder som) omgjordade (dem) runt omkring. Och de hörde rösten av Herren Gud, då Han på eftermiddagen vandrade omkring i ‘platsen vid sidan av rädsla’/paradiset, och både Adam och hans kvinna gömde sig från/’bort från’ Herrens ansikte i en mitt av ‘platsens vid sidan av rädsla’/paradisets trä/träd. (1 Mos 3:7b-8, Grekiska GT)

(Israel sade till Josef:) ”Du skall göra/praktisera allmosa/allmosor och sanning emot mig, 'det att ej begrava'/'(så) att du ej begraver' mig i Egypten.” (1 Mos 47:29b, Grekiska GT)

(Mose sade till Israel: ”Om ni inte lyder Herren) kommer ni att ’vara kännande’/känna efter (vid) middagstid, som om (ni var) den blinde känna/'som känner' efter i mörkret.” (5 Mos 28:29a, Grekiska GT)

(David sade:) “Utsätt mig för prov, Gud, och få/skaffa kunskap om mitt hjärta. Ordna/’ge anvisningar till’ mig och få/skaffa kunskap om mina stigar. Och skåda om en väg av laglöshet (är) i mig, och visa mig vägen i/på en tidsåldrig väg.” (Ps 139:23-24, Grekiska GT)

(Salomo sade till sin son: ”Visheten) skall frälsa dig från en väg av dålighet ... (från) det att gå i/på vägar av mörker, (från) de som gör sig glada på/’för ... skull’ dåliga ting och fröjdar sig på/’för ... skull’ ett dåligt isärvändande/fördärv.” (Ordsp 2:12-14, Grekiska GT)

(Salomo sade:) “En gudlös flyr, då ingen förföljer, men en rättfärdig (är) precis som ett lejon som är (och har varit) övertygat/övervunnet.” (Ordsp 28:1, Grekiska GT)

(Profeten sade:) "Kom, Jakobs hus. Vi må gå (i) Herrens ljus." (Jes 2:5b, Grekiska GT)

(Tobit sade till sin son Tobias:) “Av det skälet 'görande sanningen din'/'att du gör vad sant är', skall du vara (på) goda vägar i dina gärningar.” (Tobit 4:6, BA)

(Tobit sade till Israels söner:) ”När ni – alltefter omständigheterna – må vända er intill (Gud) i riktning mot Honom i/med hela ert hjärta och i/med hela er själ till att göra sanning inför Hans ögon, då skall Han vända Sig intill (er) i riktning mot er och Han skall ’inte inte’/förvisso ej längre gömma sitt ansikte från/för er. Och nu … höj tidsåldrarnas Kung.” (Tobit 13:6 eller 13:6a, S)

Alla (välsignade) så Herren, den rättfärdige domaren, som gör de ting som har varit (och är) gömda synliga. (2 Mack 12:41)

(Jesus, Syraks son, sade:) “Den som hatar överbevisning (är) i en missares (av Guds mål) fotspår.” (Syr 21:6a)

(Jesus, Syraks son, sade:) “En skriftlärds vishet (är) ledighet i en god läglig tid, och den som förminskar sig själv, honom kommer det att praktisera/lyckas att göras/bli vis.” (Syr 38:24)

(Jesus, Syraks son, sade:) “Jag ‘förstod alltigenom’/övervägde det att göra (visheten).” (Syr 51:18a)

Var och en har avvikit i sitt hjärtas onda sinne (för) att arbeta för de andra gudarna. (Baruk 1:22a)


Den Senare Uppenbarelsen:

(Jesus sade till Sina lärjungar:) ”Låt ert ljus lysa på det här sättet framför människorna på så sätt (att) de må skåda era fina gärningar och förhärliga er Fader i himlarna.” (Matt 5:16)

(Jesus sade till Sina lärjungar:) "Om – alltefter omständigheterna – ditt öga må vara ont, kommer hela din kropp att vara mörk. Om så ljuset, det (som är) i dig, är mörker, hur mycket/stort (är då inte) mörkret! Ingen förmår vara slav till två herrar, ty eller/antingen kommer han att hata den ene och välkomna den andre, eller kommer han att hålla sig intill en och ‘anse ner’/nedvärdera den andre. Ni förmår inte vara slav till Gud och mammon.” (Matt 6:23-24)

(Genom profeten Jesaja sade Herren om Jesus:) "Skåda Min Pojke, som Jag har antagit, Min välkomnade, * (א*, B) (med) vilken Min själ var tillfreds. Jag skall sätta Min Ande emot Honom. Och till nationerna skall Han komma bort med ett budskap (om) en dom." (Matt 12:18)

(Jesus sade till fariseerna:) "Produkter av små giftormar, hur förmår ni som är onda att samtala goda ting?" (Matt 12:34a)

(Jesus sade till Sina lärjungar: “Kvinnan) har arbetat/gjort en fin gärning ‘in i’/’avsedd för’ Mig.” (Matt 26:10b)

(Jesus) ’skickade ... alltigenom’/befallde (folkskaran), ’för att’/att de ingenting måtte säga. Men så mycket/många av dem som Han (’hela tiden’/’gång på gång’) ’skickade ... alltigenom’/befallde, hellre/’desto hellre’, mer (än) utöver, kungjorde de (’hela tiden’/’gång på gång’) själva. (Mark 7:36)

Då Herodes, ’den ene av fyra ledare’/tetrarken, överbevisades av (Johannes Döparen) … stängde han ’helt och hållet’/in Johannes i vakt/’fängsligt förvar’. (Luk 3:19a,20b)

(Jesus sade:) “Visheten har rättfärdiggjorts från/av alla sina barn.” (Luk 7:35)

(Jesus sade till folkskaran:) "Ditt öga är kroppens lampa. När – alltefter omständigheterna - ditt öga må vara klart, är och/också hela din kropp ljus. Men så snart som det – alltefter omständigheterna – må vara ont, (må) din kropp och/också (vara) mörk. ’Håll så utkik efter’/’se så upp’ (att) ljuset i dig ej är mörker. Om så hela din kropp (är) ljus, och ej har någon mörk del, kommer den att vara helt ljus, som när en lampa – alltefter omständigheterna – må ge dig ljus (med) ljusstrålen." (Luk 11:34-36)

(Jesus sade till folkskaran:) ”… Så mycket som ni har talat i dunklet, skall höras i ljuset.” (Luk 12:3a)

(En av de dåliga människorna sade:) “Vi (lider) faktiskt rättfärdigt, ty värdigt 'tar vi bort’/’mottar vi’ de ting som vi praktiserade/gjorde. Men Den här har ingenting praktiserat/gjort (som) ’icke är på plats’/’är otillbörligt’. (Luk 23:41)

(Herren sade:) “Folk/folken brydde sig om ‘tomma ting’/’ting som inte bär frukt’.” (Apg 4:25b)

(Petrus och apostlarna sade till prästledaren:) "Man måste lyda Gud hellre än människor." (Apg 5:29b)

(Dorkas) var (hela tiden) fylld med goda gärningar. ... (Apg 9:36b)

(Petrus sade:) “I varje nation är den som fruktar (Gud) och arbetar/gör rättfärdighet angenäm för Honom.” (Apg 10:35)

(Gud sade till Israel:) “Jag arbetar/gör en gärning i era dagar. ... ” (Apg 13:41b)

(Jesus sade till Paulus: ”Du skall) öppna (nationernas) ögon, att vända (dem) intill (Dig) från mörker in i ljus.” (Apg 26:18a)

(Paulus sade till kungen:) “Jag har kommit bort med ett budskap till nationerna (att de bör) ändra sinne och vända sig intill, emot Gud och praktisera gärningar värdiga sinnesändringen.” (Apg 26:20b)


Aposteln, den åttonde och en av de sju:

(Utsagan som är det sanna ljuset) var (hela tiden) i utsmyckningen/’den utsmyckade världen’, och utsmyckningen/’den utsmyckade världen’ hade blivit genom Honom, och utsmyckningen/’den utsmyckade världen’ hade inte kunskap om Honom. (Joh 1:10)


Hembygdens predikan:

Märk här, huru Jesus icke mindre än fem gånger säger ”ljuset”, d. v. s. det bestämda ljuset, och icke blott obestämt ljus. Likaså säger han ”sanningen” i bestämd mening och icke blott obestämt: sanning. Och han gör detta av en viktig orsak. Människorna kunna nämligen väl tåla, ja till och med älska ljus och sanning i allmänhet, under det de dock hata själva ljuset och själva sanningen. Förhållandet mellan ljuset i bestämd mening och t. ex. upplysning, likaså mellan sanningen i bestämd betydelse och blott allmänna sanningar kan jämföras med förhållandet mellan solen och stjärnorna på fästet. Liksom därför även de ljusskyggaste bland fåglarna, t. ex. nattugglorna, ganska väl tåla det matta stjärneljuset men icke solens starka ljus, så kunna människorna visserligen tycka om och nitälska för större upplysning genom föredrag, föreläsningar och dyl. även i andliga ämnen, under det de dock hata och icke kunna fördraga själva ljuset, Jesus Kristus och ordet om honom. (Pastor Karl Palmberg, Svenska Kyrkan, slutet av 1800-talet – början av 1900-talet, Ur livskällan, Tredje årgången s 255-256, Annandag pingst, Joh 3:16-21)


Exegeter, evangelister med flera


Att börja med:

ca 2000 - ca 1950

I Guds närvaros ljus ser vi oss själva, och kan inte gömma oss. Antingen stannar man eller så backar man in i avståndets skuggor och mörker. Där gror hatet mot närvarons ljus. ... Man kan skydda sig, dra ned persiennerna och leva ett skuggliv. Det känns bekvämare. Lite ljus kan få lysa in, men man vill inte bli gudomligt genomlyst. ... Gud älskar alla utan undantag, och han gör sitt yttersta för att alla människor skall komma till honom. Samtidigt är Jesus så klarsynt, att han vet att vi människor kommer att bli provocerade av hans närvaro. Det finns till slut bara två alternativ. Det ena är att kapitulera och lägga sitt liv i hans händer. Det andra är att hävda att ”jag är bra som jag är, här skall ingen komma och säga hur jag skall leva. Jag behöver inte Gud!” (Bo Brander i Göran Skytte-Bo Brander "Ett år med Jesus. Predikningar och samtal 1" s 301,304 i anslutning till Matt 10:16-22)

Allt var mörkt. Utifrån hördes en hund som skällde. Linda tänkte att det också fanns människor därute i mörkret. Som inte kom fram och visade sig, inte sökte ljuset utan drog sig allt djupare in i skuggornas värld. Det var i det djupaste mörkret (Kurt Wallander) kände sig tryggast. Han hade aldrig förstått varför prästerna alltid talade om ljuset som ständigt omgav den stora nåden, evigheten, bilden av Gud. Varför kunde inte ett under ske i mörker? Var det inte svårare för Djävulen och hans demoner att finna dig i skuggornas värld än på ett upplyst fält där vita gestalter rörde sig långsamt som skummet på en havsvåg? För honom hade Gud alltid uppenbarat sig som ett stort och tryggt mörker. Så var det också nu när han stannade kvar i mörkret utanför huset med de upplysta fönstren. ... I mörkret hade han ett kungadöme som var större än det som predikades som ljusets rike. ... Han tänkte på det som stod i Johannes andra brev, att ”många bedragare har gått ut i världen, sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Där har ni bedragaren, Antikrist.” Det var hans allra heligaste nyckel till förståelsen. ... Gud var alltid nära honom i mörkret. I solljuset, under dagen, kunde han ibland förlora honom ur sikte. Men i mörkret var han alltid nära. Då kunde han känna Guds andedräkt mot sitt ansikte. (Henning Mankell "Innan frosten" s 180-181)

När Jesus kommer sker det en ofrånkomlig uppdelning. Det är den som är domen. På grekiska använder man samma ord för ”dom” och ”särskiljande”. Här skiljs vägarna. Somliga kommer till ljuset, andra flyr in i mörkret. Och hur människorna gör, det beror på dem själva och det avslöjar deras väsen. (Bo Giertz ”Evangelium enligt Johannes” s 48)

(Sverige: Tumba söder om centralorten Botkyrka sydväst om Stockholm) Denna vintriga dag vill jag icke försumba att kväda en stump om en liten gumba som ses vanka hemåt från Domus i Tumba, där hon tycks ha köpt mat för en ansenlig sumba. ... Nu ljuder såväl operettsång som rumba ... Hennes känslor för sådant är minst sagt ljumba. Med sitt kaffe, sin ost och sin kardemumba försvinner i mörkret en infödd gumba från det blänkande, nybyggda centrum i Tumba. (Alf Henrikson "Sakta mak" s 206; En gumba i Tumba)

(Sverige: Stockholms skärgård) "Nämen, pappa, varför är du lessen", sa Malin, när hon såg Melker sitta där med ansiktet gömt i händerna. "För att jag är värdelös", sa Melker och tittade upp på henne med ögonen fulla av tårar. "Denna dagen ett liv ... och vad har jag gjort? Jag kan inte göra nånting ordentligt, allt bara misslyckas. Jag skriver nog dåliga böcker också, det förstår jag nu, jo, säj inte emot mej, det gör jag! Stackars barn, ni har en värdelös far!" Då kastade de sig över honom allihop. ... De försäkrade att det fanns inga barn som hade en så duktig och så snäll och så bra far som de. (Astrid Lindgren "Vi på Saltkråkan" s 146-147)


ca 1950 - ca 1900

Jag känner ... den stackars vandrarens trasor; och för mig finns ingen gud utom den mörka sanden, den oändliga ryggen av sten och natt, den skygga dagen med en ankomst av trasiga kläder, av utrotad själ. (Pablo Neruda "AMERIKA, jag åkallar inte ditt namn förgäves" s 12; författaren född år 1904 i Parral sydväst om Santiago i Chile)

(Sonen) är världens ljus. Men de flesta vill stanna i mörkret, ty de har ont samvete, de känner på sig, att de i Jesu närhet skulle bli avslöjade. Därför hatar de rent av ljuset. Annorlunda med dem, som gör sanningen, d.v.s. Guds vilja. De är uppriktiga och vill gärna få klarhet över sitt liv hos Jesus. I ljuset från honom ser de, att de haft Gud med sig i det de har gjort. (Anton Fridrichsen-Per Lundberg "Ur Bibeln. Undervisning i Den Heliga Skrift för skola och hem." s 204; Anton Fridrichsen född år 1888 i Meråker öster om Trondheim i Norge, 1928-1953 professor i Nya Testamentets exegetik i Uppsala i Sverige)

Ljus brinner klart och varmt på härden glöden - du dig ej närme - det, som för dig är undergång och döden, ger andra värme. ... ... Fly ljus, som villar, hand, som värme hycklar, men gör dig fången - fly jordens smuts, och himmelrikets nycklar dig skänker sången. (Sven Lidman "Oroligt var mitt hjärta tills det fick frid i dig" s 33-35; Till Psyke; 1914)

Jag vet hur märkvärdig boken är, men vi få icke räkna på de skriftlärda Saduceerna, som hata ljuset. Vågar Ni icke på den, så går jag till Koppel först; sen ruinerar jag mig för tryckningen! Ty, tryckas skall den! (August Strindberg "August Strindbergs brev XVIII maj 1909-maj 1910 s 71; brev 11 juli 1909 till Karl Börjesson; den omnämnda boken är sannolikt den bok som kom att utges på Bonniers förlag under titeln "Bibliska egennamn")

(1907 Januari) 9:e. Blef hemma på qvällen, utan att gå till Harriet (Bosse). Det var ljust. Nu tycker jag att mörkret kommer från henne, och jag vill lösgöras. Vid sista återknytandet fann jag henne dummare än förr, lika högfärdig och ond! Svart och giftig! (August Strindberg "Ockulta dagboken" s 251)

Läraren fortfor: Att vårt förstånd finner så mycket motsägelser och obegripligheter i religionens stora sanningar, ligger icke bara i förståndets bristfällighet, utan i den onda viljan. Högfärden att vilja begripa Gud och hans planer, att vilja fatta sitt öde, är att vilja styra en fregatt med en åra. Hvarenda grekisk tragedi slutar med en uppmaning att akta sig för öfvermod, Hybris. Intet är gudarne så misshagligt! ... Alla upplysningsfilosofer gå i mörkret, och den period i historien som kallas, skämtsamt, upplysningens, var den svartaste vi haft. Förnuftets gudinna, mademoiselle Maillard, dyrkades bara af galningar. Religionens sanningar strida aldrig mot förnuftet, förrän detta är förmörkadt af den onda viljan; men då börja upptäckterna, och då ”strider allting mot förnuftet”, de allra klaraste saker, som att Gud är till, att den allsmäktige kan tillämpa okända lagar eller suspendera sådana han själf stiftat, att han kan meddela andliga gåfvor under materiela symboler och så vidare. Allt fritänkeri är galenskap, ty tanken är icke fri utan bindes af tankelagarne, eller logiken, liksom naturen af naturlagarne. Den onda viljan söker frihet att få göra ondt, och den onda tanken söker frihet att få tänka galet. (August Strindberg ”En blå bok I” s 70; Förnuftets gudinna)

Läaren talade: Det ser ut som om människorna icke hyste höga tankar om sig själfva, ty när de på teatern få se en riktigt elak satir, då njuta de, utan att ta åt sig likväl. Det gäller ju bara de andra. Det fanns i min ungdom en teaterförfattare, som efter att ha varit satiriker slutligen fattades af medlidande med människorna, och som han själf genom ett godt och relativt lyckligt lif fått mildare känslor, såg han människorna i en ljusare dager. Nåväl, han skref en pjäs med bara ädla människor, känslofulla, ömhjärtade. Hvad hände: publiken trodde först det var ironi, men i andra akten upptäcktes sveket. En stämma ryter från parkett: fy f-n, det är ju allvar; och under stigande äckel gick pjäsen fram; åhörarne skämdes för varandra och på författarens vägnar; några sprungo ut, och de kvarvarande skrattade: skrattade åt godheten, uppoffringen, försakelsen, förlåtelsen. De kände icke igen sig, ansågo skildringarna onaturliga; det gick inte till så i verkligheten, människorna voro inga änglar. Det är farligt således att tala väl om människorna, ibland. Men nu är att märka, det religiösa människor icke besöka teatern, emedan teatern är gudlös. Den grekiska tragedin började med offer åt gudarne, och alla tragedierna handla om människans vanmakt i kampen mot gudarne. Hvarför göra icke våra religiösa en teater, där man får se hur det onda beskrattas och afslöjas! (August Strindberg ”En blå bok I” s 73; En religiös teater)

Lärjungen fortor: Plato skildrar jordelifvet som så: Mänskorna sitta i en håla med ryggarna mot ljuset; därför se de bara skuggorna eller skenbilderna af det utanför hålan; den som kommer på den luminiösa idén att vända sig om, han får se urbilderna, det verkligt verkliga, och ljuset. Så enkelt är det: bara vända sig om! Omvända sig med andra ord. Men därför behöfver man icke bli munk, asket eller eremit. Jag är nästan ense med (Martin) Luther att tron är allt; gärningarne kommer nog efter så sakta. ... Om den gudfruktige faller, står han upp igen, borstar af sig och går vidare, men den gudlöse blir liggande i smörjan. Alltså hela konsten – att icke vända ryggen mot ljuset. (August Strindberg ”En blå bok I” s 107; Konsten att vända sig; Platon född år 428 f Kr i Aten eller Egina, sydväst om Aten, i Grekland; Martin Luther född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

(Sverige) Svenska Akademien skulle vara "en förening av Sveriges mest framstående vitterhetsidkare utan avseende å deras samhällsställning i övrigt". Detta tyckes ju vara klart besked. Men hur har man följt statuterna som man aldrig tröttnar att citera som grundlag? . . . Av hela samlingen (som sitta i Svenska Akademien) äro endast fyra vitterlekare, men på lediga stunder. Ingen enda har skänkt sitt liv odelat åt diktningen. . . . Hur många av akademiens ledamöter läsa litteratur? Hur många besöka teatrar? Har professor (Waldemar) Rudin och biskop (Gottfrid) Billing läst Zolas romaner eller sett Ibsens pjäser? Jag vet inte; men våga professorn och biskopen sitta som jurymän utan att ha tagit del av handlingarna i målet, då är deras lättsinne och obetänksamhet straffvärt. . . . Samtidens litteratur är romanen och dramat; men ibland akademiens fyra vittra bisittare finns icke en romanförfattare, icke en dramatiker. Aderton illitterata rådmän, och icke en kompetent domare! Det är icke domstol! Det är ingenting! . . . . . . Det är ju helt enkelt dråpligt! Den som skriver om litteratur och den som översätter litteratur, den tillhör självklart Akademien; den som skapar litteratur är däremot utesluten! . . . Arkeologer, språkforskare, teologer, histologer, det är ingen litterär domstol! Det är ingenting. (August Strindberg "Svenska Akademien" s 62-64 samt August Strindberg "Svar på invändningar" s 66; september 1903; Waldemar Rudin född år 1833 i Östra Ryd sydväst om centralorten Söderköping, år 1877-1900 professor i exegetik i Uppsala; Emile Zola född år 1840 i Paris, Frankrike; Henrik Ibsen född år 1828 i Skien sydväst om Drammen i Norge)

Masja (en av tre systrar): "Jag anser att människan måste ha en tro eller söka efter en, annars är hennes liv tomt, så tomt ... Att leva och inte veta varför tranorna flyger, varför det föds barn, varför det finns stjärnor på himlen. Antingen så vet man varför man lever, eller också är allt bara strunt, rena tramset." ... Olga (en annan av tre systrar): "Musikkåren spelar så lyckligt och muntert, och man vill leva! Å herre min Gud! Det ska komma en dag då vi försvinner för alltid, man kommer att glömma oss ... men våra lidanden ska förvandlas till glädje för dem som kommer att leva efter oss, det ska bli fred och lycka på jorden, och man ska minnas oss väl och välsigna dem som lever i dag. Kära systrar, vårt liv är inte slut än. ... Det känns som om det bara skulle vara en kort tid kvar innan vi får veta varför vi lever, varför vi lider så ... Om man ändå visste det, om man ändå visste det." (Anton Tjechov "Tre systrar" s 296,355; författaren född år 1860 i Taganrog sydost om Donetsk vid Azovska sjön i södra Ryssland)


ca 1900 - ca 1850

Jag läser H.C. Andersens romaner och är hans store beundrare. Den tiden diktade man, äfven romanerna, sedan har man skrifvit, eller rättare arbetat dem. Ibland tror jag (18)80-talets romaner en gång bli ansedda värdelösa såsom tendensromanerna af Herman Bjursten och Fru (Marie Sophie) Swartz ty de sakna hvarje spår af konst och poesi. Det blef journalism och hvarje romanförfatt(a)re sin egen tidningsredaktör! (August Strindberg "August Strindbergs brev XIII sept 1898-dec 1900" s 12; brev 28 sept 1898 till Emil Kléen; H.C. Andersén född år 1805 i Odense på Fyn i Danmark)

10:e april (1897). Läste om Napoléons dödsbädd. ... Napoléon tålde ej ljuset utan måste skötas i mörkret. Sprang upp ur sängen och ville spatsera i trädgården. (August Strindberg "Ockulta dagboken" s 21; Napoleon I född år 1769 i Ajaccio på Korsika i Frankrike)

Som mätta boaormar fäste vi oss inte vid något annat än det som lyste, butiksfönstren hypnotiserade oss, vi var utom oss av förtjusning över diverse oäkta broscher och köpte en massa onyttiga, värdelösa saker. (Anton Tjechov "Ariadna" s 273; författaren född år 1860 i Taganrog sydost om Donetsk vid Azovska sjön i södra Ryssland)

Herren vill icke säga, att menniskorna älskade både mörkret och ljuset, fastän de älskade mörkret i högre grad än ljuset. Utan hans mening är: de älskade icke ljuset utan snarare (tvärtom) mörkret. … Denna skygghet är uttryck å ena sidan af stolthet, som gör, att de icke vilja ödmjuka sig, å andra sidan af feghet, som gör, att de icke hafva mod att se och låta se sin ställning, sådan den verkligen är. En menniskas frälsning börjar alltid dermed, att hon kommer till ljuset med alla sina verk. (P. Waldenström ”Nya Testamentet” s 417-418)

Folkskygg går jag ej gerna ut förrän det blir mörkt! (August Strindberg "August Strindbergs brev VIII jan 1890-dec 1891" s 121; brev 5 nov 1890 till Claës Looström)

"Ni är allt bra konstig", (sade Natasja till folkskolläraren Sjupkin). "Ni undervisar i välskrivning, men själv skriver ni som en kråka. Hur ska ni kunna lära andra skriva vackert när ni inte kan det själv?" "Hm! Det betyder ingenting. I välskrivning spelar stilen inte så stor roll. Huvudsaken är att man håller pli på eleverna. Den ene slår man i huvut med linjalen, den andre på knäna ... Välskrivning! Det är ju rent nonsens. Nekrasov var en stor författare, men man blir rädd när man ser hans handstil. Det finns prov på den i hans samlade arbeten." (Anton Tjechov "Fiasko" s 255; författaren född år 1860 i Taganrog sydost om Donetsk vid Azovska sjön i södra Ryssland)

Jag klädde av mig och lade mig. ... Mitt lilla ljus lyste knappast upp väggarna, som, ni kan kanske tänka er det, var behängda med porträtt av förfäder, den ene förskräckligare än den andre, gammalmodiga vapen, jägarhorn och annat fantastiskt trolleri. ... Det var tyst som i graven, bara råttorna väsnades i salongen intill, och det knarrade av möbler, som torkade sönder. Och bak fönstret försiggick nå't helvetiskt. ... Vinden höll dödsmässa för någon, träden böjdes av sakta jämmer och gråt. ... För att minska min fruktan släckte jag först och främst ljuset, eftersom tomma rum vid ljussken är mycket förskräckligare än i mörker. (Anton Tjechov "Det var hon" s 50; författaren född år 1860 i Taganrog sydost om Donetsk vid Azovska sjön i södra Ryssland)

(Ryssland: S:t Petersburg) "Det är inte enbart på grund av känslor av simpel fåfänga som ryssar blir ateister och ryssar blir (romersk katolska) jesuiter", (sade fursten), "utan det är även en andlig bristsjukdom, en andlig törst, av en längtan efter höga ideal, efter en säker hamn, längtan efter ett fosterland som de upphört att tro på, därför att de aldrig ens fått lära känna något! Det är så lätt för en ryss att bli ateist, lättare än för alla andra i hela världen. Och de våra inte bara blir ateister, de tror också obetingat på ateismen som på en ny lära, utan att ens märka att de satt sin tro på intighet. Sådan är vår törst!" (Fjodor Dostojevskij "Idioten" s 673-674; författaren född år 1821 i Moskva i Ryssland)


ca 1850 - ca 1600

Jag visste inte hur jag skulle svara eller trösta (miss Havisham). Att hon hade gjort någonting fruktansvärt när hon upptog ett för intryck mottagligt barn för att forma det till den gestalt, varigenom hennes vilda förbittring, försmådda kärlek och sårade stolthet kunde utkräva hämnd, det visste jag alltför väl. Men jag insåg likaväl, att när hon utestängde dagens ljus hade hon utestängt oändligt mycket mer, att genom sin ensamhet hade hon avskilt sig från en mängd naturliga och helande inflytelser, att hennes själ genom grubblandet i ensamheten hade blivit sjuk, som alla själar blir och måste bli som vänder upp och ned på den av Skaparen fastställda ordningen. (Charles Dickens "Lysande utsikter" s 421; 1840-talet?; författaren född år 1812 i Landport söder om Portsmouth i södra England)

(Sverige: Värmland) Det var midsommar då som nu, medan jag skriver. Årets härligaste tid var inne. Det var den tid, då Sintram, den elake brukspatronen på Fors, ängslades och sörjde. Han harmades över ljusets segertåg genom dygnets timmar och över mörkrets nederlag. ... Det syntes honom, som om Gud och människor vågade glömma, att han fanns, och han beslöt att fara till kyrkan, även han. De, som jublade åt sommaren, skulle få se honom, Sintram, älskaren av mörker utan morgon, av död utan uppståndelse, av vinter utan vår. Han satte på sig vargskinnspäls och ludna bälgvantar. Han lät spänna den röda hästen för en kappsläde och sätta bjällror i den blanka, snäckprydda selen. Utstyrd, som om trettio graders kyla hade varit rådande, for han till kyrkan. ... Han kände ingen värme. Köld strålade ut från honom som värme från solen. (Selma Lagerlöf ”Gösta Berlings saga” s 256; Midsommar)

Den förderfwade menniskan söker sorgfälligt upp skäl att ursäkta och besmycka sina fel, att göra sanning till lögn och lasten till en dygd. Hon slår ifrån sig all öfwertygelse om sanningen och arbetar ständigt på att densamma förqwäfwa, och kommer således icke till något ljus och någon öfwertygelse (Joh 3:19-20). (Anders Nohrborg "Den Fallna Menniskans Salighets-Ordning" s 108 i kommentar till Mark 7:31)

Det finns människor som lever sitt liv utan att tänka på livets slutbestämmelse. Bara därför att de inte i sig själva finner det ljus som övertygar dem försummar de att söka det på något annat håll. ... Är det något att skryta med att vi lever i ett ogenomträngligt mörker? Huru kan en förnuftig människa gå omkring med sådana tankar? ... "Jag vill inte ta ett enda steg för att komma till klarhet." ... Det är onaturligt att det finns människor som är alldeles oberörda av tanken att deras personlighet skall gå under och att en evig olycka hotar dem. De reagerar helt annorlunda på alla andra saker. De oroar sig för de minsta bagateller. ... Det är hemskt att se människohjärtat samtidigt så känsligt för bagateller och så sällsamt okänsligt för de största ting. ... Ingen befinner sig i en värre själslig författning än den som inte önskar att löftena om ett evigt liv vore sanna. ... Erkänn att det bara finns två människotyper som kan tillerkännas förnuft: de som tjänar Gud av allt sitt hjärta därför att de känner honom, och de som söker honom av allt sitt hjärta, därför att de inte känner honom. (Blaise Pascal "Tankar" s 66-71; författaren född år 1623 i Clemont-Ferrand väster om Lyon i Frankrike)

Jessica (till Lorenzo): Jag gläds åt mörkret, att ni ej mig ser, för jag är skamsen över min förklädnad. Men blind är kärleken, och älskarn ser ej den muntra dårskap själv han satt i scen - ty eljest själv Cupido skulle rodnat att se mig så förvandlad till en pojke. Lorenzo: Kom ner! Du måste bära facklan för mig! Jessica: Vad? Skall med facklor jag min skam belysa, som i sig själv är alltför lätt att se? En sådan tjänst till upptäckt för, min älskling; jag måste gömmas. (William Shakespeare "Köpmannen i Venedig" s 555; författaren född år 1564 i Stratford-upon-Avon sydost om Birmingham i mellersta England)


ca 1600 och tiden dessförinnan

En naturlig werkan af synden är, att samwetet blir förfäradt och skyggt, så att det fasar och döljer sig för Gud, såsom Adam gjorde i paradiset, och kan icke lida Guds tillkommelse, isynnerhet som det af naturen har en känsla och ett medvetande derom, att Gud hatar och på det fruktanswärdaste straffar synden. Derföre bäfwar det och flyr, så snart Guds namn blifwer nämndt, och fruktar, att Han genast skall slå till med klubban. På det att nu en sådan farhåga icke skall få anfäkta oss, förkunnar profeten här (i Matt 21:1-9) tröstefullt, att denne Konung kommer saktmodig, som wille han säga: Undandrag dig ej, fly ej, frukta ej! Han kommer icke nu, såsom Han kom till Adam, till Kain, till dem, som förgingos i syndafloden, till Babel, till Sodom och Gomorra, icke heller som Han kom till Israels folk på berget Sinai; Han kommer icke i wrede, icke för att hålla räkenskap med dig eller utkräfwa din skuld. All wrede har nu laggt sig till hwila, det är idel mildhet, godhet, ljuflighet, som här är dig till mötes. (Martin Luther "Kyrko-Postilla Första Delen Winter-afdelningen" s 10 i kommentar till Matt 21:1-9; författaren född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

Det må ju heta en förbannad helwetesondska, att allenast icke fråga efter Guds ord, att förakta Hans kärlek och nåd och icke wilja gifwa sanningen äran, utan ock derjemte med wett och wilja älska och söka sitt eget förderf och fördömmelse. ... Likasom en menniska, som ligger naken i en säng, stretar emot, fäktar och arbetar innan han låter taga täcket ifrån sig samt wrider sig, kämpar och hittar på allt möjligt, för att icke blifwa sedd i sin nakenhet; så will ock hwarenda skalk, mördare och horkarl, om han än är aldrig så ond, ja, äfwen måste fördömma sig sjelf i sitt samwete, likwäl kallas en ärlig karl. Mycket mindre kan werlden fördraga, att man i dessa saker straffar henne, der intet förnuft kan fördömma eller en gång tadla, och djefwulen smyckar och betäcker sig med de allraskönaste åtbörder och fagraste sken. Här will hwar och en, som gör ondt, wara from, ren och helig, och förföljer evangelium just derföre, att det will straffa sådant. (Martin Luther "Kyrko-Postilla Första Delen Sommar-afdelningen" s 34-35; författaren född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

De som icke tro, de hafwa intet rent hjerta och känna Honom icke, utan anse Honom för en sträng domare och fly för Honom, såsom Adam gjorde i paradiset. Ty de se i sitt samwete, som är orent; derföre hafwa de en avsky derför och rädas, såsom Salomo säger, Ordspr. 28:1,: ”Den ogudaktige flyr, och ingen jagar honom.” Ty han tänker alltid, att Gud är honom onådig, omild och obarmhertig, och löper derföre undan för Honom. Detta kommer endast af det onda samwete, som icke kan se Guds godhet. (Martin Luther "Kyrko-Postilla Första Delen Sommar-afdelningen" s 327 i kommentar till Matt 5:1-12; författaren född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

Om dagen bedrifwer man ingen mörkrets gerning: hwar och en blyges för den andre och skickar sig ärbart. Man säger: natten är oförskämd. Så är det ock. Derföre bedrifwer man under natten de gerningar, hwilka man skämmes att bedrifwa om dagen. Men dagen är blygsam och twingar till ett ärbart lefwerne. Så bör också ett christligt lefwerne föras och wara beskaffadt. Alla dess gerningar böra wara sådana, att ingen behöfwer blygas om också hela werlden såge dem. Ty den som lefwer och handlar så, att han icke gerna skulle wilja låta sin handling öppet och af hwar man ses eller höras, den lefwer sannerligen icke som en christen. (Martin Luther "Kyrko-Postilla Andra Delen" s 8; författaren född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

Jag har ju allt hittills flitigt lärt och förmanat och gör det ännu, att man wäl och rentaf skall skilja dessa begge stycken, tron och kärleken, ifrån hwarandra och rätt lära och drifwa hwart och ett. Ty man skyller oss annars för att drifwa läran om tron så högt, att wi intet predika eller akta om goda gerningar, ändock wi inför hela werlden kunna betyga, att wi mycket härligare och wäldigare hafwa predikat om goda gerningar, än de sjelfwa, som oss försmäda. Men det straffa wi, att de icke åtskilja gerningarna och tron, utan blanda och hopröra dem, så att man icke wet, hwad tron eller gerningarna göra eller gifwa; ja, att de om tron, - den lära wi drifwa -, hafwa wetat allsintet, utan tillskrifwit gerningarna allt det, som Christus skall gifwa genom tron. Wi deremot yrka derpå, att man om beggedera må hafwa och behålla en rätt underwisning och ett klart begrepp, huru långt tron och kärleken eller gerningarna gå. (Martin Luther "Kyrko-Postilla Andra Delen" s 322 i kommentar till 1 Joh 4:16-21; författaren född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

Ingen skada är så stor, att den icke kan botas, om man allenast uppenbarar den, och söker hjelp hos någon andelig Läkare. (Thomas a Kempis "Lilla Kempis" s 84; författaren född cirka år 1380 i Kempen nordväst om Düsseldorf i västra Tyskland)

Den som gör (det onda) … skyr (Kristi) herravälde. Till exempel så kan man också nu höra hedningar säga ”att de inte kan komma till vår tro, eftersom de inte kan lämna dryckenskap och otukt och liknande oordningar”. (Chrysostomos, The Nicene and Post-Nicene Fathers XIV:98; författaren född år 347 i Antiokia i norra Syrien)

I denna (tidsålder) tar en del personer sin tillflykt till ljuset och förenar sig genom tro med Gud, men andra skyr ljuset och skiljer sig från Gud. (Irenaeus, The Ante-Nicene Fathers Vol I, s 556; författaren född cirka år 130 i Smyrna i västra Turkiet)

Genom dygd och insikt, så lärde denna (stoiska) filosofi (som kejsar Markus Aurelius hyllade), är människan i stånd att göra sig oberoende af allt yttre och känna själsfrid även under ödets hårdaste slag. Allt hvad som är och sker i naturen är en Guds uppenbarelse. . . . Att följa förnuftets eviga lagar är människans bestämmelse. . . . Allt annat, så vidt det icke ör medel för det godas förverkligande, är likgiltigt, så viktigt det än må synas. Hälsa, ära, lust, rikedom å ena sidan, sjukdom, smälek, smärta, fattigdom å andra, höra till dessa likgiltiga ting, ty med eller utan dem kan människan genom en stark eller ren vilja och genom undergifvenhet under Gud vinna fullständig lycksalighet. (Viktor Rydberg "Materialism och idealism" s 173-174; föreläsningar i Göteborg höstterminen 1876; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige; Marcus Aurelius född år 121 i Rom, Italien)

(Kejsare) Markus Aurelius visar sig olik (den grekisk-romerske stoiske filosofen) Epiktet däruti, att medan den senare framhåller människans kraft att göra sig oberoende af ödet, så betonar den förre dess mer människans svaghet. Han tackar Gud för att han kunnat motstå de frestelser till vrede, otålighet, sorg, ängslan eller hopplöshet, som stundom ville bemäktiga honom; men han känner huru svag han dock är och beder ständigt om styrka. Med det oaflåtliga bemödandet att förbättra folkets seder parade han de blygaste förhoppningar om någon ringa framgång, men väntade ingen tidig skörd af sin sådd. "Hoppas aldrig", skrifver han, "att kunna förverkliga (den grekiske filosofen) Platons republik! Låt det vara dig nog, om du i någon den minsta mån kunnat förbättra människorna och anse icke detta som någon sak af underordnad vikt. Hvem kan förändra människornas meningar? Och utan en förändring af deras sinnelag och tänkesätt gör du dem endast till motvillige slafvar och hycklare. Bättra dem, om du kan. Hvarom icke, så minns, att dig är gifvet tålamod, som du skall bruka till deras väl. Sedan otaliga årtusenden fördraga de odödlige gudarne tåligt människornas dårskaper, ja, öfverhopa dem med välgärningar. Men du, som har så kort tid att lefva, är du redan trött, är ditt tålamod redan slut, fast du själf är en skröplig varelse, som har Guds tålamod af nöden? Om du minns, att vi alla snart skola dö, så blir det dig lättare att älska din fiende. Det gifves blott en sak af verkligt värde: att iakttaga sanning och rättvisa och lefva utan vrede mitt ibland ljugande och orättrådiga människor." (Viktor Rydberg "Materialism och idealism" s 176-177; föreläsningar i Göteborg höstterminen 1876; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige; Marcus Aurelius född år 121 i Rom, Italien; Epiktetos född cirka år 55 i Hierapolis sydost om Smyrna/Izmir i Turkiet; Platon född år 428 f Kr i Aten eller Egina, sydväst om Aten, i Grekland)

Det sägs bland eldar att människorna kom till världen då (den svarte fienden) Morgoths skugga låg över den och att de snabbt föll under hans välde; ty han skickade ut sina sändebud ibland dem, och de lyssnade till hans onda och listiga ord och dyrkade mörkret men fruktade det samtidigt. Men några fanns ibland dem som vände sig från det onda och lämnade sitt släktes länder och vandrade allt längre västerut; ty de hade hört ett tal om att längst i väst fanns ett ljus som skuggan inte kunde fördunkla. (J.R.R. Tolkien "Silmarillion" s 275-276; Akallabeth; författaren född år 1892 i Bloemfontein i Oranjefristaten i Södra Afrika)


Att fortsätta med (hembygden):

ca 2000 - ca 1950

Accepterad ångest Avböjt lyckopiller Genomleva Överleva Trotsa Trotsa Trotsa Allt som vill dra mej undan Det tar emot när jag söker mej mot ljuset (Per-Johan Ask ”Ask-et-ism”; Besk medicin)

För mig som prosaförfattare, ensamvarg och skolhaverist var Teaterhögskolan mödosam. Någon lätthet hade jag för all del inte räknat med, det som är lätt har inget värde. (Ann-Charlotte Alverfors "Vem ska trösta Gösta?" s 119-120)

Här är jag – som den jag är och känns vid min verklighet utan att förstora eller förminska utan att försköna eller förfula. ... Omsluten av din nåd, min Gud döljer jag ingenting, låter ditt läkande ljus falla in över skam och skuggor. ... Guds nåd och ömhet är oändlig. Han låter sitt ansikte lysa över oss med rening, läkedom och liv. (Margareta Melin "Du som vill att jag skall finnas" s 65)

Att vandra i ljuset är att vara på väg mot ljuset - att lämna mörkret bakom sig. (Ann-Marie Berggren "Låt oss vandra i ljuset"; Jönköpings-Posten den 1 mars 2002)

Hos biskopen var det läckra menyer och goda viner. Biskopinnan höll ett öga på utskänkningen, hon månade så att säga om bouquen och hade ett gott handlag vad det gällde att sätta korken i flaskan, men var det så att Astrid (Lindgren) ville ha ännu ett glas - det ville hon ofta - blev biskopinnan till allas glädje tvungen att öppna ännu en butelj. Det åt och dracks (i Smålands Akademi), pratades och talades, men ingenting av värde blev sagt. (Ann-Charlotte Alverfors "Vem ska trösta Gösta" s 63)

Fast dynamon på cykeln skrek på skogsväg mitt i natten, från mörkret kom så vit och blek en hare kvickt som katten. Den tog ett steg på vägen opp och började ett mystiskt lopp. Där hojens lampa lyste mest i sanden och i gruset, i glädjeskutt den trivdes bäst i strålkastareljuset. Den lekfullt sprang i långa språng i samma takt som cykelns gång. En uppförsbacke lång och svår jag kunde ej forcera. Av haren såg jag ej ett spår och själv jag fick spatsera. Jag gick som i en sotarsäck Förstod nu harens mörkerskräck. När backens högsta punkt jag nått och pustat fem sekunder, det var att åka frigång blott. Då hände nästa "under". Om Ni vill tro det eller ej men haren väntade på mej. Den suttit där i mörkan natt på vägkanten i gruset och tänkt: - När han har kört mej fatt, då tänds nog åter ljuset. Nu sprang den åter säll och glad i strålkastarens ljuskaskad. På riksvägen tog haren av. Där lyste gatljusskenet. Jag tyckte nog en vink han gav med längsta bakre benet. Jag vinkade tillbaks och log åt nattlig cykelepisod. (Rune Storck "Den mörkrädde haren" s 14)


ca 1950 och tiden dessförinnan

Tänk om vi som känna och förstå att vi äro "barn" i stället för "fullvuxna", skulle taga de första stegen mot full hälsa. Först av allt: ut i ljuset och vandra i ljuset, d.v.s. att inte gömma undan något för Guds ögon. (Lars Vitus "En köttslig kristen" s 48-49; Svenska Alliansmissionen-Jönköpings Missionsförenings missionskalender för 1941)

Du såg väl (bönhuset) Betels fönster många gånger slå hål i töcknet någon tungsint kväll, när själars nöd brann ut i (lekmannapredikanten och tonsättaren Oscar) Ahnfeldts sånger och smälte bort i sånger av (poeten och psalmförfattaren Lina) Sandell. ... Där var i sanning Herren bland de sina, och starka karlar slängdes ner på knä och sinnets frusna längtan tina i brännhet bön på golvets hårda trä. ... Det glada mod som bara tro kan skänka gav kraft åt dem att dö och leva på. Och paradisets portar såg de blänka, och Herrens himmel såg de öppen stå. ... Men du drog ner din rullgardin för ljuset som vänligt blänkte i din ruta in. Å, många vägar gick till bönehuset. Men aldrig din. Men bara inte din. (Alf Henriksson "Vers" s 19-20; ur dikten "Perpetuum mobile" skriven den 25 februari 1934)

(Gränna) Det viktigaste skälet varför människor söka undfly Gud är ... att de vilja göra sin egen vilja och icke Guds. De tala och känna kristligt, de gör stora gärningar i Kristi namn. Deras fromhet är förvillande lik verklig fromhet. Blott ett fattas dem - viljan är icke omvänd. Innerst undvika de Gud, ty de frukta för hans vilja. (Isak Krook "Kristna som undfly Gud"; installationspredikan i Gränna kyrka åttonde söndagen efter Trefaldighet 1925; Jönköpings-Posten 1925-10-08)

(Åker sydväst om centralorten Skillingaryd) Striden om (var) skolan (skulle ligga) var kämpad till slut. De som vunnit var glada, men de som förlorat var bittra som det brukar vara. Men skolan blev till nytta och glädje för många. Även för en del av dem som kämpat emot. Bitterheten och osämjan tonade bort, tiden läker alla sår, heter det ju. En orsak till att den i vissa fall nästan fientliga stämningen försvann så fort som den gjorde, var säkert den väckelse som 1912 gick över bygden. Många, nästan alla ungdomar i norra delen av församlingen lämnade sig åt Gud. En av dem var jag och på mig verkade det så, att jag såg mycket i ett helt annat ljus än förut. Jag började förstå att vi alla är ofullkomliga människor, som även om vi ville vara kristna kunde fela och förgå oss. (Anders Andersson "En skolstrid i Åker för 70 år sedan" s 117)

(Skillingaryd) Å marknaden här (i Skillingaryd) i tisdags gick handeln med oxar trögt. ... En mer än vanligt stor mängd kringresande främlingar uppträdde hvar man gick och utbjödo sitt värdelösa skräp och ett akrobatsällskap sökte göra sitt allra bästa för att visa, att den kända satsen "tomma kar slamrar mest", inte är blott tomma ord. Ordningen var god. (Jönköpings-Posten 1908-10-22 "Värdelöst skräp å Skillingaryds marknad")

(Norrahammar) Som ett apropå till slagsmålet i Norrahammar i lördags kväll skrifver en af våra meddelare: "Man kan med grundade skäl säga att detta vilda tumult måste skrifvas på rusdryckernas förut öfverhopade konto. Då man ser den massa öl, våra omtänksamma bryggare medelst de rullande krogarna tillföra samhället vid hvarje aflöning och den mängd af litrar, som hämtats från krogarna i Jönköping, kan man dock undra öfver att dylika uppträden äro så sällsynta, som de äro. En annan medverkande orsak torde vara det 'egyptiska mörker', som ständigt under höst- och vinterkvällarna är rådande i det djupt under de omgifvande höjderna liggande brukssamhället. Erfarenheten har ju visat, att det råa, det skamliga och fula trifs bäst i mörkret. Månne inte vederbörande i äfven detta samhälle af detta och flera andra skäl snart skola blifva betänkta på att till förmån för alla de tusenden, som trampa Norrahammars långa, smutsiga gator, genom uppsättandet af några elektriska lampor utmed dessa skingra mörkret." (Jönköpings-Posten 1907-10-09 "Det skamliga och fula trifs bäst i mörkret")

(Jönköping) På (18)80-talet fanns på hela öster (i Jönköping) blott en speceriaffär, K. A. Anderssons eller Kåas, som den vanligen kallades. . . . Varannan kväll hämtades tidningen. Då var den lilla butiken full av folk. Man satt på lådor och säckar eller hängde på disken, medan man insöp bodens dofter av fotogen, snus, sill och läder. . . . Omsider tumlar gubben Thomasson in, var och en får sin Jönköpingspost och går till sitt, för att vid fotogenlampans gula sken ta del av händelserna ute i världen. . . . Skaka vi på kaleidoskopet komma nya bilder fram. Polisen måste ju se till , att även vi ute på öster, höllo oss inom lagens råmärken. . . . Vid Kilallén vände polisen. Därutanför var ingenmansland, där vi kunde rumstera, som vi ville, i det svaga skenet från de fladdrande gaslyktorna. (Gustaf Wikner "Glimtar från 'Liljeholmsqvarteret' under 1800-talets sista årtionden" s 32-33)

Snillet är en förnäm gäst: det trives ej gärna i okunnighetens skräpkamrar. . . . Men akten er för övermodet, för det slags mod i synnerhet, som övar sina hjältedater i skumrasket. I ären kallade att strida emot, men icke i mörkret, i gränderna gro inga lagrar. (Esaias Tegnér "Tal vid offentliga föreläsningarnas slut" s 311-312; tal på karolinska lärosalen i Lund, april 1824)


Att fortsätta med ('nationerna'):

De närmaste åren efter år 2000 - ca 2000

(Sverige) För De Stora Journalisterna på den liberala morgon- och kvällspressens kultursidor blev fallet Jesús Alcala en bitter kalk att svälja. Det var ju de som ... (hade) backat upp honom som den intellektuella hederns stridbara förgrundsgestalt i Sverige. ... (Nyhetsjournalisternas) rapportering kring en bedragare och mytoman hade varit korrekt. ... Förstämningens tystnad lägrade sig tung över de förut så högljudda kultursidorna. Få kände behov av att offentligt krypa till korset, vilket man kanske får förstå. Desto större heder tillfaller därmed dem som faktiskt redovisade sina missbedömningar offentligt. (Yrsa Stenius "Lögnens olidliga lätthet" s 145-146; Jesús Alcala född år 1951 i Madrid, Spanien)

Lägenheten är stilla . . . som i andakt. Tingen kräver ständig återfödelse, upprepade lögner och bekräftelser att vi tror på dem. Möblerna är övertäckta med mörker. Det är som verkligheten velat kasta något över de värdelösa tingen i väntan på nästa gäst, på nästa jag som förväntas vakna efter en natts sömn. Men för att vakna krävs att man somnat. Och just i natt kan jag inte sova. (Marcus Birro "Alla djävulska främlingar" s 7; kl 00:27)

I det mörka rum du fruktar mest anas möblerna du täckt över under inflytande av alkohol och begär och som du endast ser konturerna av. Möblera det där rummet låt det fyllas med ljus och om nödvändigt av Gud. Ur renhet härstammar vi inte, dit strävar vi till en början i oskuld och tristess, efter hand i lättja och lust, men når vid dit kan vi vända ryggen åt skrikande gaseller och blir något så banalt som vän med oss själva. (Marcus Birro " . . . medan jag följer eldflugans väg" s 28)

Jag vet inte varför det blivit så. Att vi kan förenas i våra tillkortakommanden, men har svårare att mötas i framgångar. Att det anses hotande att vara för nöjd och legitimt att vara lite lagom missnöjd. (Den sydafrikanske presidenten) Nelson Mandela satte ord på detta i sitt installationstal 1994: "Det är vårt ljus - inte vårt mörker som skrämmer oss mest." (Ann Thörnblad "Livet får det värde vi ger det" s 61; Nelson Mandela född år 1918 i Mvezo sydväst om Mthatha i bantustanet Transkei i Sydafrika)

Det Bästa: Finns det några fördelar med kändisskapet? Julianne Moore: Det är inte värt något. Det finns ingen personlig prestation i kändisskap. Man lär sig inget av det. ... Man måste vara medveten om skillnaden mellan underhållning och sådant som är värdefullt. Det Bästa: Det verkar som vi avgudar kändisskap. Vad säger det om vårt samhälle? Julianne Moore: Det är skrämmande, för enligt vad jag minns var det så romarriket föll. Vi dansar medan Rom står i lågor. (Nancy Collins "Möte med Julianne Moore - Det bästa av två världar" s 45; författaren född år 1959 i McGehee sydväst om Memphis i USA; Julianne Moore född år 1960 i Fayetteville öster om Charlotte i USA)

Jay är 16 år och får köra bil. Under året som gått har han nått ett stadium av oändlig vishet. Han anser att ett längre svar än "ja" eller "nej" bara är slöseri med ord. Han tycker att allt är värdelöst, och han vet varför. Alec är 14 år och tycker inte längre det är en ynnest att få klippa gräsmattan. ... Han hör aldrig vad man säger till honom eftersom han alltid bär hörlurar. Han tycker också att allting är värdelöst, men han vet inte varför. (Pat Gould "Sommar med barnbarnen" s 99)


ca 2000 - ca 1990

Bricken: Jag är ute och orienterar mig i livsfrågorna. God natt. ... Jag börjar i mörkret och ska utan tvekan sluta där. ... Vera: Om du famlar i mörkret mellan Tierp och Barknåre och inte vet åt vilket håll du ska gå, så låt din inre röst vägleda dig. ... Jag kan gå hur långt som helst. Jag kan gå åt helvete vilket ögonblick som helst nu. ... Bricken: Det är synd att stjärnljuset är så svagt. Vera: Nu säger jag att det är synd att månen inte lyser starkare. Bricken: Då tänder jag ett övergivet tomtebloss. Känner du dig konstig när det är fullmåne? ... Du har inte en cigarett möjligen? ... För somliga är det kanske enda sättet att tända någonting. Att få någonting att glöda i mörkret. ... Vera: Jag behöver fem kvadratmil mörker. Jag kräver fem kvadratmil ensamhet. ... Bricken: Jag tänkte bara föreslå att vi, i vår egenskap av medmänniskor, helt enkelt ska tända stormköket och sitta i mörkret och hålla varandras korsstygn sällskap en stund. ... Ögat är sinnesorganet för ljus. ... Ögonlocken är de ljusskyggas viktigaste arbetsredskap. ... Vera: Jag har ett helt svartbygge inombords. Förr i tiden ville jag alltid ta mig in i mig själv. Nu vill jag mycket hellre ta mig ut ur mig själv. Det verkar vettigare, tycker jag. ... Jag är sömnlös. Natten har inga föster. ... I morgon är det kanske tisdag, det är kanske torsdag. Men natten heter ingenting alls. ... Bricken: Natten är min blomstertid. Vera: Natten är min blomstertid. ... Bricken: Tyst! Jag tyckte precis att jag hörde någon stiga av en buss! Vera: Tänk om det var ett blomsterbud! Tänk om vi fått blommor från kollegerna! Bricken: Tror du att det var ett blomsterbud? Vera: Nej. Det var säkert bara någon som kastade en slängkyss till oss från Karlavagnen. (Kristina Lugn "Nattorienterarna" s 8-9,12,15,17,20,30,32,55,61)

"Syster Tekla! Jag är så rädd för henne", (sade Mamma Fågel). ... "Det var denna syster Tekla som du såg i parken i natt? (frågade Kurt Höök). "Jajajajaja. ... Jag såg. Med blodiga händer gick hon att dödadödadöda ... dödadöda ... " ... Det blev tyst en liten stund innan Mamma Fågels hesa stämma åter hördes: "(Syster Tekla) gick in på sjukhuset." ... "Hände det nåt medan hon var inne på sjukhuset?" (frågade Kurt Höök). "Gud tog ljuset. Hon skulle begå en mörkrets gärning. Stunden var kommen och allt skulle släckas ut. Men jag vakadevakadevakade ..." ... "Vad gjorde hon, när hon kom ut igen från sjukhuset?" "Höjde händerna mot Gud och tackade för hämnden!" (Helene Tursten "Nattrond" s 70-71)

Sanningen om andra gläder mer än sanningen om oss själva. (Eric S. Alexandersson ”Piruetter och vildrosor” s 53)

Människans problem är varken kunskapsteoretiskt, att vi inte kan veta vad som är sant, eller förnuftsmässigt, att vi inte kan förstå sanningen, utan moraliskt – att vi inte vill erkänna sanningen! (Stefan Gustavsson ”Kristen på goda grunder” s 216)

Frälsningen ger åt den värdelöse ett värde att bevara som endast bevaras genom att ge det vidare. (Sven Nilsson "Steget före - Berättelsen om Kjell Sjöberg" s 10; citat Kjell Sjöberg)

Gud, detta är vårljusets tid. Jag vänder ansiktet mot solen och känner livet återvända. Plötsligt avslöjar det nya ljuset vad som behöver städas bort inomhus. Fönstren måste putsas. Det ska dammas och skuras. Gud, min själ behöver din kärleks ljus som avslöjar vad som ska städas undan och kastas bort för att min själ ska kunna leva och njuta av glädjen att vara till inför dig. ... (Ulla Bardh-Christina Lövestam "Gud, när du andas" s 31; Christina Lövestam: Bön i vårstädningen)

"Du", (sade killen i hästsvans), "lamporna på scen har pajat. Det är bara en enda strålkastare som funkar. Ställ dej inte där det är mörkt när du går in", uppmanade han mej. "Då kan inte publiken se dej", sa han. "Ställ dej i ljuset. Akta dej för mörkret. Sök ljuset", la han till. "Om dom inte ser mej vore det en stor välsignelse", viskade jag tillbaka. "Sök ljuset", sa han. Och det var då, först då, när han andra gången uttalade de två orden som jag riktigt insåg deras underbara mångtydighet. ... "Sök ljuset", mumlade jag. "Jag ska verkligen försöka." (Stefan Andhé "Sök ljuset" s 220)


ca 1990 - ca 1980

Det ljusnar redan när man utan att bli rädd törs se hur mörkt det faktiskt är. (Göran Palm "Det ljusnar redan" s 567; 1988)

Lenin ansåg att Jesus aldrig existerat utan var en påhittad myt. . . . I sina angrepp på kristendomen "eliminerade" de sovetiska marxisterna systematiskt Jesus från historien. Alla sovjetiska arbeten om detta ämne håller fast vid detta fullständiga utplånande av Jesus, och det gör också andra dogmatiska marxister i Östeuropa. Från slutet av 1960-talet har ett antal öppna och kritiska marxister visat ett ökat intresse för Jesus av Nasaret. . . . För (Leszek) Kolakowski, till exempel, är försöken att utplåna Jesus från Europas historia och kultur meningslösa och löjliga. Jesus är "en förebild för de heligaste mänskliga värdena" och "ett exempel på den radikala äkthet varigenom varje människa i sanning kan förverkliga sina egna livsvärden". . . . Nymarxisterna ser i Jesus en förebild för mänskligt liv och handlande. Han är en äkta människa. . . . (Men) deras syn på Jesus grundar sig alltjämt (nu år 1982) på materialistisk-ateistiska förutsättningar. De förkastar alltjämt den Guds-centrerade tolkning av Jesus som Nya testamentet ger. (Peter Kuzmic "Marxisternas syn på Jesus" s 108; författaren född år 19?? i Slovenien; Vladimir Lenin född år 1870 i Simbirsk/Uljanovsk sydost om Moskva och nordväst om Samara i Ryssland; Leszek Kolakowski född år 1927 i Radom söder om Warszawa i Polen)

Våra liv kan liknas vid en vanlig fönsterruta. När det är grått och disigt ute ser rutan ganska bra ut, men när solen lyser igenom, ser vi hur lortig den egentligen är. Det som vi inte tyckte fanns, finns där ändå - synden. (Conny Engkvist "Är det dags att göra bot?"; Jönköpings-Posten den 12 mars 1982)

Om skorpionen, som ju är farlig att ta i med händerna, sägs att man dödar honom genom att stjälpa över honom ett dricksglas och utsätta honom för solljuset. Då lär han kröka sig, sticka gadden i sitt huvud och dö. Så dödar Guds ord onda andemakter. De uthärdar inte ljuset från Honom som är Sanningen. (Sven Danell ”Dagpostilla” s 98 i kommentar till Luk 10:17-20)

Herre, djupen ropa Dig, och ur djupen ropar jag: här är mörker, här är ångest, tung är bördan, jag är svag. ... Lyft mot dagen mina öden, ren i ljuset själen tvag, att i livet som i döden Din allena vare jag. (Margareta Malmgren "Följeslagare" s 112; citat Sven Lidman)

Du, som är min Herre, tag mig helt: låt mitt hjärta slippa vara dött och delt. ... Du som all min svaghet ser och känner, kom med eld från himlen, som allt stoft förbränner. ... Kom med eld, som smälter is och sten, att min själ må vara Din allen. (Margareta Malmgren "Följeslagare" s 140; citat Sven Lidman)


ca 1980 - ca 1970

När du visar mig ditt djävulsansikte, ser jag att du älskar mig. ... Jag är inte rädd för natten. ... Den stora natten är nära. ... Gräset, bladen talar, med sitt skälvande mörker. Det finns runt om oss Ditt ansiktes aska i den blåsande gryningen. ... Hör mörkrets grå aska andas Och alla ansiktens munnar Det finns ingen vila i denna natt. (Göran Sonnevi "Språk; Verktyg; Eld" s 290,292; dikter skrivna 1957-1979)

Det finns mörker inne i mig som när som helst kan kasta sig över dig. Jag vill se ditt mörker, och mitt som i en spegel. ... Vi förbränns i varandras ljus eller varandras mörker. Det finns ingen skillnad. ... Om vi inte förmår se klart i det växande mörkret Vad hjälper det att se i mörkret? ... Mörkrets triumf är nu när och jag inser att jag längtat efter det Därför att jag inte ville leva. (Göran Sonnevi "Etthundraett stycken" s 115-119; dikter skrivna 25.6.1977-27.10.1978)

Många är de som mot allt förnuft gett ljuset en chans och upptäckt det fantastiska i att bli avslöjad, att slippa dölja svaghet och frågor, tvivel och tomhet. Vi kan få gemenskap med ljuset och med dem som vandrar i ljuset. (Christina Lann "Bli avslöjad i Guds ljus"; Jönköpings-Posten den 27 januari 1978)

Just den dagen blev den nåderika vändpunkten i mitt liv. Jag förde fram min synd i ljuset så radikalt som aldrig förr, eftersom jag var klar över att så länge den är i det fördolda, gömd för människors ögon och sist och slutligen också för mina egna, då jag inte vill bekänna den, så länge kan den fortsätta att breda ut sig. Jag lade fram den i ljuset, eftersom jag visste att då blir också fienden avslöjad. Att föra fram i ljuset betyder att bekänna för Gud och människor – eller uttryckt i andra ord: ”att bikta”. (M. Basilea Schlink "Så blir man en ny människa" s 16, författaren född år 1904 i Darmstadt söder om Frankfurt am Main i Tyskland)

Ställer vi oss under sanningens ljus, då skall detta göra oss fria. När vi sätter strålkastarbelysning på vårt undermedvetna, då är han närvarande som själv är ljuset, Jesus Kristus. Han skänker frid och glädje åt vårt hjärta. ... Först när jag börjar finna min synd olidlig och börjar hata den, sätter jag kniven mot den syndens kräftsvulst. Först då blir något annorlunda och nytt. (M. Basilea Schlink "Så blir man en ny människa" s 90-91, författaren född år 1904 i Darmstadt söder om Frankfurt am Main i Tyskland)

Det var den vanliga formeringen. Armbindelflickorna sprang svettiga fram och tillbaka och blåste liv i talkörerna. Ambassadens ljuskänsliga personal hade som vanligt fällt ner persiennerna. En pojke klättrade som vanligt upp i en lyktstolpe. ... Långt in på natten svävade ett nej över stan. (Werner Aspenström "Under tiden" s 311; Deltagare)

här är jag, Du kallade på mig, varje dag gör Du det, här är jag ... inte har jag ett ångerfullt hjärta, inte har jag någon nöd, det är inte därför jag kommer, det är det jag kommer för att få. (LisBeth Wedin "Tanke-sträck" s 39; att komma)

När verben för ”älska” och ”hata” ställs mot varandra i hebreiskan och arameiskan har de oftast en förbleknad betydelse, betyder föga mer än ”föredra” resp. ”eftersätta”, ”förfördela”. Om man utgår från tanken att Herren är en och kräver oavkortad kärlek, finns det inte plats för tjänande av någon fler herre. (Birger Gerhardsson ”Ur Matteusevangeliet” s 143 i kommentar till Matt 6:24; författaren född år 1926 i Vännäs nordväst om Umeå i Sverige; professor i exegetisk teologi 1965-1992 vid universitetet i Lund, Sverige)


ca 1970 - ca 1950

Jag ville alltid vara för något, för Vietnams folk, inte gärna mot något. Jag tyckte aldrig om (Olof) Palme och (Arne) Geijer, (Richard) Nixons lakejer" och sådana slagord. De gjorde att jag kände mig obekväm och osäker. Det var ju det som hade fått mig att lämna "de troende" en gång: detta att de var absolut tvärsäkra och en gång för alla delade in människor och företeelser i onda och goda. (Margareta Strömstedt "Natten innan de hängde Ruth Ellis" s 82; Den röda slipovern; Richard Nixon född år 1913 i Yorba Linda sydost om Los Angelos i USA)

Där Guds Ande, som är väckelsens ande, verkar, försvinner den elaka kritiken mot andra. Missnöjet kanske finns kvar, men det får en annan riktning. I stället för att man varit missbelåten med sin broder, blir man nu missbelåten med sig själv. Kritiken och de hårda domarna drabbar ens eget liv och ens egna gärningar. I det skarpa ljuset, som faller över ens egen person, blir man mer än vanligt benägen att se med milda ögon på andras fel. Detta bidrar helt naturligt till att man kommer i en mera förstående ställning till den kristna omgivningen. (Lewi Pethrus ”Under den Högstes beskärm” s 48)

Mången säger, att han söker, söker sanningen i tingen, söker meningen i livet, söker vägen, ständigt söker. Men han liknar mest en grävling, som vill ha ett bo i gruset, eller räv i dunkla grytet, eller mullsork, som skyr ljuset. Finnes väg i videsnåret, finnes trygghet uti träsket, finnes mening om man trampar ständigt uppå samma ställe? Om man söker och vill finna - om än skymningen har fallit, har man riktpunkt, om man skådar uppåt mot en himlens stjärna. (Florentinus Hällzon "Sökare" s 46)

Adam gömmer sig (för Gud) för att inte behöva avlägga räkenskap, för att undkomma ansvaret för sitt liv, som varje människa gömmer sig därför att varje människa är Adam och är i Adams situation. För att undkomma ansvaret för det levda livet byggs existensen ut till en apparat som kan dölja allt. Och när människan på det sättet gömmer sig "inför Guds åsyn" och upprepar det gång på gång sjunker hon djupare och djupare ner i bortvändhet. Så uppstår en situation som blir mer tvivelaktig för varje dag, för varje gång man gömmer sig och vänder sig bort. En situation som kan beskrivas så här: Guds öga kan människan inte undkomma, men när hon försöker undkomma honom vänder hon sig bort från sig själv. Det finns visserligen ett någonting i henne som söker honom men hon gör det svårare för detta något i sig att finna honom. (Martin Buber "Människans väg enligt den chassidiska läran" s 14-15; författaren född år 1878 i Wien, Österrike)

Morgonen nalkas man bara från nattsidan. Ett äventyr nattetid är alla morgonfärder, alla vandringar i morgonriktning. ... Stort är det mörker och lång den natt där alla vandrare mot morgon färdas med sin dröm. Stjärnlös sky och nermörk stig spärrad av hemliga hinder – kullfallna träd, stenar och törne som aldrig inskrivits på någon nattorienterares karta. ... Att färdas mot morgon är alltid en framryckning nattetid. Och morgon framför sig har endast den som har morgon inom sig – den vars längtan vakar som en hund utanför grytet i sjusovarberget. ... Den som är medveten om avgrunderna inom sig och störtar ner i dem är aldrig tillspillogiven. Förlorade för livet och kärleken är bara de som lindansar över bråddjupen utan att någonsin märka dem och i svindel faller. De med mörkrets klyftor förtrogna skall vara de räddade – de eviga räddarna av livets morgonriktning. (Olle Svensson ”Att vandra mot morgon” s 179; 1957)

Nyckelorden: "de flesta dör som djur, inte som människor" är (Ernest Hemingways) svar på den humanistiska tesen om människans fullkomlighet . . . det finns inte någonting som människan kan förlora. Detta innebär inte att livet saknar värde; tvärtom är livet det enda värdefulla, det är bara idéerna som är värdelösa. (Colin Wilson "Outsidern" s 33; se också Colin Chapman "Livsfrågorna och kristendomen" s 219)

(Norra Sverige: Boliden nordväst om centralorten Skellefteå) Vår lilla mänskliga möjlighet till sanning och uppriktighet är så begränsad, att varje gram uppriktighet, som kan utvinnas ur det mänskliga urblocket, måste tillvaratagas och redovisas lika noggrant som någonsin guldstoftet från Bolidens översta rensningsrum - 28 gram ur tusen kilo malm - där till och med arbetarnas kläder måste tvättas för att den minsta lilla guldpartikel skall räddas från förskingringen. ... Det hela är som ett grävningsarbete genom döda avlagringar av ens tanke- och känslovärld ned till de djup där personlighetens källsprång springa i dagen. De obetydligaste föremål, som möta under en sådan grävningsprocedur, kunna helt oväntat befinnas rymma lösningen till förut alldeles oförklarliga sammanhang, handlingar och ståndpunkter. Uppriktighet är aldrig onödig. Uppriktighet kan för en själv och andra innebära förödmjukelse och skenbar förnedring - men den måste alltid till slut bli till frälsning, förlossning och förnyelse. Var gång man lyckas nagla fast sig själv som lögnare och falskspelare, triumferar den gudomliga sanningen i en vilsen människovilja. Och jag har inför dessa mina minnesbekännelser en förnimmelse av att jag kan göra till mina den unga svenska skaldinnans ord: "Hit är jag kommen att befrias från falskhet." (Sven Lidman "Mandoms möda" s 16-17)

Vad var mitt liv, min Gud? Ett skrik ur djupet efter hjälp från Dig - ett skrik som aldrig tystnade - som jämt på nytt tog vid och oavbrutet mot Ljuset lyfte ett förfelat och fördömt förflutet. (Sven Lidman "Vad var mitt liv?" s 45; Svenska Alliansmissionen-Jönköpings Missionsförenings missionskalender för 1951)

I februari 1951 utnämndes Dag Hammarskjöld till statsråd och medlem av regeringen. ... Han har valt att satsa allt på sin livsuppgift, på att tjäna samhället i ämbetsmannagärningen. Han har lyckats. Han har nått de allra högsta positionerna. Och väl på detta krön i karriären inser han dess intighet. Och helt följdriktigt följer strax därefter en av de allra mest centrala noteringarna i hela dagboken, den långa texten om "en ung man, hård i sin hängivelse", dvs Jesus från Nasaret. (57:0). Det är inte de yttre omständigheterna, utan det inre innehållet, som bestämmer det meningsfulla i en uppgift. Och ensamheten förändrar valör för Dag Hammarskjöld. I den långa noteringen skriver Dag Hammarskjöld om Jesus att "han hade satsat på en möjlighet i sitt väsen, anad när han kom tillbaka från öknen." De följande raderna utgör fortsättning på den långa Jesusnoteringen: "Att vår ångest och längtan är tusenfaldig och kan dövas på tusen sätt är en lika banal sanning som att den still slut endast är en och endast på ett sätt kan övervinnas. Vad du ytterst behöver är att uppleva - eller tro dig uppleva - att du behövs." (Mats Svegfors "Dag Hammarskjöld" s 107-109; Den livslånga ensamheten)

Gud dör icke den dag vi ej längre tro på en personlig gudom, men vi dör den dag livet för oss ej längre genomlyses av det ständigt återskänkta undrets glans från källor bortom allt förnuft. (Dag Hammarskjöld "Vägmärken" s 47; 1950)

Här är vi i detta fullkomligt fantastiska universum, i avsaknad av så gott som varje ledtråd till huruvida vår existens verkligen har någon betydelse. (Fred Hoyle "Världsalltets byggnad" s 90; se också Colin Chapman "Livsfrågorna och kristendomen" s 219)

Jag är inte död än fast ni tror det. . . . Sedan vi talades vid på nyårsaftonen har ingenting hänt utom att jag varit lessen många gånger och ensam ännu flera. I början förströdde jag mig med att spela tärning på en man hand och sedan kort och till slut rådde jag inte ens det. Till all olycka måste jag börja skriva i tidningar om vad jag tyckte om saker och då jag inte längre tycker något om något och har svårt att (se att) någon sak, t. ex. theater, kan vara viktig gick det som det gick: jag stupade på (Hjalmar) Branting. Det gick 25 år och en dag sedan hans frånfälle och någon hyllningsartikel var inte skriven. Då tappade jag modet och stannade hemma, Brantingfob hela juvileumsveckan. Sedan skulle jag till Jämtland och hålla föredrag om Jorden runt . . . och TEATER, men kunde inte hitta på något nytt, så jag steg av tåget redan i Orsa och vände hem barhuvad och ärelös. Det går ju inte att bedraga Jämtland på dess kulturella rättigheter. (Stig Dagerman "Brev" s 224; brev till Antoinette och Bengt Ekeroth mars(?) 1950)


ca 1950 - ca 1925

Här är tusentals plattformar ... Det är ett oöverskådligt myller av människor - och där ser jag broder Alfred Gustafsson och där går broder A.P. Franklin. ... Nu först märker jag hur ljust allt är. ... Jag är ute i det solsken, som ej blott visar människors ansikten sådana de äro, utan även våra själar sådana de äro, och jag såg att min egen själ var sjuk och fläckig och oren. Och i och genom själva detta ljus, som var omkring mig och som var omkring oss alla, pressades eller steg eller lyftes upp ur okända djup inom mig en yttersta fråga: Är jag verkligen medansvarig och medskyldig i denna värld av orättfärdighet och grymhet, till detta förnedrande system av personförföljelser och åsiktsförtryck, som under dessa årtionden vuxit fram inom den svenska pingstväckelsen och skoningslöst trängt ut all sanning - allt sant andeliv - all frihet och all verklig glädje? Och jag svarar i Jesu välsignade namn ett ljudligt och ljungande ja! Det är jag, Sven Lat, Sven Svag, Sven Feg, Sven Flykt som har min andel i allt detta. (Sven Lidman "Resan till domen" s 73-74; Demaskering)

(Japan) "Det stämmer", (sa min far). "Vår son hade många goda egenskaper, det påpekade prästen (alldeles efter det att vår son hade fötts). Men minns du hans varning, Sachiko? Han sa, att om de goda egenskaperna skulle kunna dominera, måste vi som uppfostrade honom vara vaksamma och slå ner detta svaga drag så fort det försökte visa sig. Om vi inte gjorde det, sa den gamle prästen, skulle Masuji här utvecklas till en värdelös person." "Men", sa min mor försiktigt, "det kanske är oförståndigt att ta på allvar sådant som de här prästerna säger." Min far syntes bli en smula förvånad av denna kommentar. Sedan, efter en liten stund, nickade han eftertänksamt, som om min mor påstått något förbryllande. "Jag var själv motvillig att ta honom på allvar just då", fortsatte han. "Men sedan, för varje utvecklingsstadium Masuji gick igenom, tvingades jag acceptera mannens ord. Man kan inte förneka att vår sons karaktär har ett drag av svaghet. Han har inget elakt inom sig. Men vi har alltid fått kämpa emot hans lättja, hans aversion mot konstruktivt arbete, hans svaga vilja." (Kazuo Ishiguro "Konstnär i den flytande världen" s 51; oktober år 1948 i Japan; författaren född år 1954 i Nagasaki på ön Kyushu i sydvästra Japan)

Hur skulle (Enok) få av ringhelvetet? Han fetmade på lasarettet. ... Gå till smeden och få den klippt av? Stå där och sträcka ut vänstra hand? Visserligen inte få höra nån glirning, inte hos smeden, han talte aldrig om vad som hände folk, skulle inte så mycket som höjt på ögonbrynen en gång om det blivit homom sagt att sågklingan tog huvudet och inte bara näven. Men en annan utläggning skulle det bli, så säkert som amen i kyrkan, en satans torr och lång harang om domar (Joseph Franklin) Rutherford som begrep allting så mycket bättre än någon moders själ här på jorden. Och från Rutherford skulle han omsider komma till den slutsatsen att varken sågklinga eller kvinnfolk eller en ring hade någon som helst betydelse. (Tage Aurell "Intill helgsmål" s 188-189; Joseph Franklin Rutherford, som var född år 1869 i Versailles sydost om Kansas City i USA och dog år 1942, var juridisk rådgivare inom samfundet Jehovas vittnen)

Jag minns min barndoms såpbubblelekar, hur man hade en skål med såpblandat vatten och ett halmstrå - och medan den ena såpbubblan efter den andra brast, blåste man tjugu nya. ... Min vän, vi blåsa såpbubblor av allehanda slag - stora, skimrande, färggranna, tomma bubblor. Vi kunna också blåsa så vackra, religiösa såpbubblor. Det finns människor som kunna blåsa den skönaste filantropis och människokärleks mest praktskimrande ballonger av tomhet. Men felet med alltsammans är, att det är och förblir uppblåst tomhet. Viktigast av allt för oss är därför, att vi hos oss själva få se våra egna såpbubblor, fel och misstag, vår egen själviskhet och vårt eget självbedrägeri. Vi ha så lätt att överlägset le åt den misslyckade såpbubbleblåsande brodern eller systern. Gud hjälpe oss i sin stora barmhärtighet att på samma sätt taga oss själva på bar gärning i den sysselsättningen. ... (Frälsningen) sticker absolut hål på såpbubblan människan. Allt det där skimrande, fagra, glänsande, glittrande, ytliga brast och avslöjades som den fullkomliga tomhet, det innerst inne var. (Sven Lidman "Uppenbarat" s 18-19,23)

Om man alltså skjuter undan Guds existens och möjligheten till odödlighet såsom alltför ovissa för att ha någon inverkan på handlandet, måste man ändå skaffa sig klarhet över livets mening och nytta. Om döden är slutet på allt, om jag varken har något gott att hoppas på eller något ont att frukta, måste jag fråga mig varför jag är till och hur jag under dessa omständigheter bör uppföra mig. Svaret på en av dessa frågor är enkelt, men det är så föga tilltalande att de flesta inte vill ställas inför det. Det finns inget skäl varför man är till, och livet har ingen mening. (W. Somerset Maugham "Sammanfattningen" s 209; författaren född år 1874 på Embassy of United Kingdom i Paris, Frankrike; se också Colin Chapman "Sammanfattningen" s 219)

(Nattklubben) Jordkulan var en nattlig tillflykt för dem, som mist dagens arbetsglädje, och därför hörde (Knut Toring) hemma där. Och Knut kände att det skedde en förändring med honom. Inom sig förnam han tillvaron av en drift till ödeläggelse. Sakta lossnade han från något, som han hade haft till stöd. Ting som förr haft betydelse för honom omfattade han med likgiltighet. ... Allt som hände omkring honom förlorade på något sätt i vikt. Han stannade ständigt och frågade sig själv: Vad gör detta mig egentligen? (Vilhelm Moberg "Sömnlös" s 98-99; Grop i mannens bröst)

Det finns någonting, som heter att vara ljusskygg, att vara rädd för ljuset, att vara rädd för människors iakttagelser. Man vet och känner med sig själv, att det är något galet, och därför skyr man ljuset. Det finns någonting, som heter ljusskygga existenser ... människor, som äro rädda för ljuset, som vill och kan och måste uppenbara något i deras hjärtan, som de icke vilja hava uppenbarat. Men, min vän, du slipper att vara en ljusskygg existens, om du träder fram i Jesu Kristi sannings ljus och vandrar i det, såsom Han är i ljuset. Då skall Jesu Kristi blod rena dig ifrån all synd. (Sven Lidman "Förgängelsens trälar och frihetens söner" s 161-162 samt Sven Lidman "I gott sällskap II"; ur sommarkalendern Pingstliljan utgiven på förlaget Filadelfia, Stockholm; Jönköpings-Posten 1927-07-01)

Sanningen är alltid enkel, men människan så fruktansvärt söndersplittrad, och därför vill den söndersplittrade människan inte veta av sanningen i dess förödmjukande och fordrande enkelhet. ... Den högmodiga människospillran vill helt enkelt inte låta sitt förvirrade dunkel genomlysas av sanningens ljus. Det bär hennes gränslösa fåfänga emot, hennes högmod härdar inte ut med den tanken, att orsaken till hennes sällsamma sorger och gåtfulla lidanden skulle vara något så enkelt som det sanningen lyser på och säger vara grunden till det hela. ... Min vän - du blir salig, om du förtröstar på Jesus. Nu är du lik en drucken människa, som går omkring i ett mörkt rum och håller en elektrisk bordslampa i handen och stöter emot möbler och prydnadssaker och bokhyllor och klagar och bannar över att hon inte kan se. Min vän, stanna och sök upp väggkontakten, så får du ljus i din lampa och ljus i ditt rum: det är ett förolämpande enkelt förslag, men det är välsignat att följa. Min vän, stanna där du irrar omkring i mörkret i tåredalen, och sök kontakt med levande Gud, och det blir ljust i ditt hjärta och ljust i ditt liv, och du får ljus både över var du är och vart du skall gå. (Sven Lidman "Betlehemsstjärnan och båglampan - Tankar om sken och verklighet" s 90,93; kommentar till Ps 84:13)


ca 1925 - ca 1920

Är du mörkrädd, min vän? Du har alla skäl att vara det, och du behöver inte skämmas därför, om det är det verkliga mörkret, som du är rädd för: om du är rädd för mörkret, därför att du älskar ljuset, och därför att du vill vandra i ljuset och icke hava någon gemenskap med mörkret och dess makter. ... Nog ha vi anledning att vara rädda för mörkret, om vi därtill betänka, att själafienden själv förskapar sig till en ljusets ängel, en ljusspridare, och att hans tjänare så förskapa sig, att de likna rättfärdighetens tjänare. ... Du behöver endast vara rädd för mörkret, i den mån du saknar ljus, ty i (Jesus Kristus) allena finns det ljus, över vilket inget mörker i världen har någon makt. ... Ljuset kan ej bliva något för dig, förrän du i ljuset funnit ditt allt, förrän ditt mörker funnit, att ljuset är det enda nödvändiga, och att alla de andra livets nödvändighetsartiklar äro värdelösa utan det. (Sven Lidman "Personlig frälsning" s 7,11,19; Det sanna ljuset)

Det slår mig ibland, när jag ser tidningarna och läser deras löpsedlar med de skrikande rubrikerna, som ropa ut de sista nyheterna, huru galet vi handla. Borde där ej i stället med väldiga stilar stå tryckt ... dagens betydelsefullaste och aktuellaste nyhet: "Jesus Kristus har uppstått från de döda. Han är densamme i dag som i går: har all makt i himmelen och på jorden." ... "Jesus Kristus har dött för oss på Golgata." ... Människorna slåss om att köpa ett extrablad med en fullkomligt betydelselös nyhet. ... Vi fråga efter det, som ingenting betyder, och söka efter det, som inget värde har. (Sven Lidman "Bryggan håller - Vittnesbörd om korsets kraft" s 10-11; kommentar till Luk 16:19-31)

Det är så att när människan får en känsla av ångest och oro och sina ögon en smula öppnade för att livet är dunkel och mörker och oandlighet, då vänder hon sig inte till ljuset och till Anden, utan till mörkrets skuggor, spåmän och andebesvärjare, att söka upplysningen där mörkret är tätast, att söka kunskapen där okunnigheten är störst, att söka Anden bland de onda andarnas skara. (Sven Lidman "Bryggan håller - Vittnesbörd om korsets kraft" s 82; kommentar till Jes 8:17-22; Luk 22:40-46)

Min vän, du kan söka sanningen i femtio år, och du har ej kommit henne ett steg närmare. ... Det finns endast en väg att bli delaktig av sanningen, och det är att göra den i Jesu namn. När du råkar en s. k. sanningssökare, så giv honom detta ord om "görandet" ur Johannes 3:21, och vill han ej taga emot det, så lämna honom. Den som säger sig söka sanningen, han söker endast sig själv - sin egen ära - sin egen bekvämlighet - sin egen harmoni. Den som gör sanningen han finner Frälsaren. (Sven Lidman "Bryggan håller - Vittnesbörd om korsets kraft" s 228; kommentar till Hebr 5)

Vi hade tidigt fått lära oss att det var roligare att vara aktiv än att göra ingenting - vi hade fått en stor motvilja mot att låta minuterna försvinna utan att någonting skedde. Vi hade hos vår far och hos (den svenske filosofen och folkhögskolerektorn) Alf Ahlberg sett spår av heliga värden, för vilka en anständig människa frivilligt måste böja sig - detta gav livet ett slags struktur, det fanns vissa saker som över huvud inte kunde ställas under diskussion, och till dessa värden - vilka Ahlbergs första filosofiska skrifter behandlade - kunde det mesta anknytas. Därigenom blev livet stabilt. Inte som om vi skulle ha varit moraliskt så förträffliga, i varje fall inte jag. Men därför att vi visste och kände att sådana värden fanns och var de fanns. (Sven Stolpe "Idyll och orosmoln" s 94)

Skat-Pelle blev alltid glad, när jag besökte honom, och var idel vänlighet. Stugan bestod av ett enda rum, vilket även utgjorde hans verkstad. Besynnerligt nog hade han endast få verktyg, en hyvelbänk, några huggjärn, borr och knivar av egendomlig form och de hade han lånat, påstod han. Folk ansåg, att ingen vanlig människa kunde begagna sådana verktyg. De voro icke av vanligt stål, troddes det, ty eggen tålde icke solljuset. Det berättades nämligen, att Skat-Pelle en gång förfärdigat en lie, som bet utmärkt på natten, men blev alldeles slö och oduglig så snart dagern inträdde frampå morgonen. Det sades, att alla hans verktyg ägde samma märkliga egenskap. (Vilhelm Moberg "Den gulspräckliga ormen" s 36)


ca 1920 - ca 1900

Jag känner nattens kyla, som är omkring mig. Och jag går vidare i mörkret och jag går vidare med mitt tvivel. ... Jag går i mörkret. Jag vandrar under stjärnorna. Jag känner mänskans ödmjukhet inför evigheten, och jag fryser. (Pär Lagerkvist "Den fordringsfulla gästen" s 61)

Allt bär du; allt kval som ämnats åt mig, allt det eviga mörkret och ljuset. Livet är och förklaras hos dig, o mörker, sargat av ljuset. ... Mitt hjärta är litet, min själ är arm, blott till ringa längtan tvungen. Tungt välves, o moder, din fromma barm, av stjärnornas törnen stungen. (Pär Lagerkvist "Jag lutar mig trygg mot himmelens bröst" s 65)

Kommer jag ned till havet om morgonen när jord och himmel ligga orörliga av sol,anar jag livet som en helig glädje, en strålande visshet. Och jag står hjälplös och beklämd vid tanken på att jag vågat håna det jag ej förstått, det jag likväl aldrig skall kunna fatta. Jorden bränner om mina fötter som en helig mark jag ej haft rätt att beträda och jag vänder mig bort med den osaliges hemlöshet och fruktan i min blick, som söker mörkret. Uppståndelsens morgon, då jag vaknar bländad av ljus. Uppståndelsens morgon då ur strålande himlar jag ser den gud nedstiga som jag förnekat, och som, sedan han låtit mina ögon bländas av hans åsyn, i evigheters evighet skall vara dold för mig, den hungrande. (Pär Lagerkvist "Kommer jag ned till havet" s 79)

"Du ser dej omkring", fortfor (Kate). ... "Jag brukar sitta här för att vila ögonen, dom tål inte ljuset. Dom tål inte ljuset", upprepade hon när hon mötte Cals snabba blick. ... "Varför glor du på mej så där?" "Jag tror inte alls att du får ont i ögonen av ljuset. Jag tror att du är rädd." ... (Kate) påstod att hennes ögon plågades av ljuset och så småningom började hon själv tro det. Det sved i ögonen på henne varje gång hon hade varit ute på stan. ... Hon trodde att hennes ögon plågades av ljuset och att det grå rummet var en grotta där hon kunde gömma sig, en håla i jorden där hon kunde vara osedd. (John Steinbeck "Öster om Eden" s 444-446,454; författaren född år 1902 i Salinas söder om San Jose i Kalifornien i USA)

(Margareta Armsköld) bet nervöst samman läpparna och blundade några ögonblick. (Min vän), ... olyckan har gjort mig klarsyntare öfver mig själf, lärt mig fullt förstå hvem jag är. ... Ni måste skratta åt mig, när jag säger er att jag är en kysk, ärbar, borgerlig kvinna, som älskar ärlighet och renhet öfver allt annat. ... Jag vämjes vid allt som är falskhet och hemlighet. Allt smusslande är mig förhatligt - jag har en friboren människas rädsla för alla mörka vrår och stulna nöjen - min själ är mörkrädd, den älskar allt som tål att ses i dagens ljus, och jag har alltid varit gränslöst rädd för allt, som klibbar och smutsar. (Sven Lidman "Carl Silfverstååhls upplevelser" s 296-299)

Nu kommer den grymma våren med sol i tak och vägg. Mina ögon rinna, och hjärnan är tom som ett urblåst ägg. ... Man blir ju sjuk och fördärvad av allt detta vita ljus, som glittrar, glänser, vaggar och dränker hela ens hus. ... Det glittrar, glänser, vaggar som långa böljeslag, och rockens hål och själens stå hemska i öppen dag. (Bo Bergman ”Våren” s 319; 1903)

(Hovrättsnotariens) undergång blir hans spritbegär. ... Nu har han haft motgångar de sista åren och skyller det på våningen, från vilken han nu ämnar flytta. Han har en oförmåga att se sanningen rakt i ansiktet och bedrar i stället sig själv med svepskäl - något som en så stark och logisk ande som hans enligt mitt tycke genast skulle genomskåda. Men det vågar han inte. Han har uppskjutit självuppgörelsens timme så länge att han bävar för den. Jag anar att detta är början till undergången: att ej våga sätta operationskniven på sig själv, att ej våga sitta till doms över sitt eget jag. ... Är du feg och eftergiven mot dina egna fel, så tappar din ande snart nog fast mark under fötterna. Sven Lidman, sätt operationskniven på dig själv, dissekera dig, lär känna dina svagheter och din styrka - och du skall stå bi i The struggle for life. (Sven Lidman "Lågan och lindansaren" s 220-221; dagboksanteckning 21 sept 1901)


ca 1900 - ca 1850

Varför tillstadde livet icke Eurydike Berg att för alltid få dväljas i det skumma blå skimret bakom rullgardinernas bilder? Varför var det tvunget att låta gatans och dagens gråa färgtomma ljus tränga in i varje skrymsla av rummet därinnanför? Trivdes ej möblerna och tavlorna och tingen och deras svartklädda ägarinna bäst i det blå ovissa ljuset, som intet avslöjade och intet förjagade av det stora, djupa, tysta rummets hemligheter och drömmar? Med en suck lät Eurydike Berg rullgardinens rika bildvärld åka i höjden - med samma saknad som en stackars poet stoppar undan sina gyllene drömmar om marmortempel, vita mantlar och fackellysta gästabud för att i stället studera innehållet på assietterna bakom automathyllornas glasskivor. Men bakom rullgardinerna hade den gamla damen ännu en befästningslinje rest till värn mot världen utanför. I de djupa fönsternischerna stodo blomsterkrukorna tätare än soldaterna i ett led, och på de stora blomkrukorna stodo små blomkrukor inklämda i en ny linje. ... Ljuset liksom trevade och letade sig fram i det sällsamma, dagen så främmande rummet, där fönstrens tunga mörka gardiner, väggarnas draperier och golvets mattor endast vore till för detta enda: att döda ljuset och dräpa ljudet från den värld och den tillvaro, vilkens ande och arbete voro främlingar och fiender för henne, som i tystnaden och stillheten levde för det döda och glömda. ... (Hon) drog sig med en gest av trött ovilja in mot det djupa rummets skumma bakgrund. (Sven Lidman "Huset med de gamla fröknarna" s 42-45)

"Kristus står på ena sidan, Belial på den andra, och mellan dem en skarp gräns. Någon förmedlande öfvergång finnes ej", (sade doktor Fjällgård). "Men ni medger likväl, att det klara ljuset icke lyser, tills svart mörker på en gång tager vid", (sade Kurt). "Om vi antaga, att ljuset af en lampa strålar genom ett fönster ut på gatan, hvar är det då, som en riktigt ortodox teolog börjar bli mörkrädd, om han skulle våga sig utom porten?" "På ett håll har ljuset öfverhand, på ett annat mörkret. Den, som älskar det förra, han håller sig så nära ljusskenet som möjligt för att icke famlande i halfdunklet löpa fara att komma i rännstenens smuts", (svarade doktor Fjällgård). (A.B. Vester "Det gamla och nya hemmet" s 55)

(Sverige: Stockholm) De gingo upp på Anglais och drucko grön chartreuse. Poeten talade om sig själv. Han anförtrodde Martin, att han var dekadent. Han dyrkade allt som var statt i upplösning och förruttnelse och dömt att gå under. Han hatade solen och ljuset - och han knöt förbittrad näven mot glaskronan i taket - han älskade natten och synden och alla spritdrycker som skiftade i grönt. Han hade de flesta kända veneriska sjukdomar, och dessutom agorafobi. Ingenting i världen skulle kunna förmå honom att gå snett över Gustav Adolfs torg. Denna sjukdom beredde honom en alldeles särskild glädje, ty han betraktade den som ett förebud till paralysie générale. Och paralysie générale, det var den stora sömnen, Nirvana. Martin lyssnade tankspritt. Ljuset är gott, sade han till sig själv, och mörkret är också gott. Men stundom är mörkret ont, och ljuset också ont ... "Men hur kommer det sig", frågade han, "att dina dikter egentligen inte i något väsentligt hänseende skilja sig från dem som bruka få pris i akademien?" Vid dessa ord förmörkades skaldens blick, och hans läppar blevo plötsligt tunna och smala. Han tog upp en smutsig slidkniv ur fickan, drog ut den till hälften och lade pekfingret på den blotta klingan. "Hur långt tål du kallt stål?" frågade han. "Du missförstår mig alldeles", sade Martin och lade lugnande sin hand på hans arm. "Jag älskar dina dikter. Men jag ser bara inte riktigt sammanhanget mellan dem och ditt eget inre liv, som du nyss skildrade det ..." Skalden log. "Det var roligt att höra att du älskar mina dikter", sade han. "Det som jag hittills har låtit trycka är nämligen bara skit. Det kan duga åt packet." (Hjalmar Söderberg "Martin Bircks ungdom" s 110-111; mitten av 1890-talet?)

”Och antingen ni tror eller inte gör detsamma, men annars är det sant och anagga mig, anamma, om inte det var trollpack, jag togs med en natt. Vi vaktade vid milan i Västanåmyra och natten led mot slutet och klockan var fyra, då hörde vi ett buller och Pär han skvatt. Det skallrade i fjälla, det dånade i jola, det råmade som oxar i berga”, sa Ola. ... ... ”Och rätt som jag ligger som ett hopviket knyte, så kommer där ett troll med ett otäckt snyte och tjåvar och tar på min fattiga kropp. ’Titt vint, titt på skack, det är ugglor i mossen, här ligger litet gubbkött’, sa tryntrollklossen, men just i detsamma rann sola opp. ’Se sola’, sa jag, ’det är ljusande dan', då nöso de och lade på långkutten”, sa'n. ... Det dånade i berga, det skälvde i jola, de skalade i väg bortåt fjälla där nola och drumlade i kull sig där nolaskogs. Det var som ett slagsmål av vettskrämda hyttor, som bruk gjorde hjulkast och jättekullbyttor och malmhus och kolhus och smedjor slogs. För trollen äro lika förfärade för sola, som jag för att skarva och ljuga”, sa Ola. (Gustaf Fröding ”Bergslagstroll” s 284-286; 1894)

I en intervju i Svenska Dagbladet 4/6 1934 berättar Jenny Nyström att bland alla illustrationer hon gjort värdesatte hon Richard Bergström: "Ur folksagans rosengårdar" (1889) och Ulrik Uhland: "Carl Michael Bellman" (1907) högst, trots att det i den förra boken finns hemska, groteska bilder som starkt avviker från den idylliska värld hon vanligen skildrar. ... Överallt pågår den eviga kampen mellan ljus och mörker, mellan gott och ont, en kamp som ofta är motivet just i sagornas värld. I denna samtidigt både hemska och underbara sagovärld, som fascinerar barn liksom vuxna, fick (Jenny Nyström) ett osökt tillfället att spela på ljusets, skönhetens och det godas motsatser: mörkret, fulheten och ondskan. Dessa skapar en nödvändig kontrast. "Idel ljus gör att man ingenting ser" (Esaias Tegnér). Lika viktiga som skuggorna är för konstnären när hon tecknar, lika viktiga är de för den mänskliga självförståelsen. (Kjell Lekeby "Konstnärinnan Jenny Nyström och doktorinnan Stoopendaal" s 72-73)

Det sorglösa folket, som naturligtvis också nu vandrar i mörkret, hatar ljuset och älskar mörkret, för deras gärningar är onda. Horor och tjuvar älskar mörker, för deras gärningar är onda. Horor och tjuvar hatar ljuset och älskar mörkret. De vågar inte hora och stjäla i huset där ljusen brinner. Om någon kommer med ett ljus till ett hus där det finns horor och tjuvar, vill de genast släcka ljuset. (Lars Levi Laestadius "Samlade predikningar I" s 485 i predikan 1858 över 3 Mos 24:1-2)

De halta är sådana som inte orkar gå rätt och stadigt på livets väg. ... De halta behöver bättring och för den skull kommer de till bröllopet. Men deras vandring är så trög och därför måste vi beskriva deras tillstånd som det är. Men hur och på vilket sätt handlar Jesus med dem som haltar så? Han säger i dagens evangelium att de halta går. Vi måste här göra skillnad mellan dem som verkligen haltar och dem som låtsas halta. De som verkligen haltar, för dem är detta haltande till stor plåga, och de måste till slut komma till den Läkare som kan läka deras lemmar. Men de som låtsas vara halta, kommer inte till Läkaren, ty de har väl bra ben och springande når de helvetet. Djävulen skrattar åt dem som låtsas halta, för de är sådana narrar som härmar de ångrande. (Lars Levi Laestadius "Samlade predikningar I" s 108-109 i predikan 1854 över Matt 11:2-6)

De sover för evigt, de som inte nu vaknar upp från syndens sömn, då dagen kommit, då kristendomens ljus har börjat lysa in i somligas mörka själar, och nådens morgonrodnad har gått upp för några syndares hjärtan. De som flyr till mörkret från ljusets sken, och de som är druckna av djävulens sömndryck och hordomens vin och av den flytande djävulsskiten sover för evigt. De som inte vaknar, fast en väckt människa skakar dem, sover för evigt. De som inte hör att tjuvarna kommer fast hundarna skäller, de sover för evigt. (Lars Levi Laestadius "Samlade predikningar I" s 25-26 i predikan 1853 över Rom 13:11)

De sorglösa tål ingen dom så länge egenrättfärdigheten får härska. Ty den onde tål ingen dom. Han tar ingen synd på sig, hur man än skulle döma honom. Fienden finner mer orätt hos Gud än hos sig själv. Varför dömer Gud en så hederlig och from man till helvetet? Och där handlade Gud fel, att han dömde en sådan from och hederlig man utan orsak. Så tänker fienden. Han är den överste ängeln. (Lars Levi Laestadius ”Nya Evangeliepostillan” s 351 i predikan 1850 över Matt 24:25-28)

Hurudana varelser är alltså de, som älskar mörkret? De är ugglor ... som inte tål att se ljuset ... nattfåglar som flyger i luften under den mörka tiden. De jagar råttor, vilka de sväljer med hull och hår. De har en stor strupe, som David säger: ”Deras strupe är en öppen grav, och med sina tungor smickrar de.” Ugglan har stor ögon i sitt huvud, med vilka han alltid ser bakåt, när han vrider sin hals och kikar. Ugglan tittar inte framåt, men han kikar alltid bakåt. Sådana är dessa nattfåglar som älskar mörkret, och hatar ljuset. De har också ett så fult läte, som skogsråets röst. ... Om en hora överraskas när hon gör hor, så täcker hon för sina ögon och inbillar sig att människorna inte ser henne. Tjuven får också riktigt bråttom om någon människa kommer och lyser på dem, när de stjäl. En del tjuvar målar sig svarta utanpå, för att ingen skulle känna igen dem, om de skulle bli synliga. Men nog tar alla som ser dem för givet, att de är tjuvar, ty de vandrar i mörker. De vågar inte stjäla så länge det är ljust. (Lars Levi Laestadius "Samlade predikningar I" s 198-199 i predikan 1850 över Joh 1:1-14)


ca 1850 och tiden dessförinnan

Vi har fått ett bättre tillfälle (än judarna) att både höra och läsa Guds Ord. Vi har så många böcker från vilka vi skulle få ljus och upplysning, om vi skulle köpa dessa böcker och läsa dem. Men det verkar inte som om många skulle ha lust att läsa dessa böcker, fast de skulle delas ut gratis. Människornas sinnen är helt vända mot världen. Från marknaden tar man sig brännvin, silver och grannlåt, men det är inte många som tar med sig andliga böcker därifrån. Och då sker det, att i en församling, där Guds Ord predikats i flera hundra år, finns bara ett svart mörker, bara ren hedendom. Där finns inte mycket kunskap om rätt kristendom. (Lars Levi Laestadius "Samlade predikningar I" s 169 i predikan 1845 över Hebr 1:1-2)

Icke tingens rot, som växer i mörkret, utan dess blomma, som strävar uppåt emot ljuset, skall skalden fatta. Icke på det molnbeklädda Sinai skall han stiga, där lagen utgives, utan på Tabor, på mänsklighetens förankringsplats, skall han stå och med fria blickar se ner över det skiftande livet. (Esaias Tegnér "Inträdestal i Svenska akademien" s 233; den 22 juni 1819)

(Friedrich) Schleiermachers gränsdragning mellan förnuftets värld och religionens värld har blivit så allmänt accepterad av senare tiders teologer att han med rätta har kallats "den moderna teologins fader". Ändå finns det nog många, både kristna och icke kristna, som frågar sig om det är klokt att försöka avskilja den religiösa tron från sådana fakta som är öppna för rationell analys. De flesta anser nog att en religion som bygger enbart på hängivna troendes känslor inte bara är irrationell och subjektiv utan också värdelös. (John Drane "Friedrich Schleiermacher" s 448; författaren född år 1946 i Hartlepool sydost om Newcastle upon Tyne i England; Friedrich Schleiermacher född år 1768 i Breslau sydost om Berlin i Tyskland, nu år 2007 Wroclaw sydväst om Warszawa i Polen)

(Sverige; England: London; Tyskland: Herrnhut öster om Dresden) Gent emot den snöda mammon visade den landsflyktige svenske konungen (Gustav IV Adolf) genomgående en flott frigjordhet. Under ett besök i England 1810 gav han ett nytt bevis därpå. Den dåvarande engelske prinsen-regenten, sedermera konung Georg IV, fick höra, att exkonungen där låtit sälja en del juveler. Han skyndade sig då att begagna tillfället att visa Englands trogne bundsförvant sin erkänsla och anhöll att få tillställa konungen en penningsumma för inköp av andra juveler till liknande värde. Härtill svarade emellertid den landsflyktige fursten med mycken värdighet, att han sålt de ifrågavarande smyckena endast därför att de voro för honom fullkomligt värdelösa, men icke på grund av någon penningförlägenhet. Följaktligen såge han sig lyckligtvis ej i behov av att begagna sig av Hans kungl. Höghets välvilliga anbud. "Fattig men stolt" var den biltogne (= fredlöse). Han avslog också engelska regeringens anbud om ett slott utanför London jämte en årlig pension av 6,000 pund. ... (År 1812) for han till Herrnhut för att bedja brödraförsamlingen utse hustru åt honom, men det avslogs. Likaså hans anhållan att få resa till Asien som församlingens missionär. (Carl Grimberg "Svenska folkets underbara öden - 1809-1859" s 55,57; Georg IV född år 1762 på St James's Palace, London i England)

(Den svenske skalden och prosaskriftställaren) Olof Dalin iakttog ... skillnaden mellan verkligt fäderneslandsälskande patrioter och de som bara var ute i egennyttiga ärenden. I "Then Swänska Argus" beskrevs (år 1734) den ideale politikern, kallad Scipio. Han hade en inre kompass som hjälpte honom att navigera mellan hövlighet och patriotism. Han leddes av ärlighet och sanning och kunde inte styras med osynliga tyglar av utlänningarna. Lyx lockade honom inte, hellre skulle han gå till historien som en martyr för ädelmodigheten än att öka sin egen rikedom genom att motta gåvor av andra. Scipio var öppen i allt sitt agerande och var fast i sina åsikter, däri ett föredöme för andra: de redliga fann honom vacker, de skuggrädda tyckte han var förfärlig. (Karin Sennefelt "Frihetstidens politiska kultur" s 45; Patrioten och proselyten)

(Britannien) Genom Westminster-synoden (1645) blef presbyterianismen härskande i de tre (bittiska) rikena, och dess herravälde varade till restaurationen (1660), dock ingalunda obestritt. ... Presbyterianismen hade ständigt farliga motståndare i ... independenterna, som ville upplösa bandet mellan stat och kyrka och bilda små samfund, hvilka blott voro förbundna genom brödrakärlek. ... Independetismen genomsyrade mer och mer hela hären, och i rytteriöfversten Oliver Cromwell gjorde den sin största eröfring. Cromwell ... hade haft en tid, då han "älskade mörkret och hatadeljuset". Men efter en hastig omvändelse blef "förbundet med Kristus" allt för honom. (Fredrik Nielsen "Kyrkohistoria från reformationen till upplysningstidehvarfvet" s 597-598; författaren född år 1846 i Aalborg, Danmark; Oliver Cromwell född år 1599 i Huntingdon nordväst om Cambridge i England)

Förrän en sådan ödmjuk (syndabekännelse) sker, är alltid fruktan och ångest i hjärtat, att man håller Gud för sin fiende, såsom vi se af Adam, då han fruktade sig för Gud, och undstack sig bland träden. 1 Mos. 3, v,8,10. Då var han i beständig fruktan, och höll Gud för sin fiende: han skulle ock aldrig blifvit från denna hjärtats fruktan befriad, om han icke hade bekänt sina synder, och med ånger och bekymmer klagat dem för Gud. (Johann Arndt "Johann Arndts Andliga Skattkammare" s I:69; författaren född år 1555 i Ballenstedt sydväst om Magdeburg i Tyskland)


Att avrunda med:

Jag är en feg stackare och jag kommer att få dras med mig själv till det bittra slutet. Oförmögen att på minsta vis förbättra min situation, men fullt kapabel att försämra den precis när som helst. Under sminket sittet ett litet, hjälplöst, blekt och härjat jag som inte vågar träda fram i ljuset för att ge plats åt det stora sorlande Självet som ligger därunder - och det finns inga genvägar dit. Bara genom Det Avklädda Ansiktet, det osminkade, kan jag komma till den stora containern som härbärgerar barmhärtigheten bortom gott och ont. Och hur många sidogångar, för att inte säga återvändsgränder har jag inte använt mig av för att slippa. Någon liten trasa att skyla mig med kommer jag att snegla efter in i det sista. (Ylva Eggehorn "Liljekonvaljekungen" s 103)

Mot kärlek bör man inte värja sig ens om man vet, hur man kan bärga sig. ... Det är ett oförlåtligt jokerspel att tro, att man bör dölja sina fel. ... Är man för sanning blyg och vänjer sig, kan slutet bliva, att man hänger sig. (Bo Setterlind ”Målaren och ängeln” s 54; Dikt med valfritt slut)

(Finland: Helsingfors) Ser du ängeln i ljuset, var inte rädd, gå vidare! ... Den, som går in genom ängeln, får höra seklernas lovsång. (Bo Setterlind ”Ros bland törnen tuktad” s 53; I Uspenski-katedralen)

Skuggan, som blir större, är ej längre vi, skygg och skrämd av Ljuset går den snabbt förbi. ... Stundom under solens eller månens bloss liknar skuggan tvivlet, som förföljer oss. ... Tron är annorlunda och som nåden ny, klar som Morgonstjärnan, hög och ljus och fri. (Bo Setterlind ”Ros bland törnen tuktad” s 54; Ljuset och skuggan)

Du, som är rädd för Ljuset, Du, som inte kan tro – men som vill leva, i trons riktning! ... Du, som säger: Allt är bra som det är, jag är nöjd. ... Var inte rädd att be! ... Var inte rädd att be fel! Det finns Någon, som rättar till din bön, så att den når fram. (Bo Setterlind ”Trosvisst” s 260; Den som söker, han finner)

Att vandra i mörkret är att ha sitt hjärta i det som är Gud emot. Man oroas inte av hur man lever. Man säger kanske inte, men man menar: Det spelar ingen roll hur jag lever. ... Att hålla Gud utanför – det är mörkret. Men Gud vill, att när vi lever med honom, skall vi också göra sanningen. Att göra sanningen är att höra ihop med honom som är SANNINGEN, Joh. 14:6, och leva efter hans vilja. ... I mörkret är vi bara medvetna med oss själva. Vi går blinda för varandra och är okänsliga för varandras problem. Allt kretsar omkring mig. Men när jag träder in i Guds ljus öppnas mina ögon för människor omkring mig. Där kan bli en ljusgemenskap, där vi river murar, talar ut om missförstånd, får nöd för varandra, räcker varandra handen och ber om förlåtelse. Och det vi ser hos oss själva av synd och självupptagenhet, vad skall vi göra med det? Vi skall inte skaka det av oss. Inte förneka det. Vi får gå med det till Jesus. (Bengt Pleijel "... för att ni skall veta ... En vandring genom Johannes första brev" s 29,31 i kommentar till 1 Joh 1:6,7)

Sverige: Åh sydväst om Uddevalla Vi behöver ljuset från Jesus för att kämpa, säger (Bengt Pleijel från Åh stiftsgård). Men vi är lite rädda för det där ljuset. Det avslöjar oss själva. Vi blir som haren i skenet från billyktorna. Men det har aldrig blivit ljusare för att man blundar. Det är så mycket som vi tycker är fel. Lösningen ligger inte i att fly eller i att gräva ner sig och deppa. Lösningen ligger i att fästa ögonen på Jesus. Se vem han är, vad han kan. (Ylva Eggehorn ”De levandes ansikten” s 164)


Sångarna:

Som vattenfågeln dyker ned I fjärdens klara bölja Att minsta fläck af stoft därmed Från sina vingar skölja, Så tvår sig anden ren och skär I ordets djup det klara, Och känner, att hans hem det är, Där han i fröjd får vara. (JL Runeberg: Sång 106:5; jfr Psalmer och Sånger 64:6)

Jag vill ej vandra fjärran Till mörker bort från dag, Ty ljuset är från Herran; Min sol uppsöker jag. Inför hans anlet klara Jag ville städse bo; Där är så godt att vara , Där har mitt hjärta ro. (JL Runeberg: Sång 526:4; jfr Psalmer och Sånger 80:4)

Herre, Herre, du har mig rannsakat, Och mitt hjärtas tankar känner du, Du som alla mina steg bevakat Från min barndoms dagar intill nu. Ty med alla mina vägar är du Mycket väl förtrogen, Herre kär; Och se, det min lycka innebär ju, Att jag känd och utrannsakad är. ... Herre, Herre, du har mig rannsakat, Och du känner, att ett stoft jag är. Som jag bort, jag ofta nog ej vakat Över hjärtats tankar och begär; Men jag vet, att du mig allt förlåter Och mig älskar lika varmt ändå, Därför jag på nytt för dig upplåter Hjärtedjupens mest fördolda vrå. ... Herre, Herre, nådefullt rannsaka Varje känsla, som sig rör hos mig, Att ej synden smyger sig tillbaka Och mitt hjärta faller ifrån dig. Ty det är min andes djupa längtan Att få vara uppenbar för dig, Och jag ropar under helig trängtan: Herre, Herre, utrannsaka mig! ... Herre, Herre, du mig utrannsakar, Och i ljuset uppenbaras allt; Och den kärlek, som jag därvid smakar, Måste bringa fram en ny gestalt. Under det att reningselden bränner Och du, Herre, utrannsakar mig, Uti hela varelsen jag känner Strömmar av din kärlek innerlig. (E Gustavson: Förbundstoner 1911 nr 294:1-4)

Var är du? Var är du? Vart skyndar du hän, O mänska, som dväljes i gruset? Var döljer du dig bland lustgårdens trän? Träd fram för din Herre i ljuset! Så ropar den himmelska rösten. (L Sandell-Berg: Psalmisten 1928 nr 197:1)

Använd de tillfällen Herren dig giver! Ack, hur förrinner ej levnaden fort! Säg mig, vad är det, som evigt förbliver, Utom det kärlekens verk, som du gjort? Intet förbliver, intet förbliver, Allting i världen förgängelsen når. Men vad som gjorts utav kärlek till Jesus Äger sitt värde och evigt består. (C Oliphant-J Appelberg: Psalmisten 1928 nr 545:1; jfr Psalmer och Sånger 454:1)

Från Frälsaren på korsets stam Ljus faller på min dräkt, Då träda syndens fläckar fram, Jag blir med rövar'n släkt. Men Han, som var mot rövar'n god, Han tvår mig snövit i sitt blod. Så helt, så helt förlåter Gud, Så helt förlåter Gud. ... Som molnen flyr för solens sken och ej en sky blir kvar och himlen strålar klar och ren, där nyss blott töcken var, så plånar Gud all synden ut och gör på alla sorger slut. Så helt förlåter Gud. Så helt förlåter Gud. (K Gleerup: Andliga Sånger 1936 nr 353:1,4; jfr Psalmer och Sånger 604:1,4)

Tag ingenting undan, När du till din Fader Får komma med allt, som dig ligger uppå! Tag ingenting undan – de doldaste gömslen, Dem skåda hans ögon igenom ändå. ... Tag ingenting undan! Hur illa du handlat. Förtig ingenting, när du talar med Gud! Och sök ej bemantla, och sök ej förringa Din synd emot det eller det av hans bud! ... Tag ingenting undan, När ofta du beder: ”O Gud, låt din vilja i allt med mig ske!” Låt icke din egen, din själviska vilja Förrädiskt då efter ett undantag se. ...Tag ingenting undan, När Herren dig bjuder: ”Bär villigt det kors, jag bestämt åt dig här!” O, må det ej hemligt då inom dig heta: ”Ja, Herre – blott icke, nej, icke det där”. ... Tag ingenting undan! Säg icke: ”Jag kan ej!” Säg hellre i ödmjukhet: ”Herre, jag vill, - Jag vill, men giv kraft åt den villiga anden Och säg ditt allsmäktiga amen härtill”. ... Tag ingenting undan! Din himmelske Fader Tar ingenting undan av glädjen hos sig. Och snart skola eviga portarna vida På Herrens befallning ock öppnas för dig. (L Sandell-Berg: Andliga sånger 1936 nr 334:1-6)

Uppenbara för mitt sinne, Vad jag icke vet. Ljuslägg du allt mörkt därinne Med din helighet. ... Låt ej något dunkelt döljas, Uppenbara allt. Låt i nåd mig sedan följas Av din ljusgestalt. (T Höglund: Psalm och Sång 1966 nr 312:1-2)

Herre, till dig får jag komma, komma precis som jag är. Inför dig kan jag ingenting dölja, du vet varje tanke jag bär. Men trots att du ser all min svaghet och vet att jag är ett av dina minsta barn, får jag komma ändå, och jag vet det är så: Under allt är jag älskad av dig. (C Hultgren: Segertoner 1988 nr 474:1)


Paulus sade till de troende i Efesos: "Alla ting görs synliga av ljuset, då de överbevisas, ty varje/allt som görs synligt är ljus. Därför säger/heter det: ’Res dig upp, den/du som sover, och stå upp ut ur de döda (kropparna), och Kristus skall belysa dig.” (Ef 5:13-14)

Och det här är det budskap som vi har hört (och hör) från Honom och (som) vi kommer fram med ett budskap till er, att Gud är ljus och (att) dunkel inte ’inte något’/alls är i Honom. Om vi – alltefter omständigheterna – må tala, att vi har gemenskap i sällskap med Honom, och vi må vandra omkring i mörkret, ljuger vi och gör inte sanningen. Men om vi – alltefter omständigheterna – må vandra omkring i ljuset, som Han är i ljuset, har vi gemenskap i sällskap med varandra, och Jesu, Hans Sons blod, gör oss rena från varje miss (av Guds mål). Om vi – alltefter omständigheterna – må tala, att vi inte har en/någon miss (av Guds mål), leder vi oss själva vilse och sanningen är inte i oss. Om vi – alltefter omständigheterna – må bekänna våra missar (av Hans mål), är Han trofast och rättfärdig, för att Han må låta våra (א,* א) missar (av Hans mål) vara för oss och göra oss rena från varje orättfärdighet. (1 Joh 1:5-9)

Den som säger (sig) vara i ljuset och hatar sin broder är en lögnare och(א,* א) är i dunklet ända till just nu. (1 Joh 2:9)

Den som hatar sin broder är i dunklet och vandrar omkring i dunklet och vet inte var han drar sig tillbaka, eftersom dunklet har förblindat hans ögon. (1 Joh 2:11)

Den som gör/praktiserar missen (av Guds mål) är ut ur/av förtalaren, eftersom förtalaren missar (Guds mål) från en början. ’In i’/’med syfte på’ det här gjordes Guds Son synlig, för att Han måtte ’lösa upp’/’riva sönder’ förtalarens gärningar. (1 Joh 3:8)

Ni må välkomna varandra, inte helt och hållet som Kain, (som) (hela tiden) var ut ur/av den onde, och han slaktade sin broder. Och till nåd/förmån av/för vad slaktade han honom? Eftersom hans gärningar (hela tiden) var onda men hans broders rättfärdiga. (1 Joh 3:11b-12)

Små barn, vi må ej välkomna (med) utsaga och (א,*א) tunga emellertid/utan i/med gärning och sanning. Och i det här skall vi ha kunskap, att vi är ut ur/av sanningen, och framför Honom skall vi övertyga våra hjärtan (א,*א,A), att, om – alltefter omständigheterna – vårt hjärta må ha en nedstämd kunskap, att Gud är större (än) vårt hjärta och har kunskap om alla ting. Bröder (א,*א), om – alltefter omständigheterna – vårt hjärta ej må ha en nedstämd kunskap (med anledning av) oss (א,*א,A), har vi klarspråk/mod (vända) i riktning mot Gud. (1 Joh 3:18-21)

I det här är (och har ... varit) välkomnandet i sällskap med oss gjort fullkomligt, för att vi må ha ’klarspråk i’/’mod med hjälp av’ domens/rättvisans välkomnande (א,* א), eftersom alldeles som Den där är, skall (א,* א) och/också vi vara i den här utsmyckningen/’utsmyckade världen’. Fruktan är/finns inte i välkomnandet. (1 Joh 4:17)

Om – alltefter omständigheterna – någon må tala att/: “Jag välkomnar Gud” och (om) han må hata sin broder, är han en lögnare. Ty den som ej välkomnar sin broder, som han skådar (och har skådat), den förmår inte välkomna Gud, som han inte skådar (och inte har skådat). (1 Joh 4:20)

Vi vet att 'varje den'/‘var och en’ som har avlats (och avlas) ut ur Gud inte missar (Hans mål), emellertid/utan att den som har avlats ut ur Gud håller/’är rädd om’ sig själv (א,* א), och den onde rör honom inte. (1 Joh 5:18)


Grekiska ord:

elengchô (överbevisa) (i NT + exempel i Apokryferna) Luk 3:19; Joh 3:20 – Salomos Vishet 1:4(5),8; 2:11; 12:2; Syr 18:13; 19:13; 20:2; Matt 18:15; Joh 8:46; 16:8; 1 Kor 14:24; Ef 5:11,13; 1 Tim 5:20; 2 Tim 4:2; Tit 1:9,13; 2:15; Hebr 12:5; Jak 2:9; Judas v 15; Upp 3:19.

ergazomai (arbeta) (i NT + exempel i Apokryferna) Baruk 1:22; Matt 26:10; Joh 3:21; Apg 10:35; 13:41 – Tobit 4:14(BA); 1 Mack 9:23; Salomos Vishet 8:5; 15:17; Syr 7:20; 10:27; 14:19; 20:28; 30:13; 51:30; Baruk 2:21-22,24; Matt 7:23; 21:28; 25:16; 26:10; Mark 14:6; Luk 13:14; Joh 5:17; 6:27-28,30; 9:4. Apg 18:3; Rom 2:10; 4:4-5; 13:10; 1 Kor 4:12; 9:6,13; 16:10; 2 Kor 7.10; Gal 6:10; Ef 4:28; Kol 3:23; 1 Thess 2:9; 4:11; 2 Thess 3:8,10-12; Hebr 11:33; Jak 1:20; 2:9; 2 Joh v 8; 3 Joh v 5; Upp 18:17.

ergon (gärning) (i Synoptikerna, Joh, 1-3 Joh, Upp + exempel i Apokryferna) Tobit 4:6; Matt 5:16; Joh 3:19-21; Apg 9:36; 13:41; 26:20; 1 Joh 3:8,12,18 – Ester 4:17a(C1); Tobit 3:2,11; 4:14(BA); 12:6(BA),7,11,22; 1 Mack 2:51; 3:4,7; 9:54; 10:11,41; 14:42; 2 Mack 3:36; Salomos Vishet 1:12; 2:4; 6:3; 8:4; 9:9,12; 11:1; 12:19; 13:1,7,10; 14:5; 17:19(20); Syr 1:9; 3:8,17,23; 4:29; 7:25; 9:17; 10:26; 11:4,20; 15:19; 16:12,14,22,26-27; 17:8; 18:4; 33:15,25,29(30); 35:22(24); 37:11,16; 38:25,27,29; 39:14,19; 42:15,22; 43:2,32; 45:10-11; 48:14; 51:30; Baruk 2:9; 3:18; Jeremias brev v 50; Asarjas bön v 4; De tre männens lovsång v 34. Matt 11:2,19; 23:3,5; 26:10; Mark 13:34; 14:6; Luk 11:48; 24:19; Joh 4:34; 5:20,36; 6:28-29; 7:3,7,21; 8:39,41; 9:3-4; 10:25,32-33,37-38; 14:10-12; 15:24; 17:4. Apg 5:38; 7:22,41; 13:2; 14:26; 15:38; 2 Joh v 11; 3 Joh v 10; Upp 2:2,5-6,9(א,*א); Upp 2:19,22-23,26; 3:1-2,8,15; 9:20; 14:13; 15:3; 18:6; 20:12-13; 22:12.

krisis (dom) (i NT + exempel i Apokryferna) Syr 35:23(25); Matt 12:18; Joh 3:19 – Ester 8:12r(E18); 10:3h(F8); Tobit 1:18(S); 3:5; 6:13; 7:12-13; Judit 9:6; 16:17; 1 Mack 6:22; 7:18; 8:32; 2 Mack 4:43; 7:35-36; 9:4,18; 14:18; 15:20; Salomos Vishet 6:5; 9:3; 12:25-26; 16:18; 17:1; Syr 11:9; 18:20; 25:4; 29:19; 35:18(22); 38:16; Jeremias brev v 53,63; Susanna v 53; Asarjas bön v 4-5,8. Matt 5:21-22; 10:15; 11:22,24; 12:20,36,41-42; 23:23,33; Luk 10:14; 11:31-32,42; Joh 5:22,24,27,29-30; 7:24; 8:16; 12:31; 16:8,11. Apg 8:33; 2 Thess 1:5; 1 Tim 5:24; Hebr 9:27; 10:27; Jak 2:13; 2 Petr 2:4,9,11; 3:7; 1 Joh 4:17; Judas v 6,9,15; Upp 14:7; 16:7; 18:10; 19:2.

mallon (hellre) (i NT + ett exempel i Apokryferna) Mark 7:36; Joh 3:19; Apg 5:29 – Syr 20:18; Matt 6:26,30; 7:11; 10:6,25,28; 18:13; 25:9; 27:24; Mark 5:26; 9:42; 10:48; 15:11; Luk 5:15; 11:13; 12:24,28; 18:39; Joh 5:18; 12:43; 19:8. Apg 4:19; 5:14; 9:22; 20:35; 22:2; 27:11. Rom 5:9-10,15,17; 8:34; 11:12,24; 14:13; 1 Kor 5:2; 6:7; 7:21; 9:12,15; 12:22; 14:1,5,18; 2 Kor 2:7; 3:8-9,11; 5:8; 7:7,13; 12:9; Gal 4:9,27; Ef 4:28; 5:4,11; Fil 1:9,12,23; 2:12; 3:4; 1 Thess 4:1,10; 1 Tim 1:4; 6:2; 2 Tim 3:4; Filemon v 9,16; Hebr 9:14; 10:25; 11:25; 12:9,13,25; 2 Petr 1:10.

miseô (hata) (i NT + exempel i Apokryferna) Syr 21:6; Matt 6.24; Joh 3:20; 1 Joh 2:9,11; 4:20 – Ester 4:17u(C26); Tobit 4:15(BA); 13:12(14)(BA); Judit 5:17; 1 Mack 11:21; Salomos Vishet 11:24; 12:4; Syr 7:15; 9:18; 10:7; 12:6; 15:11,13; 17:26; 19:6,9; 20:8; 21:28; 25:14; 27:24; 33:2; Matt 5:43; 10:22; 24:9; Mark 13:13; Luk 1:71; 6:22,27; 14:26; 16:13; 19:14; 21:17; Joh 7:7; 12:25; 15:18-19,23-25; 17:14. Rom 7:15; 9:13; Ef 5:29; Tit 3:3; Hebr 1:9; 1 Joh 3:13,15; Judas v 23; Upp 2:6; 17:16; 18:2.

ponêros (ond) (i NT + exempel i Apokryferna) Baruk 1:22; Matt 6:23; 12:34; Luk 3:19; Joh 3:19; 1 Joh 3:12; 5:18 – Ester 7:6; Tobit 3:8,17; 6:8; Judit 8:8-9; 1 Mack 1:15,36; 11:8; 14:14; 2 Mack 1:5; Salomos Vishet 3:12,14; 12:10; Syr 4:20; 5:14; 6:4; 13:24; 14:5,8-9; 18:12; 25:16,23,25; 27:27; 28:21; 29:24; 31:13,24; 37:3; 42:5-6; 51:11(12); Baruk 2:8,25,33; Asarjas bön v 9; Manasses bön v 10. Matt 5:11,37,39,45; 6:13; 7:11,17-18; 9:4; 12:35,39,45; 13:19,38,49; 15:19; 16:4; 18:32; 20:15; 22:10; 25:26; Mark 7:22-23; Luk 6:22,35,45; 7:21; 11:13,26,29,34; 19:22; Joh 7:7; 17:15. Apg 17:5; 18:14; 19:12-13,15-16; 25:18; 28:21; Rom 12:9; 1 Kor 5:13; Gal 1:4; Ef 5:16; 6:13,16; Kol 1:21; 1 Thess 5:22; 2 Thess 3:2-3; 1 Tim 6:4; 2 Tim 3:13; 4:18; Hebr 3:12; 10:22; Jak 2:4; 4:16; 1 Joh 2:13-14; 5:19; 2 Joh v 11; 3 Joh v 10; Upp 16:2.

prassô (praktisera) (i NT + exempel i Apokryferna) Syr 38:24; Luk 23:41; Joh 3:20; Apg 26:20 – 2 Mack 12:43(prattô); 14:23(prattô); Luk 3:13; 19:23; 22:23; 23:15; Joh 5:29; Apg 3:17; 5:35; 15:29; 16:28; 17:7; 19:19,36; 25:11,25; 26:9,26,31. Rom 1:32; 2:1-3,25; 7:15,19; 9:11; 13:4; 1 Kor 5:2; 9:17; 2 Kor 5:10; 12:21; Gal 5:21; Ef 6:21; Fil 4:9; 1 Thess 4:11.

skotos (mörker) (i NT + exempel i Apokryferna) Matt 6:23; Joh 3:19; 1 Joh 1:6 – Ester 1:1g(A7); Tobit 4:10(BA); 5:10; 14:10; 2 Mack 3:27; Salomos Vishet 17:2,16(18),20(21); 18:4; 19:17; Syr 23:18; Jeremias brev v 70; De tre männens lovsång v 47; Matt 4:16; 8:12; 22:13; 25:30; 27:45; Mark 15:33; Luk 1:79; 11:35; 22:53; 23:44; Rom 2:19; 13:12; 1 Kor 4:5; 2 Kor 4.6; 6:14; Ef 5:8,11; 6:12; Kol 1:13; 1 Thess 5:4-5; 1 Petr 2:9; 2 Petr 2:17; Judas v 13.

faulos (värdelös) (i NT + ett exempel i Apokryferna) Joh 3:20 – Syr 20:16(17); Joh 5:29; Rom 9:11; 2 Kor 5:10; Tit 2:8; Jak 3:16.


Ytterligare studier: 5 Mos 31:15; Job 24:13-16; Jes 26:10; 2 Mack 6:12; Matt 5:14-16; 6:22-23; Joh 1:4-5,10-11; 8:12; 9:5; 12:46; 16:8; 1 Joh 1:10; Upp 6:16; 15:4; 22:11.


(Ursprunglig version 2007-12-01; reviderad version 2009-02-04; 2010-09-18; 2013-10-13; avslutande version 2017-10-07; slutlig version 2018-05-05)

Tillbaka till Start

3:22-24 Efter de här tingen kom Jesus och Hans lärjungar in i ’den judiska jorden’/’det judiska landet’. Där vistades Han (hela tiden) i sällskap med dem och Han döpte (hela tiden). Men och/också Johannes ’var (hela tiden) döpande’/’döpte (hela tiden)’ i Ainon nära Salim, eftersom där (’hela tiden’/-) var många vatten, och de/man blev/kom (hela tiden) till sidan av (Ainon) och döptes (hela tiden). Ty (’hela tiden’/-) var Johannes ännu inte varande (och havande ännu inte varit) kastad/satt in i vakten/’det fängsliga förvaret’.

Ord för ord: 3:22 (20 ord i den grekiska texten) Efter de-här-(tingen) kom '-en Jesus'/Jesus och '-na lärjungar'/lärjungarna hans in-i den Judiska jord och där vistades-(han)-(hela-tiden) i-sällskap-med dem och (han)-döpte-(hela-tiden). 3:23 (19 ord i den grekiska texten Sinaiticus) Var-(hela-tiden) men och Johannes döpande i Ainon nära '-en Salim'/Salim, eftersom vatten många var-(hela-tiden) där, och (de)-blev-(hela-tiden)-till-sidan-av och (de)-döptes-(hela-tiden). 3:24 (8 ord i den grekiska texten Sinaiticus prima manus) ännu-inte ty var-(hela-tiden) varande-(och-havande-varit)-kastad in-i '-en vakt'/vakten Johannes.


1883: Därefter kom Jesus och hans lärjungar till Judiska landet, och där vistades han med dem och döpte. Äfven Johannes döpte i Enon nära Salim, ty där var mycket vatten, och de kommo och läto döpa sig; ty Johannes var ännu icke kastad i fängelse.

1541(1703): Derefter kom Jesus och hans Lärjungar i Judiska landet, och wistades där med dem, och döpte. Döpte ock desslikes Johannes i Enon, hardt wid Salim; ty der war mycket vatten, och de kommo, och läto döpa sig; Ty Johannes war icke än då kastad i häktelse.

LT 1974: Efteråt lämnade Jesus och lärjungarna Jerusalem och stannade ett tag i Judeen och döpte där. Vid den tiden var Johannes Döparen ännu inte i fängelse. Han döpte vid Enon, nära Salim, för det fanns gott om vatten där.


Den Förra Uppenbarelsen (preliminär översättning):

Melkisedek, kung av Salem, förde ut bröd och vin. Men/och han var (hela tiden) en den högste Gudens präst. (1 Mos 14:18, Grekiska GT)

(Mose sade till Farao:) “Efter de här tingen skall jag komma/gå ut.” … (2 Mos 11:8b, Grekiska GT)

Israel kom in i Ailim, och där var (hela tiden) tolv vattenkällor och sjuttio dadelpalmsstammar, men/och där kastade de upp en skyddsvall till sidan av, till sidan av vattnen. (2 Mos 15:27, Grekiska GT)

(Den spetälske) skall bada/tvätta sig i vatten, och han kommer att vara ren. Och efter de här tingen skall han komma in i, in i (det skyddsvallsomgärdade) lägret och sju dagar vistas utanför sitt hus. (3 Mos 14:8b, Grekiska GT)

(Herren samordnade/befallde Mose:) “Varje angelägenhet som kommer att komma igenom i eld, den skall och/också göras ren. Eller emellertid/också skall den luttras/renas (i) vattnets luttring/rening. Och alla ting, så många som – om alltefter omständigheterna – ej må gå igenom genom eld, det skall komma igenom genom vatten. (4 Mos 31:23, Grekiska GT)

(Naaman) steg ned och döpte/doppade sig sju gånger i Jordan enligt Elisas ord. Och hans kött ’vände sig intill’/’förvandlades till’ en små/liten, en liten småpojkes kött, och han gjordes ren. (2 Kung 5:14, Grekiska GT)

(Herren sade till Israel:) “Om du hade hört Mina bud, hade din frid – alltefter omständigheterna – blivit som om (den var) en flod och din rättfärdighet som en havsvåg.” (Jes 48:18, Grekiska GT)

(Slavarna) blev/kom ’till sidan av emot’/’fram till sidan av’ källorna. … (Judit 6:11b)

(Den utländske kungen) tog sönerna av/till dem som anförde området (som) gisslan och satte dem i Jerusalems utkant/borg i ’en vakt’/’fängsligt förvar’. (1 Mack 9:53)

(Salomo sade till Herren: “I stället för en källa av en outtömlig flod, som hade oroats/grumlats av blod, nersölat mordblod … gav du (Ditt folk) ymnigt vatten, som de inte hade vågat hoppas på, då du då/'vid den tiden' genom törsten hade visat, hur Du tuktade de fientliga.” (Salomos Vishet 11:6,7b-8)


Den Senare Uppenbarelsen:

Jesus blev/kom från Galileen ’till sidan av emot/’fram till sidan av’ Jordan i riktning mot Johannes (för) att döpas av honom. (Matt 3:13)

Då (Jesus) hade hört att Johannes hade ’getts till sidan av’/överlämnats, trädde han tillbaka in i Galileen. (Matt 4:12)

Då Herodes hade fått makt över Johannes, band han (honom) och satte bort (honom) i ’en vakt’/’ett fängsligt förvar’. (Matt 14:3a)

Petrus talade till (Jesus): ”Herre, om Du är, uppmana mig att komma i riktning mot Dig emot vattnen.” Men/och Han talade: ”Kom!” (Matt 14:28b-29a)

(Slaven) kastade/satte (sin medslav) in i ’en vakt’/’fängsligt förvar’. … (Matt 18:30b)

Efter de här tingen kom (Jesus) ut och betraktade en tulluppbördsman (vid) namn Levi, som satt emot tullhuset. Och Han säger (א,* א) till honom: ”Följ Mig.” (Luk 5:27)

Petrus yttrar i riktning mot (judarna): “Ändra era sinnen och låt er, var och en av er, döpas på/’för ... skull’ Jesu Kristi namn ’in i’/’med syfte på’ era missars (av Guds mål) låtande vara (i fred).” (Apg 2:38a)

(Mannen som hade varit lam) kom in i, in i helgedomen och vandrade omkring och hoppade och lovade/prisade (grekiska: ainôn) Gud. (Apg 3:8b)

(Som/då Filippos och eunucken) (hela tiden) gick enligt/nedför vägen, kom de emot/'fram till' ett visst vatten, och eunucken yttrar: "Skåda! Vatten! Vad hindrar mig (från) att döpas?”… Och de steg båda in/ner i vattnet. (Apg 8:36,38a)

(I Lydda) fann Petrus a viss människa (vid) namn Aineas, som ’ut ur’/sedan åtta år legat ner uppå en madrass, (en människa) som (hela tiden) var (och hade varit) ’löst upp från sidan’/förlamad. Och Petrus talade till honom: “Aineas, Jesus Kristus botar dig. Stå upp och bred/sträck ut dig själv.” Och genast stod han upp. (Apg 9:33-34)

Paulus och Barnabas vistades i sällskap och/också med många (av) de andra i Antiokia och lärde/undervisade och kom med det goda lilla budskapet, Herrens utsaga. (Apg 15:35)

Då (de romerska officerarna) hade satt/lagt många slag på (Paulus och Silas), kastade/satte de (dem) in i ’en vakt’/’ett fängsligt förvar’. (Apg 16:23a)


Aposteln, den åttonde och en av de sju:

Jesus svarade (Nikodeomos): ”Amen, amen säger Jag dig: ’Om ej – alltefter omständigheterna – en viss (person) må avlas ut ur vatten och ande, förmår han inte skåda himlarnas (א*) rike.’” (Joh 3:5)


Exegeter, evangelister med flera:

(Sverige: Malmö) I en buss på väg till Malmö för att hälsa på kristna vänner i november 1970 läste jag ett evangelium och fick då helt klart för mej att jag behövde bli döpt. Jag upplevde behov av att bli döpt särskilt efter vad jag sysslat med, men då Svenska kyrkan inte hade en dopfunt stor nog för det dop jag längtade efter att få begrava mitt gamla liv i, ville jag kombinera min Israel-längtan med ett dop i Jordanfloden, av, som jag hoppades, någon ”urkristen”. ”Gör sinnesändring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse, då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande.” Jesus själv gav mej den fredagskvällen det dop jag behövde, då jag fick ta emot den helige Ande som representerar Jesus i mitt liv. ”Alla de som drivas av Guds Ande, de äro Guds barn.” Dagen efter döptes jag i Centrumkyrkans lilla sal, som ännu inte hade varit använd. ... Man (hade berättat) för mej om tron på Jesus. ... (Jag) visste bara att jag ville tillhöra Jesus och bli tvättad ren i dopet. (Birgitta Yavari ”I hans händer dög jag” s 155)

När israeliterna övergått Röda Havet, kommo de småningom fram till Elim. Där funnos tolv vattenkällor och sjuttio palmträd, omkring vilka den stora skara människor, som utgått från Egypten, lägrade sig. Här funno de vila, svalka och vatten. ... Källorna vid Elim voro en Guds gåva, given åt Israel - Kristus, den levande källan, är gåvan, given åt hela mänksligheten. Salig är den, som förstår det. (J. Mellberg "Sedan kommo de till Elim" s 469; Missionsförbundet n:r 28 den 10 juli 1924)

(Sverige: Byarum norr om centralorten Vaggeryd) Per Vakt, som uppehöll sin soldattjänst i 30 års tid, bodde ... på (knektatorpet) Betsås (som närmast hörde till Åsthults rote) intill 1910, då han förvärvade det närbelägna Kullen. ... På Betsås fanns till för endast några år sedan (omkring 1970) ännu kvar en gammal arrestbyggnad av timmer. Därest någon förbrutit sig under "mötet" och dömts till arrest, så var det Vakt som fick ta hand om vederbörande, som då hade att avtjäna straffet efter tjänstgöringstidens slut. "Boven" fick alltså följa med Vakt hem efter mötets slut och i arresten på Betsås förbida frihetens timme. Detta var således rationellt ordnat - ingen övningstid gick förlorad - men det hela blev ännu mera modernt, när Vakt släppte ut sin fånge och lät denne arbeta på torpet de dagar bestraffningen skedde. Det är ju efter modernaste principer och faktum är att ingen någonsin smet ifrån Betsås och straffet. Med kännedom om principerna för namngivning åt de gamla knektarna förefaller det troligt att Vakt fått sitt namn just med tanke på den speciella typ av tjänstgöring, som åvilade honom i egenskap av tillsynsman för dem, som skulle straffas. Arresten degraderades efter han till vedbod, men ännu vet de gamla att berätta om den glugg, genom vilken arrestanten skulle kunna ses till och få sin kost. (N. Boberg "Knektatorp i Byarums socken" s 6-7)

(Egypten: Vadi Garandel sydost om Suez) Vid middagstiden - det var söndagen den 25 nov. (1894) - kommo vi in i Vadi Garandel, som är bibelns Elim. . . . När Israels barn slogo läger i Elim, funnos der enligt Mose berättelse 12 källor och 70 palmer. Nu rinner der visserligen litet vatten, och man ser en hop palmer. Men vattnet är saltaktigt och odrickbart för europeer (beduinerna dricka det med god smak), och palmerna se ut som stora, yviga buskar. Dalen är för resten ganska vidsträckt och treflig samt användes af karavanerna mycket ofta till nattläger. Det vatten, som finnes der, har framkallalt en rätt yppig växtlighet; och i jemförelse med den ödemark, genom hvilken vi nyss hade tågat fram, befunno vi oss nästan som i en trädgård. Vi dröjde allenast vid pass en timme. När vi bröto upp, skar jag några blad af en palm för att taga med mig hem, men olyckligtvis kom en af kamelerna på natten att äta upp dem. Men en kvist af en tamarisk lyckades jag att få med mig hem härifrån. (P. Waldenström "Till Österland" s 685)

(Sverige: Jönköping, Värnamo) "Göran blir aldrig min vän", (sade Ellin), "om han nu icke gör som jag säger. ... Låt icke föra någon enda till Jönköping, herr Göran: hör han det, om han vill vara min vän! Ty där hava de en så dålig arrest." "Dålig? där är den bästa arrest i hela länet." "Nej. Det har jag hört tjuvar säga, att där är den sämsta; ty man tar sig aldrig ut ur den. I Värnamo är den bästa arresten, Göran! där går en stackare med bekvämlighet ut och in. Och en människa bör alltid hava sin bekvämlighet." (Carl Jonas Love Almqvist "Tre fruar i Småland" s 173)


Egna kommentarer och funderingar:

Lägg märke till ordet "Ailims" (Grekiska GT) likhet med sammansättningen av den första stavelsen "Ai" i ordet "Ainon" (grekiska: Ainôn) och den sista stavelsen "lim" i ordet "Salim" (grekiska: Saleim). Se också Egna kommentarer och funderingar till Joh 4:5-6a och Upp 14:5.

Jämför också likheten av det grekiska ordet ”Ainôn” med det grekiska verbet ”aineô” (lova) med böjningen ”ainôn” (jfr Apg 3:8) samt med det grekiska substantivet ”ainos” (lov) med böjningen ”ainon” i till exempel Judit 16:1, Matt 21:16 och Luk 18:43. Vi har också en likhet med det grekiska ordet “aiôn” (tidsålder).


Grekiska ord:

Ainôn (Ainon) Joh 3:23.

ballô (kasta) (i NT + exempel i GT) Matt 18:30; Joh 3:24; Apg 16:23 - Dom 6:19; 1 Krön 25:8; Job 5:3; Ps 22:18(19); Jes 19:8; Dan 3:21; Judit 6:12; Salomos Vishet 5:12; Syr 22:20; 27:25; Matt 3:10; 4:6,18; 5:13,25,29-30; 6:30; 7:6,19; 8:6,14; 9:2,17; 10:34; 13:42,47-48,50; 15:26; 17:27; 18:8-9; 21:21; 25:27; 26:12; 27:6,35; Mark 2:22; 4:26; 7:27,30,33; 9:22,42,45,47; 11:23; 12:41-44,49,58; 15:24; Luk 3:9; 4:9; 5:37,38(א*); Luk 12:28; 13:8,19; 14:35; 16:20; 21:1-4; 23:25,34; Joh 5:7; 8:(7,)59; 12:6; 13:2,5; 15:6; 18:11; 19:24; 20:25,27; 21:6-7; Apg 16:24,37; 22:23; 27:14; Jak 3:3, 1 Joh 4:18; Upp 2:10,14,24; 4:10; 6:13; 8:5,7-8; 12:4,9-10,13,15-16; 14:16,19; 18:19,21; 19:20; 20:3,10,14-15.

diatribô (vistas) (i NT + exempel i Apokryferna) Joh 3:22; Apg 15:35 – Judit 10:2; 2 Mack 14:23; Apg 12:19; 14:3,28; 16:12; 20:6; 25:6,14.

paraginomai (bli från/vid/till sidan av) (i NT + exempel i Apokryferna) Judit 6:11; Matt 3:13, Joh 3:23 – Ester 5:5; 6:14; Tobit 11:18(19); Judit 3:5; 14:13; 15:5; 1 Mack 4:26,46,60; 5:14; 15:31,40; 16:19; 2 Mack 1:13; 3:9,39; 4:21,25,34; 5:25; 8:16; 9:4; 11:2; 12:6; 13:1; 15:24,31; Syr 48:25; Bel och Draken v 15. Matt 2:1; 3:1; Mark 14:43; Luk 7:4,20; 8:19; 11:6; 12:51; 14:21; 19:16; 22:52; (Joh 8:2;) Apg 5:21-22,25; 9:26,39; 10:33; 11:23; 13:14; 14:27; 15:4; 17:10; 18:27; 20:18; 21:18; 23:16,35; 24:17,24; 25:7; 27:7; 28:21; 1 Kor 16:13; 2 Tim 4:16; Hebr 9:11.

Salim (Salim) (troligen = fred, frid) Joh3:23. Jfr Salêm (fred, frid) i 1 Mos 14:18 och det hebreiska ordet ”salom” (fred, frid) i GT.

fylakê (vakt) (i NT + exempel i Apokryferna) 1 Mack 9:53; Matt 14:3; 18:30; Joh 3:24; Apg 16:23 – 1 Mack 13:12; 14:3; Syr 22:27; 26:10; 34:16(19); 42:11. Matt 5:25; 14:10,25; 24:43; 25:36,39,43-44; Mark 6:17,27,48; Luk 2:8; 3:20; 12:38,58; 21:12; 22:33; 23:19,25. Apg 5:19,22(23),25; 8:3; 12:4-6,10,17; 16:24,27,37,40; 22:4; 26:10; 2 Kor 6:5; 11:23; 1 Petr 3:19; Upp 2:10; 18:2; 20:7.


Ytterligare studier: 4 Mos 33:9; Hes 1:24; 43:2; Matt 3:6; 14:3; Mark 1:14; Luk 1:16; 3:7; Joh 3:26; 4:1-3; 7:3; 11:7; Upp 17:1; 19:6; 20:3.

Jeffrey Wilson "The Integrity of John 3:22-36."; Journal for the Study of the New Testament 10 (1981): 34-41.


(Ursprunglig version 2007-12-01; reviderad version 2009-02-04; 2010-09-23; 2013-10-16; avslutande version 2010-10-08; slutlig version 2018-05-05)

Tillbaka till Start

3:25-26 Det blev så en undersökning ‘ut ur’/av Johannes lärjungar i sällskap med judar (P66,א*) med anledning av rening. Och de kom i riktning mot Johannes och talade till honom: ”Rabbi, den som (hela tiden) var i sällskap med dig på andra sidan Jordan, för vilken du har varit (och är) vittne, skåda, Den här döper och alla kommer i riktning mot Honom.”

Ord för ord: 3:25 (11 ord i den grekiska texten) (Det)-blev så (en)-undersökning ut-ur '-nas lärjungar'/lärjungarna Johannes i-sällskap-med Judar med-anledning-av rening. 3:26 (27 ord i den grekiska texten) och (de)-kom i-riktning-mot '-en Johannes'/Johannes och talade (till)-honom: rabbi, (den)-som var-(hela-tiden) i-sällskap-med dig på-andra-sidan (av)-'-en Jordan'/Jordan, (för)-vilken du har-varit-(och-är)-vittne, skåda den-här döper och alla kommer i-riktning-mot honom.


1883: Då uppkom en tvist mellan Johannes' lärjungar och judar om rening. Och de kommo till Johannes och sade till honom: Rabbi, den som var med dig på andra sidan Jordan, den, om hvilken du har vittnat, se, han döper, och alla komma till honom.

1541(1703): Då kom upp ett spörsmål ibland Johannis lärjungar, samt med Judarna, om reningen; Och kommo till Johannem, och sade till honom: Rabbi, den som var när dig på hinsiden Jordan, den du wittnade om, si, han döper, och alle komma till honom.

LT 1974: En dag började någon diskutera med Johannes' lärjungar och sade till dem att Jesu dop var bäst. Då gick lärjungarna till Johannes och sade: ”Mästare, mannen som du mötte på andra sidan Jordanfloden – den du sade var Messias – döper också, och alla går dit i stället för att komma till oss.”


Den Förra Uppenbarelsen (preliminär översättning):

(Herren samtalade i riktning mot Mose och Aron och sade: "Samtala (med) Israels söner och tala till dem:) 'Om – alltefter omständigheterna – (någon) har ’insjuknat i gonorré’/’fått en flytning’, må han göras ren ut ur sitt flöde, och han skall räkna ihop för sig antalet ut ur/av sju dagar ’in i’/för reningen, och han skall rengöra sina kläder, och han skall bada kroppen (med) vatten, och han skall vara ren." (3 Mos 15:13, Grekiska GT)

(David sade:) ”Enligt/efter mina händers renlighet skall (Herren) i stället ge mig tillbaka.” (Ps 18:20b eller Ps 18:21b, Grekiska GT)

(Herren sade till Israels hus:) "Jag skall bestänka rent vatten emot er, och ni skall göras rena.” (Hes 36:25a, Grekiska GT)

Nehemja och de (som var) runt omkring honom tilltalade/kallade (vätskan) neftar, vilket alltigenom/noga uttyds rening, men ‘vid sidan av’/enligt de många/flesta kallas den neftai. (2 Mack 1:36)


Den Senare Uppenbarelsen:

Johannes lärjungar kommer till (Jesus) och säger: ”På grund av vad fastar vi och fariseerna * (א*, B), men Dina lärjungar fastar inte?” (Matt 9:14)

Fariseer och skriftlärda kom till Jesus från (ett vanärat) Jerosolyma/Jerusalem och sade: ”På grund av vad stiger Dina lärjungar till sidan av de äldstes tradition? Ty de tvättar inte sina egna händer, när de – alltefter omständigheterna – må äta bröd.” (Matt 15:1-2)

(Jesus sade till folkskarorna och till Sina lärjungar:) “Ni må ej kallas ‘Rabbi’, ty en är er Ledsagare (א*), men/och ni är alla bröder.” (Matt 23:8)

(Jesus sade till Sina lärjungar:) "Döp dem (som ni gjort till lärjungar) in i Faderns och Sonens och den helige Andens namn." (Matt 28:19b)

(Simon och de som var i sällskap med honom sade till Jesus:) “Alla söker Dig.” (Mark 1:37b)

(Folk) kom (hela tiden) i riktning mot (Jesus) från alla (håll). (Mark 1:45b)

(En av Jesus lärjungar sade:) ”Johannes lärde/undervisade sina lärjungar.” (Luk 11:1b)

Paulus talade: “Johannes döpte (med) ett sinnesändringens dop och sade till folket ’för att’/att de måtte tro ’in i’/’med syfte på’ Den som kommer efter honom, det här är ’in i’/’med syfte på’ Jesus.” Då (lärjungarna i Efesos) hade hört, döptes de i Herren Jesu namn. Och då Paulus hade satt/lagt händer/’sina händer’ på dem, kom den helige Ande emot dem. (Apg 19:4-6a)


Aposteln, den åttonde och en av de sju: De här tingen blev/hände i Betania på andra sidan av Jordan, varest/där Johannes (hela tiden) döpte. (Joh 1:28)

(Johannes Döparen, som döpte i vattnet, sade:): "Jag har skådat (och skådar) och har varit (och är) vittne, att den här är Guds utvalde (P5,א*)." (Joh 1:34)

Där var * (א*) (hela tiden) sex vattenkrukor av sten, (gjorda) enligt/angående judarnas rening. De hade rum uppåt för två eller tre ankaremått. (Joh 2:6)


Exegeter, evangelister med flera


Att börja med:

ca 2000 - ca 1950

För att möta Gud i en gudstjänst, framförallt i templet, måste människan vara ren både i fysiskt och rituellt avseende. Orenhet överfördes främst genom beröring och det fanns en mängd tillstånd och fenomen som ansågs medföra rituell orenhet: samlag, olika typer av flytningar från kroppen, kontakt med spetälska och beröring av lik både från djur och människor. Orenheten graderades i förhållande till hur lång tid det tog för människan att bli ren igen. Lättare former av orenhet, t. ex. orenhet förorsakad av samlag mellan kvinna och man varade till kvällen och kunde renas genom ett bad. Den typ av bassäng som användes för sådana bad kallas på hebreiska ”miqve” (pl. miqvaot). Sådana ”miqvaot” har vid arkeologiska utgrävningar återfunnits i stor mängd runt om i dagens Israel. (Håkan Bengtsson "Tro och liv inom judendomen" s 123)

Dopet följer tron. Dopet i sig frälsar inte men det tillhör själva frälsningen. ... Bibeln är kristallklar. Jag var med om dopdebatt i radion för en hel del år sedan. Min gode vän, den lutherske prästen chockade fler än en, mig själv inkluderad, när han redan i början av debatten sa: "Skall vi diskutera dopet och dopsättet utifrån bibeln är det bara så att Jack-Tommy är den som har argumenten på sin sida!" Och visst är bibelstöden utomordentligt starka för dop genom nedsänkning. ... Såväl Gud som människan handlar i dopet. Teologen Karl Barth formulerar sig mycket träffsäkert: "Dopet är sålunda ett skeende, i vilket människan visserligen inte spelar huvudrollen, men tvivelsutan den näst viktigaste." ... Det är ingen tvekan om att dopfrågan för många har blivit komplicerad därför att de upplever det som om de trampar på sitt barndop om de låter döpa sig genom nedsänkning längre fram i livet. Kanske är det ett ändå större dilemma för dem som i mogen ålder låtit döpa sig genom begjutning ... eftersom det för dem verkligen handlat om att man låtit döpa sig efter det att man kommit till tro! Hur gör man? Att hålla fast vid Bibelns undervisning och vara tydlig i sin egen undervisning om dopet utan att trampa på gudfruktiga medkristnas samvete är inte alltid lätt men måste vara vår målsättning! Jag ser fram emot en tid av ödmjuk dialog där vi tillsammans studerar Bibeln. Jag vill definitivt inte blåsa till strid i dopfrågan och polemisera mot dem som av djup övertygelse lever i sitt barndop. Flera av dem är mina mycket nära vänner och är gudsmänniskor för vilka jag känner den djupaste respekt och tillgivenhet. Men jag kan ändå inte undanhålla min egen förståelse av de heliga skrifterna och min förundran över att man kan läsa dem utan att klart se hur dopet gick till från början och skall gå till. (Jack-Tommy Ardenfors "Dop i vatten! varför döper vi?" s 38-44; Karl Barth född år 1886 i Basel väster om Zürich i nordvästra Schweiz)

De ortodoxa döper fortfarande med trefaldig nedsänkning, liksom den tidiga kyrkan. ... Dopakten består av två huvuddelar: åkallandet av Treenighetens namn och den trefaldiga nedsänkningen i vatten. Prästen säger: "Guds tjänare (namn) döps i Faderns namn, Amen. Och Sonens, Amen. Och den Helige Andes, Amen.." Då namnet på varje person i Treenigheten nämns sänker prästen ned barnet i dopfunten, så att han antingen doppar det helt under vattnet eller i varje fall häller vatten över hela barnets kropp. Om den som skall döpas är så sjuk att en nedsänkning skulle medföra en hälsorisk, räcker det med att vatten hälls över pannan, men i annat fall får inte nedsänkningen utelämnas. Många ortodoxa störs av att den västliga kristenheten har övergett det ursprungliga bruket att döpa med nedsänkning och nu nöjer sig med att hälla lite vatten över barnets huvud. Även om en del ortodoxa präster har varit vårdslösa och inte iakttagit det rätta bruket, är det ingen tvekan om vad som är den rätta ortodoxa läran. Nedsänkningen är väsentlig (utom i nödfall), för om inte nedsänkning sker, går förbindelsen mellan yttre tecken och inre mening förlorad, och symboliken i sakramentet rubbas. Dopet betecknar en mystisk begravning och uppståndelse med Kristus (Rom 6:4-5 och Kol 2:12). Det yttre tecknet på detta är att personen doppas ned i dopfunten och därefter stiger upp ur vattnet. Den sakramentala symboliken kräver därför att man sänks ner eller "begravs" i dopvattnet, och därefter "uppstår" ur det igen. Dop genom övergjutning (då vattnet enbart hälls över en del av kroppen) tillåts i enstaka fall. Genom dopet får vi full förlåtelse för alla synder, vare sig de är ärvda eller förvärvade. Vi "ikläder oss Kristus" och blir medlemmar av hans kropp, kyrkan. För att påminnas om sitt dop brukar ortodoxa kristna hela sitt liv bära ett litet kors i en kedja om halsen. Dop måste normalt utföras av en biskop eller en präst. I nödfall kan det utföras av en diakon, eller av vilken man eller kvinna som helst, förutsatt att de är kristna. Men medan romersk-katolska teologer anser att även en icke-kristen i nödfall kan utföra ett dop, anser de ortodoxa att detta inte är möjligt. Den person som döper måste själv ha blivit döpt. (Kallistos Ware "Den ortodoxa kyrkan" s 199,279,282-283; författaren född år 1934 i Bath sydost om Bristol i sydvästra England)

Vatten som cirkulerar i ett reningssystem får (enligt den islamiska läran) inte återanvändas, utom för bevattningsändamål. 'Begreppet om renlighet, och vatten som hjälpmedel för kroppslig renlighet, är starkt inom islam. Det renande medlet för vatten är vattnet självt, och de kemiska eller biologiska processerna är inte acceptabla ur religiös synvinkel.' ... Så ytterligare en detalj: 'Toalettinredningen, det vill säga vattenklosetterna, skall installeras så att den som använder dem varken sitter med ryggen eller med ansiktet mot Mekka.' (V.S. Naipul "Bland de rättrogna - En islamisk resa" s 45; Iran 1979; författaren född år 1932 i Chaguanas, Trinidad och Tobago)

”Orena” ting var sådana som ohelgade en människa, så att hon inte kunde nalkas Gud utan att först ha ”renat” sig, vilket vanligen skedde genom att man ”tvådde” sig med vatten, som skulle skölja bort den osynliga orenhet, man dragit på sig. För prästerna gällde särskilt stränga renhetsföreskrifter. (Bo Giertz ”Evangelium enligt Markus” s 60-61 i kommentar till Mark 7:1-23)

(Qumran söder om Jeriko nära Döda havets nordvästra strand) Josefus skriver (Ant. 18,5): ” ... Johannes som kallades Döparen ... var en god man som uppmanade judarna att utöva dygden genom att leva rättfärdigt i förhållande till varandra och fromt i förhållande till Gud och att komma till dopet. Ty dopet skulle behaga Gud om de undergick det, inte för att ta bort vissa synder men för att rena kroppen sedan dessförinnan själen renats genom rättfärdighet. ...”. Man har de senaste decennierna kanske fått ytterligare ljus kastat över Johannes' verksamhet från Qumrantexterna, som berättar både om sektens reningsriter och om hur man vid initiationen bad en syndabekännelse. Likaså kan noteras att sekten kallade sig ”Israels omvända” och ”öknens omvända”. ... Dopet var tydligen en bekräftelse på att synderna förlåtits. ... Man hade blivit renad från synden sedan man bekänt den. Så blev kroppens renande ett synligt tecken härpå. (Lars Hartman ”Ur Markusevangeliet” s 34-35 i kommentar till Mark 1:2-8; författaren född år 1930 i Uppsala i Sverige, 1978-1989 professor i Nya Testamentets exegetik vid Uppsala universitet; Flavius Josefus född år 37 eller år 38 e Kr i Jerusalem)

(Sovjetunionen) (Semjon) frågade: "Varför är du så deppig?" Pjotr teg. Hur skulle "en ortodox" kunna hjälpa honom, en som inte ens var född på nytt? ljöd det trotsigt inom honom. "Vet du Pjotr, när våra upplevelser och funderingar blir alltför svåra, då får vi inte se på våra synder och fel, utan då måste vi rikta blicken mot Golgata, mot den förlåtande Kristus. Det är inte rätt att du gisslar dig för de fel du begått. Se på Jesus! Han har förlåtit dig och kastat dina synder bakom sin rygg. ... Jag är syndfullare än du, men jag trampar inte omkring i mina synder. ... Pjotr, ni baptister tror att Jesus bara är nära er, och ni ser ned på andra troende som förstår en del saker på ett annat sätt, men som inte älskar Herren mindre för det! Kommer du ihåg vad Natanael sade till Filippus om Jesus: "Kan något gott komma från Nasaret?" När jag kom till lägret såg dina vänner nedlåtande och föraktfullt på mig. Som om de ville säga: Kan det komma något gott från de ortodoxa? Men Gud bor i ett ödmjukt och förkrossat hjärta, och inte i ett ortodoxt eller frikyrkligt käril. ... Jag skulle ha kunnat bli baptist, men jag ville vara där Kristus vill ha mig och därför förblir jag där jag är. Vad som frälsar är den barnsliga, uppriktiga tron och inte bekännelsen till en viss lära." Pjotr lyssnade på Semjon. Tacksamt tog han emot förmaningen. (Hermann Hartfeld "Trots KGB" s 154-155; Funderingar; författaren född år 1942 i Omsk väster om Novosibirsk i västra Sibirien i Sovjetunionen/Ryssland)

(Det kristna) dopet är ett reningsmedel ... (som) ger syndernas förlåtelse. (Carl Fr. Wislöff "Jag vet på vem jag tror" s 171; författaren född år 1908 i Drammen sydväst om Oslo i Norge)

(Sydvästra Frankrike: Biarritz väster om Bayonne och sydväst om Bordeaux; Franska Ekvatorialafrika/Republiken Kongo: Brazzaville)UTDRAG UR DOPREGISTER. S:T MARTINS FÖRSAMLING - BIARRITZ BAYONNES STIFT. Dopregister år 1950 - n:r 145. Döpt den 24 september 1950. . . . Jag var alltså döpt i den här lilla S:t Martinkyrkan. . . . Jag (son till en judisk flykting i andra världskrigets Frankrike) hade ett svagt minne av ceremonin, av hur rädd jag varit när prästen ledde mig fram till dopfunten, och av den lilla gruppen människor omkring den: min bror, som blivit döpt dagen innan, min mor, min gudmor, Madeleine Ferragus, och de båda personer som "representerade" min gudfar. Min enda tydliga minnesbild från dopet är Rachewskis stora vita cabriolet som stod parkerad utanför kyrkan. Ett dop som kommit till på en slump. Vem hade tagit initiativet till det? Och varför hade min bror och jag stannat kvar i Biarritz nästan ett år? Det hade något med Koreakriget att göra, tror jag, att man med tanke på förra kriget hade beslutat sig för att skicka oss bort från Paris och låta döpa oss som ett försiktighetsmått. Jag minns en sak som min far sade då han kom och hälsade på oss i Casa Montalvo (i Biarritz) innan han reste till Afrika: "Om kriget fortsätter tar jag er med till Brazzaville", och så pekade han ut denna stad i Franska Ekvatorialafrika på världskartan som han hade givit oss. (Patrick Modiano "Familjeliv" s 97-98; författaren född år 1945 i Boulogne-Billancourt väster om Paris i Frankrike)


ca 1950 - ca 1925

(Sovjetunionen: Västukraina, Ryssland) Västmödrarna (västukrainskorna) och ibland även ryskor av enklare ursprung försökte (under efterkrigstiden) få sina barn "döpta". Antingen fick de ett litet kors skickligt gömt i ett paket (en sådan kontrarevolution skulle vakterna aldrig släppa igenom) eller också beställde de ett av någon händig lägerfånge och betalade med bröd. De skaffade också ett band till korset, sydde en liten dopskjorta och en mössa. De sparade på sockerransonen och lyckades på något vis baka en liten tårta - varefter de inviterade sina närmaste väninnor. Alltid fanns det någon kvinna, som kunde läsa en bön (vilken som helst); barnet doppades i varmt vatten, man gjorde korstecknet över det; därefter bjöd den glädjestrålande modern sina gäster att gå till bords. (Alexander Solsjenitsyn "GULAG-arkipelagen 1918-1956 - Ett försök till konstnärlig studie Del 3-4" s 228-229; författaren född år 1918 i Kislovodsk i södra Ryssland mellan Svarta havet och Kaspiska havet)

(Tyskland: Berlin, Stuttgart) En aning om vilka möjligheter och frestelser detta ögonblick (då djävulen erbjuder Herren Kristus alla riken på jorden) rymmer har vi sannerligen fått genom detta årtusende, som nu ligger bakom oss. Ty detta årtusende, som nu (1944) lider mot sitt slut, är kyrkans konstantinska tidsålder. Den öppnade den berusande utsikten för kristendomen att ingå en fast förbindelse med samhällslivet, framför allt med staten. Man behöver bara tänka på slagordet "tronen och altaret" för att förstå det. ... Men nu har vi sett hur denna den stora massans namnkristendom och innehav av kristna dopattester efter 1933 helt enkelt bröt samman, emedan de bara medfört att det offentliga livet företedde en kristen fasad, bakom vilken redan sedan länge en hednisk och ateistisk tidsålders gudar och myter spökade, gudar och myter, som alla bara i tysthet bidade det ögonblick, då de skulle stöta omkull fasaden och öppet proklamera sitt herravälde. Och har de inte också gjort det på ett högst påtagligt och konsekvent sätt? Har vi inte lite var med häpnad bevittnat hur hedendomen och nyhedendomen plötsligt lyfte sitt huvud mitt i vårt namnkristna och fasadkristna folk? Skulle vi ha ansett det möjligt, att mitt i ett folk, vars medlemmar så gott som alla ju ändå var döpta, konfirmerade eller på annat sätt i sin uppfostran stått under kristet inflytande, hundratusentals människor samlades i Sportpalatset i Berlin och i de största samlingslokalerna i alla städer och med jubel hyllade den tyska trosrörelsen eller andra hedniska ideologier? (Helmut Thielicke "Bönen som omspänner världen" s 151-152; tal år 1944 i Matteusförsamlingens i Stuttgart församlingssal; predikotext: Matt 4:1-11; författaren född år 1908 i Wuppertal nordost om Köln i Tyskland)

(Marocko) Du, (min Fader), lärde mig en dag reglerna för tvagningarna inför bönen: efter denna procedur räcker det med en liten fjärt, om än alldeles ljudlös, för att man skall betraktas som oren igen och tvingas göra om det hela. (Driss Chraibi "En ramadankväll" s 421; Casablanca? under andra världskriget; författaren född år 1926 i El Jadida sydväst om Casablanca i nordvästra Marocko)

Ett dop utan denna ansvariga villighet och beredskap hos dopkandidaten är sant, verkligt och verksamt, men det är icke rätt. Det sker icke i lydnad, fullgöres icke i vederbörlig ordning och är därigenom med nödvändighet ett oklart dop. Dopet bör och får icke upprepas. Men det är ett sår på kyrkans kropp och en sjukdom hos de döpta, som visserligen kunna läkas, men som dock äro så farliga, att än en gång en fråga tränger sig fram till kyrkan, hur länge hon ännu genom en ur denna synpunkt godtycklig doppraxis vill vara orsak till detta sår och denna sjukdom. Vi tala om det dop, som enligt Origenes och Cyprianus vittnesbörd var bekant redan på 100-talet och som sedan 300-talet blev allt allmännare och som försvarats med största eftertryck av alla våra reformatorer. Vi tala om barndopet, närmare bestämt "baptimus infantium", d.v.s. i ordagrann översättning dop av sådana som före och under denna akt icke ha någonting att säga, helt enkelt därför att de ännu icke kunna säga någonting och därfär att man alltså icke alls kan fråga dem om det, som de här borde säga. Man döper dem otillfrågade om villighet och beredskap utan att göra dem ansvariga och i ren passivitet på det motivet att de äro barn till kristna föräldrar. Den doplära, som i dag gäller inom alla stora kristna konfessioner, också inom vår reformerta kyrka, har på detta ställe icke bara en reva utan ett hål. Den doppraxis, som på grund av den gällande dopläran tillämpas, är godtycklig. Man kan icke exegetiskt och sakligt motivera, att dopkandidaten i ett kristet dop endast är ett passivt objekt. Tvärtom kan det exegetiskt och sakligt påvisas, att han i denna akt också är ett handlande subjekt och att han, huru gammal han än må vara, absolut icke kan vara "infans" (spädbarn). ... Dopet är i Nya testamentet i varje fall också det oumbärliga svaret på en oundviklig fråga från den människa som kommit till tro. Det svarar nämligen på frågan om den gudomliga vissheten och om den gudomliga auktoriteten hos det ord, som människan först hört och redan i tro mottagit och bejakat. ... I Nya testamentet förs man icke till dopet, utan man kommer dit. ... Man har sagt, att spädbarnen döpas på kyrkans eller sina föräldrars eller faddrars trosbekännelse. Men finns det i fråga om tron något ställföreträdande vore det än aldrig så starkt utom den ställföreträdande tro, som Jesus Kristus visade också för oss och med vilken han grundlagt men också just grundlagt vår egen? (Martin) Luther lärde en tid en sådan "fides allena" (en annan människas tro) för att sedan så mycket häftigare ta avstånd ifrån den. Han satte då i dess ställe föreställningen om en primitiv men sann och verklig tro, som vore att förutsätta hos den späda dopkandidaten själv. ... Till skillnad härifrån lärde de senare lutheranerna, att tron förmedlas till barnet tillsammans med pånyttfödelsen först genom dopet. Eftersom de också höllo fast vid att av vuxna (t.ex. omvända judar) måste fordras tro och trosbekännelse före dopet, kommo de till den egendomliga läran, att dopet hade en helt annan verkan hos barnen än hos sådana vuxna. Hos barnen verkade det nämligen pånyttfödelse och tro och desstom en stadfästelse av deras rättfärdighet inför Gud, som skulle göras fruktbar vid mognare år. Hos de vuxna som redan före dopet genom ordet mottagit pånyttfödelsen och tron verkade det emellertid endast (helt plötsligt enligt den reformerta läran!) en "obsignatio et testificatio de gratia Dei" (försegling av och vittnesbörd om Guds nåd) och därigenom ett tillskott till deras förnyelse och ett större mått av den helige Andes gåva. Men ingen förmådde ange, hur man egentligen skulle föreställa sig denna "fides infantilis" (barnsliga tro), som fick förutsättas eller som verkades genom dopet. (Karl Barth "Det kristna dopet" s 46-54; författaren född år 1886 i Basel väster om Zürich i nordvästra Schweiz; Origenes född år 185 i Alexandria i Egypten; Cyprianus född cirka år 200 i närheten av Karthago nordost om Tunis i norra Tunisien; Martin Luther född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

(Sverige: Stockholm; Finland) Vore vårt hjärta alldeles till freds med vad jorden bjuder, skulle evangeliet aldrig få fäste i vår själ. Men nu har Gud redan en inmutning i själens djupa schakt hos varje människa, i den kristna kyrkan betygad genom det heliga dopet. (Manfred Björkquist "Från storstad och stift" s 136; predikan vid kyrkoherde Gottfrid Sevelius' installation i Finska församlingen i Stockholm 1942; Gottfrid Sevelius född år 1903 i Sibbo nordost om Helsingfors i Finland)

(Frankrike: Paris) De första promenaderna i Paris 1940 i en SS Brigadenführers uniform, en ny era bröt in, de skulle rena världen, bota den för alltid från den judiska spetälskan. (Patrick Modiano "Place de l'Ètoile" s 131; författaren född år 1945 i Boulogne-Billancourt väster om Paris i Frankrike)

(Kina) Då (Wang Yaming) hade bäddat färdigt satte hon sig i sängen. Munnen stod öppen. Underkäken sköt fram litet grand. Det var som om friden och välbehaget överväldigade henne. Skolföreståndarinnan hade gått ned. Kanske hade hon redan lämnat sovsalarna och gått hem. Men husmodern, en gammal kvinna med glanslöst hår, sprang av och an med skorna släpande efter golvet: "Det säger jag, det går inte . . . att inte bry sig om hygienen på det här sättet. Hon är ju nedlusad med all slags ohyra! Inte är det väl någon som vågar komma i närheten af henne?" Hon tog några steg mot ett hörn i rummet. Jag tyckte att hon liksom vände ögonvitorna mot mig. "Se bara på det här täcket! Ta och lukta på det! Det stinker ju på långt håll . . . Vilket nöje att ligga och sova bredvid henne! Vem vet . . . kanske får man ohyra över hela kroppen? Se bara hur smutsigt täcket är!" (Xiao Hong "Händer" s 80-81; författaren född år 1911 i Harbin nordost om Beijing i nordöstra Kina)

(Den fria staden Danzig nordost om Berlin i Tyskland, nuvarande år 2007 Gdansk nordväst om Warszawa i Polen) Gården (i Danzig) var lika lång som huset men mätte bara sju steg i bredd och var genom ett tjärat plank med taggtråd överst skild från tre andra gårdar. Från vindsfönstren hade man en god orientering över denna labyrint: husen på Labesweg, de båda tvärgatorna Hertastrasse och Luisenstrasse och längre bort Marienstrasse begränsade ett huvudsakligen av gårdar bestående kvarter. ... Gårdarna var olika stora, men i fråga om kaniner och mattpiskning märktes ingen skillnad. Kaninerna fanns hela året, mattpiskning tilläts enligt ordningsreglerna bara tisdagar och fredagar. Sådana dagar märkte man hur stort gårdshuset var. Från vindsfönstret hörde och såg Oskar hur över hundra mattor, gångmattor och sängmattor gneds in med surkål, borstades, piskades och slutligen tvingades att visa fram de invävda mönstren, hundra husmödrar som kom ut med mattrullar i famnen och med duk om håret för att skydda frisyren; med nakna, fylliga armar slängde de mattliken över piskställningarna, tog de flätade mattpiskarna och sprängde med korta snärtiga slag gårdsrummets slutenhet. Oskar avskydde denna endräktiga hymn till renligheten. Han sökte med sin trumma bekämpa oljudet men måste trots det långa avståndet mellan vinden och gården erkänna sin vanmakt inför husmödrarna. Hundra mattpiskande kvinnor kunde riva ner himlen, paralysera svalorna och med några slag överrösta Oskars i aprilluften trummade protester. (Günter Grass "Blecktrumman" s 76; 1930-talet, sannolikt 1936; författaren född år 1927 i den dåvarande Fria staden Danzig nordost om Berlin i Tyskland)

Den unga kvinnan gjorde ett underbart rent och friskt intryck. Shimamura tänkte att hon säkert var ren också i de små groparna under tårna. Ja, i själva verket utstrålade hon en sådan renhet att han undrade om inte ögonen bedrog honom, druckna som de var av försommaren bland bergen. (Yasunari Kawabata "Snöns rike" s 18; författaren född år 1899 i Osaka sydväst om Tokyo i Japan)

(Sverige: Vänern; Nya Guinea) När man är eldare kliar ens hud av sot. Då älskar man bad. Då gar man in, med fartyg och allt, i färskvattensbassängen Vänern. Allting trivs med detta: rederiet främst, ty tvålen och såpan löddrar nu med utombordsvatten, och inget alls från fartygets vattentank går åt till tvätt. Maskinisten gläds för att man kan köra in sötvatten direkt i pannan; det är som salva för apparaturen, ty det söta fräter inte som det salta gör. Eldaren är också glad, emedan det är lättare att hålla ånga när inget salt avsätter sig på fyrgångarna och flamugnstaken och emedan han kan generalslösa med vatten till bad och vask. Det blir idyll och ett fasligt blaskande och badande. Efter vakten klär man av sin sotstrimmiga kropp: man liknar en degenererad albino från Nya Guinea. Fartyget går fram genom Vänerns ofantliga tvättfat. Då tar man tvålen; den ligger som en gyllene dosa i ens hand. Seriöst börjar man den härliga tvagningen. Skönt och svalt: man ljusnar som en morgongryning. Slösar med vatten; trettio, fyrtio pytsar tar man ur sjön till eftersköljning: huden behöver en dryck, och man har schamponerat håret och måste skölja mycket, mycket väl. Det ljuvliga med Vänern är att den löddrar så härligt och är en så fin badsjö. (Harry Martinson "Kap Farväl" s 115)


ca 1925 - ca 1900

(Kina) Skrivaren såväl som många andra ha hört och läst mycket om den kristne generalen och hans kristna armé (i Kina) och ofta undrat, huru mycken kristendom det verkligen är i honom och hans män. Mycket är uttryckt i tal och skrift både för och emot honom. Vi ha hört rapporter om huru mer än ett, två eller tre tusen män hava blivit döpta på en gång, och vi hava undrat, vad slags kristna de verkligen äro. ... Generalen befordrar ej någon soldat, därför att han är en döpt kristen. Två icke döpta kristna fingo sålunda befordran att tjäna i generalens livvakt. Jag frågade dem, varför de icke ville bliva döpta. De sade då, att de trodde på Jesus, men grundade inte sin frälsning på dopet. "Bådo ni till Gud i dag", frågade jag ytterligare. De svarade då: "Ja, vi bedja varje dag." Detta visar att valet att övergå till kristendomen sker av fri vilja. (Marcus Cheng "Intryck från ett besök i den kristne generalen Fengs läger" s 398-399; Missionsförbundet n:r 24 den 12 juni 1924; författaren född år 1884 i Wuchang väster om Shanghai i östra Kina; Feng Yuxiang född år 1882 i Baoding sydväst om Peking/Beijing i östra Kina)

(Sverige: Bullerbyn/Sevedstorp sydväst om centralorten Vimmerby i östra Småland)Inne i salen i Sörgården var det så fint. ... (Olles lilla syster) var klädd i en lång, fin, vit dopklänning. ... Prästen döpte Olles syster till Kerstin. (Astrid Lindgren "Mera om oss barn i Bullerbyn" s 92-93)

(Polen: Warszawa) Krochmalnagatan (i Warszawa) var full av glädjehus. ... Redan på den tiden visste jag att det fanns prostituerade och att det var förbjudet att se på dem, eftersom man kunde bli oren av en enda blick. ... Jag visste att allt de hade rört vid var besudlat. ... En gång kom det en ung man (till min far). ... (Han) började stamma: "Är det tillåtet att gifta sig med en prostituerad, rabbi?" ... Far avgjorde att han kunde gifta sig. ... Det var inte bara tillåtet, utan faktiskt en "mitzvah" att rädda en judisk flicka ur syndens garn. ... Jag kommer inte ihåg hur lång tid som gick innan bröllopet hölls. Flickan måste räkna det föreskrivna antalet dagar efter sin menstruationscykel och sedan gå till ritualbadet. ... (På bröllopsdagen) stod mor där blek och förtvivlad. Våra grannar omgav henne som en livvakt för att inget av orenheten - Gud förbjude - skulle vidlåda henne. ... Jag hörde folk diskutera det där paret länge och väl. Underbara saker blev sagda om dem. En tidigare prostituerad levde nu en hedervärd hustrus liv. Hon gick till ritualbadet varje månad. (Isaac Basjevis Singer "På vår gata" s 224-230; författaren född år 1902 i Leoncin nordväst om Warszawa i Polen)

När kommitterade nu började diskutera fondens (för gåvan med anledning av min födelsedag) användning till något ändamål, kom penningfrågan i bakgrunden, och tanken på småfolkets slantar utplånades fullständigt. När likafullt presenten avlämnades såsom kontanta pengar, skyndade jag att återlämna så mycket av gåvan jag ansåg härröra från de mindre bemedlade. . . . Om jag nu upplyser: att jag skänkt bort hela fonden till fattiga, till elända, till nödställda, till mer eller mindre behövande, och endast behållit ungefär så mycket som jag själv tillskjutit genom inkomster på mina dramer, så bör jag nu ha rena händer. (August Strindberg "August Strindberg om nationalgåvan" s 199; Dagens Nyheter 1912-03-18)

(Sverige: Jönköping) Icke långt efter (Fredrik) Fransons död (1908) utkom i Jönköping en liten skrift, kallad "Fransons testamente". Den var redigerad av en av hans bästa vänner och sympatisörer, apotekare Efraim Sandblom. ... (I denna skrift säger Franson:) "Bibeln sätter dopet i dess allra närmaste förbindelse med tron och syndernas förlåtelse. ... Dopet avbildar bl.a. rening från alla synder, begångna både mot Gud och människor." (Efraim Palmqvist "I Människosonens tecken" s 197,202)

Nyss tog jag sista badet - det renar invärtes också, hafvets vatten; tycker jag döps hvar gång som ett litet barn. (August Strindberg "August Strindbergs brev XV april 1904-april 1907 s 148; brev 1 aug 1905 till Harriet Bosse)

(Sverige: Dalarna) (Stark Ingmar) började beklaga, att kyrkoherden och doktorn fingo vänta så länge på att han skulle dö. ”Men eftersom kyrkoherden ändå sitter här”, sade han, ”så vill jag tala om, att här finns ett odöpt barn i huset, och jag tänkte fråga om inte kyrkoherden kunde vara god och döpa det, medan han väntar.” Det var tyst förut i rummet, och än tystare blev det efter detta. Men så sade kyrkoherden: ”Detta var en god tanke av dig, Stark Ingmar. Det borde vi andra ha ordnat med för länge sedan.” Barbro reste sig upp alldeles bestört. ”Å, nej, det ska vi väl inte göra nu”, sade hon. Hon hade alltid tänkt sig, att när gossen skulle döpas, måste hon tala om vems barn han var, och hon hade uppskjutit dopet fördenskull. ... ”Du kunde låta mig få den glädjen att göra en god gärning i min sista stund”, sade Stark Ingmar. ... ”Nej, det kan inte ske”, sade Barbro. Nu lade även doktorn sitt ord till förmån för att gubben skulle få sin vilja igenom. ”Jag är säker på att Stark Ingmar skulle andas en smula bättre en stund, om han finge annat att tänka på än detta, att han snart ska dö.” ... (Barbro) sade svagt jämrande: ”Ni måtte väl begripa, att detta inte kan gå för sig.” Kyrkoherden gick fram till Barbro och sade allvarsamt: ”Det förstår du väl, Barbro, att ditt barn måste bli döpt.” ”Ja, men det är alltför svårt nu i dag”, viskade hon tillbaka. ”Jag ska komma till prästgården med barnet i morgon. Inte kan det gå an att döpa det nu, då Stark Ingmar ska dö.” ”Du ser väl, att det skulle vara en glädje för Stark Ingmar”, sade kyrkoherden. Ingmar hade hittills suttit tyst och orörlig. ... ”Du ska allt låta detta förslag falla”, sade han till Stark Ingmar. ”Det är för svårt för Barbro.” ... Stark Ingmar satte sig nu upp i sängen och sade med vikt på orden: ”Det ska ligga dig tungt på hjärtat i alla dina dagar, Ingmar, om du inte lagar så, att min sista önskan blir uppfylld.” Ingmar reste sig då genast. Han gick fram till Barbro, böjde sig ner över henne och viskade: ”Du vet väl, Barbro, att den, som är gift, inte behöver sätta opp något annat namn än sin mans på dopsedeln.” Därpå sade han högt: ”Jag ska nu gå och säga till, att de kommer in med barnet. ... Eftersom det är Stark Ingmar, som har ställt om dopet”, tycker jag, ”att han ska ge gossen sitt namn.” ... Nu läste kyrkoherden upp döpelseakten. Han talade så tydligt, att (Barbro) kunde höra varje ord. Äntligen kom han till namngivningen. Namnet uttalade han med högre röst än allt det andra. Det var Ingmar. ... Litet därefter öppnade kyrkoherden dörren till lillkammarn och vinkade dem in i rummet. ”Nu ser Stark Ingmar hela himmelen öppen”, sade han. (Selma Lagerlöf ”Jerusalem II” s 485-491)

Mit dem Taufzettel also alles in Ordnung (Med dopbeviset är alltså allt i ordning). (August Strindberg "August Strindbergs brev XIII sept 1898-dec 1900" s 311; brev 14 sept 1900 till dottern Kerstin Strindberg; Taufzettel torde syfta på Kerstins dopbevis som behövdes för den försäkring som Strindberg lovat henne)

(1900 Juni) 27:e. (Den svenske konstnären) Carl Larsson har nu döpt sina sju barn på en gång! (August Strindberg "Ockulta dagboken" s 117)


ca 1900 - ca 1890

"Ni kan inte ana hur glad jag är att se er, mina herrar," sade Alechin, och gick efter dem in i förstugan. ... "Jag måste bara först tvätta mig, jag har nog inte tvättat mig sedan i våras. Vill ni inte gå med mig till badhuset, mina herrar, så gör dom i ordning här under tiden." Den vackra Pelageja, som var späd och som såg så mild och blid ut, kom med badlakan och tvål, och Alechin gick med gästerna till badhuset. "Ja, det var länge sedan jag tvättade mig", sade han, medan han klädde av sig. "Jag har ett bra badhus, som ni ser, min far byggde det, men man har liksom aldrig tid att tvätta sig." Han satte sig på trappstegen och tvålade in sitt långa hår och halsen, och vattnet runt omkring honom blev brunt. "Ja, jag medger ...", yttrade Ivan Ivanytj och tittade menande på hans huvud."Det är allt länge sen jag tvättade mig ...", upprepade Alechin generat och tvålade in sig en gång till, och vattnet omkring honom blev mörkblått som bläck. ... De gick tillbaka till huset. Och först när man hade tänt lampan i det stora förmaket i ovanvåningen, och Burkin och Ivan Ivanytj, klädda i sidenrockar och varma tofflor, satt i länstolar, och Alechin själv, tvättad och kammad, i ny rock, promenerade omkring i förmaket, synbart njutande av värmen, renheten, de torra kläderna och de lätta skorna ... först då grep sig Ivan Ivanytj an med sin berättelse. (Anton Tjechov "Krusbär" s 169-170; författaren född år 1860 i Taganrog sydost om Donetsk vid Azovska sjön i södra Ryssland)

Lördag 27:e (november 1897). Glad i lynnet hela dagen. Arbetade på Inferno III. Ensam hela dagen och aftonen. Kanske öfvermodig. På aftonen läste jag (den romerske retorn och författaren) Cicero De natura Deorum och kände mig frestad af (den grekiske filosofen) Aristoteles mening att gudarna ej känna vår verld och ej befatta sig med smuts. (August Strindberg "Ockulta dagboken" s 47; Marcus Tullius Cicero född år 106 f Kr i Arpinum/Arpino sydost om Rom i Italien; Aristoteles född år 384 f Kr i Stageira på halvön Chalkidike öster om Thessaloniki i nordöstra Grekland)

Svärföräldrar och Gross-dito äro ultra katoliker. De ville döpa barnet katolskt absolut, men vi unga ville inte. Då lockade man först med verldsligt gull; så vräkte man ut oss. Derpå smygdöpte man barnet. Då bröt 30-åra kriget ut och jag som Alter Schwede slog katolikerna i ett stort slag. Men då lät man prosten förklara vårt äktenskap endast vara konkubinat ... emedan frun katolsk och jag skild, med lefvande fru. Ville ha mig bigamit. Etc. Etc. Vidare vinkar att inga barn mer skulle få födas, m.m. (August Strindberg "August Strindbergs brev X febr 1894-april 1895" s 175; brev 31 juli 1894 till Leopold Littmansson)

(Norra Schweiz: Dornach söder om Basel) En tvist (hade) utbrutit rörande makarna Strindbergs nyfödda dotter, vars dop länge uppskjutits. Marie Uhl och hennes föräldrar krävde att dopet skulle ske och hotade (August) med förvisning från Dornach. Enligt Strindbergs version i Karantänmästarens andra berättelse skulle ett nöddop ha ägt rum mot hans vilja, medan Frida Uhl (i "Strindbergs och hans andra hustru II") uppger att dopet skedde med hans samtycke efter långdragna förhandlingar. (August Strindberg "August Strindbergs brev X febr 1894-april 1895" s 103; not 1 i anslutning till brev 25 juni 1894 till Marie Uhl; Maria Friederike "Frida" Uhl född år 1872 i Mondsee öster om Salzburg i Österrike)

"Det är en stor synd", (sade min goda moder), "att på detta sätt tillverka levande varelser, som icke kunna undfå dopet och bliva delaktiga i den eviga saligheten. Ty du tror väl inte, att herr d'Astarac bar dessa bytingar till prästen i deras buteljer för att hålla dem över dopfunten. Han skulle inte ha fått några faddrar till dem." "Men, kära mamma", svarade jag, "herr d'Astaracs dockor behövde icke döpas, då de icke hade någon del i arvsynden." "Det har jag inte tänkt på", svarade min moder, och Cadette Saint-Avit sade heller ingenting om den saken, ehuru hon tjänar hos en präst. (Anatole France "Drottning Gåsfot" s 53; författaren, egentligen Anatole François Thibault, född år 1844 i Paris, Frankrike)

De troende bland barndöparna hava velat lägga hela skulden på baptisterna för att Guds barn delas vid själva nattvardsbordet, och baptisterna påstå, att barndöparna äro de, som åstadkommit denna delning, därför att de icke låta sig döpa, sedan de hava blivit troende. Så länge man på detta vill lägga skulden på varandra, är det ju klart, att intet närmande till varandra kan ske. Men det har icke fallit någondera parten i att tänka, att ordspråket möjligen även kan hava sin riktiga tilämpning: "Det är icke ens fel, att två träta." Baptisterna hava under hela sin tillvaro sagt: "Vi hava Guds ord på vår sida, och vi kunna icke giva efter", och de frisinnade bandöparna hava sagt: "Det ligger ingen vikt vid dopsättet, det ena är lika riktigt som det andra." Vilken av dessa har nu rätt? Ingen utom en opartisk människa kan här fälla en rätt dom. ... Barndöparna ... hava sett i dopet något mera än en lydnadshandling, och därför hava de sökt att framhålla för oss (baptister) dopets betydelse; och enär dopet har en mycket hög och härlig betydelse har det ej varit lätt för alla Guds barn att inse, att den betydelse, barndöparna giva åt dopet, icke har sin grund i skriften. Barndöparna hava rätt däri, att dopet har en hög och härlig betydelse, och baptisterna hava orätt däri, att dopet blott är en lydnadshandling. ... Bleve bibelns lära rörande dopets betydelse klar för alla Guds barn, då upphörde all tvist bland dem om dopfrågan. (John Ongman "Dopets betydelse eller ett försök att utjämna klyftan mellan barndöparna och baptisterna" s 530-533)

(Östra Ryssland: Sachalin) Av den ständiga halvsvälten, de ständiga förebråelserna för födan och övertygelsen att det aldrig kommer att bli bättre blir hjärtat hårt; kvinnan kommer underfund med att man inte blir mätt på finkänslighet - hon ger sig iväg för att tjäna 5- och 10-kopekslantar med "sin kropp". Mannen har också hårdnat och bryr sig inte längre om renheten, som han anser betydelselös. (Anton Tjechov "Sachalin" s 168-169; Tjechov besökte Sachalin 1890; författaren född år 1860 i Taganrog sydost om Donetsk vid Azovska sjön i södra Rysslandz)

(Östra Ryssland: Aleksandrovsk norr om Due på ön Sachalin) Strax efter min ankomst till Sachalin befann jag mig i deportations- och straffarbetsfängelset i Aleksandrovsk. Det är en stor, fyrkantig gård omgiven av sex träbaracker av kaserntyp och med staket emellan. Grindarna står alltid öppna, framför dem går en vaktpost. Gården är välskött. Ingenstans ser man stenar, skräp, avfall eller skurvattenspölar. Denna exemplariska renlighet gör ett gott intryck. (Anton Tjechov "Sachalin" s 56; Tjechov besöker Sachalin år 1890; författaren född år 1860 i Taganrog sydost om Donetsk vid Azovska sjön i södra Ryssland)


ca 1890 - ca 1875

("Maria") bönfaller mig att låta döpa den nyfödde. Hon visste mycket väl att jag just öppet deklarerat min motvilja mot kristendomens vidskepelser och att min ställning som författare med avancerade åsikter förbjuder mig att praktisera kyrkans riter. Fastän hon inte är religiös, eftersom hon inte satt sin fot i någon kyrka på tio år och inte gått till nattvarden sedan jag vet inte när, ber hon sina böner för dödsdömda hundrackor, kaniner, höns, och nu är hon besatt av tanken på ett dop efter alla konstens regler. Utan tvivel därför att hon hört mig enträget yrka på att hädanefter slippa dylika ceremonier, i mina ögon hycklande och svärande mot mina doktriner. Hon bönfaller mig med tårar i ögonen, vädjande till min barmhärtighet, mitt ädelmod, och jag ger vika, förbehållande mig rätten att icke närvara vid ceremonin. Då kysser hon mina händer och tackar mig varmt för detta bevis på kärlek, ty det var för henne en samvetssak, en livsfråga. Dopet äger rum. Men på hemvägen skrattar hon åt det hela i vittnens närvaro, spelar fritänkerska, förlöjligar ceremonin, skryter med att inte veta någonting om den konfession som hennes son upptagits i! (August Strindberg "En dåres försvarstal" s 210; år 1884; "Maria" är sannolikt här benämningen på Strindbergs första hustru Siri von Essen)

(Frankrike: Paris) Jag kan knappt sätta mig på en trottoar (här i Paris) med Siri och dricka ett glas öl utan att bli skymfad! Humbug Sir! Humbug! Och sådana snuskiga as! De tvätta sig icke men de parfymera sig! (August Strindberg "August Strindbergs brev III 1882-1883" s 338; brev den 27 okt 1883 till Pehr Staaff)

(Bengalen/Indien-Bangladesh)"Du är ju ännu icke döpt", (sade modern till Prasanna). "Den svåra förtrollningen har ännu ej blifvit uttalad i ditt öra. Nötkött har ännu ej blifvit stucket i din mun; icke sant, eller hur?" "Nej, moder, visst icke; ej heller hade det skett, om jag blifvit döpt. Vid dopet användes ingen trollformel eller "mantra", och dessutom har det ej det minsta att göra med mat. Det är en tvagning med rent vatten till ett tecken att själen likaledes är tvagen från all synd och orenhet." ... Missionären frågade dem (som skulle döpas), om det vore deras hjertliga åstundan och vilja att afsäga sig hindureligionen och antaga Jesu Kristi religion; och på deras svar: "Ja, det vilja vi", mottogo de det rena vattnets tecken till ett vittne af deras förtröstan på honom, hvars blod renar från alla synder. Derpå anropade missionären Gud, att hans välsignelse, hans kärlek och frid måtte förblifva med dem nu och alltid, hvarmed handlingen afslutades och församlingen åtskildes. (Henrietta Mullens "Prasanna eller Trons seger" s 131,269; "sann berättelse från Bengalen")

Barndopet är icke ursprungligt inom kyrkan. De älste kristne kunde icke tänka sig något giltigt dop utan medveten tro hos den döpte. ... Antagligen har ... barndopet börjat på spridda ställen komma i bruk redan omkring midten af andra århundradet. Utförligt afhandlas denna fråga i den äfven af de ortodoxe högt vördade teologen J.A.W. Neanders "Geschichte der Pflanzung und Leitung der Kirche durch die Apostel", 4:de uppl. 1847. Jag tror icke att striden mot hvad ni med rätta stämplar som "det outhärdliga lögn- och likgiltighets-tillståndet" bör föras på dopfrågans område. Utan samvetsbetänkligheter kan man finna sig i en ceremoni, som man har rättighet att tyda på ett sätt, som utesluter alla magiska föreställningar, och som verkligen är egnad att "förgylla lifvets torftighet". På något offentligare sätt bör det lilla barnet helsas välkommet som en lem i familjen, staten och mensklighetens stora lekamen, och knyter sig till ceremonien ett innerligt löfte å föräldrarnes sida att aldrig svika sin kärlekspligt emot detsamma, att städse förelysa det med efterdömen på sanningskärlek och godhet och att göra hvad möjligt är för att utveckla dess sedliga anlag och dess intellektuella, så må vi vara glada öfver att ega ett sådant bruk. (Viktor Rydbergs brev II "Brev från Viktor Rydberg 1855-1881" s 293,395; brev 5 jan 1881 till "H- Ö-"; brevet utgör ett svar till en person, som börjat tvivla på kyrkans dogmer och begärt Rydbergs råd, om han skulle låta döpa sin ett halvt år gamla dotter; adressatens namn är i boken ersatt med initialer; Viktor Rydberg född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige; Johan August Wilhelm Neander född år 1789 i Göttingen söder om Hannover i Tyskland)

(Frankrike: Paris) Som sällskapet gjorde min av att bryta upp, började man tala om dopet. Lorilleuxs hade samtyckt till att stå fadder. Men de gjorde sura miner bakom ryggen på Coupeaus. Om de inte hade vänt sig till dem och bett om hjälp , skulle de ha gjort en slät figur. Coupeau tyckte inte att det var nödvändigt att döpa den lilla. Det skulle hon då sannerligen inte bli rik på, och för resten riskerade man att förkyla henne. Ju mindre man hade med prästerna att göra, desto bättre. Men mamma Coupeau förklarade att han talade som en hedning. Utan att gå i kyrkan berömde sig dock Lorilleuxs av att vara religiösa. (Emile Zola "Krogen" s 132; författaren född år 1840 i Paris, Frankrike)

En menniska säger: "Nog är jag en kristen, ty jag är döpt." Då will jag säga eder, att blifwa döpt är en sak, men att wara pånyttfödd är en annan. ... Kan du kalla det (att vara döpt), att wara född ofwanifrån? Ack, du kan ej döpa en menniska in i Guds rike; kom wäl ihåg detta! Om jag kunde frälsa menniskor genom att döpa dem, så skulle ingenting förmå mig att predika. Då skulle jag anskaffa watten och döpa så många jag kunde. ... Men weten, mina wänner, att genom blotta döpelsen kunnen I aldrig få någon att ingå i Guds rike. Döpelsen är nog bra då den är på sin plats. Jag skriar ej här emot kyrklig ordning, jag talar ju om nya födelsen. (D.L. Moody "Föredrag under wäckelserna i England och Skottland" s 152-153; författaren född år 1837 i Northfield nordväst om Boston i nordöstra USA)

Men nog är det förskräckligt att man skall utan sin vilja kunna vålla andras olycka! Jag är ibland böjd att tro det djävulen burit mig till dopet, ty jag är liksom född till förstörelse; allt vissnar under min hand. Händer mig något rätt lyckligt någon enda gång så vändes lyckan strax till förbannelse. Det finnes minst sex unga män, vilkas föräldrar innesluta mig i sina fördömelser, därför att de unga männen slöto sig till mig och missförstodo mitt världstvivel samt ville sätta mina ironiska teorier i praxis. - De gingo under! Rår jag för det? För tre år sedan fanns en liga som träffades varje afton på en plats som kallades "Röda rummet". - Det var idel unga personer som ville något mer än lycka i världen, som fördrogo allt, som brutit med allt, ty de levde icke för stunden. - Det finnes endast två kvar - de andra har förgåtts! (August Strindberg "Han och hon - En själs utvecklingshistoria 1875-76" s 5-6; Under askan; torsdag afton 1 juli 75)


ca 1875 - ca 1700

"Barnet råkade av vissa skäl att bli odöpt", (sade Struve till Falk), "det var tre veckor, då det dog, och därför får det icke präst vid graven, men det törs jag inte tala om för min hustru, för då skulle hon bli förtvivlad. ... Ser du, min hustru har religiösa betänkligheter rörande den lillas salighet, efter som hon dog utan döpelse, och hon frågar alla människor om deras tanke för att få sinneslugn." (August Strindberg "Röda rummet" s 198-199; Nihilism)

(Polen: Warszawa, Jampol väster om Gdansk i norra Polen) "Vem är fanatiker?" (frågade Calman). "En jude måste iaktta dietlagarna och en judisk dotter reningslagarna." "Ni menar det rituella badet?" (sade Clara). "Ja, det rituella badet." Och han blev röd i ansiktet. "Vad är egentligen det rituella badet? Eftersom man måste bli ren, varför då inte bada i ett badkar eller i floden på sommaren? Är inte det mer hygieniskt än ett rituellt bad där alla sorters smutsiga kvinnor doppar sig?" "Renlighet är inte det enda syftet med ett rituellt bad." "Vad mer då?" "Själen!" "Vad får själen ut av ett rituellt bad? Och förresten kommer partiet inte att upphävas för den skull?" Hon blinkade och skrattade till. Efter en stunds paus fortsatte hon: "Om jag hade ett eget hus och bodde tillsammans med en religiös äkta man så skulle jag bygga mitt eget rituella bad. På det sättet skulle Gud bli nöjd och jag skulle hålla mig ren." (Isaac Basjevis Singer "Jacobys hus" s 153; författaren född år 1902 i Leoncin nordväst om Warszawa i Polen)

Den öfverdrifna spiritualismen har alltid råkat i förlägenhet vid detta första uttryck (vatten i Joh 3:5) och sökt att göra det till ett med det andra (ande). Till och med Calvin förstår med vatten den hel. Ande, som i andlig mening skulle vara det renande vattnet. ... Denna förklaring är i grammatikaliskt afseende oantaglig. ... Vattnet har en objektiv giltighet, ty det är det synliga löftet om förlåtelse. Såsom (den tyske teologen David) Strauss säger: "Om dopet å människans sida är en förklaring, att hon vill öfvergifva synden, så är det å Guds sida en förklaring, att han vill förlåta synderna." ... Att mottaga vattendopet är att blifva delaktig af den messianska syndaförlåtelsen. (F. Godet "Kommentar till Johannes-evangeliet - Första delen" s 222-223; kommentar till Joh 3:5; författaren född år 1812 i Neuchatel väster om Bern i västra Schweiz; Jean Calvin född år 1509 i Noyon nordost om Paris i Frankrike; David Friedrich Strauss född år 1808 i Ludwigsburg norr om Stuttgart i sydvästra Tyskland)

(Norra Tyskland: Lübeck nordost om Hamburg) Medan amman lyfter på barnets mössa, stänker pastorn försiktigt ett par tre droppar ur den invändigt förgyllda silverskålen framför honom på den lille Buddenbrooks sparsamma hår och nämner långsamt och eftertryckligt de namn som han döper honom till : Justus Johann Kaspar. Sedan följer en kort bön, och släktingarna defilerar förbi för att trycka en lyckönskande kyss på den tysta och lugna varelsens panna ... Therese Weichbrodt kommer sist, och amman måste hålla ner barnet lite för henne; i gengäld ger Sesemi honom två kyssar som smäller lite och mellan vilka hon säger: "Mitt goda bårn!" Tre minuter senare har man grupperat sig i salongen och förmaket, och sötsakerna går runt. (Thomas Mann "Buddenbrooks - En familjs förfall" s 349; år 1861?; författaren född år 1875 i Lübeck nordost om Hamburg i norra Tyskland)

(England) Det var gamla klockor, det kan ni lita på! För många hundra år sedan hade dessa klockor blivit döpta av biskopar, men det var så många hundra år sedan att dopregistret hade gått förlorat långt, långt före mannaminne, så att ingen nu visste deras namn. De hade haft sina gudfäder och gudmödrar, dessa klockor (för min del skulle jag för resten hellre vilja ta ansvaret att vara gudfar åt en klocka än åt en pojke), och hade säkert fått sina silverbägare, aven de. Men tiden hade mejat ned deras gudföräldrar, och Henrik VIII smält ned deras silverbägare, och nu (år 1844) hängde de där utan vare sig namn eller bägare i tornet. (Charles Dickens "Klockorna" s 87-88; författaren född år 1812 i Landport söder om Portsmouth i södra England; Henrik VIII född år 1491 i London, England)

Dopet ser (protestanten) blott fullbordas på andra, och han har ingen hugnad därav. (Johann Wolfgang von Goethe "Dikt och sanning II" s 37; författaren född år 1749 i Frankfurt am Main i Tyskland)

(Sydöstra England) Mrs Joe satte upp rena vita gardiner. ... Mrs Joe var en mycket renlig husmor, men hon ägde en enastående talang att göra sin renlighet obehagligare och otrevligare än själva smutsen. Renlighet är närbesläktad med gudlighet, och en del människor åstadkommer samma intryck med sin religion. (Charles Dickens "Lysande utsikter" s 26; sydöstra England under tidigt 1800-tal; författaren född år 1812 i Landport söder om Portsmouth i södra England)

Säg alltså inte i ditt hjärta: "Jag blev en gång döpt, och därför är jag nu ett Guds barn." Tyvärr kommer den slutledningen under inga omständigheter att stå sig. Hur många döpta smädare och bakdantare, liderliga sällar, tjuvar och blodsugare finns inte! Vad tänker du om dem? Är dessa nu Guds barn? ... Att säga, att ni ej kan födas på nytt, att det inte finnes någon ny födelse utom i dopet, det vore att besegla allas eder dom, att överlämna eder åt helvetet utan hjälp och utan hopp. Och måhända många menar, att detta är rättvist och riktigt. ... Stöd er inte längre på den bräckta rörstaven att ni blev födda på nytt i dopet! Vem förnekar väl, att ni då blev Guds barn och arvingar till himmelriket? Men trots detta är ni nu djävulens barn. Därför måste ni födas på nytt. ... Ni har hört, vilka kännetecknen på Guds barn är. Alla ni, som inte har dem i edra själar, måste, vare sig ni är döpta eller odöpta, mottaga dem, annars skall ni utan gensägelse evigt förgås." (John Wesley "Jesus är Herre" s 243-244; författaren född år 1703 i Epworth nordost om Sheffield i England)


ca 1700 - ca 1500

(Sverige) (Länsmannen) aktade det ... icke alldeles onödigt att för sig själv upprepa ett slags besvärjelseformel, som han lärt i sin barndom och nu, i grevens tid, påminde sig: "Jöns, det är mitt namn, mig till heder och ingen skam; det är mig i dopet givet och i livsens bok inskrivet. Mörkrets furste, flykten tag! Bort, du svarte avgrundshund! Ty ditt välde avsvor jag i mitt döpelseförbund." Mumlande dessa ord inträdde länsmannen tätt bakom prästen i Ingrids stuga. (Viktor Rydberg "Fribytaren på Östersjön I" s 73-74; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

(Sverige) (Den tioåriga flickan) hade nu varit i Blåkulla många gånger; djävulen hade omdöpt henne, nödgat henne avsvärja Gud, inskrivit hennes namn i sin bok och satt sitt märke på henne, vilket skulle betyda, att hon vore hans i livet och i döden. ... För varje besök (i Blåkulla) tillväxa (barnen) i djävulens tjänst, varda slutligen av honom döpta och äro då fullkomliga häxor eller trollkarlar med förmåga och vilja att på egen hand företaga Blåkullafärder. (Viktor Rydberg "Fribytaren på Östersjön II" s 290-291,296; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

(Sverige: Jönköping) (Lars Gudmundsson) hade i den gud, som dömer odöpta barn till ett evigt helvete, funnit en gud, som i förstoring var bildad efter hans eget beläte, och vars grymhet förlänade honom ett onämneligt majestät. ... (Lars) utvalde sin lärare, kyrkoherde Sven, till väderpust, öppnade dispyter med honom och fann till sin hjärtliga tillfredsställelse, att kyrkoherden alltemellanåt förbluffades av hans argumenter och snart undvek att inlåta sig i strider med honom. (Viktor Rydberg ”Vapensmeden” s 65,67; Huru Lars vart auktoritet; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

(Sverige: Jönköping) Mäster Gudmund satt nu ensam bland faten nere i källaren och gnolade gladlynt på en melodi utan ord. Annars plägade Fabbe vara hans biträde även vid tappning, och det var Fabbe, som då sjöng visor lämpliga för tillfället, såsom ”Här bor en hedning i källaren, hans namn är Muskatellaren, han är kraftig, saftig, trind och tjock, tunnbindarmäster har sytt hans rock. Nog unnar jag honom allt gott; men nej, att döpas unnar jag honom ej. Det vittnar ju både munk och präst, att odöpt är Muskatellaren bäst. En dålig krist han vorde för visst och sämst, om han vorde en anabaptist.” (Viktor Rydberg ”Vapensmeden” s 88-89; Samfundet ”Fritt ur hjärtat”; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

(Sverige: Stockholm) Gert (Bokpräntare): "Känner du Rink och Knipperdolink?" (Mäster) Olof (förskräckt): "Vederdöparna!" Gert: "Ja! Varför så häpen! Det är ju bara två borgarlunsar. En buntmakare och en krämare, som förneka dopets nytta på ett osjäligt barn och äro nog enfaldiga att sätta sig emot en uppsåtlig mened, avtvingad ett oförnuftigt väsen." Olof: "Det är något mera? ... De äro besatte!" Gert: "Av anden, ja! Det är stormen som ropar genom dem! Akta dig om du kommer i vägen!" (August Strindberg "Mäster Olof" s 16; Mäster Olof = Olaus Petri född år 1493 i Örebro, Sverige)

(Tyskland: Münster nordost om Köln i nordvästra Tyskland, Oldesloe nordost om Hamburg i norra Tyskland, Holstein i norra Tyskland; Norra Nederländerna: Witmarsum sydväst om Leeuwarden) Enligt döparnes profetior skulle Münster blifva det nya Jerusalem. ... Bernhard Rotmann, en f.d. romersk-katolsk präst, afgaf i sin flygskrift, Restitution af den rätta och sunda kristliga läran", en framställning af döparnes lära och ett försvar för månggiftet och "bruket af svärdet"; den vann företrädesvis i Nederländerna många läsare. ... Rotmann utsände (senare) en ny bok, "Om hämnden", som skulle uppelda alla anabaptister till att dubbelt vedergälla det ogudaktiga Babylon alla dess synder, och trofasta sändebud lämnade Münster för att predika hämnd. ... De döpare, som blott ville lefva stilla i landet, vände sig med afsky ifrån det münsterska tusenåriga rikets gudlöshet och grymhet. I Wittmarsum i Friesland hade en 40-årig romersk-katolsk präst, Menno Simonis, omkr. 1532 blifvit vunnen för anabaptismen i dess milda, saktmodiga form, och han skref en broschyr om Rotmanns bok "Om hämnden", hvari han påstod, att hämnden hörer Gud till, och att de, som äro döpta till Kristi kors, skola lida utan att göra motstånd. År 1536 upplefde han en väckelse - pånyttfödelse kallade han den själf - och därefter afsade han sig sitt prästämbete och lät genom handpåläggning inviga sig till äldste (biskop) och verkade såsom sådan i många år på åtskilliga platser bland de fromma döparne. Hans verksamhet sträckte sig ända upp till Holstein, och genom talrika traktater, som blefvo flitigt lästa, gjorde han propaganda för, hvad han kallade "den sanna kristna tron", en biblisk kristendom, som väsentligen stödde sig på en bokstaflig uppfattning af bergspredikan utan sinne för kyrka, dop och nattvard. Menno dog 1559 i en liten stad väster om Oldesloe. Senare kallade Englands och Hollands döparekretsar sig efter den fromme friesiske äldste: Mennoniter. (Fredrik Nielsen "Kyrkohistoria från reformationen till upplysningstidehvarfvet" s 186-189; författaren född år 1846 i Aalborg, Danmark; Bernhard Rotmann född cirka år 1495 i Stadtlohn väster om Münster och norr om Köln i nordvästra Tyskland; Menno Simons född år 1496 i Frisia öster om Groningen i nordöstra Nederländerna)

(Norra Schweiz: Zollikon strax sydost om Zürich) Världsbaptismen tog en gång sin början i en liten by vid Zürichsjön i Schweiz. Den äldsta döparförsamling vi känna bildades 1525 i byn Zollikon, av personer, som döpts på nytt. Genombrottet brukar förläggas till början av året 1525; den förste omdöpte torde vara f.d. zwinglylärjungen Johannes Brötli, som någon dag efter det han blivit omdöpt, vid en brunn ej långt från Zollikon, kanske en natt, eftersom försiktighet var av nöden, döpte sin husvärd Schumacher. (Berndt Gustafsson "Världsbaptismen"; Jönköpings-Posten den 22 oktober 1956; Ulrich/Huldrych Zwingli född år 1484 i Wildhaus sydost om Zürich i nordöstra Schweiz; Johannes Brötli född cirka år 1494 i Sevelen sydost om Zürich och sydost om Wildhaus i nordöstra Schweiz)

Vi har en gång fått syndernas förlåtelse i dopet. (Martin Luther ”Stora katekesen” s 149; författaren född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)


ca 1500 - ca 1000

(Sverige) En av de viktigaste uppgifter i samband med (biskoparnas) visitationsresor var att förrätta konfirmation. Detta sakrament sågs som en fullkomning av dopet. I konfirmationen gavs nådens fullhet och den helige Andes sjufaldiga gåva (jfr Jes. 11:2-3). Den som skulle konfirmeras måste vara döpt. Efter en brytningstid årtiondena omkring 1300 under vilken det fortfarande förekom att man lät konfirmera det döpta barnet så snart man kunde komma till biskopen, föreskrevs att sju års ålder skulle gälla i Sverige som nedre gräns. ... Konfirmationsritualet ingick i pontifikatet, biskopens handbok. ... Först förklarades för hela församlingen konfirmationens innebörd samt betydelsen av Andens sju gåvor. Därefter klargjordes bestämmelser om ålder, fasta och bikt, hinder för konfirmation samt rätt att ändra dopnamnet. Slutligen riktades förmaningar till faddrarna, vilka inte fick vara nära släkt med sitt fadderbarn. Faddrarna måste själva vara konfirmerade samt kunna Credo (trosbekännelsen) och Pater noster (Fader vår) som de hade att undervisa sina fadderbarn i. Pojkarna, som konfirmerades först, skulle ha män som faddrar, flickorna kvinnor. Vid konfirmationsakten skulle faddern ta konfirmanden i höger hand och föra honom eller henne fram till biskopen samt inför denne ange barnets namn. Sedan biskopen gjort en anknytning till dopet följde en bön om att Gud måtte sända sin Ande och ge konfirmanden del av korsets tecken. Biskopen frågade så efter konfirmandens namn; här kunde en eventuell ändring av dopnamnet meddelas. Med "chrisma" (smörjelse av olja och balsam) på sin tumme tecknade biskopen ett korstecken på konfirmandens panna medan han samtidigt uttalade konfirmationsformeln: "Jag tecknar dig med korsets teckenoch bekräftar dig med frälsningens smörjelse. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn, Amen." Efter några verser ur Psaltaren följde bönen att Anden alltmer måtte fullkomna dem som konfirmerats samt en lång välsignelse. För att skydda chrisman knöts band om de nykonfirmerades pannor. Banden skulle sitta på i tre dagar och därefter skulle församlingsprästen ta av dem. Han tvättade sedan de nykonfirmerades pannor med salt och vatten samt brände upp bindlarna. Om det var långt till kyrkan, kunde faddrarna i nödfall få utföra denna handling. Det förekom att människor som bodde långt från stiftsstaden gick och väntade på sin konfirmation hela livet, när biskoparna inte uppfyllde sina förpliktelser att personligen visitera församlingarna i sitt stift utan sände icke biskopsvigda i deras ställe. (Sven-Erik Pernler "Sveriges kyrkohistoria - Hög- och senmedeltid" s 161)

Främst bland dessa saliga, som, blandade med änglarne, omgiva Guds tron, stå helgonen. Deras förböner gälla förmer än serafernas, deras kraft i striden mot demonerna överträffar kerubernas. Fördenskull hava rikena, kommunerna, stånden, ordnarne, gillena, ja, även de vanryktade eller olagliga näringarne (vilka mer än andra behöva nåd och förböner) sina skyddspatroner i helgonens leder. Den enskilde skyddas av det helgon, till vars namn han blivit döpt. (Viktor Rydberg "Medeltidens magi" s 15; Medeltidens världsåskådning; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

Lik en omtänksam moder vårdar sig kyrkan om människan och omgiver henne från vaggan till graven med sina magiska skyddsmedel. Kort efter barnets födelse måste prästen vara redo att begjuta det med vatten, som genom bön och besvärjelse renats från de även i detta element huserande demonerna, ty den späda varelsen ... skulle utan dopets nådegåva vara för evigt förlorad för himmelen, för evigt hemfallen åt helvetets kval. Mer än en samvetsgrann kyrkans tjänare var fördenskull betänkt på medel att bringa det räddande vattnet i beröring med fostret, innan det kommit i dagsljuset. Dock blev detta försiktighetsmått icke kyrkligt bruk. ... I döpelsen samverka med vattnet andra av prästen helgade medel: oljan, saliven (som prästen efter besvärjelsen spottar på barnet och vars kraft framgår av Mark. 7:33), saltet, mjölken och honungen. Därtill komma korstecknet och besvärjelsen, som ur barnet utdriva den lede djävulen och skaffa rum åt den helige ande. Medelst dessa magiska ceremonier blir barnet i kyrkan upptaget och för framtiden delaktigt av det skydd hon förlänar mot det onda. (Viktor Rydberg "Medeltidens magi" s 40-42; Kyrkans magi; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

(Skandinavien: Norge; Turkiet: Miklagård/Konstantinopel) Djupt inne i den kristna tiden lefde bland skandinaver den färeställning, att deras hedniske fäder trott på tillvaron af en lustgård, från hvilken sorg, smärta, lyten, ålderdom, sjukdom och däd vore utestängda. Lustgården kallades . . . Ej-dädes-åker . . . lefvande människors jord. Han var belägen icke i himmelen, utan där nedom, vare sig på jordens yta eller i underjorden, men skild från de af människor bebyggda landen på ett sätt, som gjorde det icke omäjligt, men likväl ytterst äfventyrligt att komma dit. En saga från fjortonde århundradet, upptagen i Flatä-boken, och med några textändringar i Fornald. Sag. III, meddelar: Erik, son af en norsk småkonung, gjorde en julafton det läfte att uppsäka Odains-aker, och vardt detta rykte kändt äfver hela Norge. I sällskap med en dansk prins, som också hette Erik, begaf han sig då färst till Miklagård (Konstantinopel), hvars konung tog de unge männen i sin tjänst och hade mycket gagn af deras krigiska duglighet. En dag samtalade konungen i trosfrågor med den norske Erik med den påfäljd, att denne äfvergaf sina fäders tro och lät däpa sig. (Viktor Rydberg "Mythen om underjorden" s 235; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

Till all lycka syssla trubadurerna, som ge oss så många intressanta inblickar i (korstågs)tidens seder, icke uteslutande med borgfruarna och borgfröknarna. De sjunga ibland små älskliga visor för borgens tjänarinnor. En sådan sång af trubaduren Alexandre des Escats bevisar, att man för lyxens skull icke glömde den verkliga kulturens kraf med afseende på det yttre. Lyxen, äfven den mest glänsande, låter väl förena sig med barbari och smuts; renligheten är däremot ett säkert bevis för tillvaron af kulturella anlag hos ett folk. Aleandre des Escats uppmanar borgens tjänarinnor att stiga tidigt upp för att vara till hands väl klädda och väl putsade, när deras härskarinna kallar på dem; och innan de kläda sig skola de ha omsorgsfullt kammat håret och tvättat händer, armar och ansikte. Han glömmer icke att också fästa deras uppmärksamhet på naglarne. De får icke vara för långa, och de skola alltid vara väl borstade. Illa skötta naglar kunna göra den grannaste borgfröken mindre behaglig än den enkelt klädda tjänarinnan. (Till all lycka syssla trubadurerna, som ge oss så många intressanta inblickar i (korstågs)tidens seder, icke uteslutande med borgfruarna och borgfröknarna. De sjunga ibland små älskliga visor för borgens tjänarinnor. En sådan sång af trubaduren Alexandre des Escats bevisar, att man för lyxens skull icke glömde den verkliga kulturens kraf med afseende på det yttre. Lyxen, äfven den mest glänsande, låter väl förena sig med barbari och smuts; renligheten är däremot ett säkert bevis för tillvaron af kulturella anlag hos ett folk. Aleandre des Escats uppmanar borgens tjänarinnor att stiga tidigt upp för att vara till hands väl klädda och väl putsade, när deras härskarinna kallar på dem; och innan de kläda sig skola de ha omsorgsfullt kammat håret och tvättat händer, armar och ansikte. Han glömmer icke att också fästa deras uppmärksamhet på naglarne. De får icke vara för långa, och de skola alltid vara väl borstade. Illa skötta naglar kunna göra den grannaste borgfröken mindre behaglig än den enkelt klädda tjänarinnan. (Viktor Rydberg "Korstågsperiodens kulturhistoria" s 475-476; föreläsningar vid Stockholms Högskola vårterminen 1888; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)


ca 1000 - ca 300

(England, Irland, Tyskland, Österrike) Winfried-Bonifatius var född i Kenton i Devonshire år 680. . . . År 732 gaf honom (påfven) Gregorius III värdigheten af ärkebiskop . . . af Mainz och metropolitan för alla biskopsdömen, som han kunde grunda i Tyskland. . . . Med en irländare, Virgilius, som var biskop i Salzburg, råkade Bonifatius i delo i fråga om huruvida dopets kraft var bunden vid ett riktigt uttalande af döpelseformuläret. En okunnig präst hade nämligen, då han döpte ett barn sagt "in nomine Patria et filia et Spiritus Sancti", då han i stället borde sagt "in nomine patris, filii et spiritus sancti." Bonifatius ansåg på grund häraf dopet ogiltigt. Den irländske biskopen däremot ansåg det giltigt, emedan man i sådana saker har att hålla sig till anden, icke till bokstafven. Den okunnige prästen hade tagit miste på några latinska ändelser; men Gud, som ser till afsikten, visste ju likaväl, att han förrättade dopet i faderns, sonens och den helige andes namn. Bonifatius hänsköt saken till påfven, men denna gång gaf påfven irländaren rätt. (Viktor Rydberg "Den äldre medeltidens kulturhistoria" s 567-568,573-574; föreläsningar vid Stockholms Högskola vårterminen 1887; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige; Gregorius III född år 690 i Syrien)

(Frankrike, Tyskland)Sedan (den frankiske Odensdyrkaren Klodvig) besegrat galloromanerna, drog han (år 496) med sina fruktansvärda skaror mot sina germaniska fränder, allemannerna, som hade utbredt sig å ömse sidor af Rhen. En slaktning uppstod, hvari frankerna hotades af nederlag. . . . Vid de gränser, där två religioner länge stått emot hvarandra, där människorna länge slitits mellan kämpande trosläror . . . när de ej längre kunna döma de täflande religionerna efter deras inre värde, (är det vanligt, att de) söka ett yttre kriterium för hvar sanningen är. Detta yttre kriterium ligger då i svaret på frågan: hvem är den mäktigare guden? . . . Drabbningarna mellan folken varda under sådana förhållanden till ordalier, till gudsdomar, som i gigantisk skala motsvarar de ordalier, som brukades vid de germaniska tingen och vid Medeltidsdomstolarne, då, när sanningen eller lögnen, oskulden eller skulden ej på annat sätt kunde afgöras, anklagaren och den anklagade ställdes inom skranket och i prästers närvaro korsade sina vapen, tills endera af dem stupat. Den fallne ansågs då som den skyldige, den som hade orätten på sin sida. . . . (Allemannerna) tränga på somliga punkter framåt öfver nedmejade frankers kroppar. Då erinrar sig Klodvig (sin kristna gemål) Klotildas gud. Vill Oden inte hjälpa, så kanske han vill göra det, och Klodvig lofvar att omvända sig till kristendomen, om han får segern. Han segrar och låter samma år tillika med 3,000 frankiske ädlingar döpa sig. (Viktor Rydberg "Den äldre medeltidens kulturhistoria" s 69-71; föreläsningar vid Stockholms Högskola vårterminen 1887; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige; Klodvig I född cirka år 466 i Tournai sydväst om Gent i nordvästra Belgien; Klotilda född år 475 i Lyon, Frankrike)

Påskmorgonen (under kejsarkyrkans tid) hälsade församlingens medlemmar hvarandra med: "Han är uppstånden", hvartill svarades: "Ja, han är sannerligen uppstånden!" ... Påskmåndagen kommo på flera ställen de nydöpta åter tillsammans för att höra "den djupa meningen med det, som hade skett dem i dopet (påsklördagsmorgonen)"; men sådana "mystagogiska" katekesationer blefvo hållna för slutna dörrar. Hela veckan efter påsk, "den hvita veckan", buro de nydöpta de hvita kläderna, sista gången söndagen efter påsk, "den hvita söndagen" (dominica in albis); men "hjärtats renhet skulle alltid bevaras", förmanade Augustinus i en predikan på denna dag. Tiden från påsk till pingst (quinquagesima) var en glädjehögtid, hvarunder det hvarken var tillåtet att fasta eller bedja i knäböjande ställning; de 50 dagarna skulle vara som en stor söndag. Hallelujaet, som tystnade under fastan, ljöd nu ofta. (Fredrik Nielsen "Kyrkohistoria - Den gamla kyrkan och medeltiden" s 418; författaren född år 1846 i Aalborg, Danmark; Augustinus född år 354 i Tagaste söder om Sicilien i Numidien i norra Afrika, Tagaste = nuvarande Souk Ahras öster om Alger i östra Algeriet)

I ett av sina brev förklarar Augustinus, att om föräldrarne skyndsamt ila till prästen och denne lika skyndsamt går att döpa barnet, men detta likväl före sakramentets undfående dör, är det dömt att i evighet plågas bland de fördömde och häda Gud. (Viktor Rydberg "Medeltidens magi" s 41; Kyrkans magi; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige; Augustinus född år 354 i Tagaste söder om Sicilien i Numidien i norra Afrika, Tagaste = nuvarande Souk Ahras öster om Alger i östra Algeriet)

Våra nordiska förfäder voro vänner af bad. Det voro i allmänhet de germaniska folkstammarne. Tacitus berättar, att männen badade dagligen vinter och sommar, och han framhåller deras renlighet som ett karakteristiskt skiljemärke mellan dem och andra s. k. barbarer norr om Alperna och Donau. Ännu på 1600-talet plägade de svenska bondfamiljerna åtminstone i vissa af rikets landskap, bada en gång i veckan. Men under medeltidens första århundraden sjönk sinnet för renlighet mycket lågt, ej minst på grund af den asketiska åsikt, som redan kyrkofadern Hieronymus hyllade, att det vore syndigt att sköta sin kropp och tänka på dess renlighet i stället för på själens. Det fanns eremiter och botgörare, hvilkas anseende för helighet stod i jämnhöjd med deras osnygghet; den förra uppskattades efter den senare. Muhammedanerna åter badade flitigt, och genom deras föredöme lifvades åter hågen för bad äfven i Europa. (Viktor Rydberg "Korstågsperiodens kulturhistoria" s 432-433; föreläsningar vid Stockholms Högskola vårterminen 1888; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige; Publius Cornelius Tacitus född omkring år 55; Hieronymus född cirka år 347 i Stridon som låg någonstans i området Slovenien-Kroatien-Bosnien på gränsen mellan Pannonien och Dalmatien i Romerska kejsardömet)

Gud gav oss ett syndernas förlåtelsedop. (Chrysostomos, The Nicene and Post-Nicene Fathers X:376-377; författaren född år 347 i Antiokia i norra Syrien)

"Jag känner genom Eusebia", (sade Eufemios till sin andlige fader, biskop Petros), "att Hermione avskyr kyrkan. (Prästen) Teodoros har ingjutit sitt gift i hennes själ. O, denne Teodoros har skadat oss mer än du anar. Hon vill icke tro, att andens nådeverkningar på våra hjärtan äro bundna vid vissa yttre handlingar. Hon betraktar nattvarden som blott en minnes- och kärleksfest och döpelsen som blotta tecknet av den rening, som hjärtat bör underkastas. Hon bekänner väl Kristus' namn, men är ännu alltjämt densamma högmodiga, på förnuftet trotsande filosofinnan som förr." . . . . . . "Döpelseakten!" (sade Petros till Eufemios) "Huru har den avlupit?" . . . "Vi måste då anlita det yttersta medel, som stod oss till buds. Vi förde (Hermione) med ömt våld till dopfunten, och ceremonien tog sin början. Hon bad och klagade i sin blindhet, men vi bemannade oss däremot, och när hon började ropa högt om hjälp, måste vi tysta henne med en duk, som stoppades i hennes mun. . . . (Den olycklige Klemens) ville befria henne, utan tvivel inbillande sig, att det vederfors henne något ont. Vi voro nödsakade att skaffa honom ur kyrkan. Därefter, min fader, fulländades förrättningen, och Hermione emottog dopet i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Vem anade, att den onde ande, som i dopet besvärjes, skulle så hastigt åter överväldiga den döptes själ och locka henne till ett fasansfullt självmord. . . . Den heliga formeln var ännu icke uttalad, då Hermione genom en oförmodad kraftansträngning lösgjorde sig från dem, som höllo hennes händer, ryckte sin stylus ur gördeln och stötte den i sin barm. . . . Fader, Hermione tillhör icke mer de levandes antal." (Viktor Rydberg "Den siste atenaren II" s 342,356,359-360; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

Vi bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse. (Lars Lindberg "Ny skapelse" s 285; Ur Den nicenska trosbekännelsen; Nicaea/Iznik sydost om Istanbul i nordvästra Turkiet; det första konsiliet i Nicaea ägde rum år 325)

Endast den sanne Profeten ... känner det förgångna som det var, det närvarande som det är och framtiden som den skall vara. ... (Gud) inrättade dop med vatten bland (Sitt folk), i vilket de skulle kunna frikännas från alla sina synder vid åkallan av Hans namn, och i framtiden skulle de, genom att leva ett fullkomligt liv, renas inte av djurs blod utan av Guds Vishets renande. Följaktligen lämnas också ett tydligt bevis på detta stora mysterium förses genom det faktum att var och en, som genom att tro på den här Profeten som har förutsagts av Mose, döps i Hans namn skall bevaras oskadd från förstörelse av det krig som hotar den icke-troende nationen, och själva platsen. (Klemens' igenkännanden, The Ante-Nicene Fathers Vol VIII, s 83,88; oklart vem som är författare)


ca 300 och tiden dessförinnan

Origenes framhåller ... huru viktigt det borde vara för den, som ville tillhöra den kristna församlingen som en sann och levande medlem, att allvarligt rannsaka sitt innersta, innan steget togs. Den omvände, som kommit så långt, att han blivit viss om sin synd och Guds nåd, fick passera flera "grader", innan han intogs i församlingen. Så kunde de, som tillhörde den första av dessa grader, väl få deltaga i gudstjänsten, fastän han ännu inte undfått reningens tecken - dopet. ... Man kan inte så noga angiva, när barndopet började praktiseras - i varje fall förekom det år 220. Många betänkligheter restes likväl emot denna nymodighet. ... Tertullianus motsatte sig barndopet och även biskop Bonifatius, som tog till orda emot Augustinus, ... som var för det. ... Under tidernas lopp insmögo sig tyvärr många missbruk av dopet. Så började man exempelvis lägga särskild vikt vid att bli döpt i Jordan och uppsköt därför dopet, tills detta var möjligt. Sedan nöjde man sig inte med vatten utan lade salt i munnen på dopkandidaten, smorde hans näsa och öron med olja och gav honom mjölk och honung att dricka. ... Många ville bli döpta endast av framstående präster och biskopar. ... Augustinus lyfter ett varnande finger och säger: "Låt oss inte göra människor till kristna på samma sätt, som fariséerna värvade proselyter!" På ett annat ställe klagar han också över att dopet för många blivit "till evigt straff i stället för till evigt liv", eftersom de inte gjort sinnesändring. (Gottfried Arnold "Hurudana voro de första kristna? s 17,104-105; författaren född år 1666 i Annaberg-Buchholz sydväst om Dresden i Tyskland; Origenes född år 185 i Alexandria i Egypten; Tertullianus född cirka år 160 i Africa, Tunisien; Bonifatius I född i Rom i Italien, okänt födelseår, död år 422; Augustinus född år 354 i Tagaste söder om Sicilien i Numidien i norra Afrika, Tagaste = nuvarande Souk Ahras öster om Alger i östra Algeriet)

Trots sitt framhållande af arfsynden var Tertullianus en motståndare till barndopet. ... Han tviflade dock ingalunda på dopets nådeverkningar, men han ansåg, att uppskjutandet av dopet var det nyttigaste för småbarn; "hvarför skyndar sig den oskyldiga åldern till syndernas förlåtelse? Låt dem lära sig att söka frälsning, så att denna kan gifvas åt en, som beder därom. De, som förstå dopets betydelse, skola snarare frukta för att mottaga det än att få det uppskjutet." Barndopet var enligt hans mening också en farlig sak för faddrarne, som lätt genom döden kunde blifva hindrade i uppfyllelsen af sina plikter som faddrar. (Fredrik Nielsen "Den gamla kyrkan och medeltiden" s 147-148; Friförsamlingstiden; författaren född år 1846 i Aalborg, Danmark; Tertullianus född cirka år 160 i Africa, Tunisien)

Förlidet år (år 1884) utkom i Konstantinopel ett arbete, som väckt stort uppseende . . . De tolf apostlarnes lära . . . Att en bok med denna titel har varit känd och spridd bland de första århundradenas kristne, det visste man förut, emedan en sådan omtalas och citeras i skrifter, tillhörande dessa seklers litteratur. . . . Om dopet innehåller den omtalade boken Didakä, Apostlaläran, ingenting, som kan bidraga till att stödja uppfattningen af detsamma hos vare sig barndopets anhängare eller motståndare, såvida icke de senare vilja räkna sig till godo, att boken anbefaller, men icke bestämdt ålägger, såväl dopförrättaren som den, hvilken skall döpas, att fasta en dag eller två, innan den heliga akten förrättades. Dopet skedde i fadrens, sonens och den helige andes namn. Där kallt rinnande vatten fanns, borde det användas, hvarom icke kunde äfven annat vatten anlitas, och där icke tillfälle fanns för den, som skulle döpas, att nedsänka sig helt och hållet, var det nog, att dopförrättaren göt tre gånger vatten på neofytens hufvud. (Viktor Rydberg "Romerska kulturen under de två första århundradena efter Kristus - fortsättning" s 230,232; föreläsningar vid Stockholms Högskola vårterminen 1885; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

(Justinus Martyren skrev till Trypho, en jude:) "Vi har trott och vittnar om att just det där dopet som (Jesaja) tillkännagav endast förmår rena dem som har ångrat sig; och det här är livets vatten. ... Ty vad är användningen av det där dopet som endast renar köttet och köttet och kroppen? Döp själen från vrede och girighet, från avund och från hat; och se! kroppen är ren. ... Men ni har förstått allting i en sinnlig mening." (Justinus Martyren, The Ante-Nicene Fathers Vol I, s 201; författaren född cirka 100 i Flavia Neapolis i Samarien, Palestina)

Författaren (till boken Hermas herdebok från förra hälften af 2:dra årh.) var en lekman, efter en urgammal tradition broder till en man, som omkr. 150 satt på Roms biskopsstol. Hermas lägger ... den största vikt vid gärningarna; men dock säger han: "Guds utvalda frälsas genom tron". ... (Han) ansåg, att (dopet) blott medför förlåtelse för tidigare synder. (Fredrik Nielsen "Den gamla kyrkan och medeltiden" s 141; Friförsamlingstiden; författaren född år 1846 i Aalborg, Danmark)

(Romarriket) Huru långt än renligheten drifves, kan man dock svårligen tala om någon lyx i renlighet, enär denna ädrig kan öfverdrifvas. Men vore ett sådant uttryck tillåtet, så borde det visserligen tillämpas på romarne. Den moderna tiden, som - man kan säga det - först i denna mansålder (nu år 1880) kommit till någon insikt om renlighetens betydelse, har än i dag skäl att blygas vid åsynen af de storartade anstalter som romarne vidtogo för främjandet af denna dygd. Och detta gäller ej endast hufvudstaden Rom, utan antagligen alla städer i hela det romerska väldet. Bland ruinerna af de aldra obetydligaste har man återfunnit vattenrör, som bevisa, att de varit försedd vattenledning, och det hörde i själfva verket till hvarje nyanlagd stads första omsorger att skaffa riklig tillgång på friskt och godt vatten. Än i dag skulle flertalet af Europas större städer af de gamle romarne, om de kunde återvända till lifvet, betraktas som barbariska nästen i anseende till deras brist på renlighet. Och likväl äro de nästan mönstergilla, om man jämför dem med medeltidsstäderna, som i detta afseende voro rent af förskräckliga. Jag behöfver inte uppehålla mig vid Roms jättestora akvedukter, hvilkas bågar draga, så långt ögat når, genom kampanja, upp mot Sabin- och Albanbergen. De äro kända af alla. De förde till den ofantliga hufvudstaden vatten långt utöfver hvad han tarvade för sina tusentals springbrunnar, för sina i husen uppgående rörledningar och för de kolossala termerna eller varmbadhusen, som, utstyrda med cesarisk prakt, stodo öppna för alla klasser utan undantag antingen kostnadsfritt eller till ett pris, som möjliggjorde för den fattigaste slaf att två eller tre gånger i veckan få ett romerskt bad. De förmögna familjerna hade dessutom badrum i sina hem. Till regel badade romarne en eller två gånger om dagen och ombytte, åtminstone under sommartiden, mer än en gång sina kläder. (Viktor Rydberg "Bilder ur den mänskliga odlingens historia" s 241-242; föreläsningar i Göteborg våren 1880; författaren född den 18 december år 1828 i Jönköping, Sverige)

Både för synd- och skuldoffer måste vi ha den rabbinska principen i minne, att de bara försonade i fråga om verklig ånger. (Alfred Edersheim "The Temple" s 129; författaren född år 1825 i Wien i Österrike)

De fromma fastade före (ett giftermål) och bekände sina synder. Det betraktades nästan som ett sakrament. Inträdet i det gifta ståndet ansågs föra med sig syndernas förlåtelse. Det förefaller nästan som om förhållandet make och brud mellan Jehova och Hans folk, vilket så ofta framhölls inte bara i Bibeln utan i rabbinska skrifter, alltid hade trätt fram i bakgrunden. Brudparet symboliserade alltså på bröllopsdagen Guds förening med Israel. (Alfred Edersheim "The Life and Times of Jesus the Messiah Part I" s 352-353; författaren född år 1825 i Wien i Österrike)

Det var en vanlig judisk syn, att föräldrarnas fel och förtjänster skulle visa sig i barnen. Upp till tretton års ålder betraktades faktiskt ett barn, som om det var en del av fadern och som ett lidande för hans skuld (Shabb.32b; 105b; Yalkut över Ruth, vol ii. par 600, s. 163c (Alfred Edersheim "The Life and Times of Jesus the Messiah Part II" s 178; ; författaren född år 1825 i Wien i Österrike; jfr 1 Kor 7:14: "En trolös/'icke troende' man är (och har varit) helgad i den (troende) kvinnan och den trolöse/'icke troende' kvinnan är (och har varit) helgad i den (troende) brodern. 'Emedan följaktligen'/annars är era barn orena, men nu är de heliga.)."

"Rättfärdighetens proselyter" ... blev "förbundets barn", riktiga israeliter i varje avseende ... Att dop var absolut nödvändigt för att bli en (sådan) proselyt fastslås så ofta, att det inte behöver diskuteras. ... Men kristna teologer har diskuterat frågan, om riten förekom vid Kristi tid. ... Vi har (ett) positivt vittnesbörd (vilket Winers, Keils och Leyrers invändningar enligt min åsikt inte kullkastar) att proselytdopet förekom under Hillels och Shammais tid. ... (En) kontrovers (mellan dessa två där dopet omnämns) måste anses bevisa att proselytdopet var vanligt vid den tiden (före Kristus). (Alfred Edersheim "The Life and Times of Jesus the Messiah Part II" s 745-747; författaren född år 1825 i Wien i Österrike; George Benedikt Winer född år 1789 i Leipzig sydväst om Berlin i Tyskland; Carl Friedrich Keil född år 1807 i Lauterbach/Oelsnitz söder om Leipzig i Tyskland; E. Leyrer, okänd födelsetid och födelseplats; Hillel enligt traditionen född år 110 f Kr i Babylonien; Shammai född cirka år 50 f Kr i Judeen i Israel)

"Hur öm mot (sina hästar) var inte Patroklos!" (sade Akilleus). "Alltid tvättade han deras manar i rent vatten och smorde efteråt in dem i olja. Intet under att de står där och sörjer honom!" (Homeros "Iliaden" s 423; Patroklos' jordafärd; om författaren är en historisk person, är denne född i Jonien i antikens Grekland)


Att fortsätta med (hembygden):

ca 2000 - ca 1950

(En) gumma var på hemväg från kyrkan och bar som alltid sin psalmbok i en trasig spånkorg. Prästen hann i fatt henne. Han tänkte väl att gumman skulle tacka honom för en vacker predikan, så han gjorde sällskap med henne. Det visade sig att gumman inte kom ihåg ett enda ord som prästen sagt. Prästen undrade varför hon gick i kyrkan söndag efter söndag fast hon inte kom ihåg någonting. Prästen tog en lättfattlig liknelse. Han såg på hennes trasiga korg och sa att det var med hennes minne som med korgen. Om hon skulle bära hem vatten i den fick hon ju inte en droppe med sig. Men gumman sa: "Det är rätt, men för varje gång den fylls blir den renare. Jag har svårt att komma ihåg en predikan, men för varje kyrkobesök blir jag renare." (Eva Spångberg "Tre små gummor" s 24)

Ett giltigt dop är ett dop i faderns, sonens och den helige andes namn, i rent vatten och i vittnens närvaro. (Helena Ask "Du är min och jag är din, för evigt"; Jönköpings-Posten den 16 juni 2006)

Vi är (genom) tron på Jesus och genom dopet i vatten döpta in i Jesu död och uppståndelse. (Magnus Carlson "(Jesu ord) håller i dag - även i morgon"; Jönköpings-Posten den 27 maj 2005)

På söndag är temat Jesu dop. Just detta handlar dopet om: att ge sig själv till Herren. (Roland Eckerby "Har någon någonsin skapat något åt dig?"; Jönköpings-Posten den 10 januari 2003)

När och hur den baptistiska dopsynen fick en ingång i SAM:s led har, så vitt jag vet, inte klarlagts i någon forskning. Tydligt är att de missionärer som utbildades i USA i början av 1900-talet ofta blev övertygade baptister. Barndop har för övrigt aldrig tillämpats på något av SAM:s missionsfält! (Eskil Albertsson "En luthersk-roseniansk-baptistisk-pingstpåverkad Alliansmission" s 8; Svenska Alliansmissionens Årsbok 2001)

Jag motiverar mitt val att (som pastor) döpa både barn och vuxna (var nu gränsen går för detta när det gäller dopet) med att dopet är ett sakrament instiftat av Jesus. Ett sakrament som erbjuds alla i hans namn. ... Dock är det ju inte helt problemfritt med barndop; Var finner vi barnets fria vilja att säga ja eller nej till Jesus Kristus? Är föräldrarna någon form av ställföreträdare? Själv skulle jag nog för mina egna barns räkning föra fram dem för barnvälsignelse och låta valet vara deras eget i mogen ålder. Jag är själv "enbart" barndöpt och har efter mycket funderande kommit fram till den ståndpunkten att det som en gång skett i den trenige Gudens namn har jag ingen rätt att ändra på. (Ulf Svensson "Min dopsyn" s 17-18; "vittnesbörd" i Svenska Alliansmissionens årsbok 1996, artikeln Arne Eriksson "Samlingarna Forum Förnyelse")

Vårt dop är en bekännelse om förtröstan på (Jesus). (John Westlin "Varför Jesus lät döpa sig?"; Jönköpings-Posten den 11 januari 1991)

Korset är en reningskälla och uppståndelsen ett löfte om nytt liv. (Åke Levenstam "Något att tala om efter påsk"; Hälsning till hemmen i Sandhems pastorat påsken 1982)

Profetians ord och (diakonen) Filippus' vittnesbörd övertygade (den etiopiske) hovmannen. Han öppnade sitt hjärta för Kristus och förenades med honom i dopet. (Eskil Albertsson "Gudsordets kraft och begränsning" s 4; Svenska Alliansmissionens årsbok 1981)

Att SMF:s församlingar praktiserar både spädbarnsdop och "troendedop" kan vara både en svaghet och en styrka. I en tid då ömsesidig förståelse av olika synsätt ökar, tror jag emellertid att denna praxis av ett stort antal kristna kommer att uppfattas som positiv. (Eric Axelsson "Så ser ledare för andra samfund på Svenska Missionsförbundet" s 294; ord av missionsföreståndaren i Svenska Alliansmissionen)

Genom dopet är vi en gång födda på nytt och upptagna till medborgare i Guds rike. Men dopet hjälper inte om jag inte sedan tror på Jesus Kristus, min korsfäste Frälsare och omsätter min tro i ett kristet liv bland mina medmänniskor. (Donald Kennemark "Är vi födda på nytt?"; Jönköpings-Posten 1967-05-20)

(Getrud) tänker att hon nog luktar illa i navelgropen. Det händer ofta att hon glömmer tvätta just naveln. Då brukar den svullna, bli rodnande blank och svidande avsöndra en gulklar, illaluktande vätska. Oftast glömmer hon det där med hygienen. De där hemma påminner förstås. De gör det mest när de är bortbjudna, eller, när det är läkarundersökning i skolan. För det mesta glömmer de. Nu skäms hon vid tanken att (Lasse) kanske känner lukten eller ser lortsmulorna som hon har emellan tåvecken och som liknar fuktigt rullande radersmulor. (Ann-Charlotte Alverfors "Snabelros" s 60)

(Öland, Småland) I omedelbar anslutning till högmässan förekomma ofta nog barndop i våra kyrkor. Dopet har en stark ställning i småländsk-öländsk fromhet - närmare 92 (procent) av alla födda barn döpas (år 1950) inom det första levnadsåret. Detta är icke blott gammal sed och vana utan torde djupast bottna i en visshet om, att vi i barndopet möta evangeliets eget budskap om den kärlek, som famnar hela människolivet och ger av nåd utan krav på förtjänst eller värdighet. Dopen äga givetvis icke alltid rum i kyrkan. Ofta vill man förlägga denna högtid till hemmet, och många gånger kommer man med barnet till prästgården. De tidigare så vanliga massdopen på barnbördshusen börja som väl är allt mer att minska, och dopen i kyrkorna bli allt vanligare - en glädjande utveckling, ty aldrig blir dopet så högtidligt, som när det äger rum i Herrens hus. . . . När barnen döptes, åtog sig kyrkan vittgående ansvar och förpliktelser emot dem. I kyrkolivet möta därför nu som fordom mångahanda anstalter för barnens och de ungas kristna fostran. Jag nämner först söndagsskolan, som har blivit den mest brukade formen för barnens gudstjänstliv. . . . Om småländska och öländska barn sålunda äro väl förtrogna med söndagsskolan, så veta ännu fler, vad det vill säga "att gå och läsa för prästen". Ty konfirmationen torde alltjämt vara den form för kyrkans samvaro med de unga, som når längst ut och kanske också djupast in. Deltagandet i konfirmationsundervisningen är väl icke hundraprocentigt, men man vågar nog säga, att i flertalet av (Växjö) stifts landsförsamlingar delta så gott som alla församlingens barn. (Gustaf Pontén "Nutida kyrkoliv i stift och församling" s 497,502)


ca 1950 - ca 1940

(Malmbäck sydväst om centralorten Nässjö) I (Malmbäck) grundade diakonissanstalten (Ersta) i Stockholm på Viebäcks gård i Almesåkra 1906 . . . ett hem för tvångsuppfostran av minderåriga kvinnliga förbrytare. Där växte småningom fram en rad av hem för ungdomsfostran i olika former. . . . Det har blivit de systrar, som här arbetat, givet att utföra en kyrkans botgöraregärning, bland ungdom, som kyrkan döpt men icke sedan förmått ge den kristna fostran, som är en del av det sanna barndopet. . . . Sedan (det under 1940-talet inrättade) ungdomshemmet nedlagts har här under 1949 upprättats ett kyrkligt gästhem. (Lars Gösta Stensson "Stiftskyrkan och diakonien" s 548)

Kristina skulle ej ha kunnat tänka sig, att hennes barn skulle ha kunnat vara odöpta. För henne var barndopet ett av de största bevisen för Guds stora förekommande nåd. Hon hade fattat katekesens ord om dopets gåvor bokstavligen. Hon tyckte riktigt, att hennes små gossar fingo ett förråd av nåd, frälsning och liv i sitt dop, ett förråd som de sedan hela livet kunde hämta fram ur. ... (Kristinas) var fyllt av något som liknade jubel. Hon förnam den ljuva lilla människovarelsen i sina armar såsom en gåva av Gud. Hon kände sig som en mor, som tiggde Gud om välsignelse över den lilla. Dopet gav henne tilliten om välsignelsen. Det gav henne mer. Dopet var en försäkran, att den lilla vilade tryggt i den himmelske Faderns armar. För Kristina blev också Elisabet dop i kyrkan ingången till något nytt. Hon förnam starkt att hon lämnade bakom sig mycket, som var svårt och tungt. I stället sträckte hon sig mot något nytt. Välsignelsens ord, som kyrkoherde Lindberg uttalat över det lilla barnet, gällde också henne själv och mannen vid hennes sida. ... En vårdag i april döptes ... den lilla. Kristina ville själv bära sin lilla flicka till dopet. Akten ägde rum i kyrkan en söndag före gudstjänstens början. Det var ej mången i kyrkan, som ej rördes vid åsynen av den allvarliga änkan med sitt lilla nyfödda barn på sina armar. ... Kristina längtade blott att få lägga sitt lilla värnlösa barn i den starke Gudens armar. Det var ju det hon nu höll på att göra. Skulle hon då vara ängslig och sorgsen, när hennes innerligaste längtan gick i uppfyllelse? På en gång blev Kristina lugn. Hon såg fast på kyrkoherden. Hon bad med i bönerna. Flickan fick namnet Kerstin. Kristina förnam en stor glädje, när hon efter vattenbegjutningen åter tog den lilla i sina armar. Hennes lilla Kerstin hade undfått dopets gåva. Starka fadersarmar skulle bära henne genom livet. (Margit Assarsson "Bara en kvinna" s 68,103,208)

"Hur kommer det sig ... att mången i nutiden föraktar detta vapen, Guds eget ord, som rätt brukat blir till helgelse och liv?" sporde den unge prästen allvarligt. "Är det ej därför, att de fallit ur döpelsenåden?" De flesta hade som små barn genom dopet blivit upptagna i församlingens gemenskap. Visste de, vilka gåvor de då fått mottaga? Jo, syndernas förlåtelse, frälsning från döden och djävulen och evigt liv. (Margit Assarsson "Livet går vidare" s 148; Ungdomsdagen)

(Barnarp, Mobro, Granarp, Månsarp, Norrahammar) Under krigsåren 1940-1945 var ett militärläger förlagt till den plats i Barnarp som kom att kallas Kronheden. . . . Lägret låg väster om dåvarande landsvägen mot Mobro, Granarp, Månsarp. Det låg alldeles söder om prästgårdsgärdet. . . . Köket var en utbyggnad av matsalen. På helgerna svarade lottorna från Barnarp och Norrahammar för matlagningen. Lottachefen Märta Hedenblad var en tid husmor vid lägret. Det berättas, att det en period i lägret tjänstgjorde en matsalskonstapel, som tidigare varit hovslagare. Han fungerade inte så bra i köket tillsammans med husmor eftersom han inte ville tvätta sig. "En kock skall vara smutsig om händerna när han börjar och han skall vara ren om fingrarna när han är färdig", var hans motto. Det lär ha varit "fruktansvärda" sammandrabbningar dem emellan. (Lars Ahlberg "Kronheden" s 50-53)

En dag var det barndop i (prästgårds)salen. ... Prosten läste ritualen andäktigt och med eftertryck. Det var så gripande att se den gamle prästen, när han tog barnet upp i famnen och begöt dess huvud med vatten. Karin tyckte det var, som om Guds ande svävat genom stillheten i rummet och som om Kristus själv tagit det lilla barnet i sina armar. Hon tänkte på, huru lycklig hon var, som redan som litet barn blivit lagd i hans armar, säkert hade Guds änglar sedan dess varit med henne och skyddat henne i de svåra ögonblicken. I den stunden kände Karin en djup tacksamhet över allt hon fått genom Guds barmhärtighet, ända sedan hon som litet barn bars fram till dopet. Framför henne låg livet, ljust och rikt som aldrig förr, tyckte hon nu. Ty hon förnam, att grunden hon fått att bygga livet på, den höll, bar det ock ibland genom töcken och storm. (Margit Assarsson "Livet börjar" s 219-220)


ca 1940 - ca 1925

Aldrig hade Astrid kunnat drömma, att man kunde erfara så mycken glädje vid ett sommarmöte med kristligt program. ... Före aftonbönen hölls ett föredrag. "Att möta Kristus", var ämnet. ... Nu framförde talarinnan sin uppfattning, huru det första mötet med Kristus sker i dopet, då det lilla barnet föres fram till honom. Hon stannade vid dopets stora gåva, i det att därefter Guds nåd i Kristus för alltid är öppen för människan, ända från barnaåren, hela livet igenom. (Margit Assarsson "Ungdomsåren, levnadsvåren" s 169-171; Att möta Kristus)

(USA; Sverige: Jönköping) Intet är så mäktigt att förena bröder med varandra som just korsets evangeium. Sammanträffandet (med Lewi Pethrus i USA) blev därför broderligt. ... Slutligen sade jag till Pethrus: "Nu vill jag ge dig samma minnesord, som Paulus gav Titus: "Jag lämnade dig kvar för att du skulle ställa i ordning det som fattas." Tit. 1:5 g:a övs. Så tillade jag: "För Titus gällde det Kreta, för dig gäller det USA. Nu har du nyss kommit, och jag står färdig att om några veckor resa hem. ... Mycket ... är ogjort, så att du Pethrus torde få fullt upp att göra med att ställa i ordning det som fattas." Pastor Pethrus log gott och ... åtog sig arbetet genom att gemytligt nicka bifall. Innan vi skildes, sade jag: "När du återvänt hem och kommer till Jönköping, så väntar jag att du hälsar på mig." ... I mitten av mars följande år 1937 (besökte han mig). Denna stund i hemmet blev skön och andligt givande. Detta var ju heller inte något att förundra sig över, ty vi så väl som alla sanna Guds barn ha ju som aposteln säger "en herre, en tro, ett dop, nämligen dopet i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. (Viktor Johansson "Nya minnen från färdevägen" s 378-380; Viktor Johansson var vid denna tid det "lutherska" Svenska Alliansmissionens missionsföreståndare, medan Lewi Pethrus var ledare för den baptistiska pingströrelsen)

Giv oss, Gud, din nåd, alla och envar, ... att låta dig rena våra hjärtan! Då blir tanken ren. Då blir uppsåtet rent. Då blir talet rent. Skrivarens skrift, affärsmannens affär, lärarens lära, allt blir då rent. "O, om du visste", skriver Pontus Wikner i ett brev, "hur jag längtar efter renhet: rena ögon, rena anletsdrag, en ren stämma, en ren tanke, en ren vilja, dessa äro för mig drag av himmelen." Ja! Amen. (Anders Hultman "Fariséer - dårar"; kommentar till Luk 11:39-42; Jönköpings-Posten 1935-03-08)

(Predikanten) tvättade sej i en skogskälla där starr och sträva växter trängdes runt vattnet och där det fanns avtryck av djur som vilat, kanske älgar. Vattnet var kallt, men mjukt; hans händer syntes bengula under dess brunskiktning, det var tyst runtomkring och han kände att detta var rening inför mötet, en helig handling inför Herren Jesus, som stod väntande på honom i skymningen. Och han höll handen under skägget, som nu hunnit växa sej halvlångt, för att inte vattnet skulle rinna ner innanför skjortan; strök med våta händer över kläderna och rättade till halsduken så att den skulle dölja skjortkragen, torkade av kängorna med blöt mossa. ... Herren Jesus hade kommit in i honom och uppfyllde hans kropp. (Gunnar E. Sandgren "Förklaringsberget" s 94-95)

(Mullsjö) Den 4 april (1933) var det äldstemöte hos pastor Johansson. ... ”Talades om våra dopförrättningar. Vi har brukat att taga 1 kr för varje dop-kandidat för tvättning av dräkten. Som detta kännes vara litet svårt, föreslår äldstekåren att vid varje dopförrättning upptaga en kollekt för bestridande av utgifterna för tvätten.” ("Missionsvännerna i Bjurbäck och Mullsjö" s 358)

(Mullsjö) Många (i Mullsjö Missionsförsamling) blevo under sommaren (1930) på det klara med att de nu mera bestämt ville bekänna sin tro genom att låta döpa sig. Åtta läto döpa sig den 20 juli och bland dessa Robert Svenssons dotter Rut och hennes make Sven Karlsson. Den 15 aug var det åtminstone sex som läto döpa sig, och den 17 i samma månad var det ytterligare åtta och bland dessa snickaremästare Johan Olsson, som ju suttit i styrelsen i flera år. Men det mest anmärkningsvärda hände den 31 aug. Det var minst 15 som läto döpa sig, och det var icke vilka som helst. Robert Svensson i Knipan, som alltid menat, att barndopet kunde duga, hade nu ändrat sig. Han kände väl, att han på så sätt också ville tala om att han stod för något annat än vad Missionsförbundets ledare tyckas göra. Och även andra sansade medlemmar, låt vara att Robert kan vara lite ivrig ibland, hade nu bestämt sig för att också de skulle gå dopets väg som man säger. Låt mig bara räkna upp några af dessa som läto döpa sig denna sista augustidag. Det var ej bara Robert utan också hans fru Anna. Och så var det änkefru Magnhild Johansson i Hästhagen, Johan Olssons fru Agnes samt Ester Stenholm och sonen Gustaf. Fast Stenholm själv har icke låtit sig påverkas. Men man måste ju ändå fundera lite över att Ester, skollärare Blomqvists dotter, har tagit detta steg. Så får jag ju ej glömma att nämna Bertil Lillieborg, som ju sitter i styrelsen och som ju icke precis brukar överila sig. (”Missionsvännerna i Bjurbäck och Mullsjö” s 296)

(Hagafors öster om Svenarum och centralorten Vaggeryd) Det är en sommardag i Hagafors (omkring 1930). Det är tidigt på morgonen - klockan är bara lite äver fem. ... Man får väl anta att de flesta ännu ligger och sover. Nej - inte riktigt alla. Inte Tilda där nere i Horshaga. ... (Hon är) redan uppe och går därnere på en av gårdarna och sopar med en bjärkkvast på gången från verandan och käksingången ut till porten. Ritsch, ratsch - häger och vänster. Hela tiden pratar hon fär sej själv. Det är en rask liten gumma. Hon har ett stort huckle på huvudet, en grå kofta och en lång vid kjol, som svänger åt sidorna, när hon sopar. Stackars Tilda. Hon är sjuklig. Inte kan hon rå fär att detta att sopa den där gången flera gånger om dagen fär henne blivit ett måste. Folk, som är där nere i Horshaga, folk, som har ärende till affären, folk, som är på stora vägen till och från Hagafors, nästan alltid ser de Tilda gå där och sopa. ... Framemot nio- tiotiden (på kvällen) har väl de flesta Hagaforsbor gått till sängs. ... Nej - fär Tilda är inte dagen slut. Hon går där nere och sopar fär sista gången den här dagen och svänger med kvasten och kjolen. (Sven Thunander "Hagafors - minnesglimtar" s 53-54,58)

När (Svenska Alliansmissionens) ordförande (Karl Axel) Rundbäck 1929 påtalade det förhållandet, att evangelister och yngre predikanter "förrättar dop och s.k. frikyrklig begravning", var detta ett vittnesbörd om att vänsterflygeln inom rörelsen hade stärkts. Rundbäck ville, att styrelsen skulle uppmärksamma det påtalade förhållandet. Detta gav anledning till en undersökning och utredning, varvid särskilt frågan om dopet av äldre behandlades. Ett förslag var uppe, att till missionens arbetare en vädjan skulle riktas, att ingen av dem skulle offentligt förkunna äldres dop. (Gunnar Westin "Den kristna friförsamlingen i Norden" s 231; Frikyrkoperioden 1905-1951)

(Jönköping) Till (Jönköping) är i den svenska baptismens annaler ... knutet minnet av landsförvisningsdomen över F.O. Nilsson: när baptisternas ungdomsförbund 1927 hade sin årskonferens i Jönköping, samlades man för fotografering utanför Göta hovrätt, där F.O. Nilsson 77 år tidigare dömts till landsförvisning för sin baptistiska tro". (Berndt Gustafsson "Baptismen"; Jönköpings-Posten 1956-01-19)

(Skillingaryd, Linneryd/Hultsgärde sydost om centralorten Skillingaryd) Redan (i mitten på 1920-talet) kan man spåra upprinnelsen (till Filadelfiaförsamlingen i Skillingaryd). Det uppstod bönegrupper både i Linneryd/Hultsgärde och i samhället. Det hölls offentliga möten i NTO-lokalen och i stugor. Sommaren 1927 hölls den första dopförrättningen. Det var vid Lagan söder om artilleribron, just där E-fyran nu (år 1995) stryker fram. Det var tre stycken som döptes och det rönte en enorm uppmärksamhet. Som tolvåring var jag där och tittade. (Bertil Hamlin "Filadelfia i Skillingaryd" s 110)

(Jönköping) År 1927 gjordes ett fynd av sadelbeslag i Kanalgatan (i Jönköping) på gränsen mellan N:r 44 och 46 på 2 meters djup i förut orörd kärrmark. . . . På själva beslagen gjorde jag ett flertal försök att erhålla material för (pollen)analys. Tyvärr voro de dock alltför väl rengjorda, vilket ur dateringssynpunkt måste betraktas som mycket beklagligt. Detta kan vara ett observandum för dem, som eventuellt göra ett jordfynd, att absolut ej rengöra detsamma, utan först lämna det till behandling av kompetent person, t. ex. en museitjänsteman, vilken ej av ren nyfikenhet petar bort de bästa möjligheter, som finnas för en god åldersdatering. (Erik Granlund "Vättern och landhöjningen - Kommer Jönköping att dränkas?" s 24-25)

(Jönköping, Vaggeryd) Från ett församlingsmöte (med Jönköpings Baptistförsamling) den 6 januari 1926 meddelades att ... en broder Noren från Vaggeryd var ... anmäld till dop- och församlingsgemenskap. Noren ... omtalde bl.a. att han så tidigt som år 1882 döpts i enlighet med Nya Test.-lära. ... Trots detta vidblev Noren sin begäran att åter bliva döpt enär han ej ansåg sig vara tillfreds med det dop han redan erhållit. En rätt lång diskussion uppkom varvid meningarna om såväl avslag som bifall framhävdes. Beslutet som avgjordes medelst votering vart, att församlingen med 34 röster mot 30 beslutade avslå begäran om dop, men att hälsa Noren välkommen som medlem. Noren mottog ej detta erbjudande för dagen utan undantog sig betänketid. (Georg Boberg "Betania-Baptistkapellet" s 73-74; BG Ask-kommentar: Namnet "Noren" bör kanske hellre skrivas "Norén"?)


ca 1925 - ca 1910

(Hagafors öster om Svenarum och centralorten Vaggeryd) Originalen i det lilla samhället var många. ... "Vi föds alla som original men dör som kopior." Den aforismen gällde inte eller rättare uttryckt hade inte tillämpning i mitt Hagafors. Var man född som original, dog man som ett sådant. ... Theodor från Horshaga, han med skjortan, som han inte trivdes med förrän han haft den i tre veckor. Med reservation för vad han påståtts ha yttrat, måste man dock i rättvisans namn tillägga, att denne originelle man genom ett långt och strävsamt liv bevarat sin mänskliga förmåga till anpassning och flexibilitet. När han flera år över de nittio kom på det nyetablerade ålderdomshemmet inte bara accepterade han utan uppskattade nyordningen med hygien och renlighet. (Gustav Engström "Som jag minns Hagafors" s 33)

(Mullsjö) Den 26 aug (1922) hade vi auktion (här i Mullsjö Missionshus), och den 30 samma månad var pastor Dahl här. Han har låtit döpa om sig, och (Alliansmissionens ordförande) Rundbäck är uppbragt över detta och vill icke låta honom vara kvar som lärare vid Bibelinstitutet. Ja, det sägs till och med, att han först hade tänkt avskeda Dahl med två dagars uppsägningstid. Men (missionssekreterare) Franklin har tagit honom i försvar, och när Alliansmissionens predikanters Brödraförbund hade möte i augusti, så ville predikanterna varken säga ja eller nej i frågan. Rundbäck hoppades alltså förgäves på, att de skulle ta avstånd från Dahls fortsatta verksamhet inom missionen. Allt detta har ledsamt nog kommit att leda till en slags brytning mellan Rundbäck och Franklin. (”Missionsvännerna i Bjurbäck och Mullsjö” s 215)

(Kölingared väster om Mullsjö och nordost om centralorten Ulricehamn, Nyhem sydväst om centralorten Mullsjö, Norrköping) På förmiddagen (den 3 juli 1921 under Kölingaredsveckan) blev jag andedöpt under ett möte ute i en skogsbacke. Jag trängde i anden fram till den kärlek i vilken Gud innesluter världen. ... På eftermiddagen gick jag till den gamle broder, som ledde mötena, och sade: "Känner inte broder Bergdahl som jag, att jag nu skulle låta döpa mig?" "Det har jag ingen känsla av", svarade han, "det står i bibeln: den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst. Och nog är det bäst att lyda Gud, men några känslor om det, det har jag inte. Men jag skall, ifall broder vill, anteckna broder till dop." "Ja, jag känner det så", sade jag, och så gick broder Bergdahl. Då kom en stor ångest över mig. Den tröghetens och tyngdens och tvivlets ande, som djävulen är, fick riktigt tag om mig. Och han viskade till mig: "Jo, nu har du ställt tokigt till för dig. Skall du låta dig suggereras av andra? Akta dig nu, annars går det alldeles galet för dig. Det är nog bäst att du tar tåget och reser med detsamma - eljest kanske det blir en ohygglig katastrof för dig." ... (Jag) jäktade nedför (en backe) som om jag varit jagad av onda andar - vilket jag ju också var. Men mitt i backen stodo ett par personer och samtalade. .. (En av dem, en godsägare,) högg tag i mig och sade: "Jag står och talar med löjtnant S. här om betydelsen av att låta döpa sig. Jag undrar om broder Lidman ville berätta för honom hur broder kom till klarhet i dopfrågan." Ja, där stod jag. Jag måste le och svarade: "Ja, broder, det är svårt för mig att säga. Jag är icke döpt ännu, men jag har anmält mig till dopet i dag." Så började jag tala om, hur tveksam jag var. Då tog den myndige, fryntlige och storvuxne godsägaren fram alla skäl mot dopet. Men ju fler skäl han drog fram mot vattendopet, dess mer skäl fick jag för det. Jag såg verkligheten som låg bakom raden av svepskälen, hans och mina. Jag såg, hur ihåliga dessa skäl voro, att de verkligen voro svepskäl. Jag såg att det var tröghet, rädslan för att stöta sig med människor, den naturliga känslan av att man ej vill riskera för mycket - allt detta som ligger i vår naturliga människas rädsla inför allvaret och verkligheten och sanningen, och som vi rada upp teoretiska skäl som skyddsmurar omkring för att bevara vår egen och andras aktning. På en kvart var jag klar med att det enda, som var att göra var att gå till dopet. ... Dagen därpå tidigt på morgonen skulle jag döpas. ... Tidigt, tidigt på morgonen gick jag ut. ... Jag erfor än engång rädslan för att jag låtit mig påverkas av andra. Jag gick avsides och bad och sade till Jesus: "Du vet att jag gör detta, därför att jag tror, att det är Din vilja. Jag bryr mig inte om någon människa, jag tro inte på något jordiskt samfund - jag söker endast Dig - jag tror endast på Dig - allt vad jag vill är att göra Din vilja." ... Den ensamma halvtimmen gav mig Gud en underbar erfarenhet av att vara på tu man hand med Jesus i Getsemane, och jag förstod, att, innan man genomlevat Getsemanes smärta och ensamhet, vet man ej vad verklig smärta och ensamhet är - anar man ej vad Jesus har att giva den ensamme. Nu kände jag, att Jesus var den ende för mig. ... Från det mötet med Jesus, med den Ensamme, gick jag med trons visshet i hjärtat ned i dopgraven. Det underbara var, att jag hade inga som helst känslor under dopet, varken då jag steg ned eller då jag steg upp, eller under det jag klädde på mig efteråt. Det enda jag kände var detta: jag vill lyda Gud - jag vill följa Jesus. ... På förmiddagen reste jag och steg av i Norrköping för att byta tåg. Medan jag väntade, gick jag ut i staden. Under det att jag vandrade omkring kom Guds ande allt mäktigare över mig - våg efter våg av lycka genomströmmade mig, och jag blev allt sällare, under det min ande jublade på okända ord. Jag satte mig på en bänk i Järnvägsparken medan våg efter våg av salighet fyllde mig. En halvfull rallare kom och slog sig ned på samma bänk. Han bad om en slant, och det fick han. Men sedan började jag tala med honom om frälsningens salighet och möjlighet för just honom. Men då sade han: "Ja, du kan väl bli frälst, som är så ung, men jag är gammal, så jag kan inte frälsas." "Hur gammal är min broder då?" frågade jag. "38 år", blev svaret. Jag sade: "Jag fyllde 39 år för ett par dagar sen, och de 39 åren ha i dag blivit begravna med Jesus genom dopet och ligga nu i en sjö i Västergötland, ur vilken de aldrig kunna komma upp." Men när jag fick vittna om detta fylldes mitt hjärta av sällhet utan gräns. ... Hade jag inte gått denna lydnadsväg, gått ned i dopgraven, hade jag aldrig fått så många välsignelser av Gud ... som jag nu fått. Med detta vattendop och andedop kom jag ju genom skiljemuren, och nu finnes ingen skiljemur längre: jag har själv funnit att den är nedbruten. (Sven Lidman "Bryggan håller - Vittnesbörd om korsets kraft" s 310-315; kommentar till Ef 2:1-16)

(Nyhem sydväst om centralorten Mullsjö, Kölingared väster om Mullsjö och nordost om centralorten Ulricehamn) Jag ser mig själv söndagskvällen den 26 juni 1921 vandra för första gången fram över sandplanen vid Nyhem såsom deltagare i en Kölingaredsvecka. Jag beskriver situationen ... (i) ett brev till min hustru: "Här är de renaste och sannaste människor, jag hittills råkat i livet. ... Ingen pratar. Ingen kommer med eget. Hela tiden Andens allvar och Jesu kärlek. Intet fåfängligt tal. ... De som tala äro sanna. ... Man känner sig själv som en skugga, som en töckenvarelse." ... Här var det i själva verket du för första gången gick helt utanför lägret för att bära Kristi smälek. Här var det som du genom dopet till döden blev begraven med Honom för att, såsom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också du skulle få vandra i ett nytt väsende, i liv. ... Det finns bara en väg in i Guds rikes verklighetsvärld: troshandlingens. ... Det var på den vägen jag genom Guds nåd och ledning fick börja gå de första julidagarna 1921, när jag - för att använda en ganska sliten religiös formulering - "fick följa Jesus i dopets grav". ... Ett långt liv i mållöshet och maktlöshet drunknade och dog. ... Det var allt detta underbara och gåtfulla och evighetsavgörande i mitt liv, som tog sin början på Kölingaredsveckan 1921, när broder Hjalmar Bergman den 4 juli sänkte min dödliga kropp i Stråkens sollysta vatten. (Sven Lidman "Utvald av Gud" s 138-142)

(Svenarum, Kungshall sydost om centralorten Vaggeryd, Torarp sydväst om Svenarum och sydost om centralorten Vaggeryd, Gimmarp öster om centralorten Skillingaryd, Hassselås sydost om Svenarum) 1921 var Viktor Värn (från Kungshall) församlingsföreståndare i Torarps missionsförsamling och mor och far tillhörde då denna församling. ... (Mitt) dopbevis. Den 18 september 1921 döptes av undertecknad Gossen Bertil: född den 11 juni 1921 av landtbrukare Bengt Ruben Bengtsson i Gimmarp av Tofteryds församling och hans hustru Hilda Terisia. Vid denna dopförrättning gick så till, att undertecknad efter bön och uppläsande av Matt. 28:19,20. Apg. 2:38-41. tre gånger begöt barnets huvud med rent och obemängt vatten under uttalande av orden. Jag döper dig Bertil i Gud Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Därefter följde Herrens välsignelse under handpåläggning. Hasselås den 18 sept 1921. Wiktor Wärn Församlingsföreståndare. Att ovannämda barn blivit på här beskrivna sätt döpt av Wiktor Wärn intyga undertekn. som voro vittnen till denna heliga handling. Hasselås den 18/9 1921. Fr. Andersson Mina Andersson. (Bertil Bengtsson "Barndomsminnen" s 68,71)

(Sverige: Jönköping/Taberg, Sydafrika: White River nordost om Johannesburg) Min bror (Gideon) kom och hjälpte mig med både bygget och vittnesbörden (i White River i Sydafrika), och den 19 februari 1921 hölls invigningen. Hur glad jag blev, då en infödd man steg upp och sade sig vilja bli en kristen, och då skaran under dagens lopp ökades till 17 personer så grät jag av glädje. Det var icke så mörkt och hopplöst, som jag hade trott. Jag hade alltså fått en bibelklass att undervisa om hur mycket gott vi har i Jesus. Det gick nästan ett år, och så stod en dag de flesta av dessa 17 i vita kläder vid flodstranden för att genom dopet offentligt bekänna sin övergång från den gamla hedniska religionen till kristendomen. (Arwid Wickström "Herren förser" s 65-66; Svenska Alliansmissionens missionskalender för 1960)

(Jönköping) När man (omkring 1920) kom till farmor (i Jönköping) skulle man jämt tvätta sig. Hon hade en stor svamp som hon svepte i hela ansiktet. Och man fick inte sätta sig och äta förrän man hade tvättat händerna. Det höll min far också på. (Ragnar Järhult "Jag smyckar diktens kläder - Bokbindaremästare Lennart Wilhelm Enander berättar om sitt liv och sin stad" s 50)

(Nyhem sydväst om centralorten Mullsjö) Alltfler av metodisterna blev gripna av "den baptistiska villfarelsen". ... Jag var dock ännu inte helt övertygad i dopfrågan. Jag hade emellertid fått en traktat av Spurgeon i mina händer. Den var på ena sidan full av bibelcitat om dopet. På den andra sidan, som var blank, skulle man fylla i de ställen i bibeln som talade om barndopet. För att komma till klarhet gick jag först till barndöparna för att få deras argument, sedan gick jag till döparna för att höra vad de hade att säga. Min pastor försökte att förklara för mig den metodistiska synen på dopet. Det födde inte på nytt som statskyrkan lär, sade han, men liksom judarna omskar sina barn på åttonde dagen, borde de troende låta döpa sina barn. (Tage Ståhlberg "Min väg in i pingstväckelsen"; Församlingsnytt - Betaniaförsamlingen Nyhem febr 1982; Charles Haddon Spurgeon född år 1834 i Kelvedon sydväst om Colchester i östra England)

(Den nya) födelsen verkställer nu visserligen Guds Ande hos alla, vilka såsom barn blivit döpta. Luther kallar därför döpelsen "ett bad till ny födelse", och det i enlighet med skriftens ord: "Efter sin barmhärtighet gjorde han oss saliga genom den nya födelsens bad." Och det skulle därför varit oss alla möjligt att behålla och tillväxa i den då undfångna nåden. Men det händer dock med de flesta döpta, att de förspilla döpelsenåden, och att den nya människan, till vilken i dopet lades grunden, åter dör bort; därför måste en sålunda ur döpelsenåden fallen människa åter födas på nytt, på sätt som nyss framställts, om han åter skall kunna få lott och del bland dem, som saliga varda. (Paul Gullander "Nya födelsen såsom ett Guds andes verk", predikan Trefaldighets-söndag; kommentar till Ps 110:5; Jönköpings-Posten 1919-09-19; Martin Luther född år 1483 i Eisleben nordväst om Leipzig i Tyskland)

(Ljungsjösjön=Ljungsjön? söder om Svenarum, öster om Tofteryd, sydost om centralorten Skillingaryd) Dopförrättning ägde rum sistlidne söndag i Ljungsjösjön, Svenarum, då icke mindre än 9 personer erhöllo dopet. Högtidligheten övervars af en folkskara på 400-500 personer. (Jönköpings-Posten 1918-07-12 "Dopförrättning i Svenarum")


ca 1910 - ca 1900

(Karl Palmberg) var ivrig i att barn skulle döpas. Och få präster på landet torde ha varit så flitigt anlitade dopförrättare som han. Alldeles särskild högtidsstämning vilade ock alltid över hans dopförrättningar. (Anders Hultman "Karl Palmberg som ordförande i Jönköpings Missionsförening" s 157)

(Vaggeryd, Münster nordost om Köln i nordvästra Tyskland) Pastor K.G. Meyer föreläser i (Vaggeryds) godtemplarsal nästa söndag den 8 nov. kl. 6 e.m. öfver ämnet Anabaptisterna och deras rike i Münster. Inträde 15 öre för icke medlemmar. (Jönköpings-Posten 1908-11-06 "Föreläsning om Anabaptisterna och deras rike i Münster")

(Stockholm, Skillingaryd) Doktor Julia Kindberg från Stockholm föreläste i söndags afton i Skillingaryd inför en publik, som ovanligt nog denna gång fyllde föreläsningssalen. På ett medryckande stundom humoristiskt sätt påvisade föreläsaren hurusom renhet i allt utgör den verksammaste faktorn för hälsans bevarande. Ren luft, rent vatten, ren föda. Och så hölls en ingående (genomgång av) ett hems alla vrår och vinklar, där smuts och damm med sina sjukdomsalstrande bakterier ofta nog få ostörda hålla till. På ett öfvertygande sätt påvisades behofvet af att få allmänt infört billiga bad, att börja med skolbarnen. (Jönköpings-Posten 1908-03-27 "Renhet i allt")

Alla barnen har blivit döpta av pastor Karl Palmberg såsom små. De stunderna var alltid högtider, då släkt och vänner var närvarande. Man gladdes och tackade Gud för hans gåvor. Det sista barnet, en dotter, kom till världen den 7 mars 1907. ... Vid dopet blev den lilla av pastor Palmberg, föräldrar och andra närvarande anbefalld i Guds hand för tid och evighet. Frida berättar: "En särskild kraft var det med Palmbergs bön och tal, då han bad Gud knyta sitt förbund mellan sig och barnet: 'Så överlämna vi nu åt dig det som redan är ditt, bevara det från synd, bind en så öm sträng mellan ditt hjärta och barnets hjärta, att det inte blir möjligt för detta barn att gå ut i synden. Låt det då göra så ont, så det inte blir möjligt att stanna kvar ute i synd, utan det måste återvända igen till ditt fadershjärta för att förbliva hos dig. Gud välsigna detta barn och tag det i ditt hägn och beskydda det från allt ont, välsigna också dess föräldrar att kunna vandra så inför dina ögon, att barnen se dig själv däri.' ... Det var verkliga högtidsstunder dessa dopakter, då pastor Palmberg utlade Guds ord om dopets betydelse och lade sina händer på barnets huvud och anbefallde det åt Gud för tid och evighet. Vi föräldrar instämde av hela vårt hjärta. Vännerna, som var samlade, gjorde detsamma. Att dessa böner blev hörda av Gud, tvivlar jag inte ett ögonblick på, fast jag ännu inte sett dem besvarade." (Henrik Elmgren "Frida - berättelsen om en resepredikants hustru" s 87-89)

(Sverige: Jönköping, Kina: Tongchuan sydväst om Peking/Beijing) Sedan de af församlingarna till dop rekommenderade blifvit pröfvade och ytterligare mottagit undervisning, hade vi glädjen upptaga dessa, 11 personer, i församlingen. (Hugo Linder "Bref från Kina"; bref från Tungchanfu daterat maj 1906; Jönköpings-Posten 1906-07-26)

(Sandseryd) En ovanlig högtidlighet ägde rum i Sandseryds kyrka förliden lördag. De konfirmander, 28 till antalet, som under de senaste 5-6 veckorna åtnjutit privat konfirmationsundervisning skulle då konfirmeras. En af dessa upptogs genom dopet i den kristna församlingen, hvilken handling syntes göra ett djupt intryck på de närvarande åhörarne. Därefter vidtog den sedvanliga konfirmationen, ledd som vanligt på ett praktiskt och tilltalande sätt af kyrkoherde Hagberg. (Jönköpings-Posten 1905-07-24 "Dop i samband med konfirmation")

(Jönköping) Sjöstedt Tvättpulver rekommenderas att användas vid all slags tvätt och rengöring. Säljes efter vikt hos alla välfournerade specerihandlare samt i parti från Sjöstedts Tekniska Fabrik, Jönköping. (Smålands Folkblad 1904-01-04 "Tvättpulver till all slags tvätt och rengöring")

(Sverige: Jönköping; Kina: Tongkwan/Tongchuan sydväst om Peking/Beijing) Flera äro mogna för dopet nu, men uppsköto vi det dock till hösten. (August Berg "Kinabref från Tong-cheo-fu, Tongkwan, Peking, N. China"; brefvet daterat 1903-05-19)

(Normlösa nordost om centralorten Mjölby, Visingsö, Gränna) Kyrkoherde (Carl Alfred) Carlsson i Normlösa har i denna vecka besökt Wisingsö och talat i missionshuset både tisdags- och onsdagsaftnarne. Dessutom predikade han för nästan fullsatt hus i Grenna missionshus kl. 12 i onsdags middag. Några till missionsföreningen hörande familjer begagnade sig ock af tillfället att genom honom låta döpa sina barn. Guds ords vänner på ön bereddes af hans besök mycken uppbyggelse, glädje och uppmuntran. (Jönköpings-Posten 1902-08-01 "Tillfälle till dop")


ca 1900 - ca 1880

(Jönköping) Det var med en känsla av belåtenhet, som regementet (A. 6 i Jönköping) tog sin nya kasern i besittning (den 6 april 1898). Hur bekvämt hade ej truppen fått det jämfört med förut! Varje man hade sitt klädskåp, och om tvättvattnet behövde man ej kivas. ("Kungl. Smålands Artilleriregemente - Minnesskrift" s 22)

På många håll hafva prester nu också börjat vända sig mot predikanternas dop af medlemmarnas barn och vägrar att skrifva in sådana dop i kyrkböckerna. Annars hafva de ju tidigare kunnat skrifva, att dop förrättats af lekman. Presterna säga, att sådana dop icke skulle hafva något sakramentalt värde. Missionsföreståndare Ekman tycker ju till och med att troende fäder skola kunna döpa sina barn. Jag vet ej, om man skall hålla med honom. Han hör ju också till dem som menar att barndopet hvarken har något stöd i Nya Testamentet eller hos de tidiga kyrkofäderna. Men Waldenström har ju klargjort, att så är fallet i sin bok om barndopets historia. (”Missionsvännerna i Bjurbäck och Mullsjö” s 104; år 1896)

(Jönköping) Renhållningen av gård och gata sköttes (i Jönköping på 1890-talet) uteslutande av gårdsägarna eller av en hos dem i gården inneboende hyresgäst, då däremot avträdena anförtroddes omkringliggande bondgårdar, med vilka fanns årlig uppgörelse. Hämtningen fick dock ej ske före kl. 11 e. m., och för densamma uppbar bönderna även kontant betalning. (Edvard Johansson "Jönköping på 1890-talet" s 34-35)

(Jönköping) Fattigvårdsbyggnaden vid Oxtorget (i Jönköping) kallades (på 1880-talet) också "Gubbapiskarns", troligen som minne av någon förutvarande befattningshavare, som räknat husagan till vårdarmetoderna. Numera kunde det tryggt sägas, att behandlingen av dessa p.f.s., på församlingen skrivna, präglades av Döbelns maning till sonen: "Var rädd om den fattige, ty han bär Guds livré!" Men ett var mången gubbe rädd för, baden, som ansågos hälsovådliga, och mer än en skulle vid fritt val hellre tagit ett rapp än rykten med badborsten. ("Gudmundsgillets Årsbok 1954" s 99; "Gammal förstadsbo" berättar om gamla gathörn)

(Jönköping) Den 5 febr. 1883 beslöt (Jönköpings Stadsmissionsförening), att det skulle hållas nattvardsgång i (Gamla) missionshuset sista söndagen i varje månad. Även dop, såväl barndop som äldredop, började ganska snart praktiseras inom församlingen. (Manne Zettergren-Em. Sandmark "Benådade bygder" s 15)

(Alingsås, Jönköping) På hösten 1876 kom jag, med godkänt betyg från Alingsås treklassiga elementarskola, med glad förväntan till fjärde klassen i Jönköpings högre elementarläroverk. . . . Om hygien och sjukvård i staden för sjuttio år sedan bör man (nu år 1948) ej fälla något hårt omdöme. Säkert hade de dock sina förespråkare. . . . Av gatuhållningen (sopning) har jag intet minne, men tror dock ej, att gatorna såg snuskiga ut. Man hade respekt för papper. Det drällde inte då av papperspåsar, reklamlappar och begagnat omslag på gatorna. Speceristen levererade kryddorna i självgjorda strutar, och utan omslag bar köparen själv hem sina litet större inköp. Papper behövdes hemma i hushållet till mångahanda bruk. Ingen människa gick på gatan och skalade apelsiner, då den rätt sällsynta frukten nästan blott förekom på vårvinterkalasen, varvid den bjöds klyftvis i hemmen. Bananer var okända. Hästdonen var lätt räknade, och kanske fick regnet sköta hela eller den mesta rengöringen.Efter mycket diskuterande i stadsfullmäktige och talrika insändare i tidningarna övergicks - kanske år 1882 - från latringrop till flyttbara kärl. (Barthold Carlson "Minnen från Jönköping läroverk och stad på 1870- och 1880-talet" s 50,87-88)

(Jönköping) Jönköpings Baptistförsamling hade bildats 1866. ... 1881 beslöt man att ... hyra Eskil Jonssons byggnad mot Kungsgatan. Från den officiella invigningen av "Nya Bönesalen" finns ett fylligt reportage i Smålands Allehanda (24 april 1882), sannolikt författat av tidningens redaktör C.G. Wrangel. ... "Sedan sångerna tystnat utkom pastor (Teodor) Truvé (från Göteborg) iklädd en fotsid, svart kåpa. På samma gång utträdde alla dopkandidaterna från de (tidigare) omtalade små, avstängda rummen; från det högra trenne unga flickor i vita dräkter och från det vänstra sex unga karlar, i samma dräkt som den läraren bar. Därpå steg pastor Truvé ned i reservoaren, som var så djup, att vattnet räckte honom upp till armhålorna. Efter honom följde den ena av de unga flickorna. I början tycktes hon hisna i det kalla vattnet, men läraren var genast vid hennes sida och lugnade med några vänliga ord den darrande. Därpå lade han sin ena hand på hennes bröst och den andra på hennes rygg och sade i högtidlig ton: "På Jesu befallning till sina lärjungar i Fadern, Sonens och den Helige Andes namn döper jag dig, syster." Därvid doppade han ned henne en gång under vattnet, så att hela gestalten vart därav övergjuten. Till avsked klingade dessa ord: "Begraven med Kristus genom dopet i döden." ... (Senare sade pastor Truvé, att det) "ej förut hade i Jönköping dylika ceremonier varit sedda". (Per Ericsson "Folkets Hus i Jönköping" s 59-61)

(Palsbo söder om närsamhället Bondstorp) (Jag tog i början av 1880-talet drängtjänst) hos en bonde Per Gunnarsson, Palsbo i Bondstorps socken. ... Trots matens underhaltighet som människoföda och dess osmakliga tillagning och ännu osmakligare framdukning på bordet samt sedan att alla skulle äta ur samma fat tillsamman med lortiga och snoriga småungar, så var hungern så stor att man åt med en glupskhet som är obeskrivlig. Det var därför en kappätning vid varje måltid och fy så snuskigt så man ej kan beskriva det. ... Tvätta sig fick man göra varje söndags morgon, ingen tvål bestods och till handduk fick man använda rester av gamla skjortor och särkar, vars återstående hela delar utnyttjades på detta sätt. ... (De små handdukarna) tvättades icke förrän de voro så fulla av lort, att tyget inte syntes. Tvättkärl fanns icke utan man fick taga en odiskad bunke eller fat till tvättfat för tillfället. (J.W. Granath "Några minnen ur mitt framfarna liv" s 107-108)


ca 1880 - ca 1850

(Jönköping) Liksom i brudens sko, bör guld- eller silvermynt läggas i barnets första badvatten, alla dörrar hållas stängda, när det skulle födas, ingen "oskyld" = som ej har där att göra, komma in i rummet medan det badas och det vatten, i vilket ett odöpt barn badat, får på inga villkor slås ut på marken, sedan solen gått ner. Dessa försiktighetsmått iakttogos ännu på slutet av 1870-talet i Jönköping. (Thecla Wrangel "Från forna tider" s 229)

(Kettilstorp söder om centralorten Jönköping, Eckersholm norr om centralorten Vaggeryd) Löjtnanten Ernst Mauritz Kruckenberg (1849-) flyttade 1877 som arrendator in på (gården) Kettilstorp (mellan Hovslätt och Jönköping). Han gifte sig den 24 januari 1878 med sin kusin Ellen Mathilda Kruckenberg dotter till gårdens ägare brukspatron J.M. Kruckenberg på Eckersholm. Den 24 oktober 1878 fick de en son. Sonen omkom den 4 december samma år, då gårdens huvudbyggnad brann ned, dagen innan han skulle döpas. (Bernt Andersson "Kettilstorp - Ett gammalt säteri" s 44; Några människor på Kettilstorp)

(Skärstad nordost om centralorten Jönköping, Siringe nordost om närsamhället Skärstad) Den 12 maj (1878). I dag är det Fadderkalas här, ty husmodern fick ett gossebarn den 5 maj och det är döpt i dag kl. 2 i Prästgården (i Skärstad) af kyrkoherden F. Beskov, och kallas Carl Henning. Anders m. hustru i Siringe var Faddrar, fler var det ej ty det behöfs ej när barnen ej döps i kyrkan. (Alfred Nilsson "Alfred Nilssons dagböcker - En smålandsbonde berättar sitt liv" s 20)

(Sandseryd) En judes dop. Man är här wisserligen wan att se om söndagsförmiddagarne en betydande mängd personer från staden begifwa sig å wäg både åkande och gående till Sandseryds kyrka för att öfwerwara gudstjensten derstädes, men så mycket folk och så tidigt i rörelse dit som sistlidne söndag hafwa endast de wackraste söndagarne i somras kunnat uppwisa något jemförligt med. Det erbjöds ock då något särskilt lockande enär en till tron på Kristus omwänd jude skulle i nämnda kyrka upptagas till medlem af Kristi församling. Redan kl. 9 på morgonen war kyrkan till trängsel uppfyld af menniskor, så att en fri plats i koret för juden och hans åtta faddrar icke kunde utan möda beredas. Kl. half 10 börjades dopakten med ett kort och djupt tilltalande föredrag af pastor K. Palmberg, för hwilket ämnet war hemtadt ur Ephes. 2 kap. 19 och följande versar och i hwilket, med afseende å denna text, syftades på judens utträdande ur judendomens främlingskap till medborgareskap i de kristnas församling. Efter talets slut skedde dopet efter som i handboken är föreskrifwet. Med lugn, stadig och alwarlig röst gaf juden de honom affordrade swaren och uppläste den apostoliska bekännelsen. På tillfrågan hwilket namn dopkandidaten önskade bära såsom kristen swarade han: Carl Oskar Emanuel Nerell, hwilket sistnämnde namn är en sammansättning af twänne hebreiska ord, som betyda "Guds ljus". Efter dopaktens förrättande, som war af den hjertegripande natur, att såwäl witnena som många andra woro djupt rörda, begingo den döpte jemte sina faddrar och flera af de närvarande den heliga nattwarden, hwarefter högmessogudstjensten begynte. På ett märkbart sätt synes så wäl derunder som isynnerhet under dopakten Guds heliga Ande wara wälsignande tillstädes. (Jönköpings-Posten 1878-01-05 "En judes dop")

(Lomsjö nordväst om centralorten Skillingaryd) När skräddare Efraims äldste son läst sig fram, skickade fadern honom till stångjärnssmedjan i Lomsjö, och pojken gick - steg in i smedjan och hälsade. "Va heter du?" frågade Brån. Pojken stapplade inte på målet. "Nils Efraimsson", svarade han. "Efraimsson ...!" Brån tog namnet på tungan och liksom smakade av det. Så förklarade han: "Dä namnet duger inte - du måste döpas om." Skräddarepojken blev ju litet blek, men han protesterade inte. Brån tog honom under armen som ett bylte och gick upp till sumpen ovanför smedjan. Där doppade han den unge tre gånger med kläderna på och mässade, högtidligt som gamle prosten i Ranås: "Jag dööper dej till Gröön ..." Efteråt tillfogade han lite gemytligare: "Du sir ut som om namnet skulle passa dej!" (Harry Sjöman "Det brann en eld" s 55-56)

(Gnosjö) I ett brev, dagtecknat Gnosjö den 12 januari 1875, skriver (prästen Nils Sandblad, född 1850, till en "ung ämbetsbroder och sympatisör") bland annat följande: " ... I lördags fick jag ett expressbud att döpa ett dagen förut fött barn, som Herren idag kallat hem till sin eviga salighet. Fadern, som underrättade mig härom, sade på sitt enfaldiga sätt: 'Det är säkert den gladaste nyhet pastorn kan få höra, att det första barn, som han döpt, redan är i himmelen.' Och i sanning, så borde det vara. När jag döpte det lilla barnet, kände jag, vilken välsignelse det är, att sakramentets nytta ej beror på den förvaltande. Ty jag kände mig alldeles död, främmande för ritualen, missbelåten över att jag blivit så hastigt efterskickad på en lördagsafton. Jag begick det felet, att jag lade handen på barnets huvud, då 'Fader vår' lästes. Icke desto mindre är barnet nu hos Jesus, efter hans barmhärtighet saligt." (Efraim Palmqvist "Karl Palmberg och hans samtida" s 122-123)

(Barnarp: Kråkebo och Mobro) Det var ett både tungt och smutsigt arbete att gå vid hyttan. De svarta kolen, transporter av tackjärn, limsten, slagg m. m. inverkade ju härvidlag i hög grad. Det fanns de som ej tvättade sig under hela veckan och "labbit" med sina britsar, där man vilade ut mellan skiften och värmde sig med tackjärnssmältor eller mindervärdiga kol, bidrog ju ej till renlighet. "Slaggluringar" och andra masugnsarbetare kunde se rysliga ut, berättade en gammal veteran. (Sigurd Lindgren "Anteckningar ur Tabergs bergslags historia - III. Kråkebo och Mobro hyttelag" s 91; 1870-talet och tidigare)

(Jönköping) Borstar till fabrikspris. Nyholms fabriksbolags borstförsäljning är i Jönköping hos Almén et Busck. Stortorget 42, Barnarpsgatan 11. Förutom å de vanliga sorterna skur- och panelborstar fästes allmänhetens uppmärksamhet å golfskrubbor, mattborstar, gatqvastar, ryktborstar för hästar och nötkreatur, tambur- och dammborstar, vagnsborstar, (borstar) för rengöring af hjul, kamin- och spiselborstar, klädesborstar och butikfönsterborstar. Vid partihandel lemnas rabatt. Almén (och) Busck. (Jönköpings-Posten 1874-01-03 "Försäljning af borstar, skrubbor och qvastar")

(Gimmarp nordväst om närsamhället Åker och väster om centralorten Skillingaryd) Min far föddes den 18 augusti 1857. ... När julafton kom (i hans föräldrahem) sattes doppegrytan på tidigt. Det var rikligt med kött, korv och sylta. Till julen fick det inte snålas. Bredvid doppegrytan kokades en stor gryta med vatten, alla skulle bada efter doppet. ... Man hjälptes åt att ta in en stor balja ... (som) ställdes framför spisen. Farmor började med det minsta barnet. Därefter kom de andra fyra barnen. Sen fick pigan ta in dem i storstugan och klä dem fina. Turen var sen kommen till pigan och drängen. Om det byttes vatten berättas ej. Sist badade farmor och farfar. När allt var klart bars baljan ut och köket städades. (Märtha Klaesson "Julfirandet, som min far berättat det från sitt föräldrahem i Gimmarp i Åker" s 79)

(Malmö, Jönköping) PALM-HARTZ-TVÅL af undertecknads fabrik i Malmö. Denna tvålsort, som egentligen afser att begagnas vid klädtvätt i stället för grön såpa, i likhet med allmänna bruket sedan länge i utlandet, är i sig sjelf så kraftig, att den fullkomligt renar det som dermed tvättas, utan att Asklut, Blekvatten, Soda eller Pottaska behöfver användas. Den gifver åt det tvättade en ovanlig hvithet och renhet samt efterlemnar alldeles ingen lukt, som ofta är förhållandet med såpa, och är dessutom hvad som är hufvudsakligast, betydligt billigare, i det 4 skålp. Palm-Hartz-Tvål är tillräcklig för en tvätt, hvartill skulle erfordras minst 6 à 7 skålp. grön såpa. Palm-Hartz-Tvål försäljes à 16 sk. rgs pr skålp. hos J. Ad. Malmsten i Jönköping; och är hvarje tvålstång försedd med min namnstämpel. M. G. Ryberg. (Jönköpingsbladet 1855-01-02 "Namnstämplad tvålstång renar fullkomligt")

(Gränna, Strömsholm öster om närsamhället Ölmstad och söder om centralorten Gränna) Lördagen den 25 November (1854) (38 dagar efter födseln) döptes (gossen S.A. Andrée) af prosten Ekstrand (i Grenna). Familjebibeln och kyrkoboken upplysa om, att gossen till dopet frambars af prostinnan Martha Ekstrand; mot henne stod postmästaren i Strömsholm, Salomon August Heurlin, barnets morbror, representerad af dess far; efter denne morbror erhöll gossen sina dopnamn. Faddrar voro vidare patron Sten Weman och doktorinnan Carolina Suneson, magister Schermanson och barnets moster Helena Heurlin. Apotekarens i Grenna var en familj,der gammal dygd och tro hade sitt bo och hemvist. Öfverallt var den ärad och aktad, för föräldrarnes egenskaper och för den uppfostran de gåfvo sina barn. (Carl J. Kullenbergh "S.A. Andrée - Hans lif och person" s 10-11)


ca 1850 - ca 1840

(Jönköping De af församlingens ungdom, som skola första gången begå Herrans Heliga Nattward komma Bönsöndagen att i koret offentligen förhöras i wår kristna lära, aflägga sin trosbekännelse och förnya sina heliga döpelselöften; och anmodas församlingens ledamöter, isynnerhet föräldrar, fosterfäder och husfäder, att då wara tillstädes, med trogna böner understödja barnen i deras wigtiga förehafwande, och för sin egen del hemta af denna kristliga förrättning den uppbyggelse, som påsyftas och deraf hemtas bör. Förhöret tager sin början kl. half 8 på morgonen, i anledning hwaraf Ottesången kommer att inställas. Jönköping den 10 Maj 1896. Arvid Joh. Rydén, v. Pastor. (Jönköpingsbladet 1846-05-16 "Förnyelse af heliga döpelselöften")

(Jönköping) I nästa wecka börjas rensningsarbetet i den emellan Rocksjön och Muncksjön gående kanal, hwarmed fortsättes utan avbrott genom wederbörande fastighetsegares försorg, efter tillsägelse af hamnfogden, som i händelse af obehörigt uppehåll, eger draga försorg om arbetets werkställighet, på den tredskandes bekostnad; börande den orenlighet, som utur kanalen upptages, så snart sig göra låter bortföras. Jönköping den 13 Juni 1844. Borgmästare och Råd. (Jönköpingsbladet 1844-06-15 "Orenlighet bör så snart sig göra låter bortföras")

(Krokavadet sydost om närsamhället Tofteryd, Barnarps Södergård söder om närsamhället Barnarp) "Jag hörde av Gustaf, drängen, att de håller på med något sattyg vid torpet Krokavadet", säger Nils (vid gästgiveriet vid Barnarps Södergård) en dag till hustrun Maria. "Vad menar du?" frågar hon. "Menar du den där andliga väckelsen som Johanna på Krokavadet satt igång?" ... "Johanna hade predikat om världens snara undergång och det tusenåriga rikets snara ankomst. De som omvänt sig hade hon underkastat den nya födelsens bad i den bredvid liggande Krokasjön, där de under en kort stund nedsänkts. De hade därvid känt fördrivandet av djävulen och känt svavellukt vida omkring vid ceremonien", hade (pigan) Maja försäkrat. (Uno Broberg "Patron på Odensjö" s 61-62; 1840-talet)

(Månsarp: Kåperyd sydväst om närsamhället Taberg; Ödestugu sydost om centralorten Jönköping; England: Liverpool) I missionsföreningen i Månsarp (som bildades 14 febr. 1841 Kåperyd) samlades man ... till missionsbön av konventikeltyp varje månad, "såvitt tillfälle därtill gives". Liksom i Ödestugu var den utformad "med ledning av kyrkoherden i Liverpool, Doctor J.H. Steverts (läs: Stewarts) givna anvisning och uppmaning". Under år 1841 hölls tio missionsböner. Vid dessa bads för missionens framgång bland "de beklagansvärda hedningarna". Vidare bads för dem som "fått döpelsens nåd men mitt i detta härliga kristendomsljus blundar för dess livgivande strålar och således själva skapar uti sig ett hedniskt mörker".(Göran Åberg "Månsarps kyrka och församling under ett halvt sekel" s 20)

(Ovdaskog väster om centralorten Vaggeryd) Backstugan Lyckan eller Skogabo ... vid Ovdaskog byggdes 1840 av soldaten Gustaf Johannes Ehn med hustru Märta sedan deras son Gudmund blivit soldat på Soldattorpet 64. "Ena-Märta" beskrives som renlig intill pedanteri. Om någon kom på besök brukade hon säga att "du kan inte komma in i mitt skitiga hus". Om hon själv var på besök och kanske hjälpte till med något arbete krusade hon i det längsta när hon bjöds på fägnad. Hon gick hellre hem och åt sitt eget bröd. (Mattias Johansson "Torpminnen från Uddebo rote åren 1700-1957" s 60)


ca 1840 - ca 1830

(Växjö stift, Halmstad, Göteborg) Förlåt ännu en fråga. Der nämndes i fjol att Badinrättningen i Halmstad skulle utvidgas, till någon likhet med den Götheborgska. Har det blifvit något deraf? Det är vigtigt att veta för en viss badgäst som kanske i sommar ämnar att resa i rena afsigter (de vill säga, i afsigt att bli ren) till något Bad på vestra kusten. Han behöfver tvätta både sot och skodam utaf sig. Blif icke ond öfver min frågvishet; men sedan vår afbrända stad icke så snart lär kunna hoppas - en försköning, är det billigt att man söker det sköna - derutanför. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev VIII 1836-1838" s 223; brev från Östrabo i Växjö den 12 april 1838 till Amelie Virgin)

(Växjö stift) Jag vet ej rätt hur jag skall kalla den känsla jag har för dig. Jag tror det är bäst att lemna henne odöpt, en hedning som jag sjelf. Jag skall åtminstone söka öfvertala mig att det är vänskap. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev VIII 1836-1838" s 158; brev från Göteborg den 2 augusti 1837 till Hilda Wijk)

(Växjö stift) På några vicker reser jag väl bort i sommar, men vet icke ännu hvartut. Troligtvis till något bad, för att aftvå mina synder, i fall det skulle finnas något så undergörande. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev VIII 1836-1838" s 1137; brev från Östrabo i Växjö den 9 juni 1837 till Jöns Jakob Berzelius)

(Växjö stift: Växjö) Hos Ekstrand var jag en stund, men efter Döpelseakten, med Beskow som ville se hur det går till på barnsöl i Vexiö. Han sjöng äfven litet för oss. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev VII 1833-1835" s 255; brev från Östrabo i Växjö till Anna Tegnér)

(Jönköping) Vi anlände till Jönköping på en vacker, solvarm Augustidag 1834. . . . Då vi stigit af vid torget och inträdt hos assessor Björkman, der familjen just satt vid middagsbordet, voro de första ord, som nådde mitt öra, ett lifligt samtal, hvari yttrades om någon afliden, att "han var alldeles blå i synen". Man talade om koleran, som just i dessa dagar utbredde sig öfver staden, för att der rasa häftigare än på någon annan punkt i hela Europa. . . . Den eljest så glada och vänliga staden erbjöd under dessa veckor en hemsk anblick. Solen strålade från en alldeles molnfri himmel ned på de heta gatstenarna, luften var brännande och qvalmig såsom i Ostindien, gatorna lågo öde, och sjelfva sparvarna voro försvunna. . . . Det enda lif, som rörde sig på dess gator, var presterna, som gingo omkring för att utdela sakramenten, läkarne som sprungo omkring till de döende, sjukvagnarna, som förde de sjuke till sjukhusen, och likvagnarna, som bortförde de döde. . . . Allestädes voro fönstren behängda med lakan, och nästan öfver hvarje port, synnerligen i "Östra förborgen" och på "Tyska maden", voro fästa svarta brädlappar, tecknade med det betydelsefulla ordet kolera. Utanför husen längs hela gatan påtändes hvarje morgon och afton grytor, uppfyllda med tjära, svavel och stenkolsolja. Man trodde sig med röken kunna rensa luften. Men miasman vek ej för så enkla medel, och eländet grep omkring sig till den grad, att man till sist hade ytterlig svårighet att kunna jorda sina döde. (G.O. Hyltén-Cavallius "Ur mitt framfarna lif" s 7-8; miasman = den skändliga, skadliga luft som man trodde orsakade sjukdomar och som speciellt ansågs finnas i vattensjuka, sumpiga områden)

(Växjö stift: Väckelsång norr om centralorten Tingsryd) Till en ljusets boning inviger jag dig, du Herrans kyrka! . . . Måtte här månget oskyldigt barn upptagas i kristna kyrkans gemenskap, här döpas till tro, till ära, till salighet! (Esaias Tegnér "Tal vid kyrkoinvigning i Väckelsång den 11 juni 1832" s 25-26)

(Växjö stift) Vi skola överlämna ett nyfött barn åt den kristna församlingen, upptaga det i dess gemenskap, förklara det för en ledamot av helga manna samfund på jorden. Det är icke nödvändigt, att vi härvid tänka oss något mystiskt, hemlighetsfullt och underbart, ehuru allt det högsta och bästa i livet är och förbliver underbart. Men det är i alla fall viktigt och betydelsefullt, när det nykomna människobarnet på livets tröskel emottages av den kristna församlingen och inviges till dess rättigheter, förklaras för delaktig av dess välgärningar och hyllas som arvinge av dess förhoppningar i livet och i döden. Ty kristna kyrkan, hon är dock den högre, den förädlade mänsklighetens platskola, hon är töstarinnan på jorden och vägviserskan till himlen. Det människobarn, som är fött därutanför och aldrig upptages däri, vi vilja ej påstå, att det är förtappat för tid och evighet; ty Guds barmhärtighet är oändlig, och vad människan ej frivilligt brutit, det kan hans rättvisa icke bestraffa. Men onekligt är likväl, att utom den kristna kyrkan människan mer eller mindre är ett hittebarn i tiden, som icke vet, varifrån det kommer eller vart det går, ej har någon säker ledning i livet eller något säkert hopp i döden. . . . Var oss hälsad och välkommen, du nykomling i livet, välkommen i kristna församlingen, till himmelrikets, det vill säga till ljusets, till människobildningens, till salighetens arvskap. Du skall begjutas med vatten; ty det vattnet är nya födelsens bad, det är ett flytande ljus, det renar kroppen och är därför en sinnebild på andens renhet. . . . Välkommen till oss, till församlingen, du vitklädda, du oskuldsfulla, du nyfödda! "Sådana", säger den store Gudasonen, "sådana hörer Guds rike till; och vilka icke undfår Guds rike såsom ett barn, han kommer där aldrig in." . . . Vi veta, att du är kommen till kristna församlingens gemenskap, att kristna kyrkan från i dag öppnar dig sin moderliga famn, som är full av ljus och tröst och evinnerligt hopp. (Esaias Tegnér "Tal vid ett barns dop" s 103-105; sannolikt någon gång under 1820- och 1830-talen)

(Odensjö norr om närsamhället Barnarp, Bashult nordost om närsamhället Barnarp) Då jag var tre år (flyttade) mina föräldrar år 1830 (från torpet Kjerrbo under Odensjö i Barnarp) till Bashult. . . . Vid barnsjukdomar tog man flitigt sin tillflygt till kloka gummor, som "läste" öfver barnen eller föreskrefvo än den ena, än den andra underkuren. Odöpta barn blefvo bortbytta mot trollens barn, såvida ej en mängd försigtighetsmått vidtogos. (Abraham Rundbäck "Anteckningar från mitt lif" s 83,92)


ca 1830 - ca 1800

(Växjö stift, Stockholm) Jag är nu kallad att jemte (Johan Olof) Wallin och (Pehr) Thyselius assistera vid Dopet (av (Prinsen) i morgon. Jag nekar icke att det generar mig, dels derföre att jag alltid ogerna går på hofvet, helst vid högtidliga tillfällen. Dels äfven derföre att jag måste vara klädd i den besvärliga kåpan. Kan jag finna någon förevändning att undandraga mig cceremonien så gör jag det gerna. Alla ständerna äro bjudna till Fadder, men endast 15 af hvarje Stånd få rum i salen der Acten sker: de öfriga måste stå utanför i andra rum, hvarpå de ingen ting förlora. . . . . . . Jag skall i morgon assistera vid Prinsens dop, ehuru mycket jag hatar alla dylika ceremonier. . . . . . . Vid Dopet var jag icke fadder, utan Assistent hvarvid jag ej hade annat att göra än att läsa en Bön. Thyselius, Wallin och (Johan Jacob) Hedrén stodo jemte mig. Acten som äfven innefattade ett slags gudstjenst med ett långt Tal af ErkeBiskopen varade omkring 2 timmar. Hettan var odräglig, kåpan och mössan tunga, men ännu tyngre ErkeBiskopens Tal som aldrig vet att sluta. För öfrigt var Ceremonien rätt vacker. Derefter lär man ha trakterat, men jag gick genast hem för att byta om skjorta. Af PrestStåndet voro 15 faddrar, hvaribland (Christopher Isac) Heurlin. (Riksmarskalken Magnus) Brahe höll barnet under dopet. Ungen var liten och osynlig, sof beständigt, som jag äfven skulle ha gjort om jag ej måst stå. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev V 1828-1829" s 142-145; brev från Stockholm den 27 januari 1829 till Anna Tegnér och samma datum till Christopher Tegnér samt brev den 30 januari 1829 till Anna Tegnér)

(Växjö stift, Varberg) Om Grefvinnan ville vara rätt god kunde hon väl äfven på Forsmark någon enda gång tänka på den stackars Badgästen, som ingalunda blifvit ren i Warberg, på den stackars Uppfostraren, som ännu har sin egen uppfostran för det mesta ogjord. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev IV 1826-1827" s 125; brev från Stockholm den 2 oktober 1826 till Therese af Ugglas)

(Sverige: Växjö stift, Varberg; Tyskland: Dobran väster om Rostock i norra Tyskland) Till Jönköping hinner jag icke resa förr än längre fram på somaren. I Juli månad har man tillstyrkt mig att begagna Baden i Warberg: men jag vet ej hur jag gör. Fru (Amalia von) Helvig och (Johan Fredrik af) Lundblad vilja nödvändigt ha mig till Dobran: men det är dels för långt, dels är det inget salt i det tyska - vattnet. . . . . . . Doctorerna tillstyrka mig att i sommar begagna Warbergs saltbad, der jag också, om jag möjligtvis kan för Embetsgöromål, vill tillbringa Julii månad. . . . . . . Julii ämnar jag tillbringa i Warberg för att tvätta mig ren. . . . Bad är nerfstärkande och behöfvas således i allmänhet för Biskopar. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev IV 1826-1827" s 73,75,81; brev från Lund den 21 maj 1826 till Carl Gustaf von Brinkman, brev från Tufvan vid Växjö den 25 maj 1826 till Bernhard von Beskow samt brev från Tufvan vid Växjö den 29 maj 1826 till Vilhelm Faxe)

Jag är en smula hednisk och sätter ej synnerligt värde på döpelsen, och det kommer ej an på hur barnet heter, utan hurudant det är. (Esaias Tegnér "Esaias Tegnérs brev II 1818-1823" s 367; brev från Ön i Dalarna den 26 juli 1823 till Martina von Schwerin)

(Bondstorp) (Bondstorpsprästen herr Gudmund) drog sig till minnes att (flickebarnet) gallskrikit vid dopet i höstas så hon fick säkert bra sångröst. Pojkar som skrek när de döptes lyckades han i regel tysta med ett enkelt knep eller snarare knip. Skaparen hade ju utrustat hälften av befolkningen med ett litet handtag där magen tar slut. Drog man lite försiktigt i detta med den dolda handen under den vidlyftiga utstyrseln tystnade dopkandidaten genast. Med högröstade flickor i famnen kände han sig däremot helt hjälplös. (Lennart Davidsson "Bondstorpsprästens julfunderingar" s 56; år 1818)

(Bondstorp) Sven och Merta (Olofssons i Stora Ekornahult i Bondstorp) son Johannes var född den 18 december 1803 och hade döpts samma dag. Troligen var pojken liten och klen och det blev nöddop. Det var folk på nära håll som ställde upp som dopvittnen, inte som faddrar. Dopvittnen var Lisa Jonsdotter i Stora Ekornahult, Nils Eskilsson i Gettrabo, drängen Nils Bengtsson på Söratorp och pigan Ingegerd Mattisdotter i Sjöbo. (Clara Sjökvist "Min hembygd berättar" s 39)


ca 1800 - ca 1500

(Långvattnet sydost om och Bäck norr om närsamhället Bondstorp) Den 14 juni 1771 föddes en ny Catharina "vid Långwattnet eller Lindulaula kalladt". Hon döptes den 21 juni. Som seden bjöd hade Anders vidtalat sex dopvittnen. Bland de grannar och vänner som i den ljumma sommarkvällen längs den smala skogsvägen mellan Palsbo och Boriskiöp letade sig ut till den enkla och torftiga stugan vid Långvattnet för att dricka barnsöl och kanske ge någon dopgåva till den nyfödda, är de sex faddrarna kända. I spetsen infann sig änkepastorskan Margaretha Christina Folkberg i Bogla. Hon var nybliven änka efter kyrkoherden Bengt Bergenholtz. ... Vad pratade gästerna om på dopkalaset vid Långvattnet? ... Kanske rörde sig samtalet kring minnet av den gamle klockaren Johan Nilsson i Bäck, som jordfästs samma dag. ... (Han) hade varit omtyckt. Han hade haft god sångröst och aldrig begärt mer än en ringa penning vid barndop och jordfästningar. (Lennart Davidsson "Den glömda backstugan med det lyriska namnet" s 48-49)

(Byarum) År 1754 påtalas skvaller vid kyrkdörrarna i de små husen under andra sammanringningen (i Byarums kyrka) och skvaller förekom även vid barndop i kyrkan. Sådant borde undvikas. Istället borde man ägna sig åt förböner för barnet tillsammans med predikant och faddrar och dessutom påminna sig själv om sitt eget döpelseförbund. (Einar Persson "Fromhet och vandel i Byarums socken under 1700-talet" s 21)

(Jönköping) (Krukmakaren Stephan Christoffersson Glantz i Jönköping) förkunnade (i mitten av 1700-talet) " ... att predikoämbetet är Satans tjänare - att kyrkan vore ett komedihus, varuti folk hade apespel och gör kyrkan till babyloniska skökan ... att ingen borde döpas förrän han bleve så stor att han förstod vad döpelsen hade att innebära - att yttre döpelsen med vatten är inledningen eller nyckeln till den heliga andedöpelsen." ... (Per Ericsson "Den apostoliske krukmakaren" s 81-82)

(Jönköping) (Slottspastorn och kyrkoherden) Abraham Mellin var vid denna tid (i slutet av 1600-talet) föremål för utredning av domkapitlet. Han hade nämligen 1689 anmälts för att han vid dop inte själv velat hålla barnet utan låtit gudmodern göra det. Vidare hade han med förrättningar trängt in på stadsförsamlingens område. Omdömet om Mellin är annars gott - "en redlig prästman och hade för sin ljuvlighet i tal och umgänge beröm hos envar som han umgåtts med eller honom kände".Ett annat lyder "en mycket vacker och skicklig prästman, havandes vackra gåvor att predika". (Göran Åberg "Kyrkligt liv i Jönköping för 300 år sedan" s 82)

Att riva (kol)milan var ett varmt och sotigt göre. Alla som deltog i arbetet blev svarta. ... Koldammet yrde i luften, när man arbetade i kolhögarna och skyfflade i den torra stybben. Tvätta sig var inte lönt. De gamle berättade, att kolgubbarna förr i tiden hade för sed att aldrig tvätta sig, så länge de höll på med kolning, och samma kläder skulle de ha hela tiden. Att byta kläder och tvätta sig var att svika gammal sed, och den som gjorde så, ansågs högfärdig. (Wåge Tolf "Om kolning" s 27)

(Starkeryd norr om närsamhället Hagshult) Assar Månsson (Starkman från Starkeryd i Hagshult) är mitt namn. All min lycka står i Herrens hand. Gud give jag kunde det namnet bära mig till heder och Gud till ära, ty det är mig i dopet givet och sedan i livets bok inskrivet. ... Anno 1642 är jag Assar Månsson född hit till världen. (Lennart Fag "Gamla anteckningar från Starkeryd" s 50-51)

(Sverige: Bottnaryd väster om centralorten Jönköping; östra USA: Nya Sverige vid Delawareviken och Delawarefloden) Med (den svenska) kolonialmissionen (i Amerika) är förknippat namnet på en man, som härstammade från Skara stift, prästsonen från Bottnaryd Johan Printz. Denne blev kolonien "Nya Sveriges" förste guvernör. I den svenska regeringens instruktion för honom, utfärdad 1642, ålades han att sörja för mission bland indianerna. Printz visade stort intresse när det gällde att efterfölja denna sida av instruktionen. Intimt samarbetade han i detta stycke med sin präst Johan Campanius. Printz sökte få ett par indianer att resa hem till Sverige för att de genom besök här skulle vinnas för kristendomen och så kunna, när de återvänt till Amerika, bli missionärer bland sitt eget folk. Planen misslyckades dock på grund av motstånd och hot från indianernas sida. Att Printz ingalunda nått fram till en evangelisk syn på missionen framgår tydligt av hans förslag, att man borde slå ihjäl största delen av indianerna och så med tvång döpa återstoden. Lyckligtvis kom icke detta hans förslag att genomföras. (Bertil Edvardsson "Stiftets insats i missionen" s 409)

(Växjö stift) År 1619 lät (biskop Petrus Jonae) utfärda en kyrkoordning för Växjö stift, som blev normgivande under hela seklet ända tills 1686 års kyrkolag trädde i kraft. Man möter här . . . det småländska kyrkolivet i dess konkreta gestalt, sådant det med alla bristfälligheter tedde sig för stiftsledningen under 1600-talets andra årtionde. Vad som gör denna kyrkoordning till en sådan värdefull källa är att den ger en inblick i alla de missbruk och ålderdomliga seder som prästerskapet vid denna tid sökte utrota. Man får t. ex. veta att folket brukade skilja på om ett barn var döpt eller kristnat; i förra fallet hade det undfått nöddop, i senare fallet var det döpt enligt handbokens ordning. Ävenledes ville man gärna dröja med att bära fram det nyfödda barnet till dopet; och under denna väntan fick barnafadern enligt gängse sed ej besöka kyrkan, eller, om han begav sig dit, endast vistas ute på kyrkogården. Många ville också hellre ha barnet döpt hemma. Kyrkoordningen ansåg sig därför böra särskilt motivera dopets förrättande i kyrkan. "Det är höveligt", heter det, "att många är tillstädes och att många bliva påminda om dopets verkande, och eljest de som sådant höra, komma ihåg vad förbund de hava gjort i den heliga Trefaldighet genom Ordet och sakramentens rätta bruk." Därför skulle dopvittnena också falla på knä, när Fader vår lästes efter döpelsen, och på så sätt avlägga tacksägelse både för barnets och sitt eget dop. (Hilding Pleijel "Det gamla växjöstiftet under hustavlans tid" s 92-93)


ca 1500 och tiden dessförinnan

(Villstad sydväst om centralorten Gislaved, Nydala nordost om centralorten Värnamo, Torrmyra nordost om närsamhället Hagshult, Gimmarp och Boarp norr om och Sjöryd väster om närsamhället Tofteryd) Alla de män, som se och höra detta brev, hälsa vi båda bröder Birger Nilsson, kyrkpräst i Villstad, och Johan Kare, evärdligen med vår Herre. Vi kungöra för alla män med detta, vårt öppna brev, att vi ha gjort ett rätt och lagligt jordabyte med renlevnadsmännen, abboten och konventsmedlemmarna i Nydala, innebärande att vi giva och helt och hållet upplåta åt dem allt det vi ägde i Torrmyran i Hagshults socken, en liten jordlott i Gimmarp i Tofteryds socken, som vi ärvde efter Nisse Blåfot, och vidare allt det vi ärvde efter vår moder i Boarp, i utbyte mot all den egendom eller jord, som Nydala kloster ägde i Sjöryd, beläget i Tofteryds socken. . . . Skrivet i Nydala året efter Guds födelse 1420, på 11000 jungfrurs dag. (Curt Härenstam "Tofteryds sockens medeltidsurkunder" s 49-50)

(Bondstorp) När man betraktar Bondstorpsfunten måste man ha klart för sig att den tillverkats för helt andra förhållanden än vår tids. Dopsederna för 700 år sedan förklarar många av de egendomligheter, som den moderna människan finner. Vi tycker kanske att funten verkar stor, ja till och med klumpig. Vi måste då tänka på att den nyfödde i sin helhet måste doppas ned i dopvattnet, och därför måste skålen vara rymlig. Vidare var funten inte placerad centralt i kyrkan som i dag utan alldeles innanför sydportalen. Den nyfödde hedningen fick inte komma längre in i kyrkan. En nutida människa kanske frågar sig hur de stackars barnen kunde överleva ett dop, som kanske ägde rum mitt under vintern i en kyrka utan värme, och där dopvattnet bör ha frusit till is ganska ofta. Nyligen företagna undersökningar har visat att vattnet antagligen uppvärmdes före dopceremonien genom att heta stenar lades ner i funten. Denna metod försvann tidigt i samband med att neddoppningsförfarandet ersattes med vattenösning. Stenarna blev då överflödiga, men med tanke på deras heliga karaktär ville man inte slänga bort dem, utan de har i flera fall bevarats ända in i vår tid. Efterhand glömdes den ursprungliga betydelsen bort, och man såg dem som symboler för nattvardsbrödet vid Jesu sista måltid med lärjungarna, och som de gammaltestamentliga "skådebröden". (4 Mos. 4:7) ... Ovanför cuppan (dopskålen) ligger ett dopfat. Om man lyfter på detta finner man oftast i cuppans botten ett litet hål, det s.k. uttömningshålet. Det heliga vattnet fick nämligen inte tömmas ut hur som helst, utan måste rinna ner i vigd jord. Bondstorpsfunten har emellertid inget sådant hål. Detta bruk försvann under 1200-talet och vi får därför anta att funten är av jämförelsevis sent datum. (Bo Ekström "Dopfunten i Bondstorp - En 700-åring" s 15-18)

(Växjö stift: Svarttorp, Öggestorp, Vetlanda, Tofteryd) Det finns ett betydande antal tidigt medeltida dopfuntar i de småländska kyrkorna. . . . Den vanligaste funttypen består av skål, skaft och fot, av vilka de båda sistnämnda ibland äro huggna i ett stycke. Skålen är cylindrisk och runt om prydd med fabeldjur i relief, inställda i rundbågiga arkader. På skaftet och foten finnas ibland djur- eller människohuvuden i rundskulptur. Bilderna avse att åskådliggöra, vilka faror som hota det odöpta barnet, innan det blivit upptaget i kyrkans famn. . . . Medeltidens konstnärer signerade sällan sina alster, och av de i Småland verksamma stenmästarna äro de flesta anonyma. Den mest framstående har man för enkelhetens skull kallat Bestiarius, Vilddjursmästaren, på grund av de karakteristiska odjur, som omgav hans dopfuntar. Hans konst kan man studera i bl. a. Svarttorps, Öggestorps och Vetlanda kyrkor. . . . Hans verksamhet i Småland inföll under 1100-talets andra hälft. . . . Människans strid mot övermäktiga odjur, som blott med kyrkans hjälp kunde besegras, var också ämnet för en nu försvunnen relief i Tofteryds medeltidskyrka, anbringad på tympanonfältet över sydingången. (Gunnar Svahnström "Skulptur och måleri i växjöstiftets kyrkor" s 426-429)

(Hagshult) Det är mycket som talar för att (dopfunten) är (Hagshults) kyrkas äldsta föremål, äldre än själva kyrkan. Den består av cuppa (skål) och fot i sandsten från 1100-talet. ... Som alla medeltida dopfuntar har den ursprungligen rymt mycket vatten, och har därför varit försedd med uttömningshål. Anledningen till att man hade så stora cuppor i dopfunten var ju att man alltjämt döpte genom att doppa hela barnet i vatten, inte bara genom vattenösning. När sedan denna sed övergavs, inte minst därför att det var kallt i de gamla kyrkorna, behövde man inte så mycket vatten för att kunna förrätta ett dop. Därefter blev det aktuellt att sätta ett mindre fat i den stora funten. ... Skulle (placeringen av funten) varit helt enligt gammal tradition skulle den ha stått alldeles innanför dörren. Att döpas, det är ju enligt Kyrkans tro detsamma som att komma in i och tas upp i Kyrkans gemenskap. Därför placerade man dopfunten innanför dörren, för att riktigt konkret kunna illustrera att dopet var det första Kyrkan gav en människa. (Michael Kjörling "Hagshults kyrka - förr och nu" s 142-143)

(Tofteryd, Nydala, Byarum) Möjligt är att kyrkobygget i Tofteryd stått i samband med uppförandet av det ävenledes av cistercienserna i Nydala anlagda nuuneklostret i Byarum. . . . Dopfunten kan än i dag (år 1949) beskådas med sina underliga djurbilder och mitt bland dem bilden av Lammet med segerfanan, en symbolisk framställning av dopets gåva: frälsning från alla ondskans makter. (A.W. Rendahl "Tofteryds forna kyrkor" s 10,20)

(Sverige, Norge) Varje konfirmand vet, vad det kristna dopet innebär. I och med dopet blir barnet medlem i den kristna kyrkan. Men varifrån har barndopet sitt ursprung? Strängt taget är det den kristna formen för en gammal sed: husfadern tog det nyfödda barnet till sig, öste vatten över dess huvud och gav det ett namn. Dopet är alltså ett namngivningsbruk. ... Enligt gamla tiders syn var ett barn en hedning, ända tills vattenösningen skett. Följaktligen var de onda maktena i himlarymderna ute efter det för att få det i sitt våld. Det låg därför makt uppå, att dopet skedde så snart som möjligt efter födseln - helst omedelbart eller dagen därpå. Ty skulle barnet dö, innan det undfått dopet, kunde det gå miste om den eviga saligheten. Eftersom barnet var en hedning, var det första prästen fick göra att driva det onda ur det. Gudmodern och faddrarna hejdades vid kyrkdörren och fick inte gå in förrän detta skett. Djävulsutdrivningen tillgick så, att prästen blåste på barnets ansikte, gjorde korstecknet över det, lade salt i dess mun, läste välsignelsen samt smorde dess bröst med olja och dess öron och näsa med - saliv! Sedan fick de komma in! Det var under den katolska tiden fram till mitten av 1000-talet. Det värsta var, att det arma barnet måste neddoppas naket i det många gånger allt annat än ljumma dopvattnet. Tänker man så på att ceremonien försiggick i en ofta iskall kyrka - gamla tiders kyrkor hade inga uppvärmningsanordningar - förstår vi, att det var förenat med vissa risker att bli döpt på den tiden. ... (Vid nöddop kunde det ibland vara svårt att) få tag i vatten. ... I Norge fanns en bestämmelse som lydde så här: " ... hon skall då taga spott och lägga på bröstet och mellan händerna med de föreskrivna orden ... och giva det namn." Det var det s.k. spottdopet, som ... föranledde stora diskussioner mellan kyrkans män redan på 1200-talet. ... Numera förrättas ju barndop i kyrkan sedan den egentliga gudstjänsten är över. Men (på 1400-talet) skulle detta betytt stor skandal för såväl modern som barnet, ty deärigenom tillkännagav man, att modern var en sköka och barnet fött i skökosäng, som man uttryckte det. När ett barn efter lyckligt genomsträvad dopakt anlände till hemmet, lämnade gudmodern barnet till dess far med orden: "Jag har mottagit en hedning och här lämnar jag dig i stället en kristen." (Helmer V. Nyberg "När de nyfödda var hedningar" s 28-30)


Att fortsätta med ('nationerna'):

De närmaste åren efter år 2000 - ca 2000

Många baptistiska teologier tar idag avstånd från en symbolisk förståelse av dopet. G.R. Beasley-Murray som under decennier varit den ledande baptistiske teologen på detta område menar att en symbolisk dopsyn både är otillfredsställande och obiblisk. Dopet är enligt honom en akt där gudomlig nåd förmedlas. Men nåden är snarare förknippad med Guds nådeshandlande i kombination med personens tro än med handlingen som sådan. (Ulrik Josefsson "Liv och över nog - Den tidiga pingströrelsens spiritualitet" s 238; George Raymond Beasley-Murray född år 1916 i London, England)

När (Petrus och Johannes) kom (till Samarien) upptäckte de ... att samarierna hade tagit emot evangeliet och dopet men inte den helige Ande. Uppfattade Lukas samariernas tudelade erfarenhet som normal eller onormal? Det ges olika svar på den frågan. Enligt somliga kristna är föreningen med Kristus en erfarenhet i två steg, antingen dop åtföljt av kyrkans konfirmation, eller pånyttfödelse med dopet i den helige Ande som en följderfarenhet. Enligt andra kristna är föreningen med Kristus en erfarenhet i endast ett steg, en kombination av ånger och tro, pånyttfödelse, dop och den helige Ande som gåva. Stämmer detta, så var samariernas erfarenhet i två steg onormal. Apostlarna undervisade vanligtvis att alla troende får den helige Ande när de kommer till tro (Apg. 2:38), medan det var ovanligt att de skickade en apostladelegation för att utvärdera evangelisternas arbete. (John Stott "Genom Bibeln - Dag för dag" s 324 i kommentar till Apg 8.5,14-17; författaren född år 1921 i London, England)

(Italien: Ravenna öster om Bologna; Sverige: Gräsö nordost om centralorten Östhammar) Tack särskilt för förtroendet att jag fick ett frimärke med vuxendop i dopgrav, det är ju kontroversiellt. Samhälle, kyrka och familj fordrar uppriktighet, generositet, respekt och ett visst mått av ödmjukhet för att nå enhet i mångfald. Baptismens och pingströrelsens budskap om vatten och tro, Ande och liv är viktigt. Det skulle vara roligt att få stämma träff i åttakantiga (Obs!) San Giovanni i Fonte, Ravenna, vid kristenhetens skönaste dopgrav från 400-talet och samtala om olika tecken för den enda tron. (Du kommer väl ihåg vårt åttakantiga tempel på Gräsö?) (Martin Lönnebo-Tomas Sjödin "Väder, vind och livets allvar" s 116; brev från Martin till Tomas den 29 jan 2005)

(Sverige: Resele nordväst om centralorten Sollefteå, Kramfors sydost om Sollefteå; Italien: Ravenna öster om Bologna) Min mamma var 15 år gammal när hon kom i "syndanöd", som hon formulerade det när jag häromdagen ringde och frågade henne lite om hennes väg. Hon blev frälst som tonåring men i hennes hem hade man inte så värst mycket till övers för pingstvänner. När hon kom hem och berättade för sin mor att hon ville bli döpt mötte hon blandade känslor. Hon fick lov att skriva till sin pappa som vid den tiden jobbade med vägarbete i Resele och fråga om lov. Han svarade att "det råder religionsfrihet i det här landet, men en sak måste du lova mig. Om du låter döpa dig så vill jag att du läser Bibeln varje dag." Jag tycker att det är ett ganska fantastiskt svar! Som han sa: "Det är inte min väg, men ska du gå den så gör det rejält ..." ... ... Själv är jag döpt två gånger. Första gången råkade jag av pur nyfikenhet gå lite för nära dopgraven i Filadelfia i Kramfors. Min äldre bror skulle döpas den dagen och jag ville kolla vattenmängd och temperatur. Allt hade gått bra om jag inte hade halkat på en våt fläck. Resten behöver jag kanske inte berätta. ... Den andra gången var jag nio år(!), och då steg jag ned i vattnet av fri vilja. Så här i efterhand kan jag tänka att det var ett väldigt tidigt dop. Hur mycket förstår en nioåring av något så stort som dopet? Å andra sidan: Hur mycket förstår en fyrtiofemåring? Eller en sjuttiofyraåring? Och hur viktigt är det att förstå? Hoppas att det inte låter vanvördigt, men för mig är dopet inte någon stor fråga. Något stort är dopet men själva frågan - när och hur det sker - har aldrig bekymrat mig särskilt mycket. Jag tycker att det viktiga är att det sker. När vi reser till Ravenna - jag skriver "när" inte "om" - ska jag berätta för dig om Ludvigs och Karl Petters dop. Eftersom vi tidigt insåg att de aldrig själva skulle kunna fatta något beslut om detta valde vi att döpa dem vid en viss tidpunkt. I deras dop möttes mycket av barndop och vuxendop. På föräldrarnas tro bars de fram till nedsänkning. (Martin Lönnebo-Tomas Sjödin "Väder, vind och livets allvar" s 60,119-120; brev från Tomas till Martin den 16 dec 2004 resp. den 3 febr 2005)

(Sydvästra England: Dartmoorheden och Gidleigh nordost om Plymouth) På hemväg från Dartmoorheden till vårt boställe stannade vi inför ett plakat vid kyrkan i Gidleigh. Där stod att dop kostade fyra pund, giftermål tjugofyra och begravning lika mycket, dock sju pund extra ifall viss tid förflutit mellan jordfästning och gravsättning. (Per Wästberg "Övergångsställen" s 46; Resa)

(Min) dröm började med ett möte bland en grupp kostymklädda äldre män. ... Mötet handlade om hur vi skulle ordna en bassäng till församlingen. Jag blev aldrig på det klara med om vi diskuterade ett så kallat mikvebad, som används vid rituella tvagningar, eller om det var en simbassäng vi talade om. (Stefan Einhorn "Den sjunde dagen" s 176)

(Det judiska) bröllopet omramas av stränga regler. Äktenskapet är ett heligt förbund, som helgar hela livet. Därför kallas bröllopet "kiddushin" (helgelse). Blandäktenskap får i princip inte förekomma, varför det inom fromma kretsar förutsätts att en icke-jude före bröllopet övergår till judendomen. Denna övergång markeras med dop i rinnande vatten och för en man också med omskärelse. (Carl Henrik Martling "Gud vid Medelhavet" s 36-37)

Genom (den ortodoxa kyrkans) dop får den kristne full syndaförlåtelse och tas upp i kyrkans gemenskap. Dopet förrättas i kyrkan inom 40 dagar efter födelsen och börjar med en exorcism (andeutdrivning) vid kyrkdörren. Först välsignas dopvattnet och den heliga oljan, som blandas i vattnet. Med oljan korstecknas barnet på pannan, bröstet, ryggen, öronen, händerna och fötterna. Dopet sker genom nedsänkning eller överösning med vatten tre gånger. En lock av barnets hår läggs i dopvattnet såsom offer. Omedelbart efter dopet följer smörjelsen med helig olja (chrisma). Den är en lekmannaordination och motsvarar västerländsk konfirmation. Genom smörjelsen ges Andens gåvor till ett rätt kristet liv. Därmed blir barnet en fullvärdig medlem av kyrkan med rätt att ta emot nattvarden. (Carl Henrik Martling "Gud vid Medelhavet" s 64-65)

(Turkiet: Konstantinopel/Istanbul) Vid graviditet och födsel (i den grekisk ortodoxa kyrkans folkfromhet) ber modern särskilt till Guds moder Maria och Sankt Eleutherios (befriaren). Efter födseln upprepar barnmorskan sitt Kyrie eleison 40 gånger medan hon beströr barnet med salt. Prästen välsignar barnet, som skall döpas inom sex veckor. Dopet sker vanligen på en söndag och i varje fall inte på en tisdag, eftersom det var på en tisdag som Konstantinopel erövrades av turkarna. Modern deltar inte vid dopet. Hon går till kyrkan tidigast efter 40 dagar. Gudmodern bär barnet till kyrkan och återlämnar det till modern med orden "Här har du ditt barn igen, döpt, smort med olja och helgat åt Gud". Sedan tar dopkalaset vid. I vaggan och barnvagnen fästs ofta små ikoner med Maria och Sankt Stylianos, som är spädbarnens skyddshelgon. (Carl Henrik Martling "Gud vid Medelhavet" s 171; Sankt Eleutherios född på 100-talet i Rom, Italien; Sankt Stylianos född cirka år 550 i Adrianopolis väster om Eskipazar och norr om Ankara i norra Turkiet)

Deltagandet i (den islamiska) bönen förutsätter rituell renhet. Den uppnås genom tvagningar i den brunn, som finns utanför varje moské. Ansiktet, händerna, armarna och fötterna tvås alltid. Hår och skägg fuktas bara. Att tvagningen inte endast är hygienisk utan främst av rituell art framgår av att tvagningen kan ske med sand eller jord om vatten saknas. (Carl Henrik Martling "Gud vid Medelhavet" s 127-128)

(Israel, Ryssland, Etiopien, Rumänien) I bilden av det kristna Israel ingår en märklig företeelse. Av de c 150.000 judar, som invandrat från Ryssland, är många döpta i kristen ordning, men har invandrat som judar. Också bland de invandrade s k falashas från Etiopien är åtskilliga döpta i den etiopiska kyrkan. Också bland invandrade gästarbetare, främst från Ryssland och Rumänien, finns många döpta kristna, som faller utanför statistiken eftersom de inte tillhör officiellt erkända kyrkor. Därtill kommer c 20.000 s k messianska judar, som tror på Kristus som Messias men som inte räknar sig till någon kristen kyrka. (Carl Henrik Martling "Gud vid Medelhavet" s 181)

(Malta) Den kyrkliga seden har . . . en fast ställning (på Malta). Om ett barn inte döps, beror detta på att föräldrarna tillhör ett annat samfund. Det händer, om också sällan, att föräldrar av socialistiska skäl vägrar döpa sitt barn. Den första kommunionen sker i sexårsåldern och konfirmationen några år senare. (Carl Henrik Martling "Gud vid Medelhavet" s 210)


ca 2000 - ca 1990

Genom dopet föds en människa på nytt, till ett trosliv i gemenskap med Jesus Kristus. ... Det är endast genom dopet som en människa kan inlemmas i Kristi kropp. (Folke T. Olofsson "Högkyrklighetens teologi" s 261-262)

Barnet las i linne och i mjukt skinn av nyfödda kalvar och vatten värmdes och det tvättades. Ja, tre gånger om dan tvättades barnet de första tre dagarna och sen två gånger och efter en vecka en gång. Så gjorde de kvinnor som var goda mödrar. Men Hillevi hade sagt att de aldrig tvättade sina barn, i alla fall inte sen de blivit ett par tre år gamla. Vem skulle jag tro? (Kerstin Ekman "Guds barmhärtighet" s 58-59)

Baptismen har inte funnit det möjligt att motivera och tillämpa barndopet - varken utifrån tolkningen av Nya testamentet eller utifrån frihetsprincipen. I skärningspunkten mellan skriftprincipen och frihetsprincipen har troendedopet blivit ett av de allra tydligaste uttrycken för baptistisk trosåskådning. I en enda handling tydliggörs Guds gåva av nåd och individens medvetna bejakande av evangeliets gåva. I dopet tydliggörs den personliga överlåtelsen till Kristus och inlemmandet i hans kyrka. I ett sekulariserat Sverige är det mycket som talar för att dop, föregånget av kristen basundervisning, bör kunna bli en ekumeniskt brett erbjuden huvudväg in i trons gemenskap. (Sven Lindström "150 år - och sedan?" s 258)

(Sverige) Från och med 1996 gäller nya regler för tillhörighet i Svenska kyrkan. Dopet blir nu också i formell mening huvudvägen in i kyrkan. ... Egentligen är de nya reglerna för kyrkotillhörighet en reform som är långt mycket mer genomgripande än alla andra reformer som sysselsatt oss de senaste femtio åren och mer genomgripande än en eventuell förändring i relationerna mellan Svenska kyrkan och staten. (Anders Eckerdal "Den oväntade glädjen - Tankar inför sekelskiftet" s 45; Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/96)

(Turkiet: Istanbul) Med (en syrisk-ortodox) präst gör jag ett besök hos en välbärgad familj, som bor i utkanterna av Istanbul i ett fint område. ... Orsaken till besöket är att familjen har nyligen fått ett barn, som de ännu inte döpt. De vill att prästen välsignar barnet innan det döps. ... Efter välsignelsen följs vi ända ut till bilen. (Önver Cetrez "Syrisk-ortodoxa kyrkan - en religiös och kulturell symbol" s 110-111; Besök hos en rik familj 1994)

Emellanåt behöver prästen anknyta till och förklara kyrkorummets symboler och liturgins symbolhandlingar. ... Ett exempel på själavårdsanknytning kan vara att peka på sambandet mellan den vita dopdräkten, som ju symboliserar Kristi rättfärdighet som ges åt oss i dopet, och den vita svepning vi ikläds när vi slutligen en gång läggs i kistan. Konfirmanddräkten, den vita brudklänningen och prästens alba/röcklin är samma plagg: den kristnes dopdräkt. Som en naturlig konsekvens av denna betoning skulle den ursprungliga seden med iklädandet av dopdräkten direkt efter själva dophandlingen kunna återinföras i våra församlingar. Där så har skett har det blivit ganska naturligt. Men det förutsätter en medveten undervisning från prästens sida om meningen med denna liturgiska symbolhandling. (Ingvar Bengtsson "Slog följe med dem" s 39)


ca 1990 - ca 1985

I den mystiska handlingen, när prästen nämner den Treenige Gudens namn och tre gånger öser vatten på hedningens huvud sker det under att han förvandlas till en kristen. (Johan Thelin "Symboler - hemliga tecken" s 77; Växjö Stifts Hembygdskalender 1987)

En kristens hela liv är ett växande med dopet som grund. (Anders Alberius "Kyrkans studiearbete i blickpunkten" s 91; Växjö Stifts Hembygdskalender 1987)

Min första dag i sann gemenskap med Gud var min dopdag. Gud tog mig upp till sitt barn, utan all min förtjänst eller värdighet. (Hans Arvidsson "Min dag med Gud" s 109; Växjö stifts Hembygdskalender 1987)

(Sovjetunionen: Tjernobyl norr om Kiev) Barnen höll till i skolan från åtta på morgonen till nio på kvällen, det var strängt förbjudet för dem att leka ute och att springa. Flickorna fick kjolar och koftor och pojkarna fick kostymer, men de gick hem i de kläderna och vi (lärare) hade ingen aning om var de hade varit med dem. Enligt instruktionerna skulle mamorna tvätta kläderna varje dag för att barnen alltid skulle ha fullständigt rena kläder på sig i skolan. Men för det första hade var och en bara fått en kofta och en kjol, de hade inget att byta med, och för det andra hade deras mammor mer än nog av hushållsbestyr - höns, ko, griskultingar. Och förresten begrep de inte att de där kläderna måste tvättas varje dag. Smuts - det var för dem bläck-, jord- och fettfläckar och inte något slags kortlivade isotoper. . . . Den första tiden gick folk med en del matvaror till strålningskontrollen - och strålningen var tiotals gånger högre än den tillåtna. Men sen slutande man att komma. "Syns inte och hörs inte! Jösses, vad vetenskapsmännen hittar på!" . . . Hela den sommaren hölls barnen inne i skolan, soldaterna skurade den med pulver och skalade bort jorden runt omkring . . . Och på hösten? På hösten skickades eleverna ut på rödbetsplockning. Och studenterna kördes ut på åkrarna. Alla kördes i väg dit. Så otäckt var ändå inte Tjernobyl att man kunde lämna kvar potatis oupptagen på åkern . . . (Nina Konstantinova-Nikolaj Prochorovitj Zjarkov "En monolog för två stämmor - en manlig och en kvinnlig" s 132-134; här är citatet hämtat från Nina Konstantinovas stämma; ur boken Bön för Tjernobyl av Svetlana Aleksijevitj; atomkraftverket i Tjernobyl havererade den 26 april 1986; Svetlana Aleksijevitj född år 1948 i Stanislav öster om Odessa i Ukraina)

(Sovjetunionen: Tjernobyl norr om Kiev; Leningrad) De lastade ombord oss på tåget. . . . Vi skulle till Leningradområdet . . . På stationerna där gjorde folk korstecken och tittade bort. De var rädda för vårt tåg, det spolades en lång stund på varenda station. När vi klev av och sprang in på buffén fick andra inte komma in: "Det sitter Tjernobylbarn och äter glass där." Biträdet i buffén sa till någon i telefon: "När de har åkt ska vi skura golvet med klorkalk och koka glasen." Det hörde vi . . . Läkare mötte oss. De hade gasmasker och gummihandskar . . . De samlade ihop våra kläder och saker, till och med kuvert och pennor, och lade det i cellofanpåsar och grävde ned det i skogen. Vi blev så rädda . . . Länge efteråt bara väntade vi på att dö. ("En barnkör" s 236; ur boken Bön för Tjernobyl av Svetlana Aleksijevitj; atomkraftverket i Tjernobyl havererade den 26 april 1986; Svetlana Aleksijevitj född år 1948 i Stanislav öster om Odessa i Ukraina)

(Sverige) Ända fram till 1900-talets sista decennier betraktades allmänt dopet mer eller mindre enbart som en namngivningsceremoni. Detta sökte Svenska kyrkan förhindra genom en ändring i dopritualet i 1986 års kyrkohandbok, varvid namns nämnande föregår orden 'Jag döper dig' i stället för att som tidigare följt efter. Därigenom har dopets rent religiösa innebörd mer accentuerats. (Göran Åberg "Månsarps kyrka och församling under ett och ett halvt sekel" s 101)

(Livet med Kristus) ... är inte ett liv man har bara genom (dopet) - som fick man det lika mekaniskt som man blir våt av dopvattnet. I stället uppväcktes man i dopet "genom tron". Här hålls tro och dop oupplösligen samman; dopet är inte bara ett yttre tecken på det man får genom tron - snarare gör tron dopet verksamt. (Lars Hartman "Kolosserbrevet" s 100 i kommentar till Kol 2:11-14; författaren född år 1930 i Uppsala i Sverige, 1978-1989 professor i Nya Testamentets exegetik vid Uppsala universitet)


ca 1985 - ca 1980

(Amerika; Sverige: Uppsala norr om Stockholm) Ett särpräglat utslag av 1980- och 90-talens andliga rörlighet i vårt land är den så kallade trosrörelsen. Det är en amerikainspirerad evangelisationsrörelse som nådde Sverige omkring år 1980. Den fick sitt svenska centrum i Uppsala. Där grundades 1983 stiftelsen och församlingen Livets Ord. Ledare blev Ulf Ekman tillsammans med ytterligare några före detta präster i Svenska kyrkan. ... Dopet praktiseras enligt baptistisk troendedopspraxis men utgör inte förutsättning för församlingsmedlemskap. (Torsten Bergsten "Frikyrkligt gudstjänstliv" s 329)

(Swaziland i sydöstra Afrika) Enligt ett uttalande av en av (Swazilands) ledande män, föreligger ingen motsättning mellan traditionell swazitro och verklig kristen tro. Detta visar sig i att man kräver att alla swazier, även de kristna, visar lojalitet och respekt för traditionerna. ... "Umchasho-traditionen" innebär att landets flickor under en 2-årsperiod skall genomgå en s k reningsprocess som avslutas med ceremonier i kungakraalen. Som yttre bevis bär flickorna speciella tofsar runt huvudet. Om kristna föräldrar vägrar att låta sina flickor deltaga, får man böta värdet av en ko till hövdingen i distriktet. (Evy Juneswed "Swazisk tradition - kristen tro" s 26; Svenska Alliansmissionens årsbok 1983)

(Peru: Lima) Limadokumentet (1982) var ett viktigt led i en pågående ekumenisk process. ... "Faith and Order" inom Kyrkornas Världsråd hade sedan länge arbetat med vad som var särskiljande mellan de olika medlemskyrkorna i teologiska frågor. ... Arbetet avslutade vid ett möte i Lima 1982 och slutdokumentet hade titeln "Baptism, Eucharist and Ministry" (BEM). ... Dopets enhetsskapande karaktär framhålls tydligt. Detta innebär att dopet inte kan återupprepas genom omdop, men det kan vara både troendedop och barndop. Det bör alltid ske inom församlingsgudstjänstens ram. Dopaktens symboler är många, med olika betoning i olika kyrkor: neddoppning i vatten, smörjelse med olja, handpåläggning och korstecken. (Ingmar Brohed "Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid" s 286)

Dopet ... markerade förvisso den nyomvändes inträde i kyrkans liv. Men tvärtemot vad som var vanligt i den tidens mysteriereligioner var det en öppen och enkel ceremoni. Dopet var en offentlig ”tvagning” varigenom den troende och hans husfolk fick del i Jesu död och uppståndelse. De kyrkor som idag kallas ”baptistiska” håller fast vid att dopet skall ske efter en personlig trosbekännelse. I andra kyrkor döps barn som sedan ”konfirmeras” i sin tro när de själva har nått en personlig övertygelse. (Colin Buchanan "Kristen gudstjänst" s 368-369; författaren född år 1934)

Dopet är helt och hållet Guds handlande med människan. Därför kan också människans tro bygga på dopet; den vilar då tryggt på det som Gud har gjort genom sin ande och inte på något eget. Det bör emellertid påpekas att denna uppfattning om pånyttfödelse inte delas av alla kristna, inte ens av alla lutherska kristna. Några menar att det är i omvändelsen som människan blir pånyttfödd; det är i varje fall då hon först märker det nya livet. Andra vill tala om att en kristen föds två gånger, i dopet och i omvändelsen. Det finns också de som vill lämna frågan öppen och säga att den heliga Anden själv bestämmer när och hur han låter den nya människan födas. Utrymmet medger inte någon längre utredning om detta. Vad jag har framlagt är den uppfattning som jag anser mest biblisk. Det måste emellertid understrykas att födelse är början till ett liv, och det gäller också födelsen i vatten och ande. Dopet hör oupplösligt ihop med personlig tro, och med omvändelse för den som förlorat sin tro. Vidare måste pånyttfödelsen följas av ett helgat liv i strid med det onda och i tjänande av medmänniskorna - kort sagt ett liv i Jesu efterföljd till vår sista dag. (Oluf E. Paaske "Pånyttfödd" s 342; författaren född år 1923? i Frederikshavn nordost om Aalborg i norra Jylland i Danmark)

Att bära fram sitt barn till dop, är något som inte får ske slentrianmässigt, för att följa en gammal sed. Ur den synpunkten är det inte enbart negativt att barndopen är på tillbakagång. I dag ligger det närmare till hands än förr i världen att betänka sig, innan man anmäler sitt barn till dop. Det innebär ju bland annat också att föräldrarna genom sin handling lovar att göra vad de kan för att barnet ska få en kristen fostran. (Sven Danell ”Dagpostilla” s 350 i kommentar till Mark 10:13-16)


ca 1980 - ca 1975

(Iran: Teheran) Det var den 21 oktober 1979 efter Kristus. ... Så landade vi i Teheran. Jag var rädd inför mötet. Jag var också varnad, av Khomeini: "Varje del av en icke-muslims kropp är oren, även håret på hans hand och hans kropps hår, hans naglar och kroppens alla utsöndringar." (Lars-Ola Borglid "Verklighetens resa och bildens" s 176; Ruhollah Khomeini född år 1902 i Khomein sydväst om Teheran i Iran)

Skiljelinjen mellan SMF och Svenska Baptistsamfundet ligger framför allt i dopfrågan. Jag har ibland undrat om Waldenström någon gång insåg eller om senare SMF-ledare insett hur oförenlig SMF:s doppraxis är med baptistisk dopsyn. Vi gläds över de många troendedopen som förrättas inom Svenska Missionsförbundet - där har ju sedan länge flera troendedop förrättats per år än i Svenska Baptistsamfundet. Men SMF:s fasthållande vid barndopet som ett med troendedopet likvärdigt dop skiljer det mycket klart också från baptister som tillämpar så kallat "öppet medlemskap", d.v.s. medlemsintagning utan dop. Om denna skiljelinje kommer att bestå i framtiden är svårt att förutsäga, men i dagens läge (år 1978) finns inga tecken som jag känner till vare sig inom Missionsförbundet eller Baptistsamfundet till en förändring av dopsynen. (David Lagergren "Så ser ledare för andra samfund på Svenska Missionsförbundet" s 293; ord av missionsföreståndaren i Svenska Baptistsamfundet)

Samverkan mellan trossamfunden blir nog ofrånkomlig om evangeliet skall fungera i storstadsklimatet. Det blir dock inte fråga om vilket samfund som skall ta emot ett annat. Man får inte glömma, att alla samfundsformer är byggnadsställningar kring uppgiften att förverkliga evangelium om Guds rikes tillvaro i tiden. Målet är större än medlet. Personligen tror jag mest på ett samgående mellan Baptistsamfundet och SMF (Svenska Missionsförbundet). Dopet är inte en i mina ögon särskiljande nådegåva, men det är inte heller enbart en lydnadshandling. Det är framför allt Guds besegling av en personligt mottagen tro. Att barndop alltjämt kommer att ske borde inte för alla tider vara en särskiljande gräns mellan trons folk. Mer och mer tränger f.ö. vissheten om det riktiga i troendedopet fram. (Einar Genitz "Morgondagens SMF" s 262)


ca 1975 - ca 1970

I dopet upprepas med lärjungen, vad som skedde med Jesus. En lärjunge dör med Kristus i dopet, som Kristus dog på långfredagen, och han uppstår med Kristus, såsom Kristus uppväcktes på påskdagen. När lärjungen dör med Kristus, tjänar Kristi försoningslidande honom till förlåtelse. (Gösta Sandberg ”Om livets Ord tala vi” s 69 i kommentar till Kol 2:9-15)

I och med att Gud meddelar sin Ande utsäger han klart: Du är min egendom och jag svarar för att du skall bevaras och fullkomnas till evighetens liv! Så betyder Andens närvaro aktuellt ett beständigt Guds tilltal. ... Man må uppmärksamma detta urkristendomens sätt att tala. Något senare låter kyrkans män ofta dopet ersätta Anden som ett Guds sigill. Så talar inte de heliga apostlar. Visserligen ges Anden i samband med dopet, men likväl är det Anden och inte dopet, som utgör Guds sigill. (Gösta Sandberg ”Om livets Ord tala vi” s 434 i kommentar till Ef 4:30-32)

"Andedopet sker i samband med vattendopet. Vi döps i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Något annat andedop finns inte." Bara sådana som praktiserar barndop har jag hört ge uttryck åt denna uppfattning. (Erik Bernspång "Jesus döper i helig Ande" s 15)

Om jag går till en luthersk teolog och frågar honom, hur man blir en kristen, så kan jag få veta att man blir en kristen genom att döpas i Jesu Kristi namn och med församlingen tro och bekänna att Jesus Kristus är Herre. En baptistisk teolog skulle nog vilja nämna tron före dopet. (Sigurd Gustavsson "Likt en vårflod" s 61)

Dopet (i den ortodoxa kyrkan) förrättas med ett trefaldigt nedsänkande i vattnet. Före själva Dopet får dock dopkandidaten genom sin fadder avsvärja sig "Satan och alla hans gärningar och alla hans änglar, all hans tjänst och allt hans högmod". Sedan vattnet välsignats nedsänks dopkandidaten i detta under formeln: "Guds tjänare N.N. döpes i Faderns - amen - och Sonens - amen - och Den Helige Andes namn - amen." För den ortodoxe kristne är det katolska och protestantiska sättet att endast hälla några droppar vatten på dopkandidatens huvud en källa till stor oro. Dopets bibliska realism går ju förlorad på detta sätt. Enligt Bibelns lära i Rom. 6:4-5 innebär ju Dopet att människan begravs med Kristus för att uppstå med Honom. Det är ganska typiskt att i de teologiska samtal som under sextonhundratalet ägde rum mellan lutheraner och ortodoxa i det svenska Ingermanland, de senare uttryckte tvivel på om lutheranerna verkligen var kristna. De var ju inte döpta utan bara bestänkta. (Christofer Klasson "Ortodoxa kyrkan" s 165)

(Afrika) Det är något trolskt över afrikanatten. Mörkret är kompakt. På julnatten kan man se mötesbesökarna med sina lyktor komma strömmande mot kyrkan. ... Julottan är något av högtidsstunderna på året för afrikanen. De firar inte julafton som vi men på juldagens morgon skall de vara med. Något som verkligen fastnar i minnet är dopförrättningarna på julmorgonen. (Ingemar Jansson "Afrikansk jul" s 4-5)

Vi kan inte tro på (Jesus) utan den övernaturliga trosgåva som vårt dop medför. (Gerard Mulveal "Från tvivel till tro"; pater i Katolska kyrkan; Jönköpings-Posten den 8 april 1972)

(Hongkong: Kowloon) Pastor Daniel Yung, var evangelist i ett team (i Hongkong). År 1970 startade de ett arbete, helt från noll, i ett gigantiskt bostadsområde i Kowloon. Daniel var helt öppen för nya arbetsformer. ... När unga människor kom till tro gick de in i en bibelstudiegrupp, där kristendomens viktigaste trossatser presenterades. Där var det öppet för samtal och de blev alltid livliga. En av Daniels strategier var att aldrig stressa fram beslut om dop. (Eskil Albertsson "Församlingsbyggande" s 87)

Efter en timme kommer barnläkaren och berättar att (vår nyfödde) Karl-Gunnar inte mår bra. ... Läkaren har tårar i ögonen när han talar om pojken. Så frågar han plötsligt: "Nöddop, är det något som du och din man skulle önska att vi gjorde?" Frågan överrumplar Christina: "Är han så dålig?" Han var inte bara sjuk, han kanske till och med skulle dö! ... Jag blir visad in i ett rum med små nyfödda i kuvöser, och i en av dem ligger vårt barn, Karl-Gunnar, som vi bara har fått ha hos oss några minuter. ... Vad gör jag nu? Hur gör man, när man döper ett barn i kuvös? Det är vårt barn. Han är mycket sjuk. Kommer han att dö? - Jag fattar ingenting. Jag minns inte mycket av själva dopet, bara att jag läste fel i "Fader vår". (Karl-Erik Lindefors "Medmänniska i kris" s 11; Menlösa barns dag 1970)

"Jag tycker konfirmationen har spelat ut sin roll i det moderna samhället", förkunnade Nisse Mattson med ... en röst som budbäraren i en antik tragedi. ... "Det ... trodde jag ... alla var överens om," (fortsatte han). ... "Vår lilla Teresa vägrar totalt", assisterade Mikael snabbt. ... "Jag tror hon är den enda i sin klass som tror på Gud." "Jag kan förstå henne", sa prästen med den abrupta ärlighet som var hans styrka. "Det är ett ovärdigt spektakel." (Tore Zetterholm "666" s 48)


ca 1970 - ca 1965

Tvätta nosen, tvätta tassen, inte glömma örat! Tvätta magen, tvätta bröstet, se så rent vi gör'et! Smutsigt vatten, smutsigt vatten rinner ner i röret! ("Barndomslandet - De första stegen" s 14; Britt G. Hallqvist)

Personligen skulle jag inte kunnat tänka mig att övergå till den grekisk-ortodoxa kyrkan. Det ritual som där brukas vid dop av en jude, tvingar den omvände att spotta tre gånger och säga: "Jag förnekar, förbannar och spottar på judarna", med andra ord: på hans egna föräldrar, syskon och släkt! Jag vet tillfällen, då den, som skulle döpas, svimmade under dopceremonin, då han måste uttala dessa ord. En annan kunde inte öppna sin mun. ... Vad judarna beträffar, hyser somliga av dem inte så stora fördomar mot Jesus själv som mot dopet. De har alltför många och smärtfyllda minnen av hur inkvisitionen under dödshot drog judar i skägget till dopet. De minns alltför väl, att deras förfäder skar av halsen på sina egna barn, sedan de hade över barnen uttalat den välsignelse, som användes vid boskapens rituella slaktning, för att de på detta vis skulle rädda dem från tvångsdop. Och alltför många hade de judar varit, som hade låtit döpa sig för att därigenom förneka sitt eget ursprung. ... En kväll ... sade (min hustru) till mig: "Jag har lust att väcka prästen, så att han kan döpa mig och rena mig från all orenhet." (Richard Wurmbrand "Kristus på judarnas gata" s 57,64-66; författaren född år 1909 i Bukarest, Rumänien)

(Sverige) Som Ni kanske märkt har Era kolleger i Statens Naturvårdsverk sedan länge utsatts för en stark folkopinion beträffande nedsmutsningen av naturen. Bland annat har reaktionen mot nedsmutsningen av luften nu blivit så stark att man till och med börjat tala om att ta ett så drastiskt steg som att införa obligatorisk avgasrenare på bilar, trots att detta kostar flera kronor. ... Vi vill påstå att en storrökare förpestar luften i sin omgivning lika effektivt som en bil - särskilt som ju rökaren för det mesta avger sina avgaser inomhus, i slutna rum, där även andra människor kommer i mycket närmare kontakt med hans avgaser än med bilens på gatan. ... I avvaktan på forskningens resultat föreslår vi införandet av en provisorisk säkerhetsbestämmelse, med hänsyn till frågans stora betydelse: Låt gärna folk röka, men förbjud dem att andas ut! Sverige i november 1968 Dante o Beatrice Alighieri. (Tage Danielsson "Mannen som slutade röka" s 190; Till Chefen för Statens Människovårdsverk)

(Sverige: Hönö väster om Göteborg) De tre huvudlinjerna i årets (Hönö)konferens var bönen, ordet och väckelsen. ... Oerhört stämningsrika och andligt laddade var de tre dopförrättningarna, då ett 65-tal vänner döptes till Kristus. Inte minst gripande var det att se unga människor, som förut haft sitt tillhåll bland narkomaner och alkoholister, iförda sina fotsida dräkter låta sig döpas till ett nytt liv i Kristus. (Erik Sollerman "Väckelse på Hönökonferensen" s 182; artikel i Svensk Veckotidning Nr 32 1967, återgiven i Svenska Missionsförbundets 100-årsjubileumsbok 1978)

"Jag döper den här båten till Kloka Puh", sa Christoffer Robin. Och Kloka Puh lade ut och styrde för fulla segel mot sydväst. (A.A. Milne "Berättelser om Nalle Puh" s 51-52; författaren född år 1882 i Kilburn i norra London i England)

(USA: Chattanooga sydost om Nashville) Låt mig ... med få ord teckna den församling som var mitt andliga hem i sju månader. Highland Park Baptist Church är en av de många kyrkorna i Chattanooga (i Tennessee). ... Jag besökte inte ett enda möte under denna tid utan att se människor vandra gångarna fram för att svara på Guds kallelse. ... Att sedan se de nya pilgrimerna döpas i samma möte som de blev frälsta blev den naturligaste sak. (Björn Wiedel "Från kristenfronten i USA" s 97-98; Svenska Alliansmissionens missionskalender för 1965)

De flesta av oss fick det eviga livet redan i dopet. (G.A. Danell "Detta med talangerna"; Jönköpings-Posten 1965-10-30)

(Nordöstra Indien: Benares/Varanasi sydost om New Delhi) Benares och Ganges försonar allt. Och övertygelsen om att det här på jorden finns en plats, där synderna kan avtvås i heligt vatten, måste ju skapa en atmosfär av särskilt slag. ... Omkring en miljoner pilgrimer söker årligen sin andliga hjälp i detta heliga lortvatten. Vi kommer ner till en av de många trapporna, Ghaten, som leder till det renande och helande vattnet. Folket trängs värst vid de stentrappor som anses vara särskilt heliga. Man badar i det tjocka och tungt flytande vattnet, man dricker ur floden, man låter gång på gång vattnet flöda över kroppen, man doppar sig, man står orörlig med ansiktet mot solen och händerna upplyfta såsom till bön. ... Äldre och yngre, män och kvinnor, barn och ungdom ser man i den stora skaran av rättrogna, som upplever badet i detta smutsvatten som ett sakrament. ... Den rättrogne hinduen menar, att Ganges undergörande vatten renar allt men förorenas av intet. ... Men man möter inte bara de levande utan även de döda här vid Gangesfloden. Benares är dödens stad, den största dödsstaden i världen. Dit kommer sen årtusenden en ständig ström av döende och dödslängtande. De kommer för att bada sig rena från livets synd och sen dö i förvissning om sin befrielse från lägre inkarnationer - i bästa fall från all återfödelse. ... Ganges vatten ger de levande hälsa och styrka och de döda salighet. (Linné Eriksson "Det heliga lortvattnets stad" s 112-114)

Initiativet till försoningen ligger (enligt judendomen) hos syndaren. På Den stora försoningsdagen renar han sig genom en skoningslös självrannsakan, en öppen bekännelse och ett beslut att inte upprepa föregående års överträdelser. När vår himmelske Fader ser den ångrande syndarens ödmjukhet, utgjuter han förlåtelsens rena vatten över honom. (J.H. Hertz "The Pentateuch and the Haftorahs" s 32; se också Colin Chapman "Livsfrågorna och kristendomen" s 151; J.H. Hertz född år 1872 i Zemplinska Siroka öster om Kosice i östra Slovakien)


ca 1965 - ca 1963

Nu har Gud med hela sitt hjärta vänt sig till folket, och han väntar, att folket med allt sitt hjärta vänder sig till Gud. ... Och så länge som Jesu evangelium betyder något, skall det ordet ljuda. Varje försök att dränka Jesu bot-rop – vore det ock i dopvatten – är livshotande för Guds församling. Dop hör samman med bot – utan bot betyder det intet. (Gösta Sandberg ”Glädjens budskap” s 17-18 i kommentar till Mark 1:14-15)

I missionens verk skall det upprepas, som har skett med lärjungarna själva. Också de började med att bli lärjungar. I lärjungablivandet ingick två saker: 1. Förkunnelse som ledde till sinnesändring. 2. Dop. Lärjungagörandet omfattar alltså mer än dop. Om förhållandet mellan det finita verbet (mathätevsate) och presens participet (baptizontes) säger (docenten i exegetik Johannes) Lindblom: ”I samband med att lärjungagörandet sker, skall ock dop ske. I sammanhang med att människor göras till lärjungar, skola de döpas. Något annat ligger icke i konstruktionen. Frågan om också andra handlingar skola ske i sammanhang med lärjungagörandet, lämnas fullkomligt öppen ... genom participet baptizontes anges ett medel för lärjungagörandet, utan att i konstruktionen på minsta sätt skulle antydas, att detta medel är det enda.” Lärjungagörandet är ett vidare begrepp än döpandet och inte identiskt med detta. Men döpandet är accentuerat. Så länge mission bedrives i enlighet med Jeu vilja, skall dop ingå som något väsentligt. (Gösta Sandberg ”Glädjens budskap” s 263 i kommentar till Matt 28:18-20)

(Barn)biblioteket låg en trappa ner och förestods av en liten smidig person som hette Olli. ... Tyvärr var hennes rent instinktiva avsky för barn lika grundmurad som hennes kärlek till det skrivna ordet. Denna avsky befästes åtskilligt när hon en dag fann en prickigkorvskiva i "De tre musketörerna". Från denna chock återhämtade hon sig aldrig helt. Med ögon som glödande kol granskade hon varje ny låntagare, fast besluten som hon var att förekomma att böckerna i barnbiblioteket besudlades av någon ung slusk. Alla barn fick visa upp händerna. Ganska ofta fann hon sig föranlåten att beordra tvagning innan hon beviljade tillträde. Vi gjorde därför alltid en liten urskuldande gest med handflatorna när vi passerade Ollis bord. Gesten hade med tiden stelnat till en fast ritual som om den handlade om inträdet i en speciell, höghelig zon. Den som väl gått över denna gräns kunde njuta nåden i fulla drag. (Göran Sahlberg "När tiden tog slut" s 119-120)

(Sverige, Centralafrika) Dopundervisningen var ... den första skolformen (i Örebromissionens missionsarbete i Centralafrika). En nyomvänd hedning, ung eller gammal, hade ju inte det minsta begrepp om vad Bibeln lär, och på grund av detta förhållande växte dopskolan fram. Dopkandidaterna måste få lära sig förstå det kristna gudsbegreppet, försoningens hemlighet, syndens verklighet och det kristna lärjungaskapets förpliktelser och förmåner m.m. Kursen är tvåårig, ibland kortare och ibland längre beroende på deltagarnas andliga utveckling. Tillsammans med Bibeln användes en lärobok (katekes) och undervisningen ges på folkets eget språk. Det är meningen, att eleverna skall "nöta" in de grundläggande sanningarna och samtidigt tillämpa dem i det praktiska livet. Och det är just livsföringen som blir det avgörande provet vid uttagning av dem som skall döpas för att få församlingsgemenskap. Dopundervisningen är mycket intressant och även tacksam, men på samma gång krävande. Missionärerna har i mycket stor utsträckning handhaft denna undervisning, men nu däremot är det i huvudsak de inföddas angelägenhet. Dopskolorna har f.n. mer än 8.000 elever, som förbereds för dop och församlingsgemenskap. (Yngve Ydreborg "Gamla och nya arbetsmetoder i missionsarbetet" s 64; BG Ask-kommentar: Jämför med citatet "John Magnusson 'Örebro Missionsförening'" nedan)


ca 1963 - ca 1960

The Brethren Church - den amerikanska brödramissionen - ... har vissa särpräglade drag. Deras församlingar håller mycket hårt på sin frihet och självständighet. Dessutom är de s.k. "tredöpare", d.v.s. de sänker dopkandidaten tre gånger i vattnet, och detta måste al